YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PYYKINPESUKONEEN KÄYTTÖÄ VARTEN

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

Varoitus – yleinen vaara

Varoitus – sähköiskun vaara

Varoitus – kuumasta pinnasta aiheutuva vaara

Varoitus – tulipalon vaara

On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.

TURVATOIMENPITEET

knjigaLue huolellisesti käyttöohjeet ennen pyykinpesukoneen käyttämistä.

Älä käytä pesukonetta ilman, että olet ensin lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet.

Nämä pesukoneen käyttöohjeet toimitetaan useampien pesukonemallien mukana. Tästä syystä ne saattavat sisältää kuvauksia asetuksista tai varusteista, joita sinun pesukoneessasi ei ole.

Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen tai pyykinpesukoneen ei-asianmukainen käyttö voi johtaa pyykin tai koneen vahingoittumiseen tai käyttäjän loukkaantumiseen. Pidä käyttöohjeet käsillä pesukoneen lähellä.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi seuraaviin:

 • henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;

 • käyttöön maatiloilla;

 • hotellien, motellien ja muiden majoituskohteiden asiakkaiden käyttöön;

 • majatalotyyppisiin ympäristöihin.

Pesukonetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisisiä tai henkisiä vammoja tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietämystä. Tällaisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavan henkilön on opastettava heitä pesukoneen käytössä.

Pesukonetta saa käyttää vain toimitetulla virtajohdolla.

Vaaran välttämiseksi vain valmistaja, huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö saa vaihtaa vaurioituneen virtajohdon.

Älä liitä pesukonetta verkkovirtaan ulkoista kytkentälaitetta, kuten ohjelmoitava ajastin, käyttäen, äläkä liitä sitä verkkovirtaan, joka kytketään säännöllisesti päälle ja pois päältä sähköhuoltoyrityksen toimesta.

Käyttöohjeita on saatavissa asiakaspalvelukeskusten kautta.

Noudata ohjeita pesukoneen asianmukaiseksi asentamiseksi sekä sähkö- ja vesiliitäntöjen tekemiseksi (katso luku »ASENNUS JA LIITTÄMINEN«).

Vesi- ja sähköliitännät on tehtävä asianmukaisesti koulutetun teknikon tai muun asiantuntijan toimesta.

Kaikki koneen turvallisuuteen tai suorituskykyyn vaikuttavat korjaus- tai huoltotyöt on annettava koulutetun asiantuntijan suoritettaviksi.

Älä asenna pesukonetta huoneeseen, jossa lämpötila voi pudota alle 5°C:seen. Pesukoneen osat voivat vaurioitua, jos niiden sisällä oleva vesi jäätyy.

Älä peitä pesukoneen rungon ilmanvaihtoaukkoja matolla.

Kun liität pesukoneesi vedensyöttöön, varmista, että käytät toimitettua veden syöttöletkua ja tiivisteitä. Vedenpaineen on oltava 0,05−0,8 MPa (0,5−8 baaria).

Käytä aina uutta veden syöttöletkua liittäessäsi pesukoneen vedensyöttöön; älä käytä uudelleen vanhaa veden syöttöletkua.

Vedenpoistoletkun pään tulee ulottua vedenpoistoliitäntään asti.

Ennen kuin käynnistät pesujakson, paina ovea merkitystä kohdasta, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Ovea ei voi avata pesun aikana.

Suosittelemme poistamaan mahdolliset epäpuhtaudet rummusta ennen ensimmäistä pesua käyttäen Cotton 90°C (Puuvilla 90°C)-ohjelmaa (katso OHJELMATAULUKKO).

Kun pesujakso on päättynyt, sulje vesihana ja irrota pesukoneen pistoke pistorasiasta.

Käytä pesukonetta ainoastaan pyykin pesuun käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Konetta ei ole tarkoitettu kemialliseen pesuun.

Pesuohjelman aikana ei vapaudu hopeaioneita.

Käytä ainoastaan konepesuun ja pyykinhoitoon tarkoitettuja aineita. Emme vastaa tiivisteiden ja muoviosien vaurioitumisesta tai värjäytymisestä, joka on seurausta valkaisu- tai värjäysaineiden epäasianmukaisesta käytöstä.

Käytä kalkinpoiston yhteydessä ainoastaan sellaisia kalkinpoistoaineita, joihin on lisätty korroosiosuoja-ainetta. (Käytä ainoastaan syövyttämättömiä kalkinpoistoaineita.) Noudata valmistajan ohjeita. Päätä kalkinpoisto useampaan huuhteluun tai käynnistä sen jälkeen Drum clean (Itsepuhdistusohjelma) mahdollisen jäljelle jääneen hapon poistamiseksi (esim. etikka tms.).

Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita, koska niiden käytöstä voi olla seurauksena myrkyllisten kaasujen vapautuminen, pesukoneen vaurioituminen sekä tulipalo- ja räjähdysvaara.

Lasten turvallisuus

Älä anna alle kolmivuotiaiden lasten tulla laitteen lähelle, elleivät he ole jatkuvan valvonnan alaisina.

Älä anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Pidä pesu- ja huuhteluaineet lasten ulottumattomissa.

Aktivoi Lapsilukko. Katso luku »VAIHE 4: ASETUSTEN VALITSEMINEN/Lapsilukko«.

Ennen kuin suljet pesukoneen luukun ja käynnistät pesuohjelman, varmista että rummussa ei ole mitään muuta kuin pyykkiä (esim. lapsi on saattanut kivetä pesukoneeseen ja sulkea luukun sisältä käsin).

Pesukone on valmistettu kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusstandardien mukaisesti.

Pesukonetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietämystä heidän turvallisuudestaan, mutta ainoastaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit.

Varmista, etteivät lapset koskaan leiki laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa pesukonetta tai suorittaa sille huoltotöitä ilman valvontaa.

Kuumista pinnoista aiheutuva vaara

Luukun lasi kuumenee korkeammissa pesulämpötiloissa. Noudata varovaisuutta palovammojen välttämiseksi. Varmista, etteivät lapset leiki luukun lasin lähellä.

PYYKINPESUKONEEN KUVAUS

Opis_stroja_spredaj_PS22_oštevilčeno

ETUOSA

 1. Ohjausyksikkö

 2. Käynnistys/tauko-painike

 3. Ohjelman valintanuppi

 4. Päälle/pois-painike

 5. Annostelulokero

 6. Luukku

 7. Arvokilpi

 8. Pumpun suodatin

Opis_stroja_zadaj_ps22_oštevilčeno

TAKAOSA

 1. Veden syöttöletku

 2. Virtajohto

 3. Veden poistoletku

 4. Säädettävät jalat

Tekniset tiedot

(mallista riippuen)

Pesukoneen perustiedot sisältävä arvokilpi sijaitsee pesukoneen luukun sisäpuolella (katso luku »PYYKINPESUKONEEN KUVAUS«).

Maksimikuormitus

Katso arvokilpi

Leveys

600 mm

600 mm

600 mm

Korkeus

850 mm

850 mm

850 mm

Pesukoneen syvyys (a)

465 mm

545 mm

610 mm

Syvyys luukun ollessa kiinni

495 mm

577 mm

640 mm

Syvyys luukku avattuna (b)

980 mm

1062 mm

1125 mm

Pyykinpesukoneen korkeus

X kg (mallista riippuen)

Nimellisjännite

Katso arvokilpi

Nimellisteho

Katso arvokilpi

Liitäntä

Katso arvokilpi

Vedenpaine

Katso arvokilpi

Sähkövirta

Katso arvokilpi

Taajuus

Katso arvokilpi

Määräystenmukaisuus

Radiolaitteen tyyppi

(mallista riippuen)

HL3215STG

HLW3215-TG

HLW3215-TG01

Wi-Fi

Käyttötaajuusalue

2.4000 GHz - 2.4835 GHz

Enimmäislähtöteho

10 dBm/MHz (EIRP) (antennin vahvistus <10 dBi)

Antennin enimmäisvahvistus

Vahvistus: 0 dBi

Bluetooth

Käyttötaajuusalue

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Kantoaallon teho

6 dBm (≤ 10 dBm)

Päästötyyppi

F1D

Valmistaja vakuuttaa, että edellä kuvattu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia.

Arvokilpi

Napisna_tablica_QR_neutral_in_Auid_PS22_UPO

Ohjausyksikkö

Celna_B2plus_SuperHygiene_WiFi_UN_cela_ostevilceno

1

PÄÄLLE/POIS-PAINIKE

Käytä tätä painiketta kytkeäksesi pesukoneen päälle ja pois päältä ja nollataksesi pesuohjelman.

2

OHJELMAN VALINTANUPPI

3

KÄYNNISTYS/TAUKO-PAINIKE

Käytä tätä painiketta ohjelman käynnistämiseen tai pysäyttämiseen väliaikaisesti.
Painikkeen valo vilkkuu päällekytkemisen jälkeen ja tauon aikana; kun ohjelma on käynnistetty, valo palaa jatkuvasti.

4

PESULÄMPÖTILA simbol_TempPranja_P22

Pesulämpötilan asetus

4+5

PÄÄLLE/POIS/ESIPESU/SUPERHYGIENE

Paina kohtia 4+5 ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.

5

SPIN simbol_spin (LINKOUS) (LINKOUSNOPEUS—PUMPUN PYSÄYTYS/TYHJENNYS simbol_crpalka_stop_P22 )

Linkousnopeuden asettaminen.

5+6

Lapsilukko PÄÄLLÄ/POIS

Paina kohtia 5+6 ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.

6

OPTIONS simbol_Options_P22_B2plus (LISÄTOIMINNOT):

ANTI CREASE simbol_AntiCrease_P22 (RYPISTYMISENESTO)

Toiminto, jolla aktivoidaan hellävarainen pesutoiminto.

WATER+ simbol_water_plus_P22 (VESI+)

Toiminto, jolla lisätään vesimäärää

STEAM simbol_Staem_P22 (HÖYRY)

Toiminto, joka aktivoi pyykin raikastustoiminnon

6+7

Ääni PÄÄLLÄ/POIS

Paina kohtia 6+7 ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.

7

FAST simbol_FAST_P22 (NOPEA)

Lyhyempi pesuohjelman kesto.

8

DELAY END simbol_DelayEnd_P22 (VIIVÄSTETTY LOPETUS)

Toiminto, jolla ajastetaan pesuohjelman päättyminen.

7+8

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen/katkaiseminen simbol_Connect_WiFi_P22_C

Paina kohtia 7+8.

9

Symbolin valo ANTI CREASE simbol_AntiCrease_P22 (RYPISTYMISENESTO)

10

Symbolin valo STEAM simbol_Staem_P22 (HÖYRY)

11

Symbolin valo WATER+ simbol_water_plus_P22 (VESI+)

12

Symbolin valo PREWASH simbol_prewash (ESIPESU/SUPERHYGIENE)

13

Symbolin valo FAST simbol_FAST_P22 (NOPEA PESU)

14

NÄYTÖSSÄ näytetään seuraavat:

 • käytettävissä olevat toiminnot;

 • jäljellä oleva aika ohjelman loppuun;

 • tietoja käyttäjälle.

15

CONNECT simbol_Connect_WiFi_P22_C -symbolin valo (YHTEYS)

16

REMOTE START simbol_RemoteStart_P22_C-symbolin (ETÄKÄYNNISTYS) valaistus

Malleissa, joiden linkousnopeus on yli 1200 rpm, max-merkintä syttyy näytölle.

Malleissa, joiden suurin linkousnopeus on 1200 rpm, näytön max-merkintä ei koskaan syty.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ

Poista kaikki pakkausmateriaali. Kun poistat pakkausmateriaalin, varo vahingoittamasta laitetta terävällä esineellä.

Estotankojen poistaminen

Kuljetustangot on poistettava ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Pesukone, jonka kuljetustangot ovat paikoilleen, voi vaurioitua, kun se kytketään päälle ensimmäistä kertaa. Takuu raukeaa tällaisten vaurioiden tapauksissa!

