NÁVOD K POUŽITÍ

VESTAVNÁ TROUBA

Důležitá bezpečnostní varování

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení.

Tento manuál s podrobnými instrukcemi se poskytuje v zájmu usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Ujistěte se, že jste obdrželi nepoškozené zařízení. Pokud naleznete poškození způsobené převozem, prosím, zkontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili nebo místní sklad, ze kterého bylo zařízení dodáno. Telefonní kontakt naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Návod k instalaci a zapojení je přiložen na zvláštním listu.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

Informace, rady, tipy nebo doporučení

Pozor – obecné nebezpečí

Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

Bezpečnostní opatření

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY- Důkladně si pročtěte návod a uschovejte ho pro pozdější použití.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Prostředky pro odpojení musí být integrovány v pevných rozvodech a v souladu s pravidly pro zapojování rozvodů.

Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z důvodu předcházení přehřátí.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním pracovníkem či podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí (platí pouze pro zařízení vybavená napájecím kabelem).

Děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud obdržely dostatečné pokyny o bezpečném používání spotřebiče a jsou-li poučeny o nebezpečích souvisejících s jeho nevhodným používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát ani jej bez odpovídajícího dozoru čistit či na něm provádět údržbářské práce.

VAROVÁNÍ: Dostupné částí mohou být během používání horké. Malé děti by se měly držet stranou.

UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a některé z jeho přístupných částí se během používání mohou výrazně zahřívat. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší osmi let musejí být vždy pod dohledem.

Provoz zařízení nelze řídit pomocí externích časovačů nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Používejte výhradně teplotní sondu doporučenou pro používání v této troubě.

Pro čištění skla na dvířkách trouby nebo skla pokrývajícího varnou desku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové drátěnky, jelikož jimi můžete poškodit povrch, čímž může dojít i k prasknutí skla.

Z důvodu rizika rány elektrickým proudem nečistěte parními ani vysokotlakými čističi.

VAROVÁNÍ: Z důvodu předcházení rizika elektrického úderu předtím, než budete vyměňovat žárovku, se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

Nikdy na dno trouby nelijte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

Bezpečné a správné používání při automatickém pyrolytickém čištění.

Během procesu automatického čištění se trouba výrazně zahřívá a je i z vnějšku velmi horká. Nebezpečí popálenin! Děti se nesmí zdržovat v blízkosti trouby.

Další důležitá bezpečnostní upozornění

Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely jako je vytápění místností, vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož to může mít za následek zranění nebo nebezpečí vzniku požáru.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Doporučujeme, aby spotřebič přenášely a instalovaly nejméně dvě osoby (hmotnost spotřebiče).

Nezvedejte spotřebič taháním za držadlo dvířek.

Panty dvířek se mohou při příliš velkém zatížení poškodit. Nestoupejte ani nesedejte si na otevřená dvířka trouby ani se o ně neopírejte. Nepokládejte na dvířka trouby těžké předměty.

Pokud se napájecí kabely dalších spotřebičů, které jsou umístěny v blízkosti tohoto spotřebiče, zamotají do dvířek trouby, mohou se poškodit, což může způsobit zkrat. Postarejte se proto o to, aby byly napájecí kabely dalších spotřebičů vedeny v bezpečné vzdálenosti.

Zabezpečte, aby ventily nikdy nebyly zakryty nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.

Neobkládejte troubu alobalem a na dno spotřebiče nevkládejte pekáče či jiné nádoby. Výše zmíněný krok snižuje cirkulaci vzduchu v troubě, brzdí a zpomaluje pečení a ničí lak.

Radíme vám, abyste během pečení neotvírali dvířka trouby, jelikož to zvyšuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje to hromadění kondenzátu.

Po dopečení a během pečení buďte při otvírání dvířek trouby opatrní, existuje totiž riziko opaření.

Abyste zabránili hromadění vodního kamene, nechte po pečení či na konci používání trouby její dvířka otevřená, aby se vnitřek trouby ochladil na pokojovou teplotu.

Troubu čistěte, až když je zcela vychladlá.

Drobné rozdíly v barevných odstínech jednotlivých spotřebičů či jejich součástí v rámci stejné designové řady mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou například různé úhly, pod nimiž se na spotřebič díváte, různé barvy pozadí, okolních materiálů a osvětlení prostor.

Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej. Odpojte jej od elektrické sítě a zavolejte autorizovaný servis.

Bezpečný provoz trouby není ovlivněn přítomností lišt.

Do trouby neukládejte věci, které by mohly při zapnutí trouby způsobit nebezpečí.

Před aktivací automatického čištění si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny v kapitole Čištění a údržba, která popisuje správné a bezpečné používání této funkce.

Během spuštěného automatického čištění nepokládejte nic na dno trouby.

Nebezpečí ohně! Během automatického čištění se spotřebič zahřívá na velmi vysoké teploty, což způsobí, že se zbytky jídel ve spotřebiči zpopelní. Před každým použitím proto odstraňte viditelné nečistoty z vnitřku trouby i z příslušenství. Během funkce čištění se může uvolňovat kouř, z trouby také mohou vycházet dráždivé výpary a plyny. Proto během spuštění tohoto procesu zajistěte důkladné odvětrávání prostoru. Malá zvířata, resp. domácí mazlíčci mohou být na případné výpary velmi citliví. Doporučujeme vám, abyste je během procesu pyrolýzy odnesli pryč z prostoru a po dokončení procesu prostor důkladně vyvětrali.

Během funkce čištění neotvírejte dvířka trouby.

Pozor, aby se do otvoru pro zamykání lišty dvířek nedostalo cizí tělísko, které by znemožnilo automatické zamykání dvířek během procesu čištění trouby.

Během procesu automatického čištění se nedotýkejte kovových povrchů ani částí spotřebiče!

Pokud během automatického čištění dojde k výpadku elektrické energie, program se po dvou minutách vypne, ale dvířka zůstanou uzamčená. Dvířka se znovu odemknou, když spotřebič zaznamená, že teplota uprostřed prostoru trouby klesla pod 150 °C.

Po automatickém čištění může vnitřek prostoru trouby a příslušenství trouby změnit barvu a ztratit lesk. To nemá vliv na jeho funkčnost.

Je zakázáno používat troubu s otevřenými dveřmi a zapnutým spínačem dveří.

Před zapojením zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Na jakoukoliv opravu nebo nároky ze záruky v důsledku nesprávného zapojení nebo použití zařízení se záruka vztahovat nebude.

Popis spotřebiče

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

aparat_MF_PY_60_G650

1 Ovládací panel

2 Zamykání dvířek pomocí spínače.

3 Osvětlení

4 Otvor pro teplotní sondu

5 Lišty – úrovně vaření

6 Informační štítek

7 Dvířka trouby

8 Držadlo dvířek

Příslušenství spotřebiče

Spínač dvířek trouby

Pokud se během fungování trouby dvířka otevřou, spínač vypne zapnutá topná tělesa a ventilaci v prostoru trouby.

Vodicí lišty

Drátěné vodicí lišty – vždy vložte drátěný rošt a plechy do vodicí drážky.

Fixní teleskopické lišty – příslušenství položte na vodicí lištu. Na stejnou vodicí lištu můžete položit i rošt spolu se záchytným plechem.
POZNÁMKA: Lišty pro vkládání příslušenství se počítají odzdola nahoru.

Vybavení trouby a příslušenství

1. Drátěný rošt – používá pro funkci grilování nebo na něj lze položit nádobu či pekáček s pokrmem.
POZNÁMKA: Mřížový rošt vždy zasuňte do vodicí drážky tak, aby její vyšší část byla vzadu nahoře.
Drátěný rošt má bezpečnostní západku, proto jej při vytahování vepředu vždy nadzvedněte.

2. Mělký plech – se používá pro ploché a drobné pokrmy. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.
POZNÁMKA: Mělký plech se může při zahřívání v troubě deformovat. Když se ochladí, vrátí se do původního stavu. Deformace na jeho použití nemá vliv.

3. Perforovaný plech Airfry – (plech s otvory) se používá k přípravě jídel v programech s doplněním páry a při funkci intenzivního pečení (air fry). Otvory umožňují lepší průtok vzduchu kolem pokrmu a napomáhají větší křupavosti pokrmu.
Při přípravě pokrmů s větším obsahem tekutin (voda, tuk) na nižší úroveň vložte mělký nebo univerzální hluboký plech.

4. UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÝ PLECH – se používá pro pečení zeleniny a tekutého těsta. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.
POZNÁMKA: Univerzální hluboký plech nesmí být během pečení nikdy zasunutý v první liště.

