INTEGREERITUD AHJU

KASUTUSJUHEND

Olulised ohutusjuhised

Me täname Teid usalduse eest meie seadme soetamisel.

See detailne juhend on lisatud seadmele, et muuta selle kasutamine võimalikult lihtsaks. Juhend võimaldab teil õppida oma uut seadet kasutama nii kiiresti kui võimalik.

Veenduge, et teie seade pole transpordi käigus saanud vigastada. Kui leiate transpordil tekkinud vigastusi, palun võtke koheselt müüjaga, kellelt Te seadme ostsite, ühendust või kohaliku laoga, kust seade tarniti. Telefoninumbri leiate arvelt või saatelehelt.

Paigaldamise ja ühendamise juhised on eraldi lehel.

Kasutamise, paigaldamise ja ühendamise juhendid on saadaval ka meie kodulehel:

http://www.gorenje.com

Järgmiseid sümboleid kasutatakse kogu juhendis ja nendel on järgnev tähendus:

Informatsioon, soovitus, nipp või nõuanne

Hoiatus – üldine oht

On tähtis, et te kasutusjuhendi hoolikalt läbi loeksite.

Ohutusnõuded

OLULISED OHUTUSALASED ABINÕUD – LUGEGE HOOLIKALT JUHENDIT JA JÄTKE SEE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

Seade peab olema ühendatud fikseetitud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Katkestamise meetod tuleb fikseeritud juhtmetele inkorporeerida juhtmeskeemi järgi.

Seadet ei tohi paigaldada dekoratiivse ukse taha ülekuumenemise vältimiseks.

Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude (ainult ühendusjuhtmega kodumasinate puhul) ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

Kasutamise ajal muutub seade kuumaks. Olge ettevaatlik, et vältida ahju sees olevate kütteelementide puudutamist.

Seda seadet võivad kasutada 8aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või ilma kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamisel ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega kasutajapoolset hooldust teostada.

HOIATUS: juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Noored lapsed tuleb hoida seadmest eemale.

HOIATUS! Seade ja mõned selle juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal väga kuumaks minna. Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist. Alla 8aastaseid lapsi tuleks seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.

Seade pole ettenähtud töötama väliste taimerite või spetsiaalsete juhtsüsteemide järgi.

Kasutage ainult selles ahjus kasutamiseks soovitatavat temperatuuriandurit.

Ärge kasutage ahjuukse klaasi/pliidi hingedega katete klaasi (nagu asjakohane) puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mis võib põhjustada klaasi purunemise.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupesureid ega kõrgsurvepesureid, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

HOIATUS: Enne lambi vahetamist kontrollige, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud, et hoida ära võimaliku elektrilööki.

Ärge kunagi valage vett otse ahjuõõne põhja. Temperatuurierinevused võivad emailikihti kahjustada.

Muud tähtsad ohutushoiatused

Seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel, nagu näiteks ruumi kütmiseks, lemmik- või muude loomade, paberi, riiete, taimede jne kuivatamiseks, kuna see võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.

Seade peab olema ühendatud fikseetitud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Ärge tõstke seadet ukse käepidemest kinni hoides.

Ahju uksehinged võivad liigse koormuse korral viga saada. Ärge seiske ega istuge avatud ahjuuksel ega nõjatuge sellele. Samuti ärge pange ahju uksele raskeid esemeid.

Kui selle seadme lähedal olevate muude seadmete toitejuhtmed takerduvad ahju uksesse, võivad need viga saada, mis omakorda võib tekitada lühise. Seetõttu veenduge, et muude seadmete toitejuhtmed oleksid alati ohutus kauguses.

Ahju uks muutub töötamise ajal väga kuumaks. Täiendavaks kaitseks on paigaldatud kolmas klaas, mis vähendab pinna välistemperatuuri (ainult osadel mudelitel).

Kontrollige, et ventilatsiooniavad poleks blokeeritud ega ummistunud.

Ärge vooderdage ahjuõõnt alumiiniumfooliumiga ega hoidke ahju põhjas küpsetusplaate ega muid kööginõusid. See takistab ja vähendab ahjus õhuringlust, aeglustab küpsemist ja hävitab emailikihi.

Küpsetamise ajal soovitame vältida ahjuukse avamist, kuna see suurendab elektritarbimist ja kondensaadi teket.

Küpsetamise protsessi lõpus ja küpsetamise ajal olge ahju ukse avamisel ettevaatlik, kuna sellega kaasneb põletamise oht.

Katlakivi kogunemise vältimiseks jätke ahjuuks pärast küpsetamist või ahju kasutamist lahti, et ahjuõõn jahtuks toatemperatuurini.

Puhastage ahju alles siis, kui see on täielikult maha jahtunud.

Erinevate seadmete või komponentide värvitoonide erinevused sama disainig toodete vahel võivad ilmneda mitmesuguste tegurite mõjul, näiteks erinevad nurgad, mille all seadmeid vaadatakse, erinevat värvi tausta, materjalide ja ruumi valgustuse tõttu.

Ärge kunagi valage vett ahjuõõne põhja. Temperatuurierinevused võivad emailikihti kahjustada.

Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Helistage volitatud teeninduskeskusesse.

Enne seadme ühendamist lugege instruktsioonid tähelepanelikult läbi. Seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tingitud vead ja remont ei kuulu garantii alla.

Kodumasina kirjeldus

Seadme funktsioonid ja varustus sõltuvad mudelist.

Teie seadme põhivarustusse kuuluvad juhtkaablid, madal küpsetusplaat ja rest.

aparat_opis_konvIL_A_bio21

1 Juhtseade

2 Ukse lüliti

3 Valgustus

4 Temperatuurianduri pesa

5 Juhised – küpsetustasandid

6 Andmesilt

7 Ahju uks

8 Ukse käepide

Andmesilt – tooteteave

Ahju servale on kinnitatud seadme põhiteavet sisaldav andmesilt. Täpse teabe seadme tüübi ja mudeli kohta leiate ka garantiilehelt.

napisna tablica_BIO21

1 Seerianumber

2 Mudel

3 Tüüp

4 Kaubamärk

5 Kood/ID

6 QR-kood (olenevalt mudelist)

7 Tehniline teave

8 Vastavusmärked/-sümbolid

Juhtseade

(vastavalt mudelile)

čelna plošča_bio21_il_A

 1. süsteemi valikunupp

 2. Gratineerimise, tühistamise või tagasiklahv

 3. Väärtuse vähendamise nupp

 4. Taimeri funktsiooni ja seadete nupp

 5. Väärtuse suurendamise nupp

 6. käivita I peata klahv kinnitamiseks, käivitamiseks või peatamiseks/peatamiseks

 7. Temperatuuriseadete nupp

 8. Näidik

Nupu reageerimisvõime suurendamiseks puudutage seda suurema sõrmepinnaga. Iga kord, kui vajutate klahvi, kinnitab seda lühike helisignaal.

