PÜSTISE KÜLMIKU JA SÜGAVKÜLMIKU KASUTAMISE ÜKSIKASJALIKUD JUHISED

Olulised ohutusjuhised

Üldine informatsioon ja soovitused

Me täname Teid usalduse eest, mida näitasite meie seadme ostmisega, mis on mõeldud Teie elu lihtsustamiseks. Et teil oleks lihtsam oma seadet kasutada, lisasime detailse kasutusjuhendi ja eraldi lehel oleva paigaldusjuhendi. Juhised võimaldavad Teil võimalikult kiiresti õppida kasutama oma uut seadet.

Loodame, et seadme kasutamine valmistab palju rõõmu.

Palun külastage meie veebilehte, kuhu saate sisestada oma seadme mudeli numbri, mis on toodud nimiandmeplaadil või garantiilehel, et leida oma seadme täpne kirjeldus, soovitused kasutamiseks, veaotsingu, info teeninduse kohta, kasutusjuhendid jms.

INTERNEThttp://www.gorenje.com

Link EU EPREL andmebaasile

Seadmega kaasas oleval energiamärgisel olev QR-kood annab veebilingi selle seadme registreerimiseks ELi EPREL andmebaasis. Hoidke energiamärgist viitena koos kasutusjuhendi ja kõigi muude seadmega kaasasolevate dokumentidega. Toote toimivusega seotud teavet on võimalik leida EU EPREL andmebaasist, kasutades linki https://eprel.ec.europa.eu ning mudeli nime ja tootenumbrit, mille leiate seadme andmeplaadilt. Energiamärgise kohta täpsema info saamiseks külastage veebilehte www.theenergylabel.eu.

Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.

Külmik on ette nähtud värskete toiduainete säilitamiseks temperatuuril üle 0°C.

Sügavkülmik on mõeldus värskete toiduainete külmutamiseks Ja külmutatud toiduainete pikaaegseks säilitamiseks (kuni üks aasta, sõltuvalt toiduaine tüübist).

Järgmiseid sümboleid kasutatakse kogu juhendis ja nendel on järgnev tähendus:

Informatsioon, soovitus, nipp või nõuanne

Hoiatus – üldine oht

Hoiatus – elektrilöögioht

Hoiatus - tuleoht

Olulised märkused ja hoiatused

Enne seadme esmakordset kasutamist

Enne seadme vooluvõrku ühendamist, palun lugege hoolikalt läbi kasutusjuhised, kus on kirjeldatud seadet ja selle õiget ja ohutut kasutamist. Juhised on koostatud mitmele seadme mudelile/tüübile, seetõttu võivad need sisaldada funktsioonide kirjeldusi, mis teie seadmel puuduvad. Soovitame hoida käesolev juhend alles ja kui peaksite seadme edasi müüma, siis andke see seadmega kaasa.

Kasutusjuhend hõlmab ka Jäävaba (No Frost) sügavkülmiku versiooni/mudelit, mis on varustatud ventilaatoriga ja millel on automaatne sulatusprotsess (ainult osadel mudelitel).

Kontrollige koheselt, kas seadmel on vigastusi. Kui olete avastanud, vigastusi, mõlke, teavitage sellest koheselt seadme tarnijat.

Enne seadme vooluvõrku ühendamist, peab see seisma vertikaalses asendis vähemalt 2 tundi. Sellega vähendate võimalike häireid, mis on tingitud transpordi mõjust jahutussüsteemile.

Olulised ohutusjuhised

HOIATUS! Tulekahju / tuleohtlike materjalide oht.

Seade peab olema maandatud ja ühendatud vooluvõrku vastavalt kehtivatele nõuetele ja eeskirjadele.

HOIATUS! Ärge paigutage seadme taha teisaldatavaid pistikupesasid või teisaldatavaid toiteallikaid.

Enne seadme puhastamist, eemaldage see vooluvõrgust (eemaldage toitejuhe seinakontaktist).

Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik, et vältida võimalike õnnetusi.

HOIATUS! Seadme kohale paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei ole kuskile kinni jäänud või viga saanud.

Kui LED lamp ei põle, siis kutsuge hooldustehnik. Ärge püüdke LED lampi iseseisvalt vahetada, kuna on oht puutuda kokku kõrgepingega!

HOIATUS: Ärge kasutage mistahes elektrilisi seadmeid külmiku sees, välja arvatud sellised, mis on tootja poolt lubatud.

HOIATUS! Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid peale nende, mida tootja on soovitanud.

HOIATUS: Et vältida halvast stabiilsusest tekkivaid ohtusid, siis kontrollige, et seade oleks paigaldatud vastavalt juhistele.

Külmakahjustuse oht

Ärge kunagi pange külmutatud toitu otse suhu ja püüdke vältida külmunud toidu puutumist, kuna see võib põhjustada külmakahjustusi.

Laste ja haavatavate isikute turvalisus

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega asjakohaste kogemuste ja teadmisteta isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile seadme ohutu kasutamise kohta juhiseid või kui seadet kasutatakse nimetatud isiku järelevalve all.

Lastel tuleks silm peal hoida, et nad seadmetega ei mängiks.

Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Eemaldage pakend, mis on mõeldud seadme või selle teatavate osade kaitsmiseks transpordi ajal, ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. See kujutab endast vigastuste või lämbumisohtu.

Kasutatud seadme kasutusest eemaldamisel, lõigake ära toitejuhe ja jätke sahtlid seadmesse. See takistab lastel ennast seadmesse lukustamast.

Ainult Euroopa turgude jaoks

Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ning pärsitud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste või teadmisteta isikud, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nende tegevust jälgitakse ning kui nad mõistavad tegevusega seotud ohtusid.

Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Kolme- kuni kaheksa-aastased lapsed võivad külmutusseadmesse esemeid panna ja sealt välja võtta.

Hoiatus jahutusvedeliku kohta

Seade sisaldab väikeses koguses keskkonnasõbralikku, kuid tuleohtliku gaasi R600a. Hoolitsege, et ükski jahutussüsteemi osa poleks vigastatud. Gaasi lekkimine pole keskkonnale ohtlik, kuid võib põhjustada silmade ärritust või tuleohtu.

Gaasilekke korral õhutage põhjalikult ruum, eemaldage seade vooluvõrgust ja kutsuge hooldustehnik.

Oluline teave seadme kasutamise kohta

HOIATUS! See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades nagu:

 • personali köögialad kauplustes, kontorites ja muus töökeskkonnas;

 • põllumajandushoonetes ja klientide poolt hotellides, motellides ja mujal

 • majutust ja hommikusööki pakkuvates asutustes;

 • toitlustusasutustes ja muudes mittemüügi avaldustes.

HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis takistustevabad.

Seadet ei tohi kasutada õues ega jätta vihma kätte.

Ärge hoidke selles seadmes selliseid plahvatusohtlikke aineid nagu tuleohtlikke propellente sisaldavad aerosoolpurgid.

Kui te ei kasuta seadet pikema perioodi vältel, lülitage seade vastavast nupust välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Tühjendage seade, sulatage ja puhastage see ning jätke uks praokile.

Voolukatkestuse korral ärge avage sügavkülmiku ust, kui seade pole töötanud üle 16 tunni. Peale seda perioodi, kasutage külmutatud toit ära või leidke sellele teine säilituskoht (nt teine sügavkülmik).

Tehniline informatsioon seadme kohta

Nimiandmeplaadi leiate seadme seest. Sellel on toodud andmed pinge kohta, neto ja bruto maht, jahutusaine tüüp ja kogus ning teave kliimaklassi kohta.

Kui nimiandmeplaat pole teie poolt eelistatud või teie asukoha riigi keeles, asendage see ühe kaasasolevaga.

Keskkonnakaitse

Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata.

Vananenud seadme kasutusest eemaldamine

Keskkonna kaitsmiseks viige vananenud seade volitatud elektroonikajäätmete kogumispunkti.

Enne seda teostage järgmine:

 • eemaldage seade vooluvõrgust;

 • ärge lubage lastel seadmega märgida.

