BRUKSANVISNING

FOR INNEBYGD OVN

Viktige sikkerhetsanvisninger

Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater.

Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Kontroller at apparatet ikke er skadet. Hvis du oppdager transportskade, må du kontakte butikken der du kjøpte apparatet eller lageret det ble levert fra. Telefonnummeret finner du på fakturaen eller på følgeseddelen.

Du finner anvisninger for installasjon og tilkobling på et eget ark.

Du finner også anvisninger for bruk, installasjon og tilkopling på hjemmesiden vår:

http://www.gorenje.com

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

Advarsel – generell fare

Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.

Sikkerhetsregler

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på den til senere bruk

Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg med innebygde frakoblingsmidler. Det faste ledningsopplegget må installeres i samsvar gjeldende forskrifter.

Frakoblingsutstyr må integreres i de faste ledningene i samsvar med regler for kabling.

For å unngå overoppheting må apparatet ikke installeres bak en dekorfront.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare (bare for apparater som er utstyrt med en tilkoblingsledning).

Apparatet blir varmt under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene inne i ovnen.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har blitt veiledet eller instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes unna.

ADVARSEL: Apparatet og enkelte av de tilgjengelige delene kan bli svært varme under bruk. Vær forsiktig, og unngå å berøre varmeelementene. Barn under åtte år skal holdes borte fra apparatet med mindre de blir holdt under kontinuerlig oppsyn.

Apparatet er ikke beregnet på å bli styrt av et eksternt tidsur eller et eget fjernkontrollsystem.

Bruk bare den temperaturmåleren som er anbefalt for denne ovnen.

Ikke bruk sterke, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren eller glasset i de hengslede lokkene (avhengig av type), da dette kan lage riper i overflaten, noe som igjen kan føre til at glasset knuses.

Ikke bruk damprengjøring eller høytrykksrengjøring til å rengjøre apparatet, da dette kan gi elektrisk støt.

ADVARSEL! Før du skifter lyspære, må du kontrollere at apparatet er koblet fra strømnettet for å hindre fare for elektrisk støt.

Hell aldri vann direkte på bunnen av ovnsrommet. Temperaturforskjeller kan føre til skade på emaljebelegget.

Sikker og riktig bruk av ovnen under pyrolytisk rengjøring

Før du aktiverer den automatiske rengjøringsprosessen må du ta alt utstyr ut av ovnen: trådstativet, rotesserie-settet, alle stekebrettene, steketermometeret, de teleskopiske skinnene og alle andre redskaper som ikke er en del av ovnens utstyr.

Før du starter rengjøringsprosessen må du fjerne alle rester av sølt væske og alle bevegelige deler fra ovnsrommet.

Under den automatiske rengjøringsprosessen varmes ovnen opp til en svært høy temperatur, og den blir også svært varm på utsiden. Fare for brannskader! Hold barn borte fra ovnen.

Andre viktige sikkerhetsanvisninger

Apparatet er beregnet til husholdningsbruk. Ikke bruk det til andre formål, for eksempel romoppvarming, tørking av kjæledyr eller andre dyr, tørking av klær, urter osv., da dette kan føre til personskade eller brann.

Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg med innebygde frakoblingsmidler. Det faste ledningsopplegget må installeres i samsvar gjeldende forskrifter.

Ikke løft apparatet ved å holde det i dørhåndtaket.

Ovnens dørhengsler kan bli skadet ved for stor belastning. Ikke stå eller sitt på den åpne ovnsdøren, og ikke støtt deg på den. Sett heller ikke tunge gjenstander på den åpne ovnsdøren.

Hvis strømledninger til andre apparater som er i nærheten av dette apparatet blir klemt fast i ovnsdøren, kan de bli ødelagt, og dette kan igjen føre til kortslutning. Pass derfor på at strømledningene til andre apparater holdes på trygg avstand.

Ovnsdøren blir svært varm når ovnen er i bruk. Et tredje glass er installert som ekstra beskyttelse,for å redusere overflatetemperaturen på utsiden av døren (kun på enkelte modeller).

Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes eller blokkeres på noen måte.

Ikke dekk veggene i ovnen med aluminiumsfolie, og ikke sett langpanner eller andre kokekar på bunnen av ovnen. Dette vil hindre og redusere luftsirkulasjonen i ovnen, hemme varmeprosessen og ødelegge emaljebelegget.

Vi anbefaler at du unngår å åpne ovnsdøren under steking, da dette øker strømforbruket og dannelsen av kondens.

Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren mot slutten av stekeprosessen og under steking, da det er fare for skålding.

La ovnsdøren stå åpen etter steking eller bruk av ovnen, slik at ovnsrommet avkjøles til romtemperatur og kalkdannelse unngås.

Rengjør ovnen når den er helt avkjølt.

Eventuelle ulikheter i fargenyanser mellom forskjellige apparater eller komponenter innenfor en enkelt designlinje kan oppstå av ulike årsaker, for eksempel at apparatene observeres fra ulike vinkler, eller at bakgrunnene har ulike farger, materialer og rombelysning.

Hell aldri vann direkte på bunnen av ovnsrommet. Temperaturforskjeller kan føre til skade på emaljebelegget.

Før du aktiverer den automatiske rengjøringen må du lese og følge alle instruksjonene i kapittelet Rengjøring og vedlikehold, som beskriver riktig og sikker bruk av funksjonen.

Sett ikke noe på ovnens bunn under den automatiske rengjøringsprosessen.

Under pyrolytisk rengjøring oppstår det svært høye temperaturer som kan gjøre at det oppstår røyk fra matrester. Vi anbefaler at du sørger for god ventilasjon av kjøkkenet under den pyrolytiske rengjøringsprosessen. Små dyr, eller kjæledyr, er svært følsomme for eventuell røyk som dannes under pyrolytisk rengjøring av ovner. Vi anbefaler at du fjerner dem fra kjøkkenet under den pyrolytiske rengjøringen og lufter godt på kjøkkenet etter prosessen.

Åpne ikke ovnsdøren under rengjøringen.

Forviss deg om at ingen fremmedlegemer kommer inn i låsemekanismen for døren, da dette kan blokkere den automatiske dørlåsingen under rengjøringsprosessen.

Ta ikke på metalloverflater eller deler av ovnen under den automatiske rengjøringsprosessen!

Hvis det skulle oppstå et strømbrudd under den automatiske rengjøringsprosessen, vil programmet avsluttes etter to minutter og ovnsdøren vil forbli låst. Døren vil bli låst opp når ovnen registrerer at temperaturen har falt til under 150 °C i midten av ovnsrommet.

