INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za Państwa zaufanie i zakup naszego urządzenia.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z niniejszego produktu, w załączeniu przekazujemy szczegółową instrukcję obsługi. Podane w niej wskazówki powinny umożliwić Państwu możliwie jak najszybsze zaznajomienie się ze swoim nowym urządzeniem.

Proszę upewnić się, że otrzymaliście Państwo urządzenie w stanie nieuszkodzonym. W razie stwierdzenia powstania szkód w transporcie proszę skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione, lub regionalnym dystrybutorem, który dostarczył urządzenie. Numer telefonu można znaleźć na fakturze lub na dokumencie dostawy.

Instrukcja dotycząca zabudowy i przyłączenia znajduje się na osobnej kartce.

W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich znaczenia:

Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie

Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo

Ważne jest, by dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

Środki bezpieczeństwa

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej posiadającej wbudowany mechanizm rozłączający. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki do rozłączania muszą być włączone do stałego okablowania zgodnie z zasadami okablowania.

Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno montować za ozdobnymi drzwiami.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby (tylko w przypadku urządzeń dostarczanych z przewodem zasilającym).

Urządzenie bardzo nagrzewa się podczas użycia. Należy uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.

Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jak również nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub po szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomieniu o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

OSTRZEŻENIE: Dostępne części mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Małe dzieci powinny być trzymane z dala.

OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci do lat 8 powinny być cały czas po kontrolą.

Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem zewnętrznych programatorów czasowych lub specjalnych układów sterowania.

Należy używać wyłącznie termosondy przeznaczonej do użycia w tym piekarniku.

Do czyszczenia szyb w drzwiczkach piekarnika lub szkła na pokrywie płyty kuchennej nie należy używać żrących środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków, które mogą uszkodzić powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szklanych powierzchni.

Nie należy czyścić urządzenia odkurzaczami parowymi lub wysokociśnieniowymi, aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany żarówki, upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z prądu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.

Nigdy nie należy wlewać wody na dno komory piekarnika. Różnice temperatury mogą powodować uszkodzenia emaliowanych części.

Bezpieczne i prawidłowe użycie automatycznego czyszczenia pyrolitycznego

Przed uruchomieniem automatycznego czyszczenia pyrolitycznego z piekarnika należy usunąć całe wyposażenie: ruszt, akcesoria do grillowania, blachy, sondę do mięsa, drabinkowe i wysuwane prowadnice oraz wszystkie naczynia niebędące częścią wyposażenia.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy z wnętrza piekarnika usunąć pozostałości po rozlanych płynach oraz wszystkie ruchome części.

W trakcie czyszczenia piekarnik mocno się nagrzewa, również z zewnątrz. Niebezpieczeństwo oparzenia! Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika.

Pozostałe ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać go do innych celów takich jak ogrzewanie pomieszczenia, suszenie zwierząt domowych lub innych zwierząt, papieru, tkanin, ziół, itp., ponieważ mogłoby to doprowadzić do zranienia lub wybuchu pożaru.

Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej posiadającej wbudowany mechanizm rozłączający. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie należy podnosić urządzenia trzymając je za uchwyt drzwiczek.

Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie zawiasów drzwiczek piekarnika Nie należy stawać lub siadać na otwartych drzwiczkach piekarnika ani się o nie opierać. Na drzwiczkach piekarnika nie należy również stawiać ciężkich przedmiotów.

Przytrzaśnięcie w drzwiczkach piekarnika kabli zasilających innych urządzeń, używanych w pobliżu niniejszego urządzenia, może doprowadzić do zwarcia. Ważne jest, aby kable zasilające innych urządzeń znajdowały się w bezpiecznej odległości.

W czasie pracy piekarnika jego drzwiczki bardzo się nagrzewają. Dla dodatkowej ochrony zamontowane jest trzecie szkło, które obniża temperaturę powierzchni zewnętrznej (dotyczy tylko niektórych modeli).

Pamiętać o tym, że otwory wentylacyjne nigdy nie powinny być zasłonięte lub w inny sposób zablokowane.

Nie należy wykładać ścianek piekarnika folią aluminiową oraz stawiać na dnie komory piekarnika żadnych blach lub innych naczyń. Powyższe czynności zmniejszają cyrkulację powietrza w piekarniku, utrudniają proces pieczenia i niszczą emaliowaną powłokę

Zalecane jest, aby w czasie pieczenia nie otwierać drzwiczek piekarnika, ponieważ prowadzi to do zwiększenia zużycia energii i zbierania się kondensatu.

W czasie oraz na końcu pieczenia należy szczególnie ostrożnie otwierać drzwiczki piekarnika, aby się nie poparzyć.

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, po zakończonym pieczeniu należy zostawić otwarte drzwiczki piekarnika, który w ten sposób ochłodzi się do temperatury pokojowej.

Czyścić można wyłącznie ochłodzony piekarnik.

Ewentualne niezgodności w odcieniach kolorów pomiędzy różnymi urządzeniami lub elementami w obrębie tej samej stylizacji mogą się zdarzać z powodu różnych czynników takich jak różne kąty patrzenia na urządzenia, różnokolorowe tła, materiały czy oświetlenie pomieszczenia.

Nigdy nie należy wlewać wody na dno komory piekarnika. Różnice temperatur mogą powodować uszkodzenia emaliowanych części.

Nie należy używać uszkodzonego urządzenia. Skontaktować się z autoryzowanym serwisantem.

Przed uruchomieniem automatycznego czyszczenia należy dokładnie przeczytać i stosować się do wskazówek zawartych w rozdziale Czyszczenie i konserwacja, który opisuje prawidłowe i bezpieczne użycie tej funkcji.

W trakcie czyszczenia nie wolno stawiać niczego na spodzie piekarnika.

Niebezpieczeństwo pożaru! Wysoka temperatura obecna podczas czyszczenia pyrolitycznego może powodować zapalenie się resztek żywności w piekarniku, dlatego przed każdym użyciem należy usunąć widoczny brud z wnętrza piekarnika oraz wyposażenia. W trakcie czyszczenia z piekarnika mogą wydobywać się dym oraz drażniące opary i gazy, dlatego w jego trakcie trzeba zadbać o dobre przewietrzenie pomieszczenia. Ewentualne opary mogą być szkodliwe dla zwierząt domowych, dlatego nie powinny one przebywać w pomieszczeniu w trakcie czyszczenia. Po zakończonym czyszczeniu pomieszczenie należy dobrze przewietrzyć.

W trakcie czyszczenia nie wolno otwierać drzwiczek piekarnika.

Należy uważać, aby do szczeliny blokady drzwiczek nie dostało się żadne ciało obce, ponieważ może ono uniemożliwić samodzielnie zamknięcie się drzwi w trakcie procesu czyszczenia.

W trakcie automatycznego czyszczenia nie wolno dotykać metalowych powierzchni ani części urządzenia!

Jeśli w trakcie automatycznego czyszczenia dojdzie do przerwy w dostawie prądu, program po dwóch minutach zostanie przerwany, natomiast drzwiczki pozostaną zamknięte. Drzwiczki ponownie się otworzą, gdy temperatura we wnętrzu komory piekarnika spadnie poniżej 150°C.

Po automatycznym czyszczeniu wnętrze komory piekarnika oraz wyposażenie mogą zmienić kolor. Nie wpływa to jednak na ich funkcjonalność.

Piroclean

Uwaga – gorąca powierzchnia w trakcie czyszczenia pyrolitycznego.

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje napraw lub roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub obsługi urządzenia.

Opis urządzenia

Funkcje i wyposażenie urządzenia są zależne od modelu.

Podstawowe wyposażenie piekarnika składa się z prowadnic drabinkowych, płytkiej blachy oraz rusztu.

aparat_opis_IL_plus_bio21

1 panel sterujący

2 blokada drzwi z przełącznikiem

3 oświetlenie

4 gniazdo przyłączeniowe termosondy

5 prowadnice - poziomy pieczenia

6 tabliczka znamionowa

7 drzwiczki piekarnika

8 uchwyt drzwiczek

Tabliczka znamionowa – dane urządzenia

Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi o urządzaniu znajduje się na krawędzi piekarnika.

napisna tablica_BIO21

1 numer seryjny

2 model

3 typ

4 znak towarowy

5 kod

6 Kod QR (zależy od modelu)

7 dane techniczne

8 oznakowanie zgodności

Panel sterowania

(w zależności od modelu)

čelna plošča_piroliza_bio21_il_plus_HSN

 1. Przycisk on | off

 2. przycisk profesjonalnego trybu pieczenia (pro bake)

 3. przycisk automatycznego ustawienia pieczenia (auto bake)

 4. pokrętło wyboru ustawień i potwierdzania
  - obracając pokrętło wybrać ustawienia
  - naciskając pokrętło potwierdzić ustawienia

 5. przycisk wyboru dodatkowych funkcji (extra bake) oraz ogólnych ustawień urządzenia

 6. przycisk włączania i wyłączania oświetlenia w piekarniku (light)

 7. przycisk start I stop włączania, przerywania i potwierdzania ustawień

 8. wyświetlacz:

  1. tryby pracy, program etapowy (STEP)

  2. specjalne programy pieczenia, programy automatyczne, zapiekanie

  3. zegar, funkcje czasowe, termosonda, czas pieczenia

  4. programy specjalne, wcześniejsze nagrzewanie

  5. temperatura, waga

Aby przyciski lepiej reagowały, należy ich dotykać możliwie największą powierzchnią opuszka palca. Przy każdym dotknięciu przycisku słychać sygnał dźwiękowy.