Lükkamis-tõmbamisnupud

(vastavalt mudelile)

Vajutage kergelt nupule, kuni see välja hüppab, seejärel keerake seda.

Peale igat kasutuskorda keerake nupp tagasi „väljas" asendisse ja lükake sisse tagasi. Uputatavaid nuppe saab sisse tagasi lükata vaid „väljas” asendis.

Seadme varustus

Juhikud

 • Juhikud võimaldavad toitu valmistada või küpsetada resti viiel kõrgusel.

 • Juhikute kõrgusastmeid, kuhu resti saab sisestada, loetakse alt üles.

 • Juhikute tasemed 4 ja 5 on ette nähtud grillimiseks/röstimiseks.

 • Seadme sisestamisel peaks see õigesti pöörlema.

Traatjuhikud

žična vodila_bio21

Juhtkaablite puhul sisestage alati traat-/võrerest ja küpsetusplaadid iga juhiku taseme ülemise ja alumise osa vahele.

Fikseeritud väljatõmmatavad juhikud

(vastavalt mudelile)

teleskopska vodila_bio21

Tasemele 2 ja 4 võib paigaldada väljatõmmatavad juhikud.

Fikseeritud väljatõmmatavate juhikute korral pange rest või küpsetusplaat juhikule. Võite asetada traatresti otse küpsetusplaadile (madal või sügav universaalne küpsetusplaat) ja panna mõlemad samale juhikule; sellisel juhul toimib küpsetusplaat tilgaalusena.

Klõpsatavad väljatõmmatavad juhikud

(vastavalt mudelile)

flexi vodila_bio21

Klõpsuga väljatõmmatava juhiku saab sisestada mistahes ruumi kahe juhtmejuhiku vahele.
Asetage juhik sümmeetriliselt ahjuõõne vasakul ja paremal küljel olevatele juhtmejuhikutele. Esmalt ühendage juhiku ülemine klamber juhtmejuhiku juhtme alla. Seejärel vajutage alumine klamber õigesse asendisse kuni kuulete KLÕPSU.

MÄRKUS. Juhikuid saab kinnitada mis tahes kõrgusele juhikute kahe taseme vahel.

Klõpsatavat väljatõmmatavat juhikut ei saa paigaldada fikseeritud kahe tasemega osalisele pikendusele. Neid saab siiski paigaldada ühe tasemega osaliselt pikendatavatele juhikutele tasemetel 3–4 ja 4–5.

Veenduge, et väljatõmmatav juhik pöörleks õigesti ja pikeneks väljapoole, st ahjust välja.

Ahju ukse lüliti

(vastavalt mudelile)

Kui ahju uks avatakse ahju töötamise ajal, lülitab lüliti ahjuõõnes küttekeha ja ventilaatori välja. Kui uks on suletud, lülitab lüliti seadme uuesti sisse.

Jahutusventilaator

Seade on varustatud jahutusventilaatoriga, mis jahutab korpust, ust ja seadme juhtseadet. Pärast ahju väljalülitamist töötab jahutusventilaator ahju jahutamiseks veel lühikese aja.

Ahju seadmed ja tarvikud

(vastavalt mudelile)

resetka

TRAATREST kasutatakse grillimiseks/röstimiseks või küpsetatava toidu panni, küpsetusplaadi või küpsetusnõu toena.

Resti võrgul on turvariiv. Seetõttu tuleb ahjust välja tõmmates võreresti eestpoolt natuke üles tõsta.

nizek pekac

MADAL KÜPSETUSPLAAT kasutatakse lamedate ja väikeste tainast toodete valmistamiseks. Seda saab kasutada ka tilgaalusena.

Madal küpsetusplaat võib ahjus soojenedes deformeeruda. Kui see maha jahtub, võtab see algkuju tagasi. Selline deformeerumine ei mõjuta selle funktsionaalsust.

globok pekac

UNIVERSAALNE KÜPSETUSPLAAT kasutatakse köögiviljade röstimiseks ja mahlakate tainast toodete küpsetamiseks. Seda saab kasutada ka tilgaalusena.

Ärge kunagi sisestage universaalset sügavat küpsetusplaati küpsetamise ajaks esimesse juhikusse.

sonda_bio21

Temperatuuri ANDUR(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Seade ja mõned juurdepääsetavad osad kipuvad toiduvalmistamise ajal kuumaks minema.

Enne esmakordset kasutamist

 • Eemaldage ahjust tarvikud ja kõik pakendid (papp, vahtpolüstürool).

 • Pühkige ahju tarvikud ja sisustus niiske lapiga üle. Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi lappe või puhastusvahendeid.

 • Kuumutage tühja ahju umbes ühe tunni jooksul, nii et ülemine ja alumine küttesüsteem on temperatuuril 250 °C. Tunnete iseloomulikku uue ahju lõhna; seega õhutage selle protsessi ajal ruumi põhjalikult.

Esmakordne sisselülitamine

Pärast seadme ühendamist elektrivõrguga või pärast pikemat voolukatkestust kuvatakse ekraanil 12:00.

Kõigepealt valige ja kinnitage põhiseaded.

Nende muutmiseks puudutage nuppu simbol_puščica levo_ilvõisimbol_puščica desno_il. Kinnitage soovitud seadistus, vajutades mitme aja nuppu või käivitamis- I peatamisnuppu . Järgmist seadistust saab kohandada, kui olete eelmise seadistuse määranud ja kinnitanud.

nastavitev_ure_bio21_il

1. KELLA SEADISTAMINE
Kasutage simbol_puščica levo_il ja simbol_puščica desno_il klahve kella seadistamiseks (praegune kellaaeg). Esmalt seadistage ja kinnitage minutid; seejärel seadistage ja kinnitage tunnid. Kui vajutate ja hoiate all väärtuse reguleerimise klahvi, hakkab muudetav väärtus kiiremini kasvama.

Kella hilisemaks seadistamiseks või reguleerimiseks vaadake peatükki Lisafunktsioonid.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

2. EKRAANI HÄMARDI
Valguse keskmine intensiivsus on vaikesäte. Märk brh ja ekraani valguse intensiivsuse hetkel seadistatud väärtus kuvatakse ekraanil. Puudutage simbol_puščica levo_ilvõi simbol_puščica desno_ilklahvi, et valida ja kinnitada soovitud tase. Valgustugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage väärtuse seadistusklahve.

nastavitev_glas_bio21_il_a

3. HELISIGNAALI TUGEVUS
Keskmine helitugevus on vaikeseadistus. Märki Vol ja helisignaali helitugevuse hetkel seadistatud väärtust kuvatakse ekraanil. Puudutage simbol_puščica levo_ilvõi simbol_puščica desno_ilklahvi, et valida ja kinnitada soovitud tase. Helisignaale saab ka välja lülitada.

