NÁVOD K POUŽITÍ

STOJATÉHO MRAŽÁKU

Důležitá bezpečnostní varování

Všeobecné informace a tipy

DĚKUJEME, ŽE JSTE NAŠE SPOTŘEBIČE PŘIJALI DO SVÉ DOMÁCNOSTI

Jsme rádi, že jste si vybrali spotřebič Hisense. Společnost Hisense je tu, aby vám a všem vašim dobrodružstvím pomohla s naší špičkovou technologií a moderními domácími spotřebiči vyrobenými z vysoce kvalitních materiálů. Protože neúnavně pracujeme na energetické udržitelnosti, zakoupením našeho spotřebiče přispíváte i vy k udržitelnější budoucnosti.

Chcete-li plně využívat naše služby, záruku a další důležité informace, zvažte prosím registraci svého spotřebiče Hisense online na naší webové stránce:

https://www.hisense-europe.com

Doufáme, že naše zařízení splní a předčí vaše očekávání.

Link na EU EPREL databázi

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi. Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením. Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu https://eprel.ec.europa.eu a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Pro podrobnější informace o energetickém štítku navštivte www.theenergylabel.eu.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.

Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

Informace, rady, tipy nebo doporučení

Pozor – obecné nebezpečí

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pozor – nebezpečí požáru

Důležité poznámky a preventivní opatření

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předejte také tento návod.

Návod k použití zahrnuje No Frost (nenamrzající) verzi/ model mrazáku, vybavený ventilátorem a automatickým procesem rozmrazování (pouze u některých modelů).

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

UPOZORNĚNÍ! Neumisťujte na zadní stranu spotřebiče více přenosných zásuvek či přenosných adaptérů.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).

V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.

Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.

V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud na ně přitom nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo je tato osoba neinstruovala ohledně používání spotřebiče.

Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Představuje riziko zranění nebo udušení.

Při odstraňovaní použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Pouze pro evropské trhy

Tento výrobek není určen pro použití dětmi do 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nebyly poučeny a pod dozorem instruovány o použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou rizika související s jeho používáním.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou do chladničky vkládat i z ní brát potraviny.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace k použití spotřebiče

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

 • kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;

 • v soukromém ubytování a pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,

 • v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;

 • pro catering a podobné účely, které nesouvisejí s prodejem.

VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivovým plynem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.

V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

VAROVÁNÍ! Nepoškozujte chladicí okruh. Zabráníte tím znečištění životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Obal je vyroben z materiálů šetrných vůči životnímu prostředí, které se můžou recyklovat nebo likvidovat bez jakýchkoliv rizik pro životní prostředí.

Likvidace zastaralých zařízení

Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte zařízení po skončení jeho životnosti do autorizovaného sběru odpadu.

Ještě předtím ale učiňte následující:

 • odpojte zařízení od elektrické sítě;

 • zabraňte dětem v hraní si se zařízením.

kanta1_FACE_LIFT Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidi, které se můžou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Rady pro úsporu energie při používání lednice a mrazáku

 • Spotřebič nainstalujte dle pokynů v tomto návodu.

 • Neotvírejte dveře častěji, než je to potřebné.

 • Pravidelně se ujistěte, že cirkulace vzduchu pod spotřebičem není blokována.

 • Pokud je těsnění dveří poškozené nebo uvolněné neprodleně jej vyměňte.

 • Pokrmy skladujte v těsně uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech.

 • Před vložením jídla do lednice jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

 • Mražená jídla odmrazujte v lednici.

 • Abyste maximálně využili prostor mrazáku, vyjměte některé z přihrádek dle popisu v návodu s pokyny.

 • Konvenční mrazáky odmrazujte, když se na jejich povrchu vytvoří přibližně 3–5 milimetrová vrstva námrazy nebo ledu.

 • Ujistěte se, že jsou zásuvky ve spotřebiči umístěny rovnoměrně a že jsou pokrmy uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu uvnitř spotřebiče (dodržujte doporučení ohledně rozmístění pokrmů dle popisu v pokynech).

 • U spotřebiče s větrákem neblokujte větrací otvory.

 • V případě, že nepotřebujte, aby běžel ventilátor nebo ionizátor, vypněte jej nebo snižte spotřebu energie.

Instalace a připojení

Volba místnosti

 • Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

  Popis

  Třída

  Rozsah okolní teploty °C

  Relativní vlhkost

  Rozšířený mírný

  SN

  +10 do +32

  ≤75%

  Mírný

  N

  +16 do +32

  Subtropický

  ST

  +16 do +38

  Tropický

  T

  +16 do +43

  Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.

  Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde teplota klesá pod 5 °C, protože to může způsobit neobvyklý provoz spotřebiče nebo jeho poruchu!

 • Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!

