NÁVOD K POUŽITÍ

VESTAVNÉ TROUBY

Důležitá bezpečnostní varování

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení.

Tento manuál s podrobnými instrukcemi se poskytuje v zájmu usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Ujistěte se, že jste obdrželi nepoškozené zařízení. Pokud naleznete poškození způsobené převozem, prosím, zkontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili nebo místní sklad, ze kterého bylo zařízení dodáno. Telefonní kontakt naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Návod k instalaci a zapojení je přiložen na zvláštním listu.

Návod k použití, instalaci a zapojení spotřebiče najdete i na našich webových stránkách:

http://www.gorenje.com

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

Informace, rady, tipy nebo doporučení

Pozor – obecné nebezpečí

Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

Bezpečnostní opatření

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY- Důkladně si pročtěte návod a uschovejte ho pro pozdější použití.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Prostředky pro odpojení musí být integrovány v pevných rozvodech a v souladu s pravidly pro zapojování rozvodů.

Zařízení nesmí být instalováno za okrasnými dveřmi z důvodu předcházení přehřátí.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním pracovníkem či podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí (platí pouze pro zařízení vybavená napájecím kabelem).

Spotřebič se během používání výrazně zahřívá. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby.

Děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud obdržely dostatečné pokyny o bezpečném používání spotřebiče a jsou-li poučeny o nebezpečích souvisejících s jeho nevhodným používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát ani jej bez odpovídajícího dozoru čistit či na něm provádět údržbářské práce.

VAROVÁNÍ: Dostupné částí mohou být během používání horké. Malé děti by se měly držet stranou.

UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a některé z jeho přístupných částí se během používání mohou výrazně zahřívat. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší osmi let musejí být vždy pod dohledem.

Provoz zařízení nelze řídit pomocí externích časovačů nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Používejte výhradně teplotní sondu doporučenou pro používání v této troubě.

Pro čištění skla na dvířkách trouby nebo skla pokrývajícího varnou desku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové drátěnky, jelikož jimi můžete poškodit povrch, čímž může dojít i k prasknutí skla.

Z důvodu rizika rány elektrickým proudem nečistěte parními ani vysokotlakými čističi.

VAROVÁNÍ: Z důvodu předcházení rizika elektrického úderu předtím, než budete vyměňovat žárovku, se přesvědčte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

Nikdy na dno trouby nelijte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

Další důležitá bezpečnostní upozornění

Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení pro žádné jiné účely jako je vytápění místností, vysoušení domácích mazlíčků nebo jiných zvířat, papíru, textilií, bylin, atd., jelikož to může mít za následek zranění nebo nebezpečí vzniku požáru.

Zařízení musí být napojeno na pevné připojení s možností odpojení. Pevné připojení je v souladu s předpisy upravujícími napájení.

Nezvedejte spotřebič taháním za držadlo dvířek.

Panty dvířek se mohou při příliš velkém zatížení poškodit. Nestoupejte ani nesedejte si na otevřená dvířka trouby ani se o ně neopírejte. Nepokládejte na dvířka trouby těžké předměty.

Pokud se napájecí kabely dalších spotřebičů, které jsou umístěny v blízkosti tohoto spotřebiče, zamotají do dvířek trouby, mohou se poškodit, což může způsobit zkrat. Postarejte se proto o to, aby byly napájecí kabely dalších spotřebičů vedeny v bezpečné vzdálenosti.

Dvířka trouby se během provozu značně zahřívají. Pro zvýšenou ochranu je namontováno třetí sklo, které snižuje povrchovou teplotu na vnější straně (pouze u některých modelů).

Zabezpečte, aby ventily nikdy nebyly zakryty nebo zablokovány jakýmkoliv způsobem.

Neobkládejte troubu alobalem a na dno spotřebiče nevkládejte pekáče či jiné nádoby. Výše zmíněný krok snižuje cirkulaci vzduchu v troubě, brzdí a zpomaluje pečení a ničí lak.

Radíme vám, abyste během pečení neotvírali dvířka trouby, jelikož to zvyšuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje to hromadění kondenzátu.

Po dopečení a během pečení buďte při otvírání dvířek trouby opatrní, existuje totiž riziko opaření.

Abyste zabránili hromadění vodního kamene, nechte po pečení či na konci používání trouby její dvířka otevřená, aby se vnitřek trouby ochladil na pokojovou teplotu.

Troubu čistěte, až když je zcela vychladlá.

Drobné rozdíly v barevných odstínech jednotlivých spotřebičů či jejich součástí v rámci stejné designové řady mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou například různé úhly, pod nimiž se na spotřebič díváte, různé barvy pozadí, okolních materiálů a osvětlení prostor.

Nikdy na dno trouby nenalévejte vodu. Z důvodu teplotních rozdílů může dojít k poškození laku.

Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte jej. Obraťte se na autorizovaný servis.

Před zapojením zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Na jakoukoliv opravu nebo nároky ze záruky v důsledku nesprávného zapojení nebo použití zařízení se záruka vztahovat nebude.

Popis spotřebiče

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

V základu je váš spotřebič vybaven drátěnými vodicími lištami, mělkým plechem a drátěným roštem.

aparat_opis_IL_plus_bio21

1 ovládací jednotka

2 spínač dvířek

3 osvětlení

4 otvor pro teplotní sondu

5 vodicí lišty – úrovně pečení

6 informační štítek

7 dvířka trouby

8 držadlo dvířek

Informační štítek – údaje o spotřebiči

Informační štítek se základními údaji o spotřebiči je umístěn na okraji trouby.

napisna tablica_BIO21

1 sériové číslo

2 model

3 typ

4 obchodní značka

5 kód

6 QR kód (záleží na modelu)

7 technické údaje

8 označení shody

Ovládací panel

(V závislosti na modelu)

čelna plošča_steam_bio21_il_plus

 1. tlačítko on | off

 2. tlačítko pro profesionální režim pečení (pro bake)

 3. tlačítko pro nastavení automatického pečení (auto bake)

 4. ovladač pro výběr nastavení a jejich potvrzení
  - otočením ovladače: vyberte nastavení
  - stlačením ovladače: potvrďte nastavení

 5. tlačítko pro výběr doplňkových funkcí (extra bake) a všeobecných nastavení zařízení

 6. tlačítko na zapnutí a vypnutí světla v troubě (light)

 7. tlačítko start I stop na zapnutí, pozastavení a potvrzení nastavení

 8. displej:

  1. provozní režimy, krokový program (STEP)

  2. speciální režimy pečení, automatické programy, gratinování

  3. hodiny, funkce časovače, teplotní sonda, čas pečení

  4. speciální programy, předehřívání

  5. teplota, hmotnost

Tlačítka budou reagovat lépe, pokud se jich dotknete co největší plochou prstu. Při každém stlačení tlačítka se ozve zvukový signál (pokud je funkce k dispozici).

Příslušenství spotřebiče

Světla pro ovládání

Osvětlení trouby: se zapne, když otevřete nebo zavřete dvířka trouby, když je pečení zapnuté nebo vypnuté nebo když se dotknete příslušného tlačítka na ovládací jednotce.

Vodicí lišty

 • Vodicí lišty umožňují přípravu pokrmů na 5 úrovních.

 • Úrovně pro vkládání příslušenství se počítají odzdola nahoru.

 • Vodicí lišty 4 a 5 jsou určeny pro pečení pod grilem.

 • Příslušenství musí být při vkládání do spotřebiče správně otočeno.

Drátěné vodicí lišty

žična vodila_bio21

U drátěných vodicích lišt vždy vložte drátěný rošt a plechy do vodicí drážky.

Fixní teleskopické lišty.