5. Teplotní sonda na maso - (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

1.

resetka

2.

nizek pekac

3.

rešetka_steam2_G650_il

4.

globok pekac

5.

sonda_bio21

Ovládací panel

čelna plošča G650_ilplus__MF_PY_HSN

Tlačítko

Použití

1

simbol_vklop_izklop il_plus_HSN

Zapnutí a vypnutí trouby

2

simbol_remote_HSN

Nastavení připojení (Wi-Fi)

3

simbol_GRATIN_2_G650_ilplus

Dodatečné gratinování

4

simbol_start stop_bio21_il HSN

Spuštění a vypnutí
Potvrzení nastavení

5

Displej pro zobrazení aktuálních nastavení trouby.

crtica_BIO21_ilplus

Osvětlená část čáry - zobrazuje aktuálně vybrané pole od A do E.

puščica_BIO21_ilplus

Šipka - zobrazuje zvolené základní nastavení (pro bake), (auto bake), (extra bake).

Legenda zkratek:

dotik na tipko_kratek_G650_ilplus

dotik na tipko_dolgi_G650_ilplus

simbol_vrtenje GUMBA

pritisk na gumb_BIO21_ilplus

Krátký dotyk tlačítka – pro potvrzení nastavení.

Dlouhý dotyk tlačítka (4 sek.) – pro další nastavení.

Otáčení ovladače – pro přecházení mezi nastaveními a výběr nastavení.

Stisknutí tlačítka – pro potvrzení výběru.

bližnica_slika zacetek_ENH2

bližnica_slika potek_ENH2

bližnica_slika nadaljevanje_ENH2

bližnjica_slika izbira_ENH2

Počáteční krok

Mezikrok

Čekání / provádění

Volitelný krok

Tlačítka budou reagovat lépe, pokud se jich dotknete co největší plochou prstu. Při každém stlačení tlačítka se ozve zvukový signál (pokud je funkce k dispozici).

Před prvním použítím zařízení

1

Odstraňte z trouby její příslušenství a zbytky obalů (karton, polystyren).

2

Příslušenství a vnitřek trouby otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné hadříky a abrazivní čistidla.

3

Zapněte troubu (viz kapitola )

4

Prázdnou troubu zahřívejte zhruba jednu hodinu v programu horního a spodního ohřevu na teplotu 250 °C (viz kapitola Profesionální režim).

POZNÁMKA: Začne se uvolňovat výrazný pach »novoty«, proto během toho důkladně vyvětrejte prostory.

První zapnutí

Po prvním zapojení spotřebiče k elektrické síti či po delším výpadku napájení elektrickou energií na displeji začne blikat 12:00.

Nejprve vyberte a potvrďte základní nastavení (přesný čas, hlasitost pípání a osvětlení displeje).

bližnjica_prvi priklop_ G650_ilplus

1

nastavitev_ure_G650_ilplus

Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilnastavíte přesný aktuální čas. Výběr potvrďte tlačítkemsimbol_izbira cas_HSN.

2

nastavitev_vol_G650_ilplus

Na displeji se zobrazí VoL. Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilzvyšte nebo snižte hlasitost.

3

nastavitev_brht_G650_ilplus

Dotknutím simbol_puščica desno_il se na displeji zobrazí brht . Intenzitu osvětlení můžete zvýšit nebo snížit pomocí tlačítka simbol_puščica levo_il nebo simbol_puščica desno_il.

4

nastavitev_ura_potrjeno_G650_ilplus

Pro odchod ze základního nastavení se dotknětesimbol_puščica desno_il.

Používání trouby – výběr nastavení pečení

prikazovalnik_PY_G650_tipke_ilplus_ HSN

Tlačítko

Použití

puščica nazaj

Levé tlačítko volby

simbol_izbira programa_HSN

Tlačítko pro výběr pečení. Dotknutím tlačítka můžete zvolit:

siombol_Pro_G650_ilplus

A Profesionální režim Pro – umožňuje libovolné nastavení parametrů pečení (systém pečení, teplotu, rychlé předehřívání a dobu pečení).

siombol_Auto_G650_ilplus

B Automatický režim Auto – speciální přednastavené programy, které také můžete změnit.

siombol_ProG_G650_ilplus

C Automatické programy ProG (Pr01 do Pr22)

siombol_Othr_G650_ilplus

D Dodatečné funkce Othr

siombol_SEtt_G650_ilplus

E Obecné nastavení SEtt

puščica naprej

Pravé tlačítko volby

simbol_izbira cas_HSN

Tlačítko pro nastavení časových funkcí a obecného nastavení

simbol_predgretje_HSN

Tlačítko pro nastavení rychlého předehřívání a funkce gratinování

POZNÁMKA: Na displeji se rozsvítí pouze tlačítka, s nimiž můžete nastavit a potvrdit zvolené nastavení.

Symbol

Význam

simbol_sistem_G650_ilplus

Provozní režimy

simbol_wifi_G650_ilplus

Wi-fi//Připojení

simbol_remote_G650_ilplus

Zapnutí dálkového ovládání trouby

simbol_step1_G650_ilplus

Krokový režim pečení (STEP1, STEP2)

simbol_trajanje_delovanja_G650_ilplus

Časová funkce - doba pečení

simbol_zakasnjeni_vklop_G650_ilplus

Časová funkce – odložený start

simbol_opozorilnik_G650_ilplus

Alarm

simbol_sonda_G650_ilplus

Teplotní sonda na maso

simbol_STEAM_G650_ilplus

Funkce STEAM pro přidávání páry během pečení.

simbol_predgretje_HSN

Hrychlé předehřátí

simbol_GRATIN_G650_ilplus

Funkce gratinování (GRATIN) pro dodatečné zapečení pokrmů na konci pečení.

POZNÁMKA: Některé symboly na displeji se zobrazují jako lehce osvětlené (funkce je v pohotovostním stavu). Pokud si tlačítkem zvolíte symbol a potvrdíte ho, intenzita osvětlení symbolu se zvýší. Od té chvíle je funkce aktivní.

Profesionální režim

Tato funkce umožňuje nastavit jakékoli parametry pečení - režim pečení, teplotu, předehřívání a čas pečení.

bližnjica_profesionalni način_G650_ilplus

1

Zapněte zařízení. Na displeji se na několik sekund zobrazí Pro, a poté se zobrazí výchozí nastavení trouby.

2

Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilnastavíte systém pečení (viz tabulka Výběr systémů pečení) a teplotu.

3

Funkci předehřívání použijte, pokud chcete troubu zahřát na požadovanou teplotu co nejdřív. Dotykem nasimbol_predgretje_HSNse symbol rozsvítí. Po dosažení nastavené teploty zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí door. Otevřete dvířka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.

4

Kromě toho můžete nastavit:
- funkce časovače (viz kapitola )
- krokový režim pečení (viz kapitola )
- gratinování (viz kapitola )

5

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.

Volba způsobu pečení

Symbol

Použití

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus


simbol_STEAM_G650_ilplus

HORKÝ VZDUCH
Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Tímto způsobem se víc vysuší jeho povrch a vytvoří se tlustší kůrka. Používá se na pečení masa, pečiva a zeleniny a na sušení potravin na jedné nebo vícero úrovních současně.
Doplněk ve formě páry povrch pokrmu lépe opeče a vytvoří větší křupavost.

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus


simbol_STEAM_G650_ilplus

HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV1
Tento režim používejte na běžné pečení na jedné úrovni, dále na přípravu suflé a pečení při nízkých teplotách (pomalé pečení).
Přidáním páry se jídlo na povrchu lépe zapeče a bude křupavější.

U programů je možné použít doplnění páry během pečení (viz kapitola ).

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

PIZZA PROGRAM
Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkřupavější pokrmy.

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus


simbol_STEAM_G650_ilplus

INTENZIVNÍ PEČENÍ
Tento způsob pečení pokrmům dodává křupavou kůrku bez přidaných tuků. Je to zdravá verze přípravy "fast food s nižším obsahem kalorií. Vhodný pro menší kusy masa, ryby, zeleninu a předpřipravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky).
Doplněk ve formě páry povrch pokrmu lépe opeče a vytvoří větší křupavost

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

GRIL S HORKÝM VZDUCHEM
Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Díky čemuž se povrch jídla víc vysuší a v kombinaci s topným tělesem grilu získá intenzivnější barvu.

Používá se pro rychlejší pečení masa a zeleniny.