 • Neinstalujte spotřebič vedle jiných zařízení nebo přístrojů, které vyzařují teplo, jako jsou sporák, trouba, radiátory, ohřívače vody, atd., a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Spotřebič musí stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku nebo alespoň 30 cm od olejové nebo palivové pece. Pokud je vzdálenost mezi zdrojem horka a spotřebičem menší, použijte izolační panel.

Instalace spotřebiče

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

 • Tento spotřebič je volně stojící. Pokud chcete dosáhnout deklarované/minimální spotřeby energie, musíte mezi stěnou a zadní částí spotřebiče a nad spotřebičem zajistit 50 mm volného prostoru. Zajistěte také kolem spotřebiče a nad ním dostatečnou cirkulaci vzduchu.

 • Spotřebič můžete umístit také vedle nebo mezi nábytkové prvky, resp. ke zdi. V případě takovéhoto umístění bude spotřebič fungovat bezchybně, avšak může se zvýšit spotřeba energie. Dodržujte minimální vzdálenosti nad a za spotřebičem tak, jak je to uvedeno na obrázku.

 • Dodržujte nutný prostor pro otevírání dvířek při vytáhnutí přihrádek a polic (viz nákres postavení).

SLIKA_POSTAVITEV_APARATA_SBS

Nastavení spotřebiče

SLIKA_NASTAVLJIVE_NOGICE

 • Aby se zajistilo, že spotřebič bude stát vodorovně a že za spotřebičem bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, může být nutné upravit nožičky na spodní straně spotřebiče. Výšku nohou lze nastavit prsty nebo pomocí vhodného klíče.

 • Umožněte dveřím automaticky se zavřít. Poté otočte nastavitelné nožičky tak, aby byla horní část spotřebiče nakloněna dozadu asi o 10 mm nebo o 0,5°.

 • Když chcete spotřebič přemístit, zvedněte nožičky znovu, aby se spotřebič mohl volně pohybovat na rotujících kolečkách. Po přemístění spotřebiče do požadované polohy jej znovu vyrovnejte.

  Pozor! Otočné válečky používejte pouze k pohybu spotřebiče vpřed a vzad, protože nefungují jako kolečka. Pokud zatlačíte spotřebič na jednu nebo druhou stranu, může dojít k poškození podlahy a válečků.

Nastavení dvířek spotřebiče

Pokud zjistíte, že dvířka spotřebiče nejsou zcela vyrovnána (že dvířka mrazicího oddílu a chladničky nejsou ve stejné úrovni), můžete pomocí dodaného nástroje upravit výšku dvířek.

Pokud jsou dveře mrazničky výše než dveře chladničky. Nejprve pomocí dodaného nástroje otočte šroubem na spodním závěsu proti směru hodinových ručiček a zvedněte dveře. Poté matici zafixujte šroubovákem.

SLIKA_NASTAVITEV_VRAT

Napojení spotřebiče

VTICNICA

 • Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.

 • Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit u jednotlivých modelů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

SLIKA_APARATA_SBS_HZF5508UEB

 1. LED světlo v mrazicím prostoru

 2. Police ve dveřích mrazničky

 3. Kryt potrubí pro cirkulaci vzduchu mrazničky

 4. Výrobník ledu*

 5. Police do mrazáku

 6. Horní zásuvka mrazničky

 7. Spodní zásuvka mrazničky

 8. Levá nastavitelná noha na spodní straně spotřebiče

 9. LED světlo v chladicím prostoru

 10. Police ve dveřích chladničky

 11. Kryt potrubí pro cirkulaci vzduchu chladničky

 12. Police do chladničky

 13. Horní zásuvka chladničky

 14. Spodní zásuvka chladničky

 15. Pravá nastavitelná noha na spodní straně spotřebiče

*Pouze u některých modelů

Vzhledem k občasným změnám našich výrobků je možné, že se Vaše chladnička bude mírně lišit od chladničky popsané v tomto návodu k použití, ale její funkce a způsoby použití zůstávají stejné.

Obsluha spotřebiče

SLIKA_UI_SBS_HSN

A

Tlačítko nastavení teploty

A1

Displej

B

Tlačítko pro spínač chladničky/mrazničky

B1

Ukazatel fungování chladicí části

B2

Ukazatel fungování mrazicí části

C

Tlačítko pro nastavení dalších funkcí

C1

Indikátor funkce intenzivní mražení (podpora mražení)

C2

Indikátor funkce dlouhé nepřítomnosti (holiday mode)

C3

Zobrazení aktivování funkce Eco

C4

Indikátor funkce convert

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

SLIKA_PRIKLJUČITEV

Zapnutí: Pro zapnutí zařízení zapojte napájecí kabel do elektrické sítě.

Vypnutí: Spotřebič vypnete tak, že připojovací kabel odpojíte od elektrické sítě.

