IEBŪVĒTAS CEPEŠKRĀSNS

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Svarīgs brīdinājums par drošību

Pateicamies jums par izrādīto uzticību, iegādājoties mūsu ražoto ierīci.

Šī detalizētās lietošanas rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot šīs ierīces lietošanu. Norādījumiem jāpalīdz jums pēc iespējas ātrāk uzzināt, kā lietot jauno ierīci.

Pārliecinieties, ka saņemtā ierīce nav bojāta. Ja tomēr ievērojat transportēšanas laikā radušos bojājumus, sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties ierīci, vai reģiona noliktavu, no kuras to piegādāja. Tālruņa numurs ir norādīts uz rēķina vai pavadzīmes.

Norādījumi par uzstādīšanu un savienojuma izveidi ir sniegti atsevišķā lapā.

Lietošanas, uzstādīšanas un pievienošanas norādījumi ir pieejami arī mūsu tīmekļvietnē:

http://www.gorenje.com

Rokasgrāmatā ir lietoti tālāk norādītie simboli, kuriem ir šāda nozīme:

Informācija, padoms vai ieteikums

Brīdinājums – vispārējs apdraudējums

Lūdzu, ļoti rūpīgi izlasiet norādījumus.

Drošības pasākumi

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI – RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

Ierīcei jābūt pieslēgtai pie stacionāras elektroinstalācijas, kurā iekļauta atvienošanas funkcija. Stacionārajai elektroinstalācijai jābūt uzstādītai atbilstoši noteikumiem.

Atvienošanas līdzekļi jāierīko stacionārajā elektroinstalācijā atbilstoši elektroinstalācijas noteikumiem.

Lai nepieļautu pārkaršanu, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepieļautu bīstamību (tikai to ierīču gadījumā, kuras piegādā ar savienojuma kabeli).

Lietošanas laikā iekārta sakarst. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē.

Iekārtu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām maņām, fiziskām vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga pieaugušais vai tās ir apmācītas par drošu iekārtas lietošanu un apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst tīrīt iekārtu un veikt apkopi bez pieaugušā uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS! aizsniedzamās daļas lietošanas laikā var sakarst. Neļaujiet bērniem atrasties iekārtas tuvumā.

BRĪDINĀJUMS lietošanas laikā iekārta un dažas tās viegli pieejamās daļas var stipri sakarst. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties sildelementiem. Uzmaniet, lai iekārtas tuvumā neatrastos bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.

Ierīce nav paredzēta regulēšanai ar ārējiem taimeriem vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Lietojiet tikai tādu temperatūras taustu, kāds ieteikts lietošanai šajā cepeškrāsnī.

Cepeškrāsns durtiņas un stikla vai plīts virsmas atvāžamā vāka stikla (ja tāds ir) tīrīšanai nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā stikls var saplīst.

Iekārtas tīrīšanā nelietojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces, jo to lietošana var izraisīt elektrisko triecienu.

BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu elektrotraumu risku, pirms apgaismojuma spuldzes nomaiņas nodrošiniet, lai ierīce ir atslēgta no elektrotīkla.

Nekādā gadījumā nelejiet ūdeni tieši uz cepeškrāsns iekšienes apakšdaļas. Temperatūras atšķirību rezultātā var tikt sabojāts emaljas pārklājums.

Citi svarīgi drošības brīdinājumi

Ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās. Nelietojiet to citiem mērķiem, piemēram, telpu apsildei, mīļdzīvnieku vai citu dzīvnieku, auduma, augu un citu objektu žāvēšanai, jo tas var izraisīt traumas vai ugunsgrēka risku.

Ierīcei jābūt pieslēgtai pie stacionāras elektroinstalācijas, kurā iekļauta atvienošanas funkcija. Stacionārajai elektroinstalācijai jābūt uzstādītai atbilstoši noteikumiem.

Neceliet iekārtu, turot to aiz durtiņu roktura.

Pārmērīga slodze var sabojāt cepeškrāsns durtiņu viras. Nestāviet un nesēdiet uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām un neatspiedieties pret tām. Kā arī nenovietojiet uz cepeškrāsns durtiņām smagus priekšmetus.

Ja cepeškrāsns durtiņās tiek iespiesti citu tuvumā novietotu ierīču elektrības vadi, tie var tikt bojāti, kā rezultātā var rasties īssavienojums. Tādēļ pārliecinieties, ka citu ierīču barošanas kabeļi vienmēr ir drošā atstatumā.

Darbības laikā cepeškrāsns durtiņas stipri sakarst. Lai samazinātu ārējās virsmas temperatūru, ir uzstādīts trešais stikls (tikai dažiem modeļiem).