Wyposażenie urządzenia

Wskaźniki kontrolne

Oświetlenie piekarnika: włącza się przy otwieraniu lub zamykaniu drzwiczek, przy rozpoczęciu i zakończeniu pieczenia oraz przy dotknięciu określonego przycisku na panelu sterowania.

Prowadnice

 • Prowadnice umożliwiają przygotowywanie żywności na pięciu poziomach.

 • Poziomy liczą się od dołu do góry.

 • Prowadnice 4 i 5 są przeznaczone do grillowania.

 • Blachy i ruszt powinny być prawidłowo obrócone podczas wsuwania ich do urządzenia.

Metalowe prowadnice

žična vodila_bio21

Ruszt i blachy należy zawsze wkładać do wyprofilowanej szczeliny prowadnicy.

Prowadnice teleskopowe

(w zależności od modelu)

teleskopska vodila_bio21

Prowadnice teleskopowe mogą znajdować się na 2. i 4. poziomie.

Przy prowadnicach teleskopowych ruszt lub blachę należy umieścić na prowadnicy. Ne tę samą prowadnicę można wstawić ruszt wraz z blachą do zbierania tłuszczu (płytka lub głęboka blacha).

Prowadnice teleskopowe na zatrzask

(w zależności od modelu)

flexi vodila_bio21

Prowadnicę teleskopową na zatrzask można wstawić na wybraną pozycję między dwiema prowadnicami drabinkowymi.
Należy umieścić ją na drabinkach symetrycznie, z lewej i prawej strony piekarnika. W tym celu należy najpierw zahaczyć górny zacisk prowadnicy pod prętem drabinki, a następnie wcisnąć jeszcze dolny zacisk aż do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia.

UWAGA: Prowadnice można umieścić na dowolnej wysokości między poziomami drabinek.

Prowadnic teleskopowych na zatrzask nie należy umieszczać na dwupoziomowych prowadnicach z częściowym wysuwem. Można je zamontować na jednopoziomowych prowadnicach z częściowym wysuwem, czyli na 3-4 poziomie oraz 4-5 poziomie.

Prowadnica teleskopowa powinna być prawidłowo obrócona i wysuwać się na zewnątrz (z piekarnika).

Wyłącznik w drzwiczkach piekarnika

(w zależności od modelu)

Jeżeli podczas użytkowania otwarte zostaną drzwiczki piekarnika, przełącznik wyłączy ogrzewanie piekarnika oraz wentylator. Po zamknięciu drzwiczek piekarnika przełącznik ponownie włączy ogrzewanie w piekarniku.

Używanie piekarnika z otwartymi drzwiami i załączonym (zamkniętym) wyłącznikiem drzwiowym jest niedozwolone. Piekarnik zasygnalizuje błąd i trzeba będzie go zresetować.

Wentylator chłodzący

W urządzenie wbudowany jest wentylator chłodzący, który chłodzi obudowę, drzwiczki oraz panel sterujący.
Po wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący działa jeszcze przez jakiś czas, chłodząc w ten sposób piekarnik.

Wyposażenie piekarnika i akcesoria

(w zależności od modelu)

Przed rozpoczęciem czyszczenia pyrolitycznego należy poczekać, aż piekarnik sie schłodzi. Należy również wyjąć wszystkie elementy wyposażenia, łącznie z prowadnicami (w zależności od modelu).

resetka

RUSZT służy do grillowania, można też na nim postawić naczynie lub blachę z żywnością.

Ruszt ma haczyk zabezpieczający, dlatego przy wyciąganiu należy go zawsze trochę unieść

nizek pekac

PŁYTKA BLACHA służy do pieczenia płaskich i drobnych wypieków. Można jej używać również jako naczynia do zbierania tłuszczu.

Płytka blacha może odkształcić się podczas pieczenia. Po ochłodzeniu wróci do stanu pierwotnego. Odkształcenie nie wpływa na jej funkcjonalność.

globok pekac

UNIWERSALNA GŁĘBOKA BLACHA służy do pieczenia warzyw oraz wilgotnych ciast. Można jej używać również jako naczynia do zbierania tłuszczu.

Głębokiej blachy podczas pieczenia nie należy wkładać na pierwszy poziom prowadnic.

sonda_bio21

TERMOSONDA(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Urządzenie i niektóre jego części nagrzewają się podczas pieczenia.

Przed pierwszym użyciem

 • Z piekarnika usunąć wyposażenie oraz resztki opakowania (karton, styropian).

 • Wyposażenie oraz wnętrze piekarnika wytrzeć wilgotną szmatką. Nie należy używać szorstkich szmatek oraz środków czyszczących.

 • Opróżniony piekarnik nagrzewać w trybie górnej i dolnej grzałki około godziny w temperaturze 250°C. Z piekarnika wydobywa się charakterystyczny »»»zapach nowości«««, dlatego trzeba dobrze wywietrzyć pomieszczenie.

Pierwsze włączenie

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej lub po dłuższej awarii zasilania na wyświetlaczu miga 12:00.

Pierwszy krok to wybór i potwierdzenie podstawowych ustawień poniżej.

Zmienia się je obracając POKRĘTŁO. Żądane ustawienie potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA lub dotknięcie przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN.

nastavitev_ure_bio21_il_plus

1. USTAWIENIE GODZINY
Ustawić czas bieżący. Najpierw należy ustawić i potwierdzić minuty, a następnie godzinę.

W celu zmiany ustawionej godziny sprawdź rozdział Funkcje dodatkowe.

nastavitev_glas_bio21_il_plus

2. POZIOM GŁOŚNOŚCI SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH
Ustawienia domyślne - średnia głośność. Na wyświetlaczu pojawi się napis VoL oraz aktualnie ustawiony poziom głośności sygnałów dźwiękowych. Obracając POKRĘTŁO zwiększa lub zmniejsza się głośność.

nastavitev_kontrast_bio21_il_plus

3. OŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA
Ustawienia domyślne - oświetlenie średnie. Na wyświetlaczu pojawi się napis brht oraz aktualnie ustawiona wartość intensywności oświetlenia. Obracając POKRĘTŁO zwiększa lub zmniejsza się intensywność oświetlenia.

Po zatwierdzeniu wybranych ustawień na wyświetlaczu pojawi się czas bieżący. Urządzenie jest w stanie gotowości.

Wybór ustawień

Interfejs daje więcej możliwości wyboru:

 • Tryb profesjonalny (pro bake)

 • Tryb automatyczny (auto bake)

 • Funkcje dodatkowe (extra bake)

 • Program etapowy (STEP) v trybie profesjonalnym (pro bake)

 • Programy automatyczne w trybie automatycznym (auto bake)

 • Ustawienia można przeglądać obracając POKRĘTŁO.

 • Wybrane ustawienia należy najpierw potwierdzić poprzez naciśnięcie pokrętła, a następnie je zmienić.

 • Każde ustawienie potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA.

 • Kreska i strzałka wskazują miejsce parametru, który zamierza się ustawić.

 • Program uruchomić poprzez dotknięcie przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN.

 • Nie działają żadne przyciski oraz POKRĘTŁO oprócz przyciskusimbol_vklop_izklop il_plus_HSNraz połączenia z Wi-Fi siecią. Aby włączyć piekarnik potrzebne jest ponowne, dłuższe dotknięcie przycisku.

  -krótkie dotknięcie: włączenie lub wyłączenie piekarnika, przerwanie pieczenia lub funkcji.
  - długie dotknięcie: piekarnik przełączy się w tryb oszczędzania energii.

  Nie działają żadne przyciski oraz POKRĘTŁO oprócz przyciskusimbol_vklop_izklop il_plus_HSN. Aby włączyć piekarnik potrzebne jest ponowne, dłuższe dotknięcie przycisku.

simbol_ProBake_bio21_il_plus_HSNTRYB PROFESJONALNY (pro bake)

Funkcja umożliwia dowolne ustawienie parametrów pieczenia – program pieczenia, temperaturę, szybkie rozgrzewanie oraz czas pracy piekarnika.

Dotknąć przyciskusimbol_ProBake_bio21_il_plus_HSNi ustawić:

nastavitev_ProBake_bio21_il_plus

A tryb pracy
C czas trwania programu
D wstępne nagrzewanie
E temperatura

Dodatkowo można ustawić:
- funkcje czasowe (sprawdź rozdział Funkcje czasowe)
- etapowy tryb pieczenia (STEP) (sprawdź rozdział Program etapowy)
- zapiekanie (GRATIN) (sprawdź rozdział Rozpoczęcie pieczenia)

Szybkie rozgrzewanie

Chcąc jak najszybciej rozgrzać piekarnik do pożądanej temperatury, użyć programu szybkiego rozgrzewania.
Aby włączyć funkcję szybkiego rozgrzewania, należy przekręcić POKRĘTŁO do ustawieniasimbol_prehet_bio21_il_plus(patrz rysunek, oznaczenie D). Wybór potwierdzić. Obracając POKRĘTŁO wybrać w całości podświetlony napis i zatwierdzić. Funkcja jest teraz aktywna.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury rozgrzewanie zostanie zakończone, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu ukaże się napis door. Otworzyć drzwiczki i włożyć potrawę. Program automatycznie kontynuuje pieczenie wg wybranych ustawień.

Gdy wybrana jest funkcja nagrzewania wstępnego, nie może być użyta funkcja opóźnionego włączania.