Kui valitud seadistused on kinnitatud, kuvatakse ekraanil kell (kui süsteemi valikuNUPP on asendis 0).

Seadistuste valimine

TOIDUVALMISTAMISE SÜSTEEMI VALIK

gumb_izklop_bio21_il

TOIDUVALMISTAMISE SÜSTEEMI valimiseks pöörake VALITSAT (vasakule ja paremale) (vt programmide tabelit).

Seadme funktsioonid ja varustus sõltuvad mudelist.

Sümbol

Kasutamine

predgretje_bio21

KIIRE EELSOOJENDUS
Seadistatud temperatuuri saavutamiseks võimalikult lühikese aja jooksul. Kui ahi on kuumenenud valitud temperatuurini, kostub lühike helisignaal. Sellele järgneb süsteemi seadistus, mida soovite oma toidu valmistamiseks kasutada. See funktsioon ei sobi toidu valmistamiseks.

sp. in zg. grelo_bio21

ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA KOOS VENTILAATORIGA
Toidu ühtlaseks küpsemiseks ühel restil ja sufleede valmistamiseks.

žar z vent._bio21

SUUR VENTILAATORIGA GRILL
Kodulindude ja suuremate lihalõikude röstimiseks röstri all.

simbol_airfry_bio21_il

INTENSIIVNE KÜPSETAMINE (ÕHUFRITTIMINE)
Selle toiduvalmistamismeetodi tulemusel saadakse krõbe koorik ilma rasva lisamata. See on tervislik kiirtoidu praadimise versioon, mille puhul on küpsetatud toidus vähem kaloreid. Sobib väiksemate lihalõikude, kala, köögiviljade ja külmutatud valmistoodete (friikartulid, kananagitsad) praadimiseks.
Tänu auru sissepritsele saavutatakse pinna parem pruunistumine ja toidu krõmpsuvus.

vroči zrak_bio21

KUUM ÕHK12
Kuum õhk võimaldab kuuma õhu paremat voolamist toidu ümber. Nii kuivatab see pinna ja tekitab paksema kooriku. Kasutage seda süsteemi liha, saiakeste ja köögiviljade küpsetamiseks ning toiduainete kuivatamiseks ühel või mitmel riiulil korraga. Tänu auru sissepritsele saavutatakse pinna parem pruunistumine ja toidu krõpsuvus.
Tänu auru sissepritsele saavutatakse pinna parem pruunistumine ja toidu krõmpsuvus.

oraito_simbol_gratin_bio21 Nendes süsteemides on võimalik kasutada gratineerimise funktsiooni (vt jaotist Toiduvalmistamise alustamine).

simbol_para_bio21Nende süsteemidega saate küpsetusprotsessile lisada auru. Süsteemi valimisel töötab põhifunktsioon. Veega küpsetusplaadi kasutamisel muudetakse funktsioon küpsetamiseks koos auru lisamisega (vt peatükki Töö alustamine).

simbol_vroči zrak z dod pare_bio21_il

zg. in sp. grelo_bio21

ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA
Kasutage seda süsteemi tavapäraseks küpsetamiseks ühel restil, sufleede valmistamiseks ja madalal temperatuuril küpsetamiseks (aeglane küpsetamine).
Tänu auru sissepritsele saavutatakse pinna parem pruunistumine ja toidu krõmpsuvus.

simbol_zg. in sp. grelo z dod pare_bio21_il

žar_bio21

SUUR GRILL
Selle süsteemi abil saate grillida suures koguses selliseid lamedaid toite nagu röstsai, võileivad, grillvorstid, kala, vardas toit jms, samuti gratineerimiseks ja kooriku pruunistamiseks. Ahjuõõne ülemises osas olevad küttekehad soojendavad kogu pinda ühtlaselt.
Maksimaalne lubatud temperatuur on 240 °C.

počasna peka_bio21

AEGLANE KÜPSETAMINE3
Liha, kala ja saiakeste õrnaks, aeglaseks ja ühtlaseks küpsetamiseks ühel restil. See küpsetusmeetod jätab lihasse suurema veesisalduse, muutes selle mahlasemaks ja pehmemaks, samal ajal kui saiakesed pruunistuvad/küpsevad ühtlaselt. Seda süsteemi kasutatakse temperatuurivahemikus 140 °C kuni 220 °C.

Seda kasutatakse ka energiatõhususe klass EN 60350-1 standardi määramiseks.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PITSASÜSTEEM
See süsteem on optimaalne suurema veesisaldusega pitsade ja saiakeste küpsetamiseks. Kasutage seda ühel restil küpsetamiseks, kui soovite, et toit valmiks kiiremini ja oleks krõmpsuvam.

peka zamrzjene hrane_bio21

KÜLMUTATUD TOIDU KÜPSETAMINE
See meetod võimaldab külmutatud toitu küpsetada lühema aja jooksul ilma eelsoojendamiseta. Optimaalne eelküpsetatud külmutatud toodete (pagaritooted, sarvesaiad, lasanje, friikartulid, kananagitsad), liha ja köögiviljade küpsetamiseks.

odtaljevanje_bio21

SULATAMINE
Kasutage seda funktsiooni külmutatud toidu (koogid, kondiitritooted, sai, kuklid ja sügavkülmutatud puuviljad) kontrollitud sulatamiseks. Sulatamisprotsessi ajal pöörake toitu ümber, segage seda ja eraldage kõik kokkukülmunud tükid. Mikrobioloogilise ohutuse tagamiseks soovitame liha ja muud õrna tekstuuriga toitu sulatada aeglaselt külmikus.

aqua_bio21

PUHASTAMINE – AQUA CLEAN
See programm hõlbustab plekkide eemaldamist ahjust.

simbol_lička_bio21

AHJU VALGUSTUS:
Ahju tuli lülitatakse sisse, kui süsteem on valitud või kui nupp on pööratud valgustusasendisse.

TOIDUVALMISTAMISE TEMPERATUURI SEADISTAMINE

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Keerake nuppu, et valida soovitud TEMPERATUUR.

