GEBRUIKSAANWIJZING

VAN EEN KOELVRIESCOMBINATIE

Belangrijke waarschuwing voor de veiligheid

Algemene informative en tips

BEDANKT VOOR DE AANSCHAF VAN DIT APPARAAT

Het verheugt ons dat u een apparaat van Hisense hebt gekocht. Hisense veraangenaamt uw leven graag met onze geavanceerde technologie en moderne apparaten die zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Energiezuinigheid staat bovendien hoog bij ons op de agenda. Door aankoop van ons apparaat draagt u daarom ook bij aan een toekomst die duurzamer is.

Als u verzekerd wilt zijn van optimaal gebruik van onze diensten, garanties en andere belangrijke informatie, registreer uw Hisense-apparaat dan online op onze website:

https://www.hisense-europe.com

Wij hopen dat ons apparaat uw verwachtingen overtreft.

Link naar de EPREL-database van de EU

De QR-code op het bijgeleverde energielabel geeft een webkoppeling naar de registratie van dit apparaat in de EPREL-database van de EU. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat zijn geleverd. Het is mogelijk om informatie over de prestaties van het product te vinden in de EPREL-database met behulp van de link https://eprel.ec.europa.eu en de modelnaam en het productnummer die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. Kijk voor meer informatie over het energielabel op www.theenergylabel.eu.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

De koelkast is bestemd voor het opslaan van levensmiddelen bij een temperatuur hoger dan 0 °C.

De vriezer is bestemd voor het invriezen van verse en het langdurig opslaan van bevroren levensmiddelen (tot een jaar, afhankelijk van het soort voedsel).

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:

Informatie, advies, tip of aanbeveling

Waarschuwing – algemeen gevaar

Waarschuwing – elektrische schok

Waarschuwing – brandgevaar

Scan de QR-code op het typeplaatje of de speciale sticker aan de binnenkant van het apparaat voor uitgebreidere gebruiksinstructies en een beschrijving van het apparaat.

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Voor het eerste gebruik

Sluit het apparaat pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het apparaat zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw apparaat. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het apparaat te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het apparaat beschadigd is, stelt u de winkel waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het apparaat minimaal 2 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid

WAARSCHUWING! Brandgevaar / ontvlambare materialen

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard.

WAARSCHUWING! Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van het toestel.

Voorafgaand aan het schoonmaken van het apparaat dient u altijd de stroom eraf te halen (trek de stekker uit hetstopcontact).

WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING! Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de voedingskabel niet bekneld of beschadigd raakt.

Wanneer de ledverlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. Probeer niet zelf om de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!

WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, met uitzondering van apparaten die door de fabrikant van de koelkast zijn toegestaan.

WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanisch gereedschap of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan door de fabrikant aanbevolen.

WAARSCHUWING! Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies, om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen.

Gevaar van bevriezing

Steek bevroren voedsel nooit in uw mond en voorkom aanraking van bevroren voedsel, omdat dit bevriezing kan veroorzaken.

Kinderen en kwetsbare mensen

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of personen met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven over het gebruik van het toestel.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voor bescherming van het apparaat of delen ervan tijdens transport en bewaar het materiaal buiten het bereik van kinderen, om verstikking of ander letsel te voorkomen.

Wanneer u een gebruikt apparaat verwijdert, ontkoppelt u het voedingssnoer, verwijdert u de deur, en laat u de legplanken in het apparaat zitten. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf in het apparaat kunnen opsluiten.

Alleen voor Europese markten

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij worden begeleid of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen producten in toestellen met een koelfunctie leggen en ook eruit halen.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid van het milieuvriendelijke, maar brandbare gas R600a. Voorkom beschadiging van delen van het koelsysteem. Een gaslek is niet nadelig voor het milieu, maar het kan oogletsel of brand veroorzaken.

Mocht er toch een gaslek ontstaan, zorg dan voor goede ventilatie van de ruimte, koppel het apparaat los van destroomvoorziening en bel een servicemonteur.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat

WAARSCHUWING! Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik, zoals:

 • personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

 • woonboerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;

 • bed & breakfast-achtige omgevingen;

 • catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat of van de inbouwkast niet geblokkeerd raken.

Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik en het mag niet bloot worden gesteld aan regen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit toestel.

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde knop en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier open.

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel meer dan 16 uur buiten werking is. Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat. Op dit plaatje staat informatie over spanning, bruto- en netto-inhoud, type en hoeveelheid koelmiddel, en informatie over de klimaatklasse.

Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang het dan door het meegeleverde plaatje.

WAARSCHUWING! Zorg dat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raakt.

Tips voor energiebesparing met de koel vriescombinatie

 • Plaats het toestel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

 • Open de deur niet meer als nodig is.

 • Controleer van tijd tot tijd of de luchtcirculatie achter het toestel niet wordt belemmerd.

 • Een beschadigd of niet goed werkend deurrubber dient te worden vervangen.

 • Bewaar de etenswaren in dichte dozen of in geschikte verpakking.

 • Breng etenswaren die u in de koelkast wilt doen eerst op kamertemperatuur.

 • Bevroren etenswaren ontdooien we in het koelgedeelte.

 • U kunt in de vriezer enige laden verwijderen, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, om de hele ruimte te benutten.

 • De planken in de koelkast moeten gelijkmatig worden verdeeld over de ruimte en de levensmiddelen moeten zodanig worden opgeborgen dat dit een onbelemmerde luchtcirculatie mogelijk maakt (neem hierbij de aanbevolen verdeling van de levensmiddelen in acht, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing).

Installeren en aansluiten

De ruimte kiezen

 • Plaats het apparaat op een droge en geventileerde plaats. Het apparaat werkt optimaal bij onderstaande temperaturen. De klasse is aangegeven op het etiket met de basisgegevens van het apparaat.

  Beschrijving

  Klasse

  Omgevingstemperatuur °C

  Relatieve vochtigheid

  Uitgebreid gematigd

  SN

  +10 tot +32

  ≤ 75%

  Gematigd

  N

  +16 tot +32

  Subtropisch

  ST

  +16 tot +38

  Tropisch

  T

  +16 tot +43

  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

  Na inbouwof plaatsing moet de stekkervan het apparaattoegankelijk blijven!

Plaatsing van het toestel

Bij plaatsing van het toestel moeten ten minste twee personen samenwerken om schade of letsel van personen te voorkomen.

 • Het toestel moet rechtop of lichtelijk achterover en stabiel op een voldoende stevige ondergrond staan. Aan de voorzijde van het toestel bevinden zich stelvoetjes om het toestel af te stellen. Er zijn wielen aan de achterkant die het gemakkelijker maken om het toestel te installeren (hebben slechts enkele modellen).

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Als u het toestel aanpast met de stelvoeten, pas dan ook de extra voet aan voor extra stabiliteit van het toestel.

 • Neem de minimale vrije ruimte boven en achter het toestel in acht, zoals aangegeven op de afbeelding.

