BRUKSANVISNING

FÖR INBYGGD UGN

Viktiga säkerhetsvarningar

Tack för ditt förtroende och för att du valde vår produkt.

Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att underlätta användningen av produkten. Med instruktionerna kan du lära dig om din nya apparat så snabbt som möjligt.

Kontrollera att apparaten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte apparaten av eller den lokala butiken som levererade den. Telefonnumret finns på fakturan eller på följesedeln.

Instruktioner för installation och anslutning levereras på ett separat blad.

Bruksanvisning och instruktioner för installation och anslutning finns även på vår webbplats:

http://www.gorenje.com

Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:

Information, råd, tips eller rekommendation

Varning – allmän fara

Det är viktigt att du läser instruktionerna noggrant.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noggrant instruktionerna och spara dem för framtida referens

Apparaten måste anslutas till fixerat kablage som har integrerad enhet för frånkoppling. Fixerat kablage måste placeras ut i enlighet med föreskrifterna.

Anordningar för frånkoppling måste monteras i den fasta ledningsanordningen i enlighet med gällande föreskrifter.

Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ lucka på grund av risken för överhettning.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara (endast för apparater med medföljande anslutningssladd).

Under användning blir apparaten varm. Var försiktig med att inte vidröra värmeelementen inne i ugnen.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de erhåller tillsyn eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med förknippade risker. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.

VARNING: Åtkomliga delar kan bli varma under användning. Små barn bör hållas under uppsikt.

VARNING: Apparaten och vissa av dess åtkomliga delar kan bli mycket varma under användning. Vidrör inte uppvärmningselement. Barn under 8 år ska stå under kontinuerlig uppsikt.

Apparaten är inte avsedd att kontrolleras av externa timers eller andra speciella fjärrstyrningssystem.

Använd endast den temperaturgivare som rekommenderas för denna ugn.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra glaset i ugnsluckan eller glaset i hällens lock. Detta kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras.

Använd inte ångrengöringsmaskiner eller högtryckstvättar för rengöring av apparaten, eftersom det kan leda till elstötar.

VARNING: Innan byte av glödlampan, se till att apparaten har kopplats bort från elnätet för att förhindra risken för elstötar.

Häll aldrig vatten direkt på ugnsutrymmets golv. Temperaturskillnaderna kan skada emaljbeläggningen.

Andra viktiga säkerhetsvarningar

Apparaten är avsedd för hushållsbruk. Använd den inte för några andra ändamål, t.ex. rumsuppvärmning, torkning av husdjur eller andra djur, papper, tyger m.m. eftersom detta kan medföra skada eller brandrisk.

Apparaten måste anslutas till fixerat kablage som har integrerad enhet för frånkoppling. Fixerat kablage måste placeras ut i enlighet med föreskrifterna.

Lyft inte upp apparaten genom att hålla i luckans handtag.

Ugnsluckans gångjärn kan skadas om de utsätts för alltför stor belastning. Stå eller sitt inte på den öppna ugnsluckan, och luta dig inte mot den. Ställ inte heller tunga föremål på ugnsluckan.

Om elsladdar från andra apparater placeras nära denna apparat kan de skadas om de fastnar i ugnsluckan, vilket i sin tur kan leda till kortslutning. Se därför till att nätsladdarna för andra apparater alltid hålls på säkert avstånd.

Ugnsluckan blir mycket varm under användning. För att ge extra skydd ingår (endast på vissa modeller) en tredje glasruta, vilket sänker ytterglasets temperatur.

Se till att ventilationsöppningarna aldrig är övertäckta eller blockerade på något annat sätt.

Beklä inte ugnens insida med aluminiumfolie. Placera inte plåtar eller andra köksredskap direkt på ugnens botten. Detta stör och minskar luftcirkulationen inuti ugnen, leder till långsammare tillagning samt förstör emaljbeläggningen.

Vi rekommenderar att du undviker att öppna ugnsluckan under pågående gräddning, eftersom detta leder till högre strömförbrukningen och mer kondensvätska bildas.

Var försiktig när du ska ta ut något ur ugnen eller om du öppnar ugnen under pågående tillagning/gräddning, eftersom det finns risk för skållning.

För att inget kalklager ska bildas bör du lämna ugnen öppen efter matlagning eller bakning, så att ugnsutrymmet kan svalna till rumstemperatur.

Rengör ugnen efter att den har svalnat helt.

Eventuella missmatchningar i färgnyanserna mellan olika apparater eller komponenter som ingår i samma designlinje kan bero på olika saker, såsom olika betraktningsvinklar, olikfärgad bakgrund, tillverkningsmaterialet och rummets belysning.

Häll aldrig vatten på ugnsutrymmets golv. Temperaturskillnaderna kan skada emaljbeläggningen.

Innan du kopplar in apparaten till elnätet bör du låta den stå i rumstemperatur ett tag så att alla komponenter uppnår rumstemperatur. Om ugnen förvarats i minusgrader eller runt noll grader kan annars vissa komponenter skadas, i synnerhet pumpen.

Använd inte apparaten i miljöer kallare än +5 °C. Om apparaten slås på vid sådana temperaturer riskerar pumpen att skadas.

Använd inte destillerat vatten, kranvatten med hög klorhalt eller liknande vätskor.

Vid bakning med ångtillförsel ska ugnsluckan alltid öppnas helt efter avslutad bakningsprocess. I annat fall kan ånga som strömmar ut ur ugnen påverka driften av styrenheten.

Ångbrickan ska tas ut och sättas tillbaka först när ugnen har svalnat helt.

Läs noggrant instruktionerna för användning innan apparaten ansluts. Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av apparaten täcks inte av produktgarantin.

Inbyggd ugn

Beskrivning av apparaten

Apparatens funktioner och dess utrustning varierar beroende på modellen.

I grundutrustningen för din apparat ingår trådskenor, en grund bakplåt och ett galler.

aparat_opis_IL+steam_bio21

1 Kontrollenhet

2 Vattentanksvred

3 Luckomkopplare

4 Belysning

5 Ångbricka

6 Uttag för temperatursond

7 Skenor – tillagningsnivåer

8 Typskylt

9 Ugnslucka

10 Handtag på lucka

Typskylt – produktinformation

En typskylt med grundläggande information om ugnen sitter på dess kant. Detaljerad information om apparattyp och modell finns även i garantidokumentet.

napisna tablica_BIO21

1 Serienummer

2 Kod/ID-beteckning

3 Typ

4 Märke

5 Modell

6 Tekniska uppgifter

7 Indikationer/symboler för efterlevnad

Kontrollenhet

(beroende på modell)

čelna plošča_steam_bio21_il+

 1. on | off-knapp

 2. (pro bake) knapp för proffsläge

 3. (auto bake) knapp för automatiskt läge

 4. vred för val av inställningar och bekräftelse
  – vrid vredet för att välja en inställning
  – tryck på vredet för att bekräfta inställningen

 5. (extra bake) knapp för extrafunktioner och allmänna inställningar för apparaten

 6. (light) knapp för att tända och släcka belysningen i ugnen

 7. start-/stoppknapp för att starta eller pausa, samt för att bekräfta inställningar

 8. Displayenhet (Display)

 1. metod för bakning, stegvis läge (STEP), uppkoppling (WIFI, REMOTE)

 2. speciella metoder för bakning, automatiska program, gratinering

 3. klocka, timerfunktioner, temperatursond, bakningstid

 4. speciella program, förvärmning

 5. temperatur, vikt

För att knapparna ska reagera bättre bör du trycka på dem med en större yta av fingertoppen. Varje gång du trycker på en knapp bekräftas tryckningen med en kort ljudsignal (om funktionen är tillgänglig).

