UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

ZA UGRADNE UREĐAJE ZA KUVANJE

Zahvaljujemo vam na poverenju kojeg ste nam iskazali kupovinom našeg aparata.

Za lakšu upotrebu proizvoda priložili smo vam detaljna uputstva, koja će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim aparatom.

Najpre se uverite dali ste primili neoštećen aparat. Ukoliko otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje, molimo vas da se obratite vašem prodavcu kod kog ste aparat kupili, ili područnom magacinu odakle je proizvod bio isporučen. Telefonski broj naći ćete na računu odnosno na otpremnici.

Uputstva za ugradnju i povezivanje dostavljena su u zasebnom dokumentu.

Uputstva za korišćenje, ugradnju i povezivanje su takođe dostupna na našem veb-sajtu:

http://www.gorenje.com

U uputstvima ćete opaziti simbole koji imaju naredna značenja:

Informacija, savet, ideja ili preporuka

Upozorenje za opasnost

Veoma je važno da uputstva iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Mere predostrožnosti

Pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Aparat sme priključiti samo servisna služba ili ovlašćeno stručno lice. Nestručni zahvati i popravci aparata mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i do oštećenja na aparatu.

Način za iskopčavanje mora da bude inkorporiran u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima ožičenja.

Aparat ne sme biti postavljen iza dekorativnih vrata, da ne bi došlo do pregrejavanja.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov ovlašćeni servisni predstavnik ili drugo stručno lice kako bi se izbegle opasnosti (važi samo za uređaje uz koje se isporučuje kabl za povezivanje).

Tokom rada uređaj je vreo. Budite pažljivi kako ne biste dodirnuli grejne elemente u unutrašnjosti rerne.

Ovaj uređaj smeju da koriste deca starosti 8 i više godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem, pod uslovom da su pod nadzorom i da su im data uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i da shvataju prateće rizike. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez odgovarajućeg nadzora.

UPOZORENJE: Površinske komponente postaju vrele prilikom korišćenja. Potrebno je udaljiti malu decu od uređaja.

UPOZORENJE: Uređaj i njegove površinske komponente postaju vrele tokom korišćenja. Neophodno je biti oprezan prilikom korišćenja uređaja kako bi se izbeglo dodirivanje grejnih elemenata. Decu mlađu od 8 godina potrebno je udaljiti od uređaja, osim ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.

Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih časovnika ili posebnih nadzornih sistema.

Koristite isključivo sondu koja je preporučena za korišćenje uz ovu rernu.

Čišćenje staklene površine vrata/poklopca ploče za kuvanje (ako je primenjivo) nemojte da obavljate nagriznim sredstvima ili žicom za čišćenje zbog toga što možete da izgrebete površine i prouzrokujete lom stakla.

Nemojte da koristite paročistače ili perače pod pritiskom za čišćenje uređaja zbog toga što može doći do električnog udara.

UPOZORENJE: Pre zamene sijalice proverite dali je aparat isključen iz električne instalacije, te time sprečite opasnost električnog udara.

Nikada nemojte da sipate vodu direktno na dno unutrašnjosti rerne. Usled razlike u temperaturi može doći do oštećenja premaza.

Ostala važna bezbednosna upozorenja

Uređaj je namenjen korišćenju u domaćinstvu. Nemojte da ga koristite u bilo koje druge svrhe, kao što je zagrevanje prostorija ili sušenje kućnih ljubimaca ili drugih životinja, papira, tkanina, biljaka itd., zbog toga što može doći do telesnih povreda ili požara.

Aparat sme priključiti samo servisna služba ili ovlašćeno stručno lice. Nestručni zahvati i popravci aparata mogu dovesti do opasnosti od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i do oštećenja na aparatu.

Nemojte da podižete uređaj tako što ćete ga držati za ručku na vratima.

U suprotnom može da dođe do oštećenja šarki vrata usled prevelikog opterećenja. Nemojte da stojite ili da sedite na otvorenim vratima rerne i nemojte se oslanjati o njih. Takođe, nemojte da postavljate bilo kakve teške predmete na vrata rerne.

Ukoliko se kablovi za napajanje drugih uređaja nalaze u blizini uređaja, mogu da se zapletu o vrata rerne i oštete, što može da izazove kratak spoj. Stoga, pobrinite se da se kablovi za napajanje drugih uređaja nalaze na bezbednoj udaljenosti od ovog uređaja.

Tokom rada rerne, vrata su veoma vrela. Kao vid dodatne zaštite postavljen je treći sloj stakla radi smanjenja temperature spoljne površine (dostupno samo kod pojedinih modela).

Pazite da otvori za provetravanje nisu pokriveni ili blokirani na neki drugi način.

Nemojte da oblažete unutrašnjost rerne aluminijumskom folijom i nemojte da postavljate posuđe za pečenje ili drugo posuđe na dno rerne. Na ovaj način se onemogućava cirkulacija vazduha u unutrašnjosti rerne, usporava proces pečenja i oštećuje premaz rerne.

Preporučujemo da ne otvarate vrata rerne tokom procesa pečenja, zbog toga što se time uvećava potrošnja energije i kondenzacija.

Pri kraju procesa pečenja, kao i tokom njega, pažljivo otvarajte vrata rerne zbog toga što postoji opasnost od zadobijanja opekotina od vrelih isparenja iz rerne.

Ostavite vrata rerne otvorena nakon pečenja ili korišćenja rerne da bi se unutrašnjost rerne ohladila do sobne temperature i sprečilo taloženja kamenca.

Očistite rernu kada se u potpunosti ohladi.

Do eventualne neusklađenosti nijansi boja različitih aparata ili sastavnih elemenata unutar jedne dizajn linije može da dođe iz različitih uzroka, kao što su npr. različiti uglovi pod kojima gledamo aparate, različite boje pozadine, materijali, kao i osvetljenje prostora.

Nikada nemojte da sipate vodu na dno unutrašnjosti rerne. Usled razlike u temperaturi može doći do oštećenja premaza.

Pre priključenja aparata detaljno proučite uputstva za upotrebu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacija koje su nastale zbog nepravilnog priključenja ili nepravilnog korišćenja aparata, nisu predmet garancije.

Serija ugradnih uređaja za kuvanje

Opis uređaja

Funkcije i oprema uređaja zavise od konkretnog modela uređaja.

