INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE DETALIATE PRIVIND FRIGIDERUL ȘI CONGELATORUL AUTONOM

Avertizare de siguranţă importantă

Informaţii și sfaturi generale

Vă mulţumim pentru încrederea pe care aţi arătat-o achiziţionând aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viaţa. Pentru a ușura utilizarea produsului, am furnizat instrucţiuni detaliate de utilizare și instrucţiuni de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucţiunile vă vor permite să cunoașteţi noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil.

Vă dorim să îl utilizaţi cu multă plăcere.

Vizitaţi site-ul nostru unde puteţi introduce numărul modelului aparatului dumneavoastră, indicat pe plăcuţa cu date tehnice sau în fișa de garanţie, pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind utilizarea, depanarea, informaţii despre service, instrucţiuni de utilizare etc.

INTERNEThttp://www.gorenje.com

Link către baza de date EU PREL

Codul QR privind eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul furnizează un link web la înregistrarea aparatului în baza de date EU EPREL. Păstrați eticheta energetică împreună cu manualul de utilizare și alte documente furnizate comunicate împreună cu acest aparat. Este posibil să găsiți informații legate de performanța produsului în baza de date EU EPREL utilizând linkul https://eprel.ec.europa.eu și numele modelului și numărul produsului pe care le puteți găsi pe plăcuța cu date tehnice a aparatului. Pentru mai multe detalii referitoare la eticheta energetică, accesați www.theenergylabel.eu.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.

Frigiderul este destinat depozitării alimentelor proaspete la temperaturi de peste 0°C.

Congelatorul este destinat congelării alimentelor proaspete și depozitării pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcţie de tipul de alimente).

Următoarele simboluri sunt folosite pe tot cuprinsul manualului și au următoarele sensuri:

Informație, aviz, sfat, sau recomandare

Avertisment – pericol general

Avertisment – pericol de șoc electric

Avertisment – pericol de incendii

Atenţionări și precauţii importante

Înainte de prima utilizare a aparatului

Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare care descriu aparatul și utilizarea corectă și sigură a acestuia. Instrucţiunile se aplică pentru mai multe tipuri/modele ale aparatului; așadar pot fi descrise aici setări sau echipamente care nu sunt disponibile în aparat. Vă recomandăm să salvaţi acest manual de instrucţiuni pentru referinţe viitoare și să îl atașaţi la aparat dacă acesta este vândut în viitor.

Manualul de instrucţiuni include versiunea/modelul congelatorului No Frost prevăzut cu un ventilator și în care procesul de dezgheţare este automat (numai la unele modele).

Verificaţi eventualele deteriorări sau nereguli ale aparatului. Dacă descoperiţi că aparatul dvs. este deteriorat, informaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat aparatul.

Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare, lăsaţi aparatul să se odihnească într-o poziţie verticală timp de cel puţin 2 ore. Acest lucru va reduce posibilitatea producerii unor disfuncţii ale sistemului de răcire care rezultă din transportarea aparatului.

Instrucţiuni importante de siguranţă

AVERTIZARE! Risc de incendiu/ materiale inflamabile.

Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de alimentare cu împământare în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare.

AVERTIZARE! Nu introduceţi prize multiple sau surse portabile de alimentare cu energie în spatele aparatului.

Înainte de curăţarea aparatului, deconectaţi-l de la sursa principală de alimentare (scoateţi cablul de alimentare din priza de perete).

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta ar trebui înlocuit de către producător, o unitate service sau persoane calificate similar pentru a se evita pericolele.

AVERTIZARE! Când poziţionaţi aparatul, verificaţi să nu fie prins sau deteriorat cablul de alimentare.

Dacă nu funcţionează LED-ul, sunaţi la un tehnician de service. Nu încercaţi să reparaţi singuri LED-ul, deoarece există pericol de contact cu tensiune înaltă!

ATENŢIE! Nu utilizaţi niciun dispozitiv electric în interiorul aparatului, cu excepţia celor permise de producătorul acestui frigider.

AVERTISMENT! Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, decât dacă acestea au fost recomandate de producător.

ATENŢIE! Pentru a evita orice pericol cauzat de stabilitatea scăzută a aparatului, asiguraţi-vă că acesta este instalat conform instrucţiunilor.

Pericol de degerături

Nu puneţi niciodată alimente congelate în gură și evitaţi să atingeţi alimentele congelate, deoarece acest lucru poate provoca îngheţ sau degerături.

Siguranţa copiilor și a persoanelor vulnerabile

Aparatul nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experienţa și cunoștinţele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite de o persoană responsabilă pentru siguranţa acestora.

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către

Detașați ambalajele destinate protecției aparatului sau a anumitor componente, pe durata transportului, și nu le lăsați la îndemâna copiilor. Acestea prezintă pericol de rănire sau sufocare.

Când eliminaţi un aparat uzat, deconectaţi cablul de alimentare, scoateţi ușa și lăsaţi rafturile în aparat. Acest lucru va împiedica copiii să se blocheze în aparat.

Doar pentru pieţele europene

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mari și de persoane cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experienţa sau cunoștinţele necesare, dacă sunt supravegheaţi sau au fost instruiţi în ceea ce privește folosirea aparatului în mod sigur și înţeleg pericolele implicate.

Copiii nu se pot juca cu aparatul.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către

Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot încărca și scoate alimente în/din aparatele de răcit.

Atenţie privind agentul frigorific

Aparatul conţine o cantitate mică de gaz R600a, care nu dăunează mediului înconjurător, dar care este totuși inflamabil. Asiguraţi-vă că nu sunt deteriorate componentele sistemului de răcire. O scurgere de gaze nu este periculoasă pentru mediul înconjurător, dar ar putea cauza vătămări oculare sau incendii.

În cazul unei scurgeri de gaz, ventilaţi bine încăperea, deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare și contactaţi un tehnician de service.

Informaţii importante privind utilizarea aparatului

AVERTIZARE! Acest aparat este creat pentru a fi folosit în gospodării și alte locaţii similare precum:

 • bucătăriile pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru.

 • ferme și de clienţi în hoteluri, moteluri și alte

 • pensiuni;

 • în catering și alte medii de vânzare cu ridicata.

ATENŢIE! Fantele de ventilaţie ale aparatului sau elementul încorporat trebuie să fie în permanenţă curate și neobstrucţionate.

Aparatul nu poate fi utilizat în exterior și nu poate fi expus la precipitaţii.

Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu agent de propulsie inflamabil, în acest aparat.

Dacă aparatul nu mai este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, opriţi-l folosind butonul relevant și deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare. Goliţi aparatul, dezgheţaţi-l, curăţaţi-l și lăsaţi ușa întredeschisă.

În cazul unei erori sau a unei defecţiuni a sursei de alimentare, nu deschideţi compartimentul congelator decât dacă congelatorul nu funcţionează timp de peste 16 ore. După această perioadă, utilizaţi alimentele congelate sau asiguraţi o răcire suficientă (de exemplu, un aparat înlocuitor).

Informaţii tehnice despre aparat

Plăcuţa cu caracteristici tehnice poate fi găsită în interiorul aparatului. Acesta indică date privind tensiunea, volumul brut și net, tipul și cantitatea de agent frigorific și informaţii despre clasele climatice.

Dacă informaţiile de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice nu sunt în limba dumneavoastră maternă, înlocuiţi-o cu cea furnizată.

Protecţia mediului

Ambalajele sunt realizate din materiale ecologice, care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun pericol pentru mediu.

Eliminarea unui aparat uzat

Pentru a proteja mediul înconjurător, duceţi aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a aparatelor de uz casnic.

Înainte de a face acest lucru, procedaţi în felul următor:

 • deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare;

 • nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.

ATENŢIE! Nu deterioraţi circuitul de răcire. Acest lucru va preveni, de asemenea, poluarea.

kanta1_FACE_LIFT Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informaţii detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.