Odstranitev_transportnih_varoval

1Siirrä letkuja ja irrota koneen takaosassa olevat ruuvit.

Poista kaksi kulmakappaletta.

2Liu’uta kulmakappaleet estotangon uraan; käännä oikeanpuoleinen kulmakappale vastakkaiselle puolelle, ennen kuin teet tämän.

3Käännä estontakoja kulmakappaleiden avulla 90°ja vedä ne sitten ulos.

4Peitä kaksi reikää, joiden kautta estotangot on asetettu paikoilleen, muovitulpilla, ja kiinnitä ruuvit, jotka irrotit vaiheessa 1, takaisin paikoilleen.
Muovitulpat toimitetaan pussissa, joka sisältää koneen käyttöohjeen.

Siirtäminen ja kuljetus asennuksen jälkeen

Jos haluat siirtää pesukonetta sen jälkeen, kun se on asennettu, kulmakappaleet ja vähintään toinen estotanko on asennettava takaisin paikoilleen, jotta kone ei vaurioituisi värähtelyn seurauksena kuljetuksen aikana (katso luku »ASENNUS JA LIITTÄMINEN/Estotankojen poistaminen«). Jos olet kadottanut kulmakappaleet ja estotangot, voit tilata uudet valmistajalta.

Tilan valitseminen

Lattialla, jolle kone asetetaan, on oltava betonipohja. Sen tulee olla puhdas ja kuiva; muuten kone voi liukua. Puhdista myös säädettävien jalkojen pohjapinta.

Koneen on seistävä vaakasuorassa ja vakaasti tukevalla pohjalla.

Jos pesukone sijoitetaan korokkeelle, se on varmistettava myös kaatumista vastaan.

Pesukoneen jalkojen säätäminen

Käytä vesivaakaa ja kiintoavainta nro 32 (jaloille) ja 17 (mutterille). Kiinnittimet eivät sisälly toimitukseen.

Namestitev_vaservaga

1Vaaita pesukone pitkittäis- ja poikittaissuunnassa säätöjalkoja kiertämällä.

2Kun olet säätänyt jalkojen korkeuden, kiristä vastamutterit (lukkomutterit) tiukkaan mutteriavaimella nro 17, kiertäen niitä kohti pesukoneen pohjaa puscica_siva_gor (katso kuva).

Jos pesukone vaaitetaan epäasianmukaisesti säädettävien jalkojen avulla, seurauksena voi olla tärinää, laitteen siirtyminen huoneessa ja kovaääninen käynti. Takuu ei kata pesukoneen epäasianmukaisesta vaaituksesta aiheutunutta vahinkoa.

Joskus laitteen käytön aikana voi ilmetä epätavallista tai tavallista kovaäänisempää melua; tämä johtuu useimmiten vääränlaisesta asennuksesta.

Pyykinpesukoneen sijoittaminen

Jos sinulla on myös UPO-kuivausrumpu, jonka mitat ovat samat, se voidaan asettaa UPO-pesukoneen päälle (tässä tapauksessa on käytettävä imukuppijalkoja) tai sen viereen (kuvat 1 ja 3).

Jos pesukoneesi on pienempi (minimisyvyys 545 mm) kuin kuivausrumpusi, päällekkäin asennusta varten on ostettava erikseen kuivausrumputuki (kuva 2). Mukana toimitettuja imujalkoja on käytettävä; ne on suunniteltu estämään kuivausrummun liukuminen.

Imukuppijalkoja on käytettävä ehdottomasti! Lisälaitteita (kuivaintuki a), alipainejalat ( b ) ja seinäkiinnike(c)) voi ostaa huoltokeskuksesta.

Pinnan, jolle kone asetetaan, on oltava puhdas ja tasainen.

Pesukoneen, jonka päälle aiot asentaa kuivausrummun, on kestettävä kuivausrummun paino (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAUS/Tekniset tiedot«).

postavitev_SP_PS_PS22_B1_in_B2

1

2

3

Pesukoneen asennuksessa huomioitavat välit

Odmiki_pralnega_stroja_PS22_B1_in_B2

Odmiki_pralnega_stroja_ZADAJ_PS22

1

2

Pesukone ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin. Jotta pesukoneen optimaalinen toiminta olisi taattuna, suosittelemme noudattamaan kuvassa näkyviä välejä seiniin. Jos vaadittavia vähimmäisetäisyyksiä ei noudateta, pesukoneen turvallinen ja asianmukainen toiminta ei ole taattuna. Lisäksi se saattaa ylikuumentua (kuvat 1 ja 2).

Pesukoneen asentaminen työtason alle ei ole suositeltavaa.

Pesukoneen luukun avaaminen (näkymä ylhäältä käsin)

tehnicni_podatki_PS22

Katso luku »PYYKINPESUKONEEN KUVAUS/Tekniset tiedot«.

a = pesukoneen syvyys

b = syvyys luukun ollessa auki

Vesiliitäntä

Kiinnitä letku vesihanaan kiertämällä se vastaavaan kierteeseen.

Prikljucitev_dovod_vode_PS22_C_Cplus_E_plovcek

AVAKIO YHTEYS

BAQUA - STOP YHTEYS

CTOTAL AQUA - STOP YHTEYS (UIMURI)

Pesukoneen normaalin toiminnan kannalta vesijohdon paineen tulisi olla 0,05−0,8 MPa (0,5−8 baaria). Veden dynaaminen minimipaine voidaan määrittää mittaamalla vedenvirtaus.

1,2 litraa vettä tulisi virrata täysin avoimesta hanasta 30 sekunnissa.

Kiristä vedensyöttöletku käsin, riittävän hyvin, niin että letkuliitäntä on tiivis (maks. 2 Nm). Kun olet liittänyt letkun, liitännän tiiviys on tarkastettava. Älä käytä pihtejä tai vastaavia työkaluja letkun liittämiseen, sillä ne saattaisivat vaikuttaa mutterin kierrettä.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua vedensyöttöletkua. Älä käytä mitään muita letkuja.

Kun liität vedensyöttöletkun, varmista, että se liitetään tavalla, joka mahdollistaa veden asianmukaisen ja esteettömän syötön.

AQUA - STOP yhteys

(mallista riippuen)

Sisäisen putken tai letkun vaurioituessa aktivoituu katkaisujärjestelmä, joka katkaisee vedensyötön koneeseen. Tällaisessa tapauksessa tarkistuslasi (a) muuttuu punaiseksi. Vaihda vedensyöttöletku.

Aqua_STOP

TOTAL AQUA - STOP yhteys (uimuri)

(mallista riippuen)

Sisäisen putken tai letkun vaurioituessa aktivoituu katkaisujärjestelmä, joka katkaisee vedensyötön koneeseen. Tällaisessa tapauksessa tarkistuslasi (a) muuttuu punaiseksi. Vaihda vedensyöttöletku.

Jos pesukoneen pohjalla on vettä, uimuri (b) nousee ja kytkee käyttöön sammutusjärjestelmän katkaistakseen pesukoneen vedensyötön; pesuprosessi pysäytetään, vedensyöttö suljetaan, laite kytkee pumpun käyttöön ja ilmoittaa virheestä.

Aqua_STOP

Plovcek_TotalAquaStop_C_Cplus_E

Vedenpoistoletkun liitäntä ja varmistaminen

Johda vedenpoistoletku pesualtaaseen tai kylpyammeeseen tai liitä se suoraan viemäriin (tyhjennysliitännän vähimmäishalkaisija on 4 cm). Pystysuuntainen etäisyys lattiasta poistoletkun päähän ei saa olla yli 100 cm, eikä alle 60 cm. Se voidaan kiinnittää kolmella tavalla (A, B, C).

Namestitev_odvodne_cevi_Levo_ps22

pritrditev_odvodne_cevi_zatic_cevi_ps22

APoistoletkun pää voidaan sijoittaa pesualtaan tai kylpyammeen päälle. B Pujota lenkki letkun mutkan tuen läpi letkun kiinnittämiseksi ja sen lattialle putoamisen estämiseksi.

BPoistoletku voidaan kiinnittää myös suoraan pesualtaan poistoputkeen.

CPoistoletku voidaan kiinnittää myös seinän poistoaukkoon erottimella; erotin on tällöin asennettava asianmukaisesti puhdistuksen mahdollistamiseksi.

DTyhjennysletku on kiinnitettävä ja ripustettava pesukoneen takana olevaan tappiin kuvan osoittamalla tavalla.

Jos tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein, pesukoneen turvallinen käyttö ei ole taattuna.

Liittäminen verkkovirtaan

Prikljucitev_na_elektiko_PS22

Ennen kuin liität pesukoneen verkkovirtaan, odota vähintään 2 tuntia, kunnes se on saavuttanut huoneenlämpötilan.

Ennen kuin liität pesukoneen verkkovirtaan, odota vähintään 2 tuntia, kunnes se on saavuttanut huoneenlämpötilan.

Liitä pesukone maadoitettuun seinäpistorasiaan. Asennuksen jälkeen seinäpistorasiaan tulee päästä vapaasti käsiksi. Pistorasian on oltava varustettu maadoituskoskettimella (vastaavien määräysten mukaisesti).

Suosittelemme käyttämään ylijännitesuojausta laitteen suojaamiseksi salamaniskulta.

Pesukonetta ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.

Älä liitä pesukonetta pistorasiaan, joka on tarkoitettu parranajokoneelle tai hiustenkuivaajalle.

Kaikki koneen turvallisuuteen tai suorituskykyyn vaikuttavat korjaus- tai huoltotyöt on annettava koulutetun asiantuntijan suoritettaviksi.

ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Varmista, että pesukonetta ei ole liitetty verkkovirtaan ja avaa sen jälkeen sen luukku itseäsi kohden (kuvat 1 ja 2).

Pyyhi pesukoneen rumpu ennen ensimmäistä käyttöä pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla ja vedellä tai käytä Cotton 90°C (Puuvilla 90°C)-pesuohjelmaa. Pesukoneen rummussa ei saa olla pyykkiä; rummun tulee olla tyhjä (kuvat 3 ja 4).

Pred_prvo_uporabo_PS22_slika1

Pred_prvo_uporabo_PS22_slika2

1

2

Pred_prvo_uporabo_PS22_slika3

Pred_prvo_uporabo_PS22_slika4

3

4

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa pesukonetta (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Laitteen yhdistäminen ConnectLife-sovellukseen ConnectLife

ConnectLife on älykotialusta, joka yhdistää ihmiset, laitteet ja palvelut. ConnectLife-sovellus sisältää edistyneitä digitaalisia palveluita ja huolettomia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat valvoa ja ohjata laitteita, vastaanottaa ilmoituksia älypuhelimesta ja päivittää ohjelmistoja (tuetut ominaisuudet voivat vaihdella laitteen ja alueen/maan mukaan).

Älylaitteen yhdistämiseen tarvitaan kodin Wi-Fi-verkko (vain 2,4 GHz:n verkkoja tuetaan) ja ConnectLife-sovelluksella varustettu älypuhelin.

Lataa ConnectLife-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimällä ConnectLife käyttämästäsi sovelluskaupasta.

 1. Asenna ConnectLife-sovellus ja luo tili.

 2. Siirry ConnectLife-sovelluksessa »Lisää laite« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti).

 3. Sovellus opastaa sinut tämän jälkeen laitteen yhdistämisessä älypuhelimeen.

 4. Yhteyden muodostamisen jälkeen laitetta voidaan käyttää etänä mobiilisovelluksen kautta.

Hyödyllisiä vinkkejä älylaitteen käyttöön

Mistä saan laitteiden QR-koodin, jonka sovellus tarvitsee asennuksen aikana?

QR-koodi on laitteen takuulomakkeessa ja arvokilvessä.