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

TURBO PEČENÍ
Tento režim používejte tehdy, když chcete, aby bylo jídlo rovnoměrně křupavé ze všech stran. Funkce je vhodná také jako první krok vícekrokového pečení masa, protože umožňuje rychlé zhnědnutí povrchu v počáteční fázi a pomalé pečení ve druhé fázi. Maso bude šťavnaté a kůrka pěkně hnědá.

velik žar_bio21_il_plus

VELKÝ GRIL
Tento režim používejte na pečení plochých kusů ve velkém množství (např. toastu, obložených chlebíčků, klobás na grilování, řízků, ryb, špízů a pod.), dále na gratinování a dosažení křupavé kůrky. Celý povrch pod topným tělesem umístěným na stropě trouby je rovnoměrně vyhřívaný.
Maximální povolená teplota je: 240 °C.

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

JEMNÉ PEČENÍ
Tento jemný režim se používá na řízené pomalé pečení jemných pokrmů (měkké kousky masa), dále na pečení koláčů s křupavým spodkem..

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM
Používá se na rovnoměrné pečení jídla v troubě, na jedné výškové úrovni a dále na přípravu suflé.

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

VELKÝ GRIL S VENTILÁTOREM
Používá se na pečení drůbeže a větších kusů masa na grilu.

velik žar in sp.grelo_bio21_il_plus

VELKÝ GRIL A SPODNÍ OHŘEV
Tento režim používejte na rychlejší pečení pokrmů na jedné úrovni a na pečení koláčů s křupavým povrchem.

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

GRIL SE SPODNÍM OHŘEVEM A VENTILÁTOREM
Tento režim je vhodný pro optimální přípravu pekařských výrobků z kynutého těsta, všech druhů chleba a na zavařování.

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

simbol_ECO_G650_ilplus

ECO (POMALE PEČENÍ) 2
Pro jemné, pomalé a rovnoměrné pečení masa, ryb a pečiva na jedné úrovni. Takový způsob pečení uchová větší podíl vody v masu, díky čemuž maso zůstane šťavnatější a měkčí a pečivo se rovnoměrně upeče/zezlátne. Používá se při rozptylu teplot od 140 °C do 220 °C.

Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.

POZNÁMKA: U všech systémů je možné použít gratinovací funkci (viz kapitola ).

Funkce časovače

Symbol

Popis

Použití

simbol_trajanje_delovanja_G650_ilplus

Doba pečení

V tomto režimu určíte, jak dlouho trouba pojede.

simbol_opozorilnik_G650_ilplus

Alarm

Minutku lze použít nezávisle na provozu trouby. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič nezapne nebo se automaticky vypne.

simbol_zakasnjeni_vklop_G650_ilplus

Odložený start

Tento mód použijte, pokud chcete, aby se jídlo v troubě začalo péct s určitým časovým posunem. Zadejte trvání a požadovaný čas konce pečení. Spotřebič se automaticky spustí a skončí v požadovaný čas.

Nastavení doby pečení

bližnjica_trajanje_G650_ilplus

1

Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilnastavíte požadovanou dobu průběhu pečení. Na displeji se zobrazísimbol_trajanje_delovanja_G650_ilplus.

2

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.

Nastavení minutky

bližnjica_opozorilnik_G650_ilplus

1

Dotykemsimbol_izbira cas_HSNse na displeji zobrazísimbol_opozorilnik_G650_ilplus. Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilnastavíte délku alarmu. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítkasimbol_izbira cas_HSN.

Nejdelší doba, kterou lze nastavit, je 24 hodin.

POZNÁMKA: Pokud spotřebič vypnete, bude délka trvání alarmu ještě stále aktivní.

Nastavení odloženého startu

bližnjica_zakasnjeni vklop_G650_ilplus

1

Nejprve nastavte trvání pečení. Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_il nastavíte požadovanou dobu pečení. Na displeji se zobrazísimbol_trajanje_delovanja_G650_ilplus .
Příklad: Doba pečení: 2 hodiny

2

Dvojitým dotykem nasimbol_izbira cas_HSNse zobrazísimbol_zakasnjeni_vklop_G650_ilplus.

3

Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilnastavíte čas, kdy chcete, aby byl pokrm připravený. Na displeji se zobrazí požadovaný konečný čas.
Příklad: Konec pečení: o 18:00

4

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.

Trouba během čekání na spuštění přejde do stavu částečné pohotovosti (displej ztmavne). Zvolená nastavení se ve zvolený čas automaticky zapnou i vypnou.
Příklad: začátek pečení v 16:00, konec pečení v 18:00

Na displeji se střídavě zobrazuje konečný čas pečení a aktuální čas (hodiny).

Po uplynutí nastaveného času trouba automaticky přestane pracovat. Na displeji se zobrazí End. Zazní zvukový signál.

Zvolenou funkci časovače můžete resetovat na 00:00, tak že se současně dotkněte tlačítkasimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_il .

Funkce není vhodná pro potraviny, které vyžadují rychlé předehřátí trouby.
Potraviny, které se rychle kazí by neměli zůstávat v troubě příliš dlouho. Před použitím tohoto režimu se ujistěte, že na hodinách trouby je nastavený přesný čas.

Krokový režim pečení

Funkce umožňuje nastavit pečení do dvou kroků (do jednoho procesu pečení spojíte dva po sobě následující kroky pečení).

bližnjica_koračni program_G650_ilplus

1

1. KROK

Zapněte zařízení. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení trouby.

2

Dlouhým stlačenímsimbol_izbira programa_HSN(4 sekundy) se na displeji zobrazí nápis STEP1 (první krok přípravy jídla). Nastavte režim pečení, teplotu a délku pečení. Můžete také vybrat rychlé předehřívání.

3

2. KROK

Opětovným dotykem tlačítkasimbol_izbira programa_HSNse na displeji zobrazí STEP2 (druhý krok přípravy pokrmů, první krok už jste nastavili).

4

Nastavte režim pečení, teplotu a délku pečení.

Před začátkem pečení můžete oba kroky také změnit. Dotykem nasimbol_izbira programa_HSNmůžete přecházet mezi oběma kroky.

5

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.
Trouba nejdřív začne pracovat s nastaveními podle kroku.

6

Krokový režim pečení odstraníte tak, že po dobu čtyř sekund podržíte tlačítkosimbol_izbira programa_HSN.

Automatický režim

V tomto režimu si můžete vybrat mezi speciálními režimy pečení.

bližnjica_samodejni_G650_ilplus

1

Zapněte zařízení. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení trouby.

2

Dotkněte sesimbol_izbira programa_HSN. Na displeji se na několik sekund objeví Auto, a poté se zobrazí speciální systémy pečení. Dotykem nasimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilnejprve zvolte systém (viz tabulka níže). Zobrazí se přednastavené hodnoty. Teplotu a dobu provozu můžete změnit.

3

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.

4

Některá jídla mají také funkci předehřívání. Nápis je zcela osvětlený. Po dosažení nastavené teploty zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí door. Otevřete dvířka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.

Symbol

Použití

peka zamrzjene hrane_bio21

PEČENÍ MRAŽENÝCH POKRMŮ
Tento způsob umožňuje pečení mražených pokrmů za kratší dobu bez nutnosti předehřívání. Optimální pro předem připravené mražené výrobky (pečivo, rohlíky, lasagne, hranolky, kuřecí medailonky), maso a zeleninu.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZA PROGRAM
Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkřupavější pokrmy.

simbol_steak

SYSTÉM NA MASO

Pro optimální přípravu masa. Maso nejprve ze všech stran opečte na rozpáleném oleji v pánvi. Takový způsob přípravy zachová jeho šťavnatost. Je vhodný pro typy masa, jako je rostbíf, plíčky, hřbet, atd.

simbol_airfry_bio21_il_plus

AIR FRY
Tento způsob pečení pokrmům dodává křupavou kůrku bez přidaných tuků. Je to zdravá verze přípravy "fast food", s nižším obsahem kalorií. Vhodný pro menší kusy masa, ryby, zeleninu a předpřipravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky).

Automatické programy

V automatickém režimu si můžete vybrat z několika automatizovaných programů (v závislosti na požadovaném pokrmu, zařízení navrhne optimální režim pečení, teplotu a dobu přípravy).

bližnjica_avtomatski_G650_ilplus

1

Zapněte zařízení. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení trouby.

2

Dvakrát se dotkněte tlačítkasimbol_izbira programa_HSN, aby se na displeji na několik sekund zobrazil ProG. Poté se objeví automatické programy. Dotykem nasimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilzvolte program (viz tabulka níže). Výběr potvrďte stisknutímsimbol_start stop_bio21_il HSN.
V závislosti na požadovaném pokrmu, zařízení navrhne optimální režim pečení, teplotu a dobu přípravy. Pokud je to možné, tak nastavte také hmotnost pokrmu.

3

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.