Vienmēr nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nav aizklātas vai kā citādi aizsprostotas.

Neizklājiet cepeškrāsns iekšieni ar alumīnija foliju un nelieciet cepešpannas vai citus ēdiena gatavošanas traukus uz cepeškrāsns pamatnes. Tas varētu kavēt un samazināt gaisa cirkulāciju cepeškrāsnī, palēnināt gatavošanas procesu un sabojāt emaljas pārklājumu.

Mēs iesakām cepšanas laikā izvairīties no cepeškrāsns durtiņu atvēršanas, jo tādējādi tiek paaugstināts jaudas patēriņš un palielināta kondensāta uzkrāšanās.

Atverot cepeškrāsns durtiņas cepšanas beigās un tās laikā ievērojiet piesardzību, jo pastāv applaucēšanās risks.

Lai novērstu kaļķakmens uzkrāšanos, pēc cepšanas atstājiet cepeškrāsns durtiņas atvērtas, ļaujot cepeškrāsns iekšienei atdzist līdz telpas temperatūrai.

Tīriet cepeškrāsni tikai tad, kad tā ir pilnībā atdzisusi.

Vienas dizaina līnijas ietvaros dažādām iekārtām vai to daļām var novērot krāsu toņu neatbilstību, ko izraisa dažādi faktori, piemēram, leņķis, no kura iekārtu aplūko, dažādas fona krāsas vai materiāli, kā arī telpas apgaismojums.

Nekādā gadījumā nelejiet ūdeni uz cepeškrāsns iekšienes apakšpuses. Temperatūras atšķirību rezultātā var tikt sabojāts emaljas pārklājums.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Izsauciet autorizēta servisa centra pārstāvi.

Pirms ierīces pievienošanas rūpīgi izlasiet norādījumus. Garantija nesedz remontu vai garantijas prasību, ja tā radusies iekārtas nepareizas pievienošanas vai lietošanas rezultātā.

Iekārtas apraksts

Iekārtas funkcijas un aprīkojums atkarībā no modeļa.

Iekārtas pamata aprīkojumā ietilpst stienīšu vadotnes, lēzena cepamplāts un režģis.

aparat_opis_konvIL_A_bio21

1 Vadības panelis

2 Durtiņu slēdzis

3 Apgaismojums

4 Temperatūras tausta ligzda

5 Vadotnes – gatavošanas līmeņi

6 Datu plāksnīte

7 Cepeškrāsns durtiņas

8 Durtiņu rokturis

Datu plāksnīte – informācija par produktu

Datu plāksnīte ar iekārtas pamata informāciju ir novietota pie cepeškrāsns apmales. Precīzu informāciju par iekārtas tipu un modeli var atrast arī garantijas lapā.

napisna tablica_BIO21

1 Sērijas numurs

2 Modelis

3 Tips

4 Zīmols

5 Kods/ID

6 QR kods (atkarībā no modeļa)

7 Tehniskā informācija

8 Atbilstības norādes / simboli

Vadības bloks

(atkarībā no modeļa)

čelna plošča_bio21_il_A

 1. sistēmu selektorpoga

 2. Gratēna, atcelšanas vai atpakaļgaitas taustiņš

 3. Vērtības pazemināšanas taustiņš

 4. Taimera funkcijas un iestatījumu taustiņš

 5. Vērtības paaugstināšanas taustiņš

 6. start I stop taustiņš apstiprināšanai, palaišanai vai pārtraukšanai/pauzēšanai

 7. Temperatūras iestatījumu poga

 8. Displejs

Lai taustiņš labāk reaģētu, piespiediet tos ar lielāku pirkstgala laukumu. Katru reizi, kad piespiedīsiet taustiņu, tas tiks apstiprināts ar īsu skaņas signālu.

Iespiežamas-izvelkamas pogas

(atkarībā no modeļa)

Viegli piespiediet pogu, līdz tā izvirzās ārā, un pēc tam pagrieziet to.

Pēc katras lietošanas reizes pagrieziet pogu atpakaļ pozīcijā "izslēgts" un iespiediet to atpakaļ. Iespiežamo-izvelkamo pogu var iespiest atpakaļ tikai tad, ja slēdzis atrodas pozīcijā "izslēgts".

Iekārtas aprīkojums

Vadotnes

 • Vadotnes ļauj gatavot vai cept piecos režģa līmeņos.

 • Vadotņu augstuma līmeņus, kuros var ievietot režģus, skaita no apakšas uz augšu.