Etter rengjøringsprosessen kan ovnsrommet og ovnstilbehøret misfarges og miste glansen. Dette påvirker ikke funksjonaliteten.

Piroclean

Obs! – Varm overflate under pyrolytisk rengjøring

Les bruksanvisningen nøye før du kobler til apparatet. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av koketoppen dekkes ikke av garantien.

Innebygd ovn

Beskrivelse av apparatet

Apparatets funksjoner og utstyr avhenger av modellen.

Grunnleggende utstyr på apparatet inkluderer skinner, grunne stekeplater og en rist.

aparat_opis_konvIL_A_bio21

1 Kontrollenhet

2 Dørlås med bryter

3 Belysning

4 Stikkontakt til temperaturmåler

5 Riller – stekenivåer

6 Typeskilt

7 Ovnsdør

8 Dørhåndtak

Typeskilt – produktinformasjon

En typeskilt med grunnleggende informasjon om apparatet er festet til kanten av ovnen. Nøyaktig informasjon om apparattype og modell finnes også på garantiarket.

napisna tablica_BIO21

1 Serienummer

2 Kode/ID

3 Type

4 Varemerke

5 Modell

6 Teknisk informasjon

7 Visninger/symboler for samsvar

Kontrollenhet

(modellavhengig)

čelna plošča_bio21_il_A

 1. Valgbryter for tilberedningssystem

 2. Gratineringstast (gratinering)

 3. Verdireduksjonstast

 4. Timerfunksjon og innstillingstast

 5. Verdiøkningstast

 6. Start- I stopptasten brukes til å starte eller stoppe et program

 7. Bryter for temperaturinnstillinger

 8. Display (Display)

Tastene reagerer bedre hvis du berører dem med en større del av fingertuppen. Hver gang du trykker på en tast, vil du høre et kort lydsignal.

Forsenket bryter

(modellavhengig)

Trykk lett på bryteren til den spretter ut, deretter dreier du den.

Hver gang du har brukt komfyren, dreier du bryteren tilbake til posisjonen ”av” og trykker den inn igjen. Den forsenkede bryteren kan bare trykkes inn når den er i posisjonen ”av”.

Utstyr til apparatet

Riller

 • Rillene tillater matlaging eller steking på 5 brettnivåer.

 • Høydenivåene av rillene som brettene kan settes inn i, skal telles fra bunnen og opp.

 • Rille 4 og 5 er beregnet på grilling.

 • Når du setter inn utstyr, må det roteres riktig.

 • Skyv alltid utstyret helt inn i apparatet.

Skinner

žična vodila_bio21

Ved bruk av skinner må du alltid sette risten og stekeplatene inn i sporet mellom øvre og nedre del av hvert rillenivå.

Fastmonterte uttrekkskinner

teleskopska vodila_bio21

Uttrekksskinner kan monteres på andre og fjerde nivå.

Ved bruk av fastmonterte uttrekksskinner skal risten eller stekeplaten plasseres på skinnen. Du kan plassere risten direkte på en stekeplate (grunne eller dype multi-funksjons stekeplater) og plassere begge på samme skinne; i dette tilfellet fungerer stekeplaten som et dryppbrett.

Løse uttrekkskinner

(modellavhengig)

flexi vodila_bio21

Løse uttrekksskinner kan festes med et klikk i et hvilket som helst mellomrom mellom to nivåer.
Plasser rillene symmetrisk på skinnene på venstre og høyre side av ovnsrommet. Først kobler du den øvre klemmen på rillen fast på skinnen. Trykk deretter den nedre klemmen inn i riktig posisjon til du hører et klikk.

MERK: Rillene kan festes på alle høyder mellom to nivåer.

De løse uttrekksskinnene kan ikke monteres på riller med fastmontert delvis forlengelse på to nivåer. De kan imidlertid monteres på delvis utvidbare riller på ett nivå, til nivå 3–4 and 4–5.

Kontroller at uttrekksskinnen er riktig rotert og at den strekker seg utover, det vil si ut av ovnen.

Ovnsdørbryter

(modellavhengig)

Hvis ovnsdøren åpnes mens ovnen er i bruk, slår bryteren av varmeelementet og viften i ovnsrommet. Når døren lukkes, slår bryteren apparatet på igjen.

Det er ikke tillatt å bruke ovnen med døren åpen og dørbryteren aktivert (lukket). Ovnen vil signalisere en feil, og den må tilbakestilles.

Kjølevifte

Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som avkjøler ovnshuset og apparatets betjeningspanel. Etter at ovnen er slått av, fortsetter kjøleviften å stå på en stund for å kjøle ned ovnen ytterligere.

Ovnsutstyr og tilbehør

Før du starter den pyrolytiske rengjøringen må du vente til ovnen har kjølt seg ned og fjerne alt utstyr og tilbehør fra ovnsrommet, inkludert de uttrekkbare skinnene (avhengig av modell).

resetka

RISTEN brukes til grilling eller som støtte for en panne, en stekeplate eller en stekeform med den maten du lager.

Det er en sikkerhetslås på risten. Risten må derfor løftes opp litt foran når du trekker den ut av ovnen.

nizek pekac

GRUNN STEKEPLATE brukes til flate og små bakverk. Den kan også brukes som dryppbrett.

Den grunne stekeplaten kan bli deformert når den varmes opp i ovnen. Når den er avkjølt, går den tilbake til den opprinnelige formen sin. Slik deformasjon påvirker ikke funksjonen.

globok pekac

DEN DYPE MULTIFUNKSJONS LANGPANNEN brukes til steking av grønnsaker og steking av saftige kaker. Den kan også brukes som dryppbrett.

Sett aldri multifunksjonspannen (eller den universelle, dype stekeplaten) inn i den første skinnen under steking.

sonda_bio21

TEMPERATURMÅLER(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Apparatet og noen av de tilgjengelige delene blir ofte varme under stekingen.

Bruke enheten

Før enheten brukes for første gang

 • Fjern ovnstilbehør og eventuell emballasje (papp, polystyrenskum) fra ovnen.

 • Tørk av tilbehøret og innsiden av ovnen med en fuktig klut. Ikke bruk skuremidler, skurekluter eller slipende rengjøringsmidler.

 • Varm en tom ovn i ca. en time med topp- og bunnvarmesystemet ved en temperatur på 250 °C. Du vil da kjenne den karakteristiske "lukten av ny ovn"; luft derfor rommet grundig under denne prosessen.