Kód

Název programu

vybavení

Úroveň

Předehřívání

Otáčení

Pr01

strojkové cukroví

mělký plech na pečení

3

ano

ne

Pr02

koláčky

mělký plech na pečení

3

ano

ne

Pr03

Piškotové těsto

forma na pečení na roštu

2

ano

ne

Pr04

pečivo z kynutého těsta

mělký plech na pečení

2

ano

ne

Pr05

koláč z listového těsta

mělký plech na pečení

2

ano

ne

Pr06

jablečný koláč

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr07

jablečný závin

mělký plech na pečení

2

ne

ne

Pr08

čokoládové suflé

forma na pečení na roštu

3

ano

ne

Pr09

kynutí těsta

mělký plech na pečení

2

ne

ne

Pr10

chléb

mělký plech na pečení

2

ne

ne

Pr11

Vepřová pečeně

menší plech na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr12

pečené hovězí maso

menší plech na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr13

drůbež- celá

rošt s plechem na zachytávání tuku

2

ne

po 2/3 doby pečení

Pr14

drůbež - menší kusy

rošt s plechem na zachytávání tuku

3

ne

po 2/3 doby pečení

Pr15

masový závitek

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr16

pečený hovězí steak

rošt s plechem na zachytávání tuku

4

ne

po 2/3 doby pečení

Pr17

maso - pomalu pečené

menší plech na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr18

pečená ryba

rošt s plechem na zachytávání tuku

4

ne

po 2/3 doby pečení

Pr19

pečené brambory- plátky (měsíčky)

univerzální hluboký plech na pečení

3

ne

ne

Pr20

zeleninové suflé

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr21

lasagne

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr22

pizza

mělký plech na pečení

1

ano

ne

Volba dalších/doplňkových funkcí

bližnjica_dodatne funkcije_G650_ilplus

1

Zapněte zařízení. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení trouby.

2

Opakované se dotkněte tlačítkasimbol_izbira programa_HSN, aby se na displeji na několik sekund zobrazil Othr. Poté se zobrazí doplňkové funkce. Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilzvolíte funkci (viz tabulka níže). Zobrazí se přednastavené hodnoty. Některé funkce umožňují nastavení teploty a trvání pečení.

3

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte sesimbol_start stop_bio21_il HSN.

Symbol

Použití

P aqua_bio21

Pyrolýza
Funkce umožňuje automatické čištění trouby pomocí vysoké teploty, což vede k tomu, že zbytky tuků a jiných nečistot shoří a zpopelní se.

simbol_odtaljevanje_bio21_il_plus

Rozmrazování
Používá se na pomalé rozmrazování mražených potravin (dortů, koláčů, pečiva, chleba, housek a hluboko zmraženého ovoce).
V polovině rozmrazování by měly být kusy otočeny, zamíchány a odděleny od sebe, když byly zmražený do většího kusu.

simbol_pogrevanje_bio21_il_plus

Ohřívání
Používá se na udržení teploty už připravených pokrmů. Můžete nastavit teplotu.

simbol_pogrevanje krožnikov_bio21_il_plus

Ohřívání talířů
Používá se k ohřevu nádobí (talířů, hrnků) před podáváním jídla, aby se udrželo déle teplé. Můžete nastavit teplotu.

Začátek pečení

bližnjica_start_G650_ilplus

Proces pečení spustíte zmáčknutím tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.
Skutečná teplota se zobrazuje střídavě s nastavenou teplotou, až dokud se nedosáhne nastavené teploty. Symbol teploty nejdřív bliká, ale po dosažení požadované teploty zhasne a zazní zvukový signál.
Během pečení můžete změnit systém, teplotu a časové funkce.

Dodatečné gratinování

Funkce se používá v poslední fázi, když nahoru na připravované jídlo přidáme polevu/posypku nebo chceme povrch ještě zapéct. Během gratinování se na připravovaném jídle vytvoří křupavá zlatožlutá kůrka, která ho ochrání před vysušením a zároveň mu dodá hezčí vzhled a lepší chuť.

Kontrolujte pečení. Během používání funkce gratinování trouba dosahuje vysokých teplot.
Funkce gratinování funguje maximálně 15 minut, poté se trouba vypne.

bližnjica_gratin2_G650_ilplus

1

Během pečení se dotknětesimbol_GRATIN_2_G650_ilplus. Symbolsimbol_GRATIN_G650_ilplusna displeji se rozsvítí a na displeji se zobrazí On.

2

Funkci můžete vypnout i během samotného pečení.

Dotkněte sesimbol_GRATIN_2_G650_ilplus, symbolsimbol_GRATIN_G650_ilplusna displeji zhasne a pečení bude pokračovat podle zvoleného nastavení.

- Pečení vypněte dotykem nasimbol_start stop_bio21_il HSN.

Pečení s přidáním páry

uporaba_entry steam_bio21


Když používáte režim pečení s přidáním párysimbol_para_HSN tak do studené trouby na první úroveň vložte mělký plech. Do pekáče nalejte maximálně 2 dl vody. Na druhou úroveň položte připravované jídlo a spusťte režim.

Pokud budete k pečení používat hluboký plech, vložte ho o jednu úroveň výše, než je uvedeno v tabulce doporučeného nastavení pečení.
Pro optimální fungování programu během pečení neotvírejte dvířka a nedolévejte vodu.

Konec fungování a vypnutí trouby.

bližnjica_stop_G650_ilplus

Provoz pozastavíte zmáčknutím tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN. Na displeji se zobrazí End a dosažený čas pečení. Zazní zvukový signál.

Když je pečení ukončeno, přeruší se a vymažou všechna nastavení času na hodinách, kromě nastavení minutky. Na hodinách se zobrazí denní čas. Chladící ventilátor bude ještě chvíli pracovat.

Po dokončení používání trouby se může v liště nebo v zářezu pro sbírání kondenzátu (pod dvířky) nashromáždit voda. Lištu otřete houbičkou nebo hadříkem.

VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ

Po výpadku elektrické energie nebo vypnutí spotřebiče se nastavení dalších funkcí uchová ještě několik minut. Po této době se všechna nastavení, kromě zvukového signálu a jasu, vrátí na výchozí hodnoty.

Příklad nastavení denního času:
bližnjica_splošne nastavitve1_G650_ilplus

Příklad nastavení hlasitosti signálů:
bližnjica_splošne nastavitve2_G650_ilplus

1

splošne nastaviteve_sett_G650_ilplus

Opakované se dotkněte tlačítkasimbol_izbira programa_HSN, aby se na displeji na několik sekund zobrazil SEtt, a pak se zobrazí nabídky všeobecných nastavení.

Mezi jednotlivými nastaveními se přesouvejte tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_il.

2

splošne nastaviteve_cloc_G650_ilplus

splošne nastaviteve_cloc2_G650_ilplus

Na displeji se zobrazí nápis CLoc.
Pokud chcete nastavit čas, dotkněte se nejprvesimbol_izbira cas_HSN.

Zvolte režim zobrazení 12h nebo 24h a potom nastavte ještě čas. Výběr znovu potvrdíte stisknutímsimbol_izbira cas_HSN.

POZNÁMKA: Jednotlivá nastavení upravujete tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_il.

3

splošne nastaviteve_vol_G650_ilplus

Hlasitost zvukového signálu
Na displeji se zobrazí Vol. Volit můžete ze čtyř stupňů výkonu (žádné čárky – vypnutí (OFF), jedna, dvě nebo tři čárky).

4

splošne nastaviteve_brht_G650_ilplus

Jas displeje
Vyberte nastavení brht. Můžete si vybrat ze tří různých úrovní osvětlení displeje (jedna, dvě nebo tři čárky).

5

splošne nastaviteve_nght_G650_ilplus

Displej – noční režim
Jde o funkci, která v noční době (mezi 20:00 a 6:00) automaticky sníží osvětlení z vyšší na nižší intenzitu a vypne zobrazení aktuálního času a zvukové signály. Vyberte nastavení nGht. Zvolte zapnutí (On) nebo vypnutí (OFF).

6

splošne nastaviteve_hide_G650_ilplus

Pohotovostní režim
Tato funkce zapíná nebo vypíná zobrazení denního času. Vyberte nastavení hidE. Zvolte zapnutí (On) nebo vypnutí (OFF).

7

splošne nastaviteve_auto_G650_ilplus

Automatické rychlé předehřátí
Funkce umožňuje automatické přidávání rychlého předehřívání k systémům pečení, které to umožňují.
Vyberte nastavení Prht. Zvolte zapnutí (On) nebo vypnutí (OFF).