Recomandări privind economisirea energiei cu aparatele frigorifice

 • Instalaţi aparatul conform manualului de instrucţiuni.

 • Nu deschideţi uşa aparatului mai frecvent decât este necesar.

 • Ocazional asiguraţi-vă că circulaţia aerului sub aparat nu este obstrucţionată.

 • Dacă garnitura este deteriorată sau nu asigură o etanșare perfectă din orice motiv, înlocuiţi-o cât mai curând posibil.

 • Depozitaţi alimentele în recipiente bine etanșate sau în ambalaje adecvate.

 • Înainte de pune alimentele în frigider, lăsaţi-le să se răcească la temperatura camerei.

 • Dezgheţaţi alimentele congelate punându-le într-un compartiment din frigider.

 • Pentru a utiliza întregul volum interior al compartimentului frigorific, îndepărtaţi unele dintre sertare conform descrierii din manualul de instrucţiuni.

 • Asiguraţi-vă că rafturile sunt distribuite uniform și că alimentele sunt așezate astfel încât aerul să poată circula liber în interiorul aparatului (respectaţi amplasarea recomandată a alimentelor conform descrierii din instrucţiuni).

Instalarea si conectarea

Alegerea incaperii

 • Instalaţi aparatul într-o încăpere uscată şi bine aerisită. Aparatul funcţionează corect dacă temperatura mediului se încadrează în intervalul specificat în tabel. Clasa relevantă a aparatului este indicată pe plăcuţa/eticheta cu informaţiile tehnice de bază despre aparat.

  Descriere

  Clasa

  Intervalul de temperatură ambiental °C

  Umiditate relativă

  Extinsă temperată

  SN

  +10 până la +32

  ≤75%

  Temperată

  N

  +16 până la +32

  Subtropicală

  ST

  +16 până la +38

  Tropicală

  T

  +16 până la +43

  Acest aparat nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil.

  Nu așezaţi aparatul într-o încăpere unde temperatura poate scădea sub 5 ° C, deoarece acest lucru poate cauza funcţionarea anormală sau defectarea aparatului!

 • După instalare, fișa de alimentare a aparatului trebuie să fie accesibilă!

 • Nu așezaţi aparatul în apropierea aparatelor sau dispozitivelor care radiază căldură, cum ar fi aragaz, sobă, radiator, boiler etc. și nu îl expuneţi la lumina directă a soarelui. Aparatul trebuie să stea la o distanţă de cel puţin 3 cm de un aragaz electric sau pe gaz sau la cel puţin 30 cm de un sobă cu combustibil lichid sau cu combustibil solid. Dacă distanţa dintre această sursă de căldură și aparat este mai mică, utilizaţi un panou izolator.

Notă: Așezați aparatul într-o cameră suficient de mare. Este necesară o distanță de cel puțin 1 m3 de spație la fiecare 8 grame de agent refrigerant. Cantitatea de refrigerant este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.

Amplasarea aparatului

Aparatul trebuie instalat de cel puțin două persoane pentru a evita rănirea persoanelor sau deteriorarea aparatului.

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Aparatul trebuie să fie în poziție orizontală sau să fie înclinat ușor în spate. Acesta ar trebui să fie stabil și așezat pe o bază solidă. În partea din față, aparatul este prevăzut cu două picioare reglabile care pot fi utilizate pentru a echilibra aparatul. În partea din spate, rolele permit instalarea mai ușoară a aparatului (numai la anumite modele).

 • După ce ați echilibrat aparatul cu ajutorul picioarelor reglabile, reglați piciorul suplimentar pentru a asigura o stabilitate suplimentară a aparatului.

 • Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui și nu îl așezați lângă surse de căldură. Dacă nu puteți evita acest lucru, instalați un panou izolator.

 • Aparatul este destinat instalării de sine stătătoare. Pentru a atinge consumul nominal/minim de energie, asigurați întotdeauna o distanță de 50 mm între perete și partea din spate a aparatului și partea de deasupra aparatului. De asemenea, permiteți circulația adecvată a aerului pe fiecare parte a aparatului și deasupra acestuia.

 • De asemenea, aparatul poate fi amplasat lângă sau între corpuri sau dulapuri de bucătărie sau lângă un perete. În cazul în care este amplasat astfel, aparatul va funcționa impecabil; cu toate acestea, consumul de energie ar putea crește. Respectați distanța minimă în partea de sus și în spatele aparatului, așa cum este indicat în imagine.

 • Țineți cont de spațiul sau de distanța necesară pentru a deschide ușa aparatului, pentru a permite tragerea sau scoaterea sertarelor și a rafturilor (consultați schema de instalare).

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_adv-sup

*în funcție de model

**model cu mâner integrat

***model cu mâner exterior/proeminent

Conectarea aparatului

VTICNICA

 • Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la sursa principală de alimentare cu energie. Priza de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranţă). Tensiunea și frecvenţa nominală sunt indicate pe plăcuţa/eticheta cu informaţiile de bază despre aparat.

 • Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de alimentare și împământat în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare. Aparatul va rezista abaterilor pe termen scurt de la tensiunea nominală, dar nu mai mult de +/- 6%.

Inversarea ușiidirecţii de deschidere

Direcţia în care se deschide ușa aparatului poate fi inversată.

Notă: Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte de a inversa direcţia de deschidere a ușii.

Instrumente necesare:

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

Cheie tubulara nr. 8

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

șurubelniţă cu formă

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

Șurubelniţă plată

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

Cheie de piuliţe nr. 8

Notă:

 • Dacă aparatul trebuie să fie înclinat pentru a permite accesul la piese din parteade jos, cereţiasistenţa unei alte persoane sau așezaţi ușor aparatul pe niște garnituri moi pentru a nu-l deteriora. Pentru a inversa direcţia de deschidere, procedaţi după cum urmează.

 1. Puneţi aparatul într-o poziţie verticală. Deschideţi ușa superioară și îndepărtaţi rafturileușilor (pentru a preveni deteriorarea lor în timpulprocedurii). Închideţi ușa.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_1

 2. Scoateţi capacul superior al balamalei (1). Aveţi grijă deosebită să nu deterioraţi conectorul (A). Deconectaţi conectorul (A).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_2B

 3. Desfaceţi șuruburile (2) și scoateţi balama (3). Treceţi conectorul (A) prin orificiul din balama. Ţineţiușa în timp ce faceţiacest lucru pentrua împiedica să cadă

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_3B

 4. Scoateţi ușa superioară de la balamauamijlocie ridicând-o cu atenţie în sus. Așezaţiușa pe o suprafaţă netedă.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_4

 5. Scoateţi capacul / capacul (dreapta) (4) din pungă și așezaţi-l pe locul din care a fost scoasăbalama de sus. Îndepărtaţi și salvaţi capacul/ capacul de pe cealaltăparte (5) la care va fi mutată balama.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

 6. Scoateţi capacul (6) din partea stângă a ușii superioare și scoateţi conectorul (A). Apoi, scoateţi capacul (7) din partea dreaptă a ușiisuperioare. Puneţi capacul (7) în partea stângă a ușii superioare și așezaţi capacul (6) în partea dreaptă a ușii superioare.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_6B

 7. Desfaceţi șurubul (8) și scoateţi dispozitivul de fixare a ușii (10) și oprireaușii (9). Apoi, utilizaţi un șurub (8) pentru a instala dispozitivul de fixare a ușii furnizat în sac și oprirea ușii (9). Păstraţi dispozitivul de fixare a ușii (10) în cazul în care veţi avea nevoie mai târziu.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 8. Desfaceţi șuruburile de la balamaua din mijloc și îndepărtaţi-le. Apoi, scoateţi ușa de jos din balama de jos.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_8

 9. Puneţi ușa de jos pe o suprafaţă netedă. Deșurubaţi șurubul (8) și scoateţi dispozitivul de fixare a ușii (10) și oprireaușii (9). Apoi, utilizaţi un șurub (8) pentru a atașa dispozitivul de fixare a ușii furnizat în sac și oprirea ușii (9). Păstraţidispozitivul de fixarea ușii (10) în cazul în care veţi avea nevoie mai târziu.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 10. Scoateţi capacul balamalei din mijloc și înlocuiţi-l pe partea opusă.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_10

 11. Înclinaţi aparatul înapoi și îndepărtaţi piciorulreglabil (13).

