NÁVOD K POUŽITÍ

SVISLÉ MRAZNIČKY

Důležitá bezpečnostní varování

Všeobecné informace a tipy

DĚKUJEME, ŽE JSTE NAŠE SPOTŘEBIČE PŘIJALI DO SVÉ DOMÁCNOSTI

Jsme rádi, že jste si vybrali spotřebič Hisense. Společnost Hisense je tu, aby vám a všem vašim dobrodružstvím pomohla s naší špičkovou technologií a moderními domácími spotřebiči vyrobenými z vysoce kvalitních materiálů. Protože neúnavně pracujeme na energetické udržitelnosti, zakoupením našeho spotřebiče přispíváte i vy k udržitelnější budoucnosti.

Chcete-li plně využívat naše služby, záruku a další důležité informace, zvažte prosím registraci svého spotřebiče Hisense online na naší webové stránce:

https://www.hisense-europe.com

Doufáme, že naše zařízení splní a předčí vaše očekávání.

Link na EU EPREL databázi

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi. Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením. Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu https://eprel.ec.europa.eu a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Pro podrobnější informace o energetickém štítku navštivte www.theenergylabel.eu.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

Informace, rady, tipy nebo doporučení

Pozor – obecné nebezpečí

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pozor – nebezpečí požáru

Důležité poznámky a preventivní opatření

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předejte také tento návod.

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

UPOZORNĚNÍ! Neumisťujte na zadní stranu spotřebiče více přenosných zásuvek či přenosných adaptérů.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).

V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.

Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.

V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud na ně přitom nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo je tato osoba neinstruovala ohledně používání spotřebiče.

Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Představuje riziko zranění nebo udušení.

Při odstraňovaní použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Pouze pro evropské trhy

Tento výrobek není určen pro použití dětmi do 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nebyly poučeny a pod dozorem instruovány o použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou rizika související s jeho používáním.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou do chladničky vkládat i z ní brát potraviny.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace k použití spotřebiče

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

 • kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;

 • v soukromém ubytování a pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,

 • v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;

 • pro catering a podobné účely, které nesouvisejí s prodejem.

VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivovým plynem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.

V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

VAROVÁNÍ! Nepoškozujte chladicí okruh. Zabráníte tím znečištění životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Obal je vyroben z materiálů šetrných vůči životnímu prostředí, které se můžou recyklovat nebo likvidovat bez jakýchkoliv rizik pro životní prostředí.

Likvidace zastaralých zařízení

Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte zařízení po skončení jeho životnosti do autorizovaného sběru odpadu.

Ještě předtím ale učiňte následující:

 • odpojte zařízení od elektrické sítě;

 • zabraňte dětem v hraní si se zařízením.

kanta1_FACE_LIFT Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidi, které se můžou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Rady pro úsporu energie při používání lednice a mrazáku

 • Spotřebič nainstalujte dle pokynů v tomto návodu.

 • Neotvírejte dveře častěji, než je to potřebné.

 • Pravidelně se ujistěte, že cirkulace vzduchu pod spotřebičem není blokována.

 • Pokud je těsnění dveří poškozené nebo uvolněné neprodleně jej vyměňte.

 • Pokrmy skladujte v těsně uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech.

 • Před vložením jídla do lednice jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

 • Mražená jídla odmrazujte v lednici.

 • Abyste maximálně využili prostor mrazáku, vyjměte některé z přihrádek dle popisu v návodu s pokyny.

 • Ujistěte se, že jsou zásuvky ve spotřebiči umístěny rovnoměrně a že jsou pokrmy uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu uvnitř spotřebiče (dodržujte doporučení ohledně rozmístění pokrmů dle popisu v pokynech).

Instalace a připojení

Volba místnosti

 • Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

  Popis

  Třída

  Rozsah okolní teploty °C

  Relativní vlhkost

  Rozšířený mírný

  SN

  +10 do +32

  ≤75%

  Mírný

  N

  +16 do +32

  Subtropický

  ST

  +16 do +38

  Tropický

  T

  +16 do +43

  Jsou-li přísně dodržovány všechny výše uvedené pokyny, pracuje tento spotřebič i za teploty prostředí dosahující -15°C.

  Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.

 • Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!

 • Neinstalujte spotřebič vedle jiných zařízení nebo přístrojů, které vyzařují teplo, jako jsou sporák, trouba, radiátory, ohřívače vody, atd., a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Spotřebič musí stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku nebo alespoň 30 cm od olejové nebo palivové pece. Pokud je vzdálenost mezi zdrojem horka a spotřebičem menší, použijte izolační panel.

Poznámka: Umístěte spotřebič do dostatečně velké místnosti, ve které musí být na každých 8 gramů chladiva minimálně 1 m3 prostoru. Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku v interiéru spotřebiče.

Instalace spotřebiče

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

 • Spotřebič musí stát stabilně na pevné podložce, rovně nebo mírně nakloněný dozadu. Spotřebič je vpředu vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami, které je možné použít pro vyrovnání polohy spotřebiče. Rejdovací kolečka na zadní straně umožňují snadnější instalaci spotřebiče (pouze u některých modelů).

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Když přístroj srovnáte pomocí nastavitelných nožiček, nastavte ještě přídavnou nožičku, která se postará o dodatečnou stabilitu přístroje.

 • Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu světlu a neumisťujte jej v blízkosti tepelných zdrojů. Pokud to není možné, nainstalujte izolační desku.

 • Tento spotřebič je volně stojící. Pokud chcete dosáhnout deklarované/minimální spotřeby energie, musíte mezi stěnou a zadní částí spotřebiče a nad spotřebičem zajistit 50 mm volného prostoru. Zajistěte také kolem spotřebiče a nad ním dostatečnou cirkulaci vzduchu.

 • Spotřebič můžete umístit také vedle nebo mezi nábytkové prvky, resp. ke zdi. V případě takovéhoto umístění bude spotřebič fungovat bezchybně, avšak může se zvýšit spotřeba energie. Dodržujte minimální vzdálenosti nad a za spotřebičem tak, jak je to uvedeno na obrázku.

 • Dodržujte nutný prostor pro otevírání dvířek při vytáhnutí přihrádek a polic (viz nákres postavení).

POSTAVITEV_APARATA_FS600-22_cooler_freezer

*v závislosti na modelu

**model s integrovanou rukojetí

***model s vnější rukojetí

Poznámka: Při umístění spotřebiče na podstavec s hloubkou menší než 625 mm, doporučujeme zakoupit a nainstalovat bezpečnostní sadu.

Kód pro objednání sady: 890399.

Napojení spotřebiče

VTICNICA

 • Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.

 • Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

Změna směru otevírání dveří

Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna.

Pozor! Při změně pozice dveří nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti.

Potřebné nářadí:

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

8 mm nástrčný klíč

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

křížový šroubovák

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

plochý šroubovák

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

klíč očkoplochý 8 mm

Poznámka:

 • Pokud to bude nutné, nakloňte chladničku zpět, abyste získali přístup k základně, měli byste spotřebič položit na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Chcete-li obrátit dveře, obecně se doporučují následující kroky.

 1. SLIKA_MENJAVA_VRAT_2B

  Odstraňte kryt vrchního pantu (1) a dávejte pozor na konektor (A). Odpojte konektor (A).

 2. SLIKA_MENJAVA_VRAT_3B

  Odšroubujte šrouby (2) a odstraňte pant (3). Konektor (A) protáhněte pantovým otvorem. Během procesu držte dvířka, aby nespadla.

 3. SLIKA_MENJAVA_VRAT_FREEZER_KORAK_3

  Vyjměte dvířka ze spodního závěsu opatrným zvednutím dvířek přímo nahoru. Položte dveře na hladký povrch.

 4. SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

  Vezměte ze sáčku krycí víčko (pravé) (4) a přiložte ho na místo, odkud jste odstranili vrchní pant. Krycí víčko na druhé straně (5), kam umístíte pant, naopak odstraňte a uschovejte.

 5. SLIKA_MENJAVA_VRAT_6B

  Odstraňte uzávěr (6) z levé strany dveří a vyjměte konektor (A) z prostor pod uzávěrem. Poté odstraňte kryt (7) z pravé strany dvířek. Umístěte poklop (7) na levou stranu dvířek, poklop (6) pak na pravou stranu dvířek.