Nastavení teploty ve spotřebiči

SLIKA_UI_SBS_SET_TEMP_HSN_KRATKO

 • Přístroj je v továrním nastavení nastaven na doporučenou teplotu 4 °C; v tomto případě je teplota v mrazicí části přibližně -18 °C.

 • Po zapnutí zařízení může trvat několik hodin, než se dosáhne nastavené teploty. Neukládejte žádné jídlo do lednice, dokud teplota neklesne na nastavenou hodnotu.

SLIKA_UI_SBS_NASTAVITEV_COOLER_HSN

U tohoto modelu můžete přepínat mezi nastavením teploty chladicí a mrazicí části. Můžete to provést stisknutím tlačítka B, aby se rozsvítil symbol části spotřebiče, jejíž teplotu chcete nastavit: B1 pro chladicí část a B2 pro mrazicí část.

SLIKA_UI_SBS_NASTAVITEV_COOLER_HSN

Teplotu chladicí části můžete nastavit v případě, že svítí symbol B1. Teplotu nastavte krátkými stisky tlačítka A.

 • Každým stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavení o 1 °C. Vybrané nastavení se uloží jako poslední nastavená teplota v chladicí části přístroje.

 • Teplotu v chladicí části můžete nastavit v rozmezí +1 °C až +9 °C.

 • Doporučené nastavení je 4 °C.

SLIKA_UI_SBS_NASTAVITEV_FREEZER_HSN

Teplotu v mrazicí části můžete nastavit v případě, že svítí symbol B2. Teplotu nastavte krátkými stisky tlačítka A.

 • Každým stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavení o 1 °C. Zvolené nastavení se uloží jako poslední nastavená teplota v mrazicí části přístroje.

 • Teplotu v mrazicí části můžete nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C.

 • Doporučené nastavení je -18 °C.

10 sekund po posledním stisknutí kteréhokoli tlačítka se ukazatel mrazicí částí automaticky přenastaví na ukazatel chladicí části. Rozsvítí se ukazatel B1 a na ukazateli A1 se ukáže nastavená teplota chladicí části.

Pohotovostní režim ovládací jednotky (display standby mode)

30 sekund po posledním stisknutí jakéhokoli tlačítka se ovládací jednotka přepne do pohotovostního režimu. Zhasnou všechny ukazatele na ovládací jednotce. Existuje však také pár výjimek, kdy navzdory pohotovostnímu režimu některé ukazatele stále svítí. Tyto výjimky jsou:

 • Pokud je aktivováno intenzivní mražení, ukazuje se v pohotovostním režimu i nadále ukazatel C1. Všechny ostatní ukazatelé jsou zhasnuty.

 • Pokud je aktivována funkce Eco, ukazuje se v pohotovostním režimu i nadále ukazatel C3. Všechny ostatní ukazatele jsou zhasnuty.

 • Pokud je aktivována funkce holiday mode, ukazuje se v pohotovostním režimu i nadále ukazatel C2. Všechny ostatní ukazatele jsou zhasnuty.

 • Pokud je aktivována funkce convert, ukazuje se v pohotovostním režimu i nadále ukazatel C4. Všechny ostatní ukazatele jsou zhasnuty.

 • Pokud je aktivována funkce ručního odmražování mrazáku, tak se i nadále v pohotovostním režimu na ukazateli ukazuje Cd. Všechny ostatní ukazatele jsou zhasnuty.

 • Pokud je aktivován jeden z alarmů nebo je zobrazena jedna z poruch, na displeji se zobrazí konkrétní zpráva.

Ukončení pohotovostního režimu: krátce stiskněte libovolné tlačítko nebo otevřete dvířka chladicího prostoru.

Rychlé mrazení (mrazící část)(SIMBOL_SNEŽINKA)

SLIKA_UI_SBS_FF_HSN_KRATKO

 • Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

SLIKA_UI_SBS_FF_HSN

Zapnout: zapněte režim intenzivního mrazení stisknutím tlačítka C tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se na displeji zobrazilo C1. Na displeji se zobrazí FF.

Vypnout: vypněte režim intenzivního mrazení opětovným stisknutím tlačítka C, dokud symbol C1 nezhasne.

Pokud není funkce deaktivována manuálně, bude automaticky deaktivována po zhruba 2 dnech. Nastavení se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.

 • Když je zapnuto intenzivní mražení, funguje přístroj na nejvyšší výkon, a proto může být po nějakou dobu o něco hlasitější.

 • V případě aktivace intenzivní mrazicí funkce může být nižší teplota v lednici i mrazáku současně.

Funkce Eco(SIMBOL_ECO_HSN)(Doporučené nastavení PRIPOROČENA_NASTAVITEV)

SLIKA_UI_SBS_ECO_HSN_KRATKO

SLIKA_UI_SBS_ECO_HSN

Zapnout: funkce Eco se zapne stisknutím tlačítka C tolikrát, kolikrát je potřeba, než se na displeji zobrazí C3.