 12. Deșurubaţi balamaua de jos (14). Scoateţipiciorul reglabil (13) din Pinul balamalei inferioare (11). Deșurubaţi știftul (11) de la balama de jos și înșurubaţi-l în partea opusă a balamalei.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_12

 13. Folosiţi șuruburile pentru a fixa piciorul de la pasul 11 și balamaua de jos de la pasul 12 la partea opusă.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_13

 14. Puneţi ușa de jos pe balama de jos și ţineţi-o la loc. Rotiţi balamaua mijlocie la 180 °. Așezaţi șaiba în poziţia corectă și reglaţi poziţia balamalei mijlocii,astfel încât să puteţi instalași fixa ușa de jos.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_14

 15. Poziţionaţi corect ușa superioară, treceţi conectorul (A) prin orificiu în balama superioară (3) și folosiţișuruburile (2) pentrua-l fixa. Ţineţiușa de sus în loc în timp ce le poziţionaţi. Reconectaţi conectorul (A).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_15B

 16. Înlocuiţi capacul superior al balamalei (1).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

 17. Abrir la puerta superiory volver a colocar el los estantesde la puerta; luego, cierrela puerta.

Notă: Dacă modelul dvs. are mâner, atunci mutaţi-l în partea opusă urmând instrucţiunile de mai jos. Scoateţi ușa superioară și așezaţi-o pe o suprafaţă netedă. Scoateţi capacele (1) și (4) și desfaceţi șuruburile (2) așa cum se arată înfigură. Înlocuiţi mânerul (3) pe partea opusă, strângeţi șuruburile (2) și înlocuiţi capacele (1) și (4).

SLIKA_MANJAVA_VRAT_21

Descrierea aparatului

SLIKA_APARATA_COMBI_SUP

AFrigider

 1. Unitatea de control

 2. Iluminare LED

 3. MultiFlow (Multi-flux)

 4. Rafturi din sticlă

 5. Glisor pentru transformarea ZeroZone într-un recipient pentru fructe și legume

 6. ZeroZone

 7. Sertar de fructe și legume CrispZone cu control al umidităţii*

 8. Rafturi inferioare pe ușă

 9. Raft pentru sticle

BCongelator

 1. Sertar superior congelare și depozitare

 2. Sertar Deep SpaceBox congelare și depozitare

 3. Sertar inferior depozitare

 • Sertarele sunt dotate cu un sistem care le împiedică să fie scoase accidental. Pentru a scoate un sertar din aparat, trageți-l în afară până la capăt, apoi ridicați-l în față și scoateți-l complet.

*Doar anumite modele.

Modul de funcţionare a aparatului

SLIKA_UI_SUP_ZUNANJE

A

Tasta de pornire/oprire a aparatului

B

Afișajul temperaturii compartimentului frigorific

B1

Tastele de setare a temperaturii în compartimentul frigorific

C

Afișajul temperaturii setate în congelator

C1

Tastele de setare a temperaturii în congelator

D

Tasta de pornire/oprire a funcției Eco

E

Tasta de pornire/oprire pentru super cool

F

Holiday mode (absență prelungită)

G

Tasta de trecere la Congelator/ZeroZone

H

Tastă de pornire/oprire pentru fast freeze

I

Tasta pentru oprirea alarmei acustice

J

Tastă de activare pentru standby (așteptare)

Reglarea temperaturii aparatului

Când conectați aparatul la priză pentru prima dată, acesta va fi în modul standby (oprit, dar alimentat).

SLIKA_TIPKA_A_ZUNANJE.UPR

Pornirea aparatului: pentru a porni aparatul apăsați pe A. Se va auzi un semnal sonor și temperatura va fi afișată pe unitățile de afișare B și C.

SLIKA_IZKLOP_DIGITI

Oprirea aparatului: pentru a opri aparatul apăsați pe A și țineți-o apăsată timp de 2 secunde. Se va auzi din nou un semnal sonor și segmentele din afara cifrelor afișate B se vor aprinde succesiv spre dreapta. Aparatul este în modul standby (este alimentat în continuare).

Pornirea / oprirea aparatului

 • Temperatura aparatului este presetată din fabrică la setarea recomandată, și anume 4°C pentru compartimentul frigiderului și -18°C pentru compartimentul congelatorului.

 • După ce aparatul este pornit, este posibil să dureze câteva ore până la atingerea temperaturii setate. Nu introduceți niciun fel de alimente în frigider înainte ca temperatura să scadă la setarea selectată.

SLIKA_NASTAVLJANJE_TEMP_HL_DEL

Folosiți B1 pentru a seta temperatura în compartimentul frigiderului.

SLIKA_VIŠANJE_TEMPCreșteți temperatura

SLIKA_NIŽANJE_TEMPReduceți temperatura

 • Temperatura din compartimentul frigiderului poate fi setată în intervalul de la +1°C la 9°C.

 • De fiecare dată când apăsați pe B1 temperatura scade sau crește cu 1°C. La trei secunde de la cea mai recentă apăsare a tastei, setarea curentă este înregistrată automat ca cea mai recentă setare de temperatură pentru compartimentul frigiderului.

 • Se recomandă ca temperatura să fie setată la 4°C.

SLIKA_NASTAVLJANJE_TEMP_ZO_DEL

Folosiți C1 pentru a seta temperatura în congelator.

SLIKA_VIŠANJE_TEMPCreșteți temperatura

SLIKA_NIŽANJE_TEMPReduceți temperatura

 • Temperatura congelatorului poate fi setată în intervalul de la -16°C la -24°C.

 • De fiecare dată când apăsați pe C1 temperatura scade sau crește cu 1°C. La trei secunde de la cea mai recentă apăsare a tastei, setarea curentă este înregistrată automat ca cea mai recentă setare de temperatură pentru congelatorul aparatului.

 • Se recomandă ca temperatura să fie setată la -18°C.

Modul standby (așteptare) pentru unitatea de control/afișare

30 de secunde imediat după apăsarea tastei, unitatea de control/afișare trece în modul standby. Toate indicatoarele și afișajele de pe unitatea de control vor fi oprite. Dacă este activată oricare dintre funcțiile suplimentare, indicatorul acesteia va rămâne aprins în timp ce și aparatul este în modul standby.

Pentru a reveni din modul standby: apăsați scurt pe A din J sau deschideți ușa compartimentului frigiderului. Dacă oricare dintre funcțiile suplimentare sunt activate, puteți apăsa de asemenea pe tasta pentru activarea sau dezactivarea funcției suplimentare respective pentru a activa aparatul din modul standby.

Congelare rapidă (compartimentul frigiderului)

Utilizați această setare după ce ați pornit aparatul pentru prima dată, înainte de curățare sau cu 24 de ore înainte de a adăuga o cantitate mare de alimente.

SLIKA_SUPER_COOL

Activarea: pentru a activa super cool, apăsați pe E. Se va auzi un semnal sonor și super cool se va aprinde.

Segmentele care se află în afara cifrelor B pe unitatea de afișare se vor aprinde succesiv. La început, numai primul segment va fi aprins (a se vedea figura de mai sus); apoi, segmente succesive se vor aprinde spre dreapta.

SLIKA_SC_SEGMENTI

Către finalizarea acestei funcții, toate segmentele exterioare de pe B unitatea de afișare vor fi aprinse.