Første gangs bruk

Når du har koblet apparatet til strømnettet, eller etter et lengre strømbrudd, vil 12:00 vises i displayet.

Først velger du og bekrefter de grunnleggende innstillingene.

Hvis du vil endre dem, trykker du på tastenesimbol_puščica levo_ilellersimbol_puščica desno_il. Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på multi time- eller start I stop -tasten. Den neste innstillingen kan justeres når du har angitt og bekreftet den foregående.

nastavitev_ure_bio21_il

1.KLOKKEINNSTILLING
Still inn klokken/klokkeslettet. Først må du angi og bekrefte minuttene; deretter stiller du inn og bekrefter timene. Hvis du trykker på og holder inne verdijusteringstasten, blir den innstilte verdien endret raskere.

Hvis du vil stille inn eller justere klokken på et senere tidspunkt, kan du se i kapittelet Ekstra funksjoner.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

2. DIMMER FOR DISPLAY
Høy lysintensitet er standardinnstillingen. Symbolet brh og den innstilte verdien for displayets lysintensitet vil vises på displayet. Bruk innstillingsknappene til å øke eller redusere lysintensiteten.

nastavitev_glas_bio21_il_a

3. VOLUM PÅ LYDSIGNAL
Middels volum er standardinnstillingen. Symbolet Vol og den innstilte verdien for lydsignalvolumet vil vises på displayet. Bruk innstillingsknappene til å øke lydsignalvolumet eller slå det av.

Når du har bekreftet de valgte innstillingene, vil klokken vises på displayet (hvis valgbryteren for operativsystemet står i posisjon 0).

Velge innstillinger

VALG AV STEKESYSTEM

gumb_izklop_bio21_il

Vri BRYTEREN (til venstre og høyre) for å velge STEKESYSTEM (se programtabell).

Innstillinger kan også endres under tilberedningen.

Apparatets funksjoner og utstyr avhenger av modellen.

Symbol

Bruk

predgretje_bio21

RASK FORVARMING AV OVNEN
For å nå innstilt temperatur på kortest mulig tid. Når ovnen varmes opp til ønsket temperatur, er oppvarmingsprosessen fullført. Dette følges opp av systeminnstillingen du ønsker å bruke til å lage maten. Denne funksjonen er ikke egnet for tilberedning av mat.

sp. in zg. grelo_bio21

TOPP- OG BUNNVARME MED VIFTE
For jevn steking av mat på et enkelt brett, og for å lage suffléer.

žar z vent._bio21

STOR GRILL MED VIFTE
For steking av fjærfe og større kjøttstykker under grill.

simbol_airfry_bio21_il

INTENS STEKING (LUFTSTEKING)
Denne matlagingsmetoden gir sprø skorpe uten tilsatt fett. Dette er en sunn versjon av hurtigmatsteking, med færre kalorier i den tilberedte maten. Egnet for mindre kjøttstykker, fisk, grønnsaker og frosne produkter som er klare for steking (pommes frites, kyllingnuggets).
Dampinjeksjon resulterer i bedre bruning og en sprøere overflate.

simbol_airfry_bio21_il

vroči zrak_bio21

VARMLUFT12
Varmluftsfunksjonen gir en bedre strøm av varm luft rundt maten. På denne måten tørker den ut overflaten og skaper en tykkere skorpe. Bruk dette systemet til å lage kjøtt, bakverk og grønnsaker, og til å tørke mat på ett enkelt brett eller flere brett samtidig. Dampinjeksjon resulterer i bedre bruning og en sprøere overflate.
Dampinjeksjon resulterer i bedre bruning og en sprøere overflate.

I disse systemene er det mulig å bruke gratineringsfunksjonen (se kapittelet Start tilberedningsprosessen).

simbol_para_bio21Du kan legge til damp i stekeprosessen med disse systemene. Når systemet er valgt, er det grunnfunksjonen som gjelder. Når du bruker et stekebrett med vann, endres funksjonen til steking med damp (se kapittelet Driftsstart).

simbol_vroči zrak z dod pare_bio21_il

zg. in sp. grelo_bio21

TOPP- OG BUNNVARME
Bruk dette systemet til konvensjonell steking på ett enkelt brett, til å lage suffléer og til steking ved lave temperaturer (langsom matlaging).
Dampinjeksjon resulterer i bedre bruning og en sprøere overflate.

simbol_zg. in sp. grelo z dod pare_bio21_il

žar_bio21

STOR GRILL
Bruk dette systemet til å grille store mengder flat mat, som toast, enkle smørbrød, grillpølser, fisk, grillspyd etc., samt til gratinering og for bruning av skorper. Varmeelementene som er montert øverst i ovnsrommet gir jevn varme til hele overflaten.
Maksimal tillatt temperatur er 240 °C.

počasna peka_bio21

LANGSOM STEKING3
For skånsom, langsom og jevn steking av kjøtt, fisk og bakverk på ett brett. Denne matlagingsmetoden gir kjøttet et høyere vanninnhold, noe som gjør det mer saftig og mørt, mens bakverk blir jevnt brunet/stekt. Dette systemet brukes til temperaturer mellom 140 °C og 220 °C

Den brukes til å bestemme energieffektivitetsklassen i henhold til normen EN 60350-1.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZASYSTEM
Dette systemet er optimalt for steking av pizza og bakverk med høyt vanninnhold. Brukes til steking på ett brett når du vil at maten skal blir raskt ferdig og ha en sprø skorpe.

peka zamrzjene hrane_bio21

STEKING AV FROSSEN MAT
Denne metoden lar deg steke frossen mat på kortere tid uten forvarming. Optimal for forhåndsstekte frosne produkter (bakevarer, croissanter, lasagne, pommes frites, kyllingnuggets), kjøtt og grønnsaker.

odtaljevanje_bio21

TINING
Dette systemet er egnet for skånsom tining av frossen mat.

aqua_bio21

PYROLYSE
Denne funksjonen lar deg rengjøre ovnsrommet automatisk ved hjelp av høy temperatur som forbrenner fettrester og andre urenheter slik at det bare ligger igjen aske.

simbol_lička_bio21

OVNSLYS
Ovnslyset slår seg på når du velger et system (unntatt når du velger pyrolytisk rengjøring) eller vrir knappen til lysposisjon.

STILL INN STEKETEMPERATUREN

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Drei bryteren for å stille inn ønsket TEMPERATUR.