 • 4. un 5. līmenis ir paredzēti grilēšanai/cepšanai uz restēm.

 • Ievietojot aprīkojumu, tas pareizi jāpagriež.

Stieņu vadotnes

žična vodila_bio21

Ja cepeškrāsns aprīkota ar stienīšu vadotnēm, ievietojiet stienīšu (režģa) plauktiņu un cepamplātis spraugā starp katra vadotņu līmeņa augšējo un apakšējo daļu.

Nostiprinātas izvelkamās vadotnes

(atkarībā no modeļa)

teleskopska vodila_bio21

Izvelkamās vadotnes iespējams izmantot 2. un 4. līmenim.

Nostiprināto izvelkamo vadotņu gadījumā novietojiet režģi vai cepamplāti uz vadotnes. Stienīšu režģi iespējams novietot arī tieši uz cepamplāts (lēzenas vai dziļas universālas cepamplāts) un novietot uz vienas un tās pašas vadotnes; šajā gadījumā cepamplāts darbojas kā pilienu paplāte.

Noklikšķināmas izvelkamās vadotnes

(atkarībā no modeļa)

flexi vodila_bio21

Ieklikšķināmo izvelkamo vadotni var ievietot jebkurā atstatumā starp divām stiepļu vadotnēm.
Uzlieciet vadotni simetriski uz stiepļu vadotnēm krāsns dobuma kreisajā un labajā pusē. Vispirms ieāķējiet vadotnes augšējo spaili zem stiepļu vadotnes stieples. Pēc tam iespiediet apakšējo spaili atbilstošajā pozīcijā, līdz dzirdams KLIKŠĶIS.

IEVĒROJIET Vadotnes var piestiprināt jebkurā augstumā starp diviem stienīšu vadotņu līmeņiem.

Noklikšķināmas izvelkamās vadotnes nevar uzstādīt uz vadotnēm ar fiksētu daļēju divlīmeņu izvilkšanas iespēju. Tomēr tās var uzstādīt uz viena līmeņa daļēji izvelkamām vadotnēm uz līmeņiem 3–4 un 4–5.

Pārliecinieties, ka izvelkamā vadotne ir pareizi pagriezta un tā pagarinās uz ārpusi, t.i., virzienā prom no cepeškrāsns.

Cepeškrāsns durvju slēdzis

(atkarībā no modeļa)

Ja ēdiena gatavošanas laikā cepeškrāsns durtiņas tiek atvērtas, slēdzis izslēdz cepeškrāns iekšpuses sildelementu un ventilatoru. Kad durtiņas tiek aizvērtas, slēdzis atkal atjauno iekārtas darbību.

Dzesēšanas ventilators

Ierīcē ir uzstādīts dzesēšanas ventilators, kas dzesē korpusu un iekārtas vadības paneli. Pēc tam, kad cepeškrāsns ir izslēgta, dzesēšanas ventilators īsu brīdi vēl turpina darboties, atdzesējot cepeškrāsni.

Cepeškrāsns aprīkojums un piederumi

(atkarībā no modeļa)

resetka

STIENĪŠU REŽĢI lieto grilēšanai/cepšanai uz režģiem vai arī kā balstu, uz kura novieto pannu, cepešpannu vai cepamtrauku, kurā gatavojat ēdienu.

Uz režģa ir drošības aizturis. Tādēļ, velkot režģi ārā no cepeškrāsns, nedaudz paceliet uz augšu tā priekšējo daļu.

nizek pekac

Plakaniem un nelieliem konditorejas izstrādājumiem izmanto SEKLO CEPAMPANNU. To var lietot arī kā pilienu uztveršanas paplāti.

Cepeškrāsnij sakarstot, seklā cepamplāts varētu deformēties. Atdziestot tā atgūst sākotnējo formu. Šāda deformēšanās neietekmē cepampannas izmantošanu.

globok pekac

VISAPKĀRT NOSLĒGTU DZIĻO CEPEŠPANNU izmanto dārzeņu apcepšanai un mitru kulinārijas izstrādājumu cepšanai. To var lietot arī kā pilienu uztveršanas paplāti.

Nekādā gadījumā cepšanas laikā neievietojiet universālo dziļo cepešpannu pirmajā vadotnē.

sonda_bio21

Temperatūras TAUSTS(simbol_sonda_bio21_ilCEPŠANAS SENSORS).

Ierīcei un dažām viegli pieejamajām detaļām ēdiena gatavošanas laikā ir tendence sakarst.

Pirms pirmās lietošanas

 • Izņemiet no cepeškrāsns piederumus un iepakojumu (kartonu, polistirēna putu materiālu).