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_ADV-SUP

*afhankelijk van het model

**model met geintegreerde handgreep

***model met buitengreep

Het toestel aansluiten

SLIKA_PRIKLJUČITEV

 • Sluit het apparaat op het lichtnet aan met een netsnoer. Het stopcontact moet een aardingscontact hebben (veiligheidscontactdoos). De voorgeschreven nominale spanning en frequentie wordenvermeld op het label met basisinformatie over het apparaat.

 • De netaansluiting en aarding van het apparaatmoeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften. Het apparaat is bestand tegen kortstondige afwijkingen van de nominale spanning, maar niet meer dan - 6 % tot + 6%.

Installeren en aansluiten

De ruimte kiezen

 • Plaats het apparaat op een droge en geventileerde plaats. Het apparaat werkt optimaal bij onderstaande temperaturen. De klasse is aangegeven op het etiket met de basisgegevens van het apparaat.

  Beschrijving

  Klasse

  Omgevingstemperatuur °C

  Relatieve vochtigheid

  Uitgebreid gematigd

  SN

  +10 tot +32

  ≤ 75%

  Gematigd

  N

  +16 tot +32

  Subtropisch

  ST

  +16 tot +38

  Tropisch

  T

  +16 tot +43

  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

  Plaats het apparat niet in een ruimte, waar de temperatuur lager kan zijn dan 5 °C, dit kan een abnormale werking of defect van het apparaat veroorzaken.

 • Na inbouwof plaatsing moet de stekkervan het apparaattoegankelijk blijven!

 • Plaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die warmte afgeven, zoals een fornuis, radiator, boiler enz. en stel het niet bloot aan direct zonlicht. Hetapparaat moet minstens 3 cm verwijderd zijn van een elektrisch of gasfornuis of minstens 30 cm van een oliekachel of kachel op vaste brandstof. Bij kortere afstanden moet een isolatieplaat worden gebruikt.

Waarschuwing: plaats het apparaat in een voldoende grote ruimte. Per 8 g koelmiddel moet er minimaal 1 m3 ruimte zijn. De hoeveelheid koelmiddel wordt aangegeven op het typeplaatje in het apparaat.

Plaatsing van het toestel

Bij plaatsing van het toestel moeten ten minste twee personen samenwerken om schade of letsel van personen te voorkomen.

 • Het toestel moet rechtop of lichtelijk achterover en stabiel op een voldoende stevige ondergrond staan. Aan de voorzijde van het toestel bevinden zich stelvoetjes om het toestel af te stellen. Er zijn wielen aan de achterkant die het gemakkelijker maken om het toestel te installeren (hebben slechts enkele modellen).

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Als u het toestel aanpast met de stelvoeten, pas dan ook de extra voet aan voor extra stabiliteit van het toestel.

 • Stel het toestel niet bloot aan direct zonlichten plaats het niet in de buurt van warmtebronnen. Als dit niet kan worden vermeden, installeer dan een isolatieplaat.

 • Het toestel is bedoeld voor een vrijstaande opstelling. Om het nominale/minimale energieverbruik te bereiken, moet u altijd 50 mm ruimte vrijlaten tussen de muur en de achterkant van het toestel en ook boven het toestel. Zorg ook voor voldoende luchtcirculatie aan weerszijden van het toestel en erboven.

 • Het toestel kan ook naast of tussen keukenkastjes of andere kasten worden geplaatst of tegen een muur. Bij een dergelijke plaatsing zal het toestel feilloos werken, maar kan het stroomverbruik hoger zijn. Neem de minimale vrije ruimte boven en achter het toestel in acht, zoals aangegeven op de afbeelding.

 • Houd rekening met de ruimte die nodig is om de deur van het apparaat te openen om de planken en lades ongehinderd uit te kunnen trekken (zie indelingsschets).

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_ADV-SUP

*afhankelijk van het model

**model met geintegreerde handgreep

***model met buitengreep

Het toestel aansluiten

VTICNICA

 • Sluit het apparaat op het lichtnet aan met een netsnoer. Het stopcontact moet een aardingscontact hebben (veiligheidscontactdoos). De voorgeschreven nominale spanning en frequentie wordenvermeld op het label met basisinformatie over het apparaat.

 • De netaansluiting en aarding van het apparaatmoeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften. Het apparaat is bestand tegen kortstondige afwijkingen van de nominale spanning, maar niet meer dan - 6 % tot + 6%.

De draairichting van de deur wijzigen

De richting waarin de deur van het apparaat opent, kan worden omgekeerd.

Waarschuwing: Tijdens het veranderen van de openingsrichting van de deur mag het apparaat niet zijn aangesloten op het lichtnet!

Benodigd gereedschap:

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

dopsleutel nr. 8

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

kruiskopschroevendraaier

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

platte schroevendraaier

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

sleutel nr. 8

Opmerking:

 • Als u het apparaat moet kantelen om ergens bij te kunnen, doe dit dan met de hulp van een andere persoonof plaats het apparaat op een zachteondergrond om het niet te beschadigen. Volg de volgendestappen om de richting van het openen van de deur te veranderen.

 1. Plaats het apparaat rechtop,open de bovenstedeur, verwijder de deurplanken (om schade tijdensde procedure te voorkomen) en sluit vervolgens de deur.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_1

 2. Verwijder de bedekking van het bovenscharnier (1) en let op de connector (A). Koppel de connector los (A).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_2B

 3. Draai de schroeven (2) los en verwijder het scharnier (3). Leid connector (A) door het scharniergat. Houd tijdens de procedure de deur vast zodat deze niet kan vallen.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_3B

 4. Verwijder de bovenste deur van het middelste scharnier door de deur voorzichtig recht omhoog te tillen. Leg de deur op een glad oppervlak.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_4

 5. Neem het dekseltje (rechts) (4) uit het zakje en plaats deze daar waar u het bovenscharnier hebt verwijderd. Verwijder het deksel aan de andere kant (5) waar u het scharnier gaat installeren en berg het op.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

 6. Verwijder het dekseltje (6) van de linkerkant van de bovenste deur en neem de connector (A) uit de ruimte onder het dekseltje. Verwijder vervolgens het dekseltje (7) aan de rechterkant van de bovenste deur. Plaats het deksel (7) aan de linkerkant van de bovenste deur, dekseltje (6) rechts van de bovenste deur.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_6B

 7. Draai de schroef (8) los en verwijder de deurvergrendeling (10) en de deurstop (9). Plaats vervolgens de in het zakje bijgeleverde deurvergrendeling en de deurstop (9) aan de andere kant van de deur met de schroef (8). Bewaar de deurvergrendeling (10) voor mogelijk later gebruik.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 8. Draai de schroeven van het middelste scharnier los en verwijder deze. Neem vervolgens de onderste deur van het onderste scharnier.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_8

 9. Plaats de onderste deur op een glad oppervlak. Draai de schroef (8) los en verwijder de deurvergrendeling (10) en de deurstop (9). Schroef vervolgens de meegeleverde deurvergrendeling en de deurstopper (9) met de schroef (8) aan de andere kant. Bewaar de deurvergrendeling (10) voor mogelijk later gebruik.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 10. Verwijder het middelste scharnierdekseltje en installeer deze aan de andere kant.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_10

 11. Kantel het apparaat naar achteren en verwijder de verstelbare voet (11).

 12. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_12

  Draai de drie schroeven van het onderste scharnier (14) los en verwijder deze. Verwijder de extra voet (12) van de onderste scharnierpen (13). Schroef de pen (13) los van het onderste scharnier en schroef deze weer vast aan de andere kant van het scharnier, compleet met de extra voet (12).