8

splošne nastaviteve_sabb_G650_ilplus

Sabbath
Funkce Sabbath umožňuje, aby jídlo zůstalo v troubě teplé, aniž by se trouba musela zapnout nebo vypnout.
Zvolte nastavení SAbb.
Nastavte délku trvání (od 24 do 72 hodin) a teplotu. Dotykem tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSNse začne odpočítávat čas. Na displeji se zobrazí nápis SAbb.
Všechny zvuky a provoz jsou vypnuty kromě tlačítkasimbol_vklop_izklop il_plus_HSN.

POZNÁMKA: V případě výpadku elektrické energie se režim Sabbath zruší a trouba se vrátí zpět do počátečního stavu.

9

splošne nastaviteve_fact_G650_ilplus

Tovární nastavení
Tato funkce umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Na displeji se zobrazí nápis FAct. Podržtesimbol_start stop_bio21_il HSNtak dlouho, dokud se čárka pod nápisem celá nerozsvítí.

Pro výstup z nabídky obecných nastavení se dotknětesimbol_izbira programa_HSN.

Zamykání tlačítek

bližnjica_otroška_G650_ilplus

1

Dlouhým dotykem (6 sekund) nasimbol_start stop_bio21_il HSNse na displeji zobrazí Loc pro zamykání tlačítek.
Opětovným dlouhým dotykemsimbol_start stop_bio21_il HSNzamykání vypnete.

 • Pokud je dětská pojistka aktivována bez využití funkce časovače (jsou zobrazeny pouze hodiny), potom trouba nebude pracovat.

 • Pokud zamykání nastavíte po nastavení jakékoli časové funkce, bude trouba fungovat normálně, ale nebudete už moci měnit nastavení.

 • Když jsou tlačítka uzamčena, nemůžete měnit systémy pečení nebo dodatečné funkce. Vypnout je možné pouze pečení.

 • Tlačítka zůstanou uzamčena i po vypnutí trouby. Pokud chcete zvolit nový systém, musíte zamykání vypnout.

ConnectLife a připojení (Wi-Fi)

Trouba je vybavena modulem pro bezdrátové spojení se sítí Wi-Fi simbol_wifi_G650_ilplus, které umožňuje propojení spotřebiče a mobilního zařízení, např. chytrého telefonu nebo tabletu. Propojení umožňuje kontrolu trouby na dálku a dálkové ovládání některých jejích funkcí. Na mobilním zařízení musíte mít nainstalovanou aplikaci ConnectLife a zaregistrovaný uživatelský účet (viz kapitola ).

Ke spotřebiči může být připojených více uživatelů.

Připravte si SSID a heslo svého domácího síťového routeru. Spotřebič podporuje pouze síť frekvenčního pásma 2,4 GHz.

Připravte si nálepku obsahující QR kód jedinečného identifikátoru spotřebiče („AUID“), budete ho potřebovat během procesu připojování spotřebiče, až jej bude spotřebič vyžadovat.

Dálkové ovládání spotřebiče přes mobilní zařízení nemůže nahradit osobní kontrolu procesu pečení v troubě. Vždy pravidelně a osobně kontrolujte skutečný proces pečení uvnitř trouby.

Propojení spotřebiče s mobilním zařízenímMobilna aplikacija

Aplikace ConnectLife je k dispozici na distribučních místech "Apple App Store" a "Google Play Store".

QR coda_WIFI_G650

Pro dodatečnou pomoc a informace navštivte webové stránky www.connectlife.io pro další informace, funkčnost a podporu pak webové stránky www.connectlife.io/getstarted.

Nastavení Wi-Fi modulu

Pokud toto nastavení není k dispozici, není vaše trouba vybavena Wi-Fi modulem a nepodporuje připojení k internetu.

Je-li Wi-Fi modul schválen a nastavení připojení a spárování proběhlo úspěšně, je možné troubu ovládat a kontrolovat pomocí mobilního zařízení a aplikace ConnectLife.

Zapnutí a vypnutí Wi-Fi modulu

Vstup do nastavení funkcí Wi-Fi modulu provedete různě dlouhými dotyky nasimbol_remote_HSN.
Pokud jste se tlačítkasimbol_remote_HSNdotkli omylem, můžete nastavení přerušit opětovným dlouhým dotykem (18 sekund) nasimbol_remote_HSN.

bližnjica_WIFIon_G650_ilplus

1

Zapnutí Wi-Fi modulu:
Dlouhým dotykem (3 sekundy) nasimbol_remote_HSNse na displeji zobrazí WIF On pro zapnutí modulu Wi-Fi. simbol_wifi_G650_ilplussymbol bliká.

2

Připojování spotřebiče:
Dlouhým dotykem (6 sekund) nasimbol_remote_HSNse na displeji zobrazí CSEt On. Toto nastavení využijete při propojování spotřebiče s aplikací ConnectLife.
UPOZORNĚNÍ: Pro další nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci ConnectLife.

3

Připojování dalších uživatelů:
Dlouhým dotykem (9 sekund) nasimbol_remote_HSNse na displeji zobrazí PAir.
Toto nastavení využijete, pokud chcete ke spotřebiči připojit další uživatele pomocí aplikace ConnectLife.

POZNÁMKA: Pro další nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci ConnectLife.

4

Odstranění všech připojených uživatelů:
Dlouhým dotykem (12 sekund) nasimbol_remote_HSNse na displeji zobrazí UnPr.
Toto nastavení využijete, pokud chcete ze spotřebiče odstranit všechny uživatele připojené pomocí aplikace ConnectLife.

5

Vypnutí modulu Wi-Fi:
Spojení s Wi-Fi vypnete dlouhým dotykem (15 sekund) nasimbol_remote_HSN. Na displeji se zobrazí WIF OFF.

Spravování dálkového ovládání trouby

Dotkněte se tlačítkasimbol_remote_HSN. Na displeji se rozsvítí symbol REMOTE, který signalizuje možnost dálkového ovládání prostřednictvím aplikace ConnectLife.

Některé funkce při vzdáleném přístupu nejsou z bezpečnostních důvodů k dispozici.

 • Pokud je trouba v pohotovostním režimu a otevřete dvířka trouby, musíte znovu aktivovat volbu dálkového ovládání.

 • Pokud během pečení otevřete dvířka, možnost dálkového ovládání trouby se vypne.

 • Jakákoliv aktivita uživatele na ovládací jednotce automaticky vypne možnost dálkového ovládání trouby.

 • Přerušení či ukončení programu je jediná možnost, která je povolena bez ohledu na to, zda je dálkové ovládání povoleno či nikoliv.

Vždy zajistěte, aby byla trouba používána správně a v souladu s pokyny, zejména když používáte dálkové ovládání. Nezapínejte troubu pomocí vzdáleného přístupu, pokud si nejste jisti, co přesně se v troubě nachází.

Wi-Fi status

Wi-Fi symbol na obrazovce

Wi-Fi není povoleno.

Symbol Wi-Fi se na displeji nezobrazuje.

Wi-Fi je povoleno, spojení se vytváří přes server.

Symbol Wi-Fi svítí plnou intenzitou a bliká.

Wi-Fi je povoleno, je ve stavu nastavování nebo vytváření spojení.

Symbol Wi-Fi svítí plnou intenzitou a bliká.

Wi-Fi je povoleno, není spojení se serverem.

Symbol Wi-Fi svítí poloviční intenzitou.

Wi-Fi je povoleno, spojení se serverem je úspěšné.

Symbol Wi-Fi svítí plné intenzitě.

Dálkové ovládání trouby není povoleno.

Symbol REMOTE na displeji nesvítí.

Dálkové ovládání trouby je povoleno.

REMOTE na displeji svítí v plné intenzitě.

Obecné rady k pečení

Vybavení:

 • Používejte příslušenství z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a proti rozbití (přiložené plechy, smaltované nádobí, nádoby z varného skla). Světlé materiály (nerezová ocel nebo hliník) odrážejí teplo, a proto se v nich potraviny hůře tepelně zpracovávají.

 • Plechy vždy vkládejte až do konce vodicích lišt. Když pečete na roštu, pokládejte pokrmy vždy do jeho prostředku.

 • Neumisťujte plechy přímo na dno trouby.

 • Během fungování spotřebiče nepoužívejte univerzální hluboký plech pro pečení na 1. úrovni trouby.

 • Nezakrývejte dno trouby ani rošt alobalem.

 • Formy na pečení vždy pokládejte na pečicí rošt.

 • Pokud pečete na několika úrovních zároveň, vložte univerzální hluboký plech na nižší úroveň.

 • Pokud použijete pečicí papír, musí být odolný vůči vysokým teplotám. Vždy ho ustřihněte tak, aby byl velký tak akorát. Jeho použití zabraňuje připékání jídla na plech a pokrm se díky němu z plechu snáze odstraňuje.