(V závislosti na modelu)

teleskopska vodila_bio21

Teleskopickými lištami je vybavena 2. a 4. úroveň.

U fixních teleskopických lišt příslušenství položte na vodicí lištu. Na stejnou vodicí lištu můžete položit i rošt spolu se záchytným plechem (mělký nebo univerzální hluboký plech).

Nacvakávací teleskopické lišty

(V závislosti na modelu)

flexi vodila_bio21

Vysouvací vodítko s klik systémem je možné umístit do libovolné polohy v prostoru mezi dvěma drátěnými vodítky.
Namontujte vodítko symetricky na drátěná vodítka na levou a pravou stranu trouby. Nejdříve zastrčte horní svorku vodítka pod tyčku drátěného vodítka, pak zatlačte ještě spodní svorku do příslušné polohy tak, abyste slyšeli KLIKNUTÍ.

POZNÁMKA Lišty můžete umístit do jakékoli výšky mezi úrovně drátěných lišt.

Teleskopické vodicí lišty nelze umístit na vodicí lišty s fixním dvouúrovňovým částečným povytažením. Můžete je umístit na jednoúrovňové vodicí lišty s částečným povytažením, a to na 3–4 úroveň a 4–5 úroveň.

Dávejte pozor, aby byla teleskopická lišta správně otočená a posouvala se směrem ven, tedy z trouby.

Spínač dvířek trouby

(V závislosti na modelu)

Pokud se během fungování trouby dvířka otevřou, spínač vypne zapnutá topná tělesa a ventilaci v prostoru trouby. Když se dvířka zavřou, spínač znovu spustí chod spotřebiče.

Je zakázáno používat troubu s otevřenými dveřmi a zapnutým spínačem dveří. V takovém případě trouba ohlásí chybu a bude se muset resetovat.

Chladicí ventilátor

Do spotřebiče je zabudován chladicí ventilátor, který chladí kryt, dvířka a ovládací jednotku spotřebiče.
Po vypnutí trouby bude chladicí ventilátor ještě nějakou dobu spuštěný, aby troubu ochladil.

Vybavení trouby a příslušenství

(V závislosti na modelu)

resetka

DRÁTĚNÝ ROŠT se používá pro funkci grilování nebo na něj lze položit nádobu či pekáček s pokrmem.

Drátěný rošt má bezpečnostní západku, proto jej při vytahování vepředu vždy nadzvedněte.

nizek pekac

MĚLKÝ PLECH se používá pro ploché a drobné pokrmy. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.

Mělký plech se může při zahřívání v troubě deformovat. Když se ochladí, vrátí se do původního stavu. Deformace na jeho použití nemá vliv.

perforiran pekač_steam_bio21

PERFOROVANÝ MĚLKÝ PLECH (plech s otvory) se používá k přípravě jídel v programech s doplněním páry a při funkci intenzivního pečení (air fry). Otvory umožňují lepší průtok vzduchu kolem pokrmu a napomáhají větší křupavosti pokrmu.
Při přípravě pokrmů s větším obsahem tekutin (voda, tuk) na nižší úroveň vložte mělký nebo univerzální hluboký plech.

globok pekac

UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÝ PLECH se používá pro pečení zeleniny a tekutého těsta. Používá se též jako nádoba pro zachycování mastnoty.

Univerzální hluboký plech nesmí být během pečení nikdy zasunutý v první liště.

sonda_bio21

Teplotní SONDA (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Spotřebič a některé jeho přístupné části se během pečení zahřívají.

Před prvním použítím zařízení

 • Odstraňte z trouby její příslušenství a zbytky obalů (karton, polystyren).

 • Příslušenství a vnitřek trouby otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné hadříky a abrazivní čistidla.

 • Prázdnou troubu zahřívejte zhruba jednu hodinu v programu horního a spodního ohřevu na teplotu 250 °C. Začne se uvolňovat výrazný pach »novoty«, proto během toho důkladně vyvětrejte prostory.

První zapnutí

Po prvním zapojení spotřebiče k elektrické síti či po delším výpadku napájení elektrickou energií na displeji začne blikat 12:00.

Nejdřív vyberte a potvrďte níže uvedená základní nastavení.

Nastavení měníte otáčením OVLADAČE. Požadované nastavení můžete potvrdit stlačením OVLADAČE nebo dotekem tlačítka start | stop.

nastavitev_ure_bio21_il_plus

1. NASTAVENÍ HODIN
Nastavte čas. Nejdříve nastavte a potvrďte minuty, potom nastavte a potvrďte ještě hodinu.

Informace o tom, jak změnit nastavení hodin najdete v kapitole Doplňkové funkce.

nastavitev_glas_bio21_il_plus

2. HLASITOST PÍPÁNÍ
Hlasitost je z výroby nastavena na střední úroveň. Na displeji se zobrazí nápis VoL aktuálně nastavená hodnota hlasitosti pípání. Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit otáčením OVLADAČE.

nastavitev_kontrast_bio21_il_plus

3. OSVĚTLENÍ DISPLEJE
Jas je z výroby nastaven na střední úroveň. Na displeji se zobrazí nápis brht a aktuálně nastavená hodnota intenzity osvětlení. Intenzitu osvětlení můžete zvýšit nebo snížit otáčením OVLADAČE.

Po potvrzení zvolených nastavení se na displeji zobrazí aktuální čas. Spotřebič je v pohotovostním stavu.

Volba nastavení

Rozhraní umožňuje výběr z vícero režimů:

 • Profesionální režim (pro bake)

 • Automatický režim (auto bake)

 • Doplňkové funkce (extra bake)

 • Krokový program (STEP) v profesionálním režimu (pro bake)

 • Automatické programy v automatickém režimu (auto bake)

 • Otáčením OVLADAČE můžete přepínat různá nastavení.

 • Nejprve potvrďte zvolené nastavení stisknutím tlačítka OVLADAČ a poté jej změňte.

 • Každé nastavení můžete potvrdit stlačením OVLADAČE.

 • Čárka a šipka označují umístění parametru, který chcete nastavit.

 • Stlačením tlačítka start | stop spustíte program.

 • Ovládání tlačítka on | off:

  - krátký dotek: zapne nebo vypne troubu, přeruší pečení nebo funkci.
  - dlouhý dotek: trouba přejde do stavu snížené spotřeby energie.

  Žádné tlačítko nebo OVLADAČ není aktivní, kromě tlačítka on | off. Chcete-li troubu zapnout, dlouze se dotkněte tohoto tlačítka.

simbol_ProBake_bio21_il_plusPROFESIONÁLNÍ REŽIM (pro bake)

Tato funkce umožňuje nastavit jakékoli parametry pečení - režim pečení, teplotu, předehřívání a čas pečení.

Dotkněte se tlačítka pro bake a nastavte:

nastavitev_ProBake_bio21_il_plus

A provozní režim
C trvání programu
D předehřívání
E teplota

Kromě toho můžete nastavit:
- funkce časovače (viz kapitolu Funkce časovače)
- krokový režim pečení (STEP) (viz kapitolu Krokový program)
- gratinování (GRATIN) (viz kapitolu Začátek provozu)

Hrychlé předehřátí

Funkci předehřívání použijte, pokud chcete troubu zahřát na požadovanou teplotu co nejdřív.
Pokud chcete zvolit předehřívání, otočte OVLADAČE na nastavenísimbol_prehet_bio21_il_plus(viz obrázek, písmeno D). Potvrďte výběr. Otočením OVLADAČE vyberte osvětlený nápis a potvrďte ho. Od té chvíle je funkce aktivní.
Po dosažení nastavené teploty se proces předehřívání zastaví a zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí door. Otevřete dvířka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.