HOIATUS: Ärge vigastage jahutusvedeliku süsteemi. Sellega aitate ära hoida ka reostust.

kanta1_FACE_LIFT See sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina. Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks. Toote korrektne utiliseerimine aitab hoida ära negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib tekkida toote ebaõigel utiliseerimisel. Täpsema info toote utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, kes vastutab elektroonikajäätmete utiliseerimise eest, kohaliku jäätmekäitlusettevõtte poole või kauplusese, kust te seadme soetasite.

Soovitused energia säästmiseks külmikuga seadmetel

 • Paigaldage seade nii nagu on kasutusjuhendis kirjeldatud.

 • Ärge avage ust sagedamini kui vajalik.

 • Kontrollige vahel, et õhuringlus seadme all pole blokeeritud.

 • Kui tihend on vigastatud või ei taga mingi põhjusel piisavat tihedust, siis vahetage see esimesel võimalusel.

 • Säilitage toitu tihedalt suletud konteinerites või muus sobivas pakendis.

 • Enne toidu külmikusse asetamist, laske sellel jahtuda toatemperatuurini.

 • Sulatage külmutatud toiduaineid külmiku sektsioonis.

 • Kui soovite võtta kasutuselt kogu sügavkülmikuosa, siis eemaldage mõned sahtlid, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.

 • Veenduge, et sahtlite paigutus kambris on ühtlane ja toit on paigutatud nii, et õhk pääseb seadme sisemuses vabalt liikuma (järgige kasutusjuhendis toodud toiduainete paigutamise juhiseid).

Paigaldamine ja ühendamine

Ruumi valimine

 • Paigaldage seade kuiva ja hästi ventileeritavasse ruumi. Seade töötab korrektselt, kui keskkonna temperatuur jääb tabelis toodud vahemikku. Seadme klass on märgitud koos üldise informatsiooniga seadme nimiandmeplaadile.

  Kirjeldus

  Klass

  Ümbritseva temperatuuri vahemik °C

  Suhteline niiskus

  Laiendatud mõõdukas

  SN

  +10 kuni +32

  ≤75%

  Mõõdukas

  N

  +16 kuni +32

  Subtroopiline

  ST

  +16 kuni +38

  Troopiline

  T

  +16 kuni +43

  Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.

  Ärge paigaldage seadet ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 5 °C, kuna see võib põhjustada seadme ebakorrektset töötamist või tõrkeid!

 • Peale seadme paigaldust peab selle toitejuhtme pistikule olema ligipääs!

 • Ärge paigutage seadet kuumust eraldavate seadmete lähedusse, nagu näiteks pliit, ahi, radiaator või veekeetja ning samuti mitte otsesesse päikesevalgusesse. Seade peab asuma vähemalt 3 cm kaugusel elektri- või gaasipliidist ning vähemalt 30 cm kaugusel õli- või tahkekütte ahjust. Kui vahemaa soojusallika ja seadme vahel on väiksem, siis paigaldage isolatsioonipaneel.

Märkus: paigaldage seade piisavalt suurde ruumi. Seal peaks olema vähemalt 1 m3 ruumi 8 grammi külmutusagensi kohta. Külmutusagensi kogus on näidatud seadme sees oleval andmesildil.

Seadme asukoht

Seadme paigaldamisega peaks tegelema vähemalt kaks inimest, et vältida vigastusi ja seadme kahjustusi.

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Seade peab seisma püsti või kergelt tahapoole kallutatuna. It should be stable and placed a solid base. At the front, the appliance is fitted with two adjustable feet that can be used to level the appliance. Tagaküljel lihtsustavad seadme paigaldamist rattad (ainult osadel mudelitel).

 • Kui olete seadme reguleeritavate jalgade abil loodinud, reguleerige lisajalga seadme täiendava stabiilsuse tagamiseks.

 • Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte ja ärge paigutage seda kuumaallikate lähedusse. Kui seda ei saa vältida, paigaldage isolatsioonipaneel.

 • Seade on ette nähtud iseseisvaks paigaldamiseks. Nimivõimsuse / minimaalse energiatarbimise saavutamiseks jätke seina, seadme tagakülje ja seadme kohale alati 50 mm vaba ruumi. Ühtlasi tagage piisav õhuringlus seadmemõlemal küljel ja selle kohal.

 • Seadme võib paigaldada ka köögikappide kõrvale või vahele või seina äärde. Sellise paigutuse korral töötab seade laitmatult, samas võib elektritarbimine võib suureneda. Jätke minimaalne ruum seadme kohale ja taha, nagu joonisel on kujutatud.

 • Sahtlite ja riiulite väljatõmbamiseks või eemaldamiseks võtke arvesse seadmeukse avamiseks vajalikku ruumi või ruumi(vt paigaldusskeemi).

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_ADV-SUP

*sõltuvalt mudelist

**integreeritud käepidemega mudel

***valise/väljaulatuva käepidemega mudel

Märkus: Kui asetate seadmed kõrvuti, siis tuleb soetada ja paigaldada kondensatsioonivastane komplekt.

Koodid komplekti tellimiseks:

Kuiv ruum (suhteline niiskus alla 60%)

Seadmed kõrgusega 1850 mm

plastikplaat

HALL

850659

Seadme ühendamine

VTICNICA

 • Kasutage seadme vooluvõrku ühendamiseks toitejuhet. Seinakontakt peab olema maandatud. Nimipinge ja sagedus on märgitud koos seadme üldandmetega nimiandmeplaadile.

 • Seade peab olema maandatud ja ühendatud vooluvõrku vastavalt kehtivatele nõuetele ja eeskirjadele. Seade on kaitstud lühiajaliste nimipinge kõrvalekallete eest, kuid mitte rohkem kui +/- 6%.

Ukse avanemissuuna muutmine

Seadme ukse avanemissuunda saab muuta.

Märkus. Enne ukse avanemissuuna muutmist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Vajalikud tööriistad

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

Padrunvõti nr 8

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

Kruvikeeraja

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

Lapikkruvikeeraja

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

Mutrivõti nr 8

Märkus.

 • Kui seadeton vaja põhjaosadele juurdepääsu saamiseks kallutada, paluge kelleltki abi või asetage seade ettevaatlikult pehmele polstrile, et see kahjustada ei saaks. Avanemissuuna muutmiseks toimige järgmiselt.

 1. Tõstke seade püstiasendisse. Avage ülemine uks ja eemaldageukserestid (nende kahjustamise vältimiseks). Sulgege uks.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_1

 2. Eemaldage ülemise uksehinge otsak (1). Olge eriti ettevaatlik, et mitte liitmikku (A) kahjustada. Ühendage liitmik (A) lahti.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_2B

 3. Keerake kruvid (2) lahti ja eemaldage hing (3). Viigeliitmik (A) läbi hinge ava.Hoidke samal ajal uksest kinni, et see maha ei kukuks.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_3B

 4. Eemaldage ülemine uks keskmisest hingest, tõstes seda ettevaatlikult otse üles. Lay the door onto a smooth surface.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_4

 5. Võtke kotist(parem) otsak/kate (4) ja pange see kohale,kust ülemise hinge eemaldasite. Eemaldageja jätke käepärast otsak/kate teiselt poolt (5), kuhu hinge ümber paigutate.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

 6. Eemaldage ülemise ukse vasakult küljelt kork (6) ja tõmmake liitmik (A) välja. Seejärel eemaldage otsak (7) ülemise ukse paremalt küljelt. Pange otsak (7) ülemise ukse vasakule küljele ja asetage otsak (6) ülemise ukse paremale küljele.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_6B

 7. Keerake kruvi (8) lahti ja eemaldage ukse paigalhoidmismehhanism (10) ja uksetõkesti (9). Seejärel paigaldage kotis olev uksepaigalhoidmismehhanism ja uksetõkesti (9) kruvi (8) abil. Hoidke ukse paigalhoidmismehhanism (10) alles puhuks, kui vajate seda hiljem.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 8. Keerake kruvid keskmisest hingestlahti ja eemaldagesee. Seejärel eemaldage alumine uks alumisest hingest.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_8

 9. Asetage alumine uks siledalepinnale. Keerake kruvi (8) lahtija eemaldage ukse paigalhoidmismehhanism (10) ja uksetõkesti (9). Seejärel kinnitage kruviga (8) kotis olev ukse paigalhoidmismehhanism ja uksetõkesti (9). Hoidke ukse paigalhoidmismehhanism (10) alles puhuks, kui vajate seda hiljem.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 10. Eemaldage keskmise uksehinge otsak ja asendagesee vastasküljel.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_10

 11. Kallutage seadet tahapoole ja eemaldage reguleeritav jalg (11).

 12. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_12

  Keerake lahti alumise hinge (14) kolm kruvi ja eemaldage hing. Eemaldage lisajalg (12) alumise hingetihvti (13) küljest. Keerake tihvt (13) alumise hinge küljest lahti ja kruvige see koos lisajalaga (12) hinge vastasküljele.