TIMERFUNKSJONER

Vri først PROGRAMBRYTEREN FOR STEKESYSTEM; still deretter inn temperaturen.

nastavitev_ure_bio21_il_b

simbol_ura_bio21

Tidsinnstilt steking
I denne modusen kan du angi varigheten til ovnsdriften (steketiden).
Trykk på multi time-knappen. Symbolet simbol_ura_bio21 vil vises på displayet. Trykk på simbol_puščica levo_ilellersimbol_puščica desno_ilfor å angi ønsket steketid. Trykk på start I stop-knappen for å bekrefte innstillingene.
trykk på start I stop-knappen for å starte ovnsdriften.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Utsatt start av ovnen

Forsinket start kan ikke stilles inn for grillen og grill med viftesystemer.

Bruk denne funksjonen når du ønsker å begynne å lage maten i ovnen etter en viss tidsperiode. Plasser maten i ovnen, og still deretter inn systemet og temperaturen. Deretter angir du programmets varighet og tidspunktet da du ønsker maten skal være ferdig.

Eksempel:
Klokken er: 12.00
Tilberedningstid: 2 timer
Sluttid for tilberedning: 18.00

Trykk på multi time -tasten. Symbolet for tilberedningsvarighet vises på skjermen. Trykk påsimbol_puščica levo_ileller simbol_puščica desno_il for å angi varighet (steketid)simbol_ura_bio21 (i vårt eksempel er dette 02:00). Bekreft innstillingen ved å trykke på start I stop-tasten. Dobbelttrykk på multi time igjen for å stille inn tidspunktet da du ønsker at maten skal være ferdig (i vårt eksempel er dette 18:00, eller 6 p.m.). Ønsket slutttid for tilberedningen vises på skjermen (kl. 18.00). Trykk på start I stop-tasten for å bekrefte innstillingene.

Trykk på start I stop-knappen for å starte stekingen.

I påvente av at programmet skal starte, er ovnen i en delvis standby-modus. Skjermen er nedtonet, og viftesystemet og ovnsbelysningen er på hele tiden. Ovnen slås automatisk på med de valgte innstillingene (i vårt eksempel kl. 16:00 eller 4 p.m.). Ovnen slås av på det innstilte tidspunktet (i vårt eksempel er dette 18:00, eller 6 p.m.).

Tilberedningstiden og klokken vil vises vekselvis på skjermen.

Når den innstilte tiden er ute, slås ovnen automatisk av. SymboleneEnd og 00:00 vises vekselvis på skjermen. Du blir varslet om dette med et lydsignal som du kan slå av ved å berøre en tast. Etter ett minutt opphører lydsignalet automatisk.

Denne funksjonen er ikke egnet for mat som krever en forvarmet ovn.

Mat med kort holdbarhetstid bør ikke oppbevares i ovnen i lang tid. Før du bruker denne modusen, må du kontrollere om klokken på apparatet er nøyaktig innstilt.

simbol_alarm_bio21_il

Minuttinnstilling
Minuttinnstillingen kan brukes uavhengig av ovnsdriften. Den lengste mulige innstillingen er 24 timer. De siste 10 minuttene vises minuttinnstillingen i sekunder. Trykk to ganger på multi time (dobbelttrykk) til symbolet vises på displayet. Trykk påsimbol_puščica levo_ileller simbol_puščica desno_ilfor å angi minuttinnstillingen.

Ved forsinket start kan du angi minuttinnstillingen ved å trykke tre ganger på tasten multi time.

Når du angir en tidsurfunksjon, kan du nullstille verdien ved å trykke på simbol_puščica levo_ilog simbol_puščica desno_il samtidig. Bekreft innstillingen ved å trykke på start I stop-knappen.

De sist brukte funksjonsverdiene for timeren blir lagret og tilbys som forhåndsinnstilte verdier neste gang du bruker timeren. Disse innstillingene kan også deaktiveres (se kapittelet Velg ekstra funksjoner, Tilpasset funksjon).

VELG GENERELLE INNSTILLINGER

Vri PROGRAMBRYTEREN FOR STEKESYSTEM til posisjon "0".

Hvis du vil aktivere en funksjon, trykker du påmulti time-tasten og holder den inne i 3 sekunder. SEttvises da på skjermen i noen sekunder. Deretter vises menyen for ekstra funksjoner.

nastavitev_dodatne fun_bio21_il

Bruk simbol_puščica levo_ilellersimbol_puščica desno_il til å navigere i menyen. Bekreft innstillingen ved å trykke på start I stop eller multi time-knappen. Trykk på gratin-knappen for å gå ut av tilleggsfunksjonsmenyen.

nastavitev_ure_bio21_il_a

1. Klokkevisning
Bruk simbol_puščica levo_ilogsimbol_puščica desno_il-tastene for å stille inn klokken. CLoc vises da på skjermen. Når du har bekreftet det, kan du veksle mellom 12-timers og 24-timers visning. Bekreft og still inn klokken/klokkeslettet. Først må du angi og bekrefte minuttene; deretter stiller du inn og bekrefter timene.

nastavitev_glas_bio21_il_a

2. Volum på lydsignal
Velg mellom tre volumnivåer på lydsignalet. Velg Vol-innstillingen. Trykk på simbol_puščica levo_ileller simbol_puščica desno_ilfor å velge ønsket nivå, og bekreft. Lydsignaler kan også slås av.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

3. Skjermbelysning
Velg mellom tre nivåer på skjermlysintensiteten. Velg brh-innstillingen. Trykk på simbol_puščica levo_ileller simbol_puščica desno_il-tasten for å velge ønsket nivå, og bekreft. Bruk verdiinnstillingstaster for å øke eller redusere lysintensiteten.

nastavitev_nočni način_bio21_a

4. Display – nattmodus
Denne funksjonen vil automatisk dimme displayet (går fra høyt til laveste lysnivå i displayet) om natten (20:00 til 06:00) Velg nGht-innstillingen. Trykk på simbol_puščica levo_ileller simbol_puščica desno_ilfor å velge ønsket lysnivå i displayet om natten, og bekreft.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_a

5.Standby
Denne funksjonen slår automatisk klokkevisningen av eller på. Velg hidE- innstillingen. Trykk påsimbol_puščica levo_ilellersimbol_puščica desno_il-tasten for å velge on eller off, og bekreft.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_a

6. Tilpasset funksjon
Denne funksjonen lar deg justere den innstilte steketiden. Funksjonen er deaktivert som standard, men kan også være aktivert.
Når funksjonen er aktivert, vises de sist brukte innstillingene for matlagingsprogrammet. Verdier fra den siste matlagingsøkten vil bli brukt.
AdPt vil vises på displayet. Du deaktiverer funksjonen ved å trykke på simbol_puščica levo_ilellersimbol_puščica desno_il for å velge off. Følg den samme prosedyren for å aktivere funksjonen igjen. Velg on på displayet.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_a

7. Fabrikkinnstillinger
Denne funksjonen gjør det mulig å tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene. FAct vil vises på skjermen. Trykk på simbol_puščica levo_il eller simbol_puščica desno_il-tasten for å velge rES for å velge fabrikkinnstillingene, og bekreft ved å trykke og holde inne start I stop-tasten. Hold nede tasten til alle lysende streker forsvinner.

Etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av, vil innstillingene for tilleggsfunksjoner bare bli lagret i noen få minutter. Deretter går alle innstillingene, unntatt for lydsignalet, skjermdimmingen og barnesikringen, tilbake til fabrikkinnstillingene.

Starte tilberedningen

simbol_start stop_bio21_il

Streken over start I stop-knappen lyser delvis. Trykk på denne knappen for å kjøre det innstilte programmet.
Under programdrift vil streken over knappen lyse sterkere (fullstendig opplyst).

Hvis det ikke er valgt noen tidsurfunksjon, vil steketiden vises på displayet. Når ovnen når den angitte temperaturen, vil du høre et lydsignal, og °C vil vises på displayet.

simbol_gratin_bio21_il

Ekstra gratinering
Funksjonen kan kun startes etter at ovnen har stått på i 10 minutter (streken over gratineringsknappen vil være delvis/svakt opplyst). Når funksjonen er bekreftet, vil steketiden 10 minutter (10:00) vises på displayet. Trykk på simbol_puščica levo_ilellersimbol_puščica desno_ilfor å angi gratineringstiden.
Du kan også deaktivere funksjonen ved å trykke på gratin-knappen.

Funksjonen brukes i den siste fasen av stekingen eller etter at stekeprosessen er ferdig, når du har på saus (wet rub) eller tørr krydderblanding (dry rub) på maten, eller når du ønsker å i tillegg brune skorpen. En gyldenbrun skorpe vil danne seg på retten under gratineringsprosessen. Skorpen beskytter maten mot å tørke ut, samtidig som den gir bedre utseende og smak.

uporaba_entry steam_bio21

Steke med dampsimbol_para_bio21
I systemer med dampfunksjon setter du inn det grunne stekebrettet på første nivå mens ovnen fremdeles er kald. Hell maksimalt 2 dl vann på stekebrettet. Legg maten som skal tilberedes på andre nivå, og start systemet.

Hvis du bruker en dyp stekeplate, setter du den inn ett nivå høyere enn angitt i tabellen for anbefalte innstillinger.
For å oppnå best mulig funksjon må du unngå å åpne ovnsdøren og ikke tilsette vann under tilberedningsprosessen.

Stekeslutt / slå av ovnen

Trykk på start I stop-knappen for å sette stekingen på pause. End vises på displayet, og du hører et lydsignal.

Vri PROGRAMBRYTEREN FOR STEKESYSTEM til posisjon "0".

Etter tilberedningsprosessen stopper og slettes også alle timerinnstillinger, med unntak av minuttinnstillingen. Klokkeslett (klokke) vises.

Etter bruk av ovnen kan det ligge igjen litt vann i kondenskanalen (under døren). Tørk av kanalen med en svamp eller en klut.

Generelle tips og råd for steking

 • Fjern alt unødvendig utstyr fra ovnen under steking

 • Bruk utstyr laget av varmebestandige ikke-reflekterende materialer (medfølgende stekeplater, brett og former, emaljebelagte kokekar, kokekar i herdet glass). Lyse materialer (rustfritt stål eller aluminium) reflekterer varme. Varmebehandling av mat i disse blir derfor mindre effektiv.

 • Sett alltid stekeplatene og brettene helt inn på rillene. Når du steker på risten, bør du plassere formene eller pannene midt på risten.

 • For best mulig tilberedning av maten anbefaler vi å følge retningslinjene som er angitt i steketabellen. Velg den minste angitte temperaturen og den korteste spesifiserte tilberedningstiden. Når denne tiden utløper, kontrollerer du resultatene og justerer deretter innstillingene etter behov.

 • Ikke åpne ovnsdøren under steking, med mindre det er helt nødvendig.

 • Ikke plasser stekeplatene direkte på bunnen av ovnsrommet.

 • Ikke bruk den allsidige dype stekeplaten på det første rillenivået mens apparatet er i bruk.

 • Ikke dekk til bunnen i ovnen eller risten med aluminiumsfolie.

 • Ved bruk av lengre stekeprogrammer kan du slå av ovnen ca. 10 minutter før tilberedningstiden er over, for å benytte deg av den akkumulerte varmen.

 • Plasser alltid stekeformene på risten.

 • Når du steker på flere nivåer samtidig, setter du det dype stekeplaten på et lavere nivå.

 • Når du lager mat etter oppskrifter fra eldre kokebøker, bruk bunn- og toppvarmesystemet (som i konvensjonelle ovner) og sett temperaturen 10 °C lavere enn spesifisert i oppskriften.

 • Hvis du bruker bakepapir, må du kontrollere at det er motstandsdyktig mot høye temperaturer. Klipp alltid papiret i rett form. Bakepapir hindrer at maten fester seg til stekeplaten og gjør det lettere å fjerne maten fra stekeplaten.

 • Når du tilbereder større stykker kjøtt eller store kaker, vil det bli produsert mye damp inni ovnen, noe som igjen kan gi kondens på ovnsdøren. Dette er et naturlig fenomen som ikke påvirker apparatets funksjon. Tørk av døren og glasset etter stekingen.

 • Når du steker noe direkte på risten, setter du inn det dype brettet ett nivå lavere, slik at det fungerer som et dryppbrett.

 • Forvarming: Forvarm ovnen kun hvis det kreves av oppskriften eller i tabellene i denne bruksanvisningen. Hvis du forvarmer ovnen, må du ikke sette maten inn i ovnen før ovnen er fullstendig oppvarmet. Temperaturen har en betydelig effekt på det endelige resultatet. Forvarming anbefales for delikate kjøttstykker (mørbrad), og for gjærdeig og sukkerbrød som krever kortere steketid. Oppvarming av en tom ovn bruker mye energi. Vi anbefaler derfor, om mulig, å lage flere retter etter hverandre, eller lage flere retter samtidig.