 • Když pečete přímo na pečícím roštu, vložte o úroveň níže univerzální hluboký plech jako odkapávací nádobu.

Příprava jídla:

 • Pro co nejlepší přípravu potravin doporučujeme, abyste dodržovali pokyny uvedené v tabulce pro přípravu jídel. Zvolte nižší uvedenou teplotu a nejkratší uvedenou dobu pečení, a poté výsledek zkontrolujte a po dopečení dle potřeby změňte nastavení.

 • U receptů ze starších kuchařských knih použijte program spodního i horního ohřevu (klasika) a o 10 °C nižší teplotu, než je uvedená v receptu.

 • Při pečení větších kusů masa nebo pečiva s vyšším obsahem vody v troubě vznikne větší množství páry, která může na dvířkách trouby zkondenzovat. To je normální jev, který nemá vliv na fungování spotřebiče. Po dopečení otřete dvířka a sklo dvířek dosucha.

Efektivní využití energie

 • Troubu předehřívejte, pouze je-li to uvedeno v receptu nebo v tabulce tohoto návodu k použití. Pokud používáte předehřívání, nevkládejte pokrm do trouby, dokud není trouba zcela rozehřátá, leda že by tak stálo ve vašem receptu. Při zahřívání prázdné trouby se spotřebuje velké množství energie, proto vám doporučujeme, abyste – pokud je to jen trochu možné – připravovali více pokrmů za sebou nebo najednou.

 • Během pečení z trouby odstraňte všechno nepotřebné příslušenství.

 • Pokud to není nutné, neotvírejte během pečení dvířka.

 • U delších programů pečení můžete troubu vypnout zhruba 10 minut před koncem doby pečení a využít akumulované teplo.

Tabulka pečení

POZNÁMKA: Pokrmy, které vyžadují zcela předehřátou troubu, jsou v tabulce označeny jednou hvězdičkou* , pokrmy, u kterých stačí 5minutové předehřátí trouby, pak dvěma hvězdičkami**. V tomto případě nepoužívejte program rychlého předehřátí.

Pokrm

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

PEČIVO A MOUČNÍKY

koláče ve formách

Piškotové těsto

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus simbol_ECO_G650_ilplus

200-220

60-70

koláč s náplní

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180

60-70

mramorový koláč

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

50-60

koláč z kynutého těsta, bábovka

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

45-55

otevřený koláč, ovocný košíček

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

170-180

35-45

brownies

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

30-35

koláč z litého těsta

štrůdl

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

60-70

štrůdl, mražený

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

piškotová roláda

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

+ plech s vodou

170-180 *

13-18

buchty

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

180-190

30-40

cukroví

koláčky

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160 *

25-35

koláčky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

155-165 *

30-40

pečivo z kynutého těsta

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180 *

17-22

pečivo z kynutého těsta, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

160 *

18-25

koláč z listového těsta

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus simbol_ECO_G650_ilplus

200-220

30-45

koláč z listového těsta, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170 *

25-30

piškoty

strojkové cukroví

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

150 *

30-40

strojkové cukroví, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150 *

30-40

strojkové cukroví, 3 úrovně

1, 3, 5

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

145 *

40-50

piškoty

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus simbol_ECO_G650_ilplus

160-180

40-50

piškoty, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150-160 *

20-25

pusinky

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

pusinky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

makronky

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

makronky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

chléb

kynutí těsta

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

40-45

30-45

chléb na plechu

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ plech s vodou

190-200

40-55

chléb na plechu, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-200 *

40-55

chléb ve formě

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-45

chléb ve formě, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210

30-45

placatý chléb (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

270

15-25

čerstvé housky

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ plech s vodou

180-200

20-30

čerstvé housky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210 *

15-20

opečený chléb

5

velik žar_bio21_il_plus

240

4-6

zapečené chlebíčky

5

velik žar_bio21_il_plus

240

3-5

pizza a další pokrmy

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-10

pizza, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

210-220 *

25-30

mražená pizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

mražená pizza, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-220

10-25

slaný koláč, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180-190

40-50

MASO

hovězí a telecí

hovězí pečínka (hřbet, zadní), 1,5 kg

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

160-170

130-160

dušené hovězí, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

200-210

90-120

plicní pečeně, středně pečená, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-190 *

40-60

hovězí pečeně, pomalu pečená

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

250-300

hovězí řízky, dobře propečené, 4 cm tloušťky

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-30

burgery, 3 cm tloušťky

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-35

telecí pečeně 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160-170

120-150

vepřové

vepřová pečeně, hřbet, 1,5 kg

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus simbol_ECO_G650_ilplus

200-220

100-200

vepřová pečeně, plec, 1,5 kg

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

90-120

vepřová panenka, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

80-100 *

80-100

vepřová pečeně, pomalu pečená

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

200-230

vepřová žebra, pomalu pečená

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

210-240

vepřové kotlety, 3 cm tloušťky

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

20-25

drůbež

drůbež, 1,2 – 2,0 kg

2

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

200-220

60-80

drůbež s nádivkou, 1,5 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

70-90

drůbež, prsa

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

45-60

kuřecí stehna

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

210-220

25-40

kuřecí křidýlka

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

25-40

drůbeží prsa, pomalé pečení

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

60-90

pokrmy z masa

masový závitek, 1 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

60-70

klobásky na gril, bavorská klobáska

4

velik žar_bio21_il_plus

230 **

8-15

RYBY A MOŘSKÉ PLODY

celá ryba, 350 kg

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230-240

12-20

rybí filé, 1 cm tloušťka

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

8-12

rybí řízek, 2 cm tloušťka

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

10-15

hřebenatky svatojakubské

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230 *

5-10

garnáty

4

velik žar_bio21_il_plus

230 *

3-10

ZELENINA

pečené brambory, americké brambory

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

30-40

pečené brambory, nakrájené na půlky

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ plech s vodou

200-210 *

40-50

nadívané brambory

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

hranolky, domácí

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

20-30

zeleninová směs, křížaly

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ plech s vodou

190-200

30-40

plněná zelenina

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

KLASICKÉ PRODUKTY - MRAŽENÉ

hranolky

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

20-25

hranolky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-210

30-40

kuřecí medailonky

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

12-17

Rybí prsty

2

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

kousky zeleniny

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissanty

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

NÁKYPY, SUFLÉ A GRATINOVANÉ POKRMY

bramborová musaka

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

35-45

lasagne

2

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

35-45

sladký nákyp

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180

40-60

sladké suflé

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180 *

35-45

gratinované pokrmy

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

170-190

30-45

Plněny tortilly, enchiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-200

20-35

grilovací sýr

4

velik žar_bio21_il_plus

240 **

6-9

OSTATNÍ

zavařování

2

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

180

30

sterilizace

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

125

30

vaření ve vodní lázni

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

150-170 *

/

ohřívání jídel

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

60-95

/

ohřívání servisu

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

75

15

Pečení s teplotní sondou (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

Teplotní sonda umožňuje přesné sledování teploty uprostřed pokrmu během pečení.

Teplotní sonda nesmí být v bezprostřední blízkosti topných těles.

bližnjica_sonda_G650_ilplus

1

Kovový hrot sondy zabodněte do nejtlustší části pokrmu.

2

Zasuňte zástrčku sondy do zásuvky, která se nachází v pravém horním rohu trouby (viz obrázek).
Na displeji se zobrazí SEnS. Pokud chcete funkci zapnout, dotykem nasimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilzvolte On. To samé udělejte pro vypnutí funkce. Na displeji vyberte OFF. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.

POZNÁMKA: Chcete-li vstoupit do nabídky SEnS, musíte nejprve přerušit probíhající proces pečení a poté zapojit teplotní sondu do zásuvky. Když vložíte sondu do otvoru, tak se dříve nastavené funkce na troubě vymažou.

3

Vyberte požadovaný režim a teplotu pečení (v teplotním rozsahu do 230 °C). Na displeji se zobrazí symbol fungování sondy a přednastavená teplota, kterou můžete změnit. Určete požadovanou konečnou teplotu uprostřed pokrmu (v teplotním rozmezí od 30 do 99 °C).

POZNÁMKA: Nastavení doby pečení při použití sondy není možné.

4

Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítkasimbol_start stop_bio21_il HSN.
V průběhu pečení se na displeji střídavě zobrazuje nastavená a aktuální teplota jídla. Podle potřeby můžete za provozu změnit teplotu pečení nebo konečnou vnitřní teplotu pokrmu.

5

Když je nastavená teplota pokrmu dosažená, trouba se vypne. Na displeji se zobrazí End. Ozve se zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím kteréhokoli tlačítka, nebo se po jedné minutě vypne sám.