 13. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_13

  Kinnitage hing (14) kruvide abil vastasküljele. Kruvid tuleb kinnitada alloleval joonisel näidatud järjekorras. Kõigepealt pingutage kruvi 1 ja seejärel kruvisid 2. Seejärel keerake reguleeritavad jalad (11) kinni.

 14. SLIKA_MENJAVA_VRAT_14

  Asetage alumine uks alumisele hingele ja hoidke neid paigal. Pöörake keskmist hinge 180°. Asetageseib õigesse asendisseja reguleerige keskmisehinge asendit selliselt, et saate alumise ukse paigaldada ja fikseerida.

 15. SLIKA_MENJAVA_VRAT_15B

  Pange ülemine uks õigesse asendisse, viige liitmik (A) läbi ava ülemises hinges (3) ja fikseerige kruvidega (2). Hoidkeülemist ust asendisse seadmise ajal paigal. Ühendage liitmik (A) uuesti.

 16. Pange ülemise hinge otsak (1) tagasi.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

 17. Avage ülemineuks ja pange ukserest tagasi;seejärel sulgege uks.

Märkus. Kui teie mudelil on käepide, siis viige see allpool olevaid juhiseid järgidesvastasküljele. Eemaldage ülemine uks ja asetage see siledale pinnale. Eemaldage otsakud (1) ja (4) ning keerake kruvid (2) lahti, nagu joonisel on näidatud. Pange käepide(3) vastasküljele tagasi,keerake kruvid (2) kinni ja keerake otsakud (1) ja (4) tagasi.

SLIKA_MANJAVA_VRAT_21

Seadme kirjeldus

Toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikat G.

SLIKA_APARATA_COMBI_SUP

A Külmik

 1. Juhtseade

 2. LED-valgustus

 3. MultiFlow osa

 4. Klaasriiulid

 5. Liugur ZeroZone'i sahtli puu- ja köögiviljade sahtliks muutmiseks

 6. ZeroZone'i sahtel

 7. CrispZone puu- ja juurviljasahtel koos niiskusetaseme reguleerimisega*

 8. Madalad ukseriiulid

 9. Pudeliriiul

B Sügabkülmik

 1. Ülemine külmutus ja hoiustamise sahtel

 2. Sügav SpaceBox sahtel külmutamiseks ja hoistamiseks

 3. Alumine sahtel

 • Sahtlid on varustatud süsteemiga, mis ei lase neid kogematavälja tõmmata. Sahtli eemaldamiseks seadmest tõmmake see nii kaugele välja kui võimalik, tõstke esiosa üles ja tõmmake täielikult välja.

*Ainult osadel mudelitel

Seadme kasutamine

SLIKA_UI_SUP_ZUNANJE

A

Seadme sisse-/väljalülitamise klahv

B

Külmiku sektsiooni temperatuurinäidik

B1

Külmiku sektsiooni temperatuuri seadistamise klahvid

C

Sügavkülmiku sektsioonis seadistatud temperatuuri näidik

C1

Sügavkülmiku sektsiooni temperatuuri seadistamise klahvid

D

Ökofunktsiooni sisse-/väljalülitamise klahv

E

Intensiivse jahutuse (superjahutus) sisse-/väljalülitamise klahv

F

Puhkuserežiim (pikem eemalolek)

G

Sügavkülmiku/ZeroZone'i teisendusklahv

H

Intensiivne sügavkülmutamise (kiirkülmutus) sisse- ja väljalülitusklahv

I

Helisignaali väljalülitamise klahv

J

Ooterežiimi lõpetamise klahv

Seadme sisse/välja lülitamine

Kui ühendate seadme esmakordselt elektrivõrku, on seade ooterežiimis (välja lülitatud, kuid elektrivõrguga ühendatud).

SLIKA_TIPKA_A_ZUNANJE.UPR

Seadme sisselülitamine: seadme sisselülitamiseks vajutage klahvi A . Kostub piiks ja temperatuurinäidik kuvatakse ekraanidel B ja C.

SLIKA_IZKLOP_DIGITI

Seadme väljalülitamine: seadme väljalülitamiseks vajutage klahvi A ja hoidke seda 2 sekundit all. Taas kostub piiks ja ekraanil B süttivad päripäeva välised segmendid. Seade on ooterežiimis (endiselt elektrivõrguga ühendatud).

Seadme temperatuuri reguleerimine

 • Seadme temperatuur on tehases seatud soovituslikule väärtusele, st külmiku sektsioonis 4 °C ja sügavkülmiku sektsioonis -18 °C.

 • Seadme sisselülitamise järel läheb mõni tund seadistatud temperatuuri saavutamiseks. Ärge asetage külmikusse ühtegi toiduainet enne, kui temperatuur on langenud vajalikule tasemele.

SLIKA_NASTAVLJANJE_TEMP_HL_DEL

Kasutage klahvi B1 seadme temperatuuri reguleerimiseks külmiku sektsioonis.

SLIKA_VIŠANJE_TEMPTõstke temperatuuri

SLIKA_NIŽANJE_TEMPAlandage temperatuuri

 • Külmiku temperatuuri saab reguleerida vahemikus +1 °C kuni 9 °C.

 • Iga kord ühele B1 klahvi vajutamisel tõstetakse või langetatakse temperatuuri 1 °C võrra. Kolm sekundit pärast viimase klahvi vajutamist salvestatakse hetke seadistus automaatselt külmiku sektsiooni viimase temperatuuri seadistusena.

 • Soovitatav temperatuuri seadistus on 4 °C.

SLIKA_NASTAVLJANJE_TEMP_ZO_DEL

Kasutage C1 klahve seadme temperatuuri reguleerimiseks sügavkülmiku sektsioonis.

SLIKA_VIŠANJE_TEMPTõstke temperatuuri

SLIKA_NIŽANJE_TEMPAlandage temperatuuri

 • Sügavkülmiku sektsiooni temperatuuri saab seada vahemikku -16 °C kuni -24 °C.

 • Iga kord ühele C1 klahvi vajutamisel tõstetakse või langetatakse temperatuuri 1 °C võrra. Kolm sekundit pärast viimase klahvi vajutamist salvestatakse hetke seadistus automaatselt sügavkülmiku sektsiooni viimase temperatuuri seadistusena.

 • Soovitatav temperatuuri seadistus on -18 °C.

Juhtplokk/ekraani ooterežiim

30 sekundit pärast viimase klahvi vajutamist lülitub juhtplokk/ekraan ooterežiimile. Kõik juhtploki näidikud ja ekraanid lülitatakse välja. Kui mõni lisafunktsioon on aktiveeritud, jääb selle näidik põlema ka siis, kui seade on ooterežiimis.

Ooterežiimist väljalülitamiseks toimige järgmiselt: vajutage korraks J klahvi A või avage külmiku sektsiooni uks. Kui mõni lisafunktsioon on aktiveeritud, võite selle lisafunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutada ka klahvi, et seade ooterežiimist üles äratada.

Intensiivne jahutamine (külmiku sektsioon)

Kasutage seda seadistust peale seadme esmakordset tööle lülitamist, enne puhastamist või enne suurema toidukoguse lisamist.