Vypnout: funkci Eco lze vypnout opětovným stisknutím tlačítka C, dokud symbol C3 nezhasne.

Stejně tak se funkce Eco vypne, pokud změníte nastavení teploty chladicí nebo mrazicí části, resp. pokud nastavíte některou z dalších doplňkových funkcí.

Funkce Convert(SIMBOL_CONVERT_HSN)

SLIKA_UI_SBS_CONVERT_HSN_KRATKO

Celý mrazicí prostor lze změnit na ZeroZone. Teploty v něm se pohybují kolem 0 °C nebo mírně pod 0 °C, proto zde neskladujte potraviny citlivé na nízké teploty - potraviny mohou zamrznout. Před přepnutím funkce vyprázdněte mrazicí prostor, aby se mrazené potraviny nerozmrazili a nezkazli se.

SLIKA_UI_SBS_CONVERT_HSN

 • Zapnutí funkce Convert: dlouhým (5 sekund) stisknutím klávesy C. Uslyšíte pípnutí a na zobrazovací jednotce se rozsvítí C4.

 • Aktivováním této funkce nastavíte mrazící část na teplotu 0 °C a chladící část na 4 °C. Na displeji A1 bude blikat 0 °C, dokud se v mrazicí části nedosáhne vhodná teplota. Po dosažení příslušné teploty na displeji bude nepřetržitě svítit 0 °C.

 • Nastavení teploty v ZeroZone: stisknutím tlačítka A nastavíte teplotu v rozsahu od -2 °C do +3 °C.

 • Teploty jsou přibližné a závisí na nastavené teplotě v chladící části, teplotě okolí, frekvenci otevírání dveří a množství uložených potravin. Vyšší nastavené teploty v ZeroZone podmiňují vyšší teploty v chladicí části a naopak. Upravte nastavení podle provozních podmínek.

 • Když mraznička pracuje v režimu ZeroZone, teploty v chladící části lze nastavit pouze v rozsahu od 4 °C do +8 °C. Toto nastavení se doporučuje pouze, pokud je teplota okolí v rozmezí +16 °C do + 32 °C. Při vyšších nebo nižších hodnotách není možné ve spotřebiči zajistit vhodné teploty.

 • Aktivací funkce Convert se přeruší všechny ostatní funkce.

 • Vypnutí funkce Convert: opětovným dlouhým stisknutím klávesy C. Uslyšíte pípnutí a displej C4 se vypne.

Funkce Holiday mode (režim dovolená)

SLIKA_UI_SBS_HOLIDAY_HSN_KRATKO

Tuto funkci použijte, když budete delší dobu pryč, například pokud jedete na dovolenou nebo na delší služební cestu.

SLIKA_UI_SBS_HOLIDAY_HSN

Zapnout: zapněte funkci stisknutím tlačítka C tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se na displeji zobrazilo C2.

 • Zapnutím této funkce nastavíte chladicí část na 15 °C a mrazicí část na -18 °C.

Před zapnutím této funkce vyprázdněte chladicí část spotřebiče, protože hrozí nebezpečí znehodnocení potravin.

Vypnout: vypněte funkci opětovným stisknutím tlačítka C, dokud symbol C2 nezhasne.

Výstraha vysoké teploty

SLIKA_UI_SBS_HT_ALARM_HSN_KRATKO

SLIKA_UI_SBS_HT_ALARM_HSN

Pokud je teplota uvnitř spotřebiče příliš vysoká, aktivuje se akustický alarm (přerušovaný tón) a na displeji bude blikat nastavená teplota oddílu, kde je teplota příliš vysoká.

 • Při každém zapnutí má spotřebič 24hodinové zpoždění fungování alarmu. Pokud v této době spotřebič nedosáhne odpovídající teploty, ozve se alarm.

Vypnutí alarmu:

 • Potvrďte a vypněte akustický alarm stisknutím libovolného tlačítka. Na displeji začne blikat aktuální teplota v oddílu, kde je teplota příliš vysoká. Pokud zvukový alarm nevypnete, zapne se každou hodinu a bude zvonit přibližně 15 minut.

 • Když přístroj dosáhne odpovídající teplotu, přestane ukazatel teploty blikat a rozsvítí se. Zobrazí se teplota chladicí části.

Alarm otevřených dveří

SLIKA_UI_SBS_OPEN_DOOR_ALARM

Pokud jsou dveře chladicího nebo mrazicího prostoru příliš dlouho otevřená, zapne se zvukový alarm (opakované pípání) a ikona B1 nebo B2 na uživatelském rozhraní začne blikat v závislosti na tom, které dveře jsou otevřené. Pokud akustický alarm nepotvrdíte a nevypnete, bude se aktivovat každých 30 sekund.

Vypnutí alarmu: Alarm se vypne po zavření dveří.

