NÁVOD K POUŽITÍ

STOJATÉHO MRAŽÁKU

Důležitá bezpečnostní varování

Všeobecné informace a tipy

DĚKUJEME, ŽE JSTE NAŠE SPOTŘEBIČE PŘIJALI DO SVÉ DOMÁCNOSTI

Jsme rádi, že jste si vybrali spotřebič Hisense. Společnost Hisense je tu, aby vám a všem vašim dobrodružstvím pomohla s naší špičkovou technologií a moderními domácími spotřebiči vyrobenými z vysoce kvalitních materiálů. Protože neúnavně pracujeme na energetické udržitelnosti, zakoupením našeho spotřebiče přispíváte i vy k udržitelnější budoucnosti.

Chcete-li plně využívat naše služby, záruku a další důležité informace, zvažte prosím registraci svého spotřebiče Hisense online na naší webové stránce:

https://www.hisense-europe.com

Doufáme, že naše zařízení splní a předčí vaše očekávání.

Link na EU EPREL databázi

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi. Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením. Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu https://eprel.ec.europa.eu a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Pro podrobnější informace o energetickém štítku navštivte www.theenergylabel.eu.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.

Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

Informace, rady, tipy nebo doporučení

Pozor – obecné nebezpečí

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pozor – nebezpečí požáru

Naskenováním QR kódu na typovém štítku nebo speciální nálepce uvnitř spotřebiče získáte podrobnější návod k použití a popis svého spotřebiče.

Důležité poznámky a preventivní opatření

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předejte také tento návod.

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

UPOZORNĚNÍ! Neumisťujte na zadní stranu spotřebiče více přenosných zásuvek či přenosných adaptérů.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).

V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.

Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.

V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladícího zařízení.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud na ně přitom nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo je tato osoba neinstruovala ohledně používání spotřebiče.

Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Představuje riziko zranění nebo udušení.

Při odstraňovaní použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Pouze pro evropské trhy

Tento výrobek není určen pro použití dětmi do 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nebyly poučeny a pod dozorem instruovány o použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou rizika související s jeho používáním.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou do chladničky vkládat i z ní brát potraviny.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace k použití spotřebiče

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

 • kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;

 • v soukromém ubytování a pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,

 • v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;

 • pro catering a podobné účely, které nesouvisejí s prodejem.

VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivovým plynem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.

V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

VAROVÁNÍ! Neničte okruh chladicí tekutiny.

Rady pro úsporu energie při používání lednice a mrazáku

 • Spotřebič nainstalujte dle pokynů v tomto návodu.

 • Neotvírejte dveře častěji, než je to potřebné.

 • Pravidelně se ujistěte, že cirkulace vzduchu pod spotřebičem není blokována.

 • Pokud je těsnění dveří poškozené nebo uvolněné neprodleně jej vyměňte.

 • Pokrmy skladujte v těsně uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech.

 • Před vložením jídla do lednice jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

 • Mražená jídla odmrazujte v lednici.

 • Abyste maximálně využili prostor mrazáku, vyjměte některé z přihrádek dle popisu v návodu s pokyny.

 • Ujistěte se, že jsou zásuvky ve spotřebiči umístěny rovnoměrně a že jsou pokrmy uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu uvnitř spotřebiče (dodržujte doporučení ohledně rozmístění pokrmů dle popisu v pokynech).

Instalace a připojení

Volba místnosti

 • Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

  Popis

  Třída

  Rozsah okolní teploty °C

  Relativní vlhkost

  Rozšířený mírný

  SN

  +10 do +32

  ≤75%

  Mírný

  N

  +16 do +32

  Subtropický

  ST

  +16 do +38

  Tropický

  T

  +16 do +43

  Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.

  Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!

Instalace spotřebiče

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

 • Spotřebič musí stát stabilně na pevné podložce, rovně nebo mírně nakloněný dozadu. Spotřebič je vpředu vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami, které je možné použít pro vyrovnání polohy spotřebiče. Rejdovací kolečka na zadní straně umožňují snadnější instalaci spotřebiče (pouze u některých modelů).

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Když přístroj srovnáte pomocí nastavitelných nožiček, nastavte ještě přídavnou nožičku, která se postará o dodatečnou stabilitu přístroje.

 • Dodržujte minimální vzdálenosti nad a za spotřebičem tak, jak je to uvedeno na obrázku.

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_ADV-SUP

*v závislosti na modelu

**model s integrovanou rukojetí

***model s vnější rukojetí

Napojení spotřebiče

SLIKA_PRIKLJUČITEV

 • Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.

 • Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

Instalace a připojení

Volba místnosti

 • Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

  Popis

  Třída

  Rozsah okolní teploty °C

  Relativní vlhkost

  Rozšířený mírný

  SN

  +10 do +32

  ≤75%

  Mírný

  N

  +16 do +32

  Subtropický

  ST

  +16 do +38

  Tropický

  T

  +16 do +43

  Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.

  Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde teplota klesá pod 5 °C, protože to může způsobit neobvyklý provoz spotřebiče nebo jeho poruchu!

 • Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!

 • Neinstalujte spotřebič vedle jiných zařízení nebo přístrojů, které vyzařují teplo, jako jsou sporák, trouba, radiátory, ohřívače vody, atd., a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Spotřebič musí stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku nebo alespoň 30 cm od olejové nebo palivové pece. Pokud je vzdálenost mezi zdrojem horka a spotřebičem menší, použijte izolační panel.

Poznámka: Umístěte spotřebič do dostatečně velké místnosti, ve které musí být na každých 8 gramů chladiva minimálně 1 m3 prostoru. Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku v interiéru spotřebiče.

Instalace spotřebiče

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

 • Spotřebič musí stát stabilně na pevné podložce, rovně nebo mírně nakloněný dozadu. Spotřebič je vpředu vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami, které je možné použít pro vyrovnání polohy spotřebiče. Rejdovací kolečka na zadní straně umožňují snadnější instalaci spotřebiče (pouze u některých modelů).

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Když přístroj srovnáte pomocí nastavitelných nožiček, nastavte ještě přídavnou nožičku, která se postará o dodatečnou stabilitu přístroje.

 • Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu světlu a neumisťujte jej v blízkosti tepelných zdrojů. Pokud to není možné, nainstalujte izolační desku.

 • Tento spotřebič je volně stojící. Pokud chcete dosáhnout deklarované/minimální spotřeby energie, musíte mezi stěnou a zadní částí spotřebiče a nad spotřebičem zajistit 50 mm volného prostoru. Zajistěte také kolem spotřebiče a nad ním dostatečnou cirkulaci vzduchu.

 • Spotřebič můžete umístit také vedle nebo mezi nábytkové prvky, resp. ke zdi. V případě takovéhoto umístění bude spotřebič fungovat bezchybně, avšak může se zvýšit spotřeba energie. Dodržujte minimální vzdálenosti nad a za spotřebičem tak, jak je to uvedeno na obrázku.

 • Dodržujte nutný prostor pro otevírání dvířek při vytáhnutí přihrádek a polic (viz nákres postavení).

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_ADV-SUP

*v závislosti na modelu

**model s integrovanou rukojetí

***model s vnější rukojetí

Napojení spotřebiče

VTICNICA

 • Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.

 • Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

Změna směru otevírání dveří

Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna.

Pozor! Při změně pozice dveří nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti.

Potřebné nářadí:

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

8 mm nástrčný klíč

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

křížový šroubovák

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

plochý šroubovák

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

klíč očkoplochý 8 mm

Poznámka:

 • Pokud to bude nutné, nakloňte chladničku zpět, abyste získali přístup k základně, měli byste spotřebič položit na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Chcete-li obrátit dveře, obecně se doporučují následující kroky.

 1. Postavte chladničku do svislé polohy. Otevřete horní dveře a vyndejte všechny regály ze dveří (aby se zabránilo poškození regálů) a zavřete dveře.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_1

 2. Odstraňte kryt vrchního pantu (1) a dávejte pozor na konektor (A). Odpojte konektor (A).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_2B

 3. Odšroubujte šrouby (2) a odstraňte pant (3). Konektor (A) protáhněte pantovým otvorem. Během procesu držte dvířka, aby nespadla.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_3B

 4. Vyjměte horní dveře z prostředního závěsu tím, že opatrně zvednete dveře směrem nahoru. Poté umístěte dveře na hladký povrch.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_4

 5. Vezměte ze sáčku krycí víčko (pravé) (4) a přiložte ho na místo, odkud jste odstranili vrchní pant. Krycí víčko na druhé straně (5), kam umístíte pant, naopak odstraňte a uschovejte.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

 6. Odstraňte kryt (6) z levé strany horních dvířek a vyjměte konektor (A) z prostoru pod krytem. Poté odstraňte kryt (7) z pravé strany horních dvířek. Umístěte kryt (7) na levou stranu horních dvířek a kryt (6) na pravou stranu horních dvířek.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_6B

 7. Odšroubujte šroub (8) a odstraňte západku dvířek (10) a omezovač dvířek (9). Poté na opačnou stranu dvířek pomocí šroubu (8) umístěte západku dvířek, která je přiložena v sáčku, a omezovač dvířek (9). Západku dvířek (10) uschovejte pro případné pozdější použití.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 8. Odšroubujte šrouby z prostředního pantu a odstraňte ho. Poté ze spodního pantu odstraňte spodní dvířka.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_8

 9. Poté umístěte spodní dveře na hladký povrch. Odšroubujte šroub (8) a odstraňte západku dvířek (10) a omezovač dvířek (9). Na opačnou stranu poté pomocí šroubováku (8) přišroubujte západku dvířek, která je přiložena v sáčku, a omezovač dvířek (9). Západku dvířek (10) uschovejte pro případné pozdější použití.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 10. Krycí víčko na prostředním pantu odstraňte a umístěte ho na opačnou stranu.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_10

 11. Nakloňte spotřebič dozadu a odstraňte nastavitelnou nožičku (11).

 12. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_12

  Odšroubujte 3 šrouby ze spodního závěsu (14) a odstraňte jej. Odstraňte dodatečnou nožičku (12) ze spodního čepu závěsu (13). Odšroubujte čep (13) ze spodního závěsu a přišroubujte jej na opačnou stranu závěsu, kompletně i s dodatečnou nožičkou (12).

 13. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_13

  Závěs (14) připevněte na opačnou stranu pomocí šroubů. Šrouby by měly být připevněné v pořadí uvedeném na obrázku níže. Nejdříve utáhněte šroub 1, následně šroub 2. Pak našroubujte nastavitelnou nožičku (11).

 14. SLIKA_MENJAVA_VRAT_14

  Spodní dvířka umístěte na spodní pant a přidržte je. Prostřední pant otočte o 180°, vhodně umístěte podložku a nastavte prostřední pant do vhodné polohy, abyste mohli připevnit spodní dvířka na správné místo.

 15. SLIKA_MENJAVA_VRAT_15B

  Umístěte vrchní dvířka do správné polohy, vsuňte konektor (A) do otvoru vrchního pantu (3) a připevněte jej pomocí šroubů (2). Během umisťování vrchní dvířka držte. Zapněte konektor (A).

 16. Umístěte kryt vrchního pantu (1).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

 17. Otevřete horní dveře, namontujte dveřní regály a pak je zavřete.

SLIKA_MENJAVA_ROČAJA

Poznámka: Pokud má váš spotřebič rukojeť, musíte ji obrátit podle pokynů uvedených níže.

Zvedněte část (1), pak uvolněte šrouby (2), jak je znázorněno na obrázku. Otočte rukojeť (3) o 180° a nasaďte ji na opačnou stranu. Poté utáhněte šrouby (2) a nasaďte krytky (1).