 6. SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

  Odšroubujte šroub (8) a odstraňte západku dvířek (10) a omezovač dvířek (9). Poté na opačnou stranu dvířek pomocí šroubu (8) umístěte západku dvířek, která je přiložena v sáčku, a omezovač dvířek (9). Západku dvířek (10) uschovejte pro případné pozdější použití.

 7. Nakloňte spotřebič dozadu a odstraňte nastavitelnou nožičku (11).

 8. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_12

  Odšroubujte 3 šrouby ze spodního závěsu (14) a odstraňte jej. Odstraňte dodatečnou nožičku (12) ze spodního čepu závěsu (13). Odšroubujte čep (13) ze spodního závěsu a přišroubujte jej na opačnou stranu závěsu, kompletně i s dodatečnou nožičkou (12).

 9. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_13

  Závěs (14) připevněte na opačnou stranu pomocí šroubů. Šrouby by měly být připevněné v pořadí uvedeném na obrázku níže. Nejdříve utáhněte šroub 1, následně šroub 2. Pak našroubujte nastavitelnou nožičku (11).

 10. SLIKA_MENJAVA_COOLER_FS600-22_KORAK-11a

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_15B

  Umístěte vrchní dvířka do správné polohy, vsuňte konektor (A) do otvoru vrchního pantu (3) a připevněte jej pomocí šroubů (2). Během umisťování dvířka držte. Připojte konektor (A).

 11. SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

  Umístěte kryt vrchního pantu (1).

 12. Otevřete dveře, vyměňte dveřní regály/police. Dveře znovu zavřete.

Výměna sklopné rukojeti (pouze u některých modelů)

Poznámka: Pokud má váš spotřebič rukojeť, musíte ji obrátit podle pokynů uvedených níže.

Chcete-li vyměnit sklopnou rukojeť, musí být dveře otevřené.

SLIKA_ODMIČNI_ROČAJ_STARI_RM91

 1. Zatlačte malý šroubovák do otvoru rukojeti, jak je uvedeno na obrázku 1 a odstraňte kryt.

 2. Odstraňte krytky na opačné straně dveří.

 3. Povolte tři šrouby, dbejte, abyste nerozebrali kliku.

 4. Otočte rukojetí o 180°, jak je uvedeno na obrázku 3 a připojte ji na opačnou stranu dveří.

 5. Nasaďte kryt a krytky.

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit u jednotlivých modelů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

SLIKA_APARATA_FS600-22_ADV_HSN

 1. Ovládací panel

 2. LED osvětlení interiéru mrazáku

 3. NoFrost mrazicí jednotka (chladicí jednotka, ventilátor...)

 4. Skleněné police

 5. Mrazicí a úložný prostor

 6. Sokl

 • Zásuvky jsou chráněny proti vypadnutí. Pokud je chcete z přístroje vyjmout, vytáhněte je až k blokaci, vepředu je nadzvedněte a poté úplně vytáhněte.

 • Ventilátor (skrytý v mrazicí jednotce) zajišťuje rovnoměrnější rozložení teploty. Nepracuje, když jsou otevřená dvířka mrazničky a kompresor je v klidu.

Obsluha spotřebiče

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN

A

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje

B

Tlačítko nastavení teploty

C

Ukazatel nastavené teploty

D

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí intenzivního zmrazení

D1

Indikátor funkce intenzivní mražení (podpora mražení)

E

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce Eco

E1

Zobrazení aktivování funkce Eco

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

Při prvním připojení spotřebiče k síti, bude spotřebič v StandBy módu - v pohotovostním režimu (bude zapojen v síti, ale vypnutý).

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_TIPKA_A

Zapnutí spotřebiče: Zapněte spotřebič krátkým stisknutím tlačítka A. Ozve se pípnutí a na ukazateli C se objeví ukazatel teploty.

Vypnutí spotřebiče: přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka A (po dobu 3 sekund). Spotřebič se přepne do pohotovostního režimu (zůstane pod napětím).

Nastavení teploty ve spotřebiči

 • Továrně je nastavena doporučená teplota -18 °C.