 • Noslaukiet cepeškrāsns piederumus un iekšpusi ar mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus vai drānas.

 • Aptuveni stundu karsējiet tukšu cepeškrāsni 250 °C temperatūrā ar ieslēgtu augšējo un apakšējo sildelementu. Būs jūtama raksturīga “jaunas cepeškrāsns” smarža, tādēļ šajā laikā pilnībā izvēdiniet telpu.

Pirmā iekārtas ieslēgšanas reize

Pēc ierīces pievienošanas elektrotīklam vai pēc ilgstošiem elektroapgādes traucējumiem displejā tiks parādīts laiks 12:00.

Vispirms izvēlieties un apstipriniet pamatiestatījumus.

Lai tos izmainītu, pieskarieties taustiņiem simbol_puščica levo_ilvaisimbol_puščica desno_il. Apstipriniet vēlamo iestatījumu, piespiežot taustiņu vairākas reizes vai ieslēgt I apturēt. Nākamo iestatījumu iespējams regulēt tikai tad, kad iestatīts un apstiprināts iepriekšējais iestatījums.

nastavitev_ure_bio21_il

1. PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
Izmantojiet simbol_puščica levo_il un simbol_puščica desno_il taustiņu, lai iestatītu pulksteni (pašreizējo laiku). Vispirms iestatiet un apstipriniet minūtes, pēc tam iestatiet un apstipriniet stundas. Pieskaroties un turot piespiestu vērtības regulēšanas taustiņu, palielināsies ātrums, kādā mainās iestatītā vērtība.

Aprakstu par to, kā iestatīt vai pielāgot pulksteņa laiku, skatiet nodaļā “Papildu funkcijas".

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

2. DISPLEJA TUMŠINĀTĀJS
Noklusējuma iestatījums ir spilgts izgaismojums. Displejā parādīsies zīme brh un pašreiz iestatītās displeja izgaismojuma intensitātes vērtība. Pieskarieties simbol_puščica levo_ilvai simbol_puščica desno_iltaustiņam, lai atlasītu vēlamo līmeni, un apstipriniet. Izgaismojuma intensitāti palieliniet vai samaziniet ar vērtības iestatīšanas taustiņiem.

nastavitev_glas_bio21_il_a

3. AKUSTISKĀ SIGNĀLA SKAĻUMS
Noklusējuma iestatījums ir mērens skaļums. Displejā parādīsies zīme Vol un pašreiz iestatītā akustiskā signāla skaļuma vērtība. Pieskarieties simbol_puščica levo_ilvai simbol_puščica desno_iltaustiņam, lai atlasītu vēlamo līmeni, un apstipriniet. Akustiskos signālus var arī izslēgt.

Kad atlasītie iestatījumi apstiprināti, displejā tiks parādīts pulkstenis (ja sistēmas selektora GROZĀMPOGA atrodas pozīcijā 0).

Iestatījumu izvēlēšanās

GATAVOŠANAS SISTĒMAS IZVĒLE

gumb_izklop_bio21_il

Pagrieziet POGU (pa kreisi un pa labi) un atlasiet “COOKING SYSTEM“ (GATAVOŠANAS SISTĒMA) (skatiet programmu tabulu).

Iekārtas funkcijas un aprīkojums atkarībā no modeļa.

Simbols

Lietošana

predgretje_bio21

STRAUJA PIRMSSILDĪŠANA
Lai sasniegtu iestatīto temperatūru iespējami īsākajā laikā. Kad cepeškrāsns ir uzkarsēta līdz atlasītajai temperatūrai, tiek raidīts īss akustisks signāls. Tam seko sistēmas iestatījums, ko vēlaties izmantot ēdiena gatavošanā. Šī funkcija nav piemērota ēdienu gatavošanai.

sp. in zg. grelo_bio21

AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS AR VENTILATORU
Vienmērīgai ēdiena gatavošanai uz viena režģa un suflē pagatavošanai.