Když je nastavená funkce rychlé předehřívání, funkci odloženého startu nelze použít.

VÝBĚR SYSTÉMU

Funkce a vybavení spotřebiče se liší v závislosti na modelu.

symbol

Použití

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

HORKÝ VZDUCH
Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Tímto způsobem se víc vysuší jeho povrch a vytvoří se tlustší kůrka. Používá se na pečení masa, pečiva a zeleniny a na sušení potravin na jedné nebo vícero úrovních současně.
Přidáním páry se jídlo na povrchu lépe zapeče a bude křupavější.

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

PIZZA PROGRAM
Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkřupavější pokrmy.

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

INTENZIVNÍ PEČENÍ(AIR FRY)
Tento způsob pečení dodává jídlu křupavou kůrku bez přidání tuku. Je to zdravá verze přípravy "fast food", s nižším obsahem kalorií. Vhodné je pro malé kusy masa, ryb, zeleniny a dopředu připravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky).
Přidáním páry se jídlo na povrchu lépe zapeče a bude křupavější

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

GRIL S HORKÝM VZDUCHEM
Horký vzduch umožňuje větší proudění horkého vzduchu kolem připravovaného jídla. Díky čemuž se povrch jídla víc vysuší a v kombinaci s topným tělesem grilu získá intenzivnější barvu.

Používá se pro rychlejší pečení masa a zeleniny.

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

TURBO PEČENÍ
Tento režim používejte tehdy, když chcete, aby bylo jídlo rovnoměrně křupavé ze všech stran. Funkce je vhodná také jako první krok vícekrokového pečení masa, protože umožňuje rychlé zhnědnutí povrchu v počáteční fázi a pomalé pečení ve druhé fázi. Maso bude šťavnaté a kůrka pěkně hnědá.

velik žar_bio21_il_plus

VELKÝ GRIL
Tento režim používejte na pečení plochých kusů ve velkém množství (např. toastu, obložených chlebíčků, klobás na grilování, řízků, ryb, špízů a pod.), dále na gratinování a dosažení křupavé kůrky. Celý povrch pod topným tělesem umístěným na stropě trouby je rovnoměrně vyhřívaný.
Maximální povolená teplota je: 240 °C.

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV1
Tento režim používejte na běžné pečení na jedné úrovni, dále na přípravu suflé a pečení při nízkých teplotách (pomalé pečení).
Přidáním páry se jídlo na povrchu lépe zapeče a bude křupavější.

U programů je možné použít doplnění páry během pečení (viz kapitola Začátek fungování).

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

JEMNÉ PEČENÍ
Tento jemný režim se používá na řízené pomalé pečení jemných pokrmů (měkké kousky masa), dále na pečení koláčů s křupavým spodkem..

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM
Používá se na rovnoměrné pečení jídla v troubě, na jedné výškové úrovni a dále na přípravu suflé.

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

VELKÝ GRIL S VENTILÁTOREM
Používá se na pečení drůbeže a větších kusů masa na grilu.

velik žar in sp.grelo_bio21_il_plus

VELKÝ GRIL A SPODNÍ OHŘEV
Tento režim používejte na rychlejší pečení pokrmů na jedné úrovni a na pečení koláčů s křupavým povrchem.

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

GRIL SE SPODNÍM OHŘEVEM A VENTILÁTOREM
Tento režim je vhodný pro optimální přípravu pekařských výrobků z kynutého těsta, všech druhů chleba a na zavařování.

U těchto programů je možné použít gratinovací funkci (viz kapitola Začátek pečení).

Proces pečení spustíte zmáčknutím tlačítka start | stop . Na displeji se zobrazí zvolená nastavení.

ČASOVÉ FUNKCE

Otočením OVLADAČE vyberte nastavení funkce časovače.

nastavitev_časovne funkcije_bio21_il_plus

simbol_ura_bio21

Nastavení doby pečení
V tomto režimu určíte, jak dlouho trouba pojede.
Na displeji se zobrazí symbolsimbol_ura_bio21pro dobu trvání fungování. Požadovanou dobu pečení nastavíte otočením OVLADAČE. Nastavení potvrdíte stlačením OVLADAČE.

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka start | stop.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Nastavení odloženého startu

Když je nastavena funkce předehřívání, funkci odloženého startu nelze použít.

Tento mód použijte, pokud chcete, aby se jídlo v troubě začalo péct s určitým časovým posunem. Vložte do trouby jídlo, které chcete upéct, zvolte program a teplotu. Poté nastavte délku trvání programu a čas, kdy chcete, aby byl pokrm hotový.

Příklad:
Aktuální čas: 12.00
Doba pečení: 2 hodiny
Konec pečení: o 18.00

Na displeji se zobrazí symbolsimbol_ura_bio21pro dobu trvání fungování. Zvolte nastavení a potvrďte jej stisknutím OVLADAČE (v našem případě je to 2:00). Nyní ještě jednou stiskněte OVLADAČ a otočením zvolte symbolsimbol_zakasnjeni vklop_bio21_il. Potvrďte a vyberte čas, kdy chcete, aby byl pokrm připravený (v našem případě to je 18:00). Na displeji se zobrazí čas, kdy pečení skončí(18.00). Nastavení potvrdíte stlačením OVLADAČE.

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka start | stop.

Během čekání na spuštění procesu pečení, trouba přejde do částečného stand-by režimu (jas displeje se ztlumí). Zvolené nastavení se zapne automaticky (v našem případě v 16:00). Po uplynutí nastaveného času se trouba vypne (v našem případě v 18:00).

Na displeji se střídavě zobrazuje konečný čas pečení a aktuální čas (hodiny).

Po uplynutí nastaveného času trouba automaticky přestane pracovat. Na displeji se střídavě zobrazují nápisy End a 00.00. Zazní zvukový signál, který můžete vypnout stlačením libovolného tlačítka nebo se po jedné minutě vypne sám.

Funkce není vhodná pro potraviny, které vyžadují rychlé předehřátí trouby.

Potraviny, které se rychle kazí by neměli zůstávat v troubě příliš dlouho. Před použitím tohoto režimu se ujistěte, že na hodinách trouby je nastavený přesný čas.

simbol_alarm_bio21_il

Nastavení minutky
Minutku lze použít nezávisle na provozu trouby. Nejdelší doba, kterou lze nastavit je 24 hodin. Poslední minutu před vypršením nastaveného času se bude zbývající čas zobrazovat v sekundách.
Otáčením OVLADAČE zvolte symbolsimbol_alarm_bio21_ila výběr potvrďte. Otočte ovladačem a nastavte dobu trvání minutky. Nastavení potvrdíte stlačením OVLADAČE.

Zvolenou funkci časovače můžete resetovat na 00.00 dlouhým stlačením OVLADAČE.

Poslední použité hodnoty u časových funkcí se uloží a jako přednastavené se zobrazí při opětovném použití těchto funkcí. Továrně je funkce vypnutá, můžete ji však zapnout (viz kapitola Výběr dalších funkcí, Adaptivní funkce).

Krokový program

Tato funkce umožňuje nastavit pečení do dvou kroků (do jednoho procesu pečení spojíte dva po sobě následující kroky pečení).

nastavitev_step_bio21_il_plus

A1 první krok pečení STEP1, (STEP2)
C délka programu / konec pečení (viz kapitolu Funkce časovače)
E teplota

Krok: STEP1
V režimu pro bake nastavte režim pečení a teplotu. Můžete také vybrat rychlé předehřívání. Můžete také vybrat rychlé předehřívání. Výběr můžete potvrdit zmáčknutím OVLADAČE.

V kroku STEP1 můžete nastavit pozdější zapnutí, v tom případě však není možné zvolit rychlé předehřívání.