 13. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_13

  Bevestig het scharnier (14) aan de andere kant met behulp van de schroeven. De schroeven moeten worden bevestigd in de volgorde die in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Draai eerst schroef 1 vast, gevolgd door de twee schroeven 2. Draai vervolgens de verstelbare voetjes (11) er in.

 14. SLIKA_MENJAVA_VRAT_14

  Plaats de onderste deur op het onderste scharnier en houd deze vast. Draai het middelste scharnier 180° om, plaats de ring op de juiste manier en stel het middelste scharnier in op de juiste positie zodat de onderste deur op zijn plaats kan worden vastgezet.

 15. SLIKA_MENJAVA_VRAT_15B

  Plaats de bovenste deur in de juiste positie, steek de connector (A) door het gat van het bovenste scharnier (3) en zet deze vast met de schroeven (2). Houd de bovenste deur vast tijdens de montage. sluit de connector (A) aan.

 16. Doe het dekseltje op het bovenste scharnier (1).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

 17. Open de bovenste deur en plaats de deurplanken terug, Sluit daarna de deur.

SLIKA_MENJAVA_ROČAJA

Opmerking: Als uw model een handgreep heeft, verplaats deze dan naar de tegenovergelegen zijde door de onderstaande instructies te volgen.

Verwijder de doppen (1) en draai de twee schroeven (2) los zoals getoond in de afbeelding. Draai de handgreep (3) 180° en plaats deze aan de tegenovergelegen zijde. Draai vervolgens de schroeven (2) aan en plaats de doppen (1) terug.

Toestelbeschrijving

De uitvoering van het interieur van het toestel kan veranderen, afhankelijk van het model van het toestel.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

SLIKA_APARATA_SND_HSN

A Koelkast

 1. Bedieningspaneel

 2. Led-verlichting

 3. Multi Airflow wand

 4. Glazen draagplateaus

 5. Schuifregelaar om de Chill Zone-lade om te vormen tot een bak voor groenten en fruit

 6. Lade Chill Zone

 7. Fruit- en groentelade met vochtregeling*

 8. Lage deurplanken

 9. Flessenvak

B Vriezer

 1. Bovenste lade voor invriezen en bewaren

 2. Diepe lade SpaceBox voor invriezen en bewaren

 3. Onderste lade voor bewaren

 • De laden zijn beveiligd tegen uittrekken, als u ze uit het apparaat wilt halen, moet u ze uittrekken tot de blokkade, dan lichtelijk optillen en daarna helemaal uittrekken.

*Hebben alleen sommige modellen.

Bediening van het toestel

SLIKA_UI_SND_HSN

A

Aan/uit-toets

B

Temperatuurweergave koelgedeelte

B1

Toetsen voor temperatuurinstelling koelgedeelte

C

Temperatuurweergave vriesgedeelte

C1

Toetsen voor temperatuurinstelling vriesgedeelte

D

Aan/uit-toets Eco-functie

E

Aan/uit-toets intensieve koeling (super cool)

F

Vakantiemodus (langdurige afwezigheid)

G

Toets voor schakelen tussen vriezer/ZeroZone

H

Aan/uit-toets intensief vriezen (fast freeze)

I

Akoestisch alarm uit-toets

J

Toets Stand-by/activeren

Het toestel in-/uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer op de netvoeding aansluit, staat het apparaat in de stand-by-modus (uitgeschakeld, maar van stroom voorzien).

SLIKA_UI_SND_HSN_GUMB_A

Het apparaat inschakelen: om het apparaat in te schakelen, drukt u op de A-toets. Er klinkt een pieptoon en de temperatuurweergave verschijnt op de displays B en C.

SLIKA_UI_SND_HSN_VKLOP_DIGITI

Het apparaat uitschakelen: om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de toets A en houdt u deze even ingedrukt (2 seconden). Er klinkt opnieuw een pieptoon en de buitenste segmenten van het display B lichten op in de richting van de wijzers van de klok. Het apparaat staat in de stand-by-modus (nog steeds van stroom voorzien).

De temperatuur in het toestel aanpassen

 • De temperatuur van het apparaat is in de fabriek ingesteld op de aanbevolen instelling, d.w.z. 4°C voor het koelgedeelte en -18°C voor het vriesgedeelte.

 • Na inschakeling van het toestel kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Leg geen voedingsmiddelen in het toestel voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

SLIKA_UI_SND_HSN_NASTAVITEV_TEMP

Gebruik de B1-toetsen om de temperatuur in het koelgedeelte in te stellen.

+Temperatuur verhogen

-Temperatuur verlagen

 • De temperatuur van het koelgedeelte kan worden ingesteld tussen +1°C en 9°C.

 • Telkens wanneer een van de B1-toetsen wordt ingedrukt, wordt de temperatuur met 1°C verhoogd of verlaagd. Drie seconden nadat de laatste toets is ingedrukt, wordt de huidige instelling automatisch opgeslagen als de laatste temperatuurinstelling voor het koelgedeelte van het apparaat.

 • De aanbevolen temperatuurinstelling is 4°C.

SLIKA_UI_SND_HSN_NASTAVITEV_TEMP_ZO

Gebruik de C1-toetsen om de temperatuur in het vriesgedeelte in te stellen.

+Temperatuur verhogen

-Temperatuur verlagen

 • De temperatuur van het vriesgedeelte kan worden ingesteld tussen -16°C en -24°C.

 • Telkens wanneer een van de C1-toetsen wordt ingedrukt, wordt de temperatuur met 1°C verhoogd of verlaagd. Drie seconden nadat de laatste toets is ingedrukt, wordt de huidige instelling automatisch opgeslagen als de laatste temperatuurinstelling voor het vriesgedeelte van het apparaat.

 • De aanbevolen temperatuurinstelling is -18°C.

Bedieningspaneel/display stand-by-modus

30 seconden nadat de laatste toets is ingedrukt, schakelt het bedieningspaneel/display over naar de stand-by-modus. Alle lampjes en displays op het bedieningspaneel worden uitgeschakeld. Als een van de extra functies geactiveerd is, zal de bijbehorende indicatie ook blijven branden als het apparaat in stand-by staat.

Terugschakelen vanuit de stand-by-modus: druk kort op de A- of J-toets of open de deur van het koelgedeelte. Als een van de extra functies is geactiveerd, kunt u ook op die toets drukken om de extra functie in of uit te schakelen om het apparaat vanuit de stand-by-modus te activeren.

Intensieve koeling (koelgedeelte)

Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_COOL

Inschakelen: om de functie intensieve koeling (super cool) te activeren, drukt u op de E-toets. Er klinkt een pieptoon en het symbool SUPER COOL licht op.