WYBÓR PROGRAMU

Funkcje i wyposażenie urządzenia są zależne od modelu.

symbol

Eksploatacja

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

TERMOOBIEG
Termoobieg umożliwia lepszy przepływ powietrza wokół mięsa lub ciasta, wysusza ich powierzchnię i sprawa, że skórka jest grubsza. Służy do pieczenia mięs, wypieków, warzyw oraz do suszenia żywności na jednym poziomie lub na kilku równocześnie.
Dzięki wykorzystaniu pary powierzchnia żywności jest bardziej zapieczona i chrupiąca.

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

PROGRAM DO PIECZENIA PIZZY
Służy do pieczenia pizzy oraz ciast o większej zawartości wody. Stosuje się, jeśli potrawa ma być szybko upieczona i chrupiąca, piecze się na jednym poziomie.

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

PIECZENIE INTENSYWNE (AIR FRY)
Dzięki intensywnemu pieczeniu skórka potrawy jest chrupiąca, bez dodawania tłuszczu. Jest to zdrowa, niskokaloryczna odmiana przygotowywania żywności typu „fast food”. Nadaje się do mniejszych kawałków mięsa, ryb, warzyw oraz gotowych produktów mrożonych (frytki, nuggetsy).
Dzięki wykorzystaniu pary powierzchnia żywności jest bardziej zapieczona i chrupiąca.

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

GRILL Z TERMOOBIEGIEM
Termoobieg zapewnia lepszą cyrkulację gorącego powietrza wokół potrawy, co prowadzi do lepszego wysuszenia jej powierzchni, a w połączeniu z działaniem grzałki grilla czyni jej kolor bardziej intensywnym.

Służy do przyspieszonego pieczenia mięsa i warzyw.

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

PIECZENIE TURBO
Służy do pieczenia potraw, które mają być chrupiące ze wszystkich stron. Funkcja sprawdza się również jako pierwszy krop etapowego pieczenia mięsa, ponieważ umożliwia szybkie zrumienienie powierzchni w fazie początkowej oraz wolne pieczenie w fazie następnej. Mięso jest soczyste, a skórka dobrze zarumieniona.

velik žar_bio21_il_plus

DUŻY GRILL
Służy do pieczenia większych ilości płaskiej żywności (tostów, bagietek, kiełbas, kotletów, ryb, szaszłyków itp.) oraz do zapiekania i uzyskiwania chrupiącej skórki. Cała powierzchnia pod grzałkami, umieszczonymi pod sufitem piekarnika, nagrzewa się równomiernie.
Najwyższa dozwolona temperatura to: 240 °C.

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA1
Służy do tradycyjnego pieczenia żywności na jednym poziomie, przygotowywania sufletów oraz pieczenia w niskich temperaturach (wolne pieczenie).
Dzięki wykorzystaniu pary powierzchnia żywności jest bardziej zapieczona i chrupiąca.

W tych programach jest możliwe użycie pary podczas pieczenia (sprawdź rozdział Początek pieczenia).

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

DELIKATNE PIECZENIE
Służy do łagodnego i kontrolowanego pieczenia delikatnych potraw (miękkie kawałki mięsa) oraz pieczenia ciast o chrupiącym spodzie.

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

GÓRNA I DOLNA GRZAŁKA Z WENTYLATOREM
Służy do równomiernego pieczenia żywności na jednym poziomie oraz do przygotowywania sufletów.

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

DUŻY GRILL Z WENTYLATOREM
Służy do pieczenia drobiu oraz grillowania większych kawałków mięsa.

velik žar in sp.grelo_bio21_il_plus

DUŻY GRILL I DOLNA GRZAŁKA
Służy do przyspieszonego pieczenia na jednym poziomie oraz sprawia, że powierzchnia ciast jest chrupiąca.

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

GRILL Z DOLNĄ GRZAŁKĄ I WENTYLATOREM
Służy do przygotowywania wypieków drożdżowych, wszystkich rodzajów chleba oraz do pasteryzacji.

W tych trybach możliwe jest użycie funkcji zapiekanie (sprawdź rozdział Początek pieczenia).

Włączyć pieczenie, dotykając przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN. Na wyświetlaczu ukażą sie wybranie ustawienia.

FUNKCJE CZASOWE

Obracając POKRĘTŁO wybrać ustawienia funkcji czasowych.

nastavitev_časovne funkcije_bio21_il_plus

simbol_ura_bio21

Ustawianie czasu trwania
W tym trybie można określić czas, przez jaki piekarnik ma działać.
Na wyświetlaczu pojawi się ikonasimbol_ura_bio21 , wskazująca na czas trwania programu. Przekręcić POKRĘTŁO w celu ustawienia żądanej temperatury. Wybór potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA..

Aby rozpocząć pieczenie, dotknąć przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Ustawianie opóźnionego uruchomienia

Kiedy jest włączona funkcja wstępnego nagrzewania, nie można uruchomić funkcji opóźnionego włączania.

Stosuje się ją wtedy, kiedy potrawa ma zacząć piec się z opóźnieniem. Potrawę należy włożyć do piekarnika, ustawić tryb i temperaturę. Kolejny krok to ustawienie czasu trwania pieczenia oraz godziny, o której potrawa ma być gotowa.

Przykład:
Czas bieżący: 12.00
Czas pieczenia: 2 godziny
Koniec pieczenia: o 18.00

Na wyświetlaczu pojawi się ikonasimbol_ura_bio21, wskazująca na czas trwania programu. Wybrać ustawienie i potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA (w naszym przypadku to 2.00). Jeszcze raz przycisnąć POKRĘTŁO i, obracając je, wybrać ikonęsimbol_zakasnjeni vklop_bio21_il. Zatwierdzić i wybrać godzinę, o której potrawa ma byc gotowa (w naszym przypadku jest to 18.00). Na wyświetlaczu ukaże się pożądany czas zakończenia (18.00). Wybór potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA..

Aby rozpocząć pieczenie, dotknąć przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN.

W trakcie czekania na uruchomienie piekarnik przejdzie w stan częściowego czuwania (ekran się przyciemni). Wybrane ustawienia włączą się automatycznie (w naszym przypadku o 16:00). Piekarnik wyłączy się o wybranej godzinie (w naszym przypadku o 18:00).

Na wyświetlaczu naprzemiennie pojawiają się godzina zakończenia pieczenia oraz czas bieżący (godzina).

Po upływie ustawionego czasu piekarnik automatycznie przestanie działać. Na wyświetlaczu naprzemiennie pojawiają się End i 00.00. Wygenerowany zostanie sygnał akustyczny, który można wyłączyć dotykając dowolnego przycisku. Automatycznie sygnał akustyczny wyłącza się po upływie jednej minuty.

Funkcja ta nie jest zalecana do pieczenia żywności, która wymaga wstępnego nagrzania piekarnika.

Łatwo psujące się produkty spożywcze nie powinny pozostawać zbyt długo w piekarniku. Przed użyciem tego trybu należy sprawdzić, czy zegar na urządzeniu pokazuje prawidłowy czas.

simbol_alarm_bio21_il

Ustawienie alarmu
Alarmu można używać samodzielnie, niezależnie od działania piekarnika. Najdłuższe możliwe ustawienie to 24 godziny. Ostatnia minuta ustawionego czasu odliczana jest w interwale sekundowym.
Obracając POKRĘTŁO wybrać symbolsimbol_alarm_bio21_ili potwierdzić ustawienia. Obrócić pokrętło i ustawić czas trwania alarmu. Ustawienia potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA.

Wybraną funkcję czasową można zresetować do 00.00 poprzez dłuższe naciśnięcie POKRĘTŁA.

Ostatnio używane wartości funkcji czasowych mogą zostać zapisane, dzięki czemu można je domyślnie zastosować podczas ponownego użycia funkcji. Funkcja jest domyślnie wyłączona, jednak można ją włączyć (patrz rozdział Wybór dodatkowych funkcji, Funkcja adaptacji).

Program etapowy

Ta funkcja umożliwia pieczenie w dwóch etapach (jeden proces przygotowywania żywności łączy dwa kolejne etapy pieczenia). Funkcję można ustawić w trybie pro bake pro bake simbol_ProBake_bio21_il_plus_HSN.

nastavitev_step_bio21_il_plus

A1 pierwszy etap pieczenia STEP1, (STEP2)
C czas trwania programu / koniec pieczenia (sprawdź rozdział Funkcje czasowe)
E temperatura

Etap: STEP1
W trybiesimbol_ProBake_bio21_il_plus_HSNustawić program pieczenia i temperaturę. Można także wybrać szybkie rozgrzewanie. Następnie ustawić czas trwania dla etapu STEP1 (patrz rozdział Funkcje programatora czasowego). Wybór potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA..

W etapie STEP1 można się zdecydować na opóźnione uruchomienie, jednak nie będzie wtedy możliwy wybór szybkiego rozgrzewania.

Etap: STEP2
Długie przyciśnięcie przyciskusimbol_ProBake_bio21_il_plus_HSNspowoduje wywołanie na wyświetlaczu STEP2 (drugi etap przygotowywania potraw, pierwszy etap został już ustawiony). Ustawić program, temperaturę i czas pieczenia. Wybór potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA..

Etapy STEP1 lub STEP2 można zmodyfikować przed rozpoczęciem pieczenia.
Dotknąć przyciskusimbol_ProBake_bio21_il_plus_HSNi wybrać etap STEP1. Teraz można zmienić ustawienia. To samo można zrobić dla etapu STEP2.
Aby wyłączyć program etapowy, należy dłużej przytrzymać przycisksimbol_ProBake_bio21_il_plus_HSN.

