BRUKSANVISNING

FOR INNEBYGD OVN

Viktige sikkerhetsanvisninger

Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater.

Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Kontroller at apparatet ikke er skadet. Hvis du oppdager transportskade, må du kontakte butikken der du kjøpte apparatet eller lageret det ble levert fra. Telefonnummeret finner du på fakturaen eller på følgeseddelen.

Du finner anvisninger for installasjon og tilkobling på et eget ark.

Du finner også anvisninger for bruk, installasjon og tilkopling på hjemmesiden vår:

http://www.gorenje.com

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

Advarsel – generell fare

Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.

Sikkerhetsregler

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på den til senere bruk

Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg med innebygde frakoblingsmidler. Det faste ledningsopplegget må installeres i samsvar gjeldende forskrifter.

Frakoblingsutstyr må integreres i de faste ledningene i samsvar med regler for kabling.

For å unngå overoppheting må apparatet ikke installeres bak en dekorfront.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare (bare for apparater som er utstyrt med en tilkoblingsledning).

Apparatet blir varmt under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene inne i ovnen.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har blitt veiledet eller instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes unna.

ADVARSEL: Apparatet og enkelte av de tilgjengelige delene kan bli svært varme under bruk. Vær forsiktig, og unngå å berøre varmeelementene. Barn under åtte år skal holdes borte fra apparatet med mindre de blir holdt under kontinuerlig oppsyn.

Apparatet er ikke beregnet på å bli styrt av et eksternt tidsur eller et eget fjernkontrollsystem.

Bruk bare den temperaturmåleren som er anbefalt for denne ovnen.

Ikke bruk sterke, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren eller glasset i de hengslede lokkene (avhengig av type), da dette kan lage riper i overflaten, noe som igjen kan føre til at glasset knuses.

Ikke bruk damprengjøring eller høytrykksrengjøring til å rengjøre apparatet, da dette kan gi elektrisk støt.

ADVARSEL! Før du skifter lyspære, må du kontrollere at apparatet er koblet fra strømnettet for å hindre fare for elektrisk støt.

Hell aldri vann direkte på bunnen av ovnsrommet. Temperaturforskjeller kan føre til skade på emaljebelegget.

Andre viktige sikkerhetsanvisninger

Apparatet er beregnet til husholdningsbruk. Ikke bruk det til andre formål, for eksempel romoppvarming, tørking av kjæledyr eller andre dyr, tørking av klær, urter osv., da dette kan føre til personskade eller brann.

Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg med innebygde frakoblingsmidler. Det faste ledningsopplegget må installeres i samsvar gjeldende forskrifter.

Ikke løft apparatet ved å holde det i dørhåndtaket.

Ovnens dørhengsler kan bli skadet ved for stor belastning. Ikke stå eller sitt på den åpne ovnsdøren, og ikke støtt deg på den. Sett heller ikke tunge gjenstander på den åpne ovnsdøren.

Hvis strømledninger til andre apparater som er i nærheten av dette apparatet blir klemt fast i ovnsdøren, kan de bli ødelagt, og dette kan igjen føre til kortslutning. Pass derfor på at strømledningene til andre apparater holdes på trygg avstand.

Ovnsdøren blir svært varm når ovnen er i bruk. Et tredje glass er installert som ekstra beskyttelse,for å redusere overflatetemperaturen på utsiden av døren (kun på enkelte modeller).

Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes eller blokkeres på noen måte.

Ikke dekk veggene i ovnen med aluminiumsfolie, og ikke sett langpanner eller andre kokekar på bunnen av ovnen. Dette vil hindre og redusere luftsirkulasjonen i ovnen, hemme varmeprosessen og ødelegge emaljebelegget.

Vi anbefaler at du unngår å åpne ovnsdøren under steking, da dette øker strømforbruket og dannelsen av kondens.

Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren mot slutten av stekeprosessen og under steking, da det er fare for skålding.

La ovnsdøren stå åpen etter steking eller bruk av ovnen, slik at ovnsrommet avkjøles til romtemperatur og kalkdannelse unngås.

Rengjør ovnen når den er helt avkjølt.

Eventuelle ulikheter i fargenyanser mellom forskjellige apparater eller komponenter innenfor en enkelt designlinje kan oppstå av ulike årsaker, for eksempel at apparatene observeres fra ulike vinkler, eller at bakgrunnene har ulike farger, materialer og rombelysning.

Hell aldri vann direkte på bunnen av ovnsrommet. Temperaturforskjeller kan føre til skade på emaljebelegget.

Før apparatet kobles til strøm, må det stå i romtemperatur en stund, slik at temperaturen i alle komponentene utjevner seg. Hvis komfyren ble oppbevart svært kaldt, kan det være kritisk for enkelte komponenter, spesielt pumpen.

Apparatet må ikke brukes i temperaturer lavere enn 5 °C. Hvis apparatet slås på i slike temperaturer, kan pumpen bli skadet.

Ikke bruk destillert vann, springvann med høyt klorinnhold eller liknende væsker.

Når du steker med damp, må du alltid åpne ovnsdøren helt når stekingen er over. Hvis du ikke gjør det, kan dampen skade styringsenheten.

Dampbrettet skal bare fjernes og settes inn når komfyren er helt avkjølt.

Les bruksanvisningen nøye før du kobler til apparatet. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av koketoppen dekkes ikke av garantien.

Innebygd ovn

Beskrivelse av apparatet

Apparatets funksjoner og utstyr avhenger av modellen.

Grunnleggende utstyr på apparatet inkluderer skinner, grunne stekeplater og en rist.

aparat_opis_IL+steam_bio21

1 Kontrollenhet

2 Bryter for vannbeholder

3 Dørbryter

4 Belysning

5 Dampbrett

6 Stikkontakt til temperaturmåler

7 Riller – stekenivåer

8 Typeskilt

9 Ovnsdør

10 Dørhåndtak

Typeskilt – produktinformasjon

En typeskilt med grunnleggende informasjon om apparatet er festet til kanten av ovnen. Nøyaktig informasjon om apparattype og modell finnes også på garantiarket.

napisna tablica_BIO21

1 Serienummer

2 Kode/ID

3 Type

4 Varemerke

5 Modell

6 Teknisk informasjon

7 Visninger/symboler for samsvar

Kontrollenhet

(modellavhengig)

čelna plošča_steam_bio21_il+

 1. on | off-tast

 2. (pro bake)-tast for profesjonell modus

 3. (auto bake)-tast for automatisk modus

 4. dreiebryter for å velge og bekrefte valg
  – vri på bryteren for å velge en innstilling
  – trykk på bryteren for å bekrefte innstillingen

 5. (extra bake)-tast for ekstra funksjoner og generelle innstillinger

 6. (light)-tast for å slå ovnsbelysningen på og av

 7. start/stopp-tast for å starte eller sette på pause samt bekrefte innstillinger

 8. Display (Display)

 1. stekesystemer, trinnmodus (STEP), tilkobling (WIFI, REMOTE)

 2. spesielle stekesystemer, automatiske programmer, gratenger

 3. klokke, timerfunksjoner, steketermometer, steketid

 4. spesialprogrammer, forvarming

 5. temperatur, vekt

Tastene reagerer bedre hvis du berører dem med en større del av fingertuppen. Hver gang du trykker på en tast, vil du høre et kort lydsignal (hvis funksjonen er tilgjengelig).

Utstyr til apparatet

Kontrollampe

Ovnslys: Ovnslyset slås på når du åpner eller lukker ovnsdøren, når du slår på ovnen, når stekeprosessen er over og når du trykker på ovnslystasten på kontrollenheten.