Osnovna oprema uređaja uključuje vođice od žice, pleh za pečenje i rešetku.

aparat_opisEV_konvIL_A_bio21

1 Kontrolna tabla

2 Prekidač za vrata

3 Osvetljenje

4 Slot za sondu

5 Vođice – nivoi visine

6 Pločica

7 Vrata rerne

8 Ručka na vratima

Pločica – informacije o proizvodu

Pločica sa osnovnim informacijama o uređaju postavljena je na obodu rerne. Detaljnije informacije o tipu uređaja i modelu navedene su u garantnom listu.

napisna tablica_BIO21

1 Serijski broj

2 Kôd/identifikacioni broj

3 Tip

4 Trgovačka marka

5 Model

6 Tehnički podaci

7 Simboli/oznake usaglašenosti

Kontrolna tabla

(ovisno o modelu)

čelna ploščaEV_bio21_il_A

 1. dugme ringle za kuvanje levo pozadi

 2. dugme ringle za kuvanje levo spreda

 3. dugme ringle za kuvanje desno pozadi

 4. dugme ringle za kuvanje desno spreda

 1. Dugme za izbor sistema pečenja

 2. „Gratin“ taster (roštilj)

 3. Taster za smanjivanje vrednosti

 4. Taster za funkciju tajmera i podešavanja

 5. Taster za povećanje vrednosti

 6. „Start I stop“ taster za pokretanje ili pauziranje programa

 7. Birač za podešavanje temperature

 8. Displej

Dodirnite tastere većom površinom vrha prsta za bolji odziv tastera. Svaki dodir tastere biće propraćen emitovanjem kratkog zvučnog signala.

Birači koji se izvlače

(ovisno o modelu)

Dugme lagano pritisnite da iskoči, a zatim ga obrćite.

Nakon svake upotrebe dugme obrnite u isključeni položaj i gurnite ga nazad. Uvučeno dugme možete gurnuti nazad samo u isključenom, odnosno neutralnom položaju prekidača.

Oprema uređaja

Vođice

 • Vođice omogućavaju kuvanje ili pečenje u 5 nivoa visine.

 • Najviši nivo vođica u koji je moguće umetnuti držač treba brojati od dna ka vrhu rerne.

 • Nivoi vođica 4 i 5 su namenjeni za roštilj/pečenje.

 • Prilikom umetanja opreme ona mora da bude ispravno pozicionirana.

 • Uvek gurnite opremu u uređaj do kraja njenog hoda.

Žičane vodilice

žična vodila_bio21

Prilikom korišćenja vođica od žice uvek umetnite držač (rešetku) i plehove za pečenje u urez između gornjeg i donjeg dela svakog nivoa visine vođice.

Fiksirane teleskopske vođice

teleskopska vodila_bio21

Teleskopske vođice je moguće postaviti na 2. i 4. nivo.

Prilikom korišćenja fiksiranih teleskopskih vođica, postavite držač ili pleh za pečenje na vođice. Možete rešetku da postavite direktno na pleh za pečenje (plitki pleh ili višenamensku duboku tepsiju) i da ih zajedno postavite na istu vođicu. U tom slučaju, pleh za pečenje predstavlja tacnu za sakupljanje tečnosti.

Teleskopske vođice sa klik sistemom

(ovisno o modelu)

flexi vodila_bio21

Teleskopska vođica sa klik sistemom može da se umetne u bilo koji prostor između dve žičane vođice.
Postavite vodič simetrično na žičane vodiče sa leve i desne strane unutrašnjosti rerne. Prvo ukopčajte gornju kopču vođice na žicu žičane vođice. Onda gurajte donju kopču u pravi položaj dok ne čujete KLIK.

NAPOMENA: vođice mogu da se postave na bilo koju visinu između dva nivoa vođica od žice.

Teleskopske vođice sa klik sistemom ne mogu da se postave na fiksirane vođice sa dva nivoa i delimičnim izvlačenjem. Međutim, mogu da se postave na vođice sa jednim nivoom i delimičnim izvlačenjem, i to na nivoe 3–4 i 4–5.

Pobrinite se da su teleskopske vođice ispravno pozicionirane i da se izvlače prema spoljašnjosti, tj. izvan rerne.

Prekidač na vratima rerne

(ovisno o modelu)

Ukoliko se vrata rerne otvore tokom rada rerne, grejač i ventilator u unutrašnjosti rerne biće isključeni pomoću prekidača. Kada se vrata zatvore, uređaj će opet biti uključen.

Rashladni ventilator

Uređaj je opremljen ventilatorom za hlađenje koji hladi kućište, vrata i kontrolnu tablu uređaja. Nakon isključivanja rerne, ventilator za hlađenje nastavlja sa radom još neko vreme kako bi ohladio rernu.

Oprema i pribor rerne

resetka

REŠETKA se koristi prilikom upotrebe roštilja, pečenja ili kao potpora za posuđe, pleh za pečenje ili pekače prilikom pečenja jela.

Na rešetki se nalazi bezbednosna reza. Stoga, blago podignite rešetku sa prednje strane kada je izvlačite iz rerne.

nizek pekac

PLITKI PLEH ZA PEČENJE se koristi prilikom pripremanja tankog i sitnog peciva. Moguće ga je koristiti i kao tacnu za sakupljanje tečnosti.

Tokom zagrevanja u rerni može da dođe do deformisanja plitkog pleha za pečenje. Kada se ohladi vratiće se u prvobitan oblik. Ovaj vid deformacija ne utiče na njegov učinak.

globok pekac

VIŠENAMENSKA DUBOKA TEPSIJA se koristi prilikom pečenja povrća i kremastih kolača. Može da se koristi i kao tacna za sakupljanje tečnosti.

Nikada nemojte tokom pečenja da postavite višenamensku (ili univerzalnu) tepsiju u prvu vođicu.

sonda_bio21

SONDA(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Tokom pečenja se uređaj i pojedine njegove površine zagrevaju.

Rukovanje aparatom

Pre prve upotrebe

 • Uklonite pribor za rernu i svu ambalažu (karton ili polistirensku penu) iz rerne.

 • Obrišite pribor za rernu i unutrašnjost rerne navlaženom krpom. Nemojte da koristite sredstva za ribanje i struganje ili nagrizna sredstva.

 • Zagrejte praznu rernu do 250 °C putem sistema donjih i gornjih grejača u trajanju od oko jednog sata. Karakterističan miris „nove rerne“ biće otpušten, te stoga provetrite prostoriju tokom trajanja ovog postupka.

Uključivanje uređaja po prvi put

Kada povežete uređaj na mrežno napajanje ili nakon podužeg nestanka električne energije, na displeju će biti prikazano „12:00“.

Prvo, izaberite i potvrdite osnovna podešavanja.

Dodirnite taster simbol_puščica levo_ililisimbol_puščica desno_il da biste promenili podešavanja. Pritiskom na taster multi time ili start I stop možete da potvrdite željeno podešavanje. Sledeće podešavanje možete da postavite nakon potvrđivanja prethodnog podešavanja.

nastavitev_ure_bio21_il

1. PODEŠAVANJE SATA
Prvo podesite i potvrdite podešavanje minuta, a nakon toga podešavanje sati. Ukoliko pritisnete i držite pritisnutim taster za postavljanje vrednosti, brzina promene vrednosti podešavanja biće uvećana.