TAIMERI FUNKTSIOONID

Pöörake NUPPU, et seadistada soovitud SÜSTEEM ja TEMPERATUUR. Puudutage mitu korda klahvi taimeri funktsiooni seadistamiseks.

nastavitev_ure_bio21_il_b

Viimase 10 minuti jooksul enne seadistatud aja möödumist kuvatakse järelejäänud aeg ühesekundiliste intervallidega.

simbol_ura_bio21

Ajastatud toiduvalmistamine
Selles režiimis saate seadistada ahju töötamise kestuse (toiduvalmistamisaeg).
Puudutage mitu korda klahvi. Sümbol simbol_ura_bio21 kuvatakse seadme ekraanil. Puudutage simbol_puščica levo_il või simbol_puščica desno_il soovitud tööaja seadistamiseks. Esmalt seadistage ja kinnitage minutid; seejärel seadistage ja kinnitage tunnid. Puudutage käivita I peata klahvi seadistuste kinnitamiseks.
Ahju töö alustamiseks puudutage nuppu käivita I peata klahvi.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Viitstardi seadistamine

Viitkäivitust ei saa grillile ja ventilaatorisüsteemiga grillile seadistada.

Kasutage seda funktsiooni, kui soovite ahjus toitu valmistada teatava aja möödumisel. Asetage toit ahju, seejärel määrake süsteem ja temperatuur. Selle järel määrake programmi kestus ja aeg, millal soovite, et toit valmis oleks.

Näide:
Praegune kellaaeg: keskpäev
Toiduvalmistamise aeg: 2 tundi
Toiduvalmistamise lõpp: 18.00

Puudutage mitu korda klahvi. Ekraanile ilmub toiduvalmistamise kestuse sümbol. Puudutage simbol_puščica levo_il või simbol_puščica desno_il programmi (toiduvalmistamise) kestuse seadistamiseks simbol_ura_bio21 (antud juhul on see 2:00). Esmalt seadistage ja kinnitage minutid; seejärel seadistage ja kinnitage tunnid. Kinnitage seadistus, vajutades käivita I peata klahvi. Topeltpuudutage uuesti ikooni mitu korda, et seadistada aeg, millal soovite, et toit oleks valmis (antud juhul on see kell 18.00 ehk õhtul kell 6). Kinnitage valik. Soovitud toiduvalmistamise lõpuaeg ilmub ekraanile (18:00). Puudutage käivita I peata klahvi, et seadistus kinnitada.

Puudutage käivita I peata klahvi, et alustada ahju tööd.

Sisselülitamist oodates on ahi osalises ooterežiimis. Näidik on hämardatud ning ventilaatorisüsteem ja ahju valgustus on kogu aeg sisse lülitatud. Ahi lülitub valitud seadistustel automaatselt sisse (antud juhul 16:00 või 4 p.m). Ahi lülitub määratud ajal välja (antud juhul on see 18:00 või 6 p.m).

Ekraanil vahelduvad toiduvalmistamise lõpuaeg ja kell.

Pärast määratud aja möödumist lõpetab ahi automaatselt töö. Kuvatakse vaheldumisi sümboleid „Lõpp“ ja 00:00 . Kõlab helisignaal, mille võite suvalist klahvi puudutades välja lülitada. Ühe minuti pärast lülitub helisignaal automaatselt välja.

See funktsioon ei sobi toidu jaoks, mille valmistamiseks on vaja ahju eelnevalt soojendada.

Riknevat toitu ei tohiks ahjus pikalt hoida.

Enne selle režiimi kasutamist kontrollige, kas seadme kell on õigesti seadistatud.

simbol_alarm_bio21_il

Minutilugeja seadistamine
Minutilugejat saab kasutada sõltumatult ahju tööst. Pikim võimalik seadistusaeg on 24 tundi. Puudutage mitu korda topelt (topeltpuudutus), kuni sümbol ilmub ekraanile. Puudutage simbol_puščica levo_il või simbol_puščica desno_il minutilugeja seadistamiseks. Esmalt seadistage ja kinnitage minutid; seejärel seadistage ja kinnitage tunnid.
Kui seadistatud aeg saab läbi, kostab helisignaal, mille saate välja lülitada, vajutades mistahes klahvi. Ühe minuti pärast lülitatakse helisignaal automaatselt välja.

Kui viitkäivitus on määratud, saate minutilugeja seadistada, puudutades kolm korda mitme aja nuppu .

Taimeri funktsiooni seadistamisel saate väärtuse lähtestada, puudutades samaaegselt klahve simbol_puščica levo_ilja simbol_puščica desno_il. Kinnitage seadistus, vajutades sisse-väljalülitamise klahvi.

Viimati kasutatud taimeri funktsioonide väärtused salvestatakse ja pakutakse eelseadistatud väärtustena välja järgmisel korral, kui taimerit kasutate. Need seadistused saab ka deaktiveerida (vt jaotist „Lisafunktsioonide valik“, adaptiivne funktsioon).

Toiduvalmistamise protsessi käivitamine

simbol_start stop_bio21_il

Kriips käivita I peata klahvi kohal põleb osaliselt. Seadistatud programmi käivitamiseks vajutage seda klahvi.
Programmi töötamise ajal süttib klahvi kohal olev kriips eredamalt (on täielikult valgustatud).
Kui seadistatud temperatuur on saavutatud, simbol_temperaturaC_BIO21 kuvatakse mõneks sekundiks ekraanile ja kostab helisignaal.

Küpsetusprotsessi ajal saate muuta SÜSTEEMI, TEMPERATUURI ja TAIMERIFUNKTSIOONE.

Kui taimeri funktsiooni pole valitud, kuvatakse ekraanil toiduvalmistamisaeg.

simbol_gratin_bio21_il

Extra gratin
Funktsiooni saab käivitada alles pärast seda, kui ahi on töötanud 10 minutit (kriips gratin klahvi kohal on osaliselt/hämaralt valgustatud). Kui funktsioon on kinnitatud, kuvatakse ekraanil küpsetusaeg 10 minutit (10:00). Puudutage simbol_puščica levo_ilvõisimbol_puščica desno_ilklahvi gratääni kestuse seadistamiseks.
Funktsiooni saab deaktiveerida ka gratin klahviga.

Funktsiooni kasutatakse toiduvalmistamise viimases etapis või kui lisate toidule kastme (vedel), hõõrute toidule kuiva segu või kui soovite pinda veelgi pruunistada. Gratineerimisprotsessi käigus tekib toidule kuldpruun koorik, mis kaitseb toitu kuivamise eest, andes samas ka meeldivama välimuse ja parema maitse.

uporaba_entry steam_bio21

Küpsetamine auru lisamisegasimbol_para_bio21
Aurude sissepritse põhjustab pinna paremat pruunistumist ja annab krõmpsuvama kooriku.
Süsteemides, kus saab auru lisada või süstida,asetage madal küpsetusplaat kõige madalamal asuvasse juhikusse, kui ahi on veel jahe. Valage ahjuplaadile maksimaalselt 2 dl vett. Asetage küpsetatav toit järgmisele tasandile ja käivitage süsteem.