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit u jednotlivých modelů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

SLIKA_APARATA_SND_HSN

A Lednička

 1. Ovládací panel

 2. LED světlo

 3. Multi Airflow sloup

 4. Skleněné police

 5. Posuvník pro přemístění Chill Zone zásuvky do zásuvky na ovoce a zeleninu.

 6. Zásuvka Chill Zone

 7. Nádoba na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti.*

 8. Nízké poličky na dveřích

 9. Polička na lahve

B Mrazák

 1. Horní zásuvka na zamražování a ukládání

 2. Hluboká zásuvka SpaceBox pro zamrazování a ukládání

 3. Spodní zásuvka na ukládání

 • Zásuvky jsou chráněny proti vypadnutí. Pokud je chcete z přístroje vyjmout, vytáhněte je až k blokaci, vepředu je nadzvedněte a poté úplně vytáhněte.

*Pouze u některých modelů

Obsluha spotřebiče

SLIKA_UI_SND_HSN

A

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje

B

Displej teploty v lednici

B1

Tlačítka pro nastavení teploty chladicí části

C

Zobrazení nastavené teploty v mrazicí části

C1

Tlačítka pro nastavení teploty mrazicí části

D

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce Eco

E

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí intenzivního zchlazení

F

Funkce Holiday mode (režim dovolená)

G

Tlačítko k přepínání mezi mrazničkou /ZeroZone

H

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí intenzivního zmrazení

I

Tlačítko pro vypnutí zvukového alarmu

J

Tlačítko pro ukončení pohotovostního režimu

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

Při prvním připojení spotřebiče k síti, bude spotřebič v StandBy módu - v pohotovostním režimu (bude zapojen v síti, ale vypnutý).

SLIKA_UI_SND_HSN_GUMB_A

Zapnutí spotřebiče: stiskněte tlačítko A. Ozve se pípnutí a na ukazateli B a C se objeví ukazatel teploty.

SLIKA_UI_SND_HSN_VKLOP_DIGITI

Vypnutí spotřebiče: přístroj vypnete delším stisknutím (2 sekundy) tlačítka A. Opět se ozve pípnutí a na ukazateli B se zobrazí kruhové rozsvěcení vnějších segmentů ve směru hodinových ručiček. Přístroj je v pohotovostním režimu (ještě stále pod elektrickým napětím).

Nastavení teploty ve spotřebiči

 • Přístroj je v továrním nastavení nastaven na doporučenou teplotu 4 °C; v tomto případě je teplota v mrazicí části přibližně -18 °C.

 • Po zapnutí přístroje může trvat několik hodin, než dosáhne nastavené teploty, proto do něj před tímto nevkládejte potraviny.

SLIKA_UI_SND_HSN_NASTAVITEV_TEMP

Teplotu v chladící části nastavíte pomocí tlačítek B1.

+zvýšení teploty

-snížení teploty;

 • Teplotu v chladicí části můžete nastavit v rozmezí +1 °C až +9 °C.

 • Každým stisknutím tlačítka B1 zvýšíte nebo snížíte nastavení o 1 °C. Vybrané nastavení se uloží jako poslední nastavená teplota v chladicí části přístroje.

 • Doporučené nastavení je 4 °C.

SLIKA_UI_SND_HSN_NASTAVITEV_TEMP_ZO

Teplotu v mrazící části nastavíte pomocí tlačítek C1.

+zvýšení teploty

-snížení teploty;

 • Teplotu v mrazicí části můžete nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C.

 • Každým stisknutím tlačítka C1 zvýšíte nebo snížíte nastavení o 1 °C. Vybrané nastavení se uloží jako poslední nastavená teplota v mrazicí části přístroje.

 • Doporučené nastavení je -18 °C.

Pohotovostní režim ovládací jednotky (display standby mode)

30 sekund po posledním stisknutí jakéhokoli tlačítka se ovládací jednotka přepne do pohotovostního režimu. Zhasnou všechny ukazatele na ovládací jednotce. Pokud je však nastavena jedna z doplňkových funkcí, její ukazatel bude svítit také v pohotovostním režimu.

Odchod z pohotovostního režimu: krátce stiskněte tlačítko A či J, nebo otevřete dveře chladicí části. Pokud je zapnuta jedna z doplňkových funkcí, můžete ukončit pohotovostní režim také stisknutím tlačítka zapnout/vypnout funkce, kterou máte zapnutou.

Rychlé zchlazení (chladicí část)

Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_COOL

Zapnutí: Rychlé zchlazení zapnete stisknutím tlačítka E. Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se SUPER COOL.

Na displeji B uvidíte postupné osvětlení vnějších segmentů. Na začátku svítí první segment (viz obrázek výše), další segmenty se postupně rozsvěcí ve směru hodinových ručiček.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_COOL_DIGITI

Ke konci vykonávání funkce na ukazateli B svítí všechny vnější segmenty.

 • Během funkce intenzivního zchlazení můžete nastavit teplotu mrazicí části.

 • Chcete-li během intenzivního zchlazení změnit teplotu v chladicí části, musíte nejdříve pomocí tlačítka E funkci vypnout.

Vypnutí: intenzivní zchlazení vypnete opětovným stisknutím tlačítka E. Uslyšíte pípnutí a SUPER COOL zhasne. Pokud funkci intenzivního zchlazení nevypnete manuálně, vypne se automaticky přibližně po dvanácti hodinách.

Když je zapnuto rychlé zchlazení, funguje přístroj na nejvyšší výkon, a proto může být po nějakou dobu o něco hlasitější.

Rychlé mrazení (mrazící část)

Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_FREEZE

Zapnutí: rychlé mražení zapnete stisknutím tlačítka H. Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se SUPER FREEZE.

Intenzivní mražení (horní mrazicí zásuvka): Funguje na principu intenzivního vhánění studeného vzduchu, a to pouze v horní zásuvce mrazicí části chladničky. Díky rychlému zmrazení se v potravinách uchovávají vitamíny, minerály a živiny delší dobu.

Na ukazateli C uvidíte postupné rozsvěcení vnějších segmentů. Na začátku svítí první segment (viz obrázek výše), další segmenty se postupně rozsvěcí ve směru hodinových ručiček.

SLIKA_UI_SND_HSN_SUPER_FREEZ_DIGITI

Ke konci vykonávání funkce na ukazateli C svítí všechny vnější segmenty.

 • Během funkce intenzivního mražení můžete nastavit teplotu chladicí části.

 • Chcete-li změnit teplotu v mrazicí části během intenzivního mražení, musíte nejprve tuto funkci vypnout s tlačítkem H.