Správné použití sondy podle typu pokrmu:

 • drůbež: zapíchneme do nejtlustší části prsou,

 • maso: zapíchneme do čistého masa, které není prorostlé nebo protkané tukem,

 • menší kusy masa s kostí: zapíchneme do oblasti u kosti,

 • ryby: zapíchneme za hlavu, směrem proti páteři.

Pokud sondu nepoužíváte, tak ji z trouby vyndejte.

Po použití sondu opatrně vyjměte z pokrmu, vysuňte z otvoru a očistěte.

Doporučené stupně propečení pro různé druhy masa

Druh pokrmu

simbol_sistemT_bio21 / simbol_tempT_bio21 / simbol_vodilaT_bio21

mírně opečené

středně pečené

pečené

propečené

HOVĚZÍ

hovězí, pečínka

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 170 / 2

48-52

53-58

59-65

68-73

hovězí, plátky

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 140 / 2

49-53

54-57

58-62

63-66

roastbeef

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus / 160 / 3

49-53

54-57

58-62

63-66

burgery

velik žar_bio21_il_plus / 210 / 4

54-57

60-63

66-68

71-74

TELECÍ

telecí, plátky

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 140 / 2

49-53

54-57

58-62

63-66

telecí, hřbet

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 160 / 2

49-53

54-57

58-62

63-66

VEPŘOVÉ

pečínka, krkovička

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 170 / 3

/

/

65-70

75-85

vepřové, plátky

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 140 / 2

/

/

60-69

/

masový závitek

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus / 170 / 2

/

/

/

80-85

JEHNĚČÍ

jehněčí

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 170 / 3

60-65

66-71

72-76

77-80

SKOPOVÉ

skopové

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 170 / 3

60-65

66-71

72-76

77-80

KOZÍ MASO

kozí maso

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus / 170 / 3

60-65

66-71

72-76

77-80

DRŮBEŽ

drůbež, celá

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus / 210 / 2

/

/

/

82-90

drůbež, prsa

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus / 170 / 2

/

/

/

62-65

RYBY A MOŘSKÉ PLODY

pstruzi

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus / 210 / 4

/

/

62-65

/

tuňák

velik žar_bio21_il_plus / 210 / 4

/

/

55-60

/

losos

velik žar_bio21_il_plus / 210 / 4

/

/

52-55

/

Údržba a čištění

Ujistěte se, že jste zařízení odpojili od zdroje napájení a počkejte až vychladne.

Děti nesmí čistit zařízení nebo vykonávat údržbu bez řádného dohledu.

 • Kvůli snazšímu čištění jsou vnitřek trouby a plechy potažené speciálním smaltem, který má hladký a odolný povrch.

 • Spotřebič pravidelně čistěte, a teplou vodou a prostředkem pro ruční mytí nádobí ihned odstraňujte větší špínu a vodní kámen. Používejte čistý měkký hadřík nebo houbičku.

 • Nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky (drsné houbičky a čisticí přípravky, odstraňovače rzi, špachtle na sklokeramické desky).

 • Zbytky jídla (tuky, cukry, bílkoviny) se mohou během používání spotřebiče vznítit, proto před každým použitím odstraňte hrubou špínu z vnitřku trouby a z příslušenství.

 • Příslušenství k troubě je možné mýt v myčce nádobí.

Vnějšek spotřebiče

Horkou mydlinkovou vodou a měkkým hadříkem odstraňte nečistoty a povrch otřete dosucha.

Vnitřek spotřebiče

Pro tvrdošíjnou či velmi zaschlou špínu použijte běžná čistidla na trouby. Po použití těchto prostředků spotřebič důkladně otřete mokrým hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky čisticích prostředků.

Příslušenství a lišty

Čistěte horkou mydlinkovou vodou a vlhkým hadříkem. V případě velmi zaschlé špíny doporučujeme předem namočit a použít kartáček.

V případě neuspokojivých výsledků s čištěním proces čištění zopakujte.

Automatické čištění trouby - pyrolýza

Tato funkce umožňuje použitím vysoké teploty jednoduché čištění vnitřního prostoru trouby a některého dodávaného příslušenství (univerzálního hlubokého plechu, mělkého plechu a vodidel). Během čištění se zbytky tuku a jiné nečistoty spálí na popel.

K dispozici jsou tři stupně pyrolýzy (intenzity čištění) s různou dobou trvání:

Stupeň

Intenzita čištění

Užitečnost čištění

Trvání programu

piro_1crtica_G650

rychlé čištění

na menší nečistoty

2h

piro_2crtici_G650

středně intenzivní čištění

pro viditelně větší nečistoty

2 hodiny 15 min

piro_3crtice_G650

intenzivní čištění

pro zaschlejší a starší nečistoty

2 hodiny 30 min

POZNÁMKA: Čím je nečistota odolnější, tím vyšší stupeň intenzity je nutno zvolit.

Příprava na pyrolytické čištění

Během běžného používání trouby doporučujeme čištění pyrolýzou jednou měsíčně.

 • Z trouby vyjměte perforovaný plech Airfry, odpařovací nádobu a teplotní sondu.

 • Odstraňte všechny viditelné nečistoty a zbytky jídla zevnitř trouby.

 • Čištění pomocí pyrolýzy vždy zapínejte, když je spotřebič vychladlý.

 • Možné je i čištění přiloženého příslušenství: univerzálního hlubokého pekáče, mělkého pekáče a vodicích lišt.

 • Vybavení vložte do drážky druhé nebo třetí úrovně vodicích lišt, nikdy do první úrovně.

 • Po dokončení pyrolýzy vychladlé vybavení očistěte horkou mydlinkovou vodou a vlhkým hadříkem.

 • Pokud čistíte výsuvná vodítka, po dokončení procesu čištění je několikrát vytáhněte a vyjměte.

Pro lepší výsledek čištění doporučujeme troubu a vybavení čistit zvlášť. Pokud během procesu pyrolýzy v troubě čistíte i vybavení, nebude vnitřek trouby po ukončení procesu úplně čistý.

Pokud s konečným výsledkem čištění nejste spokojeni, doporučujeme proces zopakovat.

Následkem automatického čištění pyrolýzou může vnitřek prostoru a příslušenství trouby změnit barvu a ztratit lesk. Výsuvná vodítka mohou být hlasitější. To nemá vliv na funkčnost trouby nebo příslušenství.

bližnjica_piroliza_G650_ilplus

1

Zapněte zařízení. Opakovaným dotykem tlačítkasimbol_izbira programa_HSNse na displeji zobrazí doplňkové funkce. Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilzvolte symbolaqua_bio21 a označení P, takže obojí svítí. Na displeji se zobrazí tři úrovně čištění.

2

Tlačítkemsimbol_puščica levo_ilnebosimbol_puščica desno_ilzvolte stupeň čištění.

3

Dotkněte sesimbol_start stop_bio21_il HSN. Čas se začne odpočítávat.

4

Dvířka trouby se po určité době z důvodu větší bezpečnosti automaticky uzamknou. Na displeji se zobrazuje nápis Loc .

5

Po skončení programu se na displeji zobrazí End a zazní zvukový signál.

6

Když je proces čištění pyrolýzou dokončen a trouba dostatečně ochlazená, tak se dvířka automaticky odemknou.

Zcela vychladlý vnitřek trouby otřete horkou mydlinkovou vodou a měkkým hadříkem, abyste odstranili případné zbytky (např. popel).

Během procesu pyrolýzy se mohou uvolňovat nepříjemné pachy a kouř, vycházet mohou i dráždivé výpary a plyny. Během procesu se proto postarejte o dobré odvětrávání prostoru, kde není doporučeno déle se zdržovat. Nedovolte dětem a domácím mazlíčkům, aby se zdržovaly v blízkosti trouby.

Zbytky jídla a mastnoty se mohou během procesu pyrolýzy vznítit, proto před spuštěním tohoto procesu z vnitřku trouby odstraňte všechny nečistoty.

Během procesu čištění pyrolýzou se vnitřek spotřebiče výrazně zahřívá. Nedotýkejte se dvířek trouby a na madlo dvířek nikdy nevěste hořlavé předměty, jako jsou například kuchyňské utěrky.

Když jsou dvířka zamčená (během provádění pyrolýzy a ve fázi ochlazování spotřebiče po dokončení procesu), nesnažte se je otevřít! Může dojít k přerušení procesu čištění a hrozí popálení!

Malá zvířata, resp. domácí mazlíčci mohou být na případné výpary velmi citliví. Doporučujeme vám, abyste je během procesu pyrolýzy odnesli pryč z prostoru a po dokončení procesu prostor důkladně vyvětrali.

Odstranění drátěných a fixních vytahovacích lišt.