Miten laitteen Wi-Fi-yhteys otetaan käyttöön? E_Con

Izbira_programa_SP22_B_gumb

Tipka_START_PAVZA_sp22_oštevilčeno_cb

Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta – ohjelmanvalintapainike voi olla missä tahansa asennossa. Toimi sitten seuraavasti:

 • Avaa Lisää laite -valikko ConnectLife-sovelluksessa.

 • Noudata ConnectLife-sovelluksen ohjeita, jossa yhdistät puhelimen ja laitteen ja lisäät laitteen kotisi Wi-Fi-verkkoon.

  • Valitse laitteen tyyppi.

  • Skannaa QR-koodi (löytyy laitteen takuulomakkeesta tai arvokilvestä).

 • Pidä samanaikaisesti painettuna laitteen valintoja (7+8), kunnes näytössä näkyy E_Con. Viiden minuutin ajastimen laskuri käynnistyy.

 • ConnectLife-sovelluksen ohjeet opastavat sinua syöttämään tarvittavat tiedot laitteen yhdistämiseksi kotiverkkoon.

Miten laitteen etäkäynnistys otetaan käyttöön?

Käännä ohjelmanvalitsimen nuppi asentoon ConnectLife/REMOTE CONTROL (etäohjaus).

Paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta (luukun on oltava kiinni).

Miten voin lisätä käyttäjän? E_PAr

Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta – ohjelmanvalintapainike voi olla missä tahansa asennossa. Toimi sitten seuraavasti:

 • Avaa Lisää laite -valikko ConnectLife-sovelluksessa.

 • Noudata ohjeita ConnectLife-sovelluksessa, jossa pariliität puhelimen ja laitteen.

  • Valitse laitteen tyyppi.

  • Skannaa QR-koodi (löytyy laitteen takuulomakkeesta tai arvokilvestä).

 • Pidä samanaikaisesti painettuna laitteen valintoja (7+8), kunnes näytössä näkyy E_PAr. Kolmen minuutin ajastimen laskuri käynnistyy.

 • Sitten voit viimeistellä ja vahvistaa asetuksen sovelluksessa.

Miten käyttäjiä voidaan poistaa (UnPair)? E_UnP

Voit poistaa kaikki käyttäjät pitämällä näppäimiä (7+8) painettuna, kunnes näytössä näkyy E_UnP. Vahvista valinta painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Tämä vaihe poistaa laitteen kaikki aktiiviset käyttäjät. Jos haluat käyttää laitetta uudelleen etänä, sinun on toistettava käyttäjän lisäämisprosessi E_PAr.

Mitä Wi-Fi-reititintä voidaan käyttää?

Vain 2,4 GHz:n verkkoja voidaan käyttää. Jos ConnectLife-sovellus ei löydä paikallista verkkoa yhteyden muodostamisen aikana, tarkista seuraavat:

 • toimiiko reititin 2,4 GHz: n taajuudella?

 • onko verkko piilotettu?

 • onko signaali riittävän voimakas?

Onko sinulla muuta kysyttävää?

Käy osoitteessa www.connectlife.io tai kirjoita meille osoitteeseen hello@connectlife.io.

Ohjelmiston etäpäivitys

Tarkista ohjelmistopäivitysvaihtoehdot ConnectLife-sovelluksessa.

PESUPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1–7)

Vaihe 1: Tarkista pyykissä olevat merkinnät

Normaali pesu;

Herkkä pyykki

Simbol_Pranja_Max_pranje_95

Maks. pesulämpötila

95°C

Simbol_Pranja_Max_pranje_40

Maks. pesulämpötila

40 °C

Simbol_Pranja_Rocno_Pranje

Vain käsinpesu

Simbol_Pranja_Max_pranje_60

Maks. pesulämpötila

60°C

Simbol_Pranja_Max_pranje_30

Maks. pesulämpötila

30°C

Simbol_Pranja_Pranje_ni_dovoljeno

Älä pese

Valkaisu

Simbol_Pranja_Beljenje_hladno

Valkaisu kylmässä vedessä

Simbol_Pranja_Beljenje_ni_dovoljeno

Valkaisu ei sallittu

Kemiallinen pesu

Simbol_Pranja_Kemicno_A

Kemiallinen pesu kaikilla aineilla

Simbol_Pranja_Kemicno_P

Petroliluotin R11, R113

Simbol_Pranja_Kemicno_F

Kemiallinen pesu kerosiinissa, puhtaassa alkoholissa ja R113

Simbol_Pranja_Kemicno_Ni_dovoljeno

Kemiallinen pesu ei sallittu

Silitys

Simbol_Pranja_Likanje_200

Kuuma silitys, maks. 200°C

Simbol_Pranja_Likanje_110

Kuuma silitys, maks. 110°C

Simbol_Pranja_Likanje_150

Kuuma silitys, maks. 150°C

Simbol_Pranja_Likanje_Ni_dovoljeno

Silitys ei sallittu

Kuivaus

Simbol_Pranja_Susenje_Ravna_podlaga

Kuivata vaakatasossa (levitä tasaiselle alustalle kuivumaan)

Simbol_Pranja_Susenje_Visoka_temp

Korkea lämpötila

Simbol_Pranja_Susenje_Obesite_mokro

Ripusta kuivumaan vettävaluvana

Simbol_Pranja_Susenje_Nizka_temp

Alhainen lämpötila

Simbol_Pranja_Susenje_Obesite

Ripustuskuivaus

Simbol_Pranja_Susenje_Ni_dovoljeno

Älä kuivaa kuivausrummussa

Vaihe 2: Pesuprosessin valmisteleminen

 1. Lajittele pyykki tekstiilin tyypin, värin, likaantumisen ja sallitun pesulämpötilan perusteella (katso OHJELMATAULUKKO).

 2. Pese paljon kuituja tai nukkaa päästävä pyykki erillään muista pyykeistä.

 3. Laita napit ja vetoketjut kiinni, solmi kaikki nauhat ja käännä taskut nurinpäin; irrota kaikki metalliset kiinnittimet, jotka voivat vahingoittaa pyykkiä ja pyykinpesukoneen sisäosaa tai tukkia poistoaukon.

 4. Aseta erittäin herkät vaatteet ja pienet pyykit erityiseen pyykkipussiin.

  (Pyykkipussi on saatavana lisävarusteena.)

Oblacila_ps22

Pyykinpesukoneen päälle kytkeminen

Liitä pesukone virtajohdolla verkkovirtaan ja kytke se sen jälkeen vedensyöttöön.

Paina pesukoneen (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta koneen päällekytkemiseksi (kuvat 1 ja 2).

Vklop_pralnega_stroja_PS22_oštevilčeno

Vklop_pralnega_stroja_PS22_roka

1

2

Pyykin laittaminen pyykinpesukoneeseen

Avaa pyykinpesukoneen luukku vetämällä kahvaa itseäsi kohti (kuva 1).

Laita pyykki rummun sisään (varmistettuasi, että rumpu on tyhjä) (kuva 2).

Varmista, ettei luukun ja kumitiivisteen väliin ole jäänyt tekstiilejä.

Sulje pesukoneen luukku (kuva 3).

Polnjenje_Pstroja_odpri_vrata_PS22

1

Polnjenje_Pstroja_vstavi_perilo_PS22

2

Polnjenje_Pstroja_tesniloX_PS22

2

Älä täytä rumpua liian täyteen! Katso OHJELMATAULUKOSTA ja huomioi arvokilvessä ilmoitettu nimelliskuormitus.

Jos pesukoneen rumpu on liian täynnä, pyykkiä ei pestä kunnolla.

Vaihe 3: Pesuohjelman valinta

Valitse ohjelma kiertämällä ohjelmanvalintanuppia (2) vasemmalle tai oikealle (pyykin tyypistä ja likaisuudesta riippuen). Katso OHJELMATAULUKKO.

Izbira_programa_PS22_oštevilčeno

Ohjelmanvalitsinnuppi (2) ei pyöri automaattisesti käytön aikana.

Pesuohjelmat ovat täydellisiä ohjelmia, jotka sisältävät kaikki pesuvaiheet, pyykinpehmennys ja linkous mukaan lukien (tämä ei koske Osittaisia ohjelmia).

Osittaiset ohjelmat ovat erillisohjelmia. Käytä niitä, kun olet sitä mieltä, että et tarvitse koko pesuohjelmaa.

Ohjelmataulukko

Ohjelma

Max. kuormitus

Max.

simbol_spin 3)

Ohjelman kuvaus

simbol_white

Puuv. valkoinen simbol_steam_refresh_ENTRY_P22_desno

40°C–90°C

*MAX

MAX1)

Pesuohjelma valkoiselle puuvillapyykille, pyyhkeille, vuodevaatteille, T-paidoille...

Lämpötila voidaan asettaa erikseen; huomioi tästä syystä vaatteiden pesumerkinnät. Voit valita haluamasi linkousnopeuden.
Ohjelman kesto ja käytettävä vesimäärä mukautetaan pyykin määrään.

Voit vähentää rypistymistä painamalla (6) OPTIONS (LISÄTOIMINNOT) painiketta ennen pesuohjelman alkua ja valitsemalla ANTI CREASE (RYPISTYMISENESTO) ja/tai STEAM (HÖYRY)-toiminnon.

simbol_color

Värillinen

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–60°C

*MAX

MAX1)

Puuvillasta valmistetun värillisen pyykin ohjelma. Lämpötila voidaan asettaa erikseen; huomioi tästä syystä vaatteiden pesumerkinnät.
Voit valita haluamasi linkousnopeuden. Ohjelman kesto ja käytettävä vesimäärä mukautetaan pyykin määrään.

simbol_mix

Tekokuidut

(Sekapyykki/Tekokuidut)

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–60°C

3,5 kg

1200 2)

Pesuohjelma herkälle pyykille, joka on valmistettu keino- tai sekakuiduista tai viskoosista sekä puuvillan helppoon hoitoon. Huomioi vaatteiden pesumerkinnät.

simbol_wool

Villa

(Villa&Käsinpesu)

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–40°C

2 kg

800

Hellävarainen pesuohjelma villan, silkin ja käsinpesua vaativien vaatteiden pesuun. Maksimilämpötila on 40°C. Ohjelmassa on lyhyt linkous. Suurin valittavissa oleva linkousnopeus on 800 kierr./min.

simbol_ECO_40_60

Eco 40-60

*MAX

MAX1)

Pesuohjelma puhdistaa normaalisti likaantuneen puuvillapyykin, jonka pesuohje on 40°C tai 60°C.

simbol_power

Power 59´|32´

40 °C

4 kg

1200 2)

Ohjelma pienille määrille kevyesti likaantunutta pyykkiä. Pesuohjelma sisältää intensiivisen linkouksen ja maksimaalisen linkousnopeuden.

Ohjelma kestää 59 minuuttia. FAST (NOPEA) -toimintoa käytettäessä ohjelma kestää 32 minuuttia.

simbol_speed

Nopeus 20´

30°C

2,5 kg

1000 2)

Nopea pesuohjelma pyykille, joka kaipaa vain raikastusta.

Puhdistus simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Rummun puhdistus) (Itsepuhdistusohjelma)

0 kg

Tätä ohjelmaa käytetään rummun puhdistamiseen sekä pesuaine- ja bakteerijäämien poistamiseen. Valitse ohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta vasemmalle tai oikealle kohtaan Drum clean (Itsepuhdistusohjelma). Muita lisätoimintoja ei voida valita.

Rummun on oltava tyhjä. Älä annostele pesu- ja pehmennysainetta! Voit lisätä hieman tislattua (väkiviina-)etikkaa (noin 2 dl) tai ruokasoodaa (1 ruokalusikallinen tai 15 g). Suosittelemme ohjelman käyttämistä vähintään kerran kuukaudessa.

simbol_spin

Linkous|Tyhjennys)

(Linkousnopeus | Tyhjennys)

(Osittainen ohjelma)

/

MAX1)

Käytä tätä ohjelmaa, jos haluat vain lingota pyykin. Jos haluat vain tyhjentää veden pesukoneesta käyttämättä linkousta, paina painiketta (5) SPIN (LINKOUS) useita kertoja, kunnes mikään merkkivalo ei pala. useita kertoja, kunnes mikään merkkivalo ei pala.