Pročitajte poglavlje „Dodatne funkcije“ kada kasnije želite da opet podesite sat.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

2. ZATAMNJENJE DISPLEJA
Visok intenzitet osvetljenosti je podrazumevano podešavanje. Na displeju će se prikazati simbol brh i trenutno podešena vrednost intenziteta osvetljenosti displeja. Koristite tastere za postavljanje vrednosti da biste povećali ili smanjili intenzitet osvetljenosti.

nastavitev_glas_bio21_il_a

3. JAČINA ZVUKA ZVUČNOG SIGNALA
Srednja jačina zvuka je podrazumevano podešavanje. Na displeju će se prikazati simbol Vol i trenutno podešena vrednost jačine zvuka zvučnog signala. Koristite tastere za postavljanje vrednosti da biste povećali jačinu zvuka zvučnog signala ili da biste ga isključili.

Kada se izabrana podešavanja potvrde na displeju će biti prikazan sat (ukoliko je BIRAČ u položaju „0“).

Ringle – dugmeta za upravljanje

gumb_kuhalno mesto1

Uključite ringle pomoću dugmeta na komandnoj tabli. Simboli pored dugmeta označavaju kojom ringlom se upravlja putem datog dugmeta.
Okrenite dugme u smeru kretanja kazaljki na satu da biste povećali snagu; okrenite dugme u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste smanjili snagu.
Isključite ringle 3 do 5 minuta pre završetka procesa kuvanja kako biste iskoristili akumuliranu toplotu i na taj način uštedeli energiju.

Tabela nivoa snage

0

Ringla je isključena.

1–2

Održavanje male količine hrane toplom i podgrevanje.

3–4

Podgrevanje.

5–6

Podgrevanje ili sporo kuvanje velike količine hrane.

7

Uzastopno kuvanje (na primer više omleta itd.)

8

Kuvanje sa mašću (prženje/prženje sa potapanjem u ulje ili mast itd.)

9

Brzo zagrevanje.

Dugme ringle za kuvanje sa dvostrukim prstenom

gumb_kuhalno mesto2

Kada se dugme ringle za kuvanje sa dvostrukim prstenom okreće na uobičajen način, najpre će se uključiti unutrašnji prsten ringle. Okrenite dugme do oznake koja je navedena posle brojeva koji označavaju snagu kuvanja dok ne čujete klik da biste uključili kompletnu ringlu za kuvanje, a zatim okrenite dugme do željenog položaja. Okrenite dugme u položaj 0 da biste isključili kompletnu ringlu za kuvanje.

Svetlosni indikatori upozorenja

lučke_kuhalno mesto

Svetlosni indikatori upozorenja za vrelu površinu su ugrađeni u prednji deo staklokeramičke ploče za kuvanje. Kada su uključeni svetlosni indikatori upozorenja, oni signaliziraju da je data ringla za kuvanje i dalje vrela (postoji opasnost od zadobijanja opekotina). Kada se ringla za kuvanje isključi svetlosni indikatori upozorenja za vrelu površinu će i dalje svetleti dok se ringla ne ohladi do temperature koja je ispod 50 °C.

Izbor regulacija

IZBOR REŽIMA RADA

gumb_izklop_bio21_il

Okrenite BIRAČ (levi i desni) da biste izabrali REŽIM RADA (pročitajte tabelu sa programima).

Podešavanja je moguće izmeniti i tokom rada uređaja.

Funkcije i oprema uređaja zavise od konkretnog modela uređaja.

Simbol

Upotreba

predgretje_bio21

BRZO ZAGREVANJE RERNE
Namena ovog režima je postizanje željene temperature u unutrašnjosti rerne u što kraćem vremenskom periodu. Kada se unutrašnjost rerne zagreje do željene temperature, proces zagrevanje se završava. Nakon toga potrebno je uključiti željeni režim rada za pripremu hrane. Ova funkcija nije podesna za pripremu hrane.

sp. in zg. grelo_bio21

GORNJI I DONJI GREJAČ UZ VENTILATOR
Namena ovog režima je ujednačeno pečenje hrane na jednom nosaču, kao i pripremanje suflea.

žar z vent._bio21

VELIKI ROŠTILJ UZ VENTILATOR
Pečenje živinskog mesa i većih komada mesa ispod sistema za pečenje.

simbol_airfry_bio21_il

INTENZIVNO PEČENJE (VAZDUHOM)
Uz ovaj režim moguće je pripremiti jela sa hrskavom korom, ali bez dodatnih masti. Predstavlja zdravu opciju prženja hrane, kao kod brze hrane, ali uz manje kalorija. Pogodan je za manje komade mesa, ribe, povrća i smrznutih gotovih jela za prženje (pomfrit i pileći medaljoni).
Putem ubrizgavanja pare ostvarićete još bolje rezultate pečenja i još hrskaviju koru.

simbol_airfry_bio21_il

vroči zrak_bio21

VRELI VAZDUH12
Pomoću ovog režima imaćete bolji protok vrelog vazduha oko hrane. Na ovaj način doći će do sušenja površine hrane i stvaranja deblje kore. Ovaj režim je pogodan za pripremu mesa, peciva i povrća, kao i za sušenje hrane na jednom nosaču ili na više nosača istovremeno.
Putem ubrizgavanja pare ostvarićete još bolje rezultate pečenja i još hrskaviju koru.

U ovim režimima rada moguće je koristiti funkciju roštilja (pročitajte poglavlje „Pokretanje procesa kuvanja“).

simbol_para_bio21Kod ovih režima moguće je dodavanje pare tokom procesa pečenja. Osnovna funkcionalnost režima biće izvršena kada se dati režim izabere. Korišćenjem pleha za pečenje u kojim se nalazi voda funkcionalnost režima se menja u pečenje uz dodavanje pare (pročitajte poglavlje Pokretanje uređaja).

simbol_vroči zrak z dod pare_bio21_il

zg. in sp. grelo_bio21

GORNJI I DONJI GREJAČ
Ovaj režim je pogodan za konvencionalno pečenje na jednom držaču, za pripremanje suflea i pečenje na niskim temperaturama (sporo kuvanje).
Putem ubrizgavanja pare ostvarićete još bolje rezultate pečenja i još hrskaviju koru.

simbol_zg. in sp. grelo z dod pare_bio21_il

žar_bio21

VELIKI ROŠTILJ
Koristite ovaj režim za grilovanje velike količine hrane rezane na kriške, kao što je tost, nepreklopljeni sendviči, roštiljske kobasice, riba, ražnjići itd., kao i za pripremu zapečenih jela rumene kore.
Maksimalna dozvoljena temperatura je 240 °C.

počasna peka_bio21

SPORO PEČENJE3
Ovaj režim je idealan za nežno, sporo i ujednačeno pečenje mesa, ribe i peciva na jednom držaču. Uz ovaj režim meso će zadržati visok sadržaj sokova, te će stoga biti sočnije i mekše, dok će pecivo biti ujednačeno zapečeno/ispečeno. Ovaj režim se koristi u opsegu temperatura od 140 °C do 220 °C.