Pokud alarm vypnete stisknutím jakéhokoli tlačítka, tak se po 4 minutách opět zapne, pokud v tu chvíli budou dveře ještě stále otevřené.

Pokud necháte dveře otevřené déle než 10 minut, přestane alarm zvonit. Přístroj začne fungovat v bezpečnostním režimu, aby navzdory otevřeným dveřím zajistil dostatečné chlazení, které zabrání zkažení potravin.

Alarm v případě výpadku napájení

SLIKA_UI_SBS_PF_ALARM_HSN_KRATKO

SLIKA_UI_SBS_PF_ALARM_HSN

Pokud se během výpadku přívodu el. energie přístroj zahřeje na teplotu spouštějící alarm, tak se při obnovení dodávek zaktivuje alarm příliš vysoké teploty. Ozve se zvukový alarm a na ukazateli bliká PF.

Deaktivujte alarm stisknutím libovolného tlačítka. Displej zobrazuje maximální naměřenou teplotu mrazicího oddílu.

SLIKA_UI_SBS_PF_2_ALARM_HSN

Dalším stisknutím tlačítka A se zobrazí nejvyšší naměřená teplota chladicí části.

Ještě jedním stisknutím tlačítka C alarm při výpadku el. energie zcela zrušíte a na ukazateli se zobrazí nastavená teplota vybrané části.

Pokud je zároveň zapnutý i alarm vysoké teploty, tak se po zrušení alarmu při výpadku el. energie přístroj chová, jak je popsáno v kapitole Alarm příliš vysoké teploty.

Vnitřní vybavení spotřebiče

(*Vybavení závisí na modelu)

Police

Prázdné police lze přestavět, jak uznáte za vhodné, napříč vodítky ve vnitřku spotřebiče, aniž byste je museli ze spotřebiče vyjímat. Chcete-li polici přesunout nebo vyjmout ze spotřebiče, vytáhněte ji směrem k sobě, zvedněte ji vpředu a poté ji posuňte nebo vytáhněte ze spotřebiče. Potraviny s nízkým datem spotřeby skladujte vzadu v přihrádce, kde je teplota nejnižší.

Zásuvka na ovoce a zeleninu (CrispZone)*

Zásuvky na dně lednice jsou určeny pro uskladnění ovoce nebo zeleniny. Zajišťují vlhkost a předchází tak jejich vysoušení.

SLIKA_COOLER_FS600-22_IZVLEK_PREDALA

 • Vytahování přehrádky:

  • Vytáhněte přihrádku, co nejvíce to jde. Pak zvedněte její přední část a vytáhněte ji úplně.

Dveřní regály

SLIKA_VRATNE_POLICE

Vnitřek dveří chladničky a mrazničky je vybaven policemi určenými pro uložení malých balení.

Můžete je libovolně přemisťovat, a to tak, že polici vyzvednete ze slotů a umístíte ji zpět na jiné požadované místo.

Spodní police na dveřích chladicího oddílu je určena pro uložení lahví.

Maximální zatížení každé přihrádky ve dveřích je 5 kg.

Systém distribuce vzduchu (MultiFlow)*

 • Pokročilý systém MultiFlow se postará o rovnoměrné rozmístění vzduchu a teploty po ledničce. Tento systém také umožní položit jídlo na jakoukoli polici v lednici, protože v ní nejsou teplotní rozdíly.

Zásobník vody*

(pouze u některých modelů)

Výdejník vody instalovaný ve dveřích chladicího oddílu je určen pro skladování pitné vody. S dávkovačem vody můžete snadno získat chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dvířka chladicího oddílu.

Před prvním použitím spotřebiče

Před prvním použitím dávkovače vody je nutné jej vyčistit podle níže uvedených pokynů:

SLIKA_SBS_IZVLEK_DOZIRNIKA

 1. Držte dávkovač vody na obou stranách a vytáhněte jej nahoru s mírným zatřesením.

 2. Odšroubujte hlavu a vyčistěte ji a zároveň vyčistěte vnitřek dávkovače vody.

Umístění

 1. Vložte hlavu dávkovače do otvoru.

 2. Umístěte nádobu do vodítek na dveřích chladničky.

 3. Zatlačte obě strany nádoby na vodu směrem dolů.

 4. Když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že nádoba je umístěna do určeného slotu.

SLIKA_NAMESTITEV_DOZIRNIKA

Varování!

 1. Dávejte pozor, abyste netlačili na vršek.

 2. Při instalaci nádoby na vodu dbejte na to, abyste nejprve vložili vršek do otvoru.

Plnění vodou

Před naplněním nádoby pitnou vodou se ujistěte, že nádoba na vodu je pevně umístěna v určené poloze.

Pozornost!

Do nádoby nalijte až 3 litry vody (podle doporučení), ale dbejte na to, aby voda nepřesáhla maximální hladinu, jinak se může při zavřeném víku vylít přes okraj.