Riller

 • Rillene tillater matlaging eller steking på 5 brettnivåer.

 • Høydenivåene av rillene som brettene kan settes inn i, skal telles fra bunnen og opp.

 • Rille 4 og 5 er beregnet på grilling.

 • Når du setter inn utstyr, må det roteres riktig.

 • Skyv alltid utstyret helt inn i apparatet.

Skinner

žična vodila_bio21

Ved bruk av skinner må du alltid sette risten og stekeplatene inn i sporet mellom øvre og nedre del av hvert rillenivå.

Fastmonterte uttrekkskinner

teleskopska vodila_bio21

Uttrekksskinner kan monteres på andre og fjerde nivå.

Ved bruk av fastmonterte uttrekksskinner skal risten eller stekeplaten plasseres på skinnen. Du kan plassere risten direkte på en stekeplate (grunne eller dype multi-funksjons stekeplater) og plassere begge på samme skinne; i dette tilfellet fungerer stekeplaten som et dryppbrett.

Løse uttrekkskinner

(modellavhengig)

flexi vodila_bio21

Løse uttrekksskinner kan festes med et klikk i et hvilket som helst mellomrom mellom to nivåer.
Plasser rillene symmetrisk på skinnene på venstre og høyre side av ovnsrommet. Først kobler du den øvre klemmen på rillen fast på skinnen. Trykk deretter den nedre klemmen inn i riktig posisjon til du hører et klikk.

MERK: Rillene kan festes på alle høyder mellom to nivåer.

De løse uttrekksskinnene kan ikke monteres på riller med fastmontert delvis forlengelse på to nivåer. De kan imidlertid monteres på delvis utvidbare riller på ett nivå, til nivå 3–4 and 4–5.

Kontroller at uttrekksskinnen er riktig rotert og at den strekker seg utover, det vil si ut av ovnen.

Ovnsdørbryter

(modellavhengig)

Hvis ovnsdøren åpnes mens ovnen er i bruk, slår bryteren av varmeelementet og viften i ovnsrommet. Når døren lukkes, slår bryteren apparatet på igjen.

Kjølevifte

Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som avkjøler ovnshuset og apparatets betjeningspanel. Etter at ovnen er slått av, fortsetter kjøleviften å stå på en stund for å kjøle ned ovnen ytterligere.

Ovnsutstyr og tilbehør

resetka

RISTEN brukes til grilling eller som støtte for en panne, en stekeplate eller en stekeform med den maten du lager.

Det er en sikkerhetslås på risten. Risten må derfor løftes opp litt foran når du trekker den ut av ovnen.

nizek pekac

GRUNN STEKEPLATE brukes til flate og små bakverk. Den kan også brukes som dryppbrett.

Den grunne stekeplaten kan bli deformert når den varmes opp i ovnen. Når den er avkjølt, går den tilbake til den opprinnelige formen sin. Slik deformasjon påvirker ikke funksjonen.

perforiran pekač_steam_bio21

Den GRUNNE OG PERFORERTE STEKEPLATEN brukes til tilberedning når du bruker damp samt når du bruker airfryer-funksjonen. Perforeringen gir bedre luftstrøm rundt maten, noe som gir sprøere skorpe.
Når du tilbereder mat med høyt væskeinnhold (vann, fett), må du plassere den grunne stekeplaten eller langpannen ett trinn lavere, slik at den fanger opp væsken.

globok pekac

DEN DYPE MULTIFUNKSJONS LANGPANNEN brukes til steking av grønnsaker og steking av saftige kaker. Den kan også brukes som dryppbrett.

Sett aldri multifunksjonspannen (eller den universelle, dype stekeplaten) inn i den første skinnen under steking.

sonda_bio21

TEMPERATURMÅLER(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Apparatet og noen av de tilgjengelige delene blir ofte varme under stekingen.

Bruke enheten

Før enheten brukes for første gang

 • Fjern ovnstilbehør og eventuell emballasje (papp, polystyrenskum) fra ovnen.

 • Tørk av tilbehøret og innsiden av ovnen med en fuktig klut. Ikke bruk skuremidler, skurekluter eller slipende rengjøringsmidler.

 • Varm en tom ovn i ca. en time med topp- og bunnvarmesystemet ved en temperatur på 250 °C. Du vil da kjenne den karakteristiske "lukten av ny ovn"; luft derfor rommet grundig under denne prosessen.

Første gangs bruk

Etter tilkobling av produktet og etter et lengre strømbrudd blinker 12:00 på displayet.

Først må du velge og bekrefte følgende grunninnstillinger.

Endre dem ved å vri på dreiebryteren. Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på dreiebryteren eller trykke på start | stop-tasten.

nastavitev_ure_bio21_il+

1. STILLE INN KLOKKEN
Still inn klokken. Først velger og bekrefter du minuttene, deretter velger og bekrefter du timene.

Hvis du vil stille inn eller justere klokken på et senere tidspunkt, kan du se i kapittelet Ekstra funksjoner.

nastavitev_kontrast_bio21_il+

2. DIMMER FOR DISPLAY
Middels lysintensitet er standardinnstillingen. Tegnet brht og den angitte verdien for skjermens lysintensitet vises på skjermen. Bruk dreiebryteren til å øke eller redusere lysintensiteten.

nastavitev_glas_bio21_il+

3. VOLUM PÅ LYDSIGNAL
Middels volum er standardinnstillingen. Tegnet VoL og den angitte verdien for volum på lydsignalet vises på skjermen. Vri på dreiebryteren for å øke eller redusere volumet på lydsignalet.

Når du har bekreftet de valgte innstillingene, vises klokken på skjermen.

Fylle vannbeholderen

Vannbeholderen tilfører vann til dampovnen. Kapasiteten er cirka 1,3 dl.

Beholderen skal fylles med rent springvann eller flaskevann som ikke er tilsatt noe. Vannet som helles i beholderen, skal ha omtrent romtemperatur, altså rundt 20 °C (+/– 10 °C).

polnjenje rezervoarja_steam_bio21_il

1Fjern vannbeholderen ved å trykke på knappen. Når du trykker på knappen, hopper beholderen ut.

2Hell vann til MAX-merket på vannbeholderen.

3Skyv vannbeholderen tilbake så langt den går (den klikker på plass).

Etter bruk vil resten av vannet dreneres til dampbrettet i komfyren. Det sitter øverst, festet til varme- og grillelementet (infrarødt). (Se kapittelet Fjerne og rengjøre dampbrettet for informasjon om rengjøring.)

Vannbeholderen kan ikke fjernes fra apparatet.

Hvis du heller vann over MAX-merket, kan overflødig vann renne ut gjennom en åpning mellom lokket på vannbeholderen og selve beholderen og dryppe ned i komfyren.

Ikke bruk destillert vann, tappevann med høyt klorinnhold eller liknende væsker. Bruk bare friskt springvann, bløtt vann eller ikke-karbonert mineralvann.

Velge innstillinger

Grensesnittet lar deg velge mellom forskjellige driftsmoduser:

 • Profesjonell modus («pro bake»)

 • Automatisk modus («auto bake»)

 • Ekstra funksjoner («extra bake»)

 • Trinnvise programmer (STEP) i profesjonell modus («pro bake»)

 • Automatiske programmer i automatisk modus («auto bake»)

 • Vri på dreiebryteren for å bla gjennom innstillingene.

 • Bekreft hver innstilling ved å trykke på dreiebryteren eller start | stop-tasten.

 • En strek og en pil indikerer plasseringen av parameteren du skal stille inn.

 • Hold inne start | stop for å starte programmet.

simbol_ProBake_bio21_il+Profesjonell modus (pro bake)

Med denne funksjonen kan du selv velge innstillingene for stekingen – stekesystem, temperatur, forvarme og tid.