Ova se funkcija koristi za određivanje energetsko efikasne klase u skladu sa standardom EN 60350-1.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

REŽIM ZA PICU
Ovo je optimalni režim za pečenje pica i peciva sa visokim sadržajem vode. Koristite ga za pečenje na jednom držaču, kada želite brže da pripremite hranu sa hrskavom korom.

peka zamrzjene hrane_bio21

PEČENJE SMRZNUTE HRANE
Pomoću ovog režima možete brže da spremite smrznutu hranu bez prethodnog zagrevanja rerne. Idealan je za pripremu delimično pečenih smrznutih proizvoda (peciva, kroasana, lazanja, pomfrita ili pilećih medaljona), mesa i povrća.

odtaljevanje_bio21

ODMRZAVANJE
Ovaj režim rada je pogodan za postepeno odmrzavanje smrznutih namirnica.

aqua_bio21

AQUA CLEAN
Ovaj režim rada služi za jednostavno uklanjanje mrlja iz unutrašnjosti rerne.

simbol_lička_bio21

OSVETLJENJE RERNE
Osvetljenje rerne se uključuje kada se izabere režim rada ili kada se birač okrene u položaj za uključivanje osvetljenja rerne.

POSTAVLJANJE TEMPERATURE

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Obrtanjem dugmeta izaberite traženu TEMPERATURU.

FUNKCIJE TAJMERA

Prvo, okrenite BIRAČ ZA IZBOR REŽIMA RADA, a zatim postavite TEMPERATURU.

nastavitev_ure_bio21_il_b

simbol_ura_bio21

Vremensko ograničenje procesa kuvanja
U ovom režimu možete da zadate vreme rada rerne (vreme trajanja procesa kuvanja).
Dodirnite taster multi time. Na displeju će se prikazati simbol simbol_ura_bio21. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ililisimbol_puščica desno_il kako biste postavili željeno vreme trajanja procesa. Dodirnite taster start I stop da biste potvrdili uneto podešavanje.
Dodirnite taster start I stop da biste uključili rernu.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Regulisanje odloženog uključenja rerne

Odloženo pokretanje nije moguće postaviti za režime roštilja i roštilja uz ventilator.

Koristite ovu funkciju u situacijama kada želite da otpočnete sa kuvanjem hrane rerni nakon određenog vremena. Postavite hranu u rernu, a zatim postavite željeni režima rada rerne i temperaturu. Nakon toga, postavite trajanje programa i vreme kada želite da vam jelo bude pripremljeno.

Primer:
Trenutno vreme: podne
Vreme kuvanja: 2 sata
Završetak kuvanja: 18:00

Dodirnite taster multi time. Na displeju će se prikazati simbol za vreme trajanja procesa kuvanja. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ililisimbol_puščica desno_ilda biste postavili trajanje programa (kuvanja)simbol_ura_bio21 (u našem konkretnom slučaju, trajanje programa iznosi 2:00). Pritiskom na taster start I stop potvrdite podešavanje. Dvaput dodirnite taster multi time da biste postavili vreme kada želite a vam jelo bude pripremljeno (u našem konkretnom slučaju to je 18:00 ili 6 p.m.). Uneto vreme završetka procesa kuvanja biće prikazano na displeju (18:00). Dodirnite taster start I stop kako biste potvrdili podešavanja.

Dodirnite taster start I stop da biste pokrenuli proces pečenja.

Rerna je u delimičnom režimu pripravnosti dok se čeka na pokretanje. Tokom celog ovog perioda displej je zatamnjen i uključeni su sistem ventilatora i osvetljenje rerne. Rerna će se automatski uključiti uz postavljena podešavanja (u našem konkretnom slučaju to je 16:00 ili 4 p.m.). Rerna će se isključiti u unapred podešenom vremenu (u našem konkretnom slučaju to je 18:00 ili 6 p.m.).

Na displeju će se naizmenično prikazivati vreme završetka procesa kuvanja i sat.

Kada istekne zadato vreme, rerna će se automatski isključiti. Na displeju će se naizmenično prikazivati simboli End i 00:00. Biće emitovan zvučni signal koji je moguće isključiti pritiskom na taster. Nakon jednog minuta, zvučni signal će se automatski isključiti.

Ova funkcija nije podesna za korišćenje za pripremu hrane koja zahteva unapred zagrejanu rernu.

Kratkotrajne namirnice ne treba ostavljati na duže vreme u unutrašnjosti rerne. Pre korišćenja ovog režima, proverite da li je sat na uređaju tačno podešen.

simbol_alarm_bio21_il

Podešavanje podsetnika
Podsetnik može da se koristi nezavisno od rada rerne. Najveće podešavanje iznosi 24 sata. Tokom poslednjih 10 minuta podsetnik će odbrojavati sekunde. Dvaput dodirnite multi time (dvostruki dodir) dok se simbol ne prikaže na displeju. Dodirnite tastersimbol_puščica levo_ilili simbol_puščica desno_ilda biste postavili podsetnik.

Ukoliko je uključeno odloženo pokretanje, možete da postavite podsetnik tako što ćete triput dodirnuti taster multi time.

Istovremenim dodirivanjem tasterasimbol_puščica levo_ili simbol_puščica desno_il možete da poništite vrednost prilikom podešavanja funkcije tajmera. Pritiskom na taster start I stop potvrdićete podešavanje.

Poslednje korišćene vrednosti funkcije tajmera biće sačuvane i predložene kao unapred podešene vrednosti prilikom sledećeg korišćenja tajmera. Ova podešavanja mogu i da se isključe (pročitajte poglavlje „Izbor dodatnih funkcija, predložena podešavanja“).

OPŠTA PODEŠAVANJA

Okrenite BIRAČ REŽIMA RADA u položaj „0“.

Pritisnite taster multi time i držite ga pritisnutim u trajanju od 3 sekunde. Nekoliko sekundi stavka SEtt biće prikazana na displeju. Nakon toga će se prikazati meni sa dodatnim funkcijama.

nastavitev_dodatne fun_bio21_il

Koristite taster simbol_puščica levo_ililisimbol_puščica desno_il da biste se kretali kroz meni. Podešavanje možete da potvrdite pritiskom na taster start I stop ili multi time. Dodirnite taster gratin da biste napustili meni sa dodatnim funkcijama.

nastavitev_ure_bio21_il_a

1. Prikaz sata
Koristite tastere simbol_puščica levo_ilisimbol_puščica desno_il da biste podesili sat. Stavka CLoc biće prikazana na displeju. Kada potvrdite podešavanje, možete da birate 12-časovni ili 24-časovni format prikaza. Potvrdite vreme/deo dana. Prvo podesite i potvrdite podešavanje minuta, a nakon toga podesite i potvrdite podešavanje sati.

nastavitev_glas_bio21_il_a

2. Jačina zvuka zvučnog signala
Možete da izaberete tri nivoa jačine zvuka. Izaberite stavku Vol. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ilili simbol_puščica desno_ilda biste izabrali željeni nivo jačine i potvrdite. Zvučni signali mogu i da se isključe.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