SLIKA_SUPER_COOL

Aktiveerimine: intensiivse jahutamise (superjahe) funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvi E. Kostub piiks ja super cool näidik süttib.

Ekraani B välised segmendid süttivad. Alguses põleb ainult esimene segment (vt eespool olevat joonist); seejärel süttivad järjestikused segmendid päripäeva.

SLIKA_SC_SEGMENTI

Selle funktsiooni toimimise lõpus põlevad ekraanil B kõik välised segmendid.

 • Kui intensiivse jahutamise (superjahutus) funktsioon on aktiveeritud, saab sügavkülmiku sektsiooni temperatuuri seadistada või reguleerida nagu tavaliselt.

 • Külmiku sektsiooni temperatuuri muutmiseks, kui intensiivse jahutamise (superjahutus) funktsioon on sisse lülitatud, tuleb intensiivse jahutamise funktsioon kõigepealt desaktiveerida, vajutades klahvi E.

Desaktiveerimine: intensiivse jahutamise (superjahutus) funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage klahvi E. Kuulete piiksu ja super cool näidik ei põle enam. Kui funktsiooni ei desaktiveerita käsitsi, desaktiveeritakse see automaatselt umbes 12 tunni pärast.

Ajal kui intensiivne jahutamine (superjahutus) on aktiveeritud, töötab seade maksimaalsel võimsusel. Sel ajal võib seadme töötamise müra olla veidi tugevam.

Intensiivne külmutamine (sügavkülmiku sektsioon)

Kasutage seda seadistust peale seadme esmakordset tööle lülitamist, enne puhastamist või enne suurema toidukoguse lisamist.

SLIKA_SUPER_FREEZE

Aktiveerimine: intensiivse külmutamise (kiirkülmutus) funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvi H. Kuulete piiksu ja fast freeze näidik süttib.

Ekstreemne külmutamine (sügavkülmiku sektsiooni ülemine sahtel): See funktsioon toimib ainult sügavkülmiku sektsiooni ülemises sahtlis. See tugineb intensiivsele jaheda õhu sisenemisele/puhumisele. Kiirema külmutamise korral säilib toidus rohkem vitamiine, mineraale ja toitaineid pikema perioodi jooksul.

Ekraani C välised segmendid süttivad järjest. Alguses põleb ainult esimene segment (vt eespool olevat joonist); seejärel süttivad järjestikused segmendid päripäeva.

SLIKA_FF_SEGMENTI

Selle funktsiooni toimimise lõpus põlevad ekraanil C kõik välised segmendid.

 • Kui intensiivse külmutamise (kiirkülmutus) funktsioon on aktiveeritud, saab külmiku sektsiooni temperatuuri seadistada või reguleerida nagu tavaliselt.

 • Sügavkülmiku sektsiooni temperatuuri muutmiseks, kui intensiivse külmutamise (kiirkülmutus) funktsioon on sisse lülitatud, tuleb intensiivse külmutamise (kiirkülmutus) funktsioon kõigepealt desaktiveerida, vajutades klahvi H.

Desaktiveerimine: intensiivse külmutamise (kiirkülmutus) funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage klahvi H. Kuulete piiksu ja fast freeze näidik ei põle enam. Kui funktsiooni ei desaktiveerita käsitsi, desaktiveeritakse see automaatselt umbes kahe päeva pärast.

Ajal kui intensiivne külmutamine (kiirkülmutus) on aktiveeritud, töötab seade maksimaalsel võimsusel. Sel ajal võib seadme töötamise müra olla veidi tugevam.

Ökounktsioon

SLIKA_ECO

Aktiveerimine: selleks, et aktiveerida eco, vajutage korraks klahvi D . Seejärel süttib eco mode näidik. Kui see funktsioon on aktiveeritud, töötab seade optimaalsetel seadistustel.

Desaktiveerimine: selleks, et desaktiveerida eco, vajutage uuesti korraks klahvi D. Temperatuur naaseb viimase seadistuse juurde.

Nimetatud eco desaktiveeritakse ka siis, kui kasutate klahvi B1 külmiku temperatuuri seadistuse muutmiseks või mõne muu lisafunktsiooni aktiveerimiseks.

Convert funktsioon

Kogu sügavkülmiku sektsiooni saab muuta ZeroZone'i sektsiooniks. Selles sektsioonis on temperatuur 0 °C või veidi alla selle. Seetõttu ärge hoidke selles kambris madala temperatuuri suhtes tundlikku toitu, kuna see võib külmuda. Enne ZeroZone'i funktsiooni sisselülitamist tühjendage sügavkülmiku sektsioon, et vältida külmutatud toidu ülessulamist ja riknemist.

SLIKA_CONVERT

 • Selleks, et aktiveerida Convert funktsioon: vajutage klahvi G . Kostub piiks ja convert 0°C.

 • Selle funktsiooni aktiveerimisel seatakse sügavkülmiku sektsiooni temperatuuriks 0 °C ja külmiku sektsiooni temperatuuriks 4 °C. Ekraanil C vilgub „0“, kuni temperatuur sügavkülmiku sektsioonis saavutab sobiva temperatuuri. Selle temperatuuri saavutamisel jääb näidik „0 C“ püsivalt põlema.

 • Seadme temperatuuri reguleerimine ZeroZone'i sektsioonis: kasutage C1 klahve, et seadistada temperatuur vahemikus -2 °C kuni + 3 °C.

 • Temperatuurid on ligilähedased ja sõltuvad külmiku sektsiooni temperatuuri seadistustest, ümbritseva keskkonna temperatuurist, ukse avamise sagedusest ja selles oleva toidu kogusest. Kõrgema temperatuuri seadistamine ZeroZone'i sektsioonis tõstab temperatuuri ka külmiku sektsioonis ja vastupidi. Reguleerige seadistust vastavalt töötingimustele.

 • Kui alumine sektsioon toimib ZeroZone'ifunktsioonina, saab külmiku sektsioonis temperatuure seadistada ainult vahemikus 4 °C kuni + 8 °C. Soovitame seda võimalust kasutada ainult siis, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on vahemikus + 16 °C kuni +32 °C. Kõrgemal temperatuuril ei ole võimalik tagada madalat temperatuuri seadme sees.

 • Kui Convert funktsioon on aktiveeritud, siis kõik muud lisafunktsioonid desaktiveeritakse.

 • Teisendamise Convert desaktiveerimine: vajutage uuesti klahvi G klahvi. Kostub piiks ja convert 0°C.

Convert funktsioon mõjutab ka ZeroZone'i sahtli temperatuuri. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ei ole sahtli temperatuur 0 °C lähedal. Pigem toimib sahtel puu- ja köögiviljakorvina olenemata liuguri seadistusest või asendist, mis võib põhjustada toidu riknemist. Seetõttu soovitame kõrgema temperatuuri suhtes tundlikud toidud viia sobivamasse kohta.

Puhkuserežiim (pikem eemalolek)

Kasutage seda funktsiooni siis, kui olete pikemat aega eemal, näiteks puhkusele minnes või pikal lähetusel olles.

SLIKA_HOLIDAY_MODE

Aktiveerimine: selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvi F . Kostub piiks ja holiday mode näidik süttib.

 • Selle funktsiooni aktiveerimisel seatakse külmiku sektsiooni temperatuuriks 15 °C ja sügakülmiku sektsiooni temperatuuriks -18 °C.

Enne selle funktsiooni aktiveerimist tühjendage külmiku sektsioon, kuna kõik selles sektsioonis olevad kiiresti riknevad toiduained võivad halvaks minna.

Desaktiveerimine: funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti klahvi F.

Lapselukk

SLIKA_OTROŠKA_ZAŠCITA

Aktiveerimine: lapseluku aktiveerimiseks vajutage ja hoidke samal ajal all (2 sekundit) klahve J ja D. Kostub piiks ja ekraanil B kuvatakse korraks LL.

Funktsioon lukustab kõik klahvid, välja arvatud A, D, I ja J.

Desaktiveerimine: funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage uuesti ja hoidke korraga all klahve J ja D.