 • Po zapnutí přístroje může trvat několik hodin, než dosáhne nastavené teploty, proto do něj před tímto nevkládejte potraviny.

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_SET.TEMP

Pomocí tlačítka B nastavte teplotu ve spotřebiči.

 • Teplotu ve spotřebiči můžete nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C.

 • Pokaždé, když stisknete tlačítko B, se teplota zvýší o 1 °C. Tři sekundy po stisknutí posledního tlačítka se aktuální nastavení automaticky uloží jako poslední nastavení teploty v chladicím prostoru spotřebiče.

 • Doporučené nastavení je -18 °C.

Pohotovostní režim ovládací jednotky (display standby mode)

30 sekund po posledním stisknutí jakéhokoli tlačítka se ovládací jednotka přepne do pohotovostního režimu. Zhasnou všechny ukazatele na ovládací jednotce. Pokud je však nastavena jedna z doplňkových funkcí, její ukazatel bude svítit také v pohotovostním režimu.

Odchod z pohotovostního režimu: krátce stiskněte tlačítko A, nebo otevřete dveře chladicí části. Pokud je zapnuta jedna z doplňkových funkcí, můžete ukončit pohotovostní režim také stisknutím tlačítka zapnout/vypnout funkce, kterou máte zapnutou.

Funkce intenzivního mražení (Podpora mražení)

Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_SVETI_FF

Zapnutí: intenzivní mražení vypnete stisknutím tlačítka D. Uslyšíte pípnutí, na zobrazovací jednotce se rozsvítí SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_SIMBOL_SNEŽINKA a na zobrazovací jednotce C se rozsvítí FF.

Vypnutí: intenzivní mražení (fast freeze) vypnete opětovným stisknutím tlačítka D. Uslyšíte pípnutí a SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_SIMBOL_SNEŽINKA zhasne. Pokud není funkce deaktivována manuálně, bude automaticky deaktivována po zhruba 2 dnech.

Když je zapnuto intenzivní mražení, funguje přístroj na nejvyšší výkon, a proto může být po nějakou dobu o něco hlasitější.

Funkce „Eco“

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_ECO

Zapnutí: funkci eco zapnete tak, že krátce stisknete tlačítko E. SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_SIMBOL_ECOse rozsvítí. V tu chvíli přístroj funguje v optimálním nastavení.

Vypnutí: Funkci Eco vypnete dalším krátkým stisknutím tlačítka E. Nastavení se vrátí na posledně nastavené.

Stejně tak se funkce eco vypne, pokud tlačítkem B změníte nastavení teploty, resp. pokud nastavíte některou z dalších doplňkových funkcí.

Dětský zámek

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_CL

Zapnutí: Chcete-li aktivovat dětský zámek, stiskněte tlačítko E a držte je po dobu 3 sekund. Uslyšíte pípnutí a na displeji B se krátce zobrazí CL.

Tím budou zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka E.

Vypnutí: Funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka E.

V případě výpadku elektrické energie se funkce zachová.

Výstraha vysoké teploty

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_HI_UTRIPA

V případě vysoké teploty ve spotřebiči se aktivuje zvukový alarm (přerušovaný tón) a na displeji bude blikat HI.

 • Při každém zapnutí spotřebiče pomocí tlačítka A, se posune aktivace alarmu při vysokých teplotách o 24 hodin. Pokud spotřebič v tomto časovém intervalu nedosáhne dostatečně nízké teploty, spustí se alarm.

Vypnutí alarmu:

 • Zvukový alarm vypnete stisknutím jakékoli tlačítka. Jakmile stisknete libovolné tlačítko, alarm se ztiší a na zobrazovací jednotce se zobrazí nejvyšší naměřená teplota ve spotřebiči C. Když stisknete tlačítko podruhé, na displeji C bude blikat aktuálně nastavená teplota . Indikace teploty bude blikat, dokud skutečná teplota ve spotřebiči neklesne pod úroveň alarmu.

 • Když přístroj dosáhne odpovídající//dostatečně nízké teplotu, přestane ukazatel teploty blikat a rozsvítí se.