Trykk på pro bake-tasten og velg følgende:

nastavitev_ProBake_bio21_il+

Et stekesystem
C Programmets varighet
D Forvarme
E Temperatur

Du kan også stille inn følgende:
– timerfunksjoner (se kapittelet Timerfunksjoner)
– trinnstekemodus (STEP) (se kapittelet Trinn-program)
– grateng (GRATIN) (se kapittelet Starte stekeprosessen)
– Dampinjeksjon (STEAM+) (se kapittelet Starte stekeprosessen)

Forvarme

Bruk forvarme hvis du vil varme opp ovnen til ønsket temperatur så raskt som mulig.
For å aktivere forvarme vrir du dreiebryteren til innstillingen PREHEAT (se bildet, etikett D). Bekreft valget. Vri deretter dreiebryteren for å velge det fullt opplyste symbolet, og bekreft det. Nå er funksjonen aktivert.
Når valgt temperatur er oppnådd, stopper forvarmeprosessen, og det kommer et lydsignal. Åpne døren og sett inn maten. Programmet fortsetter stekingen automatisk med valgte innstillinger.

Når forvarmefunksjonen er valgt, kan ikke utsatt start brukes.

VALG AV STEKESYSTEM

Apparatets funksjoner og utstyr avhenger av modellen.

Symbol

Bruk

zg. in sp. grelo_bio21_il+

OVER- OG UNDERVARME
Bruk dette systemet til tradisjonell steking på ett nivå, når du lager suffleer og når du steker på lave temperaturer («slow cooking»).

velik žar in sp.grelo_bio21_il+

STORT GRILLELEMENT OG UNDERVARME
For raskere steking i én høyde, og for sprøere bakverk.

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

TURBOSTEKING
For retter som skal være sprø på alle sider. Systemet er også egnet som første trinn i trinnstekemodus, siden det gir rask bruning av overflaten i det første trinnet, og sakte steking i det andre trinnet. Kjøttet blir saftig og får en fin, bruk overflate.

velik žar_bio21_il+

STORT GRILLELEMENT
Bruk dette systemet til å grille store mengder flate råvarer, for eksempel toast, smørbrød, grillpølser, biff, fisk, grillspyd og lignende, samt til å steke grateng og brune skorpen. Elementene øverst i ovnen sørger for jevn spredning av varmen.
Maksimal temperatur: 240 °C

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

PIZZASYSTEM
Dette systemet er optimalt for steking av pizza og bakverk med høyt vanninnhold. Bruk det til å steke på ett brett når du vil at maten skal bli raskt ferdig og ha en sprø skorpe.

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

VARMLUFT
Varmluft gir en bedre sirkulasjon av varm luft rundt maten. Dette tørker ut overflaten og gir en tykkere skorpe. Bruk dette systemet til å steke kjøtt, bakverk og grønnsaker, og til å tørke mat på et eller flere brett samtidig.

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

OVER- OG UNDERVARME MED VIFTE1
Bruk dette systemet til jevn steking i én høyde og når du skal lage suffleer.
Dampinjeksjon gir bedre bruning og sprøere skorpe.

Systemene lar deg også bruke damp under stekingen (se kapittelet Starte tilberedningen).

velik žar in ventilator_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

STOR GRILL MED VIFTE
Til å steke fjærfe og store kjøttstykker på grillen.
Ved å tilsette damp får du en mer intensiv bruning og en sprøere skorpe.

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

LUFTSTEKING
Med denne stekemetoden får du en sprø skorpe uten å tilsette fett. Det er en sunn versjon av fastfood-steking, med færre kalorier i den stekte maten. Egner seg for mindre kjøttstykker, fisk, grønnsaker og stekeklar frossenmat (pommes frites, kyllingnuggets).
Ved å tilsette damp får du en mer intensiv bruning og en sprøere skorpe.

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

GRILLELEMENT MED VARMLUFT
Varmluft gir bedre luftsirkulasjon rundt maten. Det tørker ut overflaten. Kombinert med grillelementet gir det også en dypere farge.

For raskere steking av kjøtt og grønnsaker.

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

SKÅNSOM STEKING
For skånsom og kontrollert langsom steking av skjør mat (mykt kjøtt) og når du skal steke bakverk med sprø bunn.

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

GRILLELEMENT MED UNDERVARME OG VIFTE
For optimal steking av gjærdeig, alle typer brød og til konservering.

I disse systemene er det mulig å bruke gratineringsfunksjonen (se kapittelet Start tilberedningsprosessen).

Trykk lenge på start- | stopp-tasten for å starte stekingen. Valgte innstillinger vises i displayet.

Trinnprogram

Denne modusen lar deg tilberede i to trinn (to steketrinn kombineres til én prosess).

Funksjonen kan velges i pro bake-modus. Hold inne pro bake-testen. STEP1 (første steketrinn) vises i displayet. Du kan definere tilberedningsprosessen som en kombinasjon av to trinn («STEP1» og «STEP2»).

nastavitev_step_bio21_il+

A1 første steketrinn STEP1, (STEP2)
C programvarighet / avslutning av program (se kapittelet Timerfunksjoner)
E temperatur

Vri dreiebryteren og velg ønsket innstilling for STEP1. Velg stekesystem og temperatur. Du kan også velge forvarme og varighet. Bekreft valget ved å trykke på dreiebryteren eller start | stop-tasten.

Hvis du vil, kan du fortsette med å stille inn STEP2. Trykk først på pro bake-tasten og velg ønsket innstilling for STEP2. Du kan også velge utsatt start, men du kan ikke velge forvarme.
Hvis du ikke vil stille inn det andre trinnet, holder du inne pro bake-tasten.

Hold inne start|stop-tasten for å starte stekeprosessen. Ovnen begynner med innstillingene for STEP1. Når STEP1 er fullført, aktiveres STEP2.

simbol_AvtoBake_bio21_il+AUTOMATISK MODUS (auto bake)

I denne modusen kan du velge mellom spesielle stekesystemer eller automatiske programmer (forhåndsinnstilte programmer for bestemte typer mat).

Spesielle stekesystemer

Trykk på auto bake-tasten og velg følgende:

nastavitev_AvtoBake_bio21_il+

B spesielle stekesystemer
C programmets varighet (se kapittelet Timerfunksjoner)
E temperatur

Vri på dreiebryteren og velg innstillingene dine. Forhåndsinnstilte verdier vises. Du kan endre temperatur og programmets varighet.

Symbol

Bruk

peka zamrzjene hrane_bio21

STEKE FROSSEN MAT2
Med denne metoden kan du steke frossen mat på kortere tid uten forvarming. Optimalt for frossenmat (bakverk, croissanter, lasagne, pommes frites, kyllingnuggets), kjøtt og grønnsaker som ble stekt før frysing.

I disse systemene er det mulig å bruke gratineringsfunksjonen (se kapittelet Start tilberedningsprosessen).

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZASYSTEM
Dette systemet er optimalt for steking av pizza og bakverk med høyt vanninnhold. Brukes til steking på ett brett når du vil at maten skal blir raskt ferdig og ha en sprø skorpe.

počasna peka_bio21

SAKTE STEKING3
For skånsom, sakte og jevn steking av kjøtt, fisk og bakverk på ett brett. Denne stekemetoden gir kjøttet et høyere vanninnhold, noe som gjør det saftigere og mørere, mens bakverk brunes/stekes jevnt. Dette systemet brukes i temperaturområdet mellom 140 °C og 220 °C.