 • În timp ce super cool este activată, temperatura congelatorului poate fi setată sau reglată ca de obicei.

 • Pentru a schimba temperatura din compartimentul frigiderului în timp ce super cool este activată, funcția de răcire intensivă trebuie totuși dezactivată mai întâi prin apăsarea E.

Dezactivarea: pentru a dezactiva super cool, apăsați pe E. Veți auzi un semnal sonor și super cool nu va mai fi aprins. Dacă funcția nu este dezactivată manual, aceasta va fi dezactivată automat după aproximativ douăsprezece ore.

Când super cool este activată, aparatul va funcționa la capacitate maximă. În acest timp, funcționarea poate fi oarecum mai zgomotoasă.

Funcţia de congelare rapidă (congelator)

Utilizați această setare după ce ați pornit aparatul pentru prima dată, înainte de curățare sau cu 24 de ore înainte de a adăuga o cantitate mare de alimente.

SLIKA_SUPER_FREEZE

Activarea: pentru a activa fast freeze, apăsați pe tasta H. Veți auzi un semnal sonor și fast freeze se va aprinde.

Congelare extremă (sertarul superior al congelatorului): Această caracteristică funcționează numai în sertarul superior al congelatorului. Acesta se bazează pe furnizarea/suflarea intensivă de aer rece. Congelarea mai rapidă va păstra mai multe vitamine, minerale și substanțe nutritive în alimente pentru o perioadă mai lungă de timp.

Segmentele care se află în afara cifrelor C pe unitatea de afișare se vor aprinde succesiv. La început, numai primul segment va fi aprins (a se vedea figura de mai sus); apoi, segmente succesive se vor aprinde spre dreapta.

SLIKA_FF_SEGMENTI

Către finalizarea acestei funcții, toate segmentele exterioare de pe C unitatea de afișare vor fi aprinse.

 • În timp ce fast freeze este activat, temperatura din compartimentul frigiderului poate fi setată sau reglată ca de obicei.

 • Pentru a schimba temperatura din compartimentul frigiderului în timp ce fast freeze este activat, această funcție trebuie totuși dezactivată mai întâi prin apăsarea H.

Dezactivarea: pentru a activa fast freeze, apăsați pe H. Veți auzi un semnal sonor și fast freeze nu va mai fi aprins. Dacă funcția nu este dezactivată manual, aceasta va fi dezactivată automat după aproximativ două zile.

Când fast freeze este activat, aparatul va funcționa la capacitate maximă. În acest timp, funcționarea poate fi oarecum mai zgomotoasă.

Eco

SLIKA_ECO

Activarea: pentru a activa funcția eco, apăsați scurt pe D. Modul eco mode se va aprinde. Când această funcție este activată, aparatul funcționează la setări optime.

Dezactivarea: pentru a dezactiva funcția eco, apăsați scurt din nou pe D. Temperatura va reveni la setarea cea mai recentă.

Modul eco va fi de asemenea dezactivată atunci când folosiți B1 pentru a modifica setarea temperaturii în compartimentul frigiderului sau când activați oricare dintre celelalte funcții suplimentare.

Funcția Convert

Întregul compartiment al congelatorului poate fi transformat în ZeroZone. Temperatura din acest compartiment este de 0°C sau sub 0°C. Prin urmare, nu depozitați alimente sensibile la temperaturi scăzute în acest compartiment, deoarece astfel de alimente pot îngheța. Înainte de a trece la ZeroZone goliți compartimentul congelatorului pentru a preveni dezghețarea și alterarea alimentelor congelate.

SLIKA_CONVERT

 • Activarea Convert: apăsați pe G. Se va auzi un semnal sonor și indicatorul convert 0°C se va aprinde.

 • Când această funcție este activată, temperatura din congelator va fi setată la 0°C, în timp ce temperatura din compartimentul frigiderului va fi setată la 4°C. "0°C" va clipi pe afișajul C până când temperatura din congelator atinge temperatura corespunzătoare. Când se atinge această temperatură, indicatorul "0°C" va fi aprins continuu.

 • Setarea temperaturii în compartimentul ZeroZone: folosiți C1 pentru a seta temperatura în intervalul -2°C și +3°C.

 • Temperaturile sunt aproximative și depind de setările de temperatură din compartimentul frigiderului, temperatura mediului, frecvența de deschidere a ușii, și cantitatea de alimente depozitate. Setarea unei temperaturi mai ridicate în compartimentul ZeroZone va crește de asemenea temperatura din compartimentul frigiderului și invers. Reglați setarea la condițiile de operare.

 • În cazul în care compartimentul din partea de jos funcționează ca ZeroZone temperaturile din compartimentul frigiderului pot fi setate numai între 4°C și +8°C. Vă recomandăm o astfel de utilizare numai atunci când temperatura mediului este între +16°C și +32°C.

 • Când funcția Convert este activată, orice alte funcții suplimentare vor fi dezactivate.

 • Dezactivarea funcției Convert: apăsați pe G din nou. Se va auzi un semnal sonor și indicatorul convert 0°C nu va mai fi aprins.

Modul Convert afectează de asemenea temperaturile din sertarul ZeroZone. Atunci când această funcție este activată, temperatura din sertar nu va fi apropiată de 0 °C. Mai degrabă, sertarul va funcționa ca un ladă de fructe și legume indiferent de setarea sau poziția cursorului, ceea ce poate duce la deteriorarea alimentelor. Prin urmare, vă recomandăm să mutați alimentele sensibile la temperaturi mai ridicate într-un loc mai potrivit.

Holiday mode (absență prelungită)

Utilizați această funcție atunci când sunteți plecat pentru o perioadă lungă de timp, de exemplu atunci când sunteți în vacanță sau în călătorii de afaceri pe perioade lungi de timp.

SLIKA_HOLIDAY_MODE

Activarea: pentru a activa această funcție, apăsați pe tasta F. Se va auzi un semnal sonor și indicatorul holiday mode se va aprinde.

 • Când această funcție este activată, temperatura din compartimentul frigiderului va fi setată la 15°C, în timp ce temperatura din congelator va fi setată la -18°C.

Înainte de a activa această funcție, goliți compartimentul frigiderului, deoarece orice alimente perisabile lăsate în acest compartiment se pot strica.

Dezactivarea: pentru a dezactiva această funcție, apăsați pe F din nou.

Blocare pentru copii

SLIKA_OTROŠKA_ZAŠCITA

Activarea: pentru a activa blocarea pentru copii, apăsați și țineți apăsate simultan (timp de 2 secunde) tastele A și D. Se va auzi un semnal sonor și LL va apărea scurt pe afișajul B.

Funcția va bloca toate tastele, cu excepția tastelor A, D, I și J.

Dezactivarea: pentru a dezactiva funcția, apăsați și țineți apăsate simultan tastele A și D din nou.

În cazul unei întreruperi de curent sau întreruperi de funcționare, funcția va fi reactivată.

Alarmă pentru temperatură ridicată

SLIKA_ALARM_HI

Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, se va activa alarma acustică (un sunet intermitent) și HI va clipi pe unitatea de afișare B sau C în funcție de compartimentul aparatului în care temperatura este prea ridicată.

 • La fiecare pornire a aparatului cu tasta A va apărea o întârziere de 24 de ore a alarmei de operare la temperatură mare. Dacă aparatul nu atinge o temperatură suficient de joasă în această perioadă, alarma va fi dezactivată.

Oprirea alarmei:

 • pentru a confirma și a dezactiva alarma acustică, apăsaţi I. Când apăsați pe I pentru prima dată, alarma se va opri și cea mai ridicată temperatură înregistrată în compartimentul corespunzător va fi afișată pe unitatea de afișare B sau C. Când apăsați pe I a doua oară, temperatura setată recent va clipi pe unitatea de afișare B sau C. Indicatorul de temperatură va continua să clipească până când temperatura efectivă din aparat scade sub nivelul de alarmă.