Otevřete víko a nalijte vodu. Po nalití vody nezapomeňte opět úplně zavřít víko.

SLIKA_POLNJENJE_DOZIRNIKA_VODE

Dávkování vody

 1. Ujistěte se, že je nainstalováno víko nádoby na vodu.

 2. Zavřete dveře chladničky a zkontrolujte dávkovač vody.

Nalévání vody do sklenice

Umístěte vhodnou sklenici pod dávkovač studené vody.

Netiskněte páčku dávkovače, pokud pod kohoutkem není sklenice, jinak může z dávkovače vytékat voda.

Čištění

 1. Opatrně vyjměte nádobu na vodu ze dveří chladničky. Nádobu, víko a hlavu jemně očistěte vodou.

 2. Po vyčištění nechte dávkovač uschnout nebo vysušte sušičkou.

 3. Pokud často používáte dávkovač studené vody, může se v odkapávací misce dávkovacího kohoutku nahromadit velké množství vody, která se také může dostat na podlahu a namočit ji. Nádobu pravidelně otírejte suchým hadříkem, aby se v podnosu nehromadilo příliš mnoho vody.

ČIŠČENJE_WD_POSODE

Uchování potravin v lednici

Důležitá varování k uchování potravin

Správné používání spotřebiče, vhodné balení, udržování správné teploty a dodržování hygienických norem májí rozhodující dopad na kvalitu uchování potravin.

Dodržujte datum spotřeby potravin uvedený na balení.

Potraviny uskladněné v lednici je nutné uchovávat v nádobách nebo vhodném balení pro předcházení zápachu a vlhkosti z nich.

Do lednice nikdy nevkládejte hořlavé, nestálé a výbušné látky.

Láhve s vysokým obsahem alkoholu je nutné utáhnout natěsno a uložit ve stojaté poloze.

Určité organické roztoky, esenciální oleje v citrónu a pomerančové slupky, kyseliny máslové, atd. můžou mít za následek poškození plastových povrchů V případě delšího styku s povrchem můžou způsobit jeho poškození a předčasné stárnutí těchto materiálů.

Nepříjemný pach upozorňuje na nedostatečnou čistotu zařízení nebo zkažené jídlo (viz kapitola Čištění zařízení).

Když plánujete být mimo domov delší dobu, odstraňte potraviny, které se můžou pokazit, z lednice.

Prevence kontaminace potravin

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

 • Delší otevírání dvířek může způsobit významné zvýšení teploty v určitých částech spotřebiče.

 • Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a také přístupný odvodňovací systém.

 • Syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nebyly v kontaktu s dalšími potravinami nebo nekapaly na ostatní potraviny.

 • Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte ho, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby v něm nevznikala plíseň.

Mražení potravin a uchování mražených potravin

Proces mražení potravin

Maximální množství čerstvého jídla, které může být vloženo najednou, je určeno na výkonnostním štítku. Když množství jídla, které se má zamrazit, přesáhne uvedené množství, kvalita mražení bude nízká; navíc se taktéž sníží kvalita zamraženého jídla.

 • Aktivujte funkci „super freeze“ 24 hodin před mražením jídla:

  • stiskněte klávesu C tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se na displeji objevilo C1

 • Poté můžete do mrazicího prostoru vložit čerstvé potraviny.

Ujistěte se, že čerstvé jídlo není v kontaktu s jídlem, které už bylo zamraženo.

 • Při mražení menšího množství jídla (1-2 kilogramy) není potřebná aktivace funkce „super freeze“.

Důležitá varování k mražení potravin

Mrazák používejte k mražení potravin, které jsou k mražení vhodné. Používejte vždy kvalitní a čerstvé potraviny.

Pro potraviny si zvolte vhodný obal a správně je zabalte.

Ujistěte se, že je balení vzduchotěsné a vodotěsné, aby u potravin nedocházelo ke ztrátě vitamínů a nevysychaly.

Na každém obalu uveďte typ potravin, množství a datum zmražení

Je důležité, aby se potraviny zmrazily co nejrychleji. Proto se doporučují menší balení. Před mražením potraviny zchlaďte.

Uchování mraženého jídla

 • Jestliže uchováváte a používáte mražené potraviny, řiďte se pokyny výrobce. Teplotu a datum spotřeby naleznete na balení.

 • Vybírejte pouze potraviny s nepoškozeným balením, uskladněné v mrazácích za teploty –18 °C nebo nižší.

 • Nekupujte potraviny, jejichž obal je pokryt námrazou, protože to znamená, že byly několikrát částečně rozmraženy. Takové potraviny mají nižší kvalitu.

 • Chraňte potraviny před rozmražením během převozu. V případě zvýšení teploty bude doba skladování nižší a kvalita se zhorší.