Näytössä näkyy 0:01.

simbol_rinse_and_soft

Huuht. & Pehm.

(Huuhtelu&Pehmennys)

(Osittainen ohjelma)

/

MAX1)

Pestyn pyykin pehmennykseen, tärkkäämiseen tai kyllästämiseen. Voidaan käyttää myös huuhteluohjelmana, mutta lisäämättä huuhteluainetta. Se suoritetaan loppuun lisähuuhteluna.

Voit myös valita WATER+ (VESI+) valitsemalla lisätoiminnon (paina (6) OPTIONS (LISÄTOIMINNOT) -painiketta ennen pesuohjelman käynnistämistä).

simbol_downwear

Tyynyt

(Tyynyt) (Herkät tekstiilit)

20°C–40°C

**(1/2)

800

Pesuohjelma soveltuu untuvalla täytetyille tai vuoratuille tyynyille ja takeille. Pesu tapahtuu alhaisessa lämpötilassa, siinä käytetään paljon vettä, hellävaraisia rummun liikkeitä ja hellävaraista linkousta.

simbol_Shirts_P22

Paidat simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Paidat höyryllä)

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–40°C

3,5 kg

1200 2)

Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta, mikrokuiduista ja keinokuiduista valmistettujen vaatteiden sekä kaulusten ja kalvosimien pesemiseen. Pesu tapahtuu alhaisella lämpötilalla, siinä käytetään runsaasti vettä ja hellävaraisia rummun liikkeitä. Esiasetettu linkousnopeus on 800 kierr./min.

Jos haluat käyttää höyryohjelmaa, paina (6) OPTIONS (LISÄTOIMINNOT)-painiketta ja valitse Steam (Höyry) -toiminto. -painiketta ja valitse STEAM (HÖYRY) -toiminto.

simbol_PetsSteam_P22

Lemmikkien simbol_Hygiene_P22 simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Lemmikkien karvojen poisto)

30°C–60°C

*MAX

MAX1)

Tämän ohjelman aikana lemmikkieläinten karvat poistetaan vaatteistasi. Pesuohjelmaan sisältää automaattisen esipesun ja lisähuuhtelut.

Jos haluat käyttää höyryohjelmaa, paina (6) OPTIONS (LISÄTOIMINNOT)-painiketta ja valitse Steam (Höyry) -toiminto. -painiketta ja valitse STEAM (HÖYRY) -toiminto.

Puhdista pesuohjelman päätyttyä pesukoneen luukun lasi ja pumppusuodatin, joihin voi tarttua lemmikkieläinten karvoja. Suosittelemme toiminnon Drum clean (Itsepuhdistusohjelma) käyttöä pesun jälkeen, jotta lemmikkieläinten karvat saadaan poistettua pesukoneesta perusteellisesti.

simbol_BabySteam_P22

Vauva simbol_Hygiene_P22 simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Vauvanvaatteet)

40°C–90°C

*MAX

MAX1)

Erityisen hellävaraista pesua vaativien vaatteiden, kuten pienten lasten vaatteiden, pesuun.

Suosittelemme kääntämään vaatteet nurinpäin, koska näin niistä saadaan pestyä myös ihon ja ihonhoitotuotteiden jäämät pois. Ohjelma on yhdistelmä pidennettyä lämmitystä ja lisähuuhtelua, joka poistaa mahdolliset pesuainejäämät. Pesuohjelma sisältää automaattisen esipesun ja lisähuuhtelut.

Jos haluat käyttää höyryohjelmaa, paina (6) OPTIONS (LISÄTOIMINNOT)-painiketta ja valitse Steam (Höyry) -toiminto. -painiketta ja valitse STEAM (HÖYRY) -toiminto.

simbol_Extra_Hygiene_P22

Extra hygiene simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

40°C–90°C

*MAX

MAX1)

Ohjelmaa käytetään puuvillavaatteiden pesemiseen, kun edellytetään hellävaraista pesua, kuten erittäin herkkäihoisten tai allergioista kärsivien henkilöiden vaatteita pestäessä. Suosittelemme kääntämään vaatteet nurinpäin, sillä näin myös irronneet ihosolut ja muut jäämät saadaan pestyä kunnolla pois.

Jos haluat käyttää höyryohjelmaa, paina (6) OPTIONS (LISÄTOIMINNOT)-painiketta ja valitse Steam (Höyry) -toiminto. -painiketta ja valitse STEAM (HÖYRY) -toiminto.

simbol_RemoteControl_WiFi_P22_Bplus

Kaukosäädin

(Kaukosäädin) (Etäohjaus)

Käytä Remote control -ohjelmaa laitteen etäohjaamiseen (käyttämällä puhelinta). Voit valita kaikki laitteessasi käytettävissä olevat ohjelmat (katso luvut »ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA/Laitteen yhdistäminen ConnectLife-sovellukseen« ja »PESUPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1–7)/Vaihe 3: Pesuohjelman kauko-ohjaus sovelluksella«).

Voit myös valita lisäohjelmia sovelluksen kautta.

*

Suurin ilmoitettu kuormitus (MAX) - katso arvokilpi

**

Puoli kuormitus (1/2)

/

Mikä tahansa kuormitus (0 kg – MAX kg)

1)

Suurin linkousnopeus (MAX) - katso arvokilpi

2)

Mallista riippuen

simbol_spin 3)

Suurin linkousnopeus

simbol_COLD_PS22_B2plus

Kylmäpesu

Lisää jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta valmistajan ohjeiden mukaan ottaen huomioon pesulämpötila, pesuohjelma, pyykin likaisuus ja veden kovuus.

Jos pesuaine vaahtoaa liikaa pesukoneessa tai vaahtoa vuotaa pesuaineen annostelulokerosta, pesty pyykki on huuhdeltava perusteellisesti runsaalla vedellä. Valitse jokin pesuohjelma mutta älä käytä mitään pesuainetta.

Suurin pyykkimäärä kilogrammoina (puuvillaohjelmaa varten) on ilmoitettu pesukoneen arvokilvessä (katso luku »PYYKINPESUKONEEN KUVAUS/Tekniset tiedot«).

Maksimi- tai nimelliskuormitus koskee standardin IEC 60456 mukaisesti valmisteltua pyykkiä.

Parhaiden mahdollisten pesutulosten saavuttamiseksi suosittelemme täyttämään rummun 2/3 täyteen puuvillaohjelmia käytettäessä.

Alhainen veden lämpötila, alhainen verkkojännite ja erilainen pesukuormitus voivat vaikuttaa pesuaikaan; näytettyä jäljellä olevaa aikaa säädetään sen mukaisesti pesuprosessin aikana.

AIKAOPTIMOINTI OHJELMAN OLLESSA KÄYNNISSÄ

Pesuohjelman aikaisessa vaiheessa pesukone käyttää kehittynyttä teknologiaa pyykin määrän tunnistamiseksi. Kun pesukone on tunnistanut koneen kuormituksen, se säätää ohjelman keston.

Höyryä käyttävät pesuohjelmat

Höyryn lisääminen viimeisen pesuvaiheen aikana pöyhentää pyykkiä, desinfioi sitä hieman sekä poistaa joitakin allergeeneja. Tällaisen ohjelman jälkeen pyykistä tulee pehmeää ja raikasta, ja se vaatii vähemmän silitystä.
Höyryn käyttö (paina painiketta 6) mahdollistaa myös pyykinhuuhteluaineen pois jättämisen tai määrän vähentämisen.
Suosittelemme puolitäyttöä, jotta höyry vaikuttaisi tehokkaasti pyykkiin.

Pesuohjelmat pyykin desinfiointitoiminnolla

Ohjelmissa, joissa on kuvake simbol_Hygiene_P22, voit korvata esipesun desinfiointitoiminnolla Superhygiene simbol_Hygiene_P22).

Lisää desinfiointitoiminnon valinnan jälkeen desinfiointiainetta esipesulokerossa simbol_prewash olevaan erikoisannostelijaan.

Dozirna_z_vstavkom_za_dezinfekcijo_Hygiene

Lisää vain valmistajan suosittelema määrä desinfiointiainetta. Rummun suositeltu kuormitus on enintään 3 kiloa. Noudata käyttämäsi tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Käytä vain vaatteille tarkoitettuja desinfiointiaineita. Muiden desinfiointiaineiden käyttö voi vahingoittaa vaatteitasi (värimuutoksia, tahrat jne.).
Jos peset herkkää pyykkiä, tiedustele vaatteiden vaurioiden välttämiseksi vaatteen valmistajalta, voidaanko se pestä desinfiointiaineilla.

Olet itse vastuussa desinfiointiaineiden käytöstä.

Jos olet valinnut ohjelman, jossa on esipesuohjelma, ja olet lisännyt jauhepesuainetta esipesulokeroon, poista desinfiointiaineen annostelualusta.

Pesuohjelman kauko-ohjaus sovelluksella

Katso luku PESUPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1–7) ja noudata vaiheita 1 ja 2.

Izbira_programa_SP22_B_gumb

Tipka_START_PAVZA_sp22_oštevilčeno_cb

Laitteessa:

 1. Sulje pesukoneen luukku ja sulje pesuainelokero.

 2. Käännä ohjelmanvalitsimen nuppi asentoon ConnectLife/REMOTE CONTROL (etäohjaus).

 3. Paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Etäohjauksen symboli REMOTE START simbol_RemoteStart_P22_C (ETÄKÄYNNISTYS) kytkeytyy päälle.

Etäohjaus on käytettävissä seuraavat 24 tuntia, vaikka laite siirtyisi valmiustilaan. Luukku on lukittu tänä aikana, joten sitä ei voi avata. Etäohjaus voidaan peruuttaa painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Jatka laitteen käyttöä ConnectLife-sovelluksessa, jossa voit valita useista vaihtoehdoista (valinta, käynnistys sekä ohjelman valvonta ja pysäytys muiden lisäasetusten ohella)

Pesu prosessia voidaan ohjata/seurata sovelluksesta.

Pesukoneen toiminta voidaan keskeyttää tai pysäyttää valitsemalla STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Jotkut vaihtoehdot tai toiminnot voidaan suorittaa kokonaan etänä, kun taas toiset, kuten pyykin lisääminen pesun aikana (ADD CLOTHES), vaativat fyysistä läsnäoloasi.

Voit ohjata laitetta puhelimestasi myös silloin, kun et ole yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi (puhelimessa on oltava vain toimiva Internet-yhteys). Tämä tarkoittaa, että voit hallita laitettasi myös ollessasi poissa kotoa.

Voit käyttää laitetta useilla laitteilla. Voit myös ohjata ja valvoa laitteen toimintaa millä tahansa laitteeseen yhdistetyllä puhelimella riippumatta siitä, kuka käyttäjistä on käynnistänyt pesuohjelman. Laite voidaan yhdistää ja sitä voidaan ohjata samanaikaisesti useilla ConnectLifeConnectLife-käyttäjätileillä.

Kun olet käynnistänyt laitteen puhelimesta käsin, laitteen läheisyydessä oleva henkilö voi ottaa laitteen hallintaansa ja sammuttaa sen tai käyttää sitä manuaalisesti. Tällöin sovellus ilmoittaa asiasta. Tässä tapauksessa laitteen etäohjaaminen puhelimesta käsin ei ole enää mahdollista. Jos haluat ohjata laitetta uudelleen puhelimesta käsin, kaikki tarvittavat vaiheet on tehtävä uudelleen.

Vaihe 4: Asetusten valitseminen

Useimmissa ohjelmissa on olemassa perusasetukset, mutta näitä asetuksia voidaan muuttaa.