Den brukes til å bestemme energieffektivitetsklassen i henhold til normen EN 60350-1.

simbol_airfry_bio21_il+

LUFTSTEKING
Denne stekemetoden gir en sprø skorpe uten tilsatt fett. Dette er en sunn versjon av fastfood-steking som gir færre kalorier i den stekte maten. Egner seg for mindre kjøttstykker, fisk, grønnsaker og frossenmat som er klar for steking (pommes frites, kyllingnuggets).

Forvarme

Stekeprosedyrer for enkelte retter i automatisk stekemodus inkluderer også forvarming. Symbolet lyser. Når valgt temperatur er oppnådd, stopper forvarmingen, og det kommer et lydsignal. Åpne døren og sett inn maten. Programmet fortsetter automatisk med de valgte innstillingene.

Når forvarmefunksjonen er valgt, kan ikke utsatt start brukes.

Automatiske programmer

I automatisk modus (auto bake) kan du velge mellom mange automatiske programmer (produktet anbefaler optimal stekemetode, temperatur og varighet basert på matvaren som velges).

Hold inne auto bake -tasten for å vise de automatiske programmene i displayet (se tabellen). Du kan også endre foreslått stekesystem, temperatur og varighet. Der det er mulig, kan du også velge vekten på råvarene.
Bekreft innstillingen ved å trykke på dreiebryteren. Hold inne start | stop-tasten for å starte stekeprosessen. Forhåndsinnstilte verdier vises i displayet.

nastavitev_dodatni recpti_bio21_il+

A stekesystem
C indikasjon av automatisk program / varighet
D forvarming
E valgt mengde

Indikasjon

Programnavn

Utstyr

Nivå

Forvarme

Snu

Pr01

smørkjeks

grunn stekeplate

3

ja

nei

Pr02

muffins

grunn stekeplate

3

ja

nei

Pr03

Sukkerbrød

stekeplate / form på rist

2

ja

nei

Pr04

liten gjærbakst

grunn stekeplate

2

ja

nei

Pr05

butterdeig

grunn stekeplate

2

ja

nei

Pr06

eplepai

stekeplate / form på rist

2

nei

nei

Pr07

Eplestrudel

grunn stekeplate

2

nei

nei

Pr08

Sjokoladesuffle

stekeplate / form på rist

3

ja

nei

Pr09

første og andre heving

grunn stekeplate

2

nei

nei

Pr10

brød

grunn stekeplate

2

ja

nei

Pr11

Svinestek

liten form på rist

2

nei

nei

Pr12

Stekt biff

liten form på rist

2

nei

nei

Pr13

Fjærkre – helt

rist med dryppebrett

2

nei

etter 2/3 av steketiden

Pr14

Fjærkre – mindre biter

rist med dryppebrett

3

nei

etter 2/3 av steketiden

Pr15

kjøttpudding

stekeplate / form på rist

2

nei

nei

Pr16

Ovnsbakt biff

rist med dryppebrett

4

nei

etter 2/3 av steketiden

Pr17

Kjøtt – langsom tilberedning

liten form på rist

2

ja

nei

Pr18

Stekt/grillet fisk

rist med dryppebrett

4

nei

etter 2/3 av steketiden

Pr19

bakte poteter – båter

langpanne

3

nei

nei

Pr20

Grønnsakgrateng

stekeplate / form på rist

2

nei

nei

Pr21

lasagne

stekeplate / form på rist

2

nei

nei

Pr22

pizza

grunn stekeplate

1

ja

nei

Gratengfunksjonen kan brukes med enkelte automatiske programmer (se kapittelet Starte tilberedningen).

TIMERFUNKSJONER

Vri på dreiebryteren for å velge timerfunksjonene.

nastavitev_časovne funkcije_bio21_il+

simbol_trajanje delovanja_bio21_il

Steking med timer
I denne modusen kan du velge hvor lenge ovnen skal være på (tilberedningstid).
Symbolet for varighetsimbol_trajanje delovanja_bio21_ilvises i displayet. Vri på dreiebryteren for å velge ønsket tilberedningstid. Trykk på start | stop-tasten for å bekrefte innstillingen.

Hold inne start | stop-tasten for å starte stekingen.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Utsatt start av ovnen

Utsatt start kan ikke brukes når forvarming er aktivert.

Bruk denne funksjonen når du ønsker å begynne å lage maten i ovnen etter en viss tidsperiode. Plasser maten i ovnen, og still deretter inn systemet og temperaturen. Deretter angir du programmets varighet og tidspunktet da du ønsker maten skal være ferdig.

Eksempel:
Aktuelt klokkeslett: 12:00
Steketid: 2 timer
Stekingen avsluttes: 18:00

Symbolet for varighetsimbol_trajanje delovanja_bio21_ilvises i displayet (i vårt eksempel vises 2:00). Bekreft innstillingen ved å trykke på dreiebryteren. Vri på dreiebryteren for å velge når maten skal være ferdig (i vårt eksempel er dette 18:00). Sluttiden vises i displayet (18:00). Trykk på dreiebryteren for å bekrefte innstillingen.

Hold inne start | stop-tasten for å starte stekingen.

Mens ovnen venter på å slå seg på, går den over i en egen standby-modus (displayet slukkes). Ovnen slås automatisk på med de valgte innstillingene (i vårt eksempel klokken 16:00). Ovnen slås av når tiden er ute (i vårt eksempel klokken 18:00).

Tilberedningstiden og klokken vil vises vekselvis på skjermen.

Når den innstilte tiden er ute, slås ovnen automatisk av. Symbolene End og 00.00 vises vekselvis på skjermen. Du blir varslet om dette med et lydsignal, som du kan slå av ved å trykke på en tast. Lydsignalet slås av automatisk etter ett minutt.

Denne funksjonen er ikke egnet for mat som krever en forvarmet ovn.

Mat med kort holdbarhetstid bør ikke oppbevares i ovnen i lang tid. Før du bruker denne modusen, må du kontrollere om klokken på apparatet er nøyaktig innstilt.

simbol_alarm_bio21_il

Nedtelling
Nedtellingsfunksjonen kan brukes uavhengig av ovnens funksjoner. Maksimal innstilling er 24 timer. Det siste minutter vises nedtellingen i sekunder.
Vri på dreiebryteren for å velge symboletsimbol_alarm_bio21_il, og bekreft innstillingen. Vri på bryteren og velg ønsket varighet. Trykk på dreiebryteren for å bekrefte innstillingen.

Du kan holde inne dreiebryteren for å tilbakestille nedtellingsfunksjonen til 00:00.

De sist brukte funksjonsverdiene for timeren blir lagret og tilbys som forhåndsinnstilte verdier neste gang du bruker timeren. Disse innstillingene kan også deaktiveres (se kapittelet Velg ekstra funksjoner, Tilpasset funksjon).

simbol_ExtraBake_bio21_il+VELGE EKSTRAFUNKSJONER (extra bake)

Trykk på extra bake-tasten for å vise ekstra funksjoner for de respektive forhåndsinnstilte verdiene i displayet.

nastavitev_dodatne nastavitve3_bio21_il+

C varighet
D program
E forhåndsinnstilt temperatur

Vri på dreiebryteren og velg programmet. Forhåndsinnstilte verdier vises. Enkelte programmer lar deg velge temperatur og varighet.