 • Când aparatul va atinge o temperatură adecvată, afișajul temperaturii nu va mai clipi și va fi aprins continuu.

 • Dacă nu confirmați și nu opriți alarma acustică, aceasta va fi activată la fiecare oră timp de aproximativ 15 minute.

Alarmă pentru ușă deschisă

Dacă ușa frigiderului sau a congelatorului este deschisă prea mult timp, va fi activată o alarmă acustică (bip repetitiv). Dacă alarma nu este oprită manual, semnalul sonor se va auzi timp de 10 minute. Aparatul va continua să funcționeze ca și cum ușa a fost închisă.

Oprirea alarmei: pentru a opri alarma, închideți ușa aparatului.

Dacă opriți alarma apăsând pe I aceasta va fi reactivată în 4 minute dacă ușa este încă deschisă.

Dacă lăsați ușa deschisă mai mult de 10 minute, semnalul sonor al alarmei nu va mai suna. Funcționarea aparatului va comuta în modul de siguranță pentru a asigura o răcire suficientă și pentru a preveni deteriorarea alimentelor în ciuda ușii deschise.

Alarmă pentru cădere de tensiune/întrerupere a alimentării cu energie electrică

SLIKA_PF

Dacă temperatura din aparat a crescut la nivelul alarmei în timpul unei căderi de tensiune (defecțiune a sursei de alimentare), alarma de temperatură ridicată va fi activată la restabilirea alimentării cu energie electrică. Alarma acustică va fi activată, și PF va clipi pe unitatea de afișare B sau C în funcție de compartimentul aparatului în care temperatura este prea ridicată.

Pentru a confirma și a dezactiva alarma, apăsați pe I. Cea mai ridicată temperatură înregistrată va fi indicată pe unitatea de afișare B sau C.

Când veți apăsa din nou pe I alarma pentru întreruperea alimentării cu energie electrică (defecțiune a sursei de alimentare) va fi în final dezactivată și temperatura setată va apărea din nou pe unitatea de afișare B sau C.

Dacă alarma de temperatură ridicată este activată în același timp, aceasta va funcționa conform descrierii din Capitolul Alarmă de temperatură ridicată, după ce ați dezactivat alarma în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică.

Echipamentele de la interiorul aparatului

(*Echipamentele depind de model)

Raft

SLIKA_IZVLEK_POLICE

Puteți așeza rafturile goale după cum considerați potrivit pe ghidajele din interiorul frigiderului fără a fi nevoie să le scoateți din frigider. Pentru a muta raftul sau a-l scoate din frigider, ridicați-l ușor în spate, trageți-l spre dvs., apoi mișcați-l sau scoateți-l din aparat. Depozitați alimentele care se alterează rapid în partea din spate a raftului, unde temperatura este cea mai scăzută.

Suport metalic pentru sticle*

NOSILEC_ZA_STEKLENICE

 • Unele modele au, de asemenea, un suport metalic pentru sticle. Acesta este protejat pentru a nu putea fi tras afară accidental. Poate fi scos doar când este gol. Pentru a-l scoate, ridicaţi-l ușor în faţă și trageţi-l spre dumneavoastră. Așezaţi suportul pentru sticle astfel încât lungimea sticlelor să nu împiedice închiderea corespunzătoare a ușii.

  Suportul poate lua o încărcătură maximă de nouă sticle de 0,75 litri sau 13 kg în total - vedeţi eticheta din interiorul aparatului, în partea dreaptă.

 • Conservele/dozele pot fi, de asemenea, așezate pe suportul pentru sticle (longitudinal sau transversal).

Ladă de fructe și legume cu control al umidităţii (CrispZone)*

 • Lada din partea inferioară a frigiderului este destinată depozitării fructelor și legumelor. Oferă umiditate și împiedică uscarea alimentelor.

 • Umiditatea în sertar este reglată automat, în funcţie de tipul și cantitatea de alimente introduse.

SLIKA_CRISP_ZONE_FS600-20_AUTO

 • Scoaterea lăzii:

  • Scoateţi lada cât mai în afară. Apoi, ridicaţi partea frontală și trageţi-o complet.

Sertarul ZeroZone*

(Doar la anumite modele)

Modul ZeroZone permite stocarea unei game largi de produse alimentare proaspete de până la de trei ori mai mult faţă de un frigider convenţional. Mâncarea rămâne proaspătă mai mult timp, păstrând aroma și nutrienţii. Temperatura din acest sertar depinde de setările de temperatură din compartimentul frigiderului, temperatura mediului, frecvența de deschidere a ușii, și cantitatea de alimente depozitate.

Pentru o temperatură în jur de 0 °C ZeroZone vă recomandăm să setați temperatura din compartimentul frigiderului la 4 °C sau mai puțin. Temperatura din ZeroZone poate scădea sub 0 °C. Prin urmare, puneți alimentele sensibile la temperatură în părțile de sus ale frigiderului.

Pentru o performanţă optimă, sertarul trebuie închis complet.

 • Când cumpăraţi alimente, asiguraţi-vă că sunt proaspete, deoarece acest lucru va determina calitatea alimentelor, precum și cât timp se vor păstra în frigider.

 • Depozitaţi alimentele în recipiente închise sau în ambalaje adecvate pentru a evita emiterea sau primirea de mirosuri.

 • Scoateţi alimentele din sertar cu 30 până la 60 de minute înainte de utilizare, pentru a permite aromei și gustului să se dezvolte la temperatura camerei.

 • Alimentele sensibile la temperaturi scăzute și care nu sunt adecvate pentru depozitarea în sertarul ZeroZone includ următoarele: ananas, avocado, banane, măsline, cartofi, vinete, castraveţi, fasole, ardei (capsicum), pepeni, pepeni verzi, dovleci, bostani, dovlecei etc.

SLIKA_IZVLEK_PREDALA_ESS

 • Pentru a scoate sertarul:

  • Scoateţi sertarul până când acesta este blocat.

  • Apoi, ridicaţi-l în faţă și trageţi-l până la capăt.

Transformarea ZeroZone într-un recipient pentru fructe și legume*

 • Dacă considerați că aveți nevoie de spațiu suplimentar pentru fructe și legume, puteți transforma ZeroZone într-un sertar pentru fructe și legume (CrispZone).

SLIKA_CONVERT_DRSNIK

 • Pentru a face acest lucru, utilizați cursorul după cum urmează:

  • Pentru a folosi sertarul ca ZeroZone: împingeți cursorul spre dreapta.

  • Pentru a folosi sertarul ca ladă de fructe și legume (CrispZone): deplasați cursorul spre stânga.

Când funcția Convert este activată, sertarul va funcționa ca o ladă de fructe și legume indiferent de setarea sau poziția cursorului. Chiar dacă cursorul este setat la poziția ZeroZone temperatura din sertar nu va fi apropiată de 0 °C, ceea ce poate duce la alterarea produselor alimentare. Prin urmare, vă recomandăm să mutați alimentele sensibile la temperaturi mai ridicate într-un loc mai potrivit.

Rafturile amplasate pe ușă

SLIKA_VRATNE_POSODE

Partea interioară a ușii frigiderului este prevăzută cu rafturi destinate depozitării brânzeturilor, untului, ouălor, iaurtului și a altor pachete, tuburi, conserve mai mici etc.

Puteți să așezați rafturile după cum doriți, ridicând-le ușor de canelurile care le țin în poziție și le puteți muta în locul dorit, asigurându-vă că le fixați în canelurile de acolo.

Raftul inferior este destinat depozitării sticlelor.

Greutatea maximă pentru fiecare raft de pe ușă este de 5 kg.