Elektrikatkestuse või -lühise korral aktiveeritakse funktsioon elektri tagasitulemisel uuesti.

Kõrge temperatuuri häire

SLIKA_ALARM_HI

Kui temperatuur seadme sees on liiga kõrge, siis aktiveeritakse helisignaal (katkendlik heli) ja ekraanil B või C hakkab vilkuma HI sektsioonis, kus temperatuur on liiga kõrge.

 • Iga kord, kui seade klahviga A sisse lülitatakse, rakendatakse 24-tunnine viivitus kõrge temperatuuri häire käivitamisel. Kui seade selle aja jooksul piisavalt madalat temperatuuri ei saavuta, aktiveeritakse häire.

Signaali välja lülitamine:

 • Helisignaali tunnistamiseks ja välja lülitamiseks vajutage klahvi I . Kui vajutate klahvi I esimest korda, siis lülitub alarm välja ja ekraanil B või C kuvatakse vastavas sektsioonis registreeritud kõrgeim temperatuur. Kui vajutate klahvi I teist korda, vilgub ekraanil B või C hetke seadistatud temperatuur. Temperatuuri näidik vilgub seni, kuni seadme tegelik temperatuur langeb alla häiretaseme.

 • Kui seade on saavutanud piisava temperatuuri, lakkab temperatuuri näidik vilkumast ja jääb püsivalt põlema.

 • Kui helisignaali ei tunnistata ja välja ei lülitata, lülitub see igas tunnis umbes 15 minutiks uuesti sisse.

Avatud ukse häire

Kui külmiku või sügavkülmiku sektsiooni uks jääb liiga kaua avatuks, aktiveeritakse helisignaal (korduvad piiksud). Kui helisignaali käsitsi välja ei lülitata, kostub see 10 minutit. Seade töötab edasi nii, nagu oleks uks suletud.

Signaali väljalülitamine: signaali väljalülitamiseks tuleb uks sulgeda.

Kui lülitate signaali välja, vajutades klahvi I, siis käivitatakse signaal 4 minuti möödumisel uuesti, kui uks on ikka lahti.

Kui jätate ukse lahti kauemaks kui 10 minutiks, siis signaali enam ei kostu. Seade lülitub ohutusrežiimile, et tagada piisav jahutamine ja vältida toidu riknemist, ehkki uks on avatud.

Elektrikatkestuse/-lühise häire

SLIKA_PF

Kui elektrikatkestuse (lühis) ajal on seadme temperatuur häirrtasemeni, siis aktiveeritase kõrge temperatuuri signaal, kui elekter tagasi tuleb. Aktiveeritakse helisignaal ja ekraanil B või C vilgub PF sektsioonis, kus temperatuur on liiga kõrge.

Helisignaali tunnistamiseks ja välja lülitamiseks vajutage klahvi I. Ekraanil C või C kuvatakse kõrgeim registreeritud temperatuur.

Kui vajutate uuesti klahvi I, lülitub elektrikatkestuse (lühis) häire lõplikult välja ja seadistatud temperatuur kuvatakse ekraanil B või C.

Kui samal ajal aktiveeritakse kõrge temperatuuri häire, toimib see pärast toite elektrikatkestuse häire desaktiveerimist, nagu on kirjeldatud jaotises „Kõrge temperatuuri häire“.

Seadme sisetarvikud

(*Tarvikud sõltuvad mudelist)

Riiul

SLIKA_IZVLEK_POLICE

Tühjad riiulid saate oma maitse järgi paigutada külmiku sees olevate juhikutele, ilma et peaksite neid külmikust eemaldama. Tühjad riiulid saate oma maitse järgi paigutada külmiku sees olevate juhikutele, ilma et peaksite neid külmikust eemaldama. Hoidke kiiresti riknevat toitu riiuli tagaosas, kus temperatuur on madalaim.

Traatrest pudelitele*

NOSILEC_ZA_STEKLENICE

 • Osad mudelid on varustatud traadist pudelirestiga. See on varustatud kaitsega juhusliku välja tõmbamise eest. Seda on võimalik välja tõmmata ainult tühjana. Resti välja tõmbamiseks tõstke seda kergelt esiosast ja tõmmake enda poole. Asetage pudelirest nii, et pudelite pikkus ei takistaks ust korrektselt sulgemast.

  Restile võib maksimaalselt asetada üheksa 0,75 liitrist pudelit või kogukaaluga 13 kilogrammi – vt seadme sees paremal pool olevalt etiketilt.

 • Pudelirestile võib samuti asetada konserve (piki- või ristipidi).

Puu- ja juurviljasahtel koos niiskusetaseme kontrolliga (CrispZone)*

 • Külmiku alumine sahtel on ette nähtud puu- ja juurvilja säilitamiseks. See tagab niiskuse ja hoiab toidu kuivamast.

 • Sahtli niiskusetaset reguleeritakse automaatselt, vastavalt sinna paigutatud toidu tüübile ja kogusele.

SLIKA_CRISP_ZONE_FS600-20_AUTO

 • Tõmmake sahtel välja:

  • Tõmmake sahtlit nii kaugele, kui see tuleb. Seejärel tõstke sahtli esiosa ja tõmmake see täiesti välja.

ZeroZone'i sahtel*

(Ainult osadel mudelitel)

ZeroZone'i sahtel võimaldab säilitada mitmesuguseid värskeid toiduaineid kuni kolm korda kauem kui tavalises külmikus. Toit jääb kauem värskemaks, säilitades maitse ja toitained. Selles sahtlis olev temperatuur sõltub külmiku sektsiooni temperatuuri seadistustest, keskkonnatemperatuurist, ukse avanemise sagedusest ja selles asuvasttoiduhulgast

Et ZeroZone sahtlis oleks temperatuur umbes 0 ° C, soovitame külmkambri temperatuuri reguleerida alla 4 ° C. ZeroZone'i sahtli temperatuur võib langeda allapoole 0 ° C, seetõttu asetage temperatuuritundlikud toidud külmkapi ülemisse osasse.

Optimaalse tulemuse saamiseks, peab sahtel olema täielikult suletud.

 • Toidu ostmisel jälgige, et see on värske, kuna see määrab toidu kvaliteedi, samuti selle, kaua toit külmikus säilib.

 • Hoidke toitu suletud konteinerites või sobivates pakendites, et vältida lõhna eraldumist või selle vastuvõtmist.

 • Võtke toit 30 kuni 60 minutit enne kasutamist külmikust välja, et selle aroom ja maitse täiustuksid toatemperatuuril.

 • Toidud, mis on tundlikud madalate temperatuuride suhtesja ei sobi ZeroZone sahtlis hoidmiseks, on järgmised: ananassid, avokaadod, banaanid, oliivid, kartulid, baklažaanid, kurgid, oad, paprikad, melonid, arbuusid, kõrvitsad, suvikõrvitsad, kabatšokid jne.

SLIKA_IZVLEK_PREDALA_ESS

 • Sahtli eemaldamiseks:

  • Tõmmake sahtel nii kaugele, kui see tuleb.

  • Seejärel tõstke esiosa ja tõmmake sahtel tervenisti välja.

ZeroZone'i sahtli puu- ja köögiviljade sahtliks muutmine*

 • Kui vajatelisaruumi puu- ja köögiviljade jaoks,saate FreshZone'i sahtlistteha puu- ja köögivilja sahtli (CrispZone).

SLIKA_CONVERT_DRSNIK

 • Selleks kasutageliugurit järgmiselt:

  • Sahtli kasutamiseks ZeroZone’ina: lükake liugurit paremale.

  • Sahtli kasutamiseks puu- ja köögiviljade sahtlina (CrispZone): lükake liugurit vasakule.

Kui Convert funktsioon on aktiveeritud, toimib sahtel puu- ja köögiviljakorvina olenemata liuguri seadistusest või asendist. Isegi kui liugur on seatud ZeroZone'i asendisse, ei ole sahtli temperatuur 0 °C lähedal, mis võib põhjustada toidu riknemist. Seetõttu soovitame kõrgema temperatuuri suhtes tundlikud toidud viia sobivamasse kohta.