Vri på dreiebryteren for å bla gjennom programmene. Bekreft hver innstilling ved å trykke på dreiebryteren eller start | stop-tasten.

aqua_bio21

1. Aqua clean
Med dette programmet blir det enkelt å fjerne flekker fra ovnen (se kapittelet Rengjøring og vedlikehold).

simbol_odtaljevanje_bio21_il+

2. Tining
Bruk denne funksjonen til å tine frossenmat (kaker, bakverk, brød, rundstykker og frossen frukt). Forhåndsinnstilte programverdier kan endres (temperatur, varighet).
Halvveis gjennom tiningen skal maten snus, røres og deles opp hvis delene var fryst sammen.

simbol_pogrevanje_bio21_il+

3. Oppvarming
Denne funksjonen brukes til å holde mat som allerede er tilberedt, varm. Du kan velge temperatur samt start og slutt for oppvarmingen.

simbol_pogrevanje krožnikov_bio21_il+

4. Tallerkenvarmer
Bruk denne funksjonen til å varme opp serviset (tallerkener og kopper) før du serverer maten, slik at maten holder seg varm lenger. Du kan velge temperatur samt start og slutt for varmefunksjonen.

VELG GENERELLE INNSTILLINGER

Hold inne extra bake-tasten. SEtt vises i displayet i noen sekunder. Deretter vises menyen med generelle innstillinger.

nastavitev_sett_bio21_il+

Vri på dreiebryteren for å bla gjennom innstillingene. Bekreft hver innstilling ved å trykke på dreiebryteren eller start | stop-tasten.

nastavitev_ure_bio21_il+_1

1. Klokkevisning
Vri på dreiebryteren for å stille inn klokken. CLoc vises i displayet. Når du har bekreftet, kan du velge mellom 12- og 24-timers visning. Bekreft, og velg still deretter inn klokkeslettet. Still inn minuttene først. Bekreft, still inn timene og bekreft igjen.

nastavitev_glas_bio21_il+

2. Volum for lydsignal
Velg mellom tre lydnivåer. Vri på dreiebryteren for å velge VoL-innstillingen. Bekreft innstillingen, og velg volumet. Det finnes fire nivåer – (AV, en, to eller tre søyler).

nastavitev_kontrast_bio21_il+

3. Lysstyrke i displayet
Velg mellom tre lysstyrker i displayet. Vri på dreiebryteren og velg brht-innstillingen. Bekreft valget, og velg lavere eller høyere lysstyrke. Du kan velge mellom tre lysnivåer (en, to eller tre søyler).

nastavitev_predgretje_bio21_il+_1

4. Automatisk forvarming
Med denne funksjonen kan du velge rask forvarming i stekesystemer som tillater det.
Vri på dreiebryteren og velg Auto-innstillingen. Velg On eller OFF.

nastavitev_sabb_bio21_il+

5. Sabbat
Med sabbatfunksjonen kan du holde maten varm uten å måtte slå ovnen på eller av.
Vri på dreiebryteren for å velge SAbb. Vri på dreiebryteren for å slå On eller OFF.
Funksjonen er deaktivert fra fabrikken, men den kan også aktiveres. Varigheten kan velges mellom 24 og 72 timer. Bekreft valget. Hold inne start | stop for å starte nedtellingen.
Det lyser i ovnen. Alle lyder og all betjening deaktiveres, bortsett fra on | off-tasten.

Ved strømbrudd vil sabbatmodus deaktiveres, og ovnen går tilbake til opprinnelig modus.

nastavitev_nočni način_bio21_il+

6. Display – nattmodus
Denne funksjonen dimmer automatisk displayet (bytter fra sterk til svak belysning) om natten (fra 20.00 til 06.00). Velg nGht-innstillingen. Vri på dreiebryteren for å slå On eller OFF.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il+

7. Standby
Denne funksjonen slår på eller av klokken. Velg hidE-innstillingen. Vri på dreiebryteren, og slå på elle rav.

nastavitev_adaptivne_bio21_il+

8. Adaptiv funksjon
Funksjonen lar deg justere valgt steketemperatur og steketid. Funksjonen er aktivert fra fabrikk, men den kan deaktiveres.
Når funksjonen er aktiv, vises den nyeste steketiden. Innstillinger for nyeste steketid som varte i minst ett minutt, inkluderes.
AdPt vises i displayet. For å deaktivere funksjonen vrir du dreierbryteren til posisjon OFF. Følg den samme prosedyren for å aktivere funksjonen. Velg «På» i displayet.

nastavitev_wifi_bio21_il+

9. Wi–Fi (avhengig av modell)
Denne funksjonen aktiverer og deaktiverer produktets Wi-Fi-tilkobling. Velg Conn-innstillingen. Vri dreiebryteren for å slå på eller av.

nastavitev_tovarniške_bio21_il+

10. Fabrikkinnstillinger
Denne funksjonen lar deg tilbakestille produktet til fabrikkinnstillinger. FAct vises i displayet. Vri på dreiebryteren for å velge rES for fabrikkinnstillinger. Bekreft ved å holde inne start/stop-tasten.

nastavitev_trdota vode_bio21_il+

11. Vannets hardhet
Drei BRYTEREN for å velge mellom fem hardhetsnivåer for vannet. Standardinnstillingen er nivå 5.

Whr 1 er det laveste hardhetsnivået for vannet.
Whr 5 er det høyeste hardhetsnivået for vannet.

nastavitev_vodni kamen_bio21_il+

1. Avkalking
Du kan aktivere avkalkingsfunksjonen selv, eller ovnen kan foreslå det når dampfunksjonen har blitt brukt et bestemt antall ganger (dEcL vil vises i displayet).
Du aktiverer funksjonen ved å dreie BRYTEREN for å velge YES; du deaktiverer funksjonen ved å velge OFF.

Etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av, vil innstillingene for tilleggsfunksjoner bare bli lagret i noen få minutter. Deretter går alle innstillingene, unntatt for lydsignalet, skjermdimmingen og barnesikringen, tilbake til fabrikkinnstillingene.

Starte tilberedningen

simbol_start stop_bio21_il

Start stekeprosessen ved å trykke lenge på start | stop-tasten.
Aktuell og valgt temperatur vises vekselvis i displayet til valgt temperatur er oppnådd. Temperatursymbolet blinker først. Når valgt temperatur er oppnådd, blir temperatursymbolet borte.

Hvis det ikke er valgt en timerfunksjon, vises tilberedningstiden på skjermen. Et kort lydsignal sendes ut når ovnen når den valgte temperaturen.

simbol_gratin_bio21_il+

Ekstra gratinering
Du kan kun aktivere denne funksjonen 10 minutter etter at stekeprosessen har startet (symbolet GRATIN vises i displayet). Velg funksjonen ved å vri på dreiebryteren, og bekreft ved å trykke på den. Steketid på 10 minutter (10:00) vises i displayet. Vri på dreiebryteren for å velge gratineringstiden.
Du kan også slå av funksjonen ved å vri på dreiebryteren, velge deaktivere og bekrefte.

Funksjonen brukes i den siste fasen av stekingen eller etter at stekeprosessen er ferdig, når du har på saus («wet rub») eller tørr krydderblanding («dry rub») på maten, eller når du ønsker å i tillegg brune skorpen. En gyldenbrun skorpe vil danne seg på retten under gratineringsprosessen. Skorpen beskytter maten mot å tørke ut, samtidig som den gir bedre utseende og smak.

simbol_steam_bio21_il+

Damp

Denne funksjonen kan brukes hvis du valgte et system med dampfunksjon.

Symbolet simbol_steam_bio21_il+ vil vises i displayet. Drei BRYTEREN for å velge, og bekreft.

Du kan også deaktivere funksjonen ved å holde BRYTEREN inne.
Når du bekrefter funksjonen, vil Fill vises i displayet. Fyll vannbeholderen (se kapittelet Fylle vannbeholderen), og trykk deretter på BRYTEREN for å bekrefte.

Dampen gir bedre skorpe og sprøhet.