De buitenste segmenten van het cijfer op het B-display lichten achtereenvolgens op. In eerste instantie brandt alleen het eerste segment (zie bovenstaande afbeelding); daarna lichten de opeenvolgende segmenten op in de richting van de wijzers van de klok.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_COOL_DIGITI

Tegen het einde van de werking van deze functie branden alle buitenste segmenten op het B-display.

 • Wanneer de intensieve koelfunctie (super cool) is geactiveerd, kan de temperatuur van het vriesgedeelte op de gebruikelijke wijze worden ingesteld of aangepast.

 • Om de temperatuur van het koelgedeelte te wijzigen terwijl de functie intensief koelen (super cool) is geactiveerd, moet de functie intensief koelen eerst worden gedeactiveerd door op de E-toets te drukken.

Uitschakelen: om de functie intensieve koeling (super cool) uit te schakelen, drukt u op de E-toets. U hoort een pieptoon en het symbool SUPER COOL is uit. Als de functie niet handmatig wordt uitgeschakeld, wordt deze na ongeveer twaalf uur automatisch gedeactiveerd.

Als de functie intensief koelen (super cool) is geactiveerd, werkt het apparaat op maximaal vermogen. Gedurende deze tijd kan het apparaat tijdelijk iets meer geluid maken.

Intensief vriezen (vriesgedeelte)

Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_FREEZE

Inschakelen: om de functie intensief vriezen (fast freeze) te activeren, drukt u op de H-toets. Er klinkt een pieptoon en het symbool SUPER FREEZE licht op.

Extreem vriezen (bovenste lade van het vriesgedeelte): deze functie werkt alleen in de bovenste lade van de vriezer. Het berust op de intensieve toevoer van koude lucht. Door sneller in te vriezen, blijven meer vitaminen, mineralen en voedingsstoffen langer in de voedingsmiddelen behouden.

De buitenste segmenten van het cijfer op het C-display lichten achtereenvolgens op. In eerste instantie brandt alleen het eerste segment (zie bovenstaande afbeelding); daarna lichten de opeenvolgende segmenten op in de richting van de wijzers van de klok.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_FREEZ_DIGITI

Tegen het einde van de werking van deze functie branden alle buitenste segmenten op het C-display.

 • Wanneer de intensieve vriesfunctie (fast freeze) is geactiveerd, kan de temperatuur van het koelgedeelte op de gebruikelijke wijze worden ingesteld of aangepast.

 • Om de temperatuur van het vriesgedeelte te wijzigen terwijl de functie intensief vriezen (fast freeze) is geactiveerd, moet de functie intensief vriezen (fast freeze) eerst worden gedeactiveerd door op de H-toets te drukken.

Uitschakelen: om de functie intensief vriezen (fast freeze) uit te schakelen, drukt u op de H-toets. U hoort een pieptoon en het symbool SUPER FREEZE is uit. Als de functie niet handmatig wordt uitgeschakeld, wordt deze na ongeveer twee dagen automatisch gedeactiveerd.

Als de functie intensief vriezen (fast freeze) is geactiveerd, werkt het apparaat op maximaal vermogen. Gedurende deze tijd kan het apparaat tijdelijk iets meer geluid maken.

Eco-functie

SLIKA_UI_SND_HSN_ECO

Inschakelen: om de eco-functie in te schakelen, drukt u op de D-toets. Het symbool ECO licht op. Wanneer deze functie geactiveerd is, werkt het apparaat met optimale instellingen.

Uitschakelen: om de eco-functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de D-toets. De temperatuur keert terug naar de meest recente instelling.

De eco-functie wordt ook gedeactiveerd als u de B1-toets gebruikt om de temperatuurinstelling van het koelgedeelte te wijzigen of als u een van de andere extra functies activeert.

Convert-functie

Het volledige vriesgedeelte kan worden omgebouwd tot een Chill Zone-vak. De temperatuur in dit gedeelte ligt op of iets onder 0°C. Bewaar daarom in dit gedeelte geen etenswaren die gevoelig zijn voor lage temperaturen, aangezien deze hier kunnen bevriezen. Voordat u naar de Chill Zone-functie overschakelt, moet u het vriesgedeelte leegmaken om te voorkomen dat het ingevroren voedsel ontdooit en bederft.

SLIKA_UI_SND_HSN_CONVERT

 • De Convert-functie inschakelen: druk op de G-toets. Er klinkt een pieptoon en de weergave FREEZER CONVERT licht op.

 • Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, wordt de temperatuur in het vriesgedeelte ingesteld op 0°C, terwijl de temperatuur van het koelgedeelte wordt ingesteld op 4°C. "0°C" knippert op het C-display totdat de temperatuur in het vriesvak de juiste temperatuur heeft bereikt. Wanneer deze temperatuur is bereikt, brandt de weergave "0°C" constant.

 • De temperatuur in het Chill Zone-gedeelte: gebruik de C1-toetsen om de temperatuur in te stellen tussen -2°C en +3°C.

 • De temperaturen zijn bij benadering en zijn afhankelijk van de temperatuurinstellingen in het koelgedeelte, de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en het aantal producten dat in de koelkast is geplaatst. Door een hogere temperatuur in te stellen in het Chill Zone-gedeelte zal ook de temperatuur in het koelgedeelte stijgen, en omgekeerd. Pas de instelling aan de bedrijfsomstandigheden aan.

 • Als het onderste vak functioneert als een Chill Zone, kan de temperatuur in het koelgedeelte alleen worden ingesteld in het bereik van 4°C tot 8°C. Wij raden dit gebruik alleen aan wanneer de omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C ligt. Bij hogere temperaturen is het niet mogelijk om dergelijke lage temperaturen in het apparaat te garanderen.

 • Wanneer de Convert-functie is geactiveerd, worden alle andere extra functies uitgeschakeld.

 • De Convert-functie uitschakelen: druk nogmaals op de G-toets. Er klinkt een pieptoon en het symbool FREEZER CONVERT gaat uit.

De Convert-functie beïnvloedt ook de temperaturen in de Chill Zone-lade. Als deze functie is geactiveerd, is de temperatuur in de lade niet dicht bij 0°C. De lade functioneert eerder als een fruit- en groentenlade, ongeacht de instelling of positie van de schuifregelaar, waardoor producten kunnen bederven. Daarom raden we aan om voedsel dat gevoelig is voor hogere temperaturen naar een meer geschikte plaats te verplaatsen.

Vakantiemodus (langdurige afwezigheid)

Gebruik deze functie als u langere tijd weg bent, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat of een lange zakenreis maakt.

SLIKA_UI_SND_HSN_HOLIDAY

Inschakelen: druk op de F-toets om deze functie te activeren. Er klinkt een pieptoon en het symbool HOLIDAY licht op.

 • Als deze functie is geactiveerd, wordt de temperatuur van het koelgedeelte op 15°C en de temperatuur van het vriesgedeelte op -18°C ingesteld.

Voordat u deze functie activeert, moet u het koelgedeelte legen, aangezien gevoelige etenswaren die in dit compartiment achterblijven, kunnen bederven.