Rozpocząć pieczenie poprzez dotknięcie przycisku simbol_start stop_bio21_il HSN. Piekarnik rozpocznie pracę wg ustawień dla etapu STEP1. Po zakończeniu etapu STEP1 rozpocznie się jeszcze etap STEP2.

simbol_AvtoBake_bio21_il_plus_HSNTRYB AUTOMATYCZNY (auto bake)

W tym trybie można wybierać między specjalnymi i automatycznymi programami (wcześniej zaprogramowanymi programami wybranych potraw).

Specjalne programy

Dotknąć przycisku simbol_AvtoBake_bio21_il_plus_HSNi ustawić:

nastavitev_AvtoBake_bio21_il_plus

B program specjalny
C czas trwania programu (sprawdź rozdział Funkcje czasowe)
E temperatura

Obrócić POKRĘTŁO i wybrać ustawienia. Pojawią się wstępnie ustawione wartości. Można zmienić temperaturę i czas trwania programu.

symbol

Eksploatacja

peka zamrzjene hrane_bio21

PIECZENIE ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI2
Służy do pieczenia zamrożonej żywności w krótszym czasie i nie wymaga wstępnego nagrzewania. Znajduje zastosowanie przy gotowych produktach mrożonych (pieczywo, rogaliki, lasagne, frytki, nuggetsy), mięsie i warzywach.

W tych trybach możliwe jest użycie funkcji zapiekanie (sprawdź rozdział Początek pieczenia).

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PROGRAM DO PIECZENIA PIZZY
Służy do pieczenia pizzy oraz ciast o większej zawartości wody. Stosuje się, jeśli potrawa ma być szybko upieczona i chrupiąca, piecze się na jednym poziomie.

počasna peka_bio21

WOLNE PIECZENIE3
Służy do delikatnego, powolnego, jednolitego pieczenia mięsa, ryb oraz ciast na jednym poziomie. Ten sposób pieczenia zatrzymuje większą część wody w mięsie, dzięki czemu jest ono bardziej soczyste i miękkie, a ciasta są równomiernie zrumienione i upieczone. Przedział temperaturowy: 140°C do 220°C.

Z funkcji tej korzysta się do określania klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą EN 60350-1.

simbol_airfry_bio21_il_plus

PIECZENIE INTENSYWNE (AIR FRY)
Dzięki intensywnemu pieczeniu skórka potrawy jest chrupiąca, bez dodawania tłuszczu. Jest to zdrowa, niskokaloryczna odmiana przygotowywania żywności typu „fast food”. Nadaje się do mniejszych kawałków mięsa, ryb, warzyw oraz gotowych produktów mrożonych (frytki, nuggetsy).

Szybkie rozgrzewanie

Przygotowanie niektórych potraw w trybie auto bake zawiera także funkcję szybkiego rozgrzewania. Napis jest całkowicie podświetlony. Po osiągnięciu ustawionej temperatury rozgrzewanie zostanie zakończone, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu ukaże się napis door. Otworzyć drzwiczki i włożyć potrawę. Program automatycznie kontynuuje pieczenie wg wybranych ustawień.

Gdy wybrana jest funkcja nagrzewania wstępnego, nie może być użyta funkcja opóźnionego włączania.

Programy automatyczne

W trybie automatycznym (auto bake) można wybierać różne automatyczne programy (urządzenie, uwzględniając wybraną potrawę, sugeruje optymalny sposób pieczenia, temperaturę i czas trwania przygotowywania.

Długie dotknięcie przyciskusimbol_AvtoBake_bio21_il_plus_HSNspowoduje wywołanie na wyświetlaczu programów automatycznych (patrz. tabela). Tam, gdzie jest to możliwe, można ustawić także wagę potrawy.
Wybrane ustawienie zatwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA. Aby rozpocząć, dotknąć przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN. Na wyświetlaczu ukażą się wcześniej ustawione wartości.

nastavitev_dodatni recpti_bio21_il_plus

A program pieczenia
C symbol programu automatycznego/czasu trwania programu
D wstępne nagrzewanie
E wybrana ilość

symbol

nazwa programu

wyposażenie

Poziom

Wstępne nagrzewanie

obracanie

Pr01

kruche ciastka

płytka blacha

3

tak

nie

Pr02

babeczki

płytka blacha

3

tak

nie

Pr03

Biszkopt

forma na ruszcie

2

tak

nie

Pr04

ciasta drożdżowe

płytka blacha

2

tak

nie

Pr05

ciasto francuskie

płytka blacha

2

tak

nie

Pr06

szarlotka

forma na ruszcie

2

nie

nie

Pr07

strucla jabłkowa

płytka blacha

2

nie

nie

Pr08

suflet czekoladowy

forma na ruszcie

3

tak

nie

Pr09

wyrastanie ciasta

płytka blacha

2

nie

nie

Pr10

chleb

płytka blacha

2

tak

nie

Pr11

Pieczeń wieprzowa

mniejsza forma na ruszcie

2

nie

nie

Pr12

pieczona wołowina

mniejsza forma na ruszcie

2

nie

nie

Pr13

drób- w całości

ruszt z blachą do zbierania tłuszczu

2

nie

po upływie 2/3 czasu pieczenia

Pr14

drób – mniejsze kawałki

ruszt z blachą do zbierania tłuszczu

3

nie

po upływie 2/3 czasu pieczenia

Pr15

pieczeń z mięsa mielonego

forma na ruszcie

2

nie

nie

Pr16

pieczony kotlet wołowy

ruszt z blachą do zbierania tłuszczu

4

nie

po upływie 2/3 czasu pieczenia

Pr17

mięso – wolne pieczenie

mniejsza forma na ruszcie

2

tak

nie

Pr18

pieczona ryba

ruszt z blachą do zbierania tłuszczu

4

nie

po upływie 2/3 czasu pieczenia

Pr19

pieczone ziemniaki - talarki

uniwersalna, głęboka blacha

3

nie

nie

Pr20

suflet warzywny

forma na ruszcie

2

nie

nie

Pr21

lasagne

forma na ruszcie

2

nie

nie

Pr22

pizza

płytka blacha

1

tak

nie

W wybranych automatycznych programach możliwe jest użycie funkcji zapiekanie (sprawdź rozdział Rozpoczęcie pieczenia.)

simbol_ExtraBake_bio21_il_plus_HSNWYBÓR FUNKCJI DODATKOWYCH (extra bake)

Po dotknięciu przyciskusimbol_ExtraBake_bio21_il_plus_HSNna wyświetlaczu pojawią się dodatkowe funkcje z wcześniej ustawionymi wartościami.

nastavitev_dodatne nastavitve3_bio21_il_plus

C czas trwania programu
D program
E wcześniej ustawiona temperatura

OBRÓCIĆ POKRĘTŁO i wybrać program. Pojawią się wstępnie ustawione wartości. W niektórych programach możliwe jest ustawienie temperatury i czasu trwania pieczenia.

Programy można przeglądać obracając POKRĘTŁO. Każde ustawienie potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA.

aqua_bio21

Steam Clean
Program umożliwia łatwiejsze usuwanie plam w piekarniku (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja).

simbol_odtaljevanje_bio21_il_plus

Rozmrażanie
Funkcja używana jest do powolnego rozmrażania żywności (tortów, ciast, ciastek, chleba i bułek oraz głęboko mrożonych owoców). Uprzednio ustawione wartości programu można zmienić (temperatura, czas trwania).
W połowie czasu rozmrażania fragmenty żywności trzeba przewrócić na drugą stronę, przemieszać, a w przypadku, gdy uległy zmrożeniu - rozdzielić je.

simbol_pogrevanje_bio21_il_plus

Ogrzewanie
Używane do podtrzymywania ciepłoty przygotowanych potraw. Można ustawić temperaturę i czas rozpoczęcia i zakończenia podgrzewania.

simbol_pogrevanje krožnikov_bio21_il_plus

Podgrzewanie talerzy
Program ten służy do podgrzewania elementów zastawy (talerzy, filiżanek) przed podaniem w nich żywności, tak by utrzymać jej ciepłotę przez dłuższy czas. Można ustawić temperaturę i czas rozpoczęcia i zakończenia podgrzewania.

Paqua_bio21

Pyroliza
Funkcja umożliwia automatyczne czyszczenie piekarnika za pomocą wysokiej temperatury, dzięki której warstwy tłuszczu i inne zanieczyszczenia zostają spalone i spopielone.

Ochrona przed dziećmi

W celu włączenia ochrony przed dziećmi przytrzymać (5 sekund) przycisk lampki simbol_Light_bio21_il_plus_HSN. Na wyświetlaczu ukaże się napis Loc. Po ponownym dłuższym dotknięciu przycisku lampki ochrona zostanie wyłączona.

 • Jeżeli blokada zostanie włączona, kiedy nie jest ustawiona żadna funkcja programatora czasowego (jedynie wyświetlanie aktualnej godziny), piekarnik nie będzie działał.

 • Jeżeli ochrona przed dziećmi zostanie włączona po ustawieniu którejkolwiek z funkcji programatora czasowego, piekarnik będzie działał normalnie i nie będzie możliwa zmiana ustawień.

 • Kiedy ochrona przed dziećmi jest włączona, nie można zmieniać programów pieczenia lub dodatkowych funkcji. Można wyłączyć tylko pieczenie.

 • Blokada przed dziećmi będzie działać również po wyłączeniu piekarnika. Aby wybrać nowy system, najpierw wyłączona musi zostać blokada przed dziećmi.