  Retter som krever en fullstendig forvarmet ovn er markert med en stjerne i tabellen * , mens retter der en 5-minutters forvarming vil være tilstrekkelig, er markert med to stjerner **. I disse tilfellene må du ikke bruke den raske forvarmingsmodusen.

 • GentleBake: Tillater langsom og kontrollert matlaging ved lav temperatur. Kjøttsaftene fordeles jevnt, og kjøttet forblir saftig og mørt. GentleBake er en langsom kokemetode som er egnet for delikate benløse kjøttstykker. Før du starter den langsomme stekingen, må kjøttet brunes grundig på alle sider i en stekepanne.

Steketabell

Matrett

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

KAKER OG BAKVERK

Bakverk/kaker i former

Sukkerbrød

3

zg. in sp. grelo_bio21

160

30-40

pai med fyll

2

zg. in sp. grelo_bio21

180

60-70

marmorkake

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

kake med gjærdeig, Gugelhupf (Bundt-kake, pundkake)

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

åpen pai, terte

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

brownies

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

kaker på stekeplate og brett

strudel

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

strudel, frossen

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

rullekake

3

vroči zrak_bio21

+ stekebrett med vann

170-180

13-18

Buchteln

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

kjeks, småkaker

muffins

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

25-35

muffins, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

155-165 *

30-40

liten gjærbakst

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

liten gjærbakst, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

butterdeig

2

zg. in sp. grelo_bio21

200 *

15-20

butterdeig, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

kjeks/småkaker

smørkjeks

3

zg. in sp. grelo_bio21

150 *

30-40

smørkjeks, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

150 *

30-40

smørkjeks, 3 nivåer

1, 3, 5

vroči zrak_bio21

145 *

40-50

kjeks/småkaker

3

zg. in sp. grelo_bio21

160-170 *

15-20

kjeks, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

marengs

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

marengs, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

makroner

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

makroner, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

brød

første og andre heving

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

brød på stekeplate

2

zg. in sp. grelo_bio21
+ stekebrett med vann

190-200

40-55

brød på stekeplate, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

brød i en form

1

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

brød i en form, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

flatbrød (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

ferske rundstykker

3

zg. in sp. grelo_bio21
+ stekebrett med vann

200-210

10-15

ferske rundstykker, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

ristet brød

5

žar_bio21

240

4-6

enkle smørbrød

5

žar_bio21

240

3-5

pizza og andre retter

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pizza, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

frossen pizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

frossen pizza, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220

10-20

middagspai, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

børek

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

KJØTT

okse- og kalvekjøtt

oksestek (rundstek), 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

kokt oksekjøtt, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

mørbrad, middels stekt, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

oksestek, sakte tilberedt

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

biff, godt stekt, tykkelse 4 cm

4

žar_bio21

220-230

25-30

burgere, tykkelse 3 cm

4

žar_bio21

220-230

25-35

kalvestek, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

svinekjøtt

svinestek, rundstek, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

100-130

svinestek, skulder, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

ytrefilet av svin, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

svinestek, sakte tilberedt

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

ribbe, langsomt stekt

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

svinekoteletter, tykkelse 3 cm

4

žar_bio21

220-230

20-25

fjærkre

fjærkre, 1,2 - 2,0 kg

2

žar z vent._bio21

200-220

60-80

fjærkre med fyll, 1,5 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

fjærkre, bryst

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

kyllinglår

3

žar z vent._bio21

210-220

25-40

kyllingvinger

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-35

fjærkre, bryst, langsomt kokt

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

kjøttretter

kjøttpudding, 1 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

grillpølser, bratwurst

4

žar_bio21

230 **

8-15

FISK OG SJØMAT

hel fisk, 350 g

4

žar z vent._bio21

230-240

12-20

fiskefilet, tykkelse 1 cm

4

žar_bio21

220-230

8-12

fiskebiff, tykkelse 2cm

4

žar_bio21

220-230

10-15

kamskjell

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

reker

4

žar_bio21

230 *

3-10

GRØNNSAKER

stekte poteter, båter

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

30-40

stekte poteter, halve

3

simbol_airfry_bio21_il
+ stekebrett med vann

200-210 *

40-50

fylt potet (bakt potet)

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

pommes frites, hjemmelaget

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

20-30

blandede grønnsaker, båter

3

simbol_airfry_bio21_il
+ stekebrett med vann

190-200

30-40

fylte grønnsaker

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

KOMMERSIELLE PRODUKTER – FROSSET

Pommes frites

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

Pommes frites, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

Kyllingmedaljonger

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

Fiskepanetter

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

oppskårne grønnsaker

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissanter

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

STEKTE PUDDINGER, SUFFLÉER OG GRATINERTE RETTER

moussaka med potet

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

lasagne

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

søt, stekt pudding

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

søt sufflé

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

gratinerte retter

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

fylte tortillas, enchiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

grillet ost

4

žar_bio21

240 **

6-9

Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

tining

2

odtaljevanje_bio21

45

/

bevaring

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

sterilisering

3

vroči zrak_bio21

125

30

matlaging i en bain-marie (dobbel kjele)

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

oppvarming

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

oppvarming av tallerkner

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Steking med et steketermometer (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(modellavhengig)

Steketermometeret gir mulighet for nøyaktig overvåking av matens kjernetemperatur under stekingen.

Steketermometeret skal ikke være i umiddelbar nærhet av varmeelementene.

priklop sonda_bio21

1Stikk metallenden av termometeret inn i den tykkeste delen av maten.

2Sett pluggen på termometeret inn i kontakten øverst til høyre foran i ovnsrommet (se figur). SEnS vises på skjermen.

MERK: Når du setter termometeret inn i kontakten, slettes de forhåndsinnstilte funksjonene til ovnen.

3Velg ønsket system og steketemperatur (i temperaturområdet på opptil 230 °C) Symbolet for steketermometeret og den forhåndsinnstilte temperaturen vises på skjermen. Hvis du vil endre temperaturen, bruker du simbol_puščica levo_il eller simbol_puščica desno_il-tasten. Velg ønsket kjernetemperatur for den ferdigstekte maten (i temperaturområdet mellom 30 og 99 °C).

MERK: Når du bruker steketermometeret, er det ikke mulig å stille inn tilberedningstiden.

4Bekreft innstillingen ved å trykke på start I stop-tasten.

5Når den valgte kjernetemperaturen er oppnådd, slås ovnen automatisk av. End vises da på skjermen. Du blir varslet om dette med et lydsignal som du kan slå av ved å berøre en tast. Etter ett minutt opphører lydsignalet automatisk.