Ukserestid

SLIKA_VRATNE_POSODE

Külmiku ukse siseküljele paigutatud riiulid on ette nähtud juustu, või, munade, jogurti ja väiksemate pakendite, tuubide, konservide jms säilitamiseks.

Võite restid soovi korral ringi paigutada, tõstes neid kergeltsoontest, mis neid kinni hoiavad, ja paigaldada need soovitud kohta, lükates need seal olevatesse soontesse.

Alumine riiul on ette nähtud pudelite hoidmiseks.

Igale ukseriiulile võib panna kuni 5 kg.

MultiFlow õhuionisaatoriga

 • Täiustatud MultiFlow-ventilatsioonisüsteem koos dünaamilise jahutusega jaotab ioniseeritud õhu ühtlaselt ja võrdsustab temperatuuri kogu külmikus. Eriti negatiivsete ioonidega rikastatud õhk jäljendab looduslikku mikrokliimat, mis hoiab toitu kauem värskena. See süsteem võimaldab ka hoida igasugust toitu külmiku suvalisel riiulil, kuna nende vahel pole temperatuuride erinevusi.

SLIKA_MULTIFLOW_SUP

Kohandamistehnoloogia (AdaptTech)

Innovatiivse anduri tehnoloogia võimaldab häälestada seadme tööd vastavalt kasutaja soovidele või harjumustele. Adaptiivne intelligentne süsteem jälgib, analüüsib ja dokumenteerib igapäevaselt ja iganädalaselt seadme kasutamist ja kohandab seadme töötamist tajutavate mudelitega. Kui seade suudab ukse avamise sagedust ette näha, vähendab seade temperatuuri automaatselt enne sellist kellaaega, et vältida toidu temperatuuri suurenemist ukse tihedamal avamise perioodil. Seade suudab ennustada ka suuremate toiduainete lisamist külmkappi või sügavkülmikusse ja kohandada intensiivsemat jahutamist või külmutamist.

Soovituslik toidu paigutamine seadmes

Külmiku sektsioonid:

 • ülemine osa: konservid, leib, vein, kondiitritooted jne.

 • keskmine osa: piimatooted, valmistoidud, magustoidud, mahlad, õlu, jne.

 • FreshZone/ZeroZone sahtel: liha, lihatooted, delikatessid;

 • Puu- ja juurvilja sahtel: värsked puu- ja juurviljad, salatid, kartulid, sibulad, küüslauk, tomatid, hapukapsas, naerid jne.

porazdelitev zivil_advance

Külmiku siseukse sektsioonid:

 • ülemine/keskmine ukse riiul: munad, või, juust jne.

 • alumine ukseriiul: joogid, konservid, pudelid

Ärge säilitage puuvilju (banaane, ananasse, papaiat, tsitruselisi) ja tundlike köögivilju (suvikõrvitsaid, kabatšokke, kurke, paprikaid, tomateid ja kartuleid) külmikus madalatel temperatuuridel.

Sügavkülmik sekstsioonid:

 • külmutamine, külmutatud toidu säilitamine (vt peatükki Külmutamine ja külmutatud toidu säilitamine).

Ärge säilitage sügavkülmikus: lehtsalatit, mune, õunu, pirne, viinamarju, virsikuid, jogurtit, hapupiima, hapukoort ja majoneesi.

Toidu säilitamine külmikus

Olulised hoiatused toidu säilitamisel

Seadme korrektne kasutamine, asjakohane pakendamine, õige temperatuuri hoidmine ja hügieenistandardite järgimine mõjutab oluliselt toiduainete säilitamise kvaliteeti.

Järgige pakendil märgitud toidu aegumiskuupäevi.

Külmikus säilitatavat toitu tuleks hoida suletud pakendites või sobivas pakendis, et vältida selle lõhna ja niiskuse eraldumist või vastu võtmist.

Ärge hoidke külmikus kergestisüttivaid, lenduvaid ja plahvatusohtlikke aineid.

Suure alkoholisisaldusega pudelid peavad olema tihedalt suletud ja ladustatud püstiasendis.

Mõned orgaanilised lahused, eeterlikud õlid sidruni- ja apelsinikoores, või happes jms võivad pikaajalise kokkupuute korral kahjustada plastpindu, põhjustades nende materjalide kahjustusi ja enneaegset vananemist.

Ebameeldiv lõhn hoiatab seadme puhtuse puudumise või riknenud toiduainete eest (vt peatükk Seadme puhastamine).

Kui lahkute kodust pikemaks ajaks, eemaldage külmkust kergesti riknevad ained.

Vältida toidu saastumist

Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.

 • Ukse lahtijätmine pikaks ajaks võib oluliselt tõsta temperatuuri seadme sektsioonides.

 • Toiduga kokkupuutuvaid pindu ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme tuleb regulaarselt puhastada.

 • Toorest liha ja kala tuleb külmikus hoida sobivates anumates, et need ei puutuks muu toiduga kokku ja et neist ei tilguks muule toidule vedelikke.

 • Kui külmutusseade jäetakse pikemaks ajaks tühjalt seisma, siis lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja jätke uks avatuks, et seadmesse ei tekiks hallitust.

Toidu säilitamine*

Toidu tüüp

Optimaalne säilitus- temperatuur (°C)

Optimaalne niiskuse tase säilitamisel (%)

Ligikaudne säilitusaeg

Sealiha

-1 kuni 4

95

3 päeva

Veiseliha

0 kuni 4

95

kuni 3 nädalat

Lammas

0 kuni 4

95

14 päeva

Kana

0 kuni 4

95

3 päeva

Kala

0 kuni 4

95

3 kuni 10 päeva

Mereannid

0 kuni 4

95

2 päeva

Laagerdunud liha

1,5

95

16 nädalat

Piimatooted (jogurt, hapukoor, või, pehme juust, määrdejuust jne)