 • Pokud zvukový alarm nevypnete, zapne se každou hodinu a bude zvonit přibližně 15 minut.

Alarm otevřených dveří

Pokud jsou dveře chladicího nebo mrazicího prostoru příliš dlouho otevřená, zapne se zvukový alarm (opakované pípání). Pokud zvukový alarm nevypnete, bude zvonit 10 minut. Přístroj bude i nadále fungovat normálně, jako by byly dveře zavřené.

Vypnutí alarmu: Alarm se vypne po zavření dveří.

Pokud alarm vypnete stisknutím jakéhokoli tlačítka, tak se po 4 minutách opět zapne, pokud v tu chvíli budou dveře ještě stále otevřené.

Pokud necháte dveře otevřené déle než 10 minut, přestane alarm zvonit. Přístroj začne fungovat v bezpečnostním režimu, aby navzdory otevřeným dveřím zajistil dostatečné chlazení, které zabrání zkažení potravin.

Alarm v případě výpadku napájení

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_PF_UTRIPA

Pokud se během výpadku přívodu el. energie přístroj zahřeje na teplotu spouštějící alarm, tak se při obnovení dodávek zaktivuje alarm příliš vysoké teploty. Ozve se zvukový alarm a na ukazateli C bliká PF.

Zvukový alarm vypnete stisknutím jakékoli tlačítka. Na displeji C se zobrazí nejvyšší změřená teplota mrazicí části.

Ještě jedním stisknutím libovolného tlačítka alarm při výpadku el. energie zcela zrušíte a na displeji C se zobrazí nastavená teplota.

Pokud je zároveň zapnutý i alarm vysoké teploty, tak se po zrušení alarmu při výpadku el. energie přístroj chová, jak je popsáno v kapitole Alarm příliš vysoké teploty.

Vnitřní vybavení spotřebiče

(*Vybavení závisí na modelu)

Zásobník na ledové kostky*

SLIKA_POSODA_ZA_LED

Chcete-li vyrobit kostky ledu, naplňte misku vodou a položte ji vodorovně do mrazničky.

Mražení potravin a uchování mražených potravin

Proces mražení potravin

Maximální množství čerstvého jídla, které může být vloženo najednou, je určeno na výkonnostním štítku. Když množství jídla, které se má zamrazit, přesáhne uvedené množství, kvalita mražení bude nízká; navíc se taktéž sníží kvalita zamraženého jídla.

 • Pro využití celkového objemu mrazáku vyjměte veškeré přihrádky.

 • Aktivujte funkci „super freeze“ 24 hodin před mražením jídla:

  • stiskněte tlačítko D, dokud se symbolSIMBOL_SNEŽINKAnerozsvítí.

Ujistěte se, že čerstvé jídlo není v kontaktu s jídlem, které už bylo zamraženo.

 • Při mražení menšího množství jídla (1-2 kilogramy) není potřebná aktivace funkce „super freeze“.

Důležitá varování k mražení potravin

Mrazák používejte k mražení potravin, které jsou k mražení vhodné. Používejte vždy kvalitní a čerstvé potraviny.

Pro potraviny si zvolte vhodný obal a správně je zabalte.

Ujistěte se, že je balení vzduchotěsné a vodotěsné, aby u potravin nedocházelo ke ztrátě vitamínů a nevysychaly.

Na každém obalu uveďte typ potravin, množství a datum zmražení

Je důležité, aby se potraviny zmrazily co nejrychleji. Proto se doporučují menší balení. Před mražením potraviny zchlaďte.

Uchování mraženého jídla

 • Jestliže uchováváte a používáte mražené potraviny, řiďte se pokyny výrobce. Teplotu a datum spotřeby naleznete na balení.

 • Vybírejte pouze potraviny s nepoškozeným balením, uskladněné v mrazácích za teploty –18 °C nebo nižší.

 • Nekupujte potraviny, jejichž obal je pokryt námrazou, protože to znamená, že byly několikrát částečně rozmraženy. Takové potraviny mají nižší kvalitu.

 • Chraňte potraviny před rozmražením během převozu. V případě zvýšení teploty bude doba skladování nižší a kvalita se zhorší.