MultiFlow cu ionizator de aer

 • Sistemul avansat cu ventilator MultiFlow distribuie uniform aerul ionizat și egalizează temperatura în întregul frigider. Aerul îmbogăţit cu ioni suplimentari negativi imită microclimatul natural care menţine alimentele proaspete mai mult timp. Acest sistem permite, de asemenea, plasarea oricărui tip de alimente pe orice raft în frigider, deoarece nu există diferențe de temperatură între ele.

SLIKA_MULTIFLOW_SUP

AdaptTech

Tehnologia inovatoare a senzorilor permite reglarea funcţionării aparatului la obiceiurile sau comportamentul utilizatorului. Sistemul inteligent adaptabil monitorizează, analizează și înregistrează zilnic și săptămânal utilizarea aparatului și adaptează funcţionarea aparatului la tiparele percepute. Dacă aparatul poate anticipa o creștere a frecvenţei deschiderii ușii, aparatul va scădea automat temperatura pentru a preveni creșterea temperaturii alimentelor, din cauza deschiderii mai dese a ușii. Aparatul va anticipa, de asemenea, adăugarea unei cantităţi mai mari de alimente în frigider sau congelator și se va adapta prin răcire sau congelare mai intensă.

Repartizarea recomandată a alimentelor în aparat

Compartimentele frigiderului:

 • secţiunea superioară: conservele, pâinea, vinul, produsele de patiserie, etc.

 • secţiunea din mijloc: produsele lactate, semipreparatele, deserturile, sucurile, berea, mâncarea gătită, etc.

 • lada FreshZone/ZeroZone: carne, produse din carne, delicatese, etc.

 • lada de fructe și legume: fructe și legume proaspete, salate, rădăcinoase, cartofi, ceapă, usturoi, roşii, varză murată, napi, etc.

porazdelitev zivil_advance

Compartimentele poziţionate pe uşa frigiderului:

 • Lăzile superioare/de mijloc: ouă, unt, brânză etc.

 • Lăzile inferioare de pe ușă: băuturi, conserve, sticle

Nu depozitaţi fructe (banane, ananas, papaya, citrice) și legume (dovlecei, vinete, castraveţi, ardei grași, roșii și cartofi) sensibile la temperaturi scăzute în frigider.

Compartimentele congelatorului:

 • congelarea, depozitarea alimentelor congelate (a se vedea capitolul Congelarea și depozitarea alimentelor congelate).

Nu depozitaţi următoarele în congelator: salată verde, ouă, mere, pere, struguri, piersici, iaurt, lapte acru, smântână fermentată și maioneză.

Depozitarea alimentelor în frigider

Avertismente importante privind depozitare alimentelor

Utilizarea corectă a aparatului, ambalarea corespunzătoare, menţinerea temperaturii corecte și respectarea standardelor de igienă alimentară au un impact decisiv asupra calităţii depozitării produselor alimentare.

Respectaţi termenele de valabilitate indicate pe ambalajul produsului.

Alimentele păstrate în frigider trebuie aşezate în recipiente închise sau împachetate într-un mod corespunzător, pentru a preveni emiterea şi/sau pătrunderea umezelii şi a mirosurilor.

Nu depozitaţi substanţe inflamabile, volatile şi explozive în frigider.

Sticlele cu procentaj ridicat de alcool trebuie păstrate în sticle sigilate corespunzător în poziţie verticală.

Unele soluţii organice, uleiurile esenţiale din coaja de lămâie și portocală, acidul din unt etc. pot deteriora suprafeţele din plastic în cazul unui contact prelungit, provocând daune și îmbătrânirea prematură a acestor materiale.

Mirosul neplăcut din interiorul frigiderului este un semn că ceva nu este în regulă cu mâncarea sau că frigiderul necesită curăţare (a se vedea Curăţarea Aparatului).

Asiguraţi-vă că aţi scos produsele perisabile din frigider dacă veţi lipsi de acasă pentru o perioadă mai lungă de timp.

Evitarea contaminării alimentelor

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectaţi următoarele instrucţiuni:

 • Deschiderea ușii pe perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.

 • Curăţaţi în mod regulat suprafeţele care vin în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.

 • Depozitaţi carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

 • Dacă frigiderul este lăsat gol pentru perioade mari de timp, opriţi-l, decongelaţi-l, curăţaţi-l, uscaţi-l și lăsaţi ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în aparat.

Depozitarea alimentelor*

Tipuri de alimente

Temperatura optimă de depozitare (°C)

Nivelul optim de umiditate pentru depozitare (%)

Timp aproximativ de depozitare

Porc

-1 - 4

95

3 zile

Vită

0 - 4

95

Până la 3 săptămâni

Miel

0 - 4

95

14 zile

Pui

0 - 4

95

3 zile

Pește

0 - 4

95

Între 3 și 10 zile

Moluște

0 - 4

95

2 zile

Vită maturată umed

1,5

95

16 săptămâni

Produse lactate (iaurt, smântână maturată, unt, brânză moale, brânză tartinabilă, etc.)

2 - 4

95

Între 7 și 10 zile

Sfeclă

0

95

Între 3 și 5 luni

Broccoli

0

95-100

10 – 14 zile

Varză, tânără

0

98-100

3 - 6 săptămâni

Morcovi

0

98-100

4 - 5 luni

Salată verde, iarna

0

95-100

2 – 3 săptămâni

Usturoi

0

65-70

6 – 7 luni

Gulie

0

98-100

2 – 3 luni

Varză chinezească

0

95-100

2 – 3 luni

Varză, soiuri târzii

0

98-100

3 – 4 luni

Morcovi

0

95-100

2 săptămâni

Conopidă

0

95-98

2 – 4 săptămâni

Ţelina, obișnuită

0

98-100

2 – 3 luni

Mangold (sfeclă elveţiană)