Krok: STEP2
Dlouhým stisknutím tlačítka pro bake se na displeji zobrazí STEP2 (druhý krok přípravy jídel, první krok jste už nastavili). Nastavte režim pečení, teplotu a délku pečení. Výběr můžete potvrdit zmáčknutím OVLADAČE.

V případě potřeby je možné ještě před spuštěním krok STEP1 nebo STEP2 ještě změnit.
Stiskněte tlačítko pro bake a zvolte krok STEP1. Nyní můžete nastavení změnit. Totéž můžete provést i u kroku STEP2.
Pokud chcete režim kroků odstranit, podržte tlačítko pro bake.

Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka start | stop. Trouba nejdřív začne pracovat s nastaveními podle kroku STEP1. Když trouba dopeče, resp. po skončení kroku STEP1, se aktivuje ještě krok STEP2.

simbol_AvtoBake_bio21_il_plusAUTOMATICKÝ REŽIM (auto bake)

V tomto režimu si můžete vybrat mezi speciálními režimy pečení nebo automatickými programy (přednastavené programy pro vybraná jídla).

Speciální režimy pečení

Dotkněte se tlačítka auto bake a nastavte:

nastavitev_AvtoBake_bio21_il_plus

B speciální provozní režim
C doba programu (viz kapitolu Funkce časovače)
E teplota

Otočte OVLADAČEM a vyberte nastavení. Zobrazí se přednastavené hodnoty. Teplotu a dobu programu můžete změnit.

symbol

Použití

peka zamrzjene hrane_bio21

PEČENÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN2
Tento režim umožňuje upéct mražené jídlo za kratší dobu a bez nutného předehřívání. Optimální je pro dopředu připravené mražené výrobky (pekařské výrobky, croissanty, lasagne, hranolky, kuřecí medailónky), maso a zeleninu.

U těchto programů je možné použít gratinovací funkci (viz kapitola Začátek pečení).

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZA PROGRAM
Optimální pro pečení pizzy a koláčů s větším obsahem vody. Pro pečení na jedné úrovni, když vyžadujete co nejrychleji upečené a co nejkřupavější pokrmy.

počasna peka_bio21

POMALÉ PEČENÍ 3
Pro jemné, pomalé a rovnoměrné pečení masa, ryb a pečiva na jedné úrovni. Takový způsob pečení uchová větší podíl vody v masu, díky čemuž maso zůstane šťavnatější a měkčí a pečivo se rovnoměrně upeče/zezlátne. Používá se při rozptylu teplot od 140 °C do 220 °C.

Používá se pro stanovení třídy energetické účinnosti podle normy EN 60350-1.

simbol_airfry_bio21_il_plus

INTENZIVNÍ PEČENÍ (AIR FRY)
Tento způsob pečení dodává jídlu křupavou kůrku bez přidání tuku. Je to zdravá verze přípravy "fast food", s nižším obsahem kalorií. Vhodné je pro malé kusy masa, ryb, zeleniny a dopředu připravené mražené výrobky (hranolky, kuřecí medailonky).

Hrychlé předehřátí

Některá jídla v režimu auto bake mají také funkci předehřívání. Nápis je zcela osvětlený. Po dosažení nastavené teploty se proces předehřívání zastaví a zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí door. Otevřete dvířka a vložte jídlo. Program pak automaticky pokračuje v procesu pečení s vybranými nastaveními.

Když je nastavená funkce rychlé předehřívání, funkci odloženého startu nelze použít.

Automatické programy

V automatickém režimu (auto bake) si můžete vybrat z několika automatizovaných programů (v závislosti na požadovaném pokrmu, zařízení navrhne optimální režim pečení, teplotu a dobu přípravy).

Dlouhým stlačením tlačítka (auto bake) se na displeji zobrazí automatické programy (viz tabulka). Pokud je to možné, tak nastavte také hmotnost pokrmu.
Zvolené nastavení potvrďte stlačením OVLADAČE. Pokud chcete spustit proces pečení, dotkněte se tlačítka start | stop. Na displeji se zobrazí přednastavené hodnoty.

nastavitev_dodatni recpti_bio21_il_plus

A systémy pečení
C kód automatického programu/doba programu
D Rychlé předehřívání
E vybrané množství

kód

název programu

vybavení

Stupeň

Předehřívání

otáčení

Pr01

strojkové cukroví

mělký plech na pečení

3

ano

ne

Pr02

koláčky

mělký plech na pečení

3

ano

ne

Pr03

Piškotové těsto

forma na pečení na roštu

2

ano

ne

Pr04

pečivo z kynutého těsta

mělký plech na pečení

2

ano

ne

Pr05

koláč z listového těsta

mělký plech na pečení

2

ano

ne

Pr06

jablečný koláč

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr07

jablečný závin

mělký plech na pečení

2

ne

ne

Pr08

čokoládové suflé

forma na pečení na roštu

3

ano

ne

Pr09

kynutí těsta

mělký plech na pečení

2

ne

ne

Pr10

chléb

mělký plech na pečení

2

ano

ne

Pr11

Vepřová pečeně

menší plech na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr12

pečené hovězí maso

menší plech na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr13

drůbež- celá

rošt s plechem na zachytávání tuku

2

ne

po 2/3 doby pečení

Pr14

drůbež - menší kusy

rošt s plechem na zachytávání tuku

3

ne

po 2/3 doby pečení

Pr15

masový závitek

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr16

pečený hovězí steak

rošt s plechem na zachytávání tuku

4

ne

po 2/3 doby pečení

Pr17

maso - pomalu pečené

menší plech na pečení na roštu

2

ano

ne

Pr18

pečená ryba

rošt s plechem na zachytávání tuku

4

ne

po 2/3 doby pečení

Pr19

pečené brambory- plátky (měsíčky)

univerzální hluboký plech na pečení

3

ne

ne

Pr20

zeleninové suflé

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr21

lasagne

forma na pečení na roštu

2

ne

ne

Pr22

pizza

mělký plech na pečení

1

ano

ne

U zvolených automatických programů je možno použít funkci gratin (viz kapitolu:Zahájení provozu).

simbol_ExtraBake_bio21_il_plusVÝBĚR DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ (extra bake)

Delším dotykem tlačítka extra bake se na displeji zobrazí doplňkové funkce s přednastavenými hodnotami.

nastavitev_dodatne nastavitve3_bio21_il_plus

C doba provozu
D program
E přednastavená teplota

Otočte OVLADAČEM a vyberte program. Zobrazí se přednastavené hodnoty. Některé programy umožňují nastavit teplotu a dobu pečení.

Otáčením OVLADAČE můžete přepínat různé programy. Každé nastavení můžete potvrdit stlačením OVLADAČE.

aqua_bio21

Aqua clean
Program ulehčuje odstraňování skvrn z vnitřku trouby (viz kapitolu Čištění a údržba).

simbol_odtaljevanje_bio21_il_plus

Rozmrazování
Používá se na pomalé rozmrazování mražených potravin (dortů, koláčů, pečiva, chleba, housek a hluboko zmraženého ovoce). Přednastavené hodnoty programu můžete změnit (teplotu, dobu pečení).
V polovině rozmrazování by měly být kusy otočeny, zamíchány a odděleny od sebe, když byly zmražený do většího kusu.

simbol_pogrevanje_bio21_il_plus

Ohřívání
Používá se na udržení teploty už připravených pokrmů. Můžete nastavit teplotu a čas začátku a konce ohřívání.

simbol_pogrevanje krožnikov_bio21_il_plus

Ohřívání talířů
Používá se k ohřevu nádobí (talířů, hrnků) před podáváním jídla, aby se udrželo déle teplé. Můžete nastavit teplotu a čas začátku a konce ohřívání.