Doba uchování mražených potravin

Doporučená doba uchování v mrazáku

Potravina (typ)

Čas

Ovoce, hovězí

od 10 do 12 měsíců

Zelenina, jehněčí, drůbež

od 8 do 10 měsíců

Telecí

od 6 do 8 měsíců

Vepřové

od 4 do 6 měsíců

Jemně nakrájené nebo mleté maso

4 měsíce

chléb, pečivo, vařené jídlo, ryby

3 měsíce

vnitřnosti

2 měsíce

Uzené klobásy, tučné ryby

1 měsíc

Rozmrazování zamražených potravin

 • Rozmrazování je důležitým krokem při ukládání potravin, které byly zamraženy. Potraviny je nutné rozmrazit správným způsobem.

 • Vhodné metody pro rozmrazování potravin jsou:

  • v lednici,

  • ve studené vodě,

  • v mikrovlnné troubě či konvektomatu s odpovídajícím rozmrazovacím programem.

 • Některé zamražené potraviny lze připravit, aniž by je bylo nutné předem rozmrazit. Výrobce tuto informaci uvádí na obalu.

 • Potraviny je nutné zamrazovat v malém množství. Potraviny se pak rychleji rozmrazí.

 • Částečně nebo zcela rozmrazené potraviny spotřebujte co nejrychleji. Bakterie v rozmrazených potravinách se znovu aktivují a potraviny se pak rychleji kazí. Toto platí zejména pro ovoce, zeleninu a již uvařená zamražená jídla.

 • Částečně nebo zcela rozmrazené potraviny už nezamrazujte.

Odmrazení spotřebiče

Rozmrazování mrazáku s funkcí NoFrost

 • Mrazák NoFrost se rozmrazuje automaticky. Občasná námraza, která se může objevit na stěnách, zmizí automaticky.

Ruční odmrazování mrazáku NoFrost

 • Může se stát, že i navzdory tomu, že máte přístroj NoFrost, se na površích objeví námraza. Většinou je to v důsledku neobvyklého použití přístroje, například příliš častého otevírání dveří, příliš dlouho otevřených dveří, špatného těsnění dveří...

V tomto případě můžete mrazák odmrazit ručně dle následujícího postupu:

SLIKA_UI_FREEZER_FS600-22_ADV-SUP_HSN_SVETI_Cd

 • Najednou stiskněte a držte tlačítka A a B. Na zobrazovací jednotce C se zobrazí Cd.

 • Funkce se po dokončení postupu odmrazování automaticky vypne. Na displeji C se zobrazí nastavená teplota.

Čištění spotřbiče

Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě – vypněte spotřebič (viz kapitola Vypnutí/Zapnutí zařízení) a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

 • Pro vyčištění všech povrchů použijte jemný hadřík. Čističe, které obsahují abrazivní složky, kyseliny nebo roztoky nejsou vhodné pro čištění, protože můžou poškodit povrch.

Umyjte vnější stranu spotřebiče vodou nebo mírnou kyselinou.

Lakované a hliníkové povrchy se můžou čistit vlažnou vodou s mírným množstvím čisticího prostředku. Je možné použít i čističe s mírným obsahem alkoholu (např. čističe oken). Nepoužívejte čističe obsahující alkohol na čištění plastových materiálů.

Interiér spotřebiče lze čistit vlažnou vodou, do které můžete přidat ocet.

 • Neumývejte části spotřebiče v myčce na nádobí, protože to může poškodit vybavení.

Kondenzátor na zadní straně, vedle kompresoru (jen u některých modelů), musí být vždy čistý, bez prachu nebo jiných nečistot. Pravidelně jej čistěte jemným nekovovým kartáčkem nebo vysavačem.

 • Po vyčištění zapněte znovu zařízení a vložte do něj potraviny.

Odstraňování závad

Problém:

Příčina nebo řešení:

Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.

 • Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím a zařízení je zapnuto.

Chladicí systém je po dlouhou dobu nepřetržitě v chodu:

 • Příliš vysoká okolní teplota.

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

 • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.

Boky spotřebiče jsou teplé:

 • To je normální, protože na stranách spotřebiče jsou nainstalovány trubky, které se během provozuspotřebiče mírně zahřejí.