Apparatens utrustning

Kontrollampa

Ugnsbelysning: belysningen i ugnen tänds när du öppnar eller stänger luckan, när du startar ugnen, i slutet av bakningsprocessen och när du vidrör knappen för ugnsbelysning på styrenheten.

Styrskenor

 • Styrskenorna gör det möjligt att laga mat eller baka på 5 olika plåthöjder.

 • De olika höjdnivåerna, där plåtar m.m. kan skjutas in, räknas nedifrån och upp.

 • Skenorna i nivåerna 4 och 5 är avsedda för grillning och stekning.

 • När tillbehör skjuts in i ugnen ska de vara vridna åt rätt håll.

 • Skjut alltid in tillbehör hela vägen in i apparaten.

Trådskenor

žična vodila_bio21

För styrskenor av metalltråd ska ugnsgaller och bakplåtar alltid skjutas in mellan styrskenans övre och nedre tråd.

Fast monterade utdragbara konsoler

teleskopska vodila_bio21

Utdragbara konsoler kan monteras i nivå 2 och nivå 4.

För utdragbara konsoler lägger du gallret eller bakplåten på konsolerna. Du kan placera gallret direkt ovanpå en bakplåt (vanlig plåt eller långpanna) och placera dem på en och samma konsol. I detta fall kommer plåten att fungera som droppbricka.

Lösa utdragbara konsoler

(beroende på modell)

flexi vodila_bio21

Lösa utdragbara konsoler kan fästas i valfritt utrymme mellan två nivåer i trådskenorna.
Fäst konsolerna mittemot varandra på vänster och höger sida i ugnen. Häkta först fast den övre klämman på styrskenans metalltråd. Tryck sedan fast den nedre klämman mot metalltråden för den underliggande nivån tills ett klick hörs.

Obs: Konsolerna kan fästas på valfri höjd mellan två nivåer hos trådskenorna.

De lösa utdragbara konsolerna kan inte monteras på styrskenor som delvis har fast delvis utdragbar förlängning i dubbla nivåer. Men de kan fästas på delvis utdragbara förlängningar i en nivå, mellan nivåerna 3–4 eller 4–5.

Se till att den utdragbara konsolen är vriden åt rätt håll och att den öppnas utåt, alltså ut ur ugnen.

Omkopplare för ugnslucka

(beroende på modell)

Om ugnsluckan öppnas när ugnen är igång, stänger omkopplaren av värmeelementen och fläkten inuti ugnen. När luckan stängs startar apparaten dessa igen.

Kylfläkt

Ugnen är utrustad med en kylfläkt som kyler höljet, luckan och kontrollpanelen. Efter att ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå en kort stund för att kyla ugnen.

Ugnens utrustning och tillbehör

resetka

Ugnsgallret används för grillning/stekning eller som underlag för en panna eller form med den mat du lagar eller bakar.

Det finns en säkerhetsspärr på gallret. Därför behöver du lyfta gallrets framkant en aning när du ska dra ut det ur ugnen.

nizek pekac

Den grunda bakplåten används för platta och små bakverk. Den kan också användas som droppbricka.

Formen hos den grunda bakplåten kan förändras när den värms upp i ugnen. När plåten svalnar återtar den sin ursprungliga form. Denna formförändring påverkar inte dess funktion.

perforiran pekač_steam_bio21

Den PLANA PERFORERADE BAKPLÅTEN används för matlagning med system som använder ångtillförsel och för varmluftsgrillning. Perforeringen förbättrar luftflödet kring maten och bidrar till krispigare skorpa.
Vid tillagning av livsmedel med hög vätskehalt (vatten, fett) ska du placera den grunda bakplåten eller den djupa långpannan ett steg under, som droppbricka.

globok pekac

Långpannan används för grillning av grönsaker och för att baka saftiga bakverk. Den kan också användas som droppbricka.

Placera aldrig långpannan i den nedersta styrskenan när du bakar.

sonda_bio21

Temperatursond(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Apparaten och vissa av de åtkomliga delarna tenderar att bli varma under tillagning.

Använda apparaten

Innan du använder utrustningen för första gången

 • Ta ut alla ugnstillbehör och eventuellt förpackningsmaterial (kartong, skumplast m.m.) ur ugnen.

 • Torka av ugnstillbehören och ugnens insida med en fuktig trasa. Använd inte repande eller slipande svampar/dukar eller rengöringsmedel.

 • Värm den tom ugn i ungefär en timme med över- och undervärme till temperaturen 250 °C. Detta kommer att generera den karakteristiska lukten av ”ny ugn”. Därför behöver du vädra rummet ordentligt medan detta pågår.

När du startar ugnen för första gången

När du har kopplat in apparaten eller efter ett längre strömavbrott blinkar siffrorna 12:00 på displayen.

Börja med att välja och bekräfta följande grundinställningar.

Ändra dem genom att vrida på VREDET. Bekräfta önskad inställning genom att trycka på VREDET eller trycka på knappen start | stop.

nastavitev_ure_bio21_il+

1. INSTÄLLNING AV KLOCKAN
Ställ in rätt tid. Först väljer du och bekräftar minuterna, sedan väljer du och bekräftar timmarna.

I kapitlet Extrafunktioner hittar du anvisningar för hur du senare kan ställa om klockan.

nastavitev_kontrast_bio21_il+

2. Dimmer för display
Standardinställningen är medelstarkt ljus. Tecknet brht och det inställda värdet för ljusintensitet visas på displayen. Öka eller minska ljusintensiteten genom att vrida på vredet.

nastavitev_glas_bio21_il+

3. Ljudsignalens volym
Standardinställningen är medelhög ljudvolym. Tecknet VoL och det inställda värdet för ljudvolymen visas på displayen. Öka eller minska ljudsignalens volym genom att vrida vredet.

När du har bekräftat dina valda inställningar visar displayen aktuell tid.

Påfyllning av vattenbehållaren

med vattenbehållaren möjliggörs självständig vattentillförsel till ångugnen. Behållaren rymmer cirka 1,3 dl.

Fyll alltid tanken med rent kranvatten eller flaskvatten utan några tillsatser. Vattnet som hälls i vattenbehållaren bör vara rumstempererat, d.v.s. cirka +20 °C (+/– 10 °C).

polnjenje rezervoarja_steam_bio21_il

1Ta ut vattenbehållaren ur höljet med ett tryck på vredet. När du trycker på vredet hoppar behållaren ut.

2Häll i vatten upp till märket MAX på vattenbehållaren.

3Tryck tillbaka vattenbehållaren i höljet så långt det går (den fastnar med ett klick när den är på plats).

Efter användning kommer kvarvarande vatten att tappas ut på ugnens ångbricka, som sitter under ugnens innertak, fäst mot värmeelementet och (det infraröda) grillelementet. (För rengöring, se kapitlet Borttagning och rengöring av ångbrickan.)

Det går inte att ta bort vattenbehållaren ur apparaten.

Om du inte häller i vatten högre än märket MAX på vattenbehållaren kan överflödet rinna ut genom en skåra mellan vattenbehållarens lock och vattenbehållaren, och droppa ned på ugnens botten.

Använd inte destillerat vatten, kranvatten med hög klorhalt eller liknande vätskor. Använd endast färskt kranvatten, avhärdat vatten eller mineralvatten utan kolsyra.

Välja inställningarna

Gränssnittet låter dig välja mellan flera olika driftlägen:

 • Proffsläge (pro bake)

 • Automatiskt läge (auto bake)

 • Extrafunktioner (extra bake)

 • Stegat program (STEP) i proffsläget (pro bake)

 • Automatiska program i autoläge (auto bake)

 • Vrid på VREDET för att bläddra igenom de olika inställningarna.

 • Bekräfta varje inställning genom att trycka in VREDET eller trycka på knappen start | stop.

 • Ett streck och en pil visar var parametern finns som du är på väg att ställa in.