žar z vent._bio21

LIELAIS GRILS AR VENTILATORU
Putnu gaļas un lielāku gaļas gabalu cepšanai zem sildelementa.

simbol_airfry_bio21_il

INTENSĪVA CEPŠANA (AR GAISA PADEVI)E
Gatavojot ēdienu ar šo metodi, iegūst kraukšķīgu garoziņu, nepievienojot papildu taukvielas. Tā ir veselīga alternatīva ātrajā ēdināšanā izmantotajai vārīšanai taukos, iegūstot ēdienu ar mazāku kaloriju daudzumu. Piemērota mazākiem gaļas gabaliem, zivīm un dārzeņiem, kā arī gatavu produktu (frī kartupeļu, vistu nagetu) vārīšanai taukos.
Tvaika pieplūde veicina apbrūnināšanu un kraukšķīgāku virsmu.

vroči zrak_bio21

KARSTAIS GAISS12
Karstais gaiss nodrošina labāku karstā gaisa plūsmu ap ēdienu. Tādējādi tas izžāvē virsmu un veido biezāku garoziņu. Lietojiet šo sistēmu, lai gatavotu gaļu, konditorejas izstrādājumus un dārzeņus un lai kaltētu pārtiku uz viena režģa vai uz vairākiem režģiem vienlaikus. Tvaika pieplūde nodrošina labāku apbrūnināšanu un ēdiena virsmas kraukšķīgumu.
Tvaika pieplūde nodrošina labāku apbrūnināšanu un ēdiena virsmas kraukšķīgumu.

oraito_simbol_gratin_bio21 Šajās sistēmās ir iespējams izmantot ēdiena virskārtas apbrūnināšanas (gratēna) funkciju (skatiet nodaļu “Gatavošanas procesa sākšana”).

simbol_para_bio21Izmantojot šīs sistēmas, cepšanas procesā iespējams pievienot tvaiku. Pēc sistēmas atlasīšanas darbosies pamatfunkcija. Ja tiek izmantota cepešpanna ar ūdeni, funkcija tiek izmainīta uz cepšanu ar pievienotu tvaiku (skatiet nodaļu “Gatavošanas darbību sākums”).

simbol_vroči zrak z dod pare_bio21_il

zg. in sp. grelo_bio21

AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS
Lietojiet šo sistēmu parastai cepšanai uz viena režģa, suflē gatavošanai un cepšanai zemā temperatūrā (lēnajai gatavošanai).
Tvaika pieplūde nodrošina labāku apbrūnināšanu un ēdiena virsmas kraukšķīgumu.

simbol_zg. in sp. grelo z dod pare_bio21_il

žar_bio21

LIELAIS GRILS
Lietojiet šo sistēmu liela daudzuma plakanas formas pārtikas, piemēram, grauzdiņu, sviestmaižu, grila desiņu, zivju, šašliku u.c. grilēšanai, kā arī panētiem ēdieniem un brūnas garoziņas veidošanai. Cepeškrāsns augšpusē iebūvētie sildelementi vienmērīgi silda visu virsmu.
Maksimālā pieļaujamā temperatūra ir 240°C.

počasna peka_bio21

LĒNA CEPŠANA3
Vieglai, lēnai un vienmērīgai gaļas, zivju un konditorejas izstrādājumu gatavošanai uz viena režģa. Šis gatavošanas paņēmiens saglabās gaļā augstāku ūdens saturu, padarot to maigāku, savukārt konditorejas izstrādājumi būs vienmērīgi apbrūnināti/izcepti. Šo sistēmu izmanto temperatūras amplitūdā no 140 °C līdz 220 °C

To izmanto, lai noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar standartu EN 60350-1.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PICAS REŽĪMS
Šī sistēma ir optimāla picas un konditorejas izstrādājumu ar augstu mitruma saturu cepšanai. Ja vēlaties, lai ēdiens tiktu pagatavots ātrāk un būtu kraukšķīgs, cepšanai izmantojiet vienu režģi.

peka zamrzjene hrane_bio21

SASALDĒTAS PĀRTIKAS CEPŠANA
Šī metode ļauj sasaldētu pārtiku izcept īsākā laikā, neizmantojot iepriekšēju uzsildīšanu. Optimāla iespēja iepriekš izceptiem sasaldētiem produktiem (konditorejas izstrādājumiem, kruasāniem, lazanjai, kartupeļiem frī, vistas nagetiem), gaļai un dārzeņiem.

odtaljevanje_bio21

ATLAIDINĀŠANA
Izmantojiet šo funkciju kontrolētai sasaldēta ēdiena (kūku, konditorejas izstrādājumu, maizes, maizīšu un sasaldētu augļu) atlaidināšanai. Atlaidināšanas gaitā apgrieziet pārtikas produktus otrādi, apmaisiet pārtiku un atdaliet kopā sasalušos gabalus. Mikrobioloģiskās drošības dēļ iesakām gaļu un citu pārtiku ar smalku struktūru atkausēt ledusskapī.

aqua_bio21

AQUA CLEANŠī programma atvieglo traipu tīrīšanu cepeškrāsns iekšienē.

simbol_lička_bio21

CEPEŠKRĀSNS APGAISMOJUMS
Cepeškrāsns apgaismojums tiek ieslēgts, ja ir atlasīta sistēma vai ja poga ir pagriezta apgaismojuma pozīcijā.

GATAVOŠANAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Pagrieziet pogu un iestatiet vajadzīgo TEMPERATŪRU.

TAIMERA FUNKCIJAS

Grieziet GROZĀMPOGU un iestatiet vajadzīgo SISTĒMU un TEMPERATŪRU. Pieskarieties multi time taustiņam, lai iestatītu taimera funkciju.

nastavitev_ure_bio21_il_b

Pēdējo 10 minūšu laikā pirms iestatītā laika beigām atlikušais laiks tiek rādīts ar vienas sekundes intervālu.

simbol_ura_bio21

Ēdiena gatavošana pēc laika
Šajā režīmā var precizēt cepeškrāsns darbības ilgumu (gatavošanas ilgumu).
Pieskarieties multi time taustiņam. Displejā parādīsies simbols simbol_ura_bio21. Pieskarieties simbol_puščica levo_il vai simbol_puščica desno_il, lai iestatītu vēlamo darbības ilgumu. Vispirms iestatiet un apstipriniet minūtes, pēc tam iestatiet un apstipriniet stundas. Pieskarieties start I stop taustiņam, lai apstiprinātu savus iestatījumus.
Lai palaistu cepeškrāsns darbību, pieskarieties start I stop taustiņam.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Atliktā sākuma iestatīšana

Aizkavēto ieslēgšanu nevar iestatīt grilam un grilam ar ventilatoru sistēmu.

Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties sākt ēdiena gatavošanu cepeškrāsnī pēc noteikta laika posma. Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un tad iestatiet gatavošanas sistēmu un temperatūru. Pēc tam iestatiet programmas ilgumu un laiku, kad ēdienam jābūt gatavam.

Piemērs.
Pašreizējais laiks:
12:00 Gatavošanas ilgums: 2 stundas
Gatavošanas beigu laiks: 18:00

Pieskarieties multi time taustiņam. Displejā parādīsies ēdiena gatavošanas ilguma simbols. Pieskarieties simbol_puščica levo_il vai simbol_puščica desno_il, lai iestatītu programmas (gatavošanas) ilgumu simbol_ura_bio21 (mūsu gadījumā tas ir 2:00). Vispirms iestatiet un apstipriniet minūtes, pēc tam iestatiet un apstipriniet stundas. Apstipriniet iestatījumu, piespiežot start I stop taustiņu. Vēlreiz divas reizes pieskarieties multi time taustiņam, lai iestatītu laiku, kad vēlaties, lai ēdiens būtu gatavs (mūsu gadījumā tas ir plkst. 18:00 jeb 6 pēcpusdienā). Apstipriniet atlasi. Displejā parādīsies vajadzīgais gatavošanas beigu laiks (18:00). Pieskarieties start I stop taustiņam, lai apstiprinātu iestatījumus.

Pieskarieties start I stop taustiņam, lai palaistu cepeškrāsns darbību.

Gaidot darbības sākšanos, cepeškrāsns daļēji atrodas gaidstāves režīmā. Displejs kļūst tumšāks, un pastāvīgi darbojas ventilācijas sistēma un cepeškrāsns apgaismojums. Cepeškrāsns ar atlasītajiem iestatījumiem ieslēgsies automātiski (šajā gadījumā 16:00). Iestatītajā laikā cepeškrāsns izslēgsies (šajā gadījumā 18:00).

Displeja blokā pārmaiņus tiks rādīts gatavošanas beigu laiks un pulksteņa laiks.

Kad iestatītais laiks būs pagājis, cepeškrāsns darbība automātiski tiks apturēta. Displejā pārmaiņus tiks rādīti apzīmējumi End un 00:00. Būs dzirdams skaņas signāls, ko varat izslēgt, piespiežot jebkuru taustiņu. Pēc vienas minūtes skaņas signāls izslēgsies automātiski.

Šī funkcija nav piemērota ēdienam, kura gatavošanai nepieciešama uzsildīta cepeškrāsns.

Ātrbojīgu ēdienu nevajag ilgi turēt cepeškrāsnī.