Doba uchování mražených potravin

Doporučená doba uchování v mrazáku

Potravina (typ)

Čas

Ovoce, hovězí

od 10 do 12 měsíců

Zelenina, jehněčí, drůbež

od 8 do 10 měsíců

Telecí

od 6 do 8 měsíců

Vepřové

od 4 do 6 měsíců

Jemně nakrájené nebo mleté maso

4 měsíce

chléb, pečivo, vařené jídlo, ryby

3 měsíce

vnitřnosti

2 měsíce

Uzené klobásy, tučné ryby

1 měsíc

Rozmrazování zamražených potravin

 • Rozmrazování je důležitým krokem při ukládání potravin, které byly zamraženy. Potraviny je nutné rozmrazit správným způsobem.

 • Vhodné metody pro rozmrazování potravin jsou:

  • v lednici,

  • ve studené vodě,

  • v mikrovlnné troubě či konvektomatu s odpovídajícím rozmrazovacím programem.

 • Některé zamražené potraviny lze připravit, aniž by je bylo nutné předem rozmrazit. Výrobce tuto informaci uvádí na obalu.

 • Potraviny je nutné zamrazovat v malém množství. Potraviny se pak rychleji rozmrazí.

 • Částečně nebo zcela rozmrazené potraviny spotřebujte co nejrychleji. Bakterie v rozmrazených potravinách se znovu aktivují a potraviny se pak rychleji kazí. Toto platí zejména pro ovoce, zeleninu a již uvařená zamražená jídla.

 • Částečně nebo zcela rozmrazené potraviny už nezamrazujte.

Odmrazení spotřebiče

Automatické odmrazení lednice

Lednice nevyžaduje rozmrazování, protože led, který se usazuje na zadní stěně se rozpouští automaticky. Nahromaděný led taje, když kompresor není vchodu. Kapky odtékají otvorem v zadní straně lednice do nádobky nad kompresorem, odkud se odpařují.

Ujistěte se, že otvor v zadní stěně vnitřní části lednice není nikdy blokován potravinami nebo jakýmkoliv jiným objektem.

V případě nadměrné vrstvy ledu na zadní stěně uvnitř lednice (3–5 mm) vypněte spotřebič a odmrazte jej manuálně.

Rozmrazování mrazáku s funkcí NoFrost

 • Mrazák NoFrost se rozmrazuje automaticky. Občasná námraza, která se může objevit na stěnách, zmizí automaticky.

Čištění spotřbiče

Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě - odpojte spotřebič a vytáhněte připojovací kabel ze zásuvky.

 • Pro vyčištění všech povrchů použijte jemný hadřík. Čističe, které obsahují abrazivní složky, kyseliny nebo roztoky nejsou vhodné pro čištění, protože můžou poškodit povrch.

Umyjte vnější stranu spotřebiče vodou nebo mírnou kyselinou.

Lakované a hliníkové povrchy se můžou čistit vlažnou vodou s mírným množstvím čisticího prostředku. Je možné použít i čističe s mírným obsahem alkoholu (např. čističe oken). Nepoužívejte čističe obsahující alkohol na čištění plastových materiálů.

Interiér spotřebiče lze čistit vlažnou vodou, do které můžete přidat ocet.

 • Neumývejte části spotřebiče v myčce na nádobí, protože to může poškodit vybavení.

 • Námraza nebo led o tloušťce 3–5 mm zvýší spotřebu energie. Proto se musí pravidelně odstraňovat (netýče se to NO FROST mrazáku). Nepoužívejte žádné ostré objekty, roztoky nebo spreje.

 • Po vyčištění zapněte znovu zařízení a vložte do něj potraviny.

Odstraňování závad

Problém:

Příčina nebo řešení:

Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.

 • Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím a zařízení je zapnuto.

Chladicí systém je po dlouhou dobu nepřetržitě v chodu:

 • Příliš vysoká okolní teplota.

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

 • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.

 • Senzor v lednici je blokován potravinami. Umožněte cirkulaci vzduchu kolem senzoru (pouze u některých modelů).

Nadměrné hromadění ledu na zadní stěně vnitřního prostoru lednice může být způsobeno:

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Do lednice byly uloženy teplé potraviny.

 • Potraviny nebo nádoby se dotýkají zadní stěny vnitřního prostoru lednice.

 • Slabé těsnění dveří.

 • Pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, vyčistěte jej nebo jej vyměňte.

Výskyt ledu nebo námrazy v mrazáku:

 • Dveře byly otevřeny příliš dlouho nebo příliš často.

 • Dveře nejsou uzavřeny pořádně.

 • Dveře správně netěsní (těsnění je špinavé, dveře nejsou rovné, těsnění je poškozené atd.).

 • Přístroj odmrazte ručně.

Kondenzát (rosení) na přihrádce nad boxy:

 • Toto je dočasný jev, kterému se nedá úplně vyhnout za vyšších teplot okolí a vyšší vlhkosti. Když se teplota a vlhkost vrátí do normálu, rosení také zmizí. Doporučujeme častěji čistit boxy a vytírat kapky.