Dětská pojistka

Pro zapnutí dětské pojistky podržte (5 sekund) tlačítko světla simbol_lička_bio21. Na displeji se zobrazí Loc. Po opětovném dlouhém dotyku na tlačítko světla se pojistka vypne.

 • Pokud je dětská pojistka aktivována bez využití funkce časovače (jsou zobrazeny pouze hodiny), potom trouba nebude pracovat.

 • Pokud je dětská pojistka aktivována po nastavení funkce časovače, pak bude trouba pracovat normálně; avšak nebude možné změnit nastavení.

 • Během zapnuté dětské pojistky nemůžete měnit režimy pečení ani dodatečné funkce. Vypnout je možné pouze pečení.

 • Dětská pojistka zůstane aktivní po vypnutí trouby. Pro volbu nového režimu musíte nejprve deaktivovat dětskou pojistku.

Začátek pečení

simbol_start stop_bio21_il

Proces pečení spustíte zmáčknutím tlačítka start | stop.
Skutečná teplota se zobrazuje střídavě s nastavenou teplotou, až dokud se poprvé nedosáhne nastavené teploty. Symbol teploty nejdřív bliká, ale po dosažení požadované teploty zhasne.

Pokud není nastavena žádná časová funkce, zobrazí se na displeji doba trvání pečení. Když trouba dosáhne nastavené teploty, ozve se krátký zvukový signál.

simbol_gratin_bio21_il_plus

Dodatečné gratinování
Funkci je možné spustit až po 10 minutách pečení (na displeji se zobrazí symbolsimbol_gratin_bio21_il_plus.
Stisknutím OVLADAČE vstoupíte do nastavení. Otočte OVLADAČEM nasimbol_gratin_bio21_il_plus a výběr potvrďte. Opět otočte OVLADAČEM a vyberte osvětlený nápis. Potvrdíte výběr. Od té chvíle je funkce aktivní. Na displeji se zobrazí doba pečení 10 minut (10:00).
Chcete-li změnit dobu trvání, stiskněte dvakrát OVLADAČ a otočením upravte čas (max. 30 min). Potvrdíte výběr.
Funkce se používá v poslední fázi, když nahoru na připravované jídlo přidáme polevu/posypku nebo chceme povrch ještě zapéct. Během gratinování se na připravovaném jídle vytvoří křupavá zlatožlutá kůrka, která ho ochrání před vysušením a zároveň mu dodá hezčí vzhled a lepší chuť.

Funkci můžete vypnout i během samotného pečení. Otočte OVLADAČ do pozicesimbol_gratin_bio21_il_plus Vyberte částečně osvětlený text a potvrďte jej stisknutím OVLADAČE.

uporaba_entry steam_bio21

Pečení s přidáním párysimbol_para_bio21
Když používáte režim pečení s přidáním páry tak do studené trouby na první úroveň vložte mělký plech. Do pekáče nalejte maximálně 2 dl vody. Na druhou úroveň položte připravované jídlo a spusťte režim.

Pokud budete k pečení používat hluboký plech, vložte ho o jednu úroveň výše, než je uvedeno v tabulce doporučeného nastavení pečení.
Pro optimální fungování programu během pečení neotvírejte dvířka a nedolévejte vodu.

Konec fungování a vypnutí trouby.

Provoz pozastavíte zmáčknutím tlačítka start | stop. Na displeji se zobrazí End a zazní zvukový signál. Po třech minutách se na displeji zobrazí aktuální čas.

Když je pečení ukončeno, přeruší se a vymažou všechna nastavení času na hodinách, kromě nastavení minutky. Na hodinách se zobrazí denní čas. Chladící ventilátor bude ještě chvíli pracovat.

Po dokončení používání trouby se může v liště nebo v zářezu pro sbírání kondenzátu (pod dvířky) nashromáždit voda. Lištu otřete houbičkou nebo hadříkem.

VÝBĚR OBECNÝCH NASTAVENÍ

Dlouhým zmáčknutím tlačítka extra bake se na displeji na několik sekund zobrazí SEtt, a pak se zobrazí nabídky všeobecných nastavení.

Selaa asetuksia kiertämällä NUPPIA. Vahvista jokainen asetus painamalla NUPPIA tai start | stop-näppäintä.

nastavitev_ure_bio21_il_plus_1

Zobrazení hodin
Otáčením OVLADAČE nastavte denní čas. Na displeji se zobrazí nápis CLoc. Po potvrzení si můžete vybrat zobrazování času ve 12 nebo 24 hodinovém formátu. Potvrďte a potom nastavte ještě denní čas. Nejdřív nastavte a potvrďte minuty, pak nastavte a potvrďte ještě hodiny.

nastavitev_glas_bio21_il_plus

Hlasitost zvukového signálu
Můžete si vybrat ze tří různých úrovní hlasitosti pípání. Otočením OVLADAČE vyberte nastavení VoL Potvrďte výběr a pak nastavte hlasitost. K dispozici jsou čtyři úrovně hlasitosti (žádná čárka – vypnutý zvuk OFF, jedna, dvě nebo tři čárky).

nastavitev_kontrast_bio21_il_plus

Jas displeje
Můžete si vybrat ze tří různých úrovní osvětlení displeje. Otočením OVLADAČE vyberte nastavení brht Potvrďte výběr a pak nastavte nižší nebo vyšší intenzitu. K dispozici jsou tři úrovně osvětlení (jedna, dvě nebo tři čárky).

nastavitev_nočni način_bio21_il_plus

Displej - noční režim
Táto funkce v noci (mezi 20.00 a 6.00) automaticky ztlumí osvětlení - z vyšší intenzity na nižší. Vyberte nastavení nGht. Otočením OVLADAČE vyberte možnost zapnout On nebo vypnout OFF.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_plus

Pohotovostní režim
Tato funkce zapíná nebo vypíná zobrazení denního času. Vyberte nastavení hidE. Otočením OVLADAČE vyberte možnost On (zapnout) nebo OFF (vypnout).

nastavitev_adaptivne_bio21_il_plus

Adaptivní funkce
Tato funkce umožňuje upravovat nastavenou teplotu pečení a dobu pečení. Funkce je v předvolbě zapnutá, můžete ji ale vypnout.
Když je funkce zapnutá, zobrazí se naposledy zvolená hodnota času pečení. V úvahu se berou hodnoty posledního pečení, u kterého pečení trvalo nejméně 1 minutu.
Na displeji se zobrazí AdPt. Pokud chcete funkci vypnout, otočte OVLÁDAČ a zvolte možnost OFF. To samé udělejte pro opětovné zapnutí funkce. Na displeji vyberte On.

nastavitev_predgretje_bio21_il_plus_1

Automatické předehřívání
Tato funkce umožňuje automaticky přidat rychlé předehřívání k těm režimům pečení, které to umožňují.
Otočením OVLADAČE vyberte nastavení Auto. Zvolte zapnutí On nebo vypnutí OFF.

nastavitev_sabb_bio21_il_plus

Sabbath
Funkce Sabbath umožňuje, aby jídlo zůstalo v troubě teplé, aniž by se trouba musela zapnout nebo vypnout.
Otáčením OVLADAČE zvolte nastavení SAbb. Zvolte zapnutí On nebo OFF.
Nastavte délku trvání (od 24 do 72 hodin) a teplotu. Každý výběr můžete potvrdit stlačením OVLADAČE.
Pokud chcete, aby světlo v troubě celou tuto dobu svítilo, zapněte jej dotknutím se symbolu simbol_lička_bio21.
Dotykem tlačítka start | stop se začne odpočítávat čas. Na displeji se zobrazí nápis SAbb.
Všechny zvuky a provoz jsou vypnuty kromě tlačítka on | off.