Muuta asetuksia painamalla asiaankuuluvaa toimintopainiketta (välittömästi ennen (3) START/PAUSE [KÄYNNISTYS/TAUKO] -painikkeen painamista).

Toiminnoissa, joita ei voi muuttaa valitussa pesuohjelmassa, palaa osittain valo (himmennetty).

Joitakin asetuksia ei voi valita tietyissä ohjelmissa. Tällaisten toimintojen valo ei pala, ja painike vilkkuu painettaessa (katso TOIMINTOTAULUKKO).

Pesuohjelman toimintailmaisimien kuvaus:
- palaa (Perus-/oletusasetus);
- himmennetty (Toiminnot, joita ei voi muuttaa) ja
- ei pala (Toiminnot, joita ei voi valita).

Celna_B2plus_SuperHygiene_WiFi_UN_PZ_ostevilceno

LISÄTOIMINNOT

Tipka_B2plus_Temp

TEMP. simbol_TempPranja_P22 (PESULÄMPÖTILA)

Lämpötilan muuttaminen valitussa ohjelmassa.

Jokaisella ohjelmalla on esiasetettu lämpötila, jota voidaan muuttaa painamalla painiketta (4) TEMP. (PESULÄMPÖTILA).

Valittu lämpötila syttyy.

Tipka_B2plus_Spin

SPIN simbol_spin (LINKOUS) (LINKOUSNOPEUS—PUMPUN PYSÄYTYS/TYHJENNYS)

Linkousnopeuden säätöön. Jokaisessa ohjelmassa (Drum clean (Itsepuhdistusohjelma) lukuun ottamatta) on esiasetettu linkoamisnopeus, jota voidaan säätää painamalla asentoa (5) SPIN (LINKOUS) (LINKOUSNOPEUS—PUMPUN PYSÄYTYS/TYHJENNYS).

Jos valitset tyhjennystoiminnon ilman linkousta, näyttöyksikköön ei syty mitään merkkivaloa. Pesuaika on vastaavasti lyhyempi.

Jos valitset tyhjennyksen ilman linkousta, 0:01 ilmestyy näyttöyksikköön.

Jos valitset toiminnon Pumpun pysäytä«, symboli simbol_rh ilmestyy näyttöyksikköön.

Valitse toiminto »Pumpun pysäytä« simbol_crpalka_stop_P22, jos haluat, että pyykkiä liotetaan viimeisen huuhtelun vedessä rypistymisen estämiseksi, jos et pysty tyhjentämään pesukonetta välittömästi ohjelman päätyttyä. Käyttäjä voi asettaa haluamansa linkousnopeuden. Kun haluat ohjelman jatkuvan, paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta, jossa palaa valo. Vesi poistetaan (pumpataan ulos) ja viimeinen linkous käynnistetään.

Tipka_B2plus_Fast

FAST simbol_FAST_P22 (NOPEA)

Kun FAST (NOPEA)-toiminto on aktivoitu, pesuohjelma suoritetaan lyhyemmällä pesuajalla. Vaihtoehtoja on kaksi (valitusta pesuohjelmasta riippuen).

Kun olet painanut valintaa (7) FAST (NOPEA), merkkivalo simbol_FAST_P22 muuttuu osittain valaistusta täysin valaistuksi symboliksi, ja näyttöyksikön ohjelman kokonaisaikaa säädetään vastaavasti.

Voit lyhentää pesuohjelmaa entisestään painamalla vielä kerran (7) FAST (NOPEA), jolloin ohjelman kokonaisaika säädetään uudelleen.

Jos painat painiketta uudelleen, asetus palautetaan takaisin oletusasetukseen.

Ensimmäinen painallus – FAST (NOPEA)
Toinen painallus – SUPER FAST (SUPERNOPEA)
Kolmas painallus – DEFAULT (OLETUS)

Suosittelemme täyttämään rummun vain puolilleen puuvillaohjelmassa.

Tipka_B2plus_HygDry_DelayEnd

DELAY END simbol_DelayEnd_P22 (VIIVÄSTETTY LOPETUS)

Paina asentoa (8) DELAY END (VIIVÄSTETTY LOPETUS) ohjelman päättymisajan siirtämiseksi jopa 24 tunnilla.
Asetusmenetelmä:

 • Valitse haluamasi ohjelma ja lisätoiminnot.

 • Aktivoi toiminto painamalla asentoa (8) DELAY END (VIIVÄSTETTY LOPETUS).

 • Paina tätä asentoa toistuvasti ohjelman halutun valmistumisajan asettamiseksi (30 minuutin välein enintään 6 tuntiin ja sen jälkeen 1 tunnin välein jopa 24 tuntiin.)

 • Aktivoi toiminto painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Pesukone alkaa laskea asetettua aikaa alaspäin. Kun ajastin saavuttaa ohjelman keston (esim. 2:30), pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.

Voit nollata tai vaihtaa pesuohjelman viivästetyn lopun painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta (1) vähintään kolmen sekunnin ajan.

Jos haluat peruuttaa ohjelman päättymisviiveen nopeasti, paina asentoa (8) DELAY END (VIIVÄSTETTY LOPETUS) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Pesuohjelma jatkuu.

Esimerkki toiminnon asetuksesta:
Kello on nyt 21.00, ja haluat, että pesuohjelma on valmis seuraavana aamuna klo 6.00. Aseta tässä tapauksessa DELAY END (VIIVÄSTETTY LOPETUS) -ajaksi 9 tuntia.

Joitakin asetuksia ei voi valita tietyissä ohjelmissa. Tällaisten toimintojen valo ei syty palamaan näyttöyksikköön, ja kun vastaavaa painiketta painetaan, kuuluu äänimerkki ja painikkeen valo vilkkuu (katso TOIMINTOTAULUKKO).

Aktivoi/deaktivoi toiminnot painamalla haluttua toimintoa (ennen kuin painat (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Valittujen toimintojen vieressä syttyy merkkivalo.

Jos olet asettanut DELAY END simbol_DelayEnd_P22 (VIIVÄSTETTY LOPETUS)-toiminnon ja käytät nestemäistä pesuainetta, emme suosittele asettamaan ohjelmaa, jossa ei ole esipesua.

Asetukset, joissa painetaan kahta painiketta samanaikaisesti

Celna_B2plus_SuperHygiene_WiFi_UN_PZ_ChildLock_ostevilceno

Kombinacija_tipk_B2plus_4+5_predpranje_HYG_ostevilceno

ESIPESU/SUPERHYGIENE

Erittäin likaisen pyykin pesu, etenkin silloin, jos tekstiileissä on pinttyneitä tahroja pinnassa. Esipesutoiminto voidaan aktivoida vasta, kun pesuohjelma on valittu. Käynnistä se painamalla samanaikaisesti (4) TEMP. simbol_TempPranja_P22 (PESULÄMPÖTILA) ja (5) SPIN simbol_spin (LINKOUS) (LINKOUSNOPEUS—PUMPUN PYSÄYTYS/TYHJENNYS) vähintään kolmen sekunnin ajan. Näytössä näkyy ohjelman muuttunut (pidennetty) kesto.

Symboli syttyy näytölle simbol_prewash (14).

Jos valitset toiminnon ESIPESU, laita pesuaine esipesun lokeroon simbol_prewash.

Kombinacija_tipk_B2plus_5+6_ChildLock_ostevilceno

LAPSILUKKO

Varmista turvallisuus. Aktivoidaksesi lapsilukon paina samanaikaisesti painikkeita (5) SPIN simbol_spin(LINKOUS) (LINKOUSNOPEUS—PUMPUN PYSÄYTYS/TYHJENNYS) ja (6) OPTIONS simbol_Options_P22_B2plus (LISÄTOIMINNOT) vähintään kolmen sekunnin ajan. Aikalaskuri näkyy näytöllä. Valinta vahvistetaan äänimerkillä (jos sitä ei ole kytketty pois päältä). Voit myös poistaa lapsilukon käytöstä samalla tavoin. Niin kauan, kun lapsilukko on aktivoituna, et voi muuttaa ohjelmaa, asetuksia tai lisätoimintoja.

Lapsilukko pysyy aktiivisena myös pesukoneen sammuttamisen jälkeen. Kun molempia painetaan, näyttö (14) käynnistää lapsilukkoa kytkettäessä animaation »Loc On« tai pois kytkettäessä »Loc OFF«.

Kombinacija_tipk_B2plus_6+7_Zvok_ostevilceno

ÄÄNI POIS

Ota toiminto käyttöön painamalla samanaikaisesti painikkeita (6) OPTIONS simbol_Options_P22_B2plus (LISÄTOIMINNOT) ja LINKOUSNOPEUS—PUMPUN PYSÄYTYS/TYHJENNYS) ja pitämällä niitä painettuina (7) FAST simbol_FAST_P22 (NOPEA) vähintään 3 sekunnin ajan.

Valinta vahvistetaan äänimerkillä.

Ota äänet takaisin käyttöön painamalla samanaikaisesti asentoja (6) ja (7) vähintään 3 sekunnin ajan. Jos sammutat äänet, pesuohjelman lopussa ei kuulu äänimerkkiä.

Kombinacija_tipk_B2plus_7+8_WiFi_ostevilceno

Wi-Fi-VALIKKO

Wi-Fi-valikkoa käytetään laitteen yhdistämiseen ja etäohjaamiseen.

Ohjelmanvalintapainike voi olla missä tahansa asennossa.

Paina samanaikaisesti valintoja (7) FAST simbol_FAST_P22 (NOPEA) ja (8) DELAY END simbol_DelayEnd_P22 (VIIVÄSTETTY LOPETUS) ja pidä niitä painettuna, kunnes haluttu asetus tulee näyttöön.

Mahdolliset asetukset (sen mukaan, kuinka kauan näppäimiä (7+8) pidetään painettuna):

 • 0 - 3 sekuntia - laitteen liitettävyyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

 • 3 - 6 sekuntia - Con

  E_Con – laite voidaan yhdistää Wi-Fi verkkoon viideksi minuutiksi.

 • 6 - 9 sekuntia - PAr

  E_PAr – laite voidaan yhdistää ConnectLife-sovellukseen 3 minuutin ajaksi. Toiminto on aktiivinen vain, jos olet jo liittänyt laitteesi Wi-Fi-verkkoon.

 • 9 - 12 sekuntia - UnP

  E_UnP – poista kaikki käyttäjät (poista pariliitos).

 • 12 sekuntia - tai enemmän

  Laite palaa alkuperäiseen tilaansa.

Kun pesukone kytketään pois päältä, kaikki lisätoiminnot palautuvat takaisin perusasetuksiin tai mukautettuihin asetuksiin, lukuun ottamatta äänimerkin asetusta ja Wi-Fi asetuksia.

Vaihe 5: Lisätoimintojen valitseminen

Aktivoi/deaktivoi toiminnot painamalla haluttua toimintoa (ennen kuin painat (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta).

Joitakin asetuksia ei voi valita tietyissä ohjelmissa. Tällaisten toimintojen valo ei syty palamaan näyttöyksikköön, ja kun vastaavaa painiketta painetaan, kuuluu äänimerkki ja painikkeen valo vilkkuu (katso TOIMINTOTAULUKKO). Käytettävissä olevat toiminnot palavat himmeinä (osittain). Käytettävissä olevat toiminnot palavat himmeinä (osittain).

Tipka_B2plus_Options_plus

OPTIONS simbol_Options_P22_B2plus (LISÄTOIMINNOT)

Painamalla toistuvasti painiketta(6) OPTIONS simbol_Options_P22_B2plus (LISÄTOIMINNOT) valitaksesi lisätoimintoja voit valita kolmen toiminnon ja kahdeksan eri toimintoyhdistelmän välillä (valitun ohjelman mukaan):
Kun toiminto on valittu, vastaava symboli syttyy:

 • ANTI CREASE simbol_AntiCrease_P22 (RYPISTYMISENESTO).