Når stekeprosessen er ferdig, vil EmP vises i displayet. Ta maten ut av ovnen, og sett den dype universalstekeplaten inn på den 5. skinnen.
Trykk på BRYTEREN for å starte tømmingen av vannbeholderen. Når prosessen er ferdig, tar du stekebrettet med vann ut av ovnen og tørker ovnen tørr.

Stekeslutt / slå av ovnen

Trykk lenge på start | stop-tasten for å pause operasjonen. End vises i displayet, og det kommer et lydsignal.

Når operasjonen er fullført, stoppes og slettes alle tidsinnstillinger, bortsett fra nedtellingen. Klokken vises. Kjøleviften fortsetter å gå en stund.

Etter bruk av ovnen kan det ligge igjen litt vann i kondenskanalen (under døren). Tørk av kanalen med en svamp eller en klut.

Generelle tips og råd for steking

 • Fjern alt unødvendig utstyr fra ovnen under steking

 • Bruk utstyr laget av varmebestandige ikke-reflekterende materialer (medfølgende stekeplater, brett og former, emaljebelagte kokekar, kokekar i herdet glass). Lyse materialer (rustfritt stål eller aluminium) reflekterer varme. Varmebehandling av mat i disse blir derfor mindre effektiv.

 • Sett alltid stekeplatene og brettene helt inn på rillene. Når du steker på risten, bør du plassere formene eller pannene midt på risten.

 • For best mulig tilberedning av maten anbefaler vi å følge retningslinjene som er angitt i steketabellen. Velg den minste angitte temperaturen og den korteste spesifiserte tilberedningstiden. Når denne tiden utløper, kontrollerer du resultatene og justerer deretter innstillingene etter behov.

 • Ikke åpne ovnsdøren under steking, med mindre det er helt nødvendig.

 • Ikke plasser stekeplatene direkte på bunnen av ovnsrommet.

 • Ikke bruk den allsidige dype stekeplaten på det første rillenivået mens apparatet er i bruk.

 • Ikke dekk til bunnen i ovnen eller risten med aluminiumsfolie.

 • Ved bruk av lengre stekeprogrammer kan du slå av ovnen ca. 10 minutter før tilberedningstiden er over, for å benytte deg av den akkumulerte varmen.

 • Plasser alltid stekeformene på risten.

 • Når du steker på flere nivåer samtidig, setter du det dype stekeplaten på et lavere nivå.

 • Når du lager mat etter oppskrifter fra eldre kokebøker, bruk bunn- og toppvarmesystemet (som i konvensjonelle ovner) og sett temperaturen 10 °C lavere enn spesifisert i oppskriften.

 • Hvis du bruker bakepapir, må du kontrollere at det er motstandsdyktig mot høye temperaturer. Klipp alltid papiret i rett form. Bakepapir hindrer at maten fester seg til stekeplaten og gjør det lettere å fjerne maten fra stekeplaten.

 • Når du tilbereder større stykker kjøtt eller store kaker, vil det bli produsert mye damp inni ovnen, noe som igjen kan gi kondens på ovnsdøren. Dette er et naturlig fenomen som ikke påvirker apparatets funksjon. Tørk av døren og glasset etter stekingen.

 • Når du steker noe direkte på risten, setter du inn det dype brettet ett nivå lavere, slik at det fungerer som et dryppbrett.

 • Forvarming: Forvarm ovnen kun hvis det kreves av oppskriften eller i tabellene i denne bruksanvisningen. Hvis du forvarmer ovnen, må du ikke sette maten inn i ovnen før ovnen er fullstendig oppvarmet. Temperaturen har en betydelig effekt på det endelige resultatet. Forvarming anbefales for delikate kjøttstykker (mørbrad), og for gjærdeig og sukkerbrød som krever kortere steketid. Oppvarming av en tom ovn bruker mye energi. Vi anbefaler derfor, om mulig, å lage flere retter etter hverandre, eller lage flere retter samtidig.

  Retter som krever en fullstendig forvarmet ovn er markert med en stjerne i tabellen * , mens retter der en 5-minutters forvarming vil være tilstrekkelig, er markert med to stjerner **. I disse tilfellene må du ikke bruke den raske forvarmingsmodusen.

 • GentleBake: Tillater langsom og kontrollert matlaging ved lav temperatur. Kjøttsaftene fordeles jevnt, og kjøttet forblir saftig og mørt. GentleBake er en langsom kokemetode som er egnet for delikate benløse kjøttstykker. Før du starter den langsomme stekingen, må kjøttet brunes grundig på alle sider i en stekepanne.

Steketabell

Matrett

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

KAKER OG BAKVERK

Bakverk/kaker i former

Sukkerbrød

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160

30-40

pai med fyll

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180

60-70

marmorkake

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-180

50-60

kake med gjærdeig, Gugelhupf (Bundt-kake, pundkake)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-180

45-55

åpen pai, terte

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

170-180

35-45

brownies

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180

30-35

kaker på stekeplate og brett

strudel

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

180-190

60-70

strudel, frossen

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

rullekake

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180*

13-18

Buchteln

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

180-190

30-40

kjeks, småkaker

muffins

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160 *

25-35

muffins, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

155-165 *

30-40

liten gjærbakst

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180 *

17-22

liten gjærbakst, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

160 *

18-25

butterdeig

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200 *

15-20

butterdeig, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170 *

25-30

kjeks/småkaker

smørkjeks

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

150 *

30-40

smørkjeks, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

150 *

30-40

smørkjeks, 3 nivåer

1, 3, 5

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

145 *

40-50

kjeks/småkaker

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160-170 *

15-20

kjeks, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

150-160 *

20-25

marengs

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

80-100 *

120-150

marengs, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

80-100 *

120-150

makroner

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

130-140 *

15-20

makroner, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

130-140 *

15-20

brød

første og andre heving

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

40-45

30-45

brød på stekeplate

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

190-200

40-55

brød på stekeplate, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

190-200 *

40-55

brød i en form

1

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-45

brød i en form, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-210

30-45

flatbrød (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

270

15-25

ferske rundstykker

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200-210

10-15

ferske rundstykker, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-210 *

15-20

ristet brød

5

velik žar_bio21_il+

240

4-6

enkle smørbrød

5

velik žar_bio21_il+

240

3-5

pizza og andre retter

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pizza, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

210-220 *

25-30

frossen pizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

frossen pizza, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-220

10-20

middagspai, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

190-200

50-60

børek

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180-190

40-50

KJØTT

okse- og kalvekjøtt

oksestek (rundstek), 1,5 kg

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

160-170

130-160

kokt oksekjøtt, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200-210

90-120

mørbrad, middels stekt, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-190 *

40-60

oksestek, sakte tilberedt

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

120-140 *

250-300

biff, godt stekt, tykkelse 4 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

25-30

burgere, tykkelse 3 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

25-35

kalvestek, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160-170

120-150

svinekjøtt

svinestek, rundstek, 1,5 kg

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

170-180

100-130

svinestek, skulder, 1,5 kg

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

180-190

90-120

ytrefilet av svin, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

80-100 *

80-100

svinestek, sakte tilberedt

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

100-120 *

200-230

ribbe, langsomt stekt

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

120-140 *

210-240

svinekoteletter, tykkelse 3 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