V případě výpadku elektrické energie se režim Shabbat zruší a trouba se vrátí zpět do počátečního stavu.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_plus

Tovární nastavení
Tato funkce umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Na displeji se zobrazí nápis FAct. Otočením OVLADAČE zvolte rES. Pro potvrzení držte tlačítko start I stop až do konce animace.

Po výpadku elektrické energie nebo vypnutí spotřebiče se nastavení dalších funkcí uchová ještě několik minut. Po této době se všechna nastavení, kromě zvukového signálu a jasu, vrátí na výchozí hodnoty.

Obecné rady k pečení

 • Během pečení z trouby odstraňte všechno nepotřebné příslušenství.

 • Používejte příslušenství z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a proti rozbití (přiložené plechy, smaltované nádobí, nádoby z varného skla). Světlé materiály (nerezová ocel nebo hliník) odrážejí teplo, a proto se v nich potraviny hůře tepelně zpracovávají.

 • Plechy vždy vkládejte až do konce vodicích lišt. Když pečete na roštu, pokládejte pokrmy vždy do jeho prostředku.

 • Pro co nejlepší přípravu potravin doporučujeme, abyste dodržovali pokyny uvedené v tabulce pro přípravu jídel. Zvolte nižší uvedenou teplotu a nejkratší uvedenou dobu pečení, a poté výsledek zkontrolujte a po dopečení dle potřeby změňte nastavení.

 • Pokud to není nutné, neotvírejte během pečení dvířka.

 • Neumisťujte plechy přímo na dno trouby.

 • Během fungování spotřebiče nepoužívejte univerzální hluboký plech pro pečení na 1. úrovni trouby.

 • Nezakrývejte dno trouby ani rošt alobalem.

 • U delších programů pečení můžete troubu vypnout zhruba 10 minut před koncem doby pečení a využít akumulované teplo.

 • Formy na pečení vždy pokládejte na pečicí rošt.

 • Pokud pečete na několika úrovních zároveň, vložte univerzální hluboký plech na nižší úroveň.

 • U receptů ze starších kuchařských knih použijte program spodního i horního ohřevu (klasika) a o 10 °C nižší teplotu, než je uvedená v receptu.

 • Pokud použijete pečicí papír, musí být odolný vůči vysokým teplotám. Vždy ho ustřihněte tak, aby byl velký tak akorát. Jeho použití zabraňuje připékání jídla na plech a pokrm se díky němu z plechu snáze odstraňuje.

 • Při pečení větších kusů masa nebo pečiva s vyšším obsahem vody v troubě vznikne větší množství páry, která může na dvířkách trouby zkondenzovat. To je normální jev, který nemá vliv na fungování spotřebiče. Po dopečení otřete dvířka a sklo dvířek dosucha.

 • Když pečete přímo na pečícím roštu, vložte o úroveň níže univerzální hluboký plech jako odkapávací nádobu.

Rychlé předehřívání trouby: Troubu předehřívejte, pouze je-li to uvedeno v receptu nebo v tabulce tohoto návodu k použití. Pokud používáte předehřívání, nevkládejte pokrm do trouby, dokud není trouba zcela rozehřátá, leda že by tak stálo ve vašem receptu. Teplota má na konečný výsledek velký vliv. Předehřátí se doporučuje u jemného masa (filé) a u kváskového či piškotového těsta, kterým stačí kratší doba pečení. Při zahřívání prázdné trouby se spotřebuje velké množství energie, proto vám doporučujeme, abyste – pokud je to jen trochu možné – připravovali více pokrmů za sebou nebo najednou.

Pomalé pečení: Umožňuje kontrolovanou přípravu pokrmů při nižších teplotách. Šťáva z masa se rovnoměrně rozlije a maso zůstane šťavnaté a jemné. Je vhodná pro jemné kousky masa bez kosti. Maso předem na vysokou teplotu ze všech stran důkladně opečte na pánvi.

Tabulka pečení

POZNÁMKA: Pokrmy, které vyžadují zcela předehřátou troubu, jsou v tabulce označeny jednou hvězdičkou* . Pokrmy, u kterých stačí 5minutové předehřátí trouby, pak dvěma hvězdičkami**. V tomto případě nepoužívejte program rychlého předehřátí.

Pokrm

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

PEČIVO A MOUČNÍKY

koláče ve formách

Piškotové těsto

3

počasna peka_bio21

200-220

60-70

koláč s náplní

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180

60-70

mramorový koláč

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

50-60

koláč z kynutého těsta, bábovka

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

45-55

otevřený koláč, ovocný košíček

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

170-180

35-45

brownies

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

30-35

koláč z litého těsta

štrůdl

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

60-70

štrůdl, mražený

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

piškotová roláda

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

+ plech s vodou

170-180 *

13-18

buchty

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

180-190

30-40

cukroví

koláčky

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160 *

25-35

koláčky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

155-165 *

30-40

pečivo z kynutého těsta

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180 *

17-22

pečivo z kynutého těsta, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

160 *

18-25

koláč z listového těsta

3

počasna peka_bio21

200-220

30-45

koláč z listového těsta, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170 *

25-30

piškoty

strojkové cukroví

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

150 *

30-40

strojkové cukroví, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150 *

30-40

strojkové cukroví, 3 úrovně

1, 3, 5

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

145 *

40-50

piškoty

3

počasna peka_bio21

160-180

40-50

piškoty, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150-160 *

20-25

pusinky

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

pusinky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

makronky

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

makronky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

chléb

kynutí těsta

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

40-45

30-45

chléb na plechu

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ plech s vodou

190-200

40-55

chléb na plechu, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-200 *

40-55

chléb ve formě

3

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-45

chléb ve formě, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210

30-45

placatý chléb (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

270

15-25

čerstvé housky

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ plech s vodou

180-200

20-30

čerstvé housky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210 *

15-20

opečený chléb

5

velik žar_bio21_il_plus

240

4-6

zapečené chlebíčky

5

velik žar_bio21_il_plus

240

3-5

pizza a další pokrmy

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-10

pizza, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

210-220 *

25-30

mražená pizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

mražená pizza, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-220

10-25

slaný koláč, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180-190

40-50

MASO

hovězí a telecí

hovězí pečínka (hřbet, zadní), 1,5 kg

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

160-170

130-160

dušené hovězí, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

200-210

90-120

plicní pečeně, středně pečená, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-190 *