0

95-100

10 – 14 zile

Radicchio

0

95-100

2 – 4 săptămâni

Porumb, dulce

0

95-98

5 – 8 zile

Praz

0

95-100

2 – 3 luni

Ciuperci

0

95

3 – 4 zile

Pătrunjel

0

95-100

2 – 3 zile

Păstârnac

0

98-100

4 – 6 luni

Ridiche, iarna

0

95-100

2 – 4 luni

Hrean

0

98-100

10 – 12 luni

Conopidă

0 - 2

90-95

2 – 4 săptămâni

Ceapă

0 - 2

65-70

6 – 7 luni

Sparanghel

0 - 2

95-100

2 – 3 săptămâni

Mazăre, verde

0 - 2

95-98

1 – 2 săptămâni

Legume, tocate

0 - 2

90-95

până la 5 zile

Varză de Bruxelles

0 - 2

90-95

1 – 2 săptămâni

Coacăze

0 - 2

90-95

3 – 4 săptămâni

Castraveţi

4 - 10

95

10 – 14 zile

Cartofi

7 - 10

90-95

Până la 9 luni

Avocado, necopt

7 - 10

85-95

Până la 6 săptămâni

Ardei gras

7 - 10

90-95

2 – 3 săptămâni

Roșii

10 - 12

85-90

4 – 7 zile

Fasole, boabe

< 15

40-50

6 – 10 luni

Pere

-3

90-95

2 – 7 luni

Caise

-1

90-95

1 – 3 săptămâni

Căpșune

0

90-95

3 – 7 zile

Zmeură

0 - 2

90-95

2 – 3 zile

Coacăze

0 - 2

90-95

1 – 4 săptămâni

Afine

0 - 2

90-95

14 zile

Cireșe

0 - 2

90-95

2 – 3 săptămâni

Struguri

0 - 2

85

2 – 8 săptămâni

Kiwi, copt

0 - 2

90-95

1 – 3 luni

Piersici

0 - 2

90-95

2 – 4 săptămâni

Cireșe

0 - 2

90-95

2 – 3 săptămâni

Kiwi, necopt

0 - 2

90-95

2 – 6 luni

Nectarine

0 - 2

90-95

1 – 3 săptămâni

Portocale

0 - 2

90-95

2 – 4 săptămâni

Kaki

0 - 2

90-95

2 – 3 luni

Prune

0 - 2

90-95

2 – 5 săptămâni

Fructe, tocate

0 - 2

90-95

Până la 10 zile

Mere

0 - 4

90-95

1 – 12 luni

Pepeni

4

90-95

15 zile

Portocale

4 - 7

90-95

2 – 4 săptămâni

Mandarine

5 - 8

90-95

2 – 4 săptămâni

Mango

10 - 13

85-95

2 – 3 săptămâni

Pepeni

10 - 13

85-95

1 – 2 săptămâni

Ananas

10 - 13

85-95

2 – 4 săptămâni

Lămâi

11 - 13

90-95

2 – 3 săptămâni

Pepene verde

12 - 15

85-95

1 – 3 săptămâni

Banane, coapte

13 - 16

85-95

3 zile

Grepfrut

13 - 16

90-95

1 – 3 săptămâni

Congelarea și depozitarea alimentelor congelate

Procedura de congelare

Cantitatea maximă de alimente proaspete care pot fi introduse simultan este specificată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice a aparatului. În cazul în care cantitatea de alimente care trebuie congelată depășește cantitatea indicată, calitatea congelării va fi inferioară; în plus, calitatea alimentelor deja congelate se va deteriora.

 • Pentru a utiliza întregul volum al congelatorului, îndepărtaţi toate sertarele.

 • Activaţi funcţia super freeze (congelare rapidă) cu 24 de ore înainte de a congela alimentele proaspete:

  • apăsați pe H.

Pentru a vă asigura că mâncarea îngheaţă cât mai curând posibil, dispuneţi pachetele astfel cum se descrise mai jos:

 • Împărţiţi mâncarea proaspătă în pachete mai mici (1 kg). Așezaţi două pachete pe peretele de-a lungul marginii stângi și drepte a sertarului superior, un pachet în mijloc în faţa lor (de asemenea în sertarul superior) și un pachet în sertarul din mijloc, la mijlocul peretelui posterior.

Asiguraţi-vă că alimentele proaspete nu sunt în contact cu alimentele deja congelate.

 • Când congelaţi cantităţi mici de alimente (1-2 kilograme), activarea funcţiei super-freeze (de congelare rapidă) nu este necesară.

Atenţionări importante privind congelarea

Folosiţi congelatorul numai pentru a congela alimentele care se pretează la congelare. Utilizaţi întotdeauna alimente de calitate și proaspete.

Selectaţi ambalajul cel mai potrivit pentru alimente și utilizaţi corect ambalajul.

Asiguraţi-vă că ambalajele sunt etanșe la aer și apă, astfel încât alimentele să nu se usuce și să-și piardă vitaminele.

Indicaţi tipul de alimente, cantitatea și data congelării pe ambalaj.

Este important ca alimentele să se congeleze repede. Prin urmare, sunt recomandate pachetele mai mici. Refrigeraţi alimentele înainte de a le congela.

Depozitarea alimentelor congelate industrial

 • Când depozitaţi și folosiţi alimente congelate, respectaţi instrucţiunile producătorului. Temperatura și data expirării sunt indicate pe ambalaj.

 • Alegeţi numai alimentele cu ambalaj nedeteriorat, depozitate în congelatoare la temperaturi de -18 °C sau mai mici.

 • Nu cumpăraţi alimente acoperite de gheaţă, deoarece acest lucru indică faptul că a fost parţial dezgheţat de mai multe ori și că este de calitate inferioară.

 • Protejaţi alimentele de dezgheţ în timpul transportului. În cazul creșterii temperaturii, timpul de depozitare va fi mai scurt și calitatea se va deteriora.

Timp de depozitare a alimentelor congelate

Timpul recomandat pentru depozitare în congelator

Tipuri de alimente

Timp

fructe, carne de vită

10 – 12 luni

legume, carne de viţel și pui

de la 8 până la 10 luni

carne de vânat

de la 6 până la 8 luni

Porc

de la 4 până la 6 luni

carne tocată mărunţită sau măcinată

4 luni

pâine, produse de patiserie, mâncăruri gătite, pește fără grăsimi

3 luni

măruntaie / intestine

2 luni

cârnaţi afumaţi, pește gras

1 lună

Dezghețarea alimentelor congelate

 • Dezghețarea este un pas important în depozitarea alimentelor conservate prin congelare. Alimentele trebuie dezghețate în mod corect.

 • Metodele adecvate de decongelare a alimentelor sunt:

  • în frigider;

  • în apă rece;

  • într-un cuptor cu microunde sau cuptor convențional cu un program de decongelare adecvat.

 • Unele produse congelate pot fi preparate fără a fi nevoie să le dezghețați mai întâi. Producătorul va indica acest lucru pe ambalaj.

 • Alimentele trebuie ambalate în pachete mici. În acest fel, acestea se dezgheață mai repede.

 • Utilizați alimente decongelate parțial sau complet cât mai repede posibil. Bacteriile din alimentele decongelate sunt reactivate și alimentele se vor strica rapid. Acest lucru se aplică în special fructelor, legumelor și alimentelor gata preparate.

 • Nu recongelați alimentele dezghețate parțial sau complet.

Dezgheţarea aparatului

Dezgheţarea automată a frigiderului

Frigiderul nu necesită nicio procedură specială de dezghețare, deoarece gheața adunată pe peretele din spate se decongelează automat. Orice gheață acumulată se va topi când unitatea compresorului este inactivă. Picăturile de apă vor curge printr-o deschidere în peretele din spate al frigiderului într-o tavă montată deasupra compresorului, de unde se vor evapora.

Asiguraţi-vă că deschiderea din peretele din spate al interiorului frigiderului nu este blocată niciodată de alimente sau de orice alt obiect.

Dacă se formează un strat excesiv de gheaţă pe peretele din spate al interiorului frigiderului (3-5 mm), opriţi aparatul și dezgheţaţi manual aparatul.

Dezgheţarea congelatorului No Frost

 • Congelatorul NoFrost se va dezgheța automat. Orice strat de gheață care se poate acumula ocazional va dispărea automat.

Dezgheţarea manuală a congelatorului No Frost

 • Un strat de gheață se poate acumula pe pereții aparatului, în ciuda funcției NoFrost. Acest lucru este, de obicei, rezultatul unei utilizări necorespunzătoare a aparatului, cum ar fi deschiderea prea frecventă a ușii, lăsarea ușii deschise prea mult timp, etanșarea necorespunzătoare a ușii etc

În acest caz, congelatorul poate fi dezghețat manual, conform următoarei proceduri:

SLIKA_ROCNO_ODTALJEVANJE

 • Activarea: Apăsați și țineți apăsate simultan G și H . Se va auzi un semnal sonor, indicatorul CL va apărea pe unitatea de afișare B și indicatorul dF va apărea pe unitatea de afișare C.

 • Dezactivarea: La finalizarea procesului de dezghețare, funcția va fi dezactivată automat. Temperatura setată va fi indicată pe unitățile de afișare B și C.

Curăţarea aparatului

Înainte de curățare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru oprirea aparatului (a se vedea capitolul Pornirea/oprirea aparatului) și scoateți ștecherul din priză.

 • Utilizaţi o cârpă moale pentru a curăţa toate suprafeţele. Soluţiile de curăţare care conţin substanţe abrazive, acizi sau solvenţi nu sunt adecvate pentru curăţare, deoarece pot deteriora suprafaţa.

Curăţaţi exteriorul aparatului cu apă sau cu o soluţie ușoară de spumă.