  Estä rypistyminen valitsemalla ANTI CREASE (RYPISTYMISENESTO) -toiminto. Hellävarainen linkous jatkuu pesuohjelman päättymisen jälkeen. Tätä toimintoa suositellaan herkälle pyykille. E_AC näkyy näytössä (14). Toiminto voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.

 • WATER+ simbol_water_plus_P22 (VESI+)

  Tällä toiminnolla voit pestä suuremmalla vesimäärällä joissakin ohjelmissa.

 • STEAM simbol_Staem_P22 (HÖYRY).

  20 minuutin höyryjakson lisääminen ohjelman loppuun pehmentää ja desinfioi vaatteesi sekä vähentää pyykin silitys- ja pehmennys-/huuhteluainetarvetta.

Lisätoimintotaulukko

Ohjelma

FAST

SUPER FAST

DELAY END

PREWASH + SUPERHYGIENE

ANTI CREASE

WATER+

STEAM

SPIN

RINSE&HOLD

simbol_white

Puuv. valkoinen simbol_steam_refresh_ENTRY_P22_desno

40°C–90°C

simbol_color

Värillinen

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–60°C

simbol_mix

Tekokuidut

(Sekapyykki/Tekokuidut)

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–60°C

simbol_wool

Villa

(Villa&Käsinpesu)

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–40°C

simbol_ECO_40_60

Eco 40-60

simbol_power

Power 59´|32´

40 °C

simbol_speed

Nopeus 20´

(Nopeus 20´)

30°C

Puhdistus simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Rummun puhdistus) (Itsepuhdistusohjelma)

simbol_spin

Linkous|Tyhjennys)

(Linkousnopeus | Tyhjennys)

(Osittainen ohjelma)

simbol_rinse_and_soft

Huuht. & Pehm.

(Huuhtelu&Pehmennys)

(Osittainen ohjelma)

simbol_downwear

Tyynyt

(Tyynyt) (Herkät tekstiilit)

20°C–40°C

simbol_Shirts_P22

Paidat simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Paidat höyryllä)

simbol_COLD_PS22_B2plus-visja–40°C

simbol_PetsSteam_P22

Lemmikkien simbol_Hygiene_P22 simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Lemmikkien karvojen poisto)

30°C–60°C

simbol_BabySteam_P22

Vauva simbol_Hygiene_P22 simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

(Vauvanvaatteet)

40°C–90°C

simbol_Extra_Hygiene_P22

Extra hygiene simbol_steam_refresh_ENTRY_P22

40°C–90°C

Lisätoimintoja voidaan käyttää

Vaihe 6: Pesuohjelman käynnistäminen

Paina painiketta (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO.

Tipka_START-PAVZA_PS22_oštevilčeno

Näytössä näytetään JÄLJELLÄ OLEVA AIKA OHJELMAN PÄÄTTYMISEEN tai DELAY END (VIIVÄSTETTY LOPETUS) (jos asetettu).

Valittujen toimintojen symbolit syttyvät.

Linkousnopeutta voidaan säätää (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen painamisen jälkeen (Drum clean (Itsepuhdistusohjelma)) ja SPIN (LINKOUS) (LINKOUSNOPEUS/TYHJENNYS/PUMPUN PYSÄYTYS) -ohjelmaa lukuun ottamatta) ja LAPSILUKKO voidaan aktivoida tai deaktivoida, kun taas muita asetuksia ei voida muuttaa.

JÄLJELLÄ OLEVA AIKA OHJELMAN PÄÄTTYMISEEN vilkkuu kolme kertaa näytöllä ja kuuluu äänimerkki, pesukoneen luukku on auki tai sitä ei ole suljettu kunnolla. Sulje pesukoneen luukku ja paina (3) painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO uudelleen pesuohjelman jatkamiseksi.

Vaihe 7: Pesuohjelman päättyminen

Pesukone ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä äänimerkillä, samalla kun näyttöön ilmestyy E_End (Loppu), kunnes pesukone siirtyy alhaiseen valmiustilaan tai kytkeytyy pois päältä. 5 minuutin kuluttua E_End (Loppu)-merkkiä ei enää näytetä.

E_End

 1. Avaa pyykinpesukoneen luukku.

 2. Ota pyykki rummusta.

 3. Pyyhi luukun kumitiiviste ja luukun lasi.

 4. Sulje luukku!

 5. Sulje vesihana.

 6. Kytke pesukone pois päältä (paina (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta).

 7. Irrota virtajohto pistorasiasta.

Tipka_VKLOP-IZKLOP_PS22_oštevilčeno

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

Manuaalinen keskeyttäminen

Voit keskeyttää ja peruuttaa pesuohjelman painamalla (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta. Merkkivalot vilkkuvat näytöllä. Samanaikaisesti pesukone pumppaa veden pois pesukoneen rummusta. Kun vesi on pumpattu pois, pesukoneen luukun lukitus aukeaa. Jos pesukoneessa oleva vesi on kuumaa, pesukone jäähdyttää sen automaattisesti ja pumppaa ulos/poistaa sen.

Henkilökohtaiset asetukset

Jokaisen ohjelman perus- tai oletusasetuksia voidaan myös muuttaa. Kun valitset pesuohjelman ja lisätoimintoja, yhdistelmä voidaan tallentaa painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta 3 sekuntia (aika laskee alaspäin näytöllä). E_SC ilmestyy näyttöön.

Ohjelma pysyy tallennettuna, kunnes sitä muutetaan samaa menettelytapaa käyttäen.

Myös henkilökohtaiset asetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin käyttövalikossa.

Henkilökohtaisten asetusten valikko

Kytke pesukone päälle painamalla (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta. Paina samanaikaisesti painikkeita (4) TEMP. simbol_TempPranja_P22 (PESULÄMPÖTILA) ja (6) OPTIONS simbol_Options_P22_B2plus (LISÄTOIMINNOT) henkilökohtaisten asetusten valikon avaamiseksi. Toimintojen ANTI CREASE simbol_AntiCrease_P22 (RYPISTYMISENESTO), WATER+ simbol_water_plus_P22 (VESI+) ja STEAM simbol_Staem_P22 (HÖYRY) merkkivalot syttyvät palamaan näyttöön.

Numero 1 ilmestyy LED-näyttöön, joka ilmaisee myös asetuksen toiminnon. Kierrä ohjelmanvalitsinta (2) vasemmalle tai oikealle muutettavan toiminnon valitsemiseksi. Numero 1 ilmaisee ääniasetuksia ja numero 2 henkilökohtaisten ohjelma-asetusten palauttamista tehdasasetuksiin. Jos haluttuja asetuksia ei valita 20 sekunnin kuluessa, ohjelma palaa automaattisesti takaisin päävalikkoon.

aina painiketta (5) SPIN (LINKOUS) (LINKOUSNOPEUS—PUMPUN PYSÄYTYS/TYHJENNYS) haluttujen toimintojen ja niiden asetusten vahvistamiseksi; paina painiketta (4) TEMP. (PESULÄMPÖTILA) siirtyäksesi yhden vaiheen taaksepäin.

Äänimerkin äänenvoimakkuus voidaan asettaa neljälle tasolle (0 merkitsee, että ääni on pois päältä; 1 merkitsee, että painikkeen äänimerkki on aktivoituna; 2 merkitsee alhaista äänenvoimakkuutta ja 3 korkeaa äänenvoimakkuutta). Valitse äänenvoimakkuus kiertämällä ohjelmanvalitsinta (2) vasemmalle tai oikealle. Alhaisin asetus merkitsee, että äänimerkki on pois päältä.

Taukopainike

Pesuohjelma voidaan aina pysäyttää painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelma on keskeytetty väliaikaisesti, kun jäljellä oleva aika ohjelman päättymiseen vilkkuu näytöllä. Jos rummussa ei ole vettä ja veden lämpötila ei ole liian korkea, luukun lukitus aukeaa tietyn ajan kuluttua ja se voidaan avata. Jos haluat jatkaa pesuohjelmaa, sulje ensin luukku ja paina sitten painiketta (3) KÄYNNISTYS/TAUKO.

Pyykin lisääminen/poistaminen pesukoneen ollessa käynnissä

Pesukoneen luukku voidaan avata tietyn ajan kuluttua, jos veden taso ja lämpötila ovat määritetyn kynnysarvon alapuolella.

Kun alla mainitut ehdot täyttyvät, luukun sähköinen lukitus avautuu ja pesukoneen luukku voidaan avata; E_Add näkyy näyttöyksikössä:

 • rummun veden lämpötilan on oltava sopiva,

 • rummun veden tason on oltava tietyn arvon alapuolella.

Toimi seuraavalla tavalla lisätäksesi pyykkiä koneeseen tai poistaaksesi sitä sieltä ohjelman ollessa käynnissä:

 1. Paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

 2. Jos kaikki luukun sähköisen lukituksen avaamisen ehdot täyttyvät, voit avata pesukoneen luukun ja lisätä pyykkiä rumpuun tai poistaa sitä sieltä.

 3. Sulje pesukoneen luukku!

 4. Paina painiketta (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO.

Pesuohjelma jatkuu.

Jos lisäät rumpuun huomattavan määrän pyykkiä pesun aikana, pyykki voi tulla vähemmän tehokkaammin pestyksi, koska pesukone on aikaisemmin tunnistanut alhaisemman pyykin painon ja ottanut täten vähemmän vettä. Pyykille voi myös aiheutua vahinkoa, jos veden määrä on riittämätön pyykin määrään nähden (kuivat pyykit hankautuvat toisiaan vasten) ja pesuaika voi pidentyä.

Pesuaika jatkuu siitä, mihin pesuohjelma keskeytettiin.

Virheet

Ohjelma keskeytyy virhe- tai vikatilanteessa.

Äänimerkki varoittaa tällaisesta tapauksesta (katso VIANETSINTÄ JA VIRHETAULUKKO), ja vika ilmoitetaan näytössä (E:XX).

Virransyötön vika

Sähkönsyötön häiriön sattuessa pesuohjelma keskeytyy. Kun virransyöttö palautuu, pesuohjelmaa jatketaan siitä kohdasta, jossa se keskeytyi. Pesujakson päätyttyä näytössä näytetään vuorotellen E_End/ E_PF. Tämä kertoo käyttäjälle virransyöttöviasta ja vaikutuksesta pesuohjelman suorittamiseen.

Pesuaika jatkuu siitä, mihin pesuohjelma keskeytettiin.

Luukun avaaminen (tauko/peruuta/ohjelman vaihto)

Pesukoneen luukku voidaan avata, jos pesukoneen vedenmäärä on riittävän vähäinen eikä veden lämpötila ole liian korkea.

Jos pesukonetta ei ole kytketty verkkovirtaan tai jos virtalähteeseen tuli vika pesuohjelman aikana, pesukoneen luukkua ei voi avata. Tällöin pesukone on kytkettävä oikein tai otettava yhteys huoltoteknikkoon.

Suoritettujen pesujen määrän näyttäminen

(mallista riippuen)

Jos irrotat laitteen virtalähteestä, odota 10 sekuntia ja kytke sitten virtajohto uudelleen. Näyttöyksikössä näytetään tiedot suoritettujen pesujen määrästä kolmen sekunnin ajan. Kolmen sekunnin kuluttua laite siirtyy valmiustilaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen puhdistusta, irrota pyykinpesukone verkkovirrasta.

Annostelulokeron puhdistus

Annostelulokero tulee puhdistaa vähintään kaksi kertaa kuussa.

Ciscenje_dozirne_posode_Hygiene_PS22

1Paina pientä salpaa irrottaaksesi annostelulokeron kehyksestä.

2Pese annostelulokero juoksevan veden alla harjaa käyttäen ja kuivaa se. Poista myös mahdolliset pesuainejäämät kehyksen pohjasta.

3Puhdista tarvittaessa desinfiointiaineen annostelulokero.

4Irrota ja puhdista sulkutulppa tarvittaessa.