3. Intenzitet osvetljenosti displeja
Možete da izaberete tri nivoa intenziteta osvetljenosti displeja. Izaberite stavku brh. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ilili simbol_puščica desno_ilda biste izabrali željeni nivo intenziteta i potvrdite. Koristite tastere za podešavanje vrednosti za povećanje ili smanjenje intenziteta osvetljenosti.

nastavitev_nočni način_bio21_a

4. Noćni režim rada displeja
Ovom funkcijom se automatski zatamnjuje displej (prebacuje se sa nivoa visokog intenziteta osvetljenosti na najniži nivo osvetljenosti) tokom noći (od 20 sati do 6). Izaberite stavku nGht. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ilili simbol_puščica desno_ilda biste izabrali željeni nivo intenziteta osvetljenosti displeja tokom noći i potvrdite.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_a

5. Režim pripravnosti
Ovom funkcijom se automatski uključuje/isključuje prikaz sata. Izaberite stavku hidE. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ililisimbol_puščica desno_il da biste izabrali postavku on ili off i potvrdite.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_a

6. Predložena podešavanja
Ova funkcija omogućava podešavanje vremena trajanja procesa kuvanja. Funkcija je isključena kao fabričko podrazumevano podešavanje, ali ju je moguće uključiti.
Kada se funkcija uključi, biće prikazana poslednje korišćena podešavanja vremena trajanja programa i biće korišćene vrednosti iz poslednje sesije kuvanja. Stavka
AdPt biće prikazana na displeju. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ililisimbol_puščica desno_il da biste izabrali podešavanje off. Učinite isto da biste ponovo uključili funkciju i izaberite na displeju podešavanje on.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_a

7. Fabrička podešavanja
Ova funkcija služi za uspostavljanje fabričkih podešavanja uređaja. Na displeju će se prikazati stavka FAct. Dodirnite taster simbol_puščica levo_ilili simbol_puščica desno_il da biste izabrali podešavanje za uspostavljanje fabričkih podešavanja rES i potvrdite izbor tako što ćete pritisnuti i držati pritisnutim taster start I stop. Držite taster pritisnutim dok ne prestanu da se prikazuju osvetljene crtice.

Nakon nestanka električne energije ili isključivanja uređaja, dodatna podešavanja funkcija će ostati sačuvana nekoliko minuta. Nakon toga, sva podešavanja, izuzev jačine zvuka zvučnog signala i zatamnjenje displeja biće postavljeni na fabrička podrazumevana podešavanja.

Upućivanje pečenja

simbol_start stop_bio21_il

Crtica iznad tastera start I stop je delimično osvetljena. Pritisnite ovaj taster da biste postavili program.
Tokom trajanja programa crtica iznad tastera će svetleti većim intenzitetom (biće u potpunosti osvetljena).

Ukoliko nije izabrana funkcija tajmera, vreme trajanja procesa kuvanja biće prikazano na displeju. Emitovaće se kratak zvučni signal i na displeju će biti prikazan simbol °C kada rerna dostigne zadatu temperaturu.

simbol_gratin_bio21_il

Dodatno pečenje (za zapečena jela)
Ova funkcija može da se pokrene nakon što rerna radi više od 10 minuta (crtica iznad tastera za roštilj će delimično svetleti). Kada se potvrdi ova funkcija, na displeju će se prikazati vreme kuvanja od 10 minuta (10:00). Dodirnite taster simbol_puščica levo_ililisimbol_puščica desno_il da biste odredili trajanje dodatnog pečenja.
Ovu funkciju je moguće isključiti pritiskom na taster gratin.

Funkcija se koristi u poslednjoj fazi procesa pečenja, nakon procesa pečenja i dodavanja sosa (premazivanje jela) ili posipanja suvih sastojaka na jelo ili kada želite da dodatno zapečete jelo kako biste dobili braon koru. Korišćenjem ove funkcije doći će do stvaranja zlatno-braon kore na jelu, što će sprečiti sušenje hrane i istovremeno će učiniti da jelo bude ukusnije i primamljivije.

uporaba_entry steam_bio21

Pečenje uz dodavanje paresimbol_para_bio21
Kada koristite režim sa dodavanjem pare, postavite plitki pleh za pečenje u prvu vođicu dok je unutrašnjost rerne još hladna. Sipajte najviše 2 dl vode u pleh. Postavite hranu koju pripremate na drugi nivo i uključite dati režim rada.

Ukoliko koristite duboku tepsiju, postavite je za jedan nivo više od onog koji je naznačen u tabeli sa uputstvima o pripremanju hrane.
Nemojte da otvarate vrata rerne i nemojte da dodajte vodu tokom procesa kuvanja kako biste ostvarili najbolje rezultate prilikom korišćenja ovog režima.

Završetak kuvanja i isključivanje rerne

Pritiskom na taster start I stop pauziraćete proces kuvanja. Na displeju će se prikazati poruka End i emitovaće se zvučni signal.

Okrenite BIRAČ REŽIMA RADA u položaj „0“.

Nakon završetka procesa kuvanja sva podešavanja tajmera se takođe zaustavljaju i brišu (osim podsetnika) i prikazaće se sat.

Nakon korišćenja rerne određena količina vode može da se zadrži u kanalu za kondenzat (ispod vrata rerne). Obrišite kanal za kondenzat sunđerom ili krpom.

Opšti saveti za pečenje

 • Uklonite iz rerne opremu koju nećete da koristite tokom pečenja

 • Koristite opremu izrađenu od nereflektivnih materijala otpornih na visoke temperature (isporučene plehove za pečenje, tepsije, pekače, obloženo posuđe i posuđe od vatrostalnog stakla). Materijali svetlih boja (nerđajući čelik ili aluminijum) odbijaju toplotu, te je stoga termička obrada hrane u njima manje efikasna.

 • Uvek postavljajte plehove za pečenje i tepsije na kraj vođica. Kada koristite rešetku prilikom pečenja, postavite posuđe ili tepsije na sredini rešetke.

 • Preporučujemo da se pridržavate uputstava naznačenih u tabeli sa uputstvima o pripremanju hrane kako biste ostvarili najoptimalnije rezultate kuvanja. Izaberite nižu naznačenu temperaturu i najkraće vreme kuvanja. Kada istekne zadato vreme, proverite stanje jela i ukoliko je to neophodno, izmenite podešavanja.

 • Osim ukoliko to nije zaista neophodno, nemojte da otvarate vrata rerne tokom pečenja.

 • Nemojte da postavljate plehove za pečenje na dno unutrašnjosti rerne.

 • Tokom rada uređaja nemojte da postavljate višenamensku tepsiju u 1. vođicu.

 • Nemojte da pokrivate dno unutrašnjosti rerne ili rešetku aluminijumskom folijom.