Kui kasutate sügavat küpsetusplaati, sisestage see ühe taseme võrra kõrgemale, kui on soovitatud seadistuste tabelis.
Funktsiooni optimaalseks toimimiseks ärge avage ahju ust ega lisage toiduvalmistamise ajal vett.

Toiduvalmistamise lõpp ja ahju väljalülitamine

Vajutage sisse-väljalülitamise klahvi, et küpsetusprotsess peatada. End kuvatakse ekraanil ja kõlab helisignaal.

Keerake TOIDUVALMISTAMISE SÜSTEEMI NUPP asendisse "0".

Pärast toiduvalmistamist peatatakse ja kustutatakse ka kõik taimeri seadistused, välja arvatud minutilugeja. Kuvatakse kellaaeg (kell).

Pärast ahju kasutamist võib kondensaadikanalisse (ukse alla) jääda veidi vett. Pühkige kanal käsna või lapiga üle.

Üldiste seadistuste valimine

Keerake TOIDUVALMISTAMISE SÜSTEEMI NUPP asendisse "0".

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage mitme aja nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. SEtt kuvatakse näidikul mõneks sekundiks. Seejärel kuvatakse lisafunktsioonide menüü.

nastavitev_dodatne fun_bio21_il

Kasutage simbol_puščica levo_ilvõisimbol_puščica desno_ilnuppe menüüs navigeerimiseks. Kinnitage seadistus, vajutades sisse-väljalülitamise või mitu korda klahvi. Lisafunktsioonide menüüst väljumiseks puudutage gratin klahvi.

nastavitev_ure_bio21_il_a

1. Kuvatakse kell
Kasutage nuppu simbol_puščica levo_iljasimbol_puščica desno_ilkella seadistamiseks. CLoc kuvatakse näidikul. Pärast kinnitamist saate valida 12tunnise ja 24tunnise näidiku vahel. Kinnitage seadistatud kell/kellaaeg. Kõigepealt määrake ja kinnitage minutid, seejärel määrake ja kinnitage tunnid.

nastavitev_glas_bio21_il_a

2. Helisignaali helitugevus
Valige kolme helitugevuse taseme vahel. Valige Vol seadistus. Puudutage simbol_puščica levo_ilvõi simbol_puščica desno_ilsoovitud taseme valimiseks ja kinnitage. Helisignaale saab ka välja lülitada.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

3. Näidiku valgustus
Valige kolme valgustugevuse taseme vahel. Valige seadistus brh . Puudutage mitme aja simbol_puščica levo_ilvõi simbol_puščica desno_ilsoovitud taseme valimiseks ja kinnitage. Valgustugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage väärtuse seadistamise nuppe.

nastavitev_nočni način_bio21_a

4. Ekraan — öörežiim
See funktsioon hämardab ekraani automaatselt (lülitub ekraani kõrgelt valgustustasemelt madalaimale) öötundide ajaks (20:00—6:00). Valige nGht seadistus. Puudutage simbol_puščica levo_ilvõi simbol_puščica desno_ilklahvi, et valida soovitud öine ekraanivalgustus ja kinnitage.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_a

5. Ootel
See funktsioon lülitab kella näidiku automaatselt sisse või välja. Valige seadistus hidE . Puudutage mitme ajasimbol_puščica levo_ilvõisimbol_puščica desno_il, et valida sees (on) või väljas (off),ja kinnitage.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_a

6. Adaptiivne funktsioon
See funktsioon võimaldab reguleerida määratud küpsetusaega. Funktsioon on tehase vaikeseadena deaktiveeritud, kuid seda saab ka aktiveerida.
Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse küpsetusprogrammi viimased seadistused. Kasutatakse viimase toiduvalmistamisseansi väärtusi.
AdPt kuvatakse seadme ekraanil. Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage simbol_puščica levo_ilvõisimbol_puščica desno_ilklahvi, et valida väljas. Funktsiooni taasaktiveerimiseks järgige sama protseduuri. Valige sees seadme ekraanil.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_a

7. Tehaseseaded
See funktsioon võimaldab seadme tehaseseadetele lähtestada. FAct kuvatakse näidikul. Puudutage mitme aja simbol_puščica levo_ilvõi simbol_puščica desno_il , et valida rES tehaseseaded, ja kinnitamiseks vajutage ja hoidke all käivitamis- I peatamisnuppu . Hoidke nuppu all, kuni kõik valgustatud kriipsud kaovad.

Pärast elektrikatkestust või pärast seadme väljalülitamist jäävad funktsioonide lisaseaded salvestatuks vaid paariks minutiks. Seejärel lähtestatakse kõik seaded, välja arvatud helisignaali tugevus ja näidiku hämardi, tehaseseadetele.

Üldised näpunäited ja nõuanded küpsetamiseks

 • Eemaldage küpsetamise ajal ahjust kõik mittevajalikud seadmed.

 • Kasutage kuumakindlaid mittepeegeldavast materjalist seadmeid (kaasasolevad küpsetusplaadid, kandikud ja nõud, emailiga kaetud kööginõud, karastatud klaasist kööginõud). Heledad materjalid (roostevaba teras või alumiinium) peegeldavad soojust. Seetõttu on nende kasutamisel toiduainete termiline töötlemine vähemtõhus.

 • Sisestage küpsetusplaadid ja alused alati juhikute lõpuni välja. Restil küpsetades pange küpsetusnõud või alused resti keskele.

 • Toidu optimaalseks valmistamiseks soovitame järgida toiduvalmistamise tabelis toodud juhiseid. Valige madalaim näidatud temperatuur ja lühim näidatud küpsetusaeg. Kui see aeg saab läbi, kontrollige tulemust ja kohandage seejärel seadeid vastavalt vajadusele.

 • Kui see pole just hädavajalik, ärge küpsetamise ajal ahju ust avage.

 • Ärge asetage küpsetusplaate otse ahju põhjale.

 • Ärge kasutage seadme töötamise ajal universaalset sügavat küpsetusplaati 1. juhiku tasemel.

 • Ärge katke ahjuõõne põhja ega traatresti alumiiniumfooliumiga.

 • Pikemate toiduvalmistamise programmide kasutamisel võite ahju välja lülitada umbes 10 minutit enne toiduvalmistamise aja lõppu ja kasutada toidu lõplikuks valmimiseks ahju kogunenud soojust.

 • Pange küpsetusnõud alati restile.