 • Tryck länge på knappen start | stop för att starta programmet.

simbol_ProBake_bio21_il+Proffsläge (pro bake)

Denna funktion låter användaren efter eget behag ange de olika bakparametrarna – tillagningsmetod, temperatur, förvärmning, och baktid.

Tryck på knappen pro bake och ställ in följande:

nastavitev_ProBake_bio21_il+

A tillagningsmetod
C baktid
D förvärmning
E temperatur

Dessutom kan följande ställas in:
– timerfunktioner (se kapitel Timerfunktioner)
– stegvist bakningsläge (STEP) (se kapitel Stegvist program)
– gratinering (GRATIN) (se kapitlet Starta tillagningsprocessen)
– Ångtillförsel (STEAM+) (Se kapitlet Starta tillagningsprocessen)

Förvärmning

Använd förvärmningsfunktionen om du så snabbt som möjligt vill värma ugnen till önskad temperatur.
Du aktiverar förvärmningen genom att vrida VREDET till inställningen PREHEAT (se bild, text D). Bekräfta valet. Vrid sedan VREDET för att välja den fullt lysande markeringen och bekräfta den. Nu är funktionen aktiverad.
När inställd temperatur uppnåtts avbryts förvärmningen och en ljudsignal hörs. Öppna luckan och ställ in maten. Programmet fortsätter automatiskt med de valda inställningarna.

När förvärmningsfunktionen är konfigurerad går det inte att använda funktionen för senarelagd start.

Val av tillagningsmetod

Apparatens funktioner och dess utrustning varierar beroende på modellen.

Symbol

Användning

zg. in sp. grelo_bio21_il+

ÖVER- OCH UNDERVÄRME
Använd detta system för konventionell bakning på en enda konsolnivå, tillagning av suffléer och bakning vid låg temperatur (långsam tillagning).

velik žar in sp.grelo_bio21_il+

STOR GRILL OCH UNDERVÄRME
För snabbare gräddning vid tillagning på endast en nivå och för erhålla en brynt och krispig övre yta på bakverket.

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

TURBOBAKNING
För rätter som behöver bli krispiga på alla sidor. Bakmetoden är också lämplig som det första steget i den stegvisa bakningsmetoden, eftersom metoden möjliggör snabb bryning av ytan i det första skedet och långsam bakning i den andra etappen. Köttet blir saftigt och får en vackert brynt yta.

velik žar_bio21_il+

STOR GRILL
Använd denna metod när du behöver grilla stora mängder mat med platt form, såsom rostat bröd, varma mackor i ett lager, grilla korvar, biffar, fisk, stekspett m.m. och även för gratänger och för att bryna stekytorna. Värmeelementen i ugnens innertak värmer hela ytan lika mycket.
Den högsta tillåtna temperaturen är 240 °C

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

PIZZASYSTEM
Denna metod är optimal för att laga pizza och bakverk med högre vattenhalt. Använd den för att tillagning på ett galler eller en plåt när du vill laga maten snabbare och önskar ett knaprigt resultat.

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

VARMLUFTSUGN
Varmluftsugnen låter varmluften röra sig bättre runt maten som tillagas. Detta ger torrare ytor och skapar tjockare stekytor. Använd denna tillagningsmetod för att laga kött, bakverk och grönsaker eller för att torka livsmedel på ett eller flera galler samtidigt.

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

ÖVER OCH UNDERVÄRME MED FLÄKT1
Använd detta system för jämn bakning på en enda nivå och för tillagning av suffléer.
Ångtillförsel ger bättre bryning och krispigare yta.

Systemen tillåter även ångtillförsel vid bakning (se kapitlet Start av tillagningsprocessen).

velik žar in ventilator_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

STOR GRILL MED FLÄKT
För tillagning av fågel och stora köttbitar med grillen.
Tillförsel av ånga kommer att ger intensivare bryning och krispigare skorpa.

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

VARMLUFTSSTEKNING
Denna tillagningsmetod ger knaprig yta utan tillsats av fett. Det är en hälsosam metod för stekning av snabbmat som ger färre kalorier i den färdiga maten. Passar för mindre bitar av kött, fisk, grönsaker, och frysta produkter som är klara att stekas (pommes frites, kyckling-nuggets).
Tillförsel av ånga ger intensivare bryning och knaprigare ytor.

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

GRILL MED VARMLUFTSUGN
Varmluftsugnen ger ett större flöde av varmluft runt maten. Detta torkar ut ytan. I kombination med grillelementet ger detta även en intensivare färgsättning.

För snabbare ugnstillagning av kött och grönsaker.

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

FÖRSIKTIG UGNSTILLAGNING
För skonsam och kontrollerad långsam matlagning av känsliga rätter (mjuka köttbitar) och bakverk med krispig botten.

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

GRILL MED BOTTENVÄRME OCH FLÄKT
För optimal bakning av jästdegar, alla typer av bröd, och för konservering.

Med dessa metoder kan man använda gratineringsfunktionen (se kapitlet Starta tillagningen).

Tryck länge på knappen start | stop för att starta tillagningen. De valda inställningarna visas på displayen.

Stegvist program

Denna metod gör det möjligt att tillaga i två steg eller etapper (två bakningsmetoder efter varandra kombineras till en enda bakningsprocess).

Funktionen kan programmeras i läget pro bake. Tryck länge på knappen pro bake. Displayen visar STEP1 (första tillagningssteget). Du kan ange tillagningen som en kombination av två steg (STEP1 och STEP2).

nastavitev_step_bio21_il+

A1 första tillagningssteget STEP1, (STEP2)
C programmets varaktighet/programmets sluttid (se kapitlet Timerfunktioner)
E temperatur

Vrid på VREDET och välj önskade inställningar för steg 1. Välj tillagningsmetod och temperatur. Du kan även välja förvärmning och tillagningstid. Bekräfta inställningarna med ett tryck på VREDET eller med knappen start | stop.

Om du vill kan du sedan gå vidare till att programmera steg 2. Börja med att trycka på knappen pro bake och välja önskade inställningar under STEP2. Du kan även ange fördröjd start, men du kan inte välja förvärmning.
Om du inte vill programmera något andra steg trycker du istället länge på knappen pro bake.

Tryck länge på knappen start|stop för att starta tillagningen. Till att börja med startar ugnen med inställningarna under STEP1. När steg 1 är avklarat aktiveras inställningarna under STEP2.

simbol_AvtoBake_bio21_il+AUTOMATISKT LÄGE (auto bake)

I detta läge kan du välja mellan speciella bakningsmetoder eller automatiska program (förinställda program för särskilda typer av livsmedel).

Speciella tillagningsmetoder

Tryck på knappen auto bake och ställ in följande:

nastavitev_AvtoBake_bio21_il+

B speciella tillagningsmetoder
C programtid (se kapitlet Timerfunktioner)
E temperatur

Vrid på VREDET och välj önskade inställningar. De förinställda värdena visas: Du kan ändra temperaturen och programtiden.

Symbol

Användning

peka zamrzjene hrane_bio21

TILLAGNING AV FRYST MAT2
Denna metod låter dig tillaga frysta livsmedel snabbare och utan att behöva förvärma ugnen. Optimalt för djupfryst färdigmat (bakverk, croissanter, lasagne, pommes frites, kyckling-nuggets), kött och grönsaker.

Med dessa metoder kan man använda gratineringsfunktionen (se kapitlet Starta tillagningen).

sp. grelo in vroči zrak_bio21

Pizzasystem
Denna metod är optimal för att laga pizza och bakverk med högre vattenhalt. Använd den för att tillagning på ett galler eller en plåt när du vill laga maten snabbare och önskar ett knaprigt resultat.

počasna peka_bio21

LÅNGSAM TILLAGNING I UGN3
För mild, långsam och jämn tillagning av kött, fisk och bakverk på ett galler eller en plåt. Med denna tillagningsmetod blir det mer vätska kvar i köttet så att det blir saftigare och mörare, medan bakverk får en jämnt brynt yta och ett jämnt tillagningsresultat. Denna tillagningsmetod används inom temperaturintervallet 140 °C till 220 °C.