40-60

hovězí pečeně, pomalu pečená

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

250-300

hovězí řízky, dobře propečené, 4 cm tloušťky

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-30

burgery, 3 cm tloušťky

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-35

telecí pečeně 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160-170

120-150

vepřové

vepřová pečeně, hřbet, 1,5 kg

3

počasna peka_bio21

200-220

70-90

vepřová pečeně, plec, 1,5 kg

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

90-120

vepřová panenka, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

80-100 *

80-100

vepřová pečeně, pomalu pečená

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

200-230

vepřová žebra, pomalu pečená

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

210-240

vepřové kotlety, 3 cm tloušťky

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

20-25

drůbež

drůbež, 1,2 – 2,0 kg

2

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

200-220

60-80

drůbež s nádivkou, 1,5 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

70-90

drůbež, prsa

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

45-60

kuřecí stehna

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

210-220

25-40

kuřecí křidýlka

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

25-40

drůbeží prsa, pomalé pečení

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

60-90

pokrmy z masa

masový závitek, 1 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

60-70

klobásky na gril, bavorská klobáska

4

velik žar_bio21_il_plus

230 **

8-15

RYBY A MOŘSKÉ PLODY

celá ryba, 350 kg

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230-240

12-20

rybí filé, 1 cm tloušťka

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

8-12

rybí řízek, 2 cm tloušťka

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

10-15

hřebenatky svatojakubské

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230 *

5-10

garnáty

4

velik žar_bio21_il_plus

230 *

3-10

ZELENINA

pečené brambory, americké brambory

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

30-40

pečené brambory, nakrájené na půlky

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ plech s vodou

200-210 *

40-50

nadívané brambory

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

hranolky, domácí

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

20-30

zeleninová směs, křížaly

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ plech s vodou

190-200

30-40

plněná zelenina

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

KLASICKÉ PRODUKTY - MRAŽENÉ

hranolky

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

20-25

hranolky, 2 úrovně

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-210

30-40

kuřecí medailonky

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

12-17

Rybí prsty

2

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

kousky zeleniny

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissanty

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

NÁKYPY, SUFLÉ A GRATINOVANÉ POKRMY

bramborová musaka

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

35-45

lasagne

2

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

35-45

sladký nákyp

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180

40-60

sladké suflé

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180 *

35-45

gratinované pokrmy

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

170-190

30-45

Plněny tortilly, enchiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-200

20-35

grilovací sýr

4

velik žar_bio21_il_plus

240 **

6-9

OSTATNÍ

zavařování

2

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

180

30

sterilizace

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

125

30

vaření ve vodní lázni

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

150-170 *

/

ohřívání jídel

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

60-95

/

ohřívání servisu

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

75

15

Pečení s teplotní sondou (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(V závislosti na modelu)

Teplotní sonda umožňuje přesné sledování teploty uprostřed pokrmu během pečení.

Teplotní sonda nesmí být v bezprostřední blízkosti topných těles.

priklop sonda_bio21_il+

1Kovový hrot sondy zabodněte do nejtlustší části pokrmu.

2Zasuňte zástrčku sondy do zásuvky, která se nachází v pravém horním rohu trouby (viz obrázek). Na displeji se zobrazí SEnS. Pokud chcete funkci zapnout, otočte OVLÁDAČ a zvolte možnost On. To samé udělejte pro vypnutí funkce. Na displeji vyberte OFF.

POZNÁMKA: Chcete-li vstoupit do nabídky SEnS, musíte nejprve přerušit probíhající proces pečení a poté zapojit teplotní sondu do zásuvky. Když vložíte sondu do otvoru, tak se dříve nastavené funkce na troubě vymažou.

3Vyberte požadovaný režim a teplotu pečení (v teplotním rozsahu do 230 °C). Na displeji se zobrazí symbol pro činnost sondy a přednastavená teplota, kterou možno změnit otáčením OVLADAČE. Nastavte vnitřní teplotu jídla (v teplotním rozsahu od 30 do 99 °C), které chcete na konci dosáhnout.

POZNÁMKA: Nastavení doby pečení při použití sondy není možné.

4Nastavení potvrdíte dotykem tlačítka start | stop.

5Když je nastavená teplota pokrmu dosažená, trouba se vypne. Na displeji se zobrazí End. Ozve se zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím kteréhokoli tlačítka, nebo se po jedné minutě vypne sám.

Během pečení se na displeji střídá nastavená a aktuální teplota pokrmu. Pokud chcete, můžete během provozu změnit teplotu pečení nebo konečnou teplotu uprostřed pokrmu.

Správné použití sondy podle typu pokrmu:

 • drůbež: zapíchneme do nejtlustší části prsou,

 • maso: zapíchneme do čistého masa, které není prorostlé nebo protkané tukem,

 • menší kusy masa s kostí: zapíchneme do oblasti u kosti,

 • ryby: zapíchneme za hlavu, směrem proti páteři.

Po použití sondu opatrně vyjměte z pokrmu, vysuňte z otvoru a očistěte.

Pokud není zapojena teplotní sonda a na displeji se automaticky objeví nápis SEnS, očistěte zásuvku. Pokuste se několikrát za sebou zapojit a odpojit teplotní sondu.

Pokud sondu nepoužíváte, tak ji z trouby vyndejte.

Doporučené stupně propečení pro různé druhy masa

Druh pokrmu

velmi mírně opečené

mírně opečené

středně pečené

pečené

propečené

HOVĚZÍ

hovězí, pečínka

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

hovězí, plátky

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

roastbeef

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burgery

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

TELECÍ

telecí, plátky

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

telecí, hřbet

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

VEPŘOVÉ

pečínka, krkovička

/

/

/

65-70

75-85

vepřové, plátky

/

/

/

60-69

/

masový závitek

/

/

/

/

80-85

JEHNĚČÍ

jehněčí

/

60-65

66-71

72-76

77-80

SKOPOVÉ

skopové

/

60-65

66-71

72-76

77-80

KOZÍ MASO

kozí maso

/

60-65

66-71

72-76

77-80

DRŮBEŽ

drůbež, celá

/

/

/

/

82-90

drůbež, prsa

/

/

/

/

62-65

RYBY A MOŘSKÉ PLODY

pstruzi

/

/

/

62-65

/

tuňák

/

/

/

55-60

/

losos

/

/

/

52-55

/

Údržba a čištění

Před čištěním spotřebič vypněte z elektrické sítě a počkejte, než vychladne.

Děti nesmí čistit zařízení nebo vykonávat údržbu bez řádného dohledu.

Kvůli snazšímu čištění jsou vnitřek trouby a plechy potažené speciálním smaltem, který má hladký a odolný povrch.

Spotřebič pravidelně čistěte, a teplou vodou a prostředkem pro ruční mytí nádobí ihned odstraňujte větší špínu a vodní kámen. Používejte čistý měkký hadřík nebo houbičku.

Vnějšek spotřebiče: horkou mydlinkovou vodou a měkkým hadříkem odstraňte nečistoty a povrch otřete dosucha.

Vnitřek spotřebiče: Pro tvrdošíjnou či velmi zaschlou špínu použijte běžná čistidla na trouby. Po použití těchto prostředků spotřebič důkladně otřete mokrým hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky čisticích prostředků.

Příslušenství a lišty: čistěte horkou mydlinkovou vodou a vlhkým hadříkem. V případě velmi zaschlé špíny doporučujeme předem namočit a použít kartáček.

V případě neuspokojivých výsledků s čištěním proces čištění zopakujte.

Nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky (drsné houbičky a čisticí přípravky, odstraňovače rzi, špachtle na sklokeramické desky).

Příslušenství k troubě je možné mýt v myčce nádobí.

Zbytky jídla (tuky, cukry, bílkoviny) se mohou během používání spotřebiče vznítit, proto před každým použitím odstraňte hrubou špínu z vnitřku trouby a z příslušenství.

Čištění trouby pomocí programu Aqua clean

Program umožňuje snazší odstraňování skvrn v troubě.
Funkce je nejúčinnější, pokud ji používáte pravidelně, po každém pečení.
Před každým spuštěním čisticího programu z vnitřku trouby odstraňte všechny větší viditelné nečistoty a zbytky jídel.

čiščenje_aqua_bio21

1Vsuňte mělký plech do první vodicí lišty a nalijte do něj 0,4 l teplé vody.

2Dotykem na tlačítko extra bake se na displeji zobrazí doplňkové funkce. Otočte OVLÁDAČ na symbol aqua_bio21. Na displeji se zobrazí přednastavená nastavení.

3Program trvá 30 minut. Po skončení programu se na displeji zobrazí nápis End.

4Po skončení programu pomocí chňapek opatrně vyjměte plech (může na něm stále být trochu vody). Skvrny otřete mokrým hadrem a mydlinkovou vodou. Po skončení čištění spotřebič důkladně otřete vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky čisticích prostředků.