 • Kui küpsetate korraga mitmel tasemel, pange universaalne sügav küpsetusplaat madalamale tasemele.

 • Kui küpsetate vanemate kokaraamatute retseptide järgi, kasutage alumist ja ülemist küttekeha (nagu tavapärases ahjus) ja seadistage temperatuur 10 °C võrra retseptis näidatust madalamaks.

 • Kui kasutate pärgamentpaberit, veenduge, et see oleks vastupidav kõrgetele temperatuuridele. Kärpige seda alati vastavalt olukorrale. Pärgamentpaber takistab toidu kleepumist küpsetusplaadile ja muudab toidu küpsetusplaadilt eemaldamise lihtsamaks.

 • Suurema veesisalduse ja suuremate lihalõikude või saiakeste küpsetamisel tekib ahjus palju auru, mis omakorda võib ahju uksele kondenseeruda. See on tavaline nähtus, mis ei mõjuta seadme tööd. Pärast küpsetamist pühkige uks ja ukseklaas kuivaks.

 • Küpsetades otse restil, sisestage universaalne sügav alus ühe taseme võrra madalamale, et see toimiks tilgasalusena.

Ahju kiire eelsoojendamine: Kuumutage ahju ainult siis, kui seda nõuab käesolevas kasutusjuhendis toodud retsept. Kui kasutate kiire eelsoojendamise funktsiooni, ärge pange toitu ahju enne, kui ahi on täielikult soojenenud. Temperatuur mõjutab oluliselt lõpptulemust. Kiiret eelsoojendamist soovitatakse õrnade lihalõikude (välisfilee) ning pärmijuuretisega ja biskviittaina puhul, mis vajavad lühemat küpsetusaega. Tühja ahju kuumutamine kulutab palju energiat. Seetõttu soovitame võimaluse korral valmistada mitu rooga järjest või korraga mitu rooga.

Õrnküpsetus – GentleBake: võimaldab aeglast ja kontrollitud küpsetamist madalal temperatuuril. Lihamahlad jaotuvad ühtlaselt ning liha jääb mahlane ja pehme. SlowBake'i aeglane küpsetusmeetod sobib õrnade kondita lihalõikude jaoks. Enne aeglast küpsetamist pruunistage liha praepannil põhjalikult igast küljest.

Toiduvalmistamise tabel

MÄRKUS: Nõud, mis nõuavad täielikult eelsoojendatud ahju, on tabelis näidatud ühe tärniga * . Nõud, mille jaoks piisab 5-minutilisest eelsoojendustsüklist, on tabelis näidatud kahe tärniga **. Sellisel juhul ärge kasutage kiiret eelsoojendusrežiimi.

Roog

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

SAIAKESED JA PAGARITOOTED

Vormisaiakesed/koogid

Biskviitkook

3

počasna peka_bio21

150

30-40

täidisega pirukas

1

zg. in sp. grelo_bio21

170

90-120

marmorkook

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

pärmiga kergitatud tainast kook, Gugelhupf (vormikook, keeks)

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

lahtine pirukas, kook

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

šokolaadikook

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

saiakesed küpsetusplaatidel ja -alustel

struudel

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

strudel, külmutatud

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

rullbiskviit

3

vroči zrak_bio21

+ küpsetusplaat veega

170-180 *

13-18

Buchteln

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

küpsised

muffinid

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

20-30

muffinid, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

145

40-50

pärmiga kergitatud väikeküpsetis

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

pärmiga kergitatud väikeküpsetis, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

lehttainas

3

počasna peka_bio21

170

30-40

lehttainas, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

küpsised

pagarikoti abil valmistatud küpsised

3

zg. in sp. grelo_bio21

140

30-40

pagarikoti abil valmistatud küpsised, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

140

45-55

pagarikoti abil valmistatud küpsised, 3 tasemel

1, 4, 5

vroči zrak_bio21

145 *

50-60

küpsised

3

počasna peka_bio21

140

20-30

küpsised, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

besee

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

besee, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

makroonid

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

makroonid, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

leib/sai

taina kergitamine

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

leib/sai küpsetusplaadil

2

zg. in sp. grelo_bio21

+ küpsetusplaat veega

190-200

40-55

leib/sai küpsetusplaadil, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

vormileib/-sai

2

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

vormileib/-sai, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

lameleib/-sai (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

värsked saiakesed (Semmel/hommikusaiakesed)

3

zg. in sp. grelo_bio21

+ küpsetusplaat veega

200-210

10-15

värsked saiakesed (Semmel/hommikusaiakesed), 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

röstsai/-leib

5

žar_bio21

230

4-7

lahtised võileivad

5

žar_bio21

230

3-5

pitsa ja muud road

pitsa

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pitsa, 2 resti tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

külmutatud pitsa

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220 *

10-25

külmutatud pitsa, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220 *

10-25

soolane pirukas, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

LIHA

veise- ja vasikaliha

veisepraad (puusatükk, ristluutükk), 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

keedetud veiseliha, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

seljatükk, keskmise küpsusastmega, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

veisepraad, aeglaselt küpsetatud

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

veisesteigid, valmis küpsetatud, paksus 4 cm

4

žar_bio21

220-230

25-30

burgerid, paksus 3 cm

4

žar_bio21

220-230

25-35

vasikapraad, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

sealiha

seapraad, rümp, 1,5 kg

3

počasna peka_bio21

170-180

90-110

seapraad, kints, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

seafilee, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

seapraad, aeglaselt küpsetatud

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

searibid, aeglaselt küpsetatud

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

seakarbonaad, paksus 3 cm

4

žar_bio21

220-230

20-25

kodulinnuliha

perutnina, 1,2–2,0 kg

2

žar z vent._bio21

200-220

60-80

linnuliha täidisega, 1,5 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

kodulinnuliha, rinnatükk

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

kana

3

žar z vent._bio21

210-220

30-45

kanatiivad

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

30-45

kodulinnuliha, rinnatükk, aeglaselt küpsetatud

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

liharoad

pikkpoiss, 1 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

grillvorstid, bratwurst

4

žar_bio21

230 **

8-15

KALA JA MEREANNID

terve kala, 350 g

4

žar z vent._bio21

230-240

12-20

kalafilee, paksus 1 cm

4

žar_bio21

220-230

8-12

kalasteik, paksus 2 cm

4

žar_bio21

220-230

10-15

kammkarbid

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

krevetid

4

žar_bio21

230 *

3-10

KÖÖGIVILJAD

ahjukartulid, lõigud

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

30-40

ahjukartulid, poolitatud

3

simbol_airfry_bio21_il

+ küpsetusplaat veega

200-210 *

40-50

täidisega kartul (munderkartul)