Uruchamianie procesu pieczenia

simbol_start stop_bio21_il HSN

Pieczenie uruchomić poprzez dłuższe przytrzymanie przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN.
. Dopóki piekarnik nie osiągnie żądanej temperatury, na wyświetlaczu naprzemiennie pojawiają się aktualna i ustawiona temperatura. Symbol temperatury najpierw miga, a po osiągnięciu ustawionej temperatury - gaśnie.

Jeśli nie jest ustawiona żadna funkcja czasowa, wyświetla się czas trwania pieczenia. Gdy piekarnik osiągnie ustawioną temperaturę, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

simbol_gratin_bio21_il_plus

Dodatkowe zapiekanie
Funkcję można włączyć dopiero po 10 minutach pieczenia (na wyświetlaczu pojawi się symbolsimbol_gratin_bio21_il_plus.
Poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA wejść w ustawienia. Przekręcić POKRĘTŁO do napisusimbol_gratin_bio21_il_plus i zatwierdzić wybór Ponownie przekręcić POKRĘTŁO i wybrać w całości podświetlony napis. Wybór potwierdzić. Funkcja jest teraz aktywna. Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania pieczenia 10 min (10:00)
Aby zmienić czas trwania, należy dwa razy przycisnąć POKRĘTŁO i obracając je dostosować czas (max. 30 min). Wybór potwierdzić.
Funkcji tej używa się w ostatniej fazie, kiedy do potrawy dodaje się sosu/polewy lub gdy chce się dodatkowo zapiec jej powierzchnię. Podczas zapiekania na potrawie tworzy się chrupiąca, złoto-żółta skórka, która chroni przed wysuszeniem, a jednocześnie nadaje ładniejszy wygląd oraz lepszy smak.

Tę funkcje można również wyłączyć podczas pieczenia. Przekręcić POKRĘTŁO do ustawieniasimbol_gratin_bio21_il_plus. Wybrać częściowo oświetlony napis i zatwierdzić wybór poprzez naciśnięcie na POKRĘTŁO.

uporaba_entry steam_bio21

W przypadku programów pieczenia z funkcją parysimbol_para_bio21należy w zimnym piekarniku na pierwszym poziomie umieścić płytką blachę. Do blachy wlać maksymalnie 2 dl wody. Na drugim poziomie umieścić potrawę i włączyć program.

Jeśli do pieczenia używa się głębokiej blachy, powinno się ją włożyć o jeden poziom wyżej, niż jest to zalecane w tabeli ustawień.
Aby zapewnić optymalne działanie funkcji, nie otwierać drzwiczek piekarnika i nie dodawać wody podczas gotowania.

Koniec pieczenia i wyłączenie piekarnika.

Operację można przerwać, dotykając przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat End, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

Po zakończonej operacji zostaną przerwane i usunięte wszystkie ustawienia czasu, oprócz alarmu. Na zegarze pojawi się czas bieżący. Wentylator chłodzący działa jeszcze przez jakiś czas.

Po zakończonym użytkowaniu piekarnika, w kanale/rowku do zbierania kondensatu może zgromadzić się woda. Kanał oczyścić szmatką lub gąbką.

WYBÓR USTAWIEŃ OGÓLNYCH

Po dłuższym dotknięciu przyciskusimbol_ExtraBake_bio21_il_plus_HSNna wyświetlaczu na parę sekund pojawi się SEtt, a następnie menu ustawień ogólnych.

Ustawienia można przeglądać obracając POKRĘTŁO. Ustawienia potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA lub dotknięcie przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN.

nastavitev_ure_bio21_il_plus_1

Wyświetlana godzina
Obracając POKRĘTŁO ustawić aktualny czas. Na wyświetlaczu pokazany jest napis CLoc. Po zatwierdzeniu można wybrać 12-godzinny lub 24-godzinny format czasu. Zatwierdzić i ustawić aktualny czas. Najpierw ustawić minuty i zatwierdzić wybór, a następnie ustawić godzinę.

nastavitev_glas_bio21_il_plus

Moc sygnałów dźwiękowych
Można wybrać jeden z trzech dostępnych poziomów głośności dźwięku. Obracając POKRĘTŁO wybrać ustawienie VoL. Zatwierdzić wybór i ustawić głośność. Do wyboru są cztery poziomy mocy (brak kresek - wyłączenie OFF, jedna, dwie lub trzy kreski).

nastavitev_kontrast_bio21_il_plus

Jasność wyświetlacza
Można wybrać jeden z trzech możliwych poziomów jasności wyświetlacza. Obracając POKRĘTŁO wybrać ustawienie brht. Zatwierdzić wybór i określić intensywność (mniejszą lub większą). Do wyboru są trzy poziomy jasności (jedna, dwie lub trzy kreski).

nastavitev_nočni način_bio21_il_plus

Wyświetlacz - tryb nocny
Jest to funkcja, która w nocy (między 20.00 i 6.00) automatycznie zmniejsza jasność wyświetlacza z większej na mniejszą. Wybrać ustawienie nGht. Obracając POKRĘTŁO wybrać opcję włączenia On lub wyłączenia OFF.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_plus

Gotowość
To funkcja, umożliwiająca włączenie lub wyłączenie wyświetlania aktualnego czasu. Wybrać ustawienie hidE. Obracając POKRĘTŁO wybrać opcję włączenia ON lub wyłączenia OFF.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_plus

Funkcja adaptacyjna
Funkcja ta umożliwia dostosowywanie ustawionej temperatury i czasu pieczenia. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona, można ją jednak włączyć.
Kiedy funkcja jest włączona, ukazuje się ostatnia wybrana wartość czasu pieczenia. Pod uwagę brane są wartości dla ostatniego pieczenia, które trwało co najmniej 1 minutę.
Na wyświetlaczu ukaże się napis AdPt. Chcąc wyłączyć funkcję należy przekręcić POKRĘTŁO i wybrać OFF. Postąpić tak samo w celu ponownego włączenia funkcji. Na wyświetlaczu wybrać ON.

nastavitev_predgretje_bio21_il_plus_1

Automatyczne szybkie rozgrzewanie
Funkcja umożliwia automatyczne dodanie funkcji szybkiego podgrzewania do programów, które na to pozwalają.
Obracając POKRĘTŁO wybrać ustawienie Auto. Wybrać opcję włączenia On lub wyłączenia OFF.

nastavitev_sabb_bio21_il_plus

Sabbath
Funkcja Sabbath umożliwia podtrzymanie ciepłoty potrawy w piekarniku bez konieczności włączania i wyłączania piekarnika.
Obracając POKRĘTŁO wybrać ustawienie SAbb. Wybrać opcję włączenia On lub OFF.
Ustawić czas trwania (od 24 do 72 godzin) i temperaturę. Każdy wybór potwierdzić poprzez naciśnięcie POKRĘTŁA..
Chcąc, by światło świeciło w piekarniku przez cały ten czas, należy je włączyć, dotykając ikonęsimbol_Light_bio21_il_plus_HSN.
Dotknięcie przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN rozpocznie odliczanie czasu. Na wyświetlaczu ukaże się napis SAbb.
Wszystkie dźwięki i funkcje są wyłączone, poza przyciskiemsimbol_vklop_izklop il_plus_HSN.

W przypadku przerwy w dostawie prądu funkcja Sabbath zostanie przerwana i piekarnik powróci do pierwotnych ustawień.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_plus

Ustawienia fabryczne
Funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Na wyświetlaczu ukaże się napis FAct. Obracając POKRĘTŁO wybrać rES. Aby potwierdzić przytrzymać przycisksimbol_start stop_bio21_il HSN do końca animacji.

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub po wyłączeniu urządzenia, wszystkie dodatkowe ustawienia zostaną zachowane przez najwyżej kilka minut. Po upływie tego czasu wszystkie ustawienia, z wyjątkiem sygnału dźwiękowego, powrócą do ustawień podstawowych.

Ogólne wskazówki dotyczące pieczenia

 • Podczas pieczenia z piekarnika należy usunąć niepotrzebne wyposażenie.

 • Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów żaroodpornych i nieodbijających ciepła (dołączone blachy, naczynia emaliowane) i ze szkła żaroodpornego). Jasne materiały (stal szlachetna czy aluminium) odbijają ciepło, dlatego żywność jest w nich słabiej poddawana obróbce cieplnej.

 • Blachy zawsze należy wsuwać do końca komory piekarnika. Podczas pieczenia z wykorzystaniem rusztu, blachy należy zawsze stawiać na jego środku.

 • Aby zoptymalizować proces przygotowywania żywności, zaleca się przestrzeganie wytycznych zawartych w tabeli przygotowywania żywności. W tym celu powinno się wybrać niższą podaną temperaturę oraz najkrótszy podany czas pieczenia, sprawdzić końcowy efekt i po zakończonym pieczeniu, jeśli to potrzebne, dostosować ustawienia.

 • Jeśli nie jest to konieczne, podczas pieczenia nie należy otwierać drzwiczek piekarnika.

 • Nie należy stawiać blach bezpośrednio na spodzie piekarnika.

 • Głębokiej blachy podczas pieczenia nie należy wkładać na 1. prowadnicę.

 • Spód piekarnika oraz ruszt nie powinny być przykryte folią aluminiową.

 • W przypadku dłuższych programów pieczenia piekarnik można wyłączyć 10 minut przed końcem, aby wykorzystać do dopieczenia ciepło resztkowe.

 • Formy należy zawsze stawiać na ruszcie.

 • Podczas pieczenia na różnych poziomach głęboką blachę należy zawsze włożyć na niższy poziom.

 • Piekąc według przepisów ze starych książek kucharskich, należy używać programu dolnej i górnej grzałki (klasyka) oraz o 10°C niższej temperatury, niż tej podanej w przepisie.