V případě neúspěšného čištění (v případě velmi zaschlých skvrn) proces čištění zopakujte.

Program Aqua clean používejte, jen když je trouba úplně vychladlá.

Odstranění drátěných a fixních vytahovacích lišt.

odstranitev vodil_bio21

ADržte spodní stranu lišt a vytáhněte je doprostřed prostoru trouby.

BVyjměte je z otvorů navrchu.

Při vyjímání lišt dávejte pozor na to, abyste nepoškodili smalt.

Odstraňování a umisťování dvířek a skla dvířek

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Nejdřiv úplně otevřete dvířka (co nejvíce to půjde).

2Dvířka trouby jsou spojena s panty speciálními držáky, kde jsou i bezpečnostní páčky. Bezpečnostní páčky otočte směrem ke dvířkům o 90°. Dvířka pomalu zavírejte až do úhlu 45° (vzhledem k zavřené poloze dvířek) a pak je nadzvedněte a vytáhněte.

Skla dvířek můžete vyčistit i z vnitřní strany, ale je nutné je sundat z dvířek spotřebiče. Postupujte nejprve podle bodu č. 2, ale nesundávejte je.

3Odstraňte přívod vzduchu. Rukama uchopte levou a pravou stranu dvířek. Odstraňte jej tak, že ho lehce přitáhnete směrem k sobě.

4Uchopte sklo dvířek na horním okraji a vyjměte ho. Totéž proveďte i s druhým a třetím sklem (v závislosti na modelu).

5Skla znovu vraťte na místo v opačném pořadí.

U výměny dvířek dodržujte opačný postup. Jestli se dvířka neotvírají nebo nezavírají pořádně, ujistěte se, že stupínky pantů jsou v rovině s lůžky pantů.

Panty na dvířkách spotřebiče se mohou zavírat s použitím velké síly. Při umisťování a sundávání dvířek spotřebiče proto vždy otočte obě bezpečnostní páčky až na doraz.

Měkké otvírání a zavírání dvířek

(V závislosti na modelu)

Dvířka trouby jsou vybavena systémem, který tlumí pohyb zavírání dvířek. Umožňuje jednoduché, tiché a jemné otvírání a zavírání dvířek. Jemný pohyb (do úhlu 15° vzhledem k otevřené pozici dvířek) stačí na to, aby se dvířka automaticky a měkce zavřela.

Pokud vyvinete velikou sílu na zavření dveří, efekt systému bude redukován nebo nebude zajištěna jeho bezpečnost.

Výměna žárovky

Žárovka je spotřební materiál a záruka se na ni nevztahuje. Před výměnou žárovky z trouby odstraňte všechno nádobí.

Halogenová žárovka: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Odšroubujte a odstraňte poklop (v protisměru hodinových ručiček). Vytáhněte halogenovou žárovku.

2Plochou plastovou pomůckou odstraňte poklop. Vytáhněte halogenovou žárovku.

Dejte pozor, abyste nepoškodili smalt.
Používejte ochranné pomůcky, abyste se nepopálili.

Žárovku vyměňujte výhradně tehdy, je-li spotřebič vypojený z elektrické sítě.

Tabulka odstraňování poruch a chyb

Speciální varování a hlášení závad

V záruční době může vykonávat opravy výhradně servisní středisko oprávněné výrobcem.

Před jakýmikoliv opravami se ubezpečte, že je zařízení odpojeno od elektřiny vytažením vypínače nebo vytáhnutím napájecího kabele ze zásuvky.

Neoprávněné zásahy a opravy spotřebiče mohou způsobit riziko rány elektrickým proudem a nebezpečí zkratu, proto je neprovádějte. Přenechte tuto práci odborníkovi, resp. servisnímu technikovi.

V případě menších poruch ve fungování tohoto spotřebiče si v tomto návodu ověřte, zda můžete jejich příčinu odstranit sami.

Pokud spotřebič nefunguje z důvodu nesprávného ovládání či manipulace, není návštěva opraváře ani v době trvání záruky bezplatná.

Návod k použití uschovejte pro případné pozdější použití či pro budoucího majitele spotřebiče.

V následující tabulce je několik rad ohledně řešení běžných problémů.

Problém/chyba

Příčina

Pojistka se často vyhazuje.

Zavolejte servisního technika.

Světlo na zařízení sporáku nefunguje.

Výměna žárovky v troubě je popsaná v kapitole Výměna žárovky.

Ovládací jednotka nereaguje, text na displeji zamrznul.

Odpojte na několik minut spotřebič ze sítě (odšroubujte jistič nebo vypněte hlavní spínač), poté ho znovu zapojte do sítě a zapněte troubu.

Displej zobrazuje chybu ErrX.

Je-li číslo chyby dvoumístné, zobrazí se ErXX.

Došlo k chybě ve fungování elektronického modulu. Vypněte na několik minut spotřebič ze sítě.

Pokud se chyba zobrazuje i nadále, zavolejte do servisu.

Pokud se vám navzdory dodržování výše uvedených rad nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se na autorizovaný servis. Odstranění poruch nebo reklamace, které vzniknou následkem nesprávného zapojení či používání spotřebiče, do záruky nespadají. Náklady na opravu v tomto případě hradíte sami.

Likvidace

kanta1_FACE_LIFT

Obal je vyroben z ekologicky šetrných materiálů, které je možno recyklovat, zlikvidovat nebo zničit bez jakéhokoli ohrožení životního prostředí. Obalové materiály jsou pro tyto účely odpovídajícím způsobem označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit vzniku nepříznivých účinků na životní prostředí a zdraví osob, k nimž by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku vám na požádání poskytne příslušný místní orgán, který má na starost zacházení s odpadem, váš poskytovatel služeb likvidace odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.

Test jídla

EN60350-1: Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.
Plech na pečení vždy umístěte do konečné polohy na drátovém vodítku. Umístěte koláč ve formě podle obrázku.

* Předehřejte spotřebič předem, dokud nedosáhne požadované hodnoty. Nepoužívejte režim rychlého předehřívání
** Předehřejte troubu po dobu 10 minut. Nepoužívejte režim rychlého předehřívání
*** Otočte po 2/3 doby pečení.

PEČENÍ

Pokrm

vybavení

umístění
formy na pečení

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

sušenky - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

150

25-40

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

sušenky - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

135 **

35-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

sušenky - dvouúrovňové

mělký plech na pečení

2, 4

140 **

25-40

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

sušenky - trojúrovňové

mělký plech na pečení

1, 4, 5

135

45-60

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

koláče - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

160-170 **

20-30

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

koláče - jednoúrovňové

mělký plech na pečení

3

155 **

20-30

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

koláče - dvouúrovňové

mělký plech na pečení

1,5

140 **

30-45

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

koláče - trojúrovňové

mělký plech na pečení

1, 3, 5

140-150

30-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

Piškotové těsto

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt

2

150

45-55

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

Piškotové těsto

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt

2

160

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

piškotový dort - dvouúrovňová

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 26 cm /rošt

modeli_2_test jedi

2, 4

170 *

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

jablečný koláč

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt

modeli_1_test jedi

2

160 **

70-120

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

jablečný koláč

2 x kulatá forma pro pečení, průměr 20 cm /rošt

modeli_1_test jedi

2

160

70-120

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

GRILOVÁNÍ

Pokrm

vybavení

umístění
formy na pečení

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

opečený chléb

Rošt

5

max

4-7

velik žar_bio21_il_plus

burgery

rošt + plech pro zachycení tuku

5

230

25-40 ***

velik žar_bio21_il_plus

Vaše poznámky

 

843541