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

friikartulid, kodused

4

simbol_airfry_bio21_il

210–220 *

20-30

köögiviljasegu, lõigud

3

simbol_airfry_bio21_il

+ küpsetusplaat veega

190-200

30-40

täidisega köögiviljad

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

TAVATOOTED – KÜLMUTATUD

friikartulid

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

friikartulid, 2 tasemel

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

Kanamedaljonid

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

Kalapulgad

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

lasanje, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

tükeldatud köögiviljad

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

sarvesaiad

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

KÜPSETATUD MAGUSTOIDUD, SUFLEED JA GRATÄÄNID

kartulimoussaka

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

lasanje

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

küpsetatud magustoit

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

magus suflee

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

gratineeeritud road

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

täidisega tortillad, enchilada

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

grilljuust

4

žar_bio21

230 **

6-9

MUU

säilitamine

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

steriliseerimine

3

vroči zrak_bio21

125

30

toiduvalmistamine veevannis (bain-marie)

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

uuesti soojendamine

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

taldriku soojendamine

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Toiduvalmistamine temperatuurianduriga (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(vastavalt mudelile)

Temperatuuriandur võimaldab toidu valmistamise ajal toidu sisetemperatuuri täpselt jälgida.

Temperatuuriandur ei tohiks olla kütteelementide vahetus läheduses.

priklop sonda_bio21

1Torgake anduri metallots toidu kõige paksemasse ossa.

2Ühendage sondi pistik ahjuõõne esiosas, üleval paremas nurgas asuvasse pessa (vt joonist). SEnS kuvatakse seadme ekraanil.

MÄRKUS. Anduri pistikupessa sisestamisel kustutatakse ahju eelseadistatud funktsioonid.

3Valige soovitud süsteem ja küpsetustemperatuur (temperatuurivahemikus kuni 230 °C). Näidikul kuvatakse töötamise sümbol ja eelseadistatud temperatuur. Temperatuuri muutmiseks kasutage nuppu simbol_puščica levo_ilvõi simbol_puščica desno_il . Valige toidu soovitud sisetemperatuur (temperatuurivahemikus 30–99 °C).

MÄRKUS. Anduri kasutamisel pole toiduvalmistamise aja määramine võimalik.

4Kinnitage seadistus, vajutades käivitamis- I peatamisnuppu .

5Kui seadistatud sisetemperatuur on saavutatud, lakkab ahi töötamast. „Lõpp“ (End) kuvatakse näidikul. Kõlab helisignaal, mille võite suvalist klahvi puudutades välja lülitada. Ühe minuti pärast lülitub helisignaal automaatselt välja.

Küpsetamise ajal vahelduvad ekraanil seadistatud ja praegune toidu sisetemperatuur. Küpsetamise ajal saate muuta küpsetamistemperatuuri või toidu soovitud sisetemperatuuri. Seadistuse kinnitamiseks puudutage sisse I väljalülitamise klahvi.

Anduri õige kasutamine toidu tüübi järgi:

 • kodulinnuliha: torgake andur rinna kõige paksemasse ossa;

 • punane liha: torgake andur taisesse kohta, kus pole rasva;

 • väiksemad kondiga tükid: torgake andur piki luud;

 • kala: torgake andur pea taha selgroo suunas.

Pärast kasutamist eemaldage andur ettevaatlikult toidust, eemaldage pistik ahjuõõnes olevast pistikupesast ja puhastage see.

Kui te andurit ei kasuta, eemaldage see ahjust.

Erinevate lihaliikide soovitatav küpsusaste

Toidu tüübid

sinine (toores)

poolküps

keskmise küpsusastmega

keskmise kuni valmis küpsusastmega

valmis küpsusaste

VEISELIHA

veiseliha, grillitud

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

veiseliha, seljatükk

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

röstitud veiseliha/rümp

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burgerid

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

VASIKALIHA

vasikaliha, seljatükk

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

vasikaliha, rümp

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

SEALIHA

röst, kael

/

/

/

65-70

75-85

sealiha, ristluutükk

/

/

/

60-69

/

pikkpoiss

/

/

/

/

80-85

LAMMAS

talleliha

/

60-65

66-71

72-76

77-80

LAMMAS

lambaliha

/

60-65

66-71

72-76

77-80

KITSELIHA

kitseliha

/

60-65

66-71

72-76

77-80

LINNULIHA

kodulins, terve

/

/

/

/

82-90

kodulinnuliha, rinnatükk

/

/

/

/

62-65

KALA JA MEREANNID

forell

/

/

/

62-65

/

tuunikala

/

/

/

55-60

/

lõhe

/

/

/

52-55

/

Hooldus ja puhastamine

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake, kuni seade jahtub.

Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada.

Puhastamise hõlbustamiseks on ahjuõõn ja küpsetusplaat ja alus kaetud spetsiaalse emailiga sileda ja vastupidava pinna tagamiseks.

Puhastage seadet regulaarselt ning suurema mustuse ja katlakivi eemaldamiseks kasutage sooja vett ja nõudepesuvahendit. Kasutage puhast pehmet lappi või käsna.

Seadme välispind: mustuse eemaldamiseks kasutage kuuma seebivahtu ja pehmet lappi, seejärel pühkige pinnad

kuivaks.

Seadme sisemus: raske mustuse ja tahma eemaldamiseks kasutage tavalisi ahjupuhastusvahendeid. Selliste puhastusvahendite kasutamisel pühkige seadet põhjalikult niiske lapiga, et eemaldada kõik puhastusjäägid.

Lisatarvikud ja juhikud: puhastage kuuma seebivahu ja niiske lapiga. Raskesti eemaldatava mustuse puhul soovitame kasutada eelnevat leotamist ja harjamist.

Kui puhastamise tulemu ei rahulda, korrake puhastamise protsessi.

Ärge kunagi kasutage tugeva toimega või abrasiivseid puhastusvahendeid ja tarvikuid (abrasiivsed käsnad ja pesuained, pleki- ja rooste-eemaldid, klaaskeraamiliste pliitide kaabitsad).

Ahju seadmed on nõudepesumasinas pestavad.

Toidujäägid (rasv, suhkur, valk) võivad seadme kasutamise ajal süttida. Seetõttu eemaldage enne iga kasutust ahju sisemusest ja tarvikutestt suurem mustus.

Aqua Clean programmi kasutamine ahju puhastamiseks

See programm lihtsustab plekkide eemaldamist ahju sisemusest.
Funktsioon on kõige tõhusam, kui seda kasutatakse regulaarselt pärast iga kasutuskorda.
Enne puhastusprogrammi käivitamist eemaldage ahju sisemusest kõik suured nähtavad mustuse ja toidujäägid.