Vypnutí: intenzivní mražení vypnete opětovným stisknutím tlačítka H. Uslyšíte pípnutí a SUPER FREEZE zhasne. Pokud funkci intenzivního mražení nevypnete manuálně, vypne se automaticky přibližně po dvou dnech.

Když je zapnuto intenzivní mražení, funguje přístroj na nejvyšší výkon, a proto může být po nějakou dobu o něco hlasitější.

Funkce „Eco“

SLIKA_UI_SND_HSN_ECO

Zapnutí: funkci eco zapnete tak, že krátce stisknete tlačítko D. Rozsvítí se ECO. V tu chvíli přístroj funguje v optimálním nastavení.

Vypnutí: funkci eco vypnete dalším krátkým stisknutím tlačítka D. Nastavení se vrátí na posledně nastavené.

Stejně tak se funkce eco vypne, pokud tlačítkem B1 změníte nastavení teploty chladicí nebo mrazicí části, resp. pokud nastavíte některou z dalších doplňkových funkcí.

Funkce Convert

Celý mrazicí prostor můžete změnit na Chill Zone. V něm jsou teploty kolem 0°C nebo lehce pod 0°C, proto v něm neskladujte potraviny citlivé na nízké teploty – potraviny mohou zmrznout. Před přepnutím vypněte mrazicí prostor, aby se zmražené potraviny nerozmrazily a nepoškodily.

SLIKA_UI_SND_HSN_CONVERT

 • Aktivace funkce Convert: stiskněte tlačítko G. Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se FREEZER CONVERT.

 • Aktivováním této funkce nastavíte mrazící část na teplotu 0 °C a chladící část na 4 °C. Na displeji C bude blikat 0 °C, dokud se v mrazicí části nedosáhne vhodná teplota. Po dosažení příslušné teploty na displeji bude nepřetržitě svítit 0 °C.

 • Nastavení teplotyv Chill Zone: stisknutím tlačítka C1 nastavíte teplotu v rozsahu od -2 °C do +3 °C.

 • Teploty jsou přibližné a závisí na nastavené teplotě v chladící části, teplotě okolí, frekvenci otevírání dveří a množstvíuložených potravin. Vyšší nastavené teplotyv Chill Zone podmiňují vyšší teploty v chladicí části a naopak. Upravte nastavení podle provozních podmínek.

 • V případě, že spodní prostor funguje jako Chill Zone, teploty v chladící části lze nastavit pouze vrozsahu od +4 °C do +8 °C. Toto nastaveníse doporučuje pouze, pokud je teplota okolí v rozmezí +16 °C do +32 °C. Při vyšších nebo nižších hodnotách není možné ve spotřebiči zajistit vhodné teploty.

 • Aktivací funkce Convert se přeruší všechny ostatní funkce.

 • Vypnutí funkce Convert: stiskněte znovu tlačítko G. Uslyšíte pípnutí a FREEZER CONVERT zhasne.

Funkce Convert také ovlivňuje teplotu v zásuvce Chill Zone. Když je tato funkce zapnutá, zásuvka nedosáhne teploty kolem 0 °C, ale bude bez ohledu na nastavení nebo polohu jezdce fungovat jako zásuvka na ovoce a zeleninu, což může vést ke znehodnocení jídla. Proto doporučujeme přemístit potraviny, které jsou citlivé na vyšší teploty, na vhodnější místo.

Funkce Holiday mode (režim dovolená)

Tuto funkci použijte, když budete delší dobu pryč, například pokud jedete na dovolenou nebo na delší služební cestu.

SLIKA_UI_SND_HSN_HOLIDAY

Zapnutí: Funkci aktivujete stisknutím tlačítka F. Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se HOLIDAY.

 • Zapnutím této funkce nastavíte chladicí část na 15 °C a mrazicí část na -18 °C.

Před zapnutím této funkce vyprázdněte chladicí část spotřebiče, protože hrozí nebezpečí znehodnocení potravin.

Vypnutí: Funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka F.

Dětský zámek

SLIKA_UI_SND_HSN_OTROŠKA_ZAŠČITA

Zapnutí: Chcete-li aktivovat dětský zámek, stiskněte tlačítko A a D a držte je po dobu dvou sekund. Uslyšíte pípnutí a na displeji B se krátce zobrazí LL.

Tím budou zablokována všechna tlačítka kromě tlačítek A,D, I in J.

Vypnutí: funkci vypnete opětovným stisknutím a podržením tlačítek A a D.

V případě výpadku elektrické energie se funkce zachová.

Výstraha vysoké teploty

SLIKA_UI_SND_HSN_ALARM

Pokud je teplota uvnitř spotřebiče příliš vysoká, spustí se zvukový alarm (přerušovaný tón). Na displeji B nebo C bliká HI, v závislosti na tom, v které části přístroje je teplota zvýšena.

 • Při každém zapnutí spotřebiče pomocí tlačítka A, se posune aktivace alarmu při vysokých teplotách o 24 hodin. Pokud spotřebič v tomto časovém intervalu nedosáhne dostatečně nízké teploty, spustí se alarm.

Vypnutí alarmu:

 • Zvukový alarm vypnete stisknutím tlačítka I. Když tlačítko stisknete poprvé alarm vypnete a na displeji B nebo C se zobrazí nejvyšší naměřená teplota části, ve které je příliš vysoká teplota Když podruhé stisknete tlačítko I, začne na displeji B nebo C blikat aktuálně nastavená teplota a bude blikat, dokud teplota neklesne pod alarmující hodnotu.

 • Když přístroj dosáhne odpovídající teplotu, přestane ukazatel teploty blikat a rozsvítí se.

 • Pokud zvukový alarm nevypnete, zapne se každou hodinu a bude zvonit přibližně 15 minut.

Alarm otevřených dveří

Pokud jsou dveře chladicího nebo mrazicího prostoru příliš dlouho otevřená, zapne se zvukový alarm (opakované pípání). Pokud zvukový alarm nevypnete, bude zvonit 10 minut. Přístroj bude i nadále fungovat normálně, jako by byly dveře zavřené.