Under stekingen vil den angitte og gjeldende kjernetemperaturen vises vekselvis på displayet. du kan endre steketemperaturen eller den ønskede kjernetemperaturen under stekingen. Bekreft innstillingen ved å trykke på start I stop-knappen.

Riktig bruk av steketermometeret, etter type mat:

 • fjærkre: stikk steketermometeret inn i den tykkeste delen av brystet;

 • rødt kjøtt: stikk steketermometeret inn i en mager del som ikke er marmorert med fett;

 • mindre biter med bein: stikk steketermometeret inn i et område langs beinet;

 • fisk: stikke steketermometeret bak hodet, mot ryggraden.

Etter bruk fjerner du forsiktig steketermometeret fra maten, kobler fra kontakten i ovnsrommet og rengjør den.

Hvis du ikke bruker steketermometeret, må du fjerne det fra ovnen.

Anbefalt stekegrad for ulike typer kjøtt

Type mat

blå (rå)

middels rå (medium rare)

middels stekt (medium)

godt stekt (medium well)

gjennomstekt (well done)

OKSEKJØTT

oksestek

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

mørbrad

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

roastbiff/rundstek

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burgere

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

KALVEKJØTT

kalv, mørbrad

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

kalv, rundstek

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

SVIN

stek, nakke

/

/

/

65-70

75-85

ytrefilet av svin

/

/

/

60-69

/

kjøttpudding

/

/

/

/

80-85

LAM

lam

/

60-65

66-71

72-76

77-80

FÅREKJØTT

fårekjøtt

/

60-65

66-71

72-76

77-80

GEITEKJØTT

geit

/

60-65

66-71

72-76

77-80

FJÆRKRE

fjærkre, hele

/

/

/

/

82-90

fjærkre, bryst

/

/

/

/

62-65

FISK OG SJØMAT

ørret

/

/

/

62-65

/

tunfisk

/

/

/

55-60

/

laks

/

/

/

52-55

/

Rengjøring og vedlikehold

Husk å slå av ovnen og vent til den er avkjølt før du rengjør den.

Barn skal ikke rengjøre apparatet eller utføre vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.

For å gjøre rengjøringen enklere er ovnsrommet, stekeplaten og brettet belagt med spesiell emalje som gir en jevn og motstandsdyktig overflate.

Rengjør ovnen regelmessig, og bruk varmt vann og håndoppvaskmiddel for å fjerne større urenheter og kalk. Bruk en ren myk klut eller svamp.

Utsiden av ovnen: Bruk varmt såpevann og en myk klut for å fjerne urenheter, og tørk deretter av overflatene

.

Innsiden av ovnen: For smuss og skitt som er vanskelig å fjerne, kan du bruke konvensjonelle rengjøringsmidler. Når du bruker slike rengjøringsmidler, må du tørke grundig av ovnen med en våt klut for å fjerne alle spor av rengjøringsmidlene.

Tilbehør og riller: Rengjør med varmt såpevann og en fuktig klut. For smuss og skitt som er vanskelig å fjerne, anbefaler vi bløtlegging og bruk av en børste.

Hvis rengjøringsresultatene ikke er tilfredsstillende, gjentar du rengjøringsprosessen.

Bruk aldri aggressive eller slipende rengjøringsmidler og tilbehør (slipende svamper og vaskemidler, flekk- og rustfjernere, skrapere til glasskeramiske plater).

Ovnsutstyr kan vaskes i oppvaskmaskin.

Matrester (fett, sukker, protein) kan antennes under bruk av apparatet. Fjern derfor større biter av smuss fra ovnens interiør og tilbehør før hver bruk.

Automatisk rengjøring av ovn – pyrolyse

Denne funksjonen bruker høy temperatur til å forenkle rengjøring av ovnsrommet og noe av det medfølgende utstyret (dypt universalstekebrett, grunt stekebrett, stekerist, trådskinner).
Under rengjøringsprosessen forbrennes fettrester og andre matrester og reduseres til aske.

Ovnen har tre pyrolysenivåer (rengjøringsintensitet) med ulik varighet av prosessen:

Nivå

Rengjøringsintensitet

Rengjøringsformål

Programtid

1

Rask rengjøring

For mindre urenheter

2 timer

2

Rengjøring med middels intensitet

For merkbart store urenheter

3 timer

3

Intensiv rengjøring

For gjenstridige og vedvarende (eldre) urenheter

4 timer

Jo mer gjenstridig skitten er, desto høyere nivå bør man velge.

Forberedelse til pyrolytisk rengjøring

 • Fjern alle synlige fett- og matrester fra ovnsrommet.

 • Ta alltid ut skinnene/uttrekksskinnene og alt unødvendig utstyr.

 • Start alltid pyrolyseprosessen når ovnen har kjølt seg ned.

nastavitev_piro_bio21

1. Vri VALGBRYTEREN FOR OVNEN ti symbolet P. Symbolet PYro vil da vises i displayet.

nastavitev_piro stopnja_bio21

2. Trykk på knappen simbol_puščica levo_ilellersimbol_puščica desno_ilfor å velge ønsket rengjøringsintensitet/-nivå, og bekreft med knappen start I stop . Nedtellingen av programmets varighet vil starte.

nastavitev_piro Loc_bio21

3. Etter en viss tid vil ovnsdøren automatisk bli låst av sikkerhetsårsaker. Loc vil vises i displayet.

 • Det kan avgis ubehagelig lukt og røyk under pyrolyseprosessen, så vel som irriterende gasser. Sørg derfor for god ventilasjon av rommet, og ikke opphold deg for lenge i rommet. La ikke barn eller kjæledyr komme i nærheten av ovnen under prosessen.

 • Når den pyrolytiske rengjøringsprosessen er fullført og ovnen har kjølt seg ned, låses ovnsdøren automatisk opp.

 • Så snart ovnsrommet har kjølt seg helt ned, tørker du av med varmt såpeskum og en myk klut for å fjerne eventuelle rester (dvs. aske).

 • Ved gjennomsnittlig bruk av ovnen anbefaler vi at du kjører den pyrolytiske rengjøringsprosessen én gang i måneden.

Under pyrolyseprosessen kan mat- og fettrester antenne. Fjern derfor alle urenheter fra ovnsrommet før du starter prosessen.

Utsiden av ovnen vil bli svært varm under den pyrolytiske rengjøringsprosessen. Ta ikke på ovnsdøren, og heng aldri antennelige gjenstander, slik som kjøkkenkluter eller -håndklær, på dørhåndtaket.