Det används för att fastställa energieffektivitetsklassen enligt standarden EN 60350-1.

simbol_airfry_bio21_il+

VARMLUFTSSTEKNING
Denna tillagningsmetod ger knaprig yta utan tillsats av fett. Det är en hälsosam metod för stekning av snabbmat som ger färre kalorier i den färdiga maten. Passar för mindre bitar av kött, fisk, grönsaker, och frysta produkter som är klara att stekas (pommes frites, kyckling-nuggets).

Förvärmning

Tillagningsmetoderna för vissa rätter i läget för automatisk bakning omfattar även förvärmningsfunktionen. Symbolen är då helt tänd. När den valda temperaturen har uppnåtts avbryts förvärmningen och en ljudsignal hörs. Öppna luckan och sätt in maten. Programmet fortsätter automatiskt tillagningen med de inställningar som gjorts.

När förvärmningsfunktionen är konfigurerad går det inte att använda funktionen för senarelagd start.

Automatiska program

I automatiskt läge (auto bake) kan du välja mellan många olika automatiska program (apparaten rekommenderar optimal tillagningsmetod, temperatur och tillagningstid beroende på vilken typ av mat som anges).

Tryck länge på knappen auto bake för att visa de automatiska programmen på displayen (se tabellen). Föreslagna tillagningsmetoder, temperaturer och tillagningstider kan ändras efter behag. I de fall det är möjligt kan du även ange matens vikt.
Bekräfta inställningarna med ett tryck på VREDET. Tryck länge på knappen start | stop för att starta tillagningen. De inställda värden kommer visas på displayen.

nastavitev_dodatni recpti_bio21_il+

A tillagningsmetod
C indikering av automatiskt program/programtid
D förvärmning
E vald mängd

Indikering

Programnamn

Utrustning

Nivå

Förvärmning

Rotation

Pr01

spritsade kakor

Grund bakplåt

3

ja

nej

Pr02

muffins

Grund bakplåt

3

ja

nej

Pr03

Sockerkaka

långpanna/fat på galler

2

ja

nej

Pr04

små jästa bakverk

Grund bakplåt

2

ja

nej

Pr05

smördeg

Grund bakplåt

2

ja

nej

Pr06

äppelpaj

långpanna/fat på galler

2

nej

nej

Pr07

Äppelstrudel

Grund bakplåt

2

nej

nej

Pr08

Chokladsufflé

långpanna/fat på galler

3

ja

nej

Pr09

jäsning av deg

Grund bakplåt

2

nej

nej

Pr10

bröd

Grund bakplåt

2

ja

nej

Pr11

Fläskstek

liten ugnsform på galler

2

nej

nej

Pr12

Grillat nötkött

liten ugnsform på galler

2

nej

nej

Pr13

Hel fågel

ugnsgaller med droppbricka

2

nej

efter 2/3 av tillagningstiden

Pr14

Fågel – mindre bitar

ugnsgaller med droppbricka

3

nej

efter 2/3 av tillagningstiden

Pr15

köttfärslimpa

långpanna/fat på galler

2

nej

nej

Pr16

Ugnsbakad biff av nötkött

ugnsgaller med droppbricka

4

nej

efter 2/3 av tillagningstiden

Pr17

Kött – långsam tillagning

liten ugnsform på galler

2

ja

nej

Pr18

Ugnsbakad/grillad fisk

ugnsgaller med droppbricka

4

nej

efter 2/3 av tillagningstiden

Pr19

bakade potatisklyftor

djup långpanna

3

nej

nej

Pr20

Grönsakssufflé

långpanna/fat på galler

2

nej

nej

Pr21

lasagne

långpanna/fat på galler

2

nej

nej

Pr22

pizza

Grund bakplåt

1

ja

nej

Gratineringsfunktion kan användas med vissa automatiska program (se kapitlet Starta tillagningsprocessen).

Timerfunktioner

Vrid på VREDET för att välja timerfunktioner.

nastavitev_časovne funkcije_bio21_il+

simbol_trajanje delovanja_bio21_il

Tidsstyrd matlagning
I detta läge kan du ange hur lång tid ugnen ska vara igång (tillagningstid).
Symbolen för tillagningstid simbol_trajanje delovanja_bio21_il visas på displayen. Vrid på VREDET för att välja önskad tillagningstid. Tryck på knappen start | stop för att bekräfta inställningen.

Tryck länge på knappen start | stop för att starta tillagningen.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Ställa in fördröjd start

När funktionen för förvärmning är aktiverad går det inte att använd senarelagd start.

Använd denna funktion när du vill att tillagningen av maten ska påbörjas senare. Placera maten i ugnen och ställ in tillagningsmetod och temperatur. Ange sedan hur länge maten ska tillagas och när du vill att maten ska vara klar.

Exempel:
Aktuell tid: 12:00
Tillagningstid: 2:00 timmar
Tillagningens sluttid: 18:00 (6 pm)

Symbolen för tillagningstid simbol_trajanje delovanja_bio21_il visas på displayen (i detta exempel 2:00). Bekräfta inställningen genom att trycka på VREDET. Vrid på VREDET för att ställa in vid vilken tid du vill att maten ska vara klar (i detta exempel klockan 18:00 eller 6 pm). Den önskade sluttiden för matlagningen visas på displayen (18:00). Bekräfta genom att trycka på VREDET.

Tryck länge på knappen start | stop för att starta tillagningen.

I väntan på att ugnen aktiveras kommer den delvis att gå över i ett vänteläge (skärmen släcks). Ugnen startas automatiskt med de valda inställningarna (i detta exempel klockan 16:00 eller 4 pm). Ugnen stängs av vid den inställda tiden (i detta exempel klockan 18:00 eller 6 pm).

Displayen kommer omväxlande att visa sluttiden för tillagningen och aktuell tid.

När den inställda tiden har löpt ut stängs ugnen av automatiskt. På displayen blinkar omväxlande tecknen End och 00.00. En ljudsignal hörs, som kan stängas av med ett tryck på valfri knapp. Ljudsignalen stängs av automatiskt efter en minut.

Denna funktion passar inte för mat som behöver ställas in i en förvärmd ugn.

Mat som lätt kan bli dålig bör inte stå inne i ugnen under alltför lång tid. Innan du använder denna funktion behöver du kontrollera att klockan är korrekt inställd.

simbol_alarm_bio21_il

Inställning av kökstimern
Kökstimern kan användas oberoende av ugnens användning. Den längsta möjliga tidsinställningen är 24 timmar. Under den sista minuten visas återstående tid i sekunder.
Vrid på VREDET för att välja symbolen simbol_alarm_bio21_il och bekräfta inställningen. Vrid på vredet för att ställa in timerns tid. Bekräfta inställningen genom att trycka på VREDET.

En inställd tid på timern kan återställas till 00:00 med ett långt tryck på VREDET.

Den senast använda inställningen av timern sparas i minnet och kommer att föreslås som förinställt värde nästa gång du använder timern. Det går också att inaktivera dessa inställningar (se kapitlet Extra funktioner, adaptiv funktion).

simbol_ExtraBake_bio21_il+VAL AV EXTRAFUNKTIONER (extra bake)

Tryck på knappen extra bake för att visa extrafunktioner med deras respektive förinställda värden på displayen.

nastavitev_dodatne nastavitve3_bio21_il+

C tillagningstid
D program
E inställd temperatur

Vrid på VREDET och välj önskat program. De förinställda värdena visas. För vissa program är det möjligt att ställa in önskad temperatur och tillagningstid.