Pirms šī režīma lietošanas pārliecinieties, vai pulkstenis ierīcē ir iestatīts precīzi.

simbol_alarm_bio21_il

Minūšu atgādnes iestatīšana
Minūšu atgādni var lietot neatkarīgi no cepeškrāsns darbības. Ilgākais iespējamais iestatījums ir 24 stundas. Divas reizes pieskarieties multi time taustiņam (divkāršs piesitiens), līdz displejā parādās simbols. Pieskarieties simbol_puščica levo_il vai simbol_puščica desno_il, lai iestatītu minūšu atgādni. Vispirms iestatiet un apstipriniet minūtes, pēc tam iestatiet un apstipriniet stundas.
Kad iestatītais laiks ir beidzies, tiks raidīts akustisks signāls, ko var izslēgt, piespiežot jebkuru taustiņu. Pēc vienas minūtes akustiskais signāls izslēgsies automātiski.

Ja iestatīta aizkavētā ieslēgšana, minūšu atgādni var iestatīt, trīs reizes viegli uzsitot taustiņam vairākas reizes.

Iestatot taimera funkciju, iespējams atiestatīt vērtību, vienlaikus pieskaroties taustiņiem simbol_puščica levo_ilun simbol_puščica desno_il. Apstipriniet iestatījumu, piespiežot taustiņu start I stop.

Pēdējās izmantotās taimera funkcijas vērtības tiks saglabātas un nākamajā reizē, kad lietosiet taimeri, tās tiks piedāvātas kā iepriekš iestatītās vērtības. Šos iestatījumus iespējams arī izslēgt (skatiet nodaļu “Papildu funkciju izvēle, adaptīvā funkcija).

Ēdiena gatavošanas procesa sākšana

simbol_start stop_bio21_il

Svītra virs start I stop taustiņa ir daļēji izgaismota. Piespiediet šo taustiņu, lai palaistu iestatīto programmu.
Programmas darbības laikā svītra virs taustiņa iedegsies spožāk (būs pilnībā izgaismota).
Kad iestatītā temperatūra būs sasniegta, displejā uz dažām sekundēm parādīsies simbol_temperaturaC_BIO21, un tiks raidīts akustisks signāls.

Gatavošanas procesa laikā var mainīt SISTĒMAS, TEMPERATŪRAS un TAIMERA FUNKCIJAS.

Ja nav atlasīta taimera funkcija, displejā parādīsies gatavošanas ilgums.

simbol_gratin_bio21_il

Extra gratin
(virskārtas papildu apgrauzdēšana (gratēns)) Funkciju var ieslēgt tikai pēc tam, kad cepeškrāsns ir darbojusies 10 minūtes (svītra virs virskārtas apgrauzdēšanas taustiņa būs daļēji/blāvi izgaismota). Kad funkcija apstiprināta, displejā tiks parādīts gatavošanas ilgums 10 minūtes (10:00) Lai iestatītu virskārtas papildu apgrauzdēšanas ilgumu, pieskarieties taustiņamsimbol_puščica levo_ilvaisimbol_puščica desno_il.
Funkciju var ieslēgt, arī piespiežot taustiņu gratin (virskārtas papildu apgrauzdēšana).

Šo funkciju lieto gatavošanas beidzamajā stadijā, pievienojot mērci (mitrā apstrāde) vai ierīvējot ar garšvielām (sausā apstrāde), vai vēloties garoziņu apbrūnināt papildus. Virskārtas apgrauzdēšanas procesa laikā uz gatavojamā ēdiena veidosies zeltaini brūna kraukšķīga virsma, kas pasargās ēdienu no izkalšanas, vienlaikus piešķirot tam patīkamāku izskatu un labāku garšu.

uporaba_entry steam_bio21

Cepšana ar tvaika pievienošanusimbol_para_bio21
Tvaika iesmidzināšana gādā par labāku apbrūnināšanu un kraukšķīgāku garoziņu.
Sistēmās ar tvaika pievienošanu vai iesmidzināšanu seklā cepamplāte jāievieto pirmā līmeņa vadotnēs, kamēr krāsns vēl ir vēsa. Cepamplātē jāielej ne vairāk par 2 dl ūdens. Gatavojamais ēdiens jāievieto otrajā līmenī un sistēma jāiedarbina.

Izmantojot dziļu cepešpannu, ievietojiet to vienu līmeni augstāk nekā norādīts iestatījumu tabulā.
Lai nodrošinātu optimālu funkcijas darbību, gatavošanas laikā neatveriet cepeškrāsns durtiņas un nepapildiniet ūdeni.

Gatavošanas beigas un cepeškrāsns izslēgšana.

Lai iepauzētu gatavošanas gaitu, piespiediet taustiņu start I stop. Displejā tiks parādīts uzraksts End, un atskanēs skaņas signāls.

Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU SELEKTORA grozāmpogu pozīcijā „0”.

Pēc gatavošanas beigām arī visi taimera iestatījumi tiek apturēti un atcelti, izņemot minūšu atgādni. Displejā būs redzams dienas laiks (pulkstenis).