 • Kod programa koji traju duže, možete da isključite rernu oko 10 minuta pre isteka vremena kuvanja kako biste iskoristili akumuliranu toplotu.

 • Uvek postavljajte posuđe za pečenje na rešetku.

 • Prilikom istovremenog pečenja na više nivoa, postavite višenamensku tepsiju na donji nivo.

 • Prilikom kuvanja jela iz starijih kuvara, koristite donji i gornji sistem grejača (kao kod konvencionalnih rerni) i postavite za 10 °C nižu temperaturu od temperature koja je preporučena u receptu.

 • Ukoliko koristite papir za pečenje, pobrinite se da je otporan na visoke temperature. Uvek ga pravilno isecite. Papir za pečenje sprečava da se hrana zalepi za pleh i omogućava jednostavnije uklanjanje hrane iz pleha.

 • Prilikom pripreme većih komada mesa ili peciva sa većim sadržajem vlage, doći će do stvaranja velike količine pare u unutrašnjosti rerne što može da dovede do formiranja kondenzata na vratima rerne. Ovo je uobičajena pojava koja neće uticati na rad uređaja. Nakon procesa kuvanja, obrišite vrata i staklo vrata tako da budu potpuno suvi.

 • Kada pečete hranu direktno na rešetki, postavite višenamensku tepsiju na jedan nivo ispod rešetke kako bi se u nju sakupljala tečnost.

 • Zagrevanje rerne pre procesa kuvanja: Zagrejte rernu pre procesa kuvanja samo ukoliko je to navedeno u receptu ili u tabeli u ovom uputstvu za upotrebu. Ukoliko zagrevate rernu pre procesa kuvanja, nemojte da postavljate hranu u rernu dok se rerna ne zagreje do propisane temperature. Temperatura kuvanja značajno utiče na krajnji rezultat pripreme jela. Zagrevanje rerne pre procesa kuvanja se preporučuje prilikom pripreme tankih odrezaka mesa (rozbratna), dizanog testa i patišpanja, zbog toga što je za njihovu pripremu neophodno kraće vreme pečenja. Zagrevanje prazne rerne troši dosta energije, stoga, ukoliko je to neophodno, preporučujemo kuvanje nekoliko jela zaredom ili kuvanje nekoliko jela istovremeno.

  Jela za čiju pripremu je neophodno da rerna pre kuvanja bude u potpunosti zagrejana su označena jednom zvezdicom u tabeli *, dok su jela za koja je dovoljno 5 minuta zagrevanja označena sa dve zvezdice **. U ovom slučaju nemojte da koristite da koristite režim za brzo zagrevanje rerne.

 • GentleBake: Ovaj režim omogućava sporo i kontrolisano kuvanje pri nižim temperaturama. Sokovi u mesu ujednačeno kruže i meso ostaje sočno i meko. GentleBake režim sporog kuvanja je podesan za tanke odreske mesa bez kostiju. Pre započinjanja procesa sporog kuvanja, temeljno zapecite meso sa svih strana u tiganju.

Tabela sa uputstvima o pripremanju hrane

Jelo

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

PECIVO I PEKARSKI PROIZVODI

Pecivo/kolači u kalupima

Kolač iz umešanog testa

3

zg. in sp. grelo_bio21

160

30-40

Punjena pita

2

zg. in sp. grelo_bio21

180

60-70

Mramorni kolač

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

Kolači od dizanog testa, kuglof

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

Otvorena pita, tart

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

Braunis

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

Pecivo u tepsijama i plehovima za pečenje

Štrudla

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

Štrudla, smrznuta

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

Rolat od patišpanja

3

vroči zrak_bio21

+ pleh za pečenje sa vodom

170-180

13-18

Buhtle

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

Biskviti, kolačići

Kapkejk

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

25-35

Kapkejk, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

155-165 *

30-40

Sitno pecivo od dizanog testa

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

Sitno pecivo od dizanog testa, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

Lisnato testo

2

zg. in sp. grelo_bio21

200 *

15-20

Lisnato testo, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

Kolačići/biskviti

Špric-keks

3

zg. in sp. grelo_bio21

150 *

30-40

Špric-keks, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

150 *

30-40

Špric-keks, 3 nivoa

1, 3, 5

vroči zrak_bio21

145 *

40-50

Kolačići/biskviti

3

zg. in sp. grelo_bio21

160-170 *

15-20

Biskviti, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

Puslice

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

Puslice, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

Makarons

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

Makarons, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

Hleb

Dizanje i odmaranje testa

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

Hleb na plehu

2

zg. in sp. grelo_bio21
+ pleh za pečenje sa vodom

190-200

40-55

Hleb na plehu, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

Hleb u kalupu

1

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

Hleb u kalupu, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

Tortilja (fokača)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

Sveže kifle (bavarske kifle/zemičke)

3

zg. in sp. grelo_bio21
+ pleh za pečenje sa vodom

200-210

10-15

Sveže kifle (bavarske kifle/zemičke), 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

Prepečen hleb

5

žar_bio21

240

4-6

Otvoreni sendviči

5

žar_bio21

240

3-5

Pica i slična jela

Pica

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

Pica, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

Pica, smrznuta

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

Pica, smrznuta, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220

10-20

Pite, kiš

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

Burek

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

MESO

Govedina i teletina

Goveđe pečenje (leđa, but), 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

Kuvana govedina, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

Rozbratna, srednje pečena, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

Goveđe pečenje, sporo kuvanje

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

Odresci od govedine, pečeni, debljina 4 cm

4

žar_bio21

220-230

25-30

Burgeri, debljina 3 cm

4

žar_bio21

220-230

25-35

Teleće pečenje, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

Svinjetina

Svinjsko pečenje, but, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

100-130

Svinjsko pečenje, prednji but, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

Svinjska leđa, 400 gr

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

Svinjsko pečenje, sporo kuvanje

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

Svinjska rebarca, sporo kuvanje

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

Svinjski kotleti, debljina 3 cm

4

žar_bio21

220-230

20-25

Živina

Živina, (1,2–2) kg

2

žar z vent._bio21

200-220

60-80

Punjena živina, 1,5 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

Živina, grudi

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

pileći bataci

3

žar z vent._bio21

210-220

25-40

pileća krilca

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-35

Živina, grudi, sporo kuvanje

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

Jela od mesa

Veknica od mesa, 1 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

Roštiljske kobasice, bratvurst

4

žar_bio21

230 **

8-15

RIBA I PLODOVI MORA

Cela riba, 350 g

4

žar z vent._bio21

230-240

12-20

Fileti, debljina 1 cm

4

žar_bio21

220-230

8-12

Riblji odrezak, debljina 2 cm

4

žar_bio21

220-230

10-15

Školjke

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

Škampi

4

žar_bio21

230 *

3-10

POVRĆE

Pečeni krompir, kriške

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

30-40

Pečeni krompir, sečen napola

3

simbol_airfry_bio21_il
+ pleh za pečenje sa vodom

200-210 *

40-50

Punjeni krompir (u ljusci)