Vrid på VREDET för att bläddra bland de olika programmen. Bekräfta varje inställning med ett tryck på VREDET eller med knappen start | stop.

aqua_bio21

1. Aqua clean
Detta program låter dig enkelt ta bort fläckar i ugnen (se kapitlet Rengöring och underhåll.)

simbol_odtaljevanje_bio21_il+

2. Upptining
Använd denna funktion för att långsamt tina upp djupfryst mat (tårtor, bakverk, bröd, bullar eller djupfryst frukt). Det går att ändra de förinställda programinställningarna (temperatur, tillagningstid).
Halvvägs genom upptiningstiden ska styckena vändas, eller röras om och separeras om de var sammanfrusna.

simbol_pogrevanje_bio21_il+

3. Återuppvärmning
Detta program används för att varmhålla mat som redan är färdiglagad. Du kan ställa in temperatur samt start- och sluttid för återuppvärmningen.

simbol_pogrevanje krožnikov_bio21_il+

4. Uppvärmning av tallrikar
Använd denna funktion för att värma upp tallrikar, koppar m.m. innan du serverar maten i dem för att maten ska hålla sig varm längre. Du kan ställa in temperatur samt start- och sluttid för uppvärmningen.

Val av allmänna inställningar

Tryck länge på knappen extra bake. Displayen visar SEtt under några sekunder. Därefter visas menyn för allmänna inställningar.

nastavitev_sett_bio21_il+

Vrid på VREDET för att bläddra bland de olika inställningarna. Bekräfta varje inställning med ett tryck på VREDET eller med knappen start | stop.

nastavitev_ure_bio21_il+_1

1. Visning av tid
Vrid på VREDET för att ställa klockan. Displayen visar CLoc. Efter att du bekräftar kan du välja mellan 12- och 24-timmarsvisning. Bekräfta och ställ sedan in aktuell tid. Först ställer du in minutsiffran och bekräftar. Därefter ställer du in aktuell timme och bekräftar en gång till.

nastavitev_glas_bio21_il+

2. Ljudsignalens volym
Välj mellan tre volymnivåer för ljudsignaler. Vrid på VREDET så att du väljer inställningen VoL. Bekräfta valet och ställ in volym. Det finns fyra volymnivåer att välja mellan (noll staplar – AV, en, två eller tre staplar).

nastavitev_kontrast_bio21_il+

3. Ljusstyrka för display
Välj mellan tre nivåer av ljusstyrka för displayen. Vrid på VREDET så att du väljer inställningen brht. Bekräfta valet och välj lägre eller högre ljusstyrka. Det finns tre tillgängliga ljusstyrkor (en, två eller tre staplar).

nastavitev_predgretje_bio21_il+_1

4. Automatisk förvärmning
Med denna funktion kan man för de tillagningsmetoder där så är möjligt automatiskt lägga snabbvärmning av ugnen.
Vrid VREDET och välj inställningen Auto. Välj On eller OFF.

nastavitev_sabb_bio21_il+

5. Sabbat
Sabbatsfunktionen gör låter dig varmhålla mat utan att ugnen behöver slås på eller av.
Vrid på VREDET och välj SAbb. Vrid VREDET för att växla mellan On och OFF.
Vid leverans är funktionen inaktiverad, men den kan göras tillgänglig. Aktiveringen av funktionen kan ställas in mellan 24 och 72 timmar. Bekräfta valt värde. Tryck länge på start | stop för att starta timern.
En lampa tänds i ugnen. Alla ljudsignaler och reglage är inaktiverade, med undantag för knappen on | off.

I händelse av strömavbrott inaktiveras sabbatsläget och ugnen återgår till grundläget.

nastavitev_nočni način_bio21_il+

6. Display – nattläge
Funktionen tonar automatiskt ned displayen (växla från hög till låg ljusnivå) under natten (kl. 20:00 till 06:00). Välj inställningen nGht. Vrid på VREDET för att växla mellan On och OFF.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il+

7. Standby
Funktionen aktiverar eller inaktiverar tidvisningen. Välj inställningen hidE. Vrid VREDET för att slå på eller av.

nastavitev_adaptivne_bio21_il+

8. Adaptiv funktion
Funktionen gör det möjligt att justera ugnstemperatur och tillagningstid. Vid leverans är funktionen aktiverad, men det går att inaktivera den.
När funktionen är aktiv visas den senast använda tillagningstiden. Inställningarna för den senaste tillagningssession som varat åtminstone 1 minut beaktas.
Displayen visar AdPt. För att inaktivera funktionen vrider du VREDET till läget OFF. Använd samma förfarande för att aktivera funktionen. Välj ”On” på displayen.

nastavitev_wifi_bio21_il+

9. Wi-Fi (beroende på modell)
Funktionen aktiverar eller inaktiverar apparatens wifi-uppkoppling. Välj inställningen Conn. Vrid VREDET för att slå på eller av.

nastavitev_tovarniške_bio21_il+

10. Fabriksinställningar
Funktionen låter dig återställa apparaten till fabriksinställningar. På displaen visas FAct. Vrid VREDET så att du väljer rES för att återställa fabriksinställningar. Bekräfta sedan genom att trycka länge på knappen start/stop.

nastavitev_trdota vode_bio21_il+

11. Vattenhårdhet
Vrid på VREDET för att välja mellan fem nivåer av vattenhårdhet. Standardinställningen är nivå 5.

Whr 1 är den lägsta nivån av vattenhårdhet.
Whr 5 är den högsta nivån av vattenhårdhet.

nastavitev_vodni kamen_bio21_il+

1. Avkalkning
Antingen kan du själv aktivera avkalkningsfunktionen, eller så kan ugnen rekommendera avkalkning när ångfunktionen har använts ett visst antal gånger (displayenheten visar dEcL).
För att använda funktionen vrider du på VREDET och väljer YES. Välj OFF för att inaktivera.

Vid strömavbrott eller om apparaten har varit helt avstängd sparas inställningarna för extrafunktionerna endast i några få minuter. Sedan återställs alla inställningar, förutom ljudsignalens volym och nedtoningen av displayen till standardvärdena.

Starta tillagningsprocessen

simbol_start stop_bio21_il

Starta tillagningen med ett långt tryck på knappen start | stop.
Fram tills den inställda temperaturen har uppnåtts för första gången kommer aktuell och inställd temperatur att visas omväxlande på displayen. I början blinkar temperatursymbolen. När den önskade temperaturen är nådd, slocknar den.

Om ingen timerfunktion har ställts in kommer tillagningstiden att visas på displayen. En kort ljudsignal hörs när ugnen når upp till den inställda temperaturen.

simbol_gratin_bio21_il+

Extra gratinering
Denna funktion kan aktiveras först 10 minuter efter tillagningens start (symbolen GRATIN visas på displayen). Välj funktionen genom att vrida på VREDET och bekräfta genom att trycka på det. Tillagningstiden 10 minuter (10:00) visas på displayen. Vrid på VREDET för att ställa in gratineringstiden.
Funktionen kan också stängas av genom att vrida VREDET. Välj och bekräfta att inaktivera.

Funktionen används i slutskedet av tillagningen eller bakningen när du tillsätter sås eller kryddor till maten, eller om du vill bryna matens knapriga yta. Under gratineringen uppstår en gyllenbrun skorpa på maträtten, vilken skyddar maten från att bli torr och samtidigt kan förbättra matens utseende och smak.

simbol_steam_bio21_il+

Ångtillförsel

Denna funktion kan användas om du valt ett system med ångtillförsel.

Displayen visar symbolen simbol_steam_bio21_il+. Vrid på VREDET för att välja och bekräfta sedan.

Funktionen kan också inaktiveras med en lång tryckning (tryck in och håll kvar) på VREDET.
När du bekräftar funktionen visar displayen Fill. Fyll vattenbehållaren (se kapitlet Påfyllning av vattenbehållaren) och tryck på VREDET för att bekräfta.