Forsøk ikke å åpne døren mens den er låst (under pyrolyserengjøringen og når ovnen kjøler seg ned etter prosessen)! Rengjøringsprosessen kan avbrytes, og det er fare for brannskader!

Små dyr eller kjæledyr kan være spesielt følsomme for røyk. Vi anbefaler at du holder dem borte fra rommet under den pyrolytiske rengjøringsprosessen og at du lufter rommet godt så snart rengjøringsprosessen er fullført.

Pyrolytisk rengjøring av medfølgende tilbehør

 • Det medfølgende tilbehøret må kun rengjøres med pyrolyse hvis ovnen er utstyrt med trådstativskinner.

 • Sett tilbehøret inn i sporet på det andre eller tredje skinnenivået – bruk aldri det første skinnenivået.

 • Etter den pyrolytiske rengjøringen må du vente til utstyret har kjølt seg ned før du rengjør med såpeskum og en fuktig klut.

Hvis ovnen er utstyrt med uttrekkbare skinner, må ikke utstyret rengjøres med pyrolyse.

For å oppnå det beste rengjøringsresultatet anbefaler vi at du rengjør ovnen og tilbehøret/utstyret hver for seg. Når du bruker den pyrolytiske rengjøringsprosessen til å rengjøre utstyret, er det ikke sikkert at ovnsrommet er helt rent etter syklusen.

Hvis du ikke er fornøyd med rengjøringsresultatet, anbefaler vi at du gjentar prosessen.

Den automatiske pyrolytiske rengjøringsprosessen kan gjøre at ovnsrommet og tilbehøret misfarges og mister glansen. Dette påvirker ikke funksjonaliteten til ovnen eller tilbehøret/utstyret.

Fjern ledninger og fastemonterte uttrekkbare skinner

odstranitev vodil_bio21

AHold i skinnene på undersiden, og trekk dem mot midten av ovnsrommet.

BFjern dem fra åpningene øverst.

Når du fjerner skinnene, må du være forsiktig så du ikke skader emaljebelegget.

Fjern og sett tilbake ovnsdøren og glassrutene

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Først åpner du døra helt (så langt det går an).

2Ovnsdøren er festet til hengslene med spesielle støtter som også inkluderer sikkerhetsspaker. Drei sikkerhetsspakene mot døren med 90°. Lukk sakte døren til en 45° vinkel (i forhold til posisjonen til den helt lukkede døren); deretter løfter du døren og trekker den ut.

Glassruten på ovnsdøren kan rengjøres fra innsiden, men den må fjernes fra apparatets dør først. Fortsett først som beskrevet under punkt 2, men ikke fjern den.

3Fjern luftføreren. Hold den på venstre og høyre side av døren med hendene. Fjern den ved å trekke den litt mot deg.

4Hold dørglasset øverst i kanten og fjern det. Gjør det samme for den andre og tredje glassruten (avhengig av modell).

5Sett glassdøren på plass i motsatt rekkefølge.

Sett døren på plass i motsatt rekkefølge. Hvis døra ikke åpnes eller lukkes på riktig måte, må du kontrollere om hengslene er i flukt med hengselfestene.

Ovnsdørhengslet kan lukkes med betydelig kraft. Drei derfor alltid begge sikkerhetshendlene til støtten når du monterer eller tar ut døren til apparatet.

Myk lukking og åpning av dør

(modellavhengig)

Ovnsdøren er utstyrt med et system som demper dørlukkingskraften. Dette starter i 75-graders vinkel. Systemet sikrer enkel, stille og smidig lukking av døren. Et forsiktig trykk (til 15-graders vinkel i forhold til lukket dørposisjon) er nok til at døren automatisk lukkes mykt igjen.

Hvis du bruker for mye kraft når du lukker døren, vil systemets effekt reduseres, og det vil frakobles av sikkerhetshensyn.

Skifte lyspære

Lyspærer er forbruksvare og dekkes ikke av garantien. Før du skifter lyspære, må du ta ut alt tilbehør av ovnen.

Halogenlampe: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Skru av og fjern dekselet (mot klokkeretningen). Fjern halogenpæren.

2Bruk et flatt plastverktøy til å fjerne dekselet. Fjern halogenpæren.

Vær forsiktig så du ikke skader emaljebelegget.
Bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg selv.

Pass på at ovnen er slått av før du skifter lyspæren.

Feilsøkingstabell

Spesielle advarsler og feilrapportering

I garantiperioden skal produktet bare repareres av et verksted som er godkjent av produsenten.

Før du foretar operasjoner, må du koble fra strømmen ved enten å fjerne sikringen eller trekke apparatets støpsel ut av stikkontakten.

Eventuelle uautoriserte reparasjoner av apparatet kan føre til fare for elektrisk støt og kortslutning. Derfor må du ikke utføre dem. Overlat slikt arbeid til en ekspert eller en servicetekniker.

Hvis det oppstår mindre problemer med bruken av ovnen, kan du sjekke denne bruksanvisningen for å se om du selv kan løse problemet.

Hvis ovnen ikke fungerer som den skal, eller ikke fungerer i det hele tatt, på grunn av feilbetjening eller feilhåndtering, skal et besøk av en servicetekniker ikke være gratis, selv i garantiperioden.

Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse, og gi dem videre til eventuelle etterfølgende eiere eller brukere av ovnen.

Her er noen råd til hvordan du kan løse vanlige problemer.

Problem/feil

Årsak

Hovedsikringen i boligen utløses ofte.

Ta kontakt med en servicetekniker.

Ovnslyset virker ikke.

Fremgangsmåten ved skifting av lyspære er beskrevet i kapitlet Skifte lyspære.

Kontrollenheten reagerer ikke, skjermen er frosset.

Bryt strømmen til apparatet i noen minutter (løsne sikringen eller slå av hovedbryteren). Koble deretter til strømmen igjen, og slå på apparatet.

Feilkode ErrX vises.

Hvis det vises en tosifret feilkode, vises ErXX.

Det er en feil i den elektroniske moduloperasjonen. Koble apparatet fra strømnettet i noen minutter.

Hvis feilen fremdeles er indikert, må du ringe en servicetekniker.

Ta kontakt med autorisert tekniker hvis problemet vedvarer til tross for at instruksjonene ovenfor følges. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av vaskemaskinen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller må brukeren selv betale reparasjonsutgiftene.

KASSERING

kanta1_FACE_LIFT

Vår produktemballasje er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.

Egne notater

 

843433