Vypnutí alarmu: Alarm se vypne po zavření dveří.

Pokud alarm vypnete stisknutím tlačítka I, tak se po 4 minutách opět zapne, pokud v tu chvíli budou dveře ještě stále otevřené.

Pokud necháte dveře otevřené déle než 10 minut, přestane alarm zvonit. Přístroj začne fungovat v bezpečnostním režimu, aby navzdory otevřeným dveřím zajistil dostatečné chlazení, které zabrání zkažení potravin.

Alarm v případě výpadku napájení

SLIKA_UI_SND_HSN_ALARM_PF

Pokud se během výpadku přívodu el. energie přístroj zahřeje na teplotu spouštějící alarm, tak se při obnovení dodávek zaktivuje alarm příliš vysoké teploty. Ozve se zvukový alarm a na ukazateli B nebo C bliká PF, v závislosti na tom, v které části spotřebiče je teplota zvýšená.

Zvukový alarm vypnete stisknutím tlačítka I. Na ukazateli B nebo C se zobrazí nejvyšší změřená teplota.

Ještě jedním stisknutím tlačítka I alarm při výpadku el. energie zcela zrušíte a na ukazateli B nebo C se zobrazí nastavená teplota.

Pokud je zároveň zapnutý i alarm vysoké teploty, tak se po zrušení alarmu při výpadku el. energie přístroj chová, jak je popsáno v kapitole Alarm příliš vysoké teploty.

Obsluha spotřebiče

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_ON-OFF

Nastavení teploty ve spotřebiči

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_SET.TEMP

Rychlé zchlazení (chladicí část)(IKONA_SUPER_COOL)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_SUPER_COOL

Rychlé mrazení (mrazící část)(IKONA_SUPER_FREEZE)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_SUPER_FREEZE

Funkce Eco(SIMBOL_ECO_HSN)(Doporučené nastavení PRIPOROČENA_NASTAVITEV)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_ECO

Funkce Convert(SIMBOL_CONVERT_HSN)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_CONVERTE

Funkce Holiday mode (režim dovolená)

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_HOLIDAY

Dětský zámek

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_CHILD_LOCK

Alarmy

UI_COMBI_SUP_SND_HSN_KRATKA_ALARMIpdf

Vnitřní vybavení spotřebiče

(*Vybavení závisí na modelu)

Police

SLIKA_IZVLEK_POLICE

Prázdnou polici můžete libovolně umístit uvnitř lednice podle pokynů, aniž byste ji vysunuli z přístroje. Pokud ji chcete přemístit nebo vysunout z lednice, tak ji vzadu lehce nadzvedněte, přitáhněte směrem k sobě a pak ji přemístěte nebo zcela vysuňte z přístroje. Potraviny, které se mohou rychle kazit, skladujte v zadní části police, kde je teplota nejnižší.

Drátěná přihrádka na láhve*

NOSILEC_ZA_STEKLENICE

 • Některé modely jsou vybaveny taktéž drátěným držákem lahví. Je chráněn proti náhodnému vyjmutí. Je možné jej vyjmout, pouze pokud je prázdný. Pro vytažení jej mírně nadzvedněte přední a táhněte směrem k Vám. Umístěte držák na lahve tak, aby láhve po délce nebránili správnému zavírání dveří.

  Držák udrží maximální zatížení devíti 0,75 litrových lahví nebo 13 kilogramů celkové váhy – viz štítek na pravé straně uvnitř zařízení.

 • Na držák na lahve je taktéž možné pokládat plechovky (po délce nebo šířce).

Nádoba na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti.*

 • Box na dně lednice je určen pro uskladnění ovoce nebo zeleniny. Zabezpečuje vlhkost a předchází tak jejich vysoušení.

 • Vlhkost v boxu se reguluje automaticky v závislosti na typu a množství vloženého jídla.

SLIKA_CRISP_ZONE_FS600-20_AUTO

 • Vytahování přehrádky:

  • Vytáhněte přihrádku, co nejvíce to jde. Pak zvedněte její přední část a vytáhněte ji úplně.

Zásuvka Chill Zone*

(pouze u některých modelů)

Prostor Chill Zone umožňuje uložení široké škály čerstvého jídla po třikrát delší dobu než konvenční lednice. Potraviny zůstávají čerstvé po delší dobu a zachovávají si chuť a živiny. Teplota v této přihrádce závisí na nastavení teploty v lednici, teplotě prostředí, frekvenci otevírání dveří a množství potravin v ní uložené.

Při teplotě okolo 0 °C v přihrádce Chill Zone doporučujeme nastavit teplotu lednice na hodnotu nižší než 4 °C. Teplota v přihrádce Chill Zone může klesnout pod 0 °C; proto přesuňte potraviny citlivé na mráz do horních částí lednice.

Pro optimální výkon musí být přihrádka úplně zavřena.

 • Při koupi potravin zkontrolujte jejich čerstvost, což je rozhodující pro kvalitu potravin a pro dobu, po kterou je možné je držet v lednici.

 • Uložte potraviny v uzavřených nádobách nebo vhodném balení pro předcházení vypouštění nebo absorpci pachů.

 • Vyndejte potraviny z přihrádek 30 až 60 minut před použitím pro umožnění vůni a chuti přizpůsobit se pokojové teplotě.

 • Potraviny citlivé na nízké teploty a nevhodné pro uložení v přihrádce Chill Zone jsou: ananasy, avokádo, banány, olivy, brambory, lilky, okurky, fazole, kapie, melouny, dýně, tykve, cukety, atd.

SLIKA_IZVLEK_PREDALA_ESS

 • Pro vyjmutí přihrádky:

  • Táhněte přihrádkou, dokud se nezastaví.

  • Následně ji zvedněte vepředu a úplně vytáhněte ven.

Změna zásuvky Chill Zone na zásuvku pro ovoce a zeleninu*

 • Pokud byste potřebovali dodatečný prostor pro ovoce a zeleninu, můžete jej vytvořit ze zásuvky Chill Zone.