Suprafeţele lucioase sau din aluminiu pot fi curăţate cu apă călduţă la care aţi adăugat un detergent slab. Este permisă utilizarea de soluţii de curăţare cu un conţinut scăzut de alcool (de exemplu, soluţii pentru curăţarea ferestrelor). Nu utilizaţi soluţii care conţin alcool pentru curăţarea materialelor din plastic.

Interiorul aparatului se va curăța cu apă călduță, la care se poate adăuga puțin oțet.

 • Nu spălaţi componentele echipamentului interior al aparatului într-o mașină de spălat vase deoarece acestea pot fi deteriorate.

SLIKA_CUSCENJE_ODPRTINE

 • Un canal și un orificiu pentru scurgerea apei rezultate din dezgheţarea brumei sunt situate sub panoul de răcire care răcește interiorul frigiderului. Canalul și orificiul nu pot fi astupate. Verificaţi-le frecvent și curăţaţi dacă este necesar (de exemplu, cu un pai din material plastic).

 • Gheaţa şi/sau sedimentele de gheaţă care depăşesc 3-5 mm grosime măresc consumul de energie, aşa că trebuie să le îndepărtaţi regulat (nu este valabil pentru congelatoarele NO FROST). Nu folosiţi obiecte ascuţite, solvenţi sau spray-uri.

 • Unitatea condensatorului, aflată lângă unitatea compresorului, în spatele aparatului (numai la unele modele), trebuie păstrată curată, fără praf sau alte impurități. Curățați-o ocazional folosind o perie moale, nemetalică sau un aspirator.

 • •După curăţare, reporniţi aparatul și introduceţi alimentele.

Depanare

Defecţiune:

Cauză sau remediere:

Aparatul este conectat la sursa de alimentare, dar nu funcţionează.

 • Asiguraţi-vă că există tensiune în priză și că aparatul este pornit.

Sistemul de răcire funcţionează continuu pentru o perioadă lungă de timp:

 • Temperatura ambiantă prea ridicată.

 • Uşa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.

 • Ușa nu este închisă corect (posibile impurităţi pe garnitură, ușă nealiniată, închidere ermetică deteriorată etc.).

 • Aţi introdus prea multe alimente proaspete deodată.

Depunere excesivă de gheaţă pe peretele interior din spatele frigiderului poate avea drept cauze:

 • Uşa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.

 • Aţi introdus mâncare caldă în frigider.

 • Alimentele sau recipientele au venit în contact cu peretele interior din spatele frigiderului.

 • Închidere ermetică proastă.

 • Dacă închiderea ermetică este murdară sau deteriorată, curăţaţi-o sau înlocuiţi-o.

Depunerea de gheață sau brumă în interiorul congelatorului:

 • Ușa a fost deschisă prea mult timp sau prea frecvent.

 • Ușa nu este închisă corespunzător.

 • Ușa are o etanșeitate proastă (garnitura este murdară, ușa nu este aliniată corect, garnitura este deteriorată etc.).

 • Dezghețați manual aparatul.

Condensul (roua) de pe raftul de deasupra sertarelor:

 • Acesta este un fenomen trecător care nu poate fi evitat în întregime în perioade de temperatură ridicată și umiditate. Acesta scade când temperatura și umiditatea sunt normalizate. Vă recomandăm să curăţaţi mai des sertarele și să ștergeţi picăturile ocazional.

 • Deschideţi glisorul de control al umidităţii.

 • Puneţi alimentele în pungi sau alte ambalaje cu o închidere ermetică bună.

Curge apă din frigider:

 • Orificiu de evacuare a apei înfundat sau apă care picură pe lângă canalul de apă.

 • Curăţaţi orificiul blocat, de ex. utilizând un pai din plastic.

 • Dacă se acumulează un strat gros de gheaţă, decongelaţi aparatul manual (a se vedea Dezgheţarea Aparatului).

LED-ul nu funcţionează:

 • Dacă nu funcţionează LED-ul, sunaţi la un tehnician de service.

 • Nu încercaţi să reparaţi singuri LED-ul, deoarece există pericolul contactului cu tensiune înaltă!

HI va apărea pe unitatea de afișare:

 • Uşa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.

 • Ușă închisă necorespunzător (posibile impurități pe garnitură, ușă nealiniată, garnitură deteriorată etc.).

 • O pană de curent mai lungă.

 • Aţi introdus prea multe alimente proaspete deodată.

PF va apărea pe unitatea de afișare:

 • O pană de curent mai lungă.

E0 sau E8 apar pe unitatea de afișare:

 • Tastele senzorului nu răspund. Contactați un centru de service pentru reparații.

 • Până în momentul în care aparatul este reparat de către un tehnician de service, aparatul va funcționa în modul de siguranță. Aparatul va păstra automat temperatura cea mai potrivită pentru fiecare compartiment.

E1 sau E2 apar pe unitatea de afișare:

 • Eroare sau defecțiune la senzorul de temperatură. Contactați un centru de service pentru reparații. Până în momentul în care aparatul este reparat de către un tehnician de service, aparatul va funcționa în modul de siguranță. Aparatul va păstra automat temperatura cea mai potrivită pentru fiecare compartiment.

E9 apare pe unitatea de afișare:

 • Ușa a fost lăsată deschisă prea mult timp. Închideți ușa.

 • Dacă nici iluminarea din compartiment nu funcționează, atunci senzorul ușii este defect. Contactați un centru de service pentru reparații. Aparatul va funcționa în modul de siguranță până când va fi reparat. Aparatul va păstra automat temperatura cea mai potrivită pentru fiecare compartiment.

E4 apare pe unitatea de afișare:

 • Ventilatorul din compartiment este defect. Contactați un centru de service pentru reparații. Aparatul nu poate funcționa normal. Transferați alimentele într-un loc răcoros și opriți aparatul.

E5 apare pe unitatea de afișare:

 • Ventilatorul din compartimentul condensatorului este defect. Contactați un centru de service pentru reparații. Aparatul nu poate funcționa normal. Transferați alimentele într-un loc răcoros și opriți aparatul.

Dacă sfaturile de mai sus nu vă rezolvă defecţiunea, sunaţi la cel mai apropiat centru de service autorizat și specificaţi tipul, modelul și numărul de serie indicat pe plăcuţa cu caracteristici tehnice a aparatului sau pe eticheta din interiorul aparatului.

Informaţii despre nivelul de zgomomot al aparatului

Răcirea combinei frigorifice este executată de un sistem de răcire cu un compresor (la unele aparate şi de un ventilator), care emite un anume nivel de zgomot în timpul funcţionării. Nivelul de zgomot depinde de instalare, utilizarea corectă şi vechimea aparatului.

 • După pornirea aparatului, compresorul poate fi mai zgomotos (zgomotul lichidelor, zgomot cauzat de lichidul refrigerent care curge prin sistem). Acesta nu este un semn de defecţiune şi nu va afecta durata de utilizare a aparatului. În cele din urmă, nivelul acestui zgomot se va reduce.

 • Ocazional, s-ar putea auzi un zgomot brusc sau destul de tare în timpul funcţionării aparatului, care poate părea neobişnuit; acesta este de cele mai multe ori rezultatul unei instalări neadecvate:

  • Aparatul trebuie să stea la același nivel și pe un suport solid.

  • Aparatul nu trebuie să intre în contact cu un perete sau cu o mobilă adiacentă.

  • Asiguraţi-vă că echipamentul interior al aparatului este instalat corespunzător şi că zgomotul nu este cauzat de conserve, sticle, sau alte recipiente care vin în contact unele cu altele.

 • Datorită încărcării mai mari a sistemului de răcire atunci când ușa este deschisă mai frecvent sau mai mult timp, când este introdusă o cantitate mare de alimente proaspete sau când funcţiile de congelare sau de răcire rapidă sunt activate, aparatul poate genera temporar un zgomot mai mare.

Observațiile dvs.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări care nu afectează funcționarea aparatului.

859045