2 kuni 4

95

7 kuni 10 päeva

Peet

0

95

3 kuni 5 kuud

Brokkoli

0

95-100

10 kuni 14 päeva

Värske kapsas

0

98-100

3 kuni 6 nädalat

Porgandid, valmis

0

98-100

4 kuni 5 kuud

Lehtsalat, talv

0

95-100

2 kuni 3 nädalat

Küüslauk

0

65-70

6 kuni 7 kuud

Nuikapsas

0

98-100

2 kuni 3 kuud

Hiina kapsas

0

95-100

2 kuni 3 kuud

Kapsas, hiline

0

98-100

3 kuni 4 kuud

Porgandid

0

95-100

2 nädalat

Lillkapsas

0

95-98

2 kuni 4 nädalat

Seller, tavaline

0

98-100

2 kuni 3 kuud

Lehtpeet

0

95-100

10 kuni 14 päeva

Redised

0

95-100

2 kuni 4 nädalat

Mais, magus

0

95-98

5 kuni 8 päeva

Porrulauk

0

95-100

2 kuni 3 kuud

Seened

0

95

3 kuni 4 päeva

Petersell

0

95-100

2 kuni 3 päeva

Pastinaak

0

98-100

4 kuni 6 kuud

Taliredis

0

95-100

2 kuni 4 kuud

Mädarõigas

0

98-100

10 kuni 12 kuud

Lillkapsas

0 kuni 2

90-95

2 kuni 4 nädalat

Sibulad

0 kuni 2

65-70

6 kuni 7 kuud

Spargel

0 kuni 2

95-100

2 kuni 3 nädalat

Herned, rohelised

0 kuni 2

95-98

1 kuni 2 nädalat

Juurviljad, tükeldatud

0 kuni 2

90-95

kuni 5 päeva

Rooskapsas

0 kuni 2

90-95

1 kuni 2 nädalat

Karusmarjad

0 kuni 2

90-95

3 kuni 4 nädalat

Kurgid

4 kuni 10

95

10 kuni 14 päeva

Kartulid

7 kuni 10

90-95

kuni 9 kuud

Avokaado, valmimata

7 kuni 10

85-95

kuni 6 nädalat

Paprikad

7 kuni 10

90-95

2 kuni 3 nädalat

Tomatid

10 kuni 12

85-90

4 kuni 7 päeva

Oad, seemned

< 15

40-50

6 kuni 10 kuud

Pirnid

-3

90-95

2 kuni 7 kuud

Aprikoosid

-1

90-95

1 kuni 3 nädalat

Maasikad

0

90-95

3 kuni 7 päeva

Vaarikad

0 kuni 2

90-95

2 kuni 3 päeva

Sõstrad

0 kuni 2

90-95

1 kuni 4 nädalat

Mustikad

0 kuni 2

90-95

14 päeva

Kirsid

0 kuni 2

90-95

2 kuni 3 nädalat

Viinamarjad

0 kuni 2

85

2 kuni 8 nädalat

Kiivid, küpse

0 kuni 2

90-95

1 kuni 3 kuud

Virsikud

0 kuni 2

90-95

2 kuni 4 nädalat

Kirsid

0 kuni 2

90-95

2 kuni 3 nädalat

Kiivid, valmimata

0 kuni 2

90-95

2 kuni 6 kuud

Nektariinid

0 kuni 2

90-95

1 kuni 3 nädalat

Apelsinid

0 kuni 2

90-95

2 kuni 4 nädalat

Hurmaa

0 kuni 2

90-95

2 kuni 3 kuud

Ploomid

0 kuni 2

90-95

2 kuni 5 nädalat

Puuvili, tükeldatud

0 kuni 2

90-95

kuni 10 päeva

Õunad

0 kuni 4

90-95

1 kuni 12 kuud

Melonid

4

90-95

15 päeva

Apelsinid

4 kuni 7

90-95

2 kuni 4 nädalat

Mandariinid

5 kuni 8

90-95

2 kuni 4 nädalat

Mango

10 kuni 13

85-95

2 kuni 3 nädalat

Melonid

10 kuni 13

85-95

1 kuni 2 nädalat

Ananassid

10 kuni 13

85-95

2 kuni 4 nädalat

Sidrunid

11 kuni 13

90-95

2 kuni 3 nädalat

Arbuus

12 kuni 15

85-95

1 kuni 3 nädalat

Banaanid, küpsed

13 kuni 16

85-95

3 päeva

Greip

13 kuni 16

90-95

1 kuni 3 nädalat

Külmutamine ja külmutatud toidu säilitamine

Külmutamise protseduur

Maksimaalne värske toidu kogus, mida saate korraga panna seadmesse, on toodud seadme nimiandmeplaadil. Kui asetate seadmesse korraga suurema koguse külmutamiseks ettenähtud toiduaineid, siis halveneb külmutamise kvaliteet; samuti halveneb juba külmutatud toidu kvaliteet.

 • Et võtta kasutusele kogu sügavkülmiku maht, siis eemaldage kõik sahtlid.

 • Aktiveerige Super Külmutamise funktsioon 24 tundi enne värskete toiduainete külmutamist.

  • Vajutage klahvi H.

Toidu võimalikult kiire külmutamiseks paigutage pakid järgmiselt:

 • Jagage värske toit väiksematesse pakkidesse (1 kg). Paigutage kaks pakki tagaseina äärde piki ülemise sahtli vasakut ja paremat serva, üks pakk nende keskele ette (ka ülemises sahtlis) ja üks pakk keskmisse sahtlisse, vastu tagaseina keskosa.

Hoolitsege, et värsked toiduained ei puutuks kokku toiduainetega, mis on juba külmutatud.

 • Väiksemate toidukoguste (1-2 kg) külmutamise korral pole Super Külmutamise funktsiooni aktiveerimine vajalik.

Olulised hoiatused külmutamisel

Alati kasutage sügavkülmikut külmutamiseks sobivate toiduainete külmutamiseks.Alati kasuta kvaliteetset ja värsket toitu.

Alati kasutage värskeid ja kvaliteetseid toiduaineid.

Valige toiduainele kõige sobivam pakend ja pakendage korrektselt.

Märkige toidu tüüp, kogus ja külmutamise kuupäev pakendile.

Oluline on toit võimalikult kiirelt külmutada. Seetõttu soovitame kasutada väiksemaid pakendeid. Jahutage toit enne külmutamist.

Tööstuslikult külmutatud toidu säilitamine

 • Kui säilitate ja kasutate külmutatud toitu, siis järgige tootjapoolseid juhiseid. Pakendile on märgitud temperatuur ja kõlblikkusaeg.

 • Valige ainult kahjustamata pakendis toitu, mida hoitakse sügavkülmikus temperatuuril -18 ° C või madalamal.

 • Ärge ostke härmatisega kaetud toitu, kuna see näitab, et see on osaliselt sulatanud mitu korda ja et see on madalama kvaliteediga.

 • Kaitske oma toitu sulamise eest transportimisel. Temperatuuri tõusu korral on säilitusaeg lühem ja kvaliteet halveneb.

Külmutatud toidu säilitusaeg

Soovituslik säilitusaeg sügavkülmikus

Toidu tüüp

Aeg

puuvili, veiseliha

10 kuni 12 kuud

köögivili, vasikaliha, linnuliha

8 kuni 10 kuud

Ulukiliha

6 kuni 8 kuud

Sealiha

4 kuni 6 kuud

tükeldatud liha või hakkliha

4 kuud

leib, kondiitritooted, valmistoidud, kala

3 kuud

rupskid

2 kuud

suitsuvorst, rasvane kala

1 kuu

Külmutatud toidu sulatamine

 • Sulatamine on oluline samm külmutatud toidusäilitamine. Toit tuleb õigesti üles sulatada.

 • Sobivad järgmised sulatusmeetodid:

  • külmikus,

  • külmas vees,

  • sobiva sulatusprogrammiga mikrolaineahjus või konvektsiooniahjus.

 • Mõningaid külmutatud tooteid saab küpsetada ilma eelneva sulatamiseta. See on täpsustatud tootja poolt pakendil.

 • Pakkige toit väikestes kogustes.See laseb toidulkiiremini sulada.

 • Tarbige osaliselt või täielikult sulatatudtoitu nii kiirestikui võimalik. Sulatatudtoidus bakterid taasaktiveeruvad ja toit rikneb kiiresti. See kehtib eriti puu-, köögiviljade ja valmistoidu kohta.

 • Ärge külmutageosaliselt või täielikult sulatatud toitu uuesti.

Seadme sulatamine

Külmiku automaatne sulatamine

Külmkapp ei vaja sulatamist, sest tagumise siseseinajää sulab automaatselt. Ajal kui kompressori ei tööta, sulab kogu akumuleerunud jää. Tilgad voolavad külmiku tagaseinas olevasse avasse, mis asub kompressori kohal olevasse salve, kust need aurustuvad.

Veenduge, et külmiku tagaseinas asuvad avad pole kunagi blokeeritud toiduga või muu objektiga.

Kui külmiku sisemisele tagaseinale on tekkinud härmatise kiht (3-5 mm), lülitage seade välja ja sulgege see käsitsi.

NoFrost-sügavkülmiku sulatamine

 • NoFrost-sügavkülmikud sulatatakse automaatselt. Härmatis, mis võib aeg- ajalt koguneda,kaob automaatselt.

NoFrost-sügavkülmiku käsitsi sulatamine

 • Funktsiooni NoFrost olemasolule vaatamata võib seadme seintele koguneda härmatist. See on tavaliselt seadmenormaalsest erineva kasutamise tagajärg, näiteks liiga sage ukse avamine, ukse liiga kauaks lahti jätmine, ukse kehv tihendjne

Sellisel juhul saab sügavkülmiku sulatadakäsitsi vastavalt järgmisele protseduurile:

SLIKA_ROCNO_ODTALJEVANJE

 • Aktiveerimine: Vajutage ja hoidke korraga all klahve G ja H. Kostub helisignaal, ekraanil B kuvatakse CL ja ekraanil C kuvatakse dF.

 • Desaktiveerimine: sulatamisprotsessi lõpetamisel desaktiveeritakse funktsioon automaatselt. Seadistatud temperatuur kuvatakse ekraanidel B ja C.