Ångan bidrar till bättre skorpa och förbättrar knaprigheten.

När tillagningen är klar visas EmP på displayen. Ta ut maten ur ugnen och sätt in den djupa långpannan i styrskena nummer 5.
Tryck på VREDET för att börja tömma ur vattenbehållaren. När processen är klar tar du ut långpannan med vattnet ur ugnen och torkar ugnen torr.

Avsluta tillagningen och stänga av ugnen

Tryck länge på knappen start | stop för att pausa driften. Displayen visar End och en ljudsignal hörs.

Efter avslutad drift avbryts även alla timerinställningar förutom kökstimern. Klockslaget visas. Kylfläkten fortsätter att vara igång en stund.

När ugnen har använts kan det finnas kvar lite vatten i kondenskanalen (under luckan). Torka rent kanalen med en svamp eller en trasa.

Allmänna råd och bakningstips

 • Ta ut alla onödiga saker ur ugnen under bakning eller tillagning i ugn

 • Använd utrustning som är tillverkad av värmebeständigt icke-reflekterande material (såsom de medföljande bakplåtarna, brickor och fat, emaljerade kokkärl, kokkärl av härdat glas). Ljusa material (t.ex. av rostfritt stål eller aluminium) reflekterar värme. Detta leder till att värmebehandling i sådana kärl blir mindre effektiv.

 • Skjut alltid in bakplåtar och brickor hela vägen i styrskenorna. Vid bakning/tillagning på ugnsgallret bör bakformar/brickor placeras på gallrets mitt.

 • För optimal tillagning av livsmedel rekommenderar vi att man följer rekommendationen i tillagningstabellen. Välj den lägre temperaturen av de angivna och den kortaste angivna tillagningstiden. När denna tid förflutit kontrollerar du resultatet och anpassar sedan vid behov inställningarna.

 • Om det inte är absolut nödvändigt bör du inte öppna ugnsluckan med bakning pågår.

 • Placera inte bakplåtar direkt på golvet i ugnen.

 • Använd inte den djupa långpannan i den nedersta styrskenan när apparaten är i drift.

 • Täck inte ugnens golv eller ugnsgallret med aluminiumfolie.

 • Vid längre tillagningstider kan du stänga av ugnen cirka 10 minuter innan tillagningen är klar för att dra nytta av eftervärmen.

 • Placera alltid bakformar på ugnsgallret.

 • När du tillagar flera saker samtidigt i ugnen ska du placera den djupa långpannan i den ”nedre våningen”.

 • När du lagar mat enligt recept från äldre kokböcker bör du använda över- och undervärme (som i vanliga ugnar) och ställa in en temperatur som är 10 °C lägre än vad som anges i receptet.

 • Om du använder bakplåtspapper/smörpapper ska du kontrollera att det är värmebeständigt. Beskär alltid pappret till passande storlek. Bakplåtspapper gör så att ingen mat bränner fast på plåten och gör det lättare att ta bort maten från bakplåten.

 • Vid tillagning av större köttbitar eller bakverk med högt vätskeinnehåll uppstår mycket ånga inuti ugnen vilken kan kondensera på ugnsluckan. Detta är normalt och påverkar inte apparatens funktion. Efter tillagningen ska du torka av luckan och dess glasruta.

 • Om du tillagar något direkt på ugnsgallret ska du placera långpannan en nivå under som en droppbricka.

 • Förvärmning: Förvärm ugnen endast om det behövs enligt recepten i tabellerna i denna bruksanvisning. Om du förvärmer ugnen ska du inte sätta in maten i ugnen förrän ugnen är helt uppvärmd. Temperaturen påverkar slutresultatet kraftigt. Förvärmning av ugnen rekommenderas för känsliga köttbitar (filé), samt för jästdegar och sockerkaksliknande kakor med kort tillagningstid. Det går åt mycket energi för att värma upp en tom ugn. Om möjligt rekommenderar vi därför att man tillagar flera maträtter efter varandra eller samtidigt.

  Rätter som behöver sättas in i en ugn som värmts upp helt i förväg är markerade med asterisk i tabellen *, och rätter, för vilka 5-minuters förvärmning är tillräckligt anges med dubbla asterisker **. I så fall ska du inte använda läget för snabb förvärmning.

 • GentleBake: Tillagningsmetod för långsam och kontrollerad matlagning vid låg temperatur. Köttsaften fördelas jämnt, och köttet förblir saftigt och mört. Den långsamma tillagningsmetoden GentleBake passar bra för ömtåliga köttbitar utan ben. Innan ugnsbakningen ska du noga bryna alla sidor av köttet i stekpanna.

Matlagningstabell

Maträtt

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

BRÖD OCH BAKVERK

Bakverk/mjuka kakor i formar

Sockerkaka

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160

30-40

fylld paj

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180

60-70

marmorerad kaka

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-180

50-60

tårta med jäst deg, Gugelhupf (kranskaka, pundkaka)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-180

45-55

öppen paj, smulpaj

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

170-180

35-45

brownies

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180

30-35

bakverk på bakplåtar

strudel

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

180-190

60-70

frusen strudel

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

rulltårta

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180*

13-18

Buchteln

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

180-190

30-40

kex och kakor

muffins

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160 *

25-35

muffins i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

155-165 *

30-40

små jästa bakverk

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180 *

17-22

små jästa bakverk i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

160 *

18-25

smördeg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200 *

15-20

smördeg i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170 *

25-30

kakor/kex

spritsade kakor

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

150 *

30-40

spritsade kakor i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

150 *

30-40

spritsade kakor i tre nivåer

1, 3, 5

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

145 *

40-50

kakor/kex

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160-170 *

15-20

kex i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

150-160 *

20-25

maräng

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

80-100 *

120-150

maräng i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

80-100 *

120-150

makroner

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

130-140 *

15-20

makroner i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

130-140 *

15-20

bröd

jäsning av deg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

40-45

30-45

bröd på plåt

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

190-200

40-55

bröd på plåt i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

190-200 *

40-55

formbröd

1

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-45

formbröd i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-210

30-45

tunnbröd (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

270

15-25

småfranska (frukostbröd)

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200-210

10-15

småfranska (frukostbröd) i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-210 *

15-20

rostat bröd

5

velik žar_bio21_il+

240

4-6

enkla smörgåsar

5

velik žar_bio21_il+

240

3-5

pizza och andra rätter

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pizza i två konsolnivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

210-220 *

25-30

djupfryst pizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

djupfryst pizza i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-220

10-20

matpaj, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

190-200

50-60

burek/börek

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180-190

40-50

KÖTT

nöt- och kalvkött

nötstek (innanlår), 1,5 kg

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

160-170

130-160

kokt nötkött, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200-210

90-120

ytterfilé, fast och rosa, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-190 *