Uitschakelen: druk nogmaals op de F-toets om de functie te deactiveren.

Kinderslot

SLIKA_UI_SND_HSN_OTROŠKA_ZAŠČITA

Inschakelen: om het kinderslot te activeren, houdt u tegelijkertijd (gedurende 2 seconden) de toetsen A en D ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en LL verschijnt kort op het B-display.

De functie vergrendelt alle toetsen behalve A, D, I en J.

Uitschakelen: druk nogmaals tegelijkertijd op de toetsen A en D om de functie te deactiveren.

Bij een stroomstoring wordt de functie opnieuw geactiveerd.

Alarm bij hoge temperatuur

SLIKA_UI_SND_HSN_ALARM

Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, wordt een akoestisch alarm geactiveerd (onderbroken toon) en knippert HI op het display B of C, afhankelijk van het gedeelte van het apparaat waarin de temperatuur te hoog is.

 • Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld met de A-toets, is er een vertraging van 24 uur in de werking van het alarm hoge temperatuur. Als het apparaat in deze periode niet de juiste lage temperatuur bereikt, wordt het alarm geactiveerd.

Het alarm uitschakelen:

 • druk op de I-toets om het akoestische alarm te bevestigen en uit te schakelen. Wanneer de I-toets de eerste keer wordt ingedrukt, wordt het alarm uitgeschakeld en wordt de hoogste temperatuur, die is geregistreerd in het betreffende gedeelte, weergegeven op het display B of C. Wanneer de I-toets voor de tweede keer wordt ingedrukt, knippert de momenteel ingestelde temperatuur op het display B of C. De temperatuurindicatie blijft knipperen totdat de werkelijke temperatuur in het apparaat onder het alarmniveau daalt.

 • Als het apparaat de juiste temperatuur heeft bereikt, stopt de temperatuurweergave met knipperen en blijft deze continu branden.

 • Als u het akoestische alarm niet bevestigt en uitschakelt, wordt het elk uur gedurende ongeveer 15 minuten geactiveerd.

Alarm bij open deur

Als de deur van het koel- of vriesgedeelte te lang open staat, wordt een akoestisch alarm geactiveerd (herhaalde pieptoon). Als het alarm niet handmatig wordt uitgeschakeld, klinkt het gedurende 10 minuten. Het apparaat blijft werken alsof de deur gesloten was.

Het alarm uitschakelen: sluit de deur van het apparaat om het alarm uit te schakelen.

Als u het alarm uitschakelt door op de I-toets te drukken, wordt het na 4 minuten opnieuw geactiveerd als de deur nog steeds open staat.

Als u de deur langer dan 10 minuten open laat staan, klinkt het alarm niet meer. De werking van het apparaat schakelt over naar de veilige modus om voor voldoende koeling te zorgen en voedselbederf te voorkomen, ondanks de geopende deur.

Alarm bij stroomuitval of storing

SLIKA_UI_SND_HSN_ALARM_PF

Als de temperatuur in het apparaat bij een stroomuitval (stroomstoring) tot het alarmniveau is gestegen, wordt het alarm hoge temperatuur geactiveerd zodra de stroomtoevoer is hersteld. Het akoestische alarm wordt geactiveerd en PF knippert op display B of C, afhankelijk van het gedeelte van het apparaat waarin de temperatuur te hoog is.

Druk op de I-toets om het alarm te bevestigen en uit te schakelen. De hoogste geregistreerde temperatuur wordt weergegeven op het display B of C.

Als u nogmaals op de I-toets drukt, wordt het alarm bij stroomuitval (stroomstoring) definitief uitgeschakeld en verschijnt de ingestelde temperatuur op het display B of C.

Als tegelijkertijd het alarm bij hoge temperatuur wordt geactiveerd, werkt het zoals beschreven onder Alarm bij hoge temperatuur, nadat u het alarm bij stroomuitval hebt uitgeschakeld.

Bediening van het toestel

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA

Het toestel in-/uitschakelen

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_ON-OFF

De temperatuur in het toestel aanpassen

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_SET.TEMP

Intensieve koeling (koelgedeelte)(IKONA_SUPER_COOL)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_SUPER_COOL

Intensief vriezen (vriesgedeelte)(IKONA_SUPER_FREEZE)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_SUPER_FREEZE

Eco-functie(SIMBOL_ECO_HSN)(Aanbevolen instelling PRIPOROČENA_NASTAVITEV)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_ECO

Convert-functie(SIMBOL_CONVERT_HSN)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_CONVERTE

Vakantiemodus (langdurige afwezigheid)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_HOLIDAY

Kinderslot

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_CHILD_LOCK

Alarmen

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_ALARMIpdf

Uitrusting van het interieur

(*De uitrusting is afhankelijk van het model)

Plank

SLIKA_IZVLEK_POLICE

U kunt de lege draagplateaus naar wens op de geleiders in de koelkast plaatsen zonder deze uit het toestel te halen. Om een draagplateau uit de koelkast te verplaatsen of te verwijderen, tilt u deze een beetje op aan de achterkant en trekt u het plateau naar u toe. Bewaar bederfelijk voedsel aan de achterkant van het plateau waar het het koudst is.

Draad flessenrek*

NOSILEC_ZA_STEKLENICE

 • Sommige modellen hebben een draad flessenrek. Deze is beschermdtegen onbedoeld uittrekken. U kunt de drager alleen uittrekken door deze aan de achterkant op te tillen en naar u toe te trekken. Plaats deze zo dat de lengte van de flessen het sluiten van de deur niet belemmert.

  De maximale belasting van het rek is 9 flessen met een inhoudvan 0,75 l of 13 kg totaalgewicht - zie het label rechts in hetapparaat.

 • U kunt ook blikken(in de lengte of in de breedte) op het rek plaatsen.

Fruit- en groentelade met vochtregeling*

 • De lade onderin de koelkast wordt gebruikt om fruit en groenten in te bewaren.

 • De luchtvochtigheid in de lade wordt automatisch geregeld, afhankelijk van het type en de hoeveelheid voedsel in de lade.

SLIKA_CRISP_ZONE_FS600-20_AUTO

 • Uittrekken van de lade:

  • Trek de lade uit tot hij vergrendelt, til hem daarna op aan de voorkant en trek hem helemaal uit.

Lade Chill Zone*

(alleen bij sommige modellen)

De Chill Zone maakt het mogelijkeen breed scala aan etenswaren tot drie keer langer te bewaren dan in een gewone koelkast. De levensmiddelen blijven langer vers, behouden hun smaak en voedingswaarde. De temperatuur in de lade is afhankelijk van de ingestelde temperatuur in het koelgedeelte, de omgevingstemperatuur, de frequentie van het openen van de deur en dehoeveelheid ingebrachte etenswaren.

Om de temperatuur in de Chill Zone lade rond de 0 °C te houden, bevelen wij aan de temperatuur in het koelgedeelte onder de 4 °C te houden. De temperatuur in de lade Chill Zone kan ook onder de 0 °C zakken, doe daarom etenswaren die gevoelig zijn voor bevriezen in het bovenste gedeelte van de koelkast.