20-25

fjærkre

fjærkre, 1,2 - 2,0 kg

2

velik žar in ventilator_BIO21_il+

200-220

60-80

fjærkre med fyll, 1,5 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

170-180

70-90

fjærkre, bryst

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180

45-60

kyllinglår, kyllingvinger

3

velik žar in ventilator_BIO21_il+

210-220

25-40

fjærkre, bryst, langsomt kokt

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

100-120 *

60-90

kjøttretter

kjøttpudding, 1 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

170-180

60-70

grillpølser, bratwurst

4

velik žar_bio21_il+

230 **

8-15

FISK OG SJØMAT

hel fisk, 350 g

4

velik žar in ventilator_BIO21_il+

230-240

12-20

fiskefilet, tykkelse 1 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

8-12

fiskebiff, tykkelse 2cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

10-15

kamskjell

4

velik žar in ventilator_BIO21_il+

230 *

5-10

reker

4

velik žar_bio21_il+

230 *

3-10

GRØNNSAKER

stekte poteter, båter

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

30-40

stekte poteter, halve

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

200-210 *

40-50

fylt potet (bakt potet)

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-40

pommes frites, hjemmelaget

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

20-30

blandede grønnsaker, båter

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

190-200

30-40

fylte grønnsaker

3

velik žar in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-40

KOMMERSIELLE PRODUKTER – FROSSET

Pommes frites

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220

20-25

Pommes frites, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

190-210

30-40

Kyllingmedaljonger

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

12-17

Fiskepanetter

2

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

oppskårne grønnsaker

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissanter

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

STEKTE PUDDINGER, SUFFLÉER OG GRATINERTE RETTER

moussaka med potet

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

180-190

35-45

lasagne

2

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

180-190

35-45

søt, stekt pudding

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

160-180

40-60

søt sufflé

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

160-180*

35-45

gratinerte retter

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

170-190

30-45

fylte tortillas, enchiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

180-200

20-35

grillet ost

4

velik žar_bio21_il+

240 **

6-9

Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

bevaring

2

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

180

30

sterilisering

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

125

30

matlaging i en bain-marie (dobbel kjele)

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

150-170 *

/

oppvarming

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

60-95

/

oppvarming av tallerkner

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

75

15

Steking med et steketermometer (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(modellavhengig)

Steketermometeret gir mulighet for nøyaktig overvåking av matens kjernetemperatur under stekingen.

Steketermometeret skal ikke være i umiddelbar nærhet av varmeelementene.

priklop sonda_bio21_il+

1Stikk metallenden av termometeret inn i den tykkeste delen av maten.

2Sett pluggen på termometeret inn i kontakten øverst til høyre foran i ovnsrommet (se figur). SEnS vises på skjermen.

MERK: Når du setter termometeret inn i kontakten, slettes de forhåndsinnstilte funksjonene til ovnen.

3Velg ønsket system og steketemperatur (opptil 230 °C) Symbolet for steketermometeret og den forhåndsinnstilte temperaturen vises på skjermen. Hvis du vil endre temperaturen, vrir du på dreiebryteren. Velg ønsket kjernetemperatur for den ferdigstekte maten (mellom 30 og 99 °C).

MERK: Når du bruker steketermometeret, er det ikke mulig å stille inn tilberedningstiden.

4Bekreft innstillingen ved å trykke på start | stop-tasten.

5Når den valgte kjernetemperaturen er oppnådd, slås ovnen automatisk av. End vises da på skjermen. Du blir varslet om dette med et lydsignal som du kan slå av ved å berøre en tast. Etter ett minutt opphører lydsignalet automatisk.

Under stekeprosessen vises den innstilte og den faktiske kjernetemperaturen vekselvis på skjermen. Du kan endre steketemperaturen eller den valgte kjernetemperaturen under tilberedningsprosessen.

Riktig bruk av steketermometeret, etter type mat:

 • fjærkre: stikk steketermometeret inn i den tykkeste delen av brystet;

 • rødt kjøtt: stikk steketermometeret inn i en mager del som ikke er marmorert med fett;

 • mindre biter med bein: stikk steketermometeret inn i et område langs beinet;

 • fisk: stikke steketermometeret bak hodet, mot ryggraden.

Etter bruk fjerner du forsiktig steketermometeret fra maten, kobler fra kontakten i ovnsrommet og rengjør den.

Hvis du ikke bruker steketermometeret, må du fjerne det fra ovnen.

Anbefalt stekegrad for ulike typer kjøtt

Type mat

blå (rå)

middels rå (medium rare)

middels stekt (medium)

godt stekt (medium well)

gjennomstekt (well done)

OKSEKJØTT

oksestek

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

mørbrad

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

roastbiff/rundstek

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burgere

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

KALVEKJØTT

kalv, mørbrad

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

kalv, rundstek

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

SVIN

stek, nakke

/

/

/

65-70

75-85

ytrefilet av svin

/

/

/

60-69

/

kjøttpudding

/

/

/

/

80-85

LAM

lam

/

60-65

66-71

72-76

77-80

FÅREKJØTT

fårekjøtt

/

60-45

66-71

72-76

77-80

GEITEKJØTT

geit

/

60-45

66-71

72-76

77-80

FJÆRKRE

fjærkre, hele

/

/

/

/

82-90

fjærkre, bryst

/

/

/

/

62-65

FISK OG SJØMAT

ørret

/

/

/

62-65

/

tunfisk

/

/

/

55-60

/

laks

/

/

/

52-55

/

Rengjøring og vedlikehold

Husk å slå av ovnen og vent til den er avkjølt før du rengjør den.

Barn skal ikke rengjøre apparatet eller utføre vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.

For å gjøre rengjøringen enklere er ovnsrommet, stekeplaten og brettet belagt med spesiell emalje som gir en jevn og motstandsdyktig overflate.

Rengjør ovnen regelmessig, og bruk varmt vann og håndoppvaskmiddel for å fjerne større urenheter og kalk. Bruk en ren myk klut eller svamp.

Utsiden av ovnen: Bruk varmt såpevann og en myk klut for å fjerne urenheter, og tørk deretter av overflatene

.

Innsiden av ovnen: For smuss og skitt som er vanskelig å fjerne, kan du bruke konvensjonelle rengjøringsmidler. Når du bruker slike rengjøringsmidler, må du tørke grundig av ovnen med en våt klut for å fjerne alle spor av rengjøringsmidlene.

Tilbehør og riller: Rengjør med varmt såpevann og en fuktig klut. For smuss og skitt som er vanskelig å fjerne, anbefaler vi bløtlegging og bruk av en børste.

Hvis rengjøringsresultatene ikke er tilfredsstillende, gjentar du rengjøringsprosessen.

Bruk aldri aggressive eller slipende rengjøringsmidler og tilbehør (slipende svamper og vaskemidler, flekk- og rustfjernere, skrapere til glasskeramiske plater).

Ovnsutstyr kan vaskes i oppvaskmaskin.

Matrester (fett, sukker, protein) kan antennes under bruk av apparatet. Fjern derfor større biter av smuss fra ovnens interiør og tilbehør før hver bruk.

Bruke Aqua Clean-programmet til å rengjøre komfyren

Dette programmet gjør det lettere å fjerne flekker fra innsiden av komfyren.
Funksjonen er mest effektiv hvis den brukes regelmessig, etter hver gangs bruk.
Før du kjører rengjøringsprogrammet må du fjerne alle store synlige matrester fra ovnsrommet.

čiščenje_aqua_bio21

1Sett det grunne stekebrettet inn på første skinnenivå, og hell 0,4 liter varmt vann i det.

2Trykk på extra bake-tasten for å vise ekstra funksjoner i displayet. Vri dreiebryteren til symbolet aqua_bio21. Det vises forhåndsinnstilte verdier i displayet.

3Programmet går i 30 minutter. Når programmet er fullført, vises End i displayet.

4Når programmet er ferdig, tar du stekebrettet forsiktig ut med ovnsvotter (det kan fremdeles være litt vann i stekebrettet). Tørk av flekkene med en fuktig klut og såpeskum. Gå grundig over komfyren med en våt klut for å fjerne alle rengjøringsrester.