SLIKA_DRSNIK_CONVERTE

 • To lze provést pomocí posuvníku, a to následujícím způsobem:

  • použití zásuvky jako Chill Zone: posuňte posuvník na pravou stranu,

  • použití zásuvky ve funkci zásuvky na ovoce a zeleninu: posuňte posuvník doleva.

Když je zapnuta funkce Convert, bude bez ohledu na nastavení posuvníku zásuvka fungovat jako zásuvka na ovoce a zeleninu. I když je posuvník nastaven na Chill Zone, nedosáhne zásuvka teplot kolem 0 °C, kvůli čemuž může dojít ke zkažení potravin. Proto doporučujeme, abyste potraviny, které jsou citlivé na vyšší teploty, umístili na vhodnější místo.

Dveřní regály

SLIKA_VRATNE_POSODE

Vnitřní strana dveří lednice je vybavena přihrádkami pro uložení sýrů, másla, vajíček, jogurtů a dalších menších balení, tub, plechovek, atd.

Můžete je libovolně přemisťovat, a to tak, že polici vyzvednete ze slotů a umístíte ji zpět na jiné požadované místo.

Spodní přihrádka ve dveřích slouží pro skladování lahví.

Maximální zatížení každé přihrádky ve dveřích je 5 kg.

Multi Airflow

 • Pokročilý systém Multi Airflow se stará o rovnoměrné rozložení vzduchu a teploty po celé chladničce. Vzduch kopíruje přírodní mikroklima, proto čerstvé potraviny zůstávají déle čerstvé. Tento systém také umožňuje položit jídlo na kteroukoli polici v chladničce, jelikož v ní nejsou žádné teplotní rozdíly.

Smart Fresh

Inovativní senzorická technologie umožňuje upravit provoz spotřebiče v souladu se zvyky a chováním spotřebitele. Přizpůsobivý inteligentní systém monitoruje, analyzuje a nahrává používání spotřebiče na denní a týdenní bázi a přizpůsobuje provoz spotřebiče těmto vzorům. Když je spotřebič schopný očekávat zvýšenou frekvenci otevírání dveří, sníží automaticky teplotu před takovou dobou pro předcházení zvyšování teploty potravin při častějším otevírání dveří. Spotřebič je taktéž schopen odhadovat přidání většího množství potravin do lednice nebo mrazáku a přizpůsobit tomu intenzivnější chlazení nebo mražení.

Doporučené rozložení jídla ve spotřebiči

Sekce lednice:

 • Horní část: potraviny v lahvích, chléb, víno, pečivo, atd.

 • Střední část: mléčné produkty, polotovary, dezerty, nealko nápoje, pivo, vařené pokrmy, atd.

 • Chill Zone koš: maso, masové produkty, lahůdky;

 • Přihrádka na ovoce a zeleninu: čerstvé ovoce, zelenina, saláty, kořenová zelenina, brambory, cibule, česnek, rajčata, kyselé zelí, řepa atd.

porazdelitev zivil_advance

Sekce ve dveřích lednice:

 • Horní/střední přihrádky: vejce, máslo, sýry, atd.

 • Dolní přihrádky: nápoje, plechovky, láhve

Neukládejte ovoce (banány, ananasy, papáju, citrusy) a zeleninu (cukety, lilky, okurky, kapie, rajčata a brambory), které jsou citlivé na nízké teploty v lednici.

Sekce mrazáku:

 • Mražení, uskladnění mražených potravin (viz část Mražení a uložení mraženého jídla).

Neukládejte následující potraviny do mrazáku: salát, vajíčka, jablka, hrušky, hrozny, broskve, jogurty, zakysané mléko, kysanou smetanu a majonézy.

Uchování potravin v lednici

Důležitá varování k uchování potravin

Správné používání spotřebiče, vhodné balení, udržování správné teploty a dodržování hygienických norem májí rozhodující dopad na kvalitu uchování potravin.

Dodržujte datum spotřeby potravin uvedený na balení.

Potraviny uskladněné v lednici je nutné uchovávat v nádobách nebo vhodném balení pro předcházení zápachu a vlhkosti z nich.

Do lednice nikdy nevkládejte hořlavé, nestálé a výbušné látky.

Láhve s vysokým obsahem alkoholu je nutné utáhnout natěsno a uložit ve stojaté poloze.

Určité organické roztoky, esenciální oleje v citrónu a pomerančové slupky, kyseliny máslové, atd. můžou mít za následek poškození plastových povrchů V případě delšího styku s povrchem můžou způsobit jeho poškození a předčasné stárnutí těchto materiálů.

Nepříjemný pach upozorňuje na nedostatečnou čistotu zařízení nebo zkažené jídlo (viz kapitola Čištění zařízení).

Když plánujete být mimo domov delší dobu, odstraňte potraviny, které se můžou pokazit, z lednice.

Prevence kontaminace potravin

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

 • Delší otevírání dvířek může způsobit významné zvýšení teploty v určitých částech spotřebiče.

 • Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a také přístupný odvodňovací systém.

 • Syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nebyly v kontaktu s dalšími potravinami nebo nekapaly na ostatní potraviny.

 • Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte ho, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby v něm nevznikala plíseň.

Mražení potravin a uchování mražených potravin

Proces mražení potravin

Maximální množství čerstvého jídla, které může být vloženo najednou, je určeno na výkonnostním štítku. Když množství jídla, které se má zamrazit, přesáhne uvedené množství, kvalita mražení bude nízká; navíc se taktéž sníží kvalita zamraženého jídla.

 • Pro využití celkového objemu mrazáku vyjměte veškeré přihrádky.

 • Aktivujte funkci „super freeze“ 24 hodin před mražením jídla:

  • stiskněte tlačítko H.

Aby bylo možné potraviny co nejdříve zmrazit, uspořádejte je tak, jako je uvedeno níže:

 • Čerstvé potraviny balte do menších balíčků (1 kg), které pak uložte do horní zásuvky, a to tak, že dva balíčky dáte k zadní stěně do levého a pravého kouta a jeden balíček do středu před ně, jeden balíček uložte do prostřední zásuvky k zadní stěně doprostřed.

Ujistěte se, že čerstvé jídlo není v kontaktu s jídlem, které už bylo zamraženo.