Dveře se obtížně otvírají:

 • Když se snažíte otevřít dveře lednice po jejich zavření, je to obtížné. Jak otvíráte dveře, určité množství chladného vzduchu unikne ze zařízení a nahradí jej teplý vzduch z okolí. Když je tento vzduch vychlazen, vygeneruje se negativní tlak s následkem problematického otvírání dveří. Po několika minutách se podmínky normalizují a dveře se znovu lehce otevřou.

LED světlo nepracuje:

 • Pokud LED světla nefungují, zavolejte servisního technika.

 • Nepokoušejte se opravovat LED světla sami, poněvadž je tu riziko zasažení elektrickým proudem!

Na ukazateli se zobrazí HI:

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

 • Delší doba bez energie.

 • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.

Na ukazateli se zobrazí PF:

 • Delší doba bez energie.

Na ukazateli se zobrazí E0 nebo E8:

 • Tlačítka nereagují na dotyk. Zavolejte na servis, aby odstranil chybu.

 • Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu Přístroj bude automaticky udržovat nejvhodnější teplotu.

Na displeji se zobrazí E2:

 • Chyba nebo porucha na teplotním senzoru. Zavolejte do servisního centra, aby chybu odstranili. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu Přístroj bude automaticky udržovat nejvhodnější teplotu.

Na ukazateli se zobrazí E4:

 • Selhal ventilátor prostoru. Kontaktujte servisní středisko, aby odstranili závadu.  Spotřebič nemusí fungovat normálně. Přemístěte všechny potraviny na chladné místo a vypněte spotřebič.

Na ukazateli se zobrazí E9:

 • Dveře byly příliš dlouho otevřeny: zavřete dveře.

 • Pokud dveře nejsou otevřené nebo pokud je E9 stále zobrazeno 10 minut po zavření dveří, došlo k poruše snímače dveří. Zavolejte servisní centrum, abyste se domluvili na opravě. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.

Když výše uvedené tipy nevyřeší Váš problém, volejte nejbližší autorizované servisní centrum a uveďte typ, model, a sériové číslo na výkonnostním štítku spotřebiče nebo štítku vevnitř spotřebiče.

Informace o hlučnosti spotřebiče

Chlazení v mrazácích je zabezpečeno chladicím systémem, kterého součástí je také kompresor (a větrák u některých spotřebičů), který za chodu způsobuje určitý hluk. Hladina hluku závisí na instalaci, správném používání a životnosti spotřebiče.

 • Po napojení zařízení do elektrické sítě může být provoz kompresoru nebo zvuk proudící kapaliny mírně hlučnější. To neznamená nesprávné fungování a nemá to žádný vliv na životnost zařízení. Po čase se daný hluk a běh ztiší.

 • Někdy může docházet i neobvyklému nebo vyššímu hluku za běhu zařízení; to je většinou důsledkem nesprávné instalace zařízení:

  • Zařízení musí stát na rovném a stabilním povrchu.

  • Zařízení nesmí dotýkat zdí nebo sousedního nábytku.

  • Ujistěte se, že vnitřní vybavení je pevně uloženo na jeho místě a hluk nemůže být způsoben pohybem plechovek, lahví nebo jiných nádob uložených vedle sebe.

 • Kvůli většímu zatížení chladicího systému, např. když se dveře často otvírají nebo jsou otevřené po delší dobu, když se vkládá větší množství čerstvého jídla nebo když se aktivují funkce intenzivního mražení nebo chlazení, zařízení může dočasně generovat vyšší hluk.

Hisense UK Ltd

Unit 2 Meadow Court Millshaw Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 8LZ, United Kingdom

Hisense France SAS

9 Rue des 3 Soeurs, 93420 Villepinte, France

Hisense Germany GmbH

Garmischer Strasse 4-6, 80339 München, Germany

Hisense Italia SRL

Via Montefeltro, 6/A 20156 Milano, Italia

Hisense Iberia S.L

Ronda Auguste y Louis Lumiere, 23 Nave 12

Edificio Lumiere – Parque Technológico 46980 Paterna (Valencia). España

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia

Vaše poznámky

892000