Voor optimale werking moet de lade geheel gesloten zijn.

 • Zorg ervoor dat, als u etenwaren koopt, deze vers zijn.

 • Bewaar etenswaren in dichte bakken of geschikte verpakkingen, zodat er geen geuren en vocht worden afgeven.

 • Neem 30 tot 60 minuten voor gebruik de etenswaren uit de lade, zodat deze bij kamertemperatuur hun aroma en smaak kunnen ontwikkelen.

 • Sommige etenswaren zijn gevoelig voor lagere temperature en zjin niet geschikt om in de Chill Zone lade te bewaren: ananas, avocado, bananen, olijven, aardappel, aubergine, komkommmer, bonen, paprika, meloen, watermeloen, courgettes …

SLIKA_IZVLEK_PREDALA_ESS

 • Verwijdering van de lade:

  • trek de lade uit tot de blokkade;

  • til hem aan de voorkant op en trek hem nu helemaal uit.

De Chill Zone-lade omvormen tot een fruit- en groentenlade*

 • Als u extra ruimte nodig heeft voor uw groenten en fruit, kunt u van uw Chill Zone-lade een groentenen fruitlade maken.

SLIKA_DRSNIK_CONVERTE

 • Gebruik hiervoor de regelaar op de achterwand als volgt:

  • De lade als een Chill Zone gebruiken: schuif de schuifregelaar naar rechts.

  • De lade als een fruit- en groentenlade gebruiken: schuif de schuifregelaar naar links.

Als de Convert-functie is geactiveerd, werkt de lade als een fruit- en groentenbak, ongeacht de instelling of positie van de schuifregelaar. Zelfs als de schuifregelaar is ingesteld op de Chill Zone-stand, zal de temperatuur in de lade niet dicht bij 0°C liggen, waardoor voedselbederf kan ontstaan. Daarom raden we aan om voedsel dat gevoelig is voor hogere temperaturen op een meer geschikte plaats te leggen.

Planken in de deur

SLIKA_VRATNE_POSODE

De binnenkant van de deur van de koelkast is voorzien van planken voor het bewaren van kaas, boter, eieren, yoghurten andere kleineverpakkingen, tubes, blikjes enz.

U kunt de deurvakken naar wens verplaatsen door te uit de groeven te tillen en op de gewenste hoogte te plaatsen.

Het onderste deurvak is bestemd voor flessen.

De maximale belasting van elke plank is 5 kg.

Multi Airflow

 • Het geavanceerde Multi Airflow-ventilatorsysteem verdeelt de geïoniseerde lucht gelijkmatig en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur door de hele koelkast. Lucht verrijkt met extra negatieve ionen bootst het natuurlijke microklimaat na dat het voedsel langer vers houdt. Dit systeem maakt het ook mogelijk om elk type voedsel op elk schap in de koelkast te leggen, aangezien er geen temperatuurverschillen zijn.

Smart Fresh

Innovatieve technologie met sensors maakt het mogelijk de werking van het apparaat aan te passen aan de gewoonten van de gebruiker. Een aanpasbaar intelligent systeem analyseert en registreert dagelijks en wekelijks het gebruik van het apparaat en past de werking van het apparaat aan aan het geregistreerde gebruikspatroon. Als bijvoorbeeld een grotere frequentie van het openen van de deur wordt verwacht zal het apparaat voor die tijd de temperatuur automatisch laten dalen, waardoor de temperatuur van de etenswaren minder zal stijgen. Ook het inbrengen van grotere hoeveelheden levensmiddelen in de koelkast of vriezer zal door het apparaat automatisch worden geregistreerd, waardoor deze intensiever zal koelen of vriezen.

Aanbevolen verdeling van voedsel in het apparaat

Vakken in het koelcompartiment:

 • bovenste gedeelte: blikvoedsel, brood, wijn, gebak, etc.

 • middelste gedeelte: zuivel, kant-en-klaarmaaltijden, desserts, frisdrank, bier, gekookt eten, etc.

 • Chill Zone-bak: vlees, vleesproducten, delicatessen;

 • Bak voor fruit en groenten: vers fruit, groenten, salades, wortelgroenten, aardappelen, uien, knoflook, tomaten, zuurkool, knolgroenten, etc.

porazdelitev zivil_advance

Vakken in de deur van het koelcompartiment:

 • bovenste/middelste bakken in de deur: eieren, boter, kaas, etc.

 • onderste bakken in de deur: dranken, blikjes, flessen

Bewaar in het koelgedeelte geen fruit (bananen, ananassen, papaya’s, citrusfruit) en groenten (courgettes, aubergines, komkommers, paprika’s, tomaten en aardappelen) die gevoelig zijn voor lage temperaturen.

Vriesvakken:

 • invriezen, bewaren van bevroren levensmiddelen (zie hoofdstuk Invriezen en bewaren van ingevroren levensmiddelen).

Bewaar in de vriezer NIET het volgende: sla, eieren, appelen, peren, druiven, perziken, yoghurt, zure melk, zure room en mayonaise.

Bewaren van levensmiddelen in de koelkast

Belangrijke waarschuwingen voor het bewaren van levensmiddelen

Juist gebruik van het apparaat, correcte verpakking, handhaving van de juiste temperatuur en naleving van hygiënische voedselnormen zijn van beslissende invloed op de kwaliteit van bewaard voedsel.

Neem de datum van houdbaarheid van de levensmiddelen in acht die aangegeven staat op de verpakking van het product.

Levensmiddelen in de koelkast moeten worden bewaard in gesloten dozen of correct worden verpakt, zodat geen geuren en vocht kunnen worden afgegeven of ontvangen.

Bewaar in de koelkast geen brandbare, vluchtige of explosieve levensmiddelen.

Flessen met een inhoud met een hoog alcoholgehalte moeten hermetisch afgesloten en rechtopstaand worden bewaard.

Sommige organische oplossingen, etherische olie in de schillen van citroenen en sinaasappelen, zuur in boter enz. kunnen door langdurig contact met plastic oppervlakken of afsluitmateriaal beschadigingen veroorzaken en vroegtijdige veroudering van uw apparaat.

Een onaangename geur wijst op gebrekkige reinheid of bedorven inhoud van het apparaat (zie hoofdstuk Reiniging van het apparaat).

Als u langere tijd van huis gaat, verwijder dan aan bederf onderhevige levensmiddelen uit de koelkast.

Voorkom het bederven van voedsel

Volg de onderstaande instructies om het bederven van voedsel te voorkomen:

 • Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het toestel aanzienlijk stijgen.

 • Reinig regelmatig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel. Reinig ook regelmatig het afvoergootje.

 • Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjesin de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.

 • Als het toestel met koelfunctie gedurende een lange periode leeg blijft, schakelt u het uit. Ontdooi het toestel, maak het schoon en laat het drogen. Laat de deur open om schimmelvorming in het toestel te voorkomen.