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

Pomfrit, domaći

4

simbol_airfry_bio21_il

210–220 *

20-30

Mešano povrće, kriške

3

simbol_airfry_bio21_il
+ pleh za pečenje sa vodom

190-200

30-40

Punjeno povrće

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

STANDARDNI ZAMRZNUTI PROIZVODI

Pomfrit

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

Pomfrit, 2 nivoa

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

Pileći medaljoni

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

Riblji štapići

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

Lazanja, 400 gr

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

Seckano povrće

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

Kroasani

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

PEČENI PUDINZI, SUFLEI I ZAPEČENA JELA

Musaka od krompira

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

Lazanja

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

Slatki pečeni puding

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

Slatki sufle

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

Zapečena jela

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

Punjene tortilje, enčilada

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

Pohovani sir

4

žar_bio21

240 **

6-9

OSTALO

Odmrzavanje

2

odtaljevanje_bio21

45

/

Konzervisanje

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

Sterilizacija

3

vroči zrak_bio21

125

30

Kuvanje u ben mariju (posuđe sa duplim dnom)

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

Podgrevanje

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

Zagrevanje posuđa za serviranje

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Kuvanje pomoću sonde (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(ovisno o modelu)

Sonda omogućava precizno praćenje unutrašnje temperature jela tokom pripreme.

Sonda ne sme da bude postavljena u neposrednoj blizini grejnih elemenata.

priklop sonda_bio21

1Umetnite metalni kraj sonde u najdeblji deo jela.

2Umetnite priključak sonde u slot za sondu koji se nalazi u gornjem desnom uglu prednjeg dela unutrašnjosti rerne (pogledajte sliku). Na displeju će se prikazati stavka SEnS.

NAPOMENA: Kada umetnete utikač sonde u slot, unapred postavljene funkcije rerne se brišu.

3Izaberite radni režim i temperaturu (u opsegu do 230 °C). Simbol za sondu i postavljenu temperaturu biće prikazan na displeju. Koristite taster simbol_puščica levo_ilili simbol_puščica desno_ilda biste promenili temperaturu. Izaberite željenu krajnju unutrašnju temperaturu jela (u opsegu između 30 °C i 99 °C).

NAPOMENA: Nije moguće podešavanje vremena trajanja procesa kuvanja prilikom korišćenja sonde.

4Potvrdite podešavanje pritiskom na taster start I stop.

5Kada se dostigne postavljena unutrašnja temperatura jela, rerna će se automatski isključiti. Na displeju će se prikazati poruka End. Biće emitovan zvučni signal koji je moguće isključiti pritiskom na taster. Nakon jednog minuta, zvučni signal će se automatski isključiti.

Tokom procesa kuvanja na displeju se naizmenično prikazuju postavljena i trenutna unutrašnja temperatura jela. Možete da promenite temperaturu kuvanja ili željenu unutrašnju temperaturu jela tokom trajanja procesa kuvanja. Podešavanje ćete potvrditi pritiskom na taster start I stop.

Ispravna upotreba sonde u skladu sa tipom hrane:

 • Živina: zabodite sondu u najdeblji deo grudi;

 • Crveno meso: zabodite sondu u krti deo koji nije prošaran masnoćom;

 • Manja parčad mesa sa kostima: zabodite sondu u deo duž kosti;

 • Riba: zabodite sondu iza glave ribe u pravcu kičme.

Nakon upotrebe, pažljivo uklonite sondu iz jela, izvucite priključak iz slota u rerni i očistite je.

Ukoliko ne koristite sondu, izvadite je iz rerne.

Preporučeni nivoi završnice za različite tipove mesa

Namirnica

Plava (sirovo)

Srednje krvavo

Srednje

Srednje pečeno

Pečeno

GOVEĐE MESO

Govedina, pečenje

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

Govedina, rozbratna

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

Goveđe pečenje/odrezak od buta

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

Burgeri

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

TELEĆE MESO

Teletina, rozbratna

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

Teletina, but

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

SVINJSKO MESO

Pečenje, vrat

/

/

/

65-70

75-85

Svinjetina, leđa

/

/

/

60-69

/

Veknica od mesa

/

/

/

/

80-85

JAGNJEĆE MESO

Jagnjetina

/

60-65

66-71

72-76

77-80

OVČETINA

Ovčetina

/

60-65

66-71

72-76

77-80

JARETINA

Kozje meso

/

60-65

66-71

72-76

77-80

ŽIVINA

Živina, cela

/

/

/

/

82-90

Živina, grudi

/

/

/

/

62-65

RIBA I PLODOVI MORA

Pastrmka

/

/

/

62-65

/

Tuna

/

/

/

55-60

/

Losos

/

/

/

52-55

/

Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja uređaja, iskopčajte ga sa napajanja i sačekajte da se uređaj ohladi.

Čišćenje i održavanje aparata ne smeju obavljati deca bez odgovarajućeg nadzora!

Unutrašnjost rerne, tepsije i plehovi za pečenje obloženi su namenskim premazom kako bi njihove površine bile glatke, otporne i jednostavne za čišćenje.

Redovno čistite uređaj pomoću mlake vode i sredstva za ručno pranje sudova kako biste uklonili veće nečistoće i kamenac. Koristite čistu meku krpu ili sunđer.

Spoljašnjost uređaja: koristite vruću sapunicu i meku krpu za uklanjanje nečistoća, a nakon toga obrišite tretirane površine tako da budu potpuno

suve.

Unutrašnjost uređaja: koristite standardna sredstva za čišćenje rerni da biste uklonili uporne mrlje i prljavštinu. Kada koristite takva sredstva, temeljno obrišite uređaj vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke sredstva.

Dodatni pribor i vođice: očistite ih pomoću vruće sapunice i vlažne krpe. Preporučujemo da za uklanjanje upornih mrlja i nečistoća potopite pribor i koristite četku.

Ukoliko niste zadovoljni rezultatima čišćenja, ponovite proces čišćenja.

Nikada nemojte da koristite nagrizna sredstva ili oštre predmete za čišćenje uređaja (grubi sunđeri, nagrizni deterdženti, sredstva za uklanjanje mrlja i rđe i strugače za čišćenje staklokeramičke ploče).

Oprema rerne može da se pere u mašini za pranje sudova.

Ostaci hrane (masti, šećeri i belančevine) mogu da se zapale prilikom korišćenja uređaja. Stoga, pre svake upotrebe uređaja, uklonite veće naslage prljavštine iz unutrašnjosti rerne i sa opreme.

Čišćenje rerne pomoću programa Aqua Clean

Korišćenjem ovog programa pojednostavljuje se uklanjanje mrlja iz unutrašnjosti rerne.
Funkcija je naročito korisna ukoliko se redovno koristi nakon svake upotrebe rerne.
Pre pokretanja programa za čišćenje uklonite sve veće ostatke nečistoća i hrane iz unutrašnjosti rerne.