Při vyjímání lišt dávejte pozor na to, abyste nepoškodili smalt.

odstranitev vodil_G650

1

Držte spodní stranu lišt a vytáhněte je doprostřed prostoru trouby.

2

Vyjměte je z otvorů navrchu.

Odstraňování a umisťování dvířek a skla dvířek

odstranitev vrata_G650

1

Nejdřiv úplně otevřete dvířka (co nejvíce to půjde).

2

Dvířka trouby jsou spojena s panty speciálními držáky, kde jsou i bezpečnostní páčky. Bezpečnostní páčky otočte směrem ke dvířkům o 90°. Dvířka pomalu zavírejte až do úhlu 45° (vzhledem k zavřené poloze dvířek) a pak je nadzvedněte a vytáhněte.

Skla dvířek je možné čistit také z vnitřní strany, musí se ale nejdříve vyjmout z dvířek spotřebiče. Postupujte nejprve podle bodu č. 2, ale nesundávejte je.

3

Odstraňte přívod vzduchu. Rukama uchopte levou a pravou stranu dvířek. Odstraňte jej tak, že ho lehce přitáhnete směrem k sobě.

4

Uchopte sklo dvířek na horním okraji a vyjměte ho. Totéž proveďte i s druhým a třetím sklem (v závislosti na modelu).

5

Skla znovu vraťte na místo v opačném pořadí.

U výměny dvířek dodržujte opačný postup. Jestli se dvířka neotvírají nebo nezavírají pořádně, ujistěte se, že stupínky pantů jsou v rovině s lůžky pantů.

Panty na dvířkách spotřebiče se mohou zavírat s použitím velké síly. Při umisťování a sundávání dvířek spotřebiče proto vždy otočte obě bezpečnostní páčky až na doraz.

Měkké otvírání a zavírání dvířek

(V závislosti na modelu)

Dvířka trouby jsou vybavena systémem, který tlumí pohyb zavírání dvířek. Umožňuje jednoduché, tiché a jemné otvírání a zavírání dvířek. Jemný pohyb (do úhlu 15° vzhledem k otevřené pozici dvířek) stačí na to, aby se dvířka automaticky a měkce zavřela.

Pokud vyvinete velikou sílu na zavření dveří, efekt systému bude redukován nebo nebude zajištěna jeho bezpečnost.

Výměna žárovky

Žárovka je spotřební materiál a záruka se na ni nevztahuje. Před výměnou žárovky z trouby odstraňte všechno nádobí.
Halogenová žárovka: G9, 230 V, 25 W

Žárovku vyměňujte výhradně tehdy, je-li spotřebič vypojený z elektrické sítě.
Postupujte opatrně, abyste nepoškodili smalt. Používejte ochranu na ruce, abyste se vyhli popáleninám.

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

zarnica_menjava

1

Odšroubujte a odstraňte poklop (v protisměru hodinových ručiček). Vytáhněte halogenovou žárovku.

2

Plochou plastovou pomůckou odstraňte poklop. Vytáhněte halogenovou žárovku.

Řešení problémů

V záruční době může vykonávat opravy výhradně servisní středisko oprávněné výrobcem.

 • Před jakýmikoliv opravami se ubezpečte, že je zařízení odpojeno od elektřiny vytažením vypínače nebo vytáhnutím napájecího kabele ze zásuvky.

 • Neoprávněné zásahy a opravy spotřebiče mohou způsobit riziko rány elektrickým proudem a nebezpečí zkratu, proto je neprovádějte. Přenechte tuto práci odborníkovi, resp. servisnímu technikovi.

 • V případě menších poruch ve fungování tohoto spotřebiče si v tomto návodu ověřte, zda můžete jejich příčinu odstranit sami.

 • Pokud spotřebič nefunguje z důvodu nesprávného ovládání či manipulace, není návštěva opraváře ani v době trvání záruky bezplatná.

 • Návod k použití uschovejte pro případné pozdější použití či pro budoucího majitele spotřebiče.

 • V následující tabulce je několik rad ohledně řešení běžných problémů.

Tabulka odstraňování poruch a chyb

Problém/chyba

Příčina

Pojistka se často vyhazuje.

Zavolejte servisního technika.

Světlo na zařízení sporáku nefunguje.

Výměna žárovky v troubě je popsaná v kapitole Výměna žárovky.

Ovládací jednotka nereaguje, text na displeji zamrznul.

Odpojte na několik minut spotřebič ze sítě (odšroubujte jistič nebo vypněte hlavní spínač), poté ho znovu zapojte do sítě a zapněte troubu.

Displej zobrazuje chybu ErrX.

Je-li číslo chyby dvoumístné, zobrazí se ErXX.

Došlo k chybě ve fungování elektronického modulu. Vypněte na několik minut spotřebič ze sítě.

Pokud se chyba zobrazuje i nadále, zavolejte do servisu.

Na displeji se zobrazí nápis SEnS, teplotní sonda není připojena.

Očistěte zásuvku.
Pokuste se několikrát za sebou zapojit a odpojit teplotní sondu.

Pokud se vám navzdory dodržování výše uvedených rad nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se na autorizovaný servis. Odstranění poruch nebo reklamace, které vzniknou následkem nesprávného zapojení či používání spotřebiče, do záruky nespadají. Náklady na opravu v tomto případě hradíte sami.

Informační štítek – údaje o spotřebiči

Informační štítek se základními údaji o spotřebiči je umístěn na okraji trouby. Přesné údaje o typu a modelu zjistíte i ze záručního listu.

napisna tablica_BIO21

1 Výrobní číslo

2 Model

3 Typ

4 Obchodní známka

5 Kód

6 QR kód (záleží na modelu)

7 Technické údaje

8 Symbol shody

Informace o shodě

Typ rádiového zařízení:

Wi-Fi modul

Pracovní frekvenční rozsah:

2.412GHz - 2.472GHz

Maximální vysílací výkon

17.7dBm EIRP

Maximální zisk antény:

2.7dBi

nebo

Typ rádiového zařízení:

Modul HLW3215-TG

Wi-fi

Pracovní frekvenční rozsah:

2.4000 GHz - 2.4835 GHz

Maximální vysílací výkon

≤10dBm/MHz(EIRP) (Antenna gain<10dBi)

Maximální zisk antény:

Gain: 0dBi

Bluetooth

Frekvenční rozsah:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Výstup nosiče:

6dBm (≤10dBm)

Typ emise:

F1D

Hisense tímto prohlašují, že výše uvedené rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Ochrana životního prostředí

kanta1_FACE_LIFT

Obal je vyroben z ekologicky šetrných materiálů, které je možno recyklovat, zlikvidovat nebo zničit bez jakéhokoli ohrožení životního prostředí. Obalové materiály jsou pro tyto účely odpovídajícím způsobem označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit vzniku nepříznivých účinků na životní prostředí a zdraví osob, k nimž by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku vám na požádání poskytne příslušný místní orgán, který má na starost zacházení s odpadem, váš poskytovatel služeb likvidace odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.

Test jídla

EN60350-1: Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.
Plech na pečení vždy umístěte do konečné polohy na drátovém vodítku. Umístěte koláč ve formě podle obrázku.

* Spotřebič předehřívejte až na požadovanou teplotu. Nepoužívejte režim rychlého předehřívání
** Předehřejte troubu po dobu 10 minut. Nepoužívejte režim rychlého předehřívání
*** Otočte po 2/3 doby pečení.

PEČENÍ

Pokrm

vybavení

umístění
formy na pečení

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

sušenky - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

150

25-40

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

sušenky - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

135 **

35-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

sušenky - dvouúrovňové

mělký plech na pečení

2, 4

140 **

25-40

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

sušenky - trojúrovňové

mělký plech na pečení

1, 4, 5

135

45-60

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

koláče - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

160-170 **

20-30

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

koláče - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

155 **

20-30

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

koláče - dvouúrovňové

mělký plech na pečení

1,5

140 **

30-45

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

koláče - trojúrovňové

mělký plech na pečení

1, 3, 5

140-150

30-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

Piškotové těsto

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt

2

150

45-55

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

Piškotové těsto

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt

2

160

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

piškotový dort - dvouúrovňová

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt

modeli_2_test jedi

2, 4

170 *

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

jablečný koláč

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt

modeli_1_test jedi

2

160 **

70-120

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

jablečný koláč

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt

modeli_1_test jedi

2

160

70-120

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

GRILOVÁNÍ

opečený chléb

Rošt

5

max

4-7

velik žar_bio21_il_plus

burgery

rošt + plech pro zachycení tuku

5

230

25-40 ***

velik žar_bio21_il_plus

Vaše poznámky

 

901231