Hvis rengjøringsprosessen ikke er vellykket (på grunn av spesielt gjenstridig skitt), gjentar du den.

Bruk Aqua Clean-systemet når ovnen har kjølt seg helt ned.

Rengjøre dampbrettet

Etter bruk kan dampbrettet være varmt, og det kan fortsatt være vann i det. For å unngå skålding bør du vente til komfyren er helt avkjølt.

Fjern brettet, og rengjør det manuelt med oppvaskmidden eller vask det i oppvaskmaskinen. Hvis det er kalkbelegg på brettet, kan du senke det ned i kalkfjerner (bruk kalkfjerneren som angitt av produsenten) eller i eddik. Skyll brettet grundig før du rengjør det samt før du setter det i komfyren igjen.

čiščenje izparilne posodive_bio21_il

1Dampbrettet er festet på høyre side mellom de øvre varmeelementene.

2Skyv dampbrettet lett bakover (cirka 2 cm) for å løsne det.

3Rengjør dampbrettet med vann og vaskemiddel.

4Før du bruker komfyren igjen, må du sette dampbrettet på plass. Fest det til de bøyde delene eller wirene på varmeelementet, og trekk det mot deg til det klikke på plass (du merker litt mer motstand).

MERK: Hvis brettet ikke festes igjen, vil det dryppe vann på maten når du bruker dampfunksjonen.

På grunn av plasseringen i nærheten av varmelementene, kan dampbrettet misfarges. Det påvirker ikke funksjon eller brukervennlighet.

Rengjøre dampsystemet

Rengjøringen avhenger av hvor ofte du bruker dampfunksjonen og på hvor hardt vannet er.

Velge hardhetsnivå – fargede søyler på stripen:

 • Fire grønne søyler Hardhet 1

 • En rød søyle Hardhet 2

 • To røde søyler Hardhet 3

 • Tre røde søyler Hardhet 4

 • Fire røde søyler Hardhet 5

 1. Velg avkalking (dEcL) i menyen med ekstra funksjoner. Bekreft med knappen start/stop. Yes vises i displayet. Når du har bekreftet valget, startes prosessen. Den kan ikke avbrytes.

 2. Fill vises i displayet. Hell kalkfjerner i vannbeholderen.

 3. Avkalkingen pågår.

 4. Når prosessen er fullført, vises Fill i displayet. Hell friskt vann i vannbeholderen for å skylle.

 5. Plasser langpannen i femte høyde (øverst), slik at vannet kan dryppe ned i den.

 6. Når skyllingen er fullført, vises End i displayet.

 7. Fjern brettet med vann fra komfyren, og tørk av komfyren ved behov.

Hvis du ikke vil rengjøre dampsystemet når komfyren foreslår det, kan du avbryte ved å velge AV. Du kan avbryte avkalkingen opptil tre ganger. Deretter vil komfyren deaktivere dampfunksjonen.

Fjern ledninger og fastemonterte uttrekkbare skinner

odstranitev vodil_bio21

AHold i skinnene på undersiden, og trekk dem mot midten av ovnsrommet.

BFjern dem fra åpningene øverst.

Når du fjerner skinnene, må du være forsiktig så du ikke skader emaljebelegget.

Fjern og sett tilbake ovnsdøren og glassrutene

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Først åpner du døra helt (så langt det går an).

2Ovnsdøren er festet til hengslene med spesielle støtter som også inkluderer sikkerhetsspaker. Drei sikkerhetsspakene mot døren med 90°. Lukk sakte døren til en 45° vinkel (i forhold til posisjonen til den helt lukkede døren); deretter løfter du døren og trekker den ut.

Glassruten på ovnsdøren kan rengjøres fra innsiden, men den må fjernes fra apparatets dør først. Fortsett først som beskrevet under punkt 2, men ikke fjern den.

3Fjern luftføreren. Hold den på venstre og høyre side av døren med hendene. Fjern den ved å trekke den litt mot deg.

4Hold dørglasset øverst i kanten og fjern det. Gjør det samme for den andre og tredje glassruten (avhengig av modell).

5Sett glassdøren på plass i motsatt rekkefølge.

Sett døren på plass i motsatt rekkefølge. Hvis døra ikke åpnes eller lukkes på riktig måte, må du kontrollere om hengslene er i flukt med hengselfestene.

Ovnsdørhengslet kan lukkes med betydelig kraft. Drei derfor alltid begge sikkerhetshendlene til støtten når du monterer eller tar ut døren til apparatet.

Myk lukking og åpning av dør

Ovnsdøren er utstyrt med et system som demper dørlukkingskraften. Dette starter i 75-graders vinkel. Systemet sikrer enkel, stille og smidig lukking av døren. Et forsiktig trykk (til 15-graders vinkel i forhold til lukket dørposisjon) er nok til at døren automatisk lukkes mykt igjen.

Hvis du bruker for mye kraft når du lukker døren, vil systemets effekt reduseres, og det vil frakobles av sikkerhetshensyn.

Skifte lyspære

Lyspærer er forbruksvare og dekkes ikke av garantien. Før du skifter lyspære, må du ta ut alt tilbehør av ovnen.

Halogenlampe: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Skru av og fjern dekselet (mot klokkeretningen). Fjern halogenpæren.

2Bruk et flatt plastverktøy til å fjerne dekselet. Fjern halogenpæren.

Vær forsiktig så du ikke skader emaljebelegget.
Bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg selv.

Pass på at ovnen er slått av før du skifter lyspæren.

Feilsøkingstabell

Spesielle advarsler og feilrapportering

I garantiperioden skal produktet bare repareres av et verksted som er godkjent av produsenten.

Før du foretar operasjoner, må du koble fra strømmen ved enten å fjerne sikringen eller trekke apparatets støpsel ut av stikkontakten.

Eventuelle uautoriserte reparasjoner av apparatet kan føre til fare for elektrisk støt og kortslutning. Derfor må du ikke utføre dem. Overlat slikt arbeid til en ekspert eller en servicetekniker.

Hvis det oppstår mindre problemer med bruken av ovnen, kan du sjekke denne bruksanvisningen for å se om du selv kan løse problemet.

Hvis ovnen ikke fungerer som den skal, eller ikke fungerer i det hele tatt, på grunn av feilbetjening eller feilhåndtering, skal et besøk av en servicetekniker ikke være gratis, selv i garantiperioden.

Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse, og gi dem videre til eventuelle etterfølgende eiere eller brukere av ovnen.

Her er noen råd til hvordan du kan løse vanlige problemer.

Problem/feil

Årsak

Hovedsikringen i boligen utløses ofte.

Ta kontakt med en servicetekniker.

Ovnslyset virker ikke.

Fremgangsmåten ved skifting av lyspære er beskrevet i kapitlet Skifte lyspære.

Kontrollenheten reagerer ikke, skjermen er frosset.

Bryt strømmen til apparatet i noen minutter (løsne sikringen eller slå av hovedbryteren). Koble deretter til strømmen igjen, og slå på apparatet.

Feilkode ErrX vises.

Hvis det vises en tosifret feilkode, vises ErXX.

Det er en feil i den elektroniske moduloperasjonen. Koble apparatet fra strømnettet i noen minutter.

Hvis feilen fremdeles er indikert, må du ringe en servicetekniker.

Ta kontakt med autorisert tekniker hvis problemet vedvarer til tross for at instruksjonene ovenfor følges. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av vaskemaskinen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller må brukeren selv betale reparasjonsutgiftene.

KASSERING

kanta1_FACE_LIFT

Vår produktemballasje er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.

Egne notater

 

843594