 • Przed wykorzystaniem papieru do pieczenia należy sprawdzić, czy nadaje się on do użycia w wysokich temperaturach. Papier należy zawsze odpowiednio przyciąć. Jego użycie zapobiega przywieraniu żywności do blachy i umożliwia jej łatwiejsze wyjęcie z formy.

 • Podczas pieczenia większych porcji mięsa lub ciast o większej zawartości wody, w piekarniku gromadzi się para, która może powodować powstanie kondensatu na drzwiczkach piekarnika. Jest to normalne zjawisko, które nie ma wpływu na funkcjonowanie urządzenia. Po zakończonym pieczeniu należy starannie wytrzeć drzwiczki oraz szybę w drzwiczkach.

 • Podczas pieczenia bezpośrednio na ruszcie należy poziom niżej wstawić głęboką blachę, na którą ściekać będzie tłuszcz.

Wstępne nagrzewanie piekarnika: Piekarnik rozgrzewać tylko wtedy, gdy wymaga tego przepis albo tabelka w tej instrukcji. Jeżeli używana jest funkcja szybkiego rozgrzewania, nie należy umieszczać potrawy w piekarniku, zanim będzie on całkowicie ogrzany, chyba że instrukcje mówią inaczej. Temperatura ma ogromny wpływ na efekt końcowy. Szybkie rozgrzewanie jest zalecane do delikatnych kawałków mięsa (filetów) oraz do wypieków drożdżowych i biszkoptowych, które wymagają krótszego czasu pieczenia. Ogrzewanie pustego piekarnika zużywa dużo energii, dlatego jeżeli jest to możliwe, zaleca się przygotowywanie większej liczby potraw jedna po drugiej lub pieczenie większej liczby potraw na raz.

Slow Bake: Umożliwia kontrolowane przygotowywanie żywności w niższych temperaturach. Soki w mięsie równomiernie się rozchodzą, dzięki czemu mięso pozostaje soczyste i delikatne. Odpowiednie do pieczenia delikatnych kawałków mięsa bez kości. Mięso należy wcześniej podsmażyć ze wszystkich stron na mocno rozgrzanej patelni.

Tabela pieczenia

UWAGA: Potrawy, które wymagają wstępnego ogrzewania piekarnika, zaznaczone są w tabeli jedną gwiazdką* . A potrawy, którym wystarcza 5-minutowe ogrzewanie wstępne – dwiema gwiazdkami**. W tym przypadku nie należy używać trybu szybkiego nagrzewania.

Potrawa

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

CIASTA I WYROBY PIEKARNICZE

ciasta w formach

Biszkopt

3

počasna peka_bio21

200-220

60-70

ciasto z nadzieniem

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180

60-70

babka markurkowa

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

50-60

baba drożdżowa

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

45-55

tarta

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

170-180

35-45

brownie

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

30-35

ciasto w blasze

strudel

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

60-70

strudel, mrożony

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

rolada biszkoptowa

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

+ blacha z wodą

170-180 *

13-18

buchty

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

180-190

30-40

drobne wypieki

babeczki

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160 *

25-35

babeczki, dwa poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

155-165 *

30-40

ciasta drożdżowe

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180 *

17-22

ciasta drożdżowe, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

160 *

18-25

ciasto francuskie

3

počasna peka_bio21

200-220

30-45

ciasto francuskie, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170 *

25-30

ciastka

kruche ciastka

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

150 *

30-40

kruche ciastka, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150 *

30-40

kruche ciastka, 3 poziomy

1, 3, 5

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

145 *

40-50

ciastka

3

počasna peka_bio21

160-180

40-50

ciastka, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150-160 *

20-25

ciastka bezowe

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

ciastka bezowe, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

makaroniki

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

makaroniki, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

chleb

wyrastanie ciasta

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

40-45

30-45

chleb na blasze

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ blacha z wodą

190-200

40-55

chleb na blasze, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-200 *

40-55

chleb w formie

3

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-45

chleb w formie, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210

30-45

płaski chleb (foccacia)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

270

15-25

świeże bułki

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ blacha z wodą

180-200

20-30

świeże bułki, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210 *

15-20

tosty

5

velik žar_bio21_il_plus

240

4-6

bagietki

5

velik žar_bio21_il_plus

240

3-5

pizza i pozostałe potrawy

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-10

pizza, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

210-220 *

25-30

pizza mrożona

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

pizza mrożona, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-220

10-25

tarta na słono, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180-190

40-50

MIĘSO

wołowina i cielęcina

pieczeń wołowa (polędwica, rostbef), 1,5 kg

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

160-170

130-160

duszona wołowina, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

200-210

90-120

polędwica, średnio wypieczona, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-190 *

40-60

pieczeń wołowa, wolno pieczenie

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

250-300

kotlety wołowe, dobrze wypieczone, 4 cm grubości

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-30

burgery, 3 cm grubości

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-35

pieczeń cielęca, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160-170

120-150

wieprzowina

pieczeń wieprzowa, schab, 1,5 kg

3

počasna peka_bio21

200-220

70-90

pieczeń wieprzowa, łopatka, 1,5 kg

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

90-120

filet wieprzowy, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

80-100 *

80-100

pieczeń wieprzowa, wolne pieczenia

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

200-230

żeberka wieprzowe, wolne pieczenie

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

210-240

kotlety wieprzowe, 3 cm grubości

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

20-25

drób

drób, 1,2 - 2,0 kg

2

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

200-220

60-80

drób faszerowany, 1,5 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

70-90

drób, piersi

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

45-60

udka kurczaka

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

210-220

25-40

skrzydełka kurczaka

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

25-40

piersi drobiowe, wolne pieczenie

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

60-90

potrawy mięsne

pieczeń z mięsa mielonego, 1 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

60-70

kiełbasy pieczone, z rusztu

4

velik žar_bio21_il_plus

230 **

8-15

RYBY I POTRAWY MORSKIE

ryba w całości, 350 g

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230-240

12-20

filet z ryby, 1 cm grubości

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

8-12

kotlet z ryby, 2 cm grubości

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

10-15

przegrzebki

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230 *

5-10

krewetki

4

velik žar_bio21_il_plus

230 *

3-10

WARZYWA

pieczone ziemniaki, talarki

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

30-40

pieczone ziemniaki, połówki

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ blacha z wodą

200-210 *

40-50

faszerowane ziemniaki (w mundurkach)

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

frytki, domowej roboty

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

20-30

mieszanka warzyw, cząstki

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ blacha z wodą

190-200

30-40

warzywa faszerowane

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

PRODUKTY MROŻONE

frytki

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

20-25

frytki, 2 poziomy

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-210

30-40

nuggetsy

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

12-17

rybie paluszki

2

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

warzywa w kawałkach

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

francuskie rogaliki

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

ZAPIEKANKI, SUFLETY I POTRAWY ZAPIEKANE

zapiekanka z ziemniaków

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

35-45

lasagne

2

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

35-45

słodka zapiekanka

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180

40-60

słodki suflet

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180 *

35-45

potrawy zapiekane

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

170-190

30-45

tortille z nadzieniem, enchiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-200

20-35

grillowany ser

4

velik žar_bio21_il_plus

240 **

6-9

POZOSTAŁE

pasteryzacja

2

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

180

30

sterylizacja

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

125

30

gotowanie w kąpieli wodnej

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

150-170 *

/

podgrzewanie potraw

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

60-95

/

podgrzewanie naczyń

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

75

15

Pieczenie z termosondą(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(w zależności od modelu)

Termosonda umożliwia bardzo dokładną kontrolę temperatury wewnątrz żywności podczas jej pieczenia.

Termosonda nie może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzejnych.

priklop sonda_bio21_il+

1Metalową końcówkę termosondy należy wbić w najgrubszą część produktu przeznaczonego do pieczenia.

2Wtyczkę termosondy włożyć do gniazdka, które znajduje się w na przodzie, w prawym górnym rogu piekarnika (sprawdź zdjęcie). Na wyświetlaczu pojawi się SEnS. Aby włączyć funkcję obrócić POKRĘTŁO i wybrać On. Powtórzyć to samo, aby ponownie wyłączyć tę funkcję. Na wyświetlaczu wybrać OFF.

UWAGA: Aby wejść w menu SEnS należy przerwać bieżący program, a następnie podłączyć sondę temperatury do gniazdka. Po wstawieniu sondy do piekarnika wszystkie ustawione wcześniej funkcje zostaną usunięte.

3Wybrać żądany program i temperaturę pieczenia (w zakresie do 230°C). Na wyświetlaczu pojawi się symbol działania sondy oraz wstępnie ustawiona temperatura, którą można zmienić obracając POKRĘTŁO. Określić żądaną końcową temperaturę wewnątrz produktu spożywczego (w zakresie 30°C - 99°C).

UWAGA: Podczas pieczenia z użyciem sondy ustawienie czasu pieczenia nie jest możliwe.

4Ustawienia potwierdzić dotykając przyciskusimbol_start stop_bio21_il HSN.

5Gdy produkt osiągnie ustawioną temperaturę, piekarnik się wyłączy. Na wyświetlaczu pojawi się End. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć poprzez dotknięcie dowolnego przycisku. Po upływie minuty sygnał sam się wyłączy.

Podczas pieczenia na wyświetlaczu naprzemiennie wyświetlają się ustawiona oraz aktualna temperatura produktu spożywczego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można w trakcie zmienić temperaturę pieczenia lub końcową temperaturę wewnątrz produktu spożywczego.