 • Při mražení menšího množství jídla (1-2 kilogramy) není potřebná aktivace funkce „super freeze“.

Důležitá varování k mražení potravin

Mrazák používejte k mražení potravin, které jsou k mražení vhodné. Používejte vždy kvalitní a čerstvé potraviny.

Pro potraviny si zvolte vhodný obal a správně je zabalte.

Ujistěte se, že je balení vzduchotěsné a vodotěsné, aby u potravin nedocházelo ke ztrátě vitamínů a nevysychaly.

Na každém obalu uveďte typ potravin, množství a datum zmražení

Je důležité, aby se potraviny zmrazily co nejrychleji. Proto se doporučují menší balení. Před mražením potraviny zchlaďte.

Uchování mraženého jídla

 • Jestliže uchováváte a používáte mražené potraviny, řiďte se pokyny výrobce. Teplotu a datum spotřeby naleznete na balení.

 • Vybírejte pouze potraviny s nepoškozeným balením, uskladněné v mrazácích za teploty –18 °C nebo nižší.

 • Nekupujte potraviny, jejichž obal je pokryt námrazou, protože to znamená, že byly několikrát částečně rozmraženy. Takové potraviny mají nižší kvalitu.

 • Chraňte potraviny před rozmražením během převozu. V případě zvýšení teploty bude doba skladování nižší a kvalita se zhorší.

Doba uchování mražených potravin

Doporučená doba uchování v mrazáku

Potravina (typ)

Čas

Ovoce, hovězí

od 10 do 12 měsíců

Zelenina, jehněčí, drůbež

od 8 do 10 měsíců

Telecí

od 6 do 8 měsíců

Vepřové

od 4 do 6 měsíců

Jemně nakrájené nebo mleté maso

4 měsíce

chléb, pečivo, vařené jídlo, ryby

3 měsíce

vnitřnosti

2 měsíce

Uzené klobásy, tučné ryby

1 měsíc

Rozmrazování zamražených potravin

 • Rozmrazování je důležitým krokem při ukládání potravin, které byly zamraženy. Potraviny je nutné rozmrazit správným způsobem.

 • Vhodné metody pro rozmrazování potravin jsou:

  • v lednici,

  • ve studené vodě,

  • v mikrovlnné troubě či konvektomatu s odpovídajícím rozmrazovacím programem.

 • Některé zamražené potraviny lze připravit, aniž by je bylo nutné předem rozmrazit. Výrobce tuto informaci uvádí na obalu.

 • Potraviny je nutné zamrazovat v malém množství. Potraviny se pak rychleji rozmrazí.

 • Částečně nebo zcela rozmrazené potraviny spotřebujte co nejrychleji. Bakterie v rozmrazených potravinách se znovu aktivují a potraviny se pak rychleji kazí. Toto platí zejména pro ovoce, zeleninu a již uvařená zamražená jídla.

 • Částečně nebo zcela rozmrazené potraviny už nezamrazujte.

Odmrazení spotřebiče

Automatické odmrazení lednice

Lednice nevyžaduje rozmrazování, protože led, který se usazuje na zadní stěně se rozpouští automaticky. Nahromaděný led taje, když kompresor není vchodu. Kapky odtékají otvorem v zadní straně lednice do nádobky nad kompresorem, odkud se odpařují.

Ujistěte se, že otvor v zadní stěně vnitřní části lednice není nikdy blokován potravinami nebo jakýmkoliv jiným objektem.

V případě nadměrné vrstvy ledu na zadní stěně uvnitř lednice (3–5 mm) vypněte spotřebič a odmrazte jej manuálně.

Rozmrazování mrazáku s funkcí NoFrost

 • Mrazák NoFrost se rozmrazuje automaticky. Občasná námraza, která se může objevit na stěnách, zmizí automaticky.

Ruční odmrazování mrazáku NoFrost

 • Může se stát, že i navzdory tomu, že máte přístroj NoFrost, se na površích objeví námraza. Většinou je to v důsledku neobvyklého použití přístroje, například příliš častého otevírání dveří, příliš dlouho otevřených dveří, špatného těsnění dveří...

V tomto případě můžete mrazák odmrazit ručně dle následujícího postupu:

SLIKA_UI_SND_HSN_CL

 • Vklop: Současně stiskněte a podržte tlačítko G a H. Uslyšíte pípnutí, pak se na displeji B ukáže CL a dF na displeji C.

 • Izklop: Funkce se po dokončení postupu odmrazování automaticky vypne. Na ukazateli B nebo C se zobrazí nastavená teplota.

Při rozmrazování nepoužívejte rozmrazovací spreje, jelikož mohou rozleptat plastové části, resp. škodit zdraví.

Nepoužívejte nůž nebo jiný ostrý předmět pro odstraňování námrazy, protože to může poškodit chladicí systém.

Čištění spotřbiče

Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě – vypněte spotřebič (viz kapitola Vypnutí/Zapnutí zařízení) a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

 • Pro vyčištění všech povrchů použijte jemný hadřík. Čističe, které obsahují abrazivní složky, kyseliny nebo roztoky nejsou vhodné pro čištění, protože můžou poškodit povrch.

Umyjte vnější stranu spotřebiče vodou nebo mírnou kyselinou.

Lakované a hliníkové povrchy se můžou čistit vlažnou vodou s mírným množstvím čisticího prostředku. Je možné použít i čističe s mírným obsahem alkoholu (např. čističe oken). Nepoužívejte čističe obsahující alkohol na čištění plastových materiálů.

Interiér spotřebiče lze čistit vlažnou vodou, do které můžete přidat ocet.

 • Neumývejte části spotřebiče v myčce na nádobí, protože to může poškodit vybavení.

SLIKA_CUSCENJE_ODPRTINE

 • Žlab a otvor pro vypouštění vody z roztátých zamražených částí jsou umístěny pod chladicím panelem, který ochlazuje prostor lednice, Žlab a otvory se nesmí být zablokovány. Pravidelně je kontrolujte a v případě nutnosti čistěte (např. plastovým brčkem).