 • Otevřený slider na regulaci vlhkosti.

 • Uložte potraviny do krabic nebo jiných obalů s dobrým těsněním.

Kapky na zadní stěně chladicí části:

 • Tento jev je obvyklý, jelikož behem automatického odmrazování lednice vznikají kapicky, které posléze skrz otvor v zadní strane lednice odtecou do nádoby nad kompresorem, z níž se vyparí.

Voda kape/ teče z lednice:

 • Ucpaný otvor odtoku vody nebo kapání vody kolem žlabu.

 • Vyčistěte zablokovaný otvor, např. použitím plastového brčka.

 • Když se vytvoří tlustá vrstva ledu, rozmrazte zařízení manuálně (viz Rozmrazování zařízení).

Dveře se obtížně otvírají:

 • Když se snažíte otevřít dveře lednice po jejich zavření, je to obtížné. Jak otvíráte dveře, určité množství chladného vzduchu unikne ze zařízení a nahradí jej teplý vzduch z okolí. Když je tento vzduch vychlazen, vygeneruje se negativní tlak s následkem problematického otvírání dveří. Po několika minutách se podmínky normalizují a dveře se znovu lehce otevřou.

Boky spotřebiče jsou teplé:

 • To je normální, protože na stranách spotřebiče jsou nainstalovány trubky, které se během provozuspotřebiče mírně zahřejí.

LED světlo nepracuje:

 • Pokud LED světla nefungují, zavolejte servisního technika.

 • Nepokoušejte se opravovat LED světla sami, poněvadž je tu riziko zasažení elektrickým proudem!

Na ukazateli se zobrazí HI:

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

 • Delší doba bez energie.

 • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.

Na ukazateli se zobrazí PF:

 • Delší doba bez energie.

Na ukazateli se zobrazí E0 nebo E8:

 • Tlačítka nereagují na dotyk. Zavolejte na servis, aby odstranil chybu.

 • Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.

Na ukazateli se zobrazí E1 nebo E2:

 • Teplotní senzor je porouchaný. Zavolejte na servis, aby chybu odstranil. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.

Na displeji se zobrazí E3 nebo E4:

 • Selhal ventilátor prostoru. Kontaktujte servisní středisko, aby odstranili závadu.  Spotřebič nemusí fungovat normálně. Přemístěte všechny potraviny na chladné místo a vypněte spotřebič.

Na ukazateli se zobrazí E6:

 • Senzor výparníku je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič bude fungovat v nouzovém režimu, dokud jej neopraví servisní technik. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.

Na ukazateli se zobrazí E7:

 • Snímač okolní teploty nefunguje správně. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič bude fungovat v bezpečném režimu, dokud nebude opraven servisním technikem. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.

Na ukazateli se zobrazí E9:

 • Dveře byly příliš dlouho otevřeny: zavřete dveře.

 • Pokud dveře nejsou otevřené nebo pokud je E9 stále zobrazeno 10 minut po zavření dveří, došlo k poruše snímače dveří. Zavolejte servisní centrum, abyste se domluvili na opravě. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.

Když výše uvedené tipy nevyřeší Váš problém, volejte nejbližší autorizované servisní centrum a uveďte typ, model, a sériové číslo na výkonnostním štítku spotřebiče nebo štítku vevnitř spotřebiče.

Informace o hlučnosti spotřebiče

Chlazení v mrazácích je zabezpečeno chladicím systémem, kterého součástí je také kompresor (a větrák u některých spotřebičů), který za chodu způsobuje určitý hluk. Hladina hluku závisí na instalaci, správném používání a životnosti spotřebiče.

 • Po napojení zařízení do elektrické sítě může být provoz kompresoru nebo zvuk proudící kapaliny mírně hlučnější. To neznamená nesprávné fungování a nemá to žádný vliv na životnost zařízení. Po čase se daný hluk a běh ztiší.

 • Někdy může docházet i neobvyklému nebo vyššímu hluku za běhu zařízení; to je většinou důsledkem nesprávné instalace zařízení:

  • Zařízení musí stát na rovném a stabilním povrchu.

  • Zařízení nesmí dotýkat zdí nebo sousedního nábytku.

  • Ujistěte se, že vnitřní vybavení je pevně uloženo na jeho místě a hluk nemůže být způsoben pohybem plechovek, lahví nebo jiných nádob uložených vedle sebe.

 • Kvůli většímu zatížení chladicího systému, např. když se dveře často otvírají nebo jsou otevřené po delší dobu, když se vkládá větší množství čerstvého jídla nebo když se aktivují funkce intenzivního mražení nebo chlazení, zařízení může dočasně generovat vyšší hluk.

Vaše poznámky

901390