40-60

nötstek, långsamt tillagad

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

120-140 *

250-300

nötkött, genomstekt, 4 cm tjocka

4

velik žar_bio21_il+

220-230

25-30

hamburgare, 3 cm tjocka

4

velik žar_bio21_il+

220-230

25-35

kalvstek, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160-170

120-150

fläskkött

skinkstek, 1,5 kg

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

170-180

100-130

fläskkött, bogstek, 1,5 kg

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

180-190

90-120

fläskkarré, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

80-100 *

80-100

fläskstek, långsamt tillagad

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

100-120 *

200-230

revbensspjäll, långsamt tillagade

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

120-140 *

210-240

fläskkotletter, 3 cm tjocka

4

velik žar_bio21_il+

220-230

20-25

fågel

perutnina, 1,2 – 2,0 kg

2

velik žar in ventilator_BIO21_il+

200-220

60-80

fylld fågel, 1,5 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

170-180

70-90

fågelbröst

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180

45-60

kycklinglår, -vingar

3

velik žar in ventilator_BIO21_il+

210-220

25-40

fågel, bröst, långsamt tillagade

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

100-120 *

60-90

kötträtter

köttfärslimpa, 1 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

170-180

60-70

grillkorvar, bratwurst

4

velik žar_bio21_il+

230 **

8-15

FISK OCH SKALDJUR

hel fisk, 350 g

4

velik žar in ventilator_BIO21_il+

230-240

12-20

fiskfilé, 1 cm tjock

4

velik žar_bio21_il+

220-230

8-12

kotlettskuren fisk, 2 cm tjock

4

velik žar_bio21_il+

220-230

10-15

pilgrimsmusslor

4

velik žar in ventilator_BIO21_il+

230 *

5-10

räkor

4

velik žar_bio21_il+

230 *

3-10

GRÖNSAKER

bakade potatisklyftor

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

30-40

bakade potatishalvor

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

200-210 *

40-50

fylld bakad potatis

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-40

pommes frites, hemlagad

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210–220 *

20-30

blandade grönsaker i klyftor

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

190-200

30-40

fyllda grönsaker

3

velik žar in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-40

FRYST FÄRDIGLAGAD MAT

pommes frites

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220

20-25

pommes frites i två nivåer

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

190-210

30-40

kycklingmedaljonger

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

12-17

fiskpinnar

2

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

tärnade grönsaker

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissanter

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

BAKAD PUDDINGAR, SUFFLÉER OCH GRATINERADE RÄTTER

potatismoussaka

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

180-190

35-45

lasagne

2

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

180-190

35-45

söt pudding, bakad

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

160-180

40-60

söt sufflé

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

160-180*

35-45

gratinerade rätter

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

170-190

30-45

tortillas/enchiladas med fyllning

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

180-200

20-35

grillad ost

4

velik žar_bio21_il+

240 **

6-9

ÖVRIGT

konservering

2

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

180

30

sterilisering

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

125

30

tillagning i vattenbad (dubbelbottnad kastrull)

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

150-170 *

/

återuppvärmning

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

60-95

/

uppvärmning av tallrikar

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

75

15

Matlagning med temperatursond (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(beroende på modell)

Temperatursonden gör det möjligt att noggrant övervaka temperaturen inne i matens kärna tillagningen.

Temperatursonden ska inte befinna sig direkt intill värmeelementen.

priklop sonda_bio21_il+

1Stick in sondens metalliska ände i matens tjockaste del.

2Koppla in sondens kontakt i uttaget i främre delen av ugnens övre högra hörn (se figur). SEnS visas på displayen.

OBS: När du kopplar in sonden i uttaget raderas ugnens förinställda funktioner.

3Välj önskad tillagningsmetod och tillagningstemperatur (i temperaturer till högst 230 °C). En symbol för drift med sond och måltemperaturen visas på displayen. Om du vill ändra temperaturen vrider du på VREDET. Ställ in önskad måltemperatur för matens kärna (i temperaturområdet 30 till 99 °C).

Obs: När du lagar mat med sonden går det inte att ställa in tillagningstiden.

4Bekräfta inställningen med ett tryck på knappen start | stop.

5När måltemperaturen för matens kärna är uppnådd stängs ugnen av och displayen visar End. En ljudsignal ljuder, som du stänger av genom att trycka på valfri knapp. Efter en minut stängs ljudsignalen av automatiskt.

Under tillagningsprocessen visar displayen omväxlande måltemperaturen och aktuell temperatur i matens kärna. Under pågående tillagning kan du justera ugnstemperaturen eller måltemperaturen för matens kärna under pågående tillagning.

Korrekt användning av sonden för olika typer av livsmedel:

 • Fågel: stick in sonden där bröstet är som tjockast.

 • Rött kött: stick in sonden i en mager del som saknar insprängt fett.

 • Mindre bitar med ben: stick in sonden i området intill benet.

 • Fisk: stick in sonden bakom huvudet, riktad mot ryggraden.

Efter användning tar du försiktigt ut sonden ur livsmedlet, kopplar bort den ur ugnens uttag och rengör den.

När du inte använder sonden ska du ta ut den ur ugnen.

Rekommenderade nivåer av genomstekthet för olika typer av kött

Typ av livsmedel

blodigt (rått)

medium-rare

medium

medium-well

genomstekt

NÖTKÖTT

stek av nötkött

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

ytterfilé av nöt

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

rostbiff/rumpstek

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

hamburgare

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

KALV

kalvytterfilé

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

rumpstek av kalv

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

FLÄSK

stek, karré

/

/

/

65-70

75-85

fläskfilé

/

/

/

60-69

/

köttfärslimpa

/

/

/

/

80-85

LAMM

lammkött

/

60-65

66-71

72-76

77-80

FÅR

fårkött

/

60-45

66-71

72-76

77-80

GETKÖTT

getkött

/

60-45

66-71

72-76

77-80

KYCKLING

hel fågel

/

/

/

/

82-90

fågelbröst

/

/

/

/

62-65

FISK OCH SKALDJUR

forell

/

/

/

62-65

/

tonfisk

/

/

/

55-60

/

lax

/

/

/

52-55

/

Rengöring och underhåll

Koppla bort apparaten från elnätet och vänta tills apparaten har svalnat för att rengöra den.

Barn ska inte rengöra apparaten eller utföra underhållsåtgärder utan översyn av en vuxen.

För enklare rengöring är ugnens insida, långpanna och bakplåt belagda med en speciell emalj som ger en slät och motståndskraftig yta.

Rengör apparaten regelbundet med varmt vatten och handdiskmedel för att avlägsna större föroreningar och kalkavlagringar. Använd en ren mjuk trasa eller Wettex-duk.

Apparatens utsida: använd varm såplösning och en mjuk trasa för att avlägsna orenheter och torka sedan ytorna

torra.

Apparatens insida: för smuts och sot som sitter hårt använder du konventionella ugnsrengöringsmedel. Efter användning av sådana medel ska du noga torka med våt trasa för att avlägsna alla rester av rengöringsmedlet.

Tillbehör och styrskenor: rengör med varm såplösning och fuktig trasa. För smuts och sot som sitter hårt rekommenderar vi blötläggning och därefter rengöring med diskborste.

Om det inte blir tillräckligt rent upprepar du rengöringen.

Använd aldrig aggressiva eller repande rengöringsmedel eller verktyg (t.ex. slipande svampar eller rengöringsmedel, medel för borttagning av fläckar och rost eller skrapor för keramikhällar).

Ugnens utrustning kan maskindiskas.

Matrester (fett, socker och protein) kan antändas när apparaten används. Avlägsna därför alltid större smutsbitar från ugnens insida och inredning innan du använder ugnen igen.

Rengöring av ugnen med funktionen aqua clean (våtrengöring)

Detta program underlättar borttagning av fläckar på ugnens insida.
Funktionen ger bäst resultat om den används regelbundet efter varje användning.
Innan du kör rengöringsprogrammet ska du städa bort alla stora synliga bitar av smuts och matrester ur ugnen.

čiščenje_aqua_bio21

1Sätt in den grunda plåten i den första styrskenan och häll 0,4 liter varmt vatten i den.

2Tryck på knappen extra bake för att visa extrafunktionerna på displayen. Vrid på VREDET till symbolen aqua_bio21. De förinställda värdena visas på displayen.

3Programmet körs i 30 minuter. När programmet är avslutat visas End på displayen.

4När programmet är klart tar du försiktigt ut plåten med hjälp av ugnsvantar (det kan fortfarande finnas vatten kvar på plåten). Torka bort fläckarna med fuktig trasa och såpa. Torka apparaten noggrant med våt trasa för att ta bort alla rester av rengöringsmedlet.

Upprepa förfarandet en gång till om rengöringen inte lyckas (i händelse av särskilt hårt sittande smuts).