 • Námraza nebo led o tloušťce 3–5 mm zvýší spotřebu energie. Proto se musí pravidelně odstraňovat (netýče se to NO FROST mrazáku). Nepoužívejte žádné ostré objekty, roztoky nebo spreje.

 • Kondenzátor na zadní straně, vedle kompresoru (jen u některých modelů), musí být vždy čistý, bez prachu nebo jiných nečistot. Pravidelně jej čistěte jemným nekovovým kartáčkem nebo vysavačem.

 • Po vyčištění zapněte znovu zařízení a vložte do něj potraviny.

Údržba

VZDRŽEVANJE_COMBI

Odstraňování závad

Problém:

Příčina nebo řešení:

Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.

 • Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím a zařízení je zapnuto.

Chladicí systém je po dlouhou dobu nepřetržitě v chodu:

 • Příliš vysoká okolní teplota.

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

 • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.

Nadměrné hromadění ledu na zadní stěně vnitřního prostoru lednice může být způsobeno:

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Do lednice byly uloženy teplé potraviny.

 • Potraviny nebo nádoby se dotýkají zadní stěny vnitřního prostoru lednice.

 • Slabé těsnění dveří.

 • Pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, vyčistěte jej nebo jej vyměňte.

Výskyt ledu nebo námrazy v mrazáku:

 • Dveře byly otevřeny příliš dlouho nebo příliš často.

 • Dveře nejsou uzavřeny pořádně.

 • Dveře správně netěsní (těsnění je špinavé, dveře nejsou rovné, těsnění je poškozené atd.).

 • Přístroj odmrazte ručně.

Kondenzát (rosení) na přihrádce nad boxy:

 • Toto je dočasný jev, kterému se nedá úplně vyhnout za vyšších teplot okolí a vyšší vlhkosti. Když se teplota a vlhkost vrátí do normálu, rosení také zmizí. Doporučujeme častěji čistit boxy a vytírat kapky.

 • Otevřený slider na regulaci vlhkosti.

 • Uložte potraviny do krabic nebo jiných obalů s dobrým těsněním.

Voda kape/ teče z lednice:

 • Ucpaný otvor odtoku vody nebo kapání vody kolem žlabu.

 • Vyčistěte zablokovaný otvor, např. použitím plastového brčka.

 • Když se vytvoří tlustá vrstva ledu, rozmrazte zařízení manuálně (viz Rozmrazování zařízení).

LED světlo nepracuje:

REPL_BY_PROF_2

 • Pokud LED světla nefungují, zavolejte servisního technika.

 • Nepokoušejte se opravovat LED světla sami, poněvadž je tu riziko zasažení elektrickým proudem!

Na ukazateli se zobrazí HI:

 • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená.

 • Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.).

 • Delší doba bez energie.

 • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.

Na ukazateli se zobrazí PF:

 • Delší doba bez energie.

Na ukazateli se zobrazí E0 nebo E8:

 • Tlačítka nereagují na dotyk. Zavolejte na servis, aby odstranil chybu.

 • Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.

Na ukazateli se zobrazí E1 nebo E2:

 • Teplotní senzor je porouchaný. Zavolejte na servis, aby chybu odstranil. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.

Na ukazateli se zobrazí E9:

 • Dveře byly příliš dlouho otevřeny: zavřete dveře.

 • Pokud přestalo fungovat i osvětlení v této části, je poškozený senzor dveří. Zavolejte servisní centrum, abyste se domluvili na opravě. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.

Na ukazateli se zobrazí E4:

 • Selhal ventilátor prostoru. Kontaktujte servisní středisko, aby odstranili závadu.  Spotřebič nemusí fungovat normálně. Přemístěte všechny potraviny na chladné místo a vypněte spotřebič.

Na ukazateli se zobrazí E5:

 • Selhal ventilátor kondenzátorového prostoru. Kontaktujte servisní středisko, aby odstranili závadu. Spotřebič nemusí fungovat normálně. Přemístěte všechny potraviny na chladné místo a vypněte spotřebič.

Když výše uvedené tipy nevyřeší Váš problém, volejte nejbližší autorizované servisní centrum a uveďte typ, model, a sériové číslo na výkonnostním štítku spotřebiče nebo štítku vevnitř spotřebiče.

Informace o hlučnosti spotřebiče

Chlazení v mrazácích je zabezpečeno chladicím systémem, kterého součástí je také kompresor (a větrák u některých spotřebičů), který za chodu způsobuje určitý hluk. Hladina hluku závisí na instalaci, správném používání a životnosti spotřebiče.

 • Po napojení zařízení do elektrické sítě může být provoz kompresoru nebo zvuk proudící kapaliny mírně hlučnější. To neznamená nesprávné fungování a nemá to žádný vliv na životnost zařízení. Po čase se daný hluk a běh ztiší.

 • Někdy může docházet i neobvyklému nebo vyššímu hluku za běhu zařízení; to je většinou důsledkem nesprávné instalace zařízení:

  • Zařízení musí stát na rovném a stabilním povrchu.

  • Zařízení nesmí dotýkat zdí nebo sousedního nábytku.

  • Ujistěte se, že vnitřní vybavení je pevně uloženo na jeho místě a hluk nemůže být způsoben pohybem plechovek, lahví nebo jiných nádob uložených vedle sebe.

 • Kvůli většímu zatížení chladicího systému, např. když se dveře často otvírají nebo jsou otevřené po delší dobu, když se vkládá větší množství čerstvého jídla nebo když se aktivují funkce intenzivního mražení nebo chlazení, zařízení může dočasně generovat vyšší hluk.

Ochrana životního prostředí

Obal je vyroben z materiálů šetrných vůči životnímu prostředí, které se můžou recyklovat nebo likvidovat bez jakýchkoliv rizik pro životní prostředí.

Likvidace zastaralých zařízení

Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte zařízení po skončení jeho životnosti do autorizovaného sběru odpadu.

Ještě předtím ale učiňte následující:

 • odpojte zařízení od elektrické sítě;

 • zabraňte dětem v hraní si se zařízením.

kanta1_FACE_LIFT Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidi, které se můžou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Vaše poznámky

Vyhrazujeme si právo na změny, které nemají vliv na funkčnost spotřebiče.

853802