5Puhdista korkin suojus ja desinfiointiainelokero juoksevan veden alla ja asenna ne takaisin paikalleen.

Älä pese annostelulokeroa astianpesukoneessa.

Vedensyöttöletkun, pesuaineen annostelijan kotelon ja luukun kumitiivisteen puhdistus

Ciscenje_mrezice_dovodne_cevi_tesnila_PS22

1Puhdista verkkosuodatin useita kertoja juoksevan veden alla.

2Puhdista harjalla pesukoneen koko huuhtelualue, erityisesti huuhtelukammion yläosassa olevat suuttimet.

3Pyyhi luukun kumitiiviste jokaisen pesun jälkeen sen käyttöiän pidentämiseksi.

Pumpun suodattimen puhdistus

Puhdistuksen aikana voi roiskua jonkin verran vettä. Suosittelemme tästä syystä laittamaan lattialle imukykyisen liinan.

Ciscenje_filtra_PS22

1Avaa pumpun suodattimen kansi soveltuvalla työkalulla (litteä ruuvimeisseli tai vastaava).

2Irrota veden poistosuppilo ennen pumpun suodattimen puhdistusta.

Kierrä pumpun suodatinta hitaasti vastapäivään. Vedä ulos ja irrota pumpun suodatin, jotta vesi pääsee valumaan hitaasti ulos.

3Puhdista pumpun suodatin huolellisesti juoksevassa vedessä.

4,5Poista kaikki esineet ja epäpuhtaudet suodatinkotelosta ja siipipyörästä.

Aseta pumpun suodatin takaisin paikalleen kuvassa näkyvällä tavalla ja kiinnitä se myötäpäivään kiertämällä.

Suodattimen tiivisteen pinnan tulisi olla puhdas hyvän tiiviyden takaamiseksi.

Pumpun suodatin on puhdistettava ajoittain, erityisesti hyvin nukkaisen, villaisen tai vanhan pyykin pesemisen jälkeen.

Pesukoneen ulkopuolen puhdistus

Irrota pesukone aina sähköverkosta ennen puhdistusta.

Puhdista pesukoneen ulkopuoli ja näyttö pehmeällä kostealla puuvillaliinalla ja vedellä.

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa pesukonetta (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Älä puhdista pesukonetta vesisuihkulla!

Ciscenje_pralnega_stroja_PS22

VIANETSINTÄ

Korjaus ...?

Pesukone ohjaa automaattisesti erityisten toimintojen ohjausta pesujakson aikana. Jos järjestelmä tunnistaa epäsäännöllisyyksiä, tämä ilmaistaan näyttämällä (Ex) näytössä. Kone antaa virheilmoituksen, kunnes se sammutetaan. Ympäristöstä (esim. sähköverkosta) peräisin olevat häiriöt voivat johtaa monenlaisiin virheraportteihin (katso VIANETSINTÄTAULUKKO).

Toimi silloin seuraavasti:

 • Sammuta pesukone ja odota muutama sekunti.

 • Kytke pesukone päälle ja toista pesuohjelma.

 • Käyttäjä voi itse korjata suurimman osan käytön aikana ilmaantuvista virheistä (katso VIANETSINTÄ JA VIRHETAULUKKO).

 • Jos virhe toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

 • Vain riittävästi koulutettu henkilö saa suorittaa korjaukset.

Vianetsintä ja virhetaulukko

Näytöllä voidaan näyttää seuraavat virheilmoitukset:

Ongelma/

Virhe (Error)

Näyttöyksikössä näkyvä ilmoitus ja ongelman kuvaus

Korjaus?

E00

Virheelliset asetukset

Käynnistä ohjelma uudelleen; jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E01

Lämpötila-anturin virhe

Tuleva vesi liian kylmää. Toista pesuohjelma.

Jos pesukone antaa tämän virheilmoituksen uudelleen, ota yhteyttä huoltoon.

E02

Luukun kukon virhe

Varmista, että pesukoneen luukku on kiinni.

Jos kuulet äänimerkin painettuasi painiketta (3) KÄYNNISTYS/TAUKO, se tarkoittaa, että pesukoneen luukku ei ole kiinni. Sulje pesukoneen luukku.

Irrota virtajohto pistorasiasta; kytke tämän jälkeen virtajohto takaisin pistorasiaan ja kytke pesukone päälle.

Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteyttä huoltoon.

E03

Veden täyttövirhe

Tarkista seuraavat:

 • onko veden tuloventtiili auki,

 • onko veden tuloletkun suodatin puhdas,

 • onko veden syöttöletkun muoto muuttunut (puristuksissa, tukkeutunut jne.),

 • onko vesijohtoverkon paine välillä 0,05 – 0,8 MPa (0,5–8 bar);

paina tämän jälkeen painiketta (3) KÄYNNISTYS/TAUKO ohjelman jatkamiseksi.

Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteyttä huoltoon.

E06

Veden lämmitysvirhe

Käynnistä ohjelma uudelleen; jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E07

Veden tyhjentämisvirhe

Tarkista seuraavat:

 • onko pumpun suodatin puhdas,

 • onko poistoletku tukossa,

 • onko viemäri tukossa,

 • onko tyhjennysletku sijoitettu maksimikorkeuden alapuolelle ja minimikorkeuden yläpuolelle (katso luku »ASENNUS JA LIITÄNTÄ/Vedenpoistoletkun liitäntä ja varmistaminen«).

paina sitten (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta uudelleen.

Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteyttä huoltoon.

Liikaa pesuainetta

Jos pesuainetta on liikaa, rumpuun voi muodostua liikaa vaahtoa. Katso kuvaus E_Fd

E09

Pesukoneen alueella havaittu vesivuoto

Kytke pyykinpesukone pois päältä ja takaisin päälle.

Tarkasta laitteen ulkopinta. Jos et havaitse vuotoja, voit jatkaa pyykinpesukoneen käyttöä.

E10

Veden tasoanturin virhe

Irrota virtajohto pistorasiasta; kytke tämän jälkeen virtajohto takaisin pistorasiaan ja kytke pesukone päälle.

Tyhjennä laitteen poisto. Tee tämä poistamalla vesi pesukoneen suodattimesta ja puhdistamalla se sekä puhdistamalla seinän sisäinen vedenerotin.

Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteyttä huoltoon.

E11

Veden ylivuoto

Jos rummussa on vettä tietyn tason yli ja näyttöyksikössä näkyy virheilmoitus, pesuohjelma keskeytetään ja vesi pumpataan pois pesukoneesta.

Käynnistä ohjelma uudelleen; jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

Jos rummussa on vettä tietyn tason yli ja näyttöyksikössä näkyy virheilmoitus, mutta pesukone jatkaa veden lisäämistä, sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoon.

Liikaa pesuainetta

Jos pesuainetta on liikaa, rumpuun voi muodostua liikaa vaahtoa. Katso kuvaus E_Fd.

E12

Moottorin valvontavirhe

Erottele pyykki manuaalisesti uudelleen (juuttunut tai sotkeutunut pyykki) ja toista pesuohjelma.

E22

Luukun lukitusvirhe

Luukku on suljettu, mutta sitä ei voi lukita.

Pyykinpesukoneen kytkeminen pois päältä. Kytke se uudelleen päälle ja käynnistä pesuohjelma uudelleen.

Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteyttä huoltoon.

E23

Virhe luukun lukituksen avaamisessa

Luukku on suljettu, mutta sen lukitusta ei voi avata.

Sammuta pesukone ja kytke sen jälkeen takaisin päälle.

Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteyttä huoltoon. Avataksesi luukun katso luku »OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN/Luukun avaaminen (Tauko/peruuta/ohjelman vaihto)«.

E41

Järjestelmän varoitus virheellisen verkkotaajuuden havaitsemisesta (50/60 Hz)

Kun pesukone kytkettiin päälle, järjestelmä havaitsi virheellisen verkkojännitteen taajuuden, joka voi vaikuttaa pesukoneen toiminnallisuuteen.

Kaikki sähköverkon mahdolliset ongelmat on tarkistettava ja korjattava.

E48

Laitetta ei voi yhdistää verkkoon.

Virhe vaikuttaa vain pesuohjelmasi etäohjaukseen (Remote control). Se ei vaikuta pesuprosessiin muissa ohjelmissa.

Ota yhteys huoltoon.

Käyttäjälle annetut varoitukset/tiedot, jotka voidaan ilmoittaa näytöllä, voivat sisältää seuraavat:

Varoitus/

Tieto

Näytöllä näkyvä ilmoitus

Virheen syy ja kuvaus, mitä tehdä?

E_AC

Pesuohjelman osaksi valitsemasi ANTI CREASE (RYPISTYMISENESTO)-toiminto on aktivoitu ja käynnissä.

Voit pysäyttää ANTI CREASE (RYPISTYMISENESTO)-toiminnon, painamalla (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta.

E_CLF

Vedenpoistojärjestelmän hälytys

Varoituksen näyttäminen E_CLF.

Hälytys alhaisesta vedenvirtauksesta pumppausvaiheessa. Tarkista seuraavat:

 • onko pumpun suodatin puhdas,

 • onko poistoletku tukossa,

 • onko viemäri tukossa,

 • onko tyhjennysletku sijoitettu maksimikorkeuden alapuolelle ja minimikorkeuden yläpuolelle (katso luku »ASENNUS JA LIITÄNTÄ/Vedenpoistoletkun liitäntä ja varmistaminen«).

E_CLn

Järjestelmän suositus suorittaa puhdistus (Drum Clean (Itsepuhdistusohjelma))

Kun pesuohjelma on päättynyt, merkit E_CLn ja E_End vaihtelevat näyttöyksikössä.

Suosittelemme puhdistuksen suorittamista (Drum Clean (Itsepuhdistusohjelma)).

E_Fd

Järjestelmän varoitus liiallisen vaahdon havaitsemisesta pesuohjelman aikana

Jos pesukoneessa muodostuu liikaa vaahtoa tai pesuaineen annostelijasta vuotaa vaahtoa, pesty pyykki on huuhdeltava perusteellisesti suurella määrällä vettä. Valitse pesuohjelma, mutta älä lisää pesuainetta.

 • Suosittelemme valitsemaan Rinse&Softening (Huuhtelu&Pehmennys).

 • Vähennä annostellun pesuaineen määrää.

E_PF

Sähkönsyötön häiriö -varoitus (»PF«/Power Failure; sähkökatko)

Järjestelmä havaitsi pesuohjelman aikana virransyöttövian, joka vaikutti pesuohjelman suorittamiseen.

Tarkista virtalähde, johon pesukone on kytketty.

E_PF

E_End

Virransyötön vika -varoitus (»PF/End«)

Kun pesuohjelma päättyy, näyttöyksikössä näytetään vuorotellen E_End ja E_PF. Tämä kertoo käyttäjälle virransyöttöviasta ja sen vaikutuksesta pesuohjelman suorittamiseen. Pesuohjelmaa jatketaan siitä kohdasta, jossa se keskeytyi ja ohjelma viedään loppuun.

E_ULo

Varoitus — U:Lo

(jännite alle 180 V)

Havaittiin pitkäaikainen jännitteen lasku alle 180 V:iin, mikä voi vaikuttaa pyykinpesukoneen toimintaan.

Tarkista virtalähde, johon pesukone on kytketty.

Näyttöyksikkö ja painikkeet eivät reagoi

Irrota virtajohto pistorasiasta. Tarkista, sopiiko syöttöjännite pesukoneelle (220–240 V). Kytke sitten virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä pesukone.

E_UHi

Varoitus – U:Hi

(jännite yli 260 V)

Havaittiin pitkäaikainen jännitteen nousu yli 260 V:iin, mikä voi vaikuttaa pyykinpesukoneen toimintaan.

Tarkista virtalähde, johon pesukone on kytketty.

E_utripajoc_display_C

Pesukone on valmiustilassa, valmiina jatkamaan pesuohjelmaa

Jäljellä oleva aika ohjelman päättymiseen syttyy ja sammuu vuorotellen näytöllä.