Använd Aqua Clean-systemet när ugnen har svalnat helt.

Rengöring av ångbrickan

Efter användning kan ångbrickan vara varm, och det kan fortfarande finnas lite vatten på den. Vänta tills ugnen svalnat helt för att undvika brännskador.

Ta ut brickan och rengör den för hand med diskmedel eller i diskmaskin. Om det finns kalkavlagringar på brickan bör den blötläggas i kalkborttagningsmedel (använd medlet enligt tillverkarens instruktioner) eller i ättiksprit. När brickan är rengjord ska den sköljas av noggrant innan den sätts tillbaka.

čiščenje izparilne posodive_bio21_il

1Ångbrickan sitter på höger sida mellan de övre värmeelementen.

2Tryck ångbrickans spak en aning inåt (cirka 2 cm) för att lossa brickan.

3Rengör ångbrickan vatten och diskmedel.

4Innan ugnen används igen ska du sätta tillbaka ångbrickan. Fäst brickan mot de böjda detaljerna eller metalltrådarna på värmeelementen och dra den mot dig själv tills den fastnar i sitt läge med ett klick (du känner ett något större motstånd).

Obs: Om brickan inte sätts på plats kommer det att droppa vatten på maten när du bakar med ångtillförsel.

På grund av läget intill värmeelementen kan ångbrickan missfärgas. Detta påverkar inte dess funktion eller användbarhet.

Rengöring av ångsystemet

Rengöringsfrekvensen beror på hur ofta funktionen för ångtillförsel används och på hårdheten hos vattnet som används.

Inställning av hårdhetsgraden – antal färgstreck på remsan:

 • 4 gröna streck hårdhet 1

 • 1 rött streck hårdhet 2

 • 2 röda streck hårdhet 3

 • 3 röda streck hårdhet 4

 • 4 röda streck hårdhet 5

 1. Välj avkalkning (dEcL) i menyn för extrafunktioner. Bekräfta valet med knappen start/stop. På displayen visas Yes. När valet har bekräftats inleds avkalkningsprocessen och då går det inte att stoppa eller avbryta den.

 2. Displayen visar Fill. Tillsätt kalkborttagningsmedel i vattenbehållaren.

 3. Avkalkning pågår.

 4. När processen är avslutad visas åter märket Fill på displayen. Häll i färskt vatten i behållaren för sköljning.

 5. Placera den djupa långpannan i den översta styrskenan (nummer 5) så att vattnet kan droppa ned i den.

 6. Efter sköljningen visas åter End på displayen.

 7. Ta ut den vattenfyllda plåten ur ugnen och torka ugnen torr om det behövs.

Om du inte vill rengöra ångsystemet just när ugnen föreslår detta avbrytas genom att välja AV. Avkalkningsprogrammet kan avbrytas upp till tre gånger. Därefter blockerar ugnen funktionen för ångtillförsel.

Borttagning av styrskenor och fast monterade (utdragbara) konsoler

odstranitev vodil_bio21

AHåll skenorna i den understa delen och dra dem mot mitten av ugnsutrymmet.

BTa bort dem från öppningarna upptill.

Var försiktig när du tar bort styrskenorna så att emaljbeläggningen inte skadas.

Demontering av ugnsluckan och glasrutorna

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Öppna först luckan helt (så långt det går).

2Ugnsluckan är fäst mot gångjärnen med specialstöd med säkerhetsspakar. Rotera säkerhetsspakarna mot luckan med 90°. Stäng långsamt luckan till 45° vinkel (i förhållande till den helt stängt läge). Sedan kan du lyfta luckan och dra loss den.

Det går att rengöra insidan av ugnsluckans glasruta. Men först måste man ta loss den från ugnsluckan. Följ först anvisningarna under punkt 2, men utan att ta loss luckan.

3Avlägsna luftkanalen. Ta tag i kanalen med båda händerna på höger och vänster sida av luckan och lossa den genom att försiktigt dra den mot dig.

4Ta tag i överdelen av luckans glas och ta loss den. Gör på samma sätt för den andra och (beroende på modell) den tredje rutan.

5Sätt tillbaka luckans glasrutor i omvänd ordning.

Sätt tillbaka luckan i omvänd ordning. Om luckan inte öppnas eller stängs korrekt, kontrollera att skårorna på gångjärnen är inriktade med gångsjärnsbäddarna.

Ugnsluckan gångjärn kan stängas med avsevärd kraft. Vrid därför alltid på båda säkerhetsspakarna mot stödet när du ska monterar eller ta bort ugnsluckan.

Mjuk stängning och öppning av luckan

Ugnsluckan är utrustad med ett system som dämpar luckans stängningshastighet med början vid 75 graders vinkel. Detta möjliggör enkel, tyst och mjuk stängning av luckan. Ett lätt tryck på luckan (fram till 15 grader från stängt läge) är tillräcklig för att luckan automatiskt ska stängas mjukt.

Om för mycket kraft används för att stänga luckan reduceras effekten av systemet eller systemet kringgås av säkerhetsskäl.

Byte av glödlampa

Lampan är en förbrukningsartikel och omfattas därför inte av garantin. Innan du byter ut glödlampan måste du först ta ut alla övriga tillbehör ur ugnen.

Halogenlampa: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Skruva loss och ta bort kåpan (motsols). Ta bort halogenlampan.

2Använd ett platt plastverktyg för att avlägsna locket. Ta ut halogenlampan.

Var försiktig så att du inte skadar ytans emaljbeläggning.
Använd skydd för att inte få brännskador.

Byt bara ut glödlampan när apparaten är bortkopplad från elnätet.

Felsökningstabell

Särskilda varningar och felrapporter

Under garantitiden får endast ett servicecenter som har auktoriserats av tillverkaren utföra reparationer.

Innan du utför en reparation bör du försäkra dig om att produkten har kopplats från eluttaget antingen genom att ta ut säkringen eller dra ut stickkontakten från vägguttaget.

Alla typer av obehöriga reparationer av apparaten kan leda till elektriska stötar och risk för kortslutning. Därför ska du inte försöka reparera apparaten, utan låta en fackman eller servicetekniker göra det jobbet.

I händelse av smärre problem med apparatens drift kan du kolla i denna bruksanvisning för att se om du själv kan avhjälpa problemet.

Om apparaten fungerar felaktigt eller inte alls och det beror på felaktig användning eller felaktigt handhavande kommer serviceteknikerns besök att debiteras, även under garantiperioden.

Spara bruksanvisningen för framtida referens och överlämna den till eventuella efterföljande ägare eller användare av apparaten.

Här följer några råd om hur du kan åtgärda vanliga problem.

Problem/fel

Orsak

Huvudsäkringen i ditt hem utlöses ofta.

Ring en servicetekniker.

Ugnsbelysningen fungerar inte.

Hur man byter ut ugnslampan beskrivs i kapitlet Byte av glödlampa.

Kontrollenheten reagerar inte, displayen har låst sig.

Koppla bort apparaten från elnätet några minuter (ta ur säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren). Koppla därefter in apparat till elnätet igen och slå på den.

Felkoden ErrX visas.

I händelse av en tvåsiffrig felkod visas ErXX.

Det finns ett fel i funktionen hos elektronikmodulen. Koppla bort apparaten från elnätet i några minuter.

Om samma felkod fortfarande visas behöver du kontakta en servicetekniker.

Om problemet inte kan lösas med hjälp av ovanstående råd, ring en servicetekniker. Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig inkoppling eller felaktig användning av apparaten omfattas inte av produktgarantin. I sådana fall står användaren för reparationskostnaden.

KASSERING

kanta1_FACE_LIFT

Vårt emballage är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen tydligt märkta.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som normalt hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigera fel i bruksanvisningen.

Egna noteringar

 

843593