Prawidłowe użycie termosondy za względu na rodzaj produktu spożywczego:

 • drób: wbić w najgrubszą część piersi,

 • mięso: wbić w chudą część mięsa (nieprzecinaną żyłkami tłuszczu),

 • mniejsza porcja mięsa z kością: wbić w miejsce obok kości,

 • ryby: wbić w głowę, w kierunku kręgosłupa

Po zakończonym użyciu sondę należy ostrożnie wyjąć z produktu oraz ze wtyczki, a następnie oczyścić.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis SEnS, mimo iż sonda temperatury nie jest podłączona, należy oczyścić gniazdko. Należy spróbować kilka razy z rzędu podłączyć i odłączyć sondę temperatury.

Jeśli sonda nie jest używana, należy usunąć ją z piekarnika.

Zalecane poziomy wypieczenia dla różnych rodzajów mięs

Rodzaj żywności

krwiste

średniokrwiste

średnio wypieczone

dobrze wypieczone

bardzo dobrze wypieczone

WOŁOWINA

wołowina, pieczeń

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

wołowina, stek

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

rostbef

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burger

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

CIELĘCINA

cielęcina, stek

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

cielęcina, schab

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

WIEPRZOWINA

pieczeń, karkówka

/

/

/

65-70

75-85

wieprzowina, stek

/

/

/

60-69

/

pieczeń z mięsa mielonego

/

/

/

/

80-85

JAGNIĘCINA

jagnięcina

/

60-65

66-71

72-76

77-80

BARANINA

baranina

/

60-65

66-71

72-76

77-80

KOZINA

kozina

/

60-65

66-71

72-76

77-80

DRÓB

drób, w całości

/

/

/

/

82-90

drób, piersi

/

/

/

/

62-65

RYBY I POTRAWY MORSKIE

pstrągi

/

/

/

62-65

/

tuńczyk

/

/

/

55-60

/

łosoś

/

/

/

52-55

/

Konserwacja i czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej oraz poczekać, aż się ochłodzi.

Bez odpowiedniego nadzoru dzieci nie powinny czyścić urządzenia lub wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Wewnętrzna część piekarnika i blachy powleczone są specjalną emalią o gładkiej i wytrzymałej powierzchni, która ułatwia czyszczenie.

Urządzenie należy regularnie czyścić. Większy brud oraz kamień powinny być usuwane na bieżąco za pomocą ciepłej wody oraz płynu do mycia naczyń. Używać czystej, miękkiej szmatki lub gąbki.

Zewnętrzna część urządzenia: przy pomocy ciepłej wody z płynem oraz miękkiej szmatki usunąć brud oraz wytrzeć powierzchnię do sucha.

Wnętrze urządzenia: Do czyszczenia większego brudu używać zwykłych środków czystości przeznaczonych do piekarnika. Po ich użyciu należy urządzenie starannie wytrzeć mokrą szmatką, aby usunąć resztki środków czystości.

Wyposażenie i prowadnice: czyścić ciepłą wodą z płynem i wilgotną szmatką. W przypadku większych zabrudzeń zalecane jest wcześniejsze namoczenie oraz użycie szczotki.

Jeśli efekty nie są zadowalające, należy powtórzyć procedurę czyszczenia.

Nie wolno używać agresywnych i szorstkich środków czystości (szorstkich gąbek I środków, odrdzewiaczy i odplamiaczy, skrobaków do płyt szklano-ceramicznych).

Wyposażenie piekarnika można myć w zmywarce.

Resztki żywności (tłuszcz, cukry, węglowodany) mogą zapalić się podczas pieczenia, dlatego należy przed każdym użyciem usunąć większy brud z wnętrza piekarnika oraz z wyposażenia.

Automatyczne czyszczenie piekarnika - piroliza

Przed rozpoczęciem czyszczenia pyrolitycznego należy poczekać, aż piekarnik sie schłodzi. Należy również wyjąć wszystkie elementy wyposażenia, łącznie z prowadnicami (w zależności od modelu).

Dzięki wysokim temperaturom funkcja ta umożliwia łatwe czyszczenie wewnętrznej części urządzenia i niektórych dołączonych elementów wyposażenia (uniwersalnej głębokiej i płytkiej blachy).
W trakcie czyszczenia plamy tłuszczu i inne zanieczyszczenia zostaną spalone i spopielone.

Do wyboru są trzy poziomy pirolizy (intensywność czyszczenia) o różnym czasie trwania:

Poziom

intensywność czyszczenia

użyteczność czyszczenia

czas trwania programu

1

szybkie czyszczenie

do mniejszych zabrudzeń

2 godziny

2

średnio intensywne czyszczenie

do widocznych większych zabrudzeń

2,5 godziny

3

intensywne czyszczenie

do trudnych do usunięcia i starszych zabrudzeń

3 godziny

Im trudniejsze do usunięcia zanieczyszczenia, tym wyższy poziom należy wybrać.

Przygotowanie do czyszczenia pyrolitycznego

 • z wnętrza piekarnika usunąć widoczne zanieczyszczenia oraz pozostałości jedzenia,

 • z urządzenia wyjąć prowadnice oraz niepotrzebne wyposażenie,

 • pirolizę rozpocząć po całkowitym wystudzeniu urządzenia.

nastavitev_piro1p_bio21_il_plus

1. Po dotknięciu przyciskusimbol_ExtraBake_bio21_il_plus_HSNna wyświetlaczu pojawią się dodatkowe funkcje. Należy obrócić POKRĘTŁO tak, aby symbol aqua_bio21 i znak P zostały podświetlone i potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu pojawiają się trzy poziomy. Obracając POKRĘTŁO wybrać poziom czyszczenia. Im trudniejsze do usunięcia zanieczyszczenia, tym wyższy poziom należy wybrać. Stopień średni został wstępnie wybrany.
Wybrane ustawienia potwierdzić naciskając POKRĘTŁO. Naciśnij przycisksimbol_start stop_bio21_il HSN. Rozpoczyna się odliczanie czasu.

nastavitev_piro2_bio21_il_plus

2. Ze względów bezpieczeństwa po pewnym czasie drzwiczki piekarnika automatycznie się zamkną. Na wyświetlaczu pojawi się napis Loc .

nastavitev_piro3_bio21_il_plus

3. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się End i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

 • W trakcie pirolizy mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy, dym, drażniące opary oraz gazy. Ważne jest, aby w trakcie czyszczenia pyrolitycznego zadbać o dobre przewietrzenie pomieszczenia, nie zaleca się również dłuższego przebywania w nim. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika.

 • Po zakończonym procesie czyszczenia pyrolitycznego, gdy piekarnik jest odpowiednio wystudzony, drzwiczki piekarnika automatycznie się otworzą.

 • Całkowicie wystudzoną komorę piekarnika wytrzeć miękką szmatką i gorącą wodą z płynem, aby usunąć ewentualne pozostałości (np. popiół).

 • Przy przeciętnym użytkowaniu piekarnika zaleca się wykonywanie czyszczenia pyrolitycznego raz w miesiącu.

Pozostałości jedzenia i tłuszcz mogą się zapalić w trakcie procesu pirolizy, dlatego przed uruchomieniem programu z wnętrza piekarnika należy usunąć wszystkie zabrudzenia.

W trakcie czyszczenia pyrolitycznego urządzenie z zewnątrz bardzo się nagrzewa. Nigdy nie dotykać drzwiczek piekarnika ani nie wieszać na ich uchwycie łatwopalnych przedmiotów, takich jak ścierki kuchenne itp.

Gdy drzwiczki są zamknięte (w czasie trwania pirolizy oraz w fazie wychładzania urządzenia po zakończonym czyszczeniu) nie wolno ich otwierać! Może to doprowadzić do przerwania procesu czyszczenia i ryzyka oparzenia!

Ewentualne opary mogą być szkodliwe dla zwierząt domowych, dlatego nie powinny one przebywać w pomieszczeniu w trakcie czyszczenia. Po zakończonym czyszczeniu pomieszczenie należy dobrze przewietrzyć.

Czyszczenie pyrolityczne dołączonego wyposażenia

 • Czyszczenie pyrolityczne dołączonego wyposażenia (uniwersalna głęboka i płytka blacha) jest możliwe tylko w przypadku, gdy piekarnik jest wyposażony w dodatkowe prowadnice drabinkowe.

 • Wyposażenie umieścić na drugim lub trzecim poziomie, w żadnym wypadku nie na pierwszym.

 • Po zakończonej pirolizie wystudzone wyposażenie umyć mokrą szmatką i wodą z płynem.

Jeśli piekarnik wyposażony jest w wysuwane prowadnice, czyszczenie pyroliyczne wyposażenia nie jest możliwe.

Dla lepszego efektu zaleca się czyszczenie wnętrza komory piekarnika i wyposażenia osobno. Jeżeli w procesie czyszczenia pirolitycznego w piekarniku czyszczone jest również wyposażenie, wówczas wnętrze piekarnika po zakończeniu procesu nie będzie całkowicie wyczyszczone.

Jeśli efekty czyszczenia nie są zadowalające, zaleca się jego powtórzenie.

Istnieje prawdopodobieństwo, że blachy do pieczenia podczas procesu czyszczenia pirolitycznego zmienią kolor i stracą połysk. Nie wpłynie to jednak na ich funkcjonalność.

Czyszczenie piekarnika za pomocą programu Steam clean

Program umożliwia łatwiejsze usuwanie plam w piekarniku.
Przynosi najlepsze efekty, gdy jest stosowany regularnie, po każdym pieczeniu.
Przed każdym uruchomieniem programu czyszczącego należy usunąć większy brud oraz pozostałości jedzenia z piekarnika.