Jatka pesuohjelmaa painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta.

Odklep_vrat_display_PS22_C

Luukun lukituksen avaamisen valmistelu

Merkkivalot vilkkuvat näytöllä.

Odota, kunnes prosessi on valmis. Jos prosessin jälkeen ei havaita virhettä, uusi ohjelma voidaan käynnistää.

Vesi on tyhjennettävä. Odota, että luukun lukitus on avattu.

Laitteen etäohjaus ei onnistu

Laitteen etäohjausta ei ole aktivoitu tai otettu käyttöön.

Varmista, että laitteen Wi-Fi-symboli simbol_Connect_WiFi_P22_C palaa ja aseta ohjelmanvalitsin (1) asentoon REMOTE CONTROL (ConnectLife) simbol_RemoteControl_WiFi_P22 (ETÄOHJAUS).

Laitteen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistu

Laite ei löydä Wi-Fi-verkkoasi.

Varmista, että reitittimessä on käytössä 2,4 GHz:n verkko ja että Wi-Fi-signaali on riittävän voimakas laitteen luona.

Melu ja tärinä – varmista, että laite on suoristettu säädettävien jalkojen avulla ja että lukkomutterit on kiristetty tiukkaan.

Epätasaisesti jakautuneet pyykit tai pyykkikasautumat pesukoneen rummussa voivat aiheuttaa ongelmia, kuten tärinää ja melua. Pesukone tunnistaa tällaiset ongelmat ja aktivoi UKS*-järjestelmän (* vakaudensäätöjärjestelmä).
Vähäiset pyykkimäärät (esim. yksi pyyhe, yksi paita, yksi aamutakki) tai tietynlaiset mittasuhteet omaavat vaatteet, eivät voi jakautua tasaisesti pesukoneen rumpuun (tohvelit, suuret tekstiilit jne.). Tästä on seurauksena, että järjestelmä yrittää useamman kerran jakaa pyykit uudelleen rumpuun, mikä puolestaan johtaa pesuohjelman keston pidentymiseen. Huonoimmassa mahdollisessa tapauksessa ohjelma saattaa päättyä ilman linkousta.
UKS* (* vakaudensäätöjärjestelmä) mahdollistaa tasaisen käynnin ja pesukoneen pidemmän käyttöiän.

Jos ongelma ei ratkea edellä mainittujen ohjeiden avulla, soita valtuutetulle huoltoteknikolle.

Huolto

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Kun otat yhteyttä huoltoon, sinun on ilmoitettava pesukoneesi tyyppi (1), koodi/tunnus (2), mallinumero (3) ja sarjanumero (4).

Pesukoneen tyyppi, koodi, malli ja sarjanumero on ilmoitettu arvokilvessä (tyyppikilvessä), joka sijaitsee pesukoneen luukun sisäpuolella.

Servis_PS22_B_in_NapisnaTablica_BBZ_ostevilceno

Käytä vikatilanteessa ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyväksymiä varaosia.

Takuu ei kata pesukoneen vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

Takuu ei kata kulutushyödykkeitä, pieniä poikkeamia värissä, lisääntynyttä melua, joka on seurausta laitteen iästä ja joka ei vaikuta laitteen toimivuuteen, eikä ulkonäköön liittyviä puutteita komponenteissa, jotka eivät vaikuta laitteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.

Takuu ei kata ympäristöstä peräisin olevista häiriöistä (salamanisku, sähköverkon viat, luonnonkatastrofit jne.) johtuvia virheitä tai vikoja.

Lisätietoja sekä varusteista ja huollosta on saatavissa asiakaspalvelukeskusten kautta.

PESUSUOSITUKSET JA PYYKINPESUKONEESI TALOUDELLINEN KÄYTTÖ

Pese uudet värilliset vaatteet erillään ensimmäisellä kerralla.

Pese voimakkaasti likaantunut pyykki pienemmissä määrissä, suuremmalla pesujauhemäärällä tai esipesujaksolla.

Levitä erityistä tahranpoistoainetta pinttyneeseen likaan ennen pesua.

Kun pyykki on kevyesti likaantunut, suosittelemme ohjelmaa, jossa ei ole esipesua, lyhyempien ohjelmien (esim. FAST) käyttöä sekä alhaisempaa pesulämpötilaa.

Jos peset pyykkiä usein alhaisissa lämpötiloissa ja nestemäisillä pesuaineilla, voi syntyä bakteereja, mikä voi aiheuttaa hajua pesukoneeseen. Hajun välttämiseksi suosittelemme suorittamaan silloin tällöin puhdistusohjelman Drum clean (Itsepuhdistusohjelma) (katso OHJELMATAULUKKO).

Suosittelemme, että vältät erittäin pienten pyykkimäärien pesemistä, sillä tämä johtaa liialliseen energiankulutukseen ja pesukoneen heikompaan suorituskykyyn.

Avaa taiteltu pyykki ennen sen rumpuun laittamista.
Käytä vain konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Jos veden kovuus ylittää arvon 14°dH, on käytettävä vedenpehmennintä. Takuu ei kata laitteen vedenpehmennysaineiden epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Tarkasta veden kovuuteen liittyvät tiedot paikalliselta vesilaitokseltasi tai viranomaiselta.

Klooripohjaisten valkaisuaineiden käyttäminen ei ole suositeltavaa, koska ne saattavat vaurioittaa lämpövastusta.

Älä lisää kovettuneita pesujauhepaakkuja pesuaineen annostelijaan, sillä tämä voi tukkia pyykinpesukoneen putket.

Käyttäessäsi paksuja nestemäisiä pyykinhoitoaineita suosittelemme ohentamaan niitä vedellä annostelulokeron poistoaukon tukkeutumisen estämiseksi.
Nestemäiset pesuaineet on tarkoitettu pesuohjelmia varten, joihin ei kuulu esipesua.

Suuremmilla linkousnopeuksilla pyykkiin jää vähemmän kosteutta. Näin kuivausrummussa kuivaaminen on taloudellisempaa ja nopeampaa.

Veden kovuus

Kovuustasot

°dH (°N)

m mol/l

°fH (°F)

p.p.m.

1 – pehmeä

< 8,4

< 1,5

< 15

< 150

2 - normaali

8,4–14

1,5–2,5

15–25

150–250

3 – kova

> 14

> 2,5

> 25

> 250

Tarkasta veden kovuuteen liittyvät tiedot paikalliselta vesilaitokseltasi tai viranomaiselta.

Prekati_za_pranje_PS22_nov_kazalec_nivoja_HYGIENE

1Pesukoneen mukana toimitetaan erotin/jakajakieleke, joka mahdollistaa nestemäisen pesuaineen käyttämisen pääpesun lokerossa simbol_wash (vasen lokero).

Esipesulokerossa on desinfiointiainelokero (A). Se voidaan poistaa.

2Jauhemaisen ja nestemäisen pesuaineen tason ilmaisin.

3Kun käytät jauhemaista pesuainetta, erottimen/jakajakielekkeen tulee olla nostettuna.

4Kun käytät nestemäistä pesuainetta, erottimen/jakajakielekkeen tulee olla laskettuna.

Pesuaineen annostelulokeroiden symbolit

simbol_prewash

esipesu

simbol_wash

pääpesu

simbol_softening

pehmennys

A

desinfiointiainelokero

Suosittelemme lisäämään jauhemaisen pesuaineen välittömästi ennen pesua. Jos lisäät pesuaineen aikaisemmin, varmista että annostelulokero on täysin kuiva ennen pesujauheen lisäämistä, muussa tapauksessa pesujauhe voi paakkuuntua ennen pesun käynnistämistä.

Kaada huuhteluaine annostelulokeroon, joka on merkitty symbolilla simbol_softening. Noudata huuhteluaineen pakkauksen suosituksia.

Älä täytä huuhteluainelokeroa sen maksimimerkinnän yli (suurimman sallitun määrän ilmaisin). Muussa tapauksessa huuhteluaine lisätään pyykin sekaan liian aikaisin, mistä on seurauksena huonommat pesutulokset.

TUOTETIEDOT

TUOTETIEDOT EU-säädöksen nro 2019/2014 mukaan
(mallista riippuen)

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:

Tavarantoimittajan osoite (b):

Mallitunniste:

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri

Arvo

Parametri

Arvo

Nimelliskapasiteetti (a) (kg)

x,x

Mitat (cm)

Korkeus

x

Leveys

x

Syvyys

x

EEIW (a)

x,x

Energiatehokkuusluokka (a)

[A/B/C/D/E/F/G] (c)

Pesutehokkuusindeksi (a)

x,xxx

Huuhtelutehokkuus (g/kg) (a)

x,x

Energiankulutus kilowattitunteina (kWh) ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella. Todelli nen energiankulutus riippuu lait teen käyttötavasta.

x,xxx

Vedenkulutus litroina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella. Todellinen vedenkulu tus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.

x

Enimmäislämpötila käsitellyn teks­tiilin sisällä (a) (°C)

Nimelliskapasiteetti

x

Jäännöskosteus (a) (%)

x,x

Puolikas

x

Neljännes

x

Linkousnopeus (a) (kierr./min)

Nimelliskapasiteetti

x

Linkoustehokkuusluokka (a)

[A/B/C/D/E/F/G] (c)

Puolikas

x

Neljännes

x

Ohjelman kesto (a) (t:min)

Nimelliskapasiteetti

x:xx

Tyyppi

[kalustepeitteinen/ vapaasti seisova]

Puolikas

x:xx

Neljännes

x:xx

Äänitaso linkousvaiheessa (a) (dB(A) re 1 pW)

x

Äänitasoluokka (a) (linkousvaihe)

[A/B/C/D] (c)

Pois päältä -tila (W)

x,xx

Valmiustila (W)

x,xx

Ajastus (W)
(jos on)

x,xx

Verkkovalmiustila (W)
(jos on)

x,xx

Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (b):

Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana

[KYLLÄ/EI]

Lisätiedot:

Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 (a) (b) liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot:

(a) eco 40–60 -ohjelman osalta.

(b) Näihin tehtyjä muutoksia ei katsota merkityksellisiksi asetuksen (EU) 2017/1369 4 artiklan 4 kohdan soveltamisen kannalta.

(c) Jos tuotetietokanta luo tämän solun lopullisen sisällön automaattisesti, tavarantoimittajan on jätettävä nämä tiedot täyttämättä.

Alhainen valmiustila

Jos et käynnistä mitään ohjelmaa tai valitse mitään asetuksia kytkettyäsi pesukoneen päälle (PÄÄLLE/POIS-painike (1)), näyttöyksikkö kytkeytyy pois päältä 5 minuutin kuluttua ja kytkeytyy valmiustilaan energian säästämiseksi.

Näyttö aktivoituu uudelleen, jos pyörität ohjelman valitsinnuppia (2) tai painat PÄÄLLE/POIS-painiketta (1). Jos et tee mitään 5 minuuttiin ohjelman päättymisestä, näyttö kytkeytyy pois päältä virran säästämiseksi.

P o = painotettu teho pois päältä -tilassa [W]

< 0,5

P I = painotettu teho valmiustilassa [W]

< 0,5

T I = valmiustilan kesto [min]

5,00

Langattomalla yhteydellä varustettu laite käyttää valmiustilassa alle 2 W sähköenergiaa.

HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois tai hävittää ilman ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaan kuuluvasti tätä tarkoitusta varten.

smetjak

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.

Kun hävität laitteen sen käyttöiän päätteeksi, poista kaikki virtajohdot ja tuhoa luukun salpa ja kytkin luukun lukkiutumisen tai salpautumisen estämiseksi (lapsiturvallisuus).

Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua virheellisessä tuotteen hävittämisessä. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä asianmukaisiin jätehuollosta vastuussa oleviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Huomautukset

 

928949

Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta, emmekä vastaa sen mahdollisesti sisältämistä virheistä.