Seadme puhastamine

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust – lülitage seade välja (vt peatükk Seadme lülitamine sisse/välja) ja toitejuhe seinakontaktist.

 • Pindade puhastamiseks kasutage pehmet lappi. Puhastusvahendid, mis sisaldavad abrasiivseid aineid, happeid või lahusteid, ei sobi puhastamiseks, kuna need võivad pinda kahjustada.

Puhastage seadme väliskorpus veega või pehme nõudepesuaine lahusega.

Lakiga kaetud ja alumiiniumpindu võib puhastada leige veega, millele on lisatud natuke pesuainet. Lubatud on kasutada madala alkoholisisaldusega puhastusvahendeid (nt aknapesuained). Ärge kasutage plastmaterjalide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi.

Seadme sisemust saab puhastada leige veega, millele võib lisada veidi äädikat.

 • Ärge peske seadme sisetarvikuid nõudepesumasinas, kuna need võivad kahjustuda.

SLIKA_CUSCENJE_ODPRTINE

 • Kanal ja ava sulatusvee väljavooluks asuvad külmiku interjööri jahutuspaneeli all. Ärge blokeerige kanalit ja ava. Kontrollige neid sageli ja vajadusel puhastage (nt plastikust kõrrega).

 • 3-5 mm jää- või härmatisekiht suurendab energiakulu. Seetõttu tuleb see regulaarselt eemaldada (ei kehti NoFrost sügavkülmikute kohta). Ärge kasutage mingeid teravaid esemeid, lahusteid ega aerosoole.

 • Kondensaator, mis asub seadme tagaküljel oleva kompressorseadme kõrval (ainult mõnede mudelite puhul), peab olema puhas, tolmu- ja muude lisandite vaba. Puhastage seda aeg-ajalt pehme mittemetallist harja või tolmuimejaga.

 • Peale puhastamist lülitage seade tööle ja asetage toit sisse tagasi.

Tõrkeotsing

Probleem:

Põhjus või lahendus:

Seade on ühendatud vooluvõrku, kuid see ei tööta.

 • Kontrollige, et vooluvõrgus on pinge ja kas seade on sisse lülitatud.

Jahutussüsteem töötab pidevalt pikka aega järjest:

 • Liiga kõrge keskkonna temperatuur.

 • Ust on avatud liiga sageli või liiga kaua.

 • Uks pole korrektselt suletud (mingid osakesed tihendi vahel, viltune uks, vigastatud tihend jms).

 • Korraga on seadmesse asetatud suur kogus värsket toitu.

Külmiku sisemisele tagaseinale ülemäärane jää kogunemine võib tuleneda järgnevast:

 • Ust on avatud liiga sageli või liiga kaua.

 • Külmikusse on asetatud soe toit.

 • Toit või toidupakendid on vastu külmiku tagaseina.

 • Halb ukse tihendus.

 • Kui tihend on must või vigastatud, siis puhastage või vahetage see.

Jää või härmatise kogunemine sügavkülmiku sisemusse:

 • Uks on liiga kaua või liigasageli avatud.

 • Ust pole korralikult suletud.

 • Ukse tihendiviga (tihend on määrdunud, uks pole korralikult joondatud, tihend on kahjustatud jne).

 • Sulatage seadekäsitsi.

Kondensaat (niiskus) on sahtlite kohal riiulitel.

 • See on mööduv nähtus, mida ei saa täielikult kõrge temperatuuri ja niiskuse juures ära hoida. See kaob, kui temperatuur ja niiskuse tase normaliseeritakse. Soovitame sagedamini puhastada sahtlid ja vajadusel niiskusetilgad ära pühkida.

 • Avage niiskuse reguleerimise liugur.

 • Pange toit kottidesse või muusse pakendisse, mis on hästi tihendatud.

Vett tilgub/lekib külmikust:

 • Vee väljavooluava on ummistunud või vesi tilgub kanalist mööda.

 • Puhastage ummistunud ava, kasutades selleks näiteks plastikust kõrt.

 • Kui on tekkinud paks härmatisekiht, siis sulatage seade käsitsi (vt lõiku Seadme sulatamine)

LED valgustus ei tööta.

REPL_BY_PROF_2

 • Kui LED lamp ei põle, siis kutsuge hooldustehnik.

 • Ärge püüdke LED lampi iseseisvalt vahetada, kuna on oht puutuda kokku kõrgepingega!

Näidikul kuvatakse HI:

 • Ust on avatud liiga sageli või liiga kaua.

 • Uks pole korrektselt suletud (mingid osakesed tihendi vahel, viltune uks, vigastatud tihend jms).

 • Pikem voolukatkestus.

 • Korraga on seadmesse asetatud suur kogus värsket toitu.

Näidikul kuvatakse PF:

 • Pikem voolukatkestus.

Näidikul kuvatakse E0 või E8:

 • Anduri nupud ei reageeri. Remondiks helistage teeninduskeskusesse.

 • Ajal, mil hooldustehnik seadetremondib, töötab see turvarežiimis. Seade hoiab automaatselt iga osa jaoks kõige sobivaimat temperatuuri.

Näidikul kuvatakse E1 või E2:

 • Temperatuurianduri viga või tõrge. Remondiks helistage teeninduskeskusesse. Ajal, mil hooldustehnik seadet remondib, töötab see turvarežiimis. Seade hoiab automaatselt iga osa jaoks kõige sobivaimat temperatuuri.

Näidikul kuvatakse E9:

 • Uks on liiga kaua avatud olnud. Sulgege uks.

 • Kui külmikuosa valgustus ka ei tööta, on tegemist ukseanduri tõrkega. Remondiks helistage teeninduskeskusesse. Seade töötab turvarežiimis kuni see parandatakse. Seade säilitab automaatselt iga osa jaoks kõige sobivama temperatuuri.

Näidikul kuvatakse E4:

 • Sektsiooni ventilaatori rike. Remondiks helistage teeninduskeskusesse. Seade ei toimi normaalselt. Viige toit jahedasse kohta ja lülitage seade välja.

Näidikul kuvatakse E5:

 • Kondensaatori sektsiooni ventilaatori rike. Remondiks helistage teeninduskeskusesse. Seade ei toimi normaalselt. Viige toit jahedasse kohta ja lülitage seade välja.

Kui ülaltoodud näpunäited ei lahenda teie probleemi, helistage lähimasse volitatud teeninduskeskusesse ja teatage seadme siseküljel olevale nimiandmeplaadile märgitud seadme tüüp, mudel ja seerianumber.

Teave seadme müra kohta

Külmiku/sügavkülmiku jahutamiseks on võimalik kasutades jahutussüsteemis kompressorit (ja mõnel seadme mudelil ventilaatorit), mis tekitab müra. Müra tase sõltub seadme paigaldamisest, nõuetekohasest kasutamisest ja seadme vanusest.

 • Pärast seadme ühendamist toitevõrguga võib kompressori töö või vedeliku voolamise heli olla mõnevõrra valjem. See pole märk seadme talitlushäirest ja see ei mõjuta seadme kasulikku eluiga. Aja jooksul võib seadme töötamise heli muutuda mõnevõrra vaiksemaks.

 • Mõnikord võib seadme töötamise ajal ilmneda ebaharilik või vali müra, see on enamasti ebaõige paigaldamise tulemus:

  • Seade peab olema paigaldatud tasasele ja kindlale alusele.

  • Seade ei tohi kokku puutuda seina ega külgneva mööbliga.

  • Veenduge, et seadme sisetarvikud oleksid kindlalt oma kohal ja et müra ei oleks põhjustatud üksteise kõrvale asetatud purkide, pudelite või muude anumate kokku puutumisest.

 • Jahutussüsteemi suurema töökoormuse tõttu, kui ust avatakse sagedamini või pikema aja jooksul, kui korraga on seadmesse asetatud suur kogus värsket toitu või intensiivse külmutus- või jahutusfunktsioonide aktiveerimisel, võib seade ajutiselt tekitada rohkem müra.

Teie märkused

Jätame endale õiguse teha muudatusi, mis ei mõjuta seadme funktsioone.

859082