čiščenje_aqua_bio21

1Postavite pleh za pečenje na prvi nivo vođica i nalijte 0,4 litara vrele vode u njega.

2Postavite BIRAČ ZA IZBOR REŽIMA RADA na režim Aqua Clean, a zatim postavite BIRAČ ZA IZBOR TEMPERATURE na 80 °C.

3Ostavite da program radi trideset minuta.

4Kada se program završi, pažljivo pomoću rukavica za rernu izvadite pleh za pečenje (u plehu može preostati određena količina vode). Obrišite mrlje krpom koja je navlažena sapunicom. Temeljno obrišite uređaj navlaženom krpom da biste uklonili preostalu količinu sredstva za čišćenje.

Ukoliko rezultati postupka čišćenja nisu zadovoljavajući (u slučaju tvrdokornih mrlja), ponovite postupak.

Aqua Clean režim rada koristite kada se rerna u potpunosti ohladi.

Uklanjanje vođica od žice i fiksiranih teleskopskih vođica

odstranitev vodil_bio21

AVodilice uhvatite na donjoj strani i povucite ih prema unutrašnjosti rerne.

BNa gornjoj strani ih izvucite iz otvora.

Prilikom uklanjanja vođica budite pažljivi kako ne biste oštetili premaz.

Uklanjanje i zamena vrata rerne i staklenog panela

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Vrata rerne najpre potpuno otvorite.

2Vrata rerne su postavljena na šarke sa namenskim potporama koje imaju i sigurnosne poluge. Okrenite sigurnosne poluge prema vratima pod uglom od 90°. Pažljivo zatvorite vrata do ugla od 45° (u odnosu na položaj u kojem su vrata u potpunosti zatvorena). Nakon toga, podignite vrata i izvucite ih.

Stakleni panel vrata rerne može da se očisti iznutra, ali ga je prvo potrebno ukloniti iz vrata uređaja. Prvo, pratite postupak opisan u koraku 2, ali nemojte da uklonite vrata.

3Uklonite graničnik. Držite ga rukama sa leve i desne strane vrata. Uklonite ga postepenim povlačenjem prema sebi.

4Držite stakleni panel vrata za gornju ivicu i uklonite ga. Učinite isto i za drugi i treći stakleni panel (u zavisnosti od konkretnog modela uređaja).

5Postavljanje staklenih panela obavite u obrnutom redosledu u odnosu na redosled uklanjanja.

Nameštanje vrata odvija se obrnutim redosledom. Ukoliko se vrata ne otvaraju ili zatvaraju pravilno, proverite dali su urezi šarnira pravilno namešteni u ležišta šarnira.

Šarke vrata rerne se zatvaraju veoma snažno. Stoga, uvek okrenite obe sigurnosne poluge do potpore prilikom postavljanja ili uklanjanja vrata uređaja.

Meko otvaranje i zatvaranje vrata

(ovisno o modelu)

Vrata rerne su opremljena sistemom koji prigušuje silu zatvaranja vrata kada vrata dođu u položaj od 75 °. Time se omogućava jednostavno, tiho i nežno otvaranje i zatvaranje vrata. Dovoljan je lagan pritisak (do ugla od 15° u odnosu na položaj u kome su vrata u potpunosti zatvorena) na vrata za njihovo automatsko i nežno zatvaranje.

Ukoliko je primenjena sila za zatvaranje vrata prevelika, učinak sistema biće umanjen ili će rad sistem biti premošćen zarad bezbednosti.

Zamena sijalice

Sijalica je potrošni materijal i na nju se garancija ne primenjuje. Pre zamene sijalice uklonite opremu iz rerne.

Halogena sijalica: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Otpustite i uklonite poklopac (u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu). Uklonite halogenu sijalicu.

2Pomoću ravnog plastičnog alata uklonite poklopac. Uklonite halogenu sijalicu.

Budite pažljivi kako ne biste oštetili premaz.
Koristite određeni vid zaštite kako se ne biste opekli.

Sijalicu menjajte samo kada je uređaj iskopčan sa napajanja.

Tabela smetnji i grešaka u radu

Posebna upozorenja i javljanje grešaka

Tokom trajanja garancije isključivo servisni centar ovlašćen od strane proizvođača može da obavlja bilo kakve popravke.

Pre obavljanja bilo kakvih popravki pobrinite se da uređaj nije povezan na mrežno napajanje (uklonite osigurač ili iskopčajte utikač iz zidne utičnice).

Bilo koji vid neovlašćenih popravki uređaja može da dovede do električnog udara i kratkog spoja; stoga, nemojte obavljati popravke. Takve poslove mora da obavlja stručno lice ili serviser.

U slučaju manjih problema u radu uređaja, pročitajte ovaj priručnik kako biste se uverili da li ste u stanju da samostalno otklonite dati problem.

Ukoliko uređaj usled nepravilnog korišćenja ili rukovanja ne funkcioniše ispravno ili ne funkcioniše uopšte, izlazak servisera na teren neće biti besplatan, čak i tokom trajanja garantnog roka.

Sačuvajte uputstva za buduću upotrebu i prosledite ih narednim vlasnicima ili korisnicima uređaja.

Sledi par saveta o ispravljanju nekih uobičajenih problema.

Problem

Uzrok

Kućni osigurač češće izbacuje.

Pozovite servisnu službu.

Osvetljenje rerne ne radi.

Zamena sijalice u rerni opisana je u poglavlju „Zamena sijalice“.

Kontrolna tabla ne reaguje na komande i ekran je zamrznut.

Iskopčajte uređaj sa mrežnog napajanja na nekoliko minuta (otpustite osigurač ili isključite glavni prekidač), a zatim ga ponovo ukopčajte i uključite uređaj.

Prikazan je kôd greške ErrX.

U slučaju dvocifrenog kôda greške, biće prikazana poruka ErXX.

Ovo je greška u radu elektronskog modula. Iskopčajte uređaj sa mrežnog napajanja na nekoliko minuta.

Ukoliko se greška i dalje prikazuje, pozovite servisera.

Ukoliko su problemi i dalje prisutni uprkos obavljanju goreopisanih radnji, obratite se ovlašćenom serviseru. Popravka ili reklamacioni zahtev koji nastanu usled nepravilnog povezivanja ili korišćenja uređaja neće biti pokriveni garancijom. U tom slučaju, korisnik će morati da plati troškove popravke.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA

kanta1_FACE_LIFT

Za ambalažu proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno da se prerade (recikliraju), deponuju, ili unište. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne sme rukovati kao sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim mestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

Ispravnim načinom uklanjanja ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da se pojave u slučaju neispravnog uklanjanja proizvoda. Za detaljnije informacije o uklanjanju i preradi aparata obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpada, komunalnoj službi, ili radnji u kojoj ste aparat nabavili.

Pridržavamo pravo do eventualnih promena i grešaka u uputstvima za upotrebu.

Vaše napomene

 

858651