čiščenje_aqua_bio21

1Płytką blachę umieścić w pierwszej prowadnicy wlać do niej 0,4 l ciepłej wody.

2Po dotknięciu przycisku simbol_ExtraBake_bio21_il_plus_HSNna wyświetlaczu pojawią się funkcje dodatkowe. Obracać POKRĘTŁO aż pojawi się symbol simbol_ExtraBake_bio21_il_plus_HSN. Na wyświetlaczu pojawią się wcześniej zaprogramowanie ustawienia.

3Program trwa 30 min. Po zakończonym programu na wyświetlaczu pojawi się napis End.

4Po zakończeniu programu ostrożnie wyjąć blachę używając rękawic ochronnych (może być w niej jeszcze trochę wody). Plamy wytrzeć mokrą szmatką i wodą z płynem. Po zakończonym czyszczeniu urządzenie należy dokładnie wytrzeć wilgotną szmatkę, aby usunąć pozostałości środków czyszczących.

Jeśli czyszczenie nie zakończy się pomyślnie (w przypadku brudu szczególnie trudnego do usunięcia), powtórzyć je.

Programu Steam clean należy używać tylko wtedy, gdy piekarnik jest całkowicie wystudzony.

Zdejmowanie prowadnic drabinkowych oraz teleskopowych

odstranitev vodil_bio21

ATrzymając prowadnice od dołu wyciągnąć je w kierunku środka piekarnika.

BWyjąć je z górnych otworów.

Podczas zdejmowania prowadnic należy uważać, aby nie uszkodzić emaliowanej powłoki.

Zdejmowanie i wstawianie drzwiczek i szyb drzwiczek

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Najpierw otworzyć całkowicie drzwiczki (na oścież).

2Drzwiczki piekarnika są połączone z zawiasami za pomocą specjalnych zaczepów, na których znajdują się również jarzma blokujące. Jarzma blokujące obrócić o 90°, w kierunku drzwiczek. Powoli zamykać drzwiczki, aż będą ustawione pod kątem 45° (biorąc pod uwagę zamkniętą pozycję drzwiczek), następnie je podnieść i wyjąć.

Szybki w drzwiczkach można oczyścić również od wewnątrz, ale należy je przed tym zdjąć. Powtórzyć kroki z punktu 2., ale na razie nie wyjmować szybek.

3Usunąć przewód wentylacyjny. Chwycić go rękoma z lewej i prawej strony drzwiczek. Usunąć go delikatnie pociągając w swoją stronę.

4Szybę chwycić za górną krawędź i wyjąć. To same kroki powtórzyć przy wyjmowanie drugiej i trzeciej szyby (zależnie od modelu).

5Szybki wstawić powtarzając to samo, ale w odwrotnej kolejności.

Założyć drzwiczki postępując w odwrotnej kolejności. Jeśli drzwiczki nie otwierają lub nie zamykają się prawidłowo, sprawdzić, czy nacięcia na zawiasach równo przylegają do łoży zawiasów.

Zawiasy drzwiczek mogą zatrzasnąć się z dużą siłą, dlatego przy wkładaniu i wyjmowania drzwiczek urządzenia należy zawsze obracać jarzma blokujące do oporu.

Miękkie otwieranie i zamykanie drzwiczek

(w zależności od modelu)

Drzwiczki piekarnika wyposażone są w system, który amortyzuje siły powstające podczas zamykania drzwiczek. Umożliwia on łatwe, ciche i delikatne zamykanie drzwiczek. Delikatne pchnięcie (do kąta 15°, w biorąc pod uwagę otwartą pozycję drzwiczek) wystarcza, aby drzwiczki samoczynnie i miękko się zamknęły.

Jeśli siła przyłożona do zamknięcia drzwi jest zbyt duża, efekt działania systemu zostanie zredukowany lub system zostanie ominięty ze względów bezpieczeństwa.

Wymiana żarówki

Żarówka jest materiałem eksploatacyjnym i nie jest objęta gwarancją. Przed wymianą żarówki należy wyjąć wyposażenie z piekarnika.

Żarówka halogenowa: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Przekręcić i usunąć pokrywę (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Wyjąć żarówkę halogenową.

2Przy pomocy śrubokrętu płaskiego usunąć pokrywę. Wyjąć żarówkę halogenową.

Należy uważać, aby nie uszkodzić emaliowanej powłoki.
Należy stosować ochronę rąk, aby nie ulec oparzeniu.

Przed wymianą żarówki urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej.

Tabela usterek i błędów

Specjalne ostrzeżenia i zgłaszanie usterek

W czasie trwania okresu gwarancyjnego naprawy może wykonywać wyłącznie zatwierdzony przez producenta punkt serwisowy.

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek napraw należy wyłączyć urządzenie z prądu wyciągając bezpiecznik lub wtyczkę z gniazdka w ścianie.

W przypadku nieprofesjonalnych napraw urządzenia istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia elektrycznego, dlatego nie należy ich wykonywać. Tego rodzaju napraw powinny dokonywać osoby wykwalifikowane lub serwisanci.

W przypadku mniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia sprawdzić w instrukcji, czy jest możliwe samodzielnie usunięcie przyczyny.

Jeśli urządzenie nie działa na skutek nieprawidłowego użytkowania lub obchodzenia się z nim, wizyta serwisanta w okresie gwarancyjnym nie jest bezpłatna.

Niniejszą instrukcję należy przechować do ponownego użytku lub dla następnego właściciela urządzenia.

Poniżej przedstawiono szereg porad dotyczących usuwania najczęściej występujących problemów.

Problem/błąd

Przyczyna

Główny bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej często wyłącza się.

Wezwać serwisanta.

Podświetlenie piekarnika nie działa.

Wymiana żarówki w piekarniku opisana jest w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

Panel sterowania nie reaguje, napis na ekranie się zawiesił.

Na kilka minut odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (odkręcić bezpiecznik lub wyłączyć główny przełącznik), następnie przyłączyć je ponownie i włączyć.

Wyświetlacz pokazuje błąd ErrX.

Jeśli numer błędu jest dwucyfrowy, pojawi się ErXX.

Wystąpił błąd modułu elektronicznego. Na kilka minut odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

Jeśli błąd nadal się utrzymuje, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

Jeśli mimo zastosowania się do powyższych wskazówek nie można usunąć usterek, należy zadzwonić do upoważnionego punktu serwisowego. Usuwanie uszkodzeń, powstałych na skutek nieprawidłowej instalacji lub użytkowania urządzenia, nie jest objęte gwarancją. Koszty naprawy w takim przypadku ponosi klient.

Utylizacja

kanta1_FACE_LIFT

Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, które można recyklingować, utylizować lub zniszczyć bez zagrażania środowisku. W związku z tym materiały opakowaniowe zostały odpowiednio oznaczone.

Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu symbol wskazuje na to, że produktu nie należy traktować jak zwykłych odpadów domowych. Produkt należy przekazać celem jego przetworzenia do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, jaki mógłby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego pozbycia się produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji i przetwarzania produktu, należy skontaktować się z właściwą jednostką samorządu gminnego odpowiedzialną za zarządzanie odpadami, zakładem utylizacji lub punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian i błędów w instrukcji obsługi.

Test potraw

EN60350-1:należy używać wyłącznie wyposażenia dołączonego przez producenta.
Blachę należy zawsze wkładać do końcowej pozycji na prowadnicy. Wypieki w formach należy umieścić tak, jak pokazano na rysunku.

* Urządzenie należy wstępnie nagrzać. Nie należy do tego używać funkcji szybkiego nagrzewania.
** Urządzenie wstępnie nagrzewać przez 10 minut. Nie należy do tego używać funkcji szybkiego nagrzewania.
*** Obrócić po 2/3 czasu pieczenia.

PIECZENIE

Potrawa

wyposażenie

umieszczenie
form

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

keksy – na jednym poziomie

płytka blacha

3

150

25-40

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

keksy – na jednym poziomie

płytka blacha

3

135 **

35-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

keksy – dwupoziomowo

płytka blacha

2, 4

140 **

25-40

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

keksy – na trzech poziomach

płytka blacha

1, 4, 5

135

45-60

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

babeczki – na jednym poziomie

płytka blacha

3

160-170 **

20-30

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

babeczki – na jednym poziomie

płytka blacha

3

155 **

20-30

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

babeczki – dwupoziomowo

płytka blacha

1,5

140 **

30-45

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

babeczki – na trzech poziomach

płytka blacha

1, 3, 5

140-150

30-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

Biszkopt

Okrągła forma metalowa, średnica 26 cm/ruszt

2

150

45-55

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

Biszkopt

Okrągła forma metalowa, średnica 26 cm/ruszt

2

160

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

Tort biszkoptowy – dwupoziomowo

2 x okrągła metalowa forma, średnica 26 cm/ruszt

modeli_2_test jedi

2, 4

170 *

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

szarlotka

2 x okrągła metalowa forma, średnica 20 cm/ruszt

modeli_1_test jedi

2

160 **

70-120

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

szarlotka

2 x okrągła metalowa forma, średnica 20 cm/ruszt

modeli_1_test jedi

2

160

70-120

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

GRILLOWANIE

Potrawa

wyposażenie

umieszczenie
form

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

tosty

ruszt

5

max

4-7

velik žar_bio21_il_plus

burgery

ruszt + tacka na ściekający tłuszcz

5

230

25-40 ***

velik žar_bio21_il_plus

Notatki

 

870834