Invriezen en bewaren van ingevroren levensmiddelen

Procedure van invriezen

De maximale hoeveelheid verse etenswaren die u in een keer in het apparaat kunt doen staat aangegeven op het etiket met de basisgegevens van het apparaat. Als de hoeveelheid groter wordt, wordt ook de kwaliteit van hetinvriezen en de ingevroren etenswaren slechter.

 • U kunt alle lades verwijderen om het vriesvolume volledig te benutten.

 • Activeer intensief invriezen 24 uur voordat u vers voedselinvriest:

  • druk op de H-toets.

Om ervoor te zorgen dat voedingsmiddelen zo snel mogelijk worden ingevroren, verdeelt u de verpakkingen zoals hieronder beschreven:

 • Verdeel verse producten over kleinere verpakkingen (1 kg). Leg twee verpakkingen tegen de achterwand langs de linker- en rechterrand van de bovenste lade, één verpakking in het midden ervoor (ook in de bovenste lade) en één verpakking in de middelste lade, tegen het midden van de achterwand.

Vers voedsel mag de reeds ingevroren verpakkingen niet raken!

 • Intensief invriezen van kleinere hoeveelheden (1-2 kg) is niet nodig.

Belangrijke waarschuwingen voor het invriezen van verse etenswaren

Vries alleen levensmiddelen in die daarvoor geschikt zijn. Deze moeten altijd van een goede kwaliteit zijn en vers zijn.

Kies de juiste verpakking.

De verpakking mag geen lucht en vocht doorlaten, zodat het voedsel niet uitdroogt en vitaminen verliest.

Vermeld op de verpakking de inhoud en datum van invriezen.

Het is belangrijk de etenswaren zo snel mogelijk in te vriezen, maak kleine pakjes. Laat de etenswaren afkoelen voor het invriezen.

Bewaren van diepvriesproducten

 • Neem bij het bewarenen gebruik van diepvriesproducten de aanwijzingen van de fabrikant in acht. Op de verpakking staat de temperatuur en de houdbaarheid aangegeven.

 • Kies uitsluitend voedsel met onbeschadigde verpakking, opgeslagen in vriezers bij een temperatuur van -18 °C of lager.

 • Koop geen etenswaren met rijp op de verpakking, aangezien deze meerderekeren zijn ontdooid, waardoor de kwaliteitis verslechterd.

 • Bescherm bij vervoer de levensmiddelen tegenontdooiing. Door een stijging van de temperatuur, ook voor korte tijd, kan de kwaliteit van het product verslechteren.

Houdbaarheid van bevroren levensmiddelen

Aanbevolen houdbaarheid in de vriezer

Eten

Houdbaarheid

Fruit, rundvlees

van 10 tot 12 maanden

Groente, kalfsvlees, gevogelte

van 8 tot 10 maanden

Hert

van 6 tot 8 maanden

Varkensvlees

van 4 tot 5 maanden

Fijngesneden of gemalen vlees

4 maanden

Brood, gebak, kant-en-klaar maaltijden, niet vette vis

3 maanden

Ingewanden

2 maanden

Gerookte worst, vette vis

1 maand

Ontdooien van bevroren voedsel

 • Ontdooien is een belangrijke stap in het bewaren van voedsel door bevriezing. Het is van belang dat het voedsel op de juiste manier wordt ontdooid.

 • Geschikte manieren om voedsel te ontdooien:

  • in de koelkast;

  • in koud water;

  • in een magnetron of oven met een geschikt ontdooiprogramma.

 • Sommige bevroren producten kunnen bereid worden zonder het eerst te ontdooien. Dit is aangegeven door de fabrikant op de verpakking.

 • Het is belangrijk dat het voedsel is verpakt in kleine porties. Op deze manier gaat het ontdooien een stuk sneller.

 • Gebruik gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel zo snel mogelijk. Nadat het voedsel is ontdooid, worden bacteriën weer actief en bederft voedsel snel. Dat geldt met name voor fruit, groenten en kant-en-klaar voedsel.

 • Vries gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel niet meer in.

Het toestel ontdooien

Automatische ontdooiing van de koelkast

De koelkast hoeft niet ontdooid te worden, want het ijs aan de achterwand van het interieur van de koelkast dooit automatisch. Het ijs dat ontstaat dooit als de compressor niet werkt. De druppels lopen door de opening in de achterwand van de koelkast weg in een bak boven de compressor, waar ze verdampen.

Zorg ervoor dat u met etenswaren of andere voorwerpen niet de opening verstopt in de achterwand van het interieur van de koelkast.

In het geval dat er zich op de achterwand een overmatige hoeveelheid ijs verzamelt (een laag van 3-5 mm), moet u het apparaat uitschakelen en het ijs laten ontdooien en met de hand verwijderen.

Ontdooien van de NoFrost vriezer

 • Het ontdooienvan de vriezer NoFrost gebeurt automatisch, er kan zich soms rijp vormen, maar dat verdwijnt weer vanzelf.

Handmatig ontdooien van de NoFrost vriezer

 • Ondanks dat u een NoFrost-apparaat heeft, kan rijpvorming ontstaan. Dit komt meestal door abnormaal gebruik van het apparaat, bijvoorbeeld door het te vaak openen van de deur, het te lang openen van de deur, slechte dichting van de deur, etc.

In dit geval kunt u de vriezer handmatig ontdooien op de volgende manier:

SLIKA_UI_SND_HSN_CL

 • Inschakelen: houd de toetsen G en H tegelijk ingedrukt. Er klinkt een piepgeluid en de weergave CL verschijnt op het B-display. De weergave dF verschijnt op het C-display.

 • Uitschakelen: zodra het ontdooiproces is voltooid, wordt de functie automatisch uitgeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt weergegeven op displays B en C.

Gebruik geen ontdooisprays, want die kunnen de plastic onderdelen doen smelten of schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Gebruik voor de verwijdering van rijp en ijs geen mes of scherpe voorwerpen, aangezien deze (de buis van) het koelsysteem kunnen beschadigen.

Het toestel reinigen

Koppel het apparaat eerst los van de stroomtoevoer voordat u het reinigt – schakel het apparaat uit (zie het hoofdstuk Apparaat in/uitschakelen) en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 • Gebruik een zachte doek om alle oppervlakken te reinigen. Niet geschikt voor reiniging zijn reinigingsmiddelen die schuurmiddelen, zuren of oplosmiddelen bevatten.

Reinig de buitenkant van het apparaat met water of sop met een milde oplossing.

Gelakte en aluminium oppervlakken kunnen worden gereinigd met lauwwarm water waaraan u een mild reinigingsmiddel hebt toegevoegd. Gebruik van reinigingsmiddelen met een laag alcoholgehalte zijn toegestaan (bijv. reinigingsmiddelen voor ramen). Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol voor reiniging van kunststof materialen bevatten.

De binnenkant van het apparaat kan worden gereinigd met lauwwarm water waaraan u een beetje azijn kunt toevoegen.

 • Was de onderdelen van de uitrusting aan de binnenkant van het apparaat NIET in de vaatwasser, aangezien deze dan beschadigd kunnen raken.