čiščenje_aqua_bio21

1Asetage madal küpsetusplaat esimesele siinitasandile ja valage sellele 0,4 liitrit kuuma vett.

2Keerake TOIDUVALMISTAMISSÜSTEEMI NUPP asendisse Aqua Cleanaqua_bio21. Seadistage TEMPERATUURINUPP temperatuurile 80 °C.

3Käivitage programm pooleks tunniks.

4Kui programm on lõpuni viidud, eemaldage ettevaatlikult küpsetusplaat, kasutades ahjukindaid (küpsetusplaadil võib olla veel vett). Eemaldage plekid niiske lapi ja seebiveega. Pühkige seadet põhjalikult niiske lapiga, et eemaldada kõik puhastusjäägid.

Kui puhastusprotsess ei olnud edukas (eriti raske mustuse korral), siis korrake seda.

Kasutage Aqua Clean süsteemi, kui ahi on täielikult jahtunud.

Traadist ja fikseeritud väljatõmmatavate (pikendatavate) juhikute eemaldamine

odstranitev vodil_bio21

AHoidke juhikuid alt poolt ja tõmmake neid ahju keskosa poole.

BEemaldage need ülaosas olevatest avadest.

Juhikute eemaldamisel jälgige, et emailkiht viga ei saaks.

Ahju ukse ja klaasipaneelide eemaldamine ja asendamine

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Esmalt avage uks (nii palju kui võimalik).

2Ahju uks on hingede külge kinnitatud spetsiaalsete tugede abil, mis sisaldavad ka turvakange. Pöörake turvakange ukse suunas 90°. Sulgege uks aeglaselt 45° nurga all (täielikult suletud ukse asendi suhtes); siis tõstke uks üles ja tõmmake see välja.

Ahju ukse klaaspaneeli saab puhastada seestpoolt, kuid see tuleb kõigepealt seadme uksest eemaldada. Esmalt toimige vastavalt punktile 2, kuid ärge klaasi eemaldage.

3Eemaldage õhujuhik. Hoidke ust kätega vasakult ja paremalt küljelt. Eemaldage see kergelt enda poole tõmmates.

4Hoidke ukse klaasi ülemisest servast ja eemaldage see. Teise ja kolmanda klaaspinna puhul toimige samamoodi (olenevalt mudelist).

5Klaaside tagasi paigaldamiseks järgige vastupidist järjekorda.

Ukse tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras. Kui uks ei avane või ei sulgu korralikult, siis kontrollige kas hinged paiknevad hinge pesadega samal joonel.

Ahju ukse hinge sulgemiseks võib vaja olla märkimisväärset jõudu. Seetõttu pöörake seadme ukse paigaldamisel või eemaldamisel mõlemad kaitsekangid alati toe peale.

Ukse vaikne sulgemine ja avamine

(vastavalt mudelile)

Ahju uks on varustatud süsteemiga, mis summutab ukse sulgemisjõu, alustades 75kraadise nurga alt. See võimaldab ust lihtsalt, vaikselt ja õrnalt avada ja sulgeda. Piisab õrnast surumisest (15° nurga all suletud ukse asendi suhtes), et uks sulguks automaatselt ja vaikselt.

Kui ukse sulgemiseks rakendatav jõud on liiga tugev, väheneb süsteemi mõju või süsteemist võidakse ohutuse nimel mööda minna.

Lambi vahetamine

Pirn on kulumaterjal ja seetõttu ei kuulu garantii alla. Enne pirni vahetamist eemaldage ahjust kõik tarvikud.

Halogeenlamp: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Keerake kate lahti ja eemaldage see (vastupäeva). Eemaldage halogeenpirn.

2Katte eemaldamiseks kasutage lamedat plasttööriista. Eemaldage halogeenpirn.

Ärge kahjustage emailikihti.
Enda põletamise vältimiseks kasutage kaitsevahendeid.

Asendage lambipirn ainult siis, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.

Rikkeotsingu ja tõrgete tabel

Erihoiatused ja veateated

Garantiiperioodi ajal tohivad mistahes remonti teostada vaid volitatud hooldustöökojad.

Enne mistahes remondi alustamist kontrollige, et seade on vooluvõrgust välja lülitatud, selleks eemaldage kaitse või tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

Seadme omavoliline remont võib tekitada elektrilöögi ja lühise ohtu; seetõttu ärge seda tehke. Jätke selline töö asjatundja või hooldustehniku ​​hooleks.

Seadme kasutamisel tekkivate väikeste probleemide korral vaadake sellest juhendist, kas saate probleemi ise lahendada.

Kui seade ei tööta korralikult või on sobimatu kasutamise või käsitsemise tõttu üldse ebapiisav, ei ole hooldustehniku ​​kohalekutsumine tasuta isegi garantiiaja jooksul.

Hoidke juhised hiljem kasutamiseks alles ja andke need üle seadme edaspidistele omanikele või kasutajatele.

Järgnevalt on toodud mõned soovitused lihtsamate probleemide kõrvaldamiseks.

Probleem/viga

Põhjus

Teie kodu peakaitse põleb sageli läbi.

Kutsuge hooldustehnik.

Ahju valgustus ei tööta.

Ahju lambipirni vahetamise protsessi on kirjeldatud jaotises „Pirni vahetamine“.

Juhtseade ei reageeri, ekraan on tardunud.

Ühendage seade mõneks minutiks vooluvõrgust lahti (vabastage kaitse või lülitage pealüliti välja); seejärel ühendage seade uuesti ja lülitage see sisse.

Kuvatakse veakood ErrX .

Kahekohalise veakoodi korral kuvatakse ErXX .

Elektroonilise mooduli töös on viga. Ühendage seade mõneks minutiks vooluvõrgust lahti.

Kui tõrge on endiselt alles, pöörduge hooldustehniku ​​poole.

Probleemide püsimisel vaatamata eespool kirjeldatud nõuannete järgimisele, pöörduge volitatud hooldustehniku ​​poole. Garantii ei hõlma seadme valest ühendamisest või kasutamisest tulenevat remonti ega garantiinõudeid. Sel juhul tasub kasutaja remondikulud ise.

Utiliseerimine

kanta1_FACE_LIFT

Meie pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

Sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi ära visata olmeprügi hulka. See tuleb üle anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kandes hoolt selle seadme korrektse kasutusest kõrvaldamise eest, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada selle seadme vale jäätmekäitlus. Selle seadme utiliseerimise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete kogumise teenistusega või kauplusega, kust te seadme soetasite.

Me jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mistahes muudatusi.

Teie märkused

 

843404