SLIKA_CUSCENJE_ODPRTINE

 • Onder het koelpaneel dat de binnenkant van de koelvriescombinatie koelt, bevindt zich een goot en een opening voor afvoer van dooiwater. De goot en opening mogen niet verstopt raken. Inspecteer deze regelmatig en maak deze zo nodig schoon (bijvoorbeeld met een kunststof rietje).

 • Rijp of ijsafzettingen met een dikte van meer dan 3-5 mm verhogen het energieverbruik en moeten daarom regelmatig worden verwijderd, (wat niet geldt voor de NO FORST vriezer). Gebruik geen scherpe voorwerpen, oplosmiddelen of sprays.

 • De condensor, die zich naast de compressor bevindt aan de achterkant van het apparaat (alleen bij sommige modellen), moet schoon worden gehouden, vrij van stof of andere verontreinigingen. Maak deze af en toe schoon met een zachte niet-metalen borstel of een stofzuiger.

 • Schakel na reiniging het apparaat weer in en plaats het voedsel.

Onderhoud

VZDRŽEVANJE_COMBI

Probleemoplossen

Storing:

Oorzaak of verhelpen:

Het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.

 • Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.

Het koelsysteem werkt langere tijd onafgebroken:

 • Omgevingstemperatuur te hoog.

 • Deur te vaak en te lang open.

 • Onjuist geslotendeur (mogelijk vreemdvoorwerp tussen deur, hangende deur, slechte afdichting - controleer afdichting - enz.).

 • Overmatige hoeveelheid vers voedsel.

Overmatige ophoping van ijs op de achterwand van de binnenkant van de koelkast is te wijten aan:

 • Deur te vaak en te lang open.

 • Warm eten in de koelkast geplaatst,

 • Het plaatsenvan voedsel of container tegen de achterste binnenwand van de koelkast,

 • Slechte deurafdichting.

 • Als de afdichting vuil of beschadigd is, reinig hem dan of vervang hem.

Er is veel ijsvorming in de vriezer:

 • De deur is te lang of te vaak geopend.

 • De deur isniet goed gesloten.

 • De deur sluit niet goed af (de afdichting is vuil, de deur is niet uitgelijnd, de afdichting is beschadigd, enz.).

 • Ontdooi het toestel handmatig.

Condensvorming op het glazen plateau boven de laden:

 • Het is een voorbijgaand verschijnsel dat niet volledig kan worden voorkomen bij hoge temperaturen en vochtigheidsgraad. Het verschijnsel verdwijnt vanzelf als de temperatuur en vochtigheid normaliseren. We raden aan de lades vaker te reinigen en af en toe de druppels af te vegen.

 • Open de vochtregelaar.

 • Bewaar voedsel in zakken of andere goed sluitende verpakkingen.

Er loopt water uit de koelkast:

 • Verstopte afvoer voor dooiwater, water loopt langs de goot.

 • Reinig de afvoer, bijvoorbeeld met een kunststof rietje.

 • Ontdooi een te dikke ijslaag handmatig (zie hoofdstuk Ontdooien van het apparaat).

Led-verlichting werkt niet:

REPL_BY_PROF_2

 • Als de led-verlichting niet werkt, bel dan een servicemonteur.

 • Repareer de led-verlichting niet zelf, u kunt in contact komen met hoogspanning!

Op het display verschijnt HI:

 • Deur te vaak en te lang open.

 • Onjuist geslotendeur (mogelijk vreemdvoorwerp tussen deur, hangende deur, slechte afdichting - controleer afdichting - enz.).

 • Er was langere tijd geen elektriciteit.

 • Overmatige hoeveelheid vers voedsel.

Op het display verschijnt PF:

 • Er was langere tijd geen elektriciteit.

Op het display verschijnen de symbolen E0 of E8:

 • Toetsen reageren niet op aanraking. Bel een servicecentrum om de fout te verhelpen.

 • Het apparaat werkt tot reparatie in de veiligheidsstand. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.

Op het display verschijnen de symbolen E1 of E2:

 • Temperatuursensor is defect. Bel een servicecentrum om de fout te verhelpen. Het apparaat werkt tot de reparatie in de veiligheidsstand. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.

Op het display verschijnt E9:

 • De deur staat te lang open: sluit de deur.

 • Als ook de binnenverlichting niet werkt, is de deursensor defect. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt in de veiligheidsstand totdat het is gerepareerd. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.

Op het display verschijnt E4:

 • Storing in de ventilator van het compartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Zet de etenswaren op een koele plaats en schakel het apparaat uit.

Op het display verschijnt E5:

 • Storing in de ventilator van de condensor. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Zet de etenswaren op een koele plaats en schakel het apparaat uit.

Als geen van de bovenstaande redenen van toepassing is, bel dan het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum en geef het type, model en serienummer op het label met basisinformatie, wat zich binnen in het apparaat bevindt.

Informatie over het geluidsniveau van het apparaat

De koeling van de koelvriescombinatie gebeurt door het koelsysteem met een compressor (bij sommige apparaten ook met een ventilator), dit veroorzaakt een bepaald geluid. De sterkte van dit geluid is afhankelijk van de plaatsing, hetjuiste gebruik en de ouderdom van het apparaat.

 • Na het aanzetten van het apparaat kan de compressor (of het geluid van ruisen van vloeistof door het verplaatsen van de koelvloeistof) iets luider werken. Dit is geen defect en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat, na verloop van tijd wordt het geruisdan ook minder.

 • Soms is tijdens de werking een ongewoon of sterker geruis hoorbaar. dat ongewoonis voor het apparaat en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een onjuiste plaatsing van het apparaat.

  • Het apparaatmoet rechtop staanop een stevige ondergrond.

  • Het mag niet in contact komen met de wanden of naburige keukenelementen.

  • Controleer of de uitrusting van het interieurgoed op zijn plaats zit, of er geen blikjes, flessen of andere bakken of dozen tegen elkaar rammelen tijdensde werking.

 • Een groterebelasting van het koelsysteem door het vaker openen van de deur,het langer openlaten van de deur, het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen, het overschakelen op intensiever invriezen of koelen, kan een tijdelijke verhoging van het geluidsniveau van het apparaattot gevolg hebben.

Bescherming van het milieu

Verpakkingsmateriaal wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen die kunnen worden gerecycled, weggegooid of vernietigd zonder gevaar op te leveren voor het milieu.

Verwijderen van een oud apparaat

Lever een oud apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor huishoudelijke apparatuur, om het milieu te beschermen.

Doe eerst het volgende:

 • koppel het apparaat los van de stroomvoorziening;

 • laat kinderen niet met het apparaat spelen.

kanta1_FACE_LIFTDit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor het verwerken van elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering van het product draagt bij aan het voorkomen van negatieve effecten op het milieu en de gezondheid, die kunnen optreden bij onjuiste verwijdering. Voor uitgebreide informatie over het verwijderen en behandelen van het product kunt u contact opnemen met de gemeentelijke dienst die of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor afvalbeheer of de winkel waar u het product gekocht hebt.

Notities

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die geen invloed hebben op de werking van het toestel.

867157