Pēc cepeškrāsns lietošanas kondensāta kanālā var saglabāties ūdens (zem durtiņām). Izslaukiet kanālu ar sūkli vai drānu.

Vispārējo iestatījumu izvēle

Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU SELEKTORA grozāmpogu pozīcijā „0”.

Lai ieslēgtu funkciju, piespiediet taustiņu vairākas reizes un 3 sekundes turiet to piespiestu. Displejā dažas sekundes tiks parādīts apzīmējums SEtt. Pēc tam tiks parādīta papildu funkciju izvēlne.

nastavitev_dodatne fun_bio21_il

Lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet taustiņu simbol_puščica levo_ilvaisimbol_puščica desno_il. Apstipriniet iestatījumu, piespiežot taustiņu start I stop vai taustiņu multi time. Lai izietu no papildu funkciju izvēlnes, pieskarieties taustiņam gratin.

nastavitev_ure_bio21_il_a

1. Rāda pulksteni
Pulksteņa iestatīšanai izmantojiet taustiņus simbol_puščica levo_ilunsimbol_puščica desno_il. Displejā tiks parādīts apzīmējums CLoc. Pēc apstiprināšanas varat pārslēgt displejus, izvēloties 12 stundu vai 24 stundu displeju. Apstipriniet pulksteņa/laika iestatījumu. Vispirms iestatiet un apstipriniet minūtes un pēc tam iestatiet un apstipriniet stundas.

nastavitev_glas_bio21_il_a

2. Skaņas signāla skaļums
Izvēlieties vienu no trim signāla skaļuma līmeņiem. Izvēlieties iestatījumu Vol. Pieskarieties taustiņam simbol_puščica levo_ilvai simbol_puščica desno_il, lai izvēlētos vēlamo līmeni, un apstipriniet to. Tiks izslēgti arī skaņas signāli.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

3. Displeja apgaismojums
Izvēlieties vienu no trim displeja apgaismojuma intensitātes līmeņiem. Izvēlieties iestatījumu brh. Pieskarieties taustiņam simbol_puščica levo_ilvai simbol_puščica desno_il, lai izvēlētos vēlamo līmeni, un apstipriniet to. Apgaismojuma spilgtuma palielināšanai vai samazināšanai izmantojiet vērtību iestatīšanas taustiņus.

nastavitev_nočni način_bio21_a

4. Displejs – nakts režīms
Šī funkcija automātiski samazinās displeja spilgtumu naktī (pārslēgsies no augsta uz zemāko apgaismojuma līmeni (no 20:00 līdz 6:00) Izvēlieties iestatījumu nGht. Pieskarieties taustiņam simbol_puščica levo_ilvai simbol_puščica desno_il, lai atlasītu vēlamo nakts displeja apgaismojumu, un apstipriniet to.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_a

5. Gaidstāve
Šī funkcija automātiski ieslēdz vai izslēdz pulksteņa displeju.. Izvēlieties iestatījumu hidE. Pieskarieties taustiņamsimbol_puščica levo_ilvaisimbol_puščica desno_il, lai atlasītu ieslēgt vai izslēgt, un apstipriniet.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_a

6. Adaptīvā funkcija
Šī funkcija ļauj regulēt iestatīto gatavošanas ilgumu. Funkcija tiek izslēgta kā rūpnīcas iestatījums, bet to iespējams arī ieslēgt.
Kad funkcija ir ieslēgta, tiek parādīti pēdējās gatavošanas programmas ilguma iestatījumi. Tiks izmantotas vērtības no pēdējās gatavošanas reizes.
Displejā tiks parādītsAdPt. Lai funkciju izslēgtu, pieskarieties taustiņam simbol_puščica levo_ilvaisimbol_puščica desno_il, lai atlasītuoff (izslēgt). Lai atkal ieslēgtu funkciju, atkārtojiet darbību. Atlasiet displejā ieslēgt.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_a

7. Rūpnīcas iestatījumi
Šī funkcija ļauj iekārtai atiestatīt rūpnīcas iestatījumus. Displejā tiks parādīts FAct. Pieskarieties taustiņam simbol_puščica levo_ilvai simbol_puščica desno_il, lai atlasītu rES un izvēlētos rūpnīcas iestatījumus, un apstipriniet, piespiežot taustiņu sākt I apturēt un turot to piespiestu. Turiet taustiņu piespiestu, līdz izdziest visas izgaismotās svītras.

Pēc elektroapgādes traucējumiem vai pēc tam, kad ierīce bijusi izslēgta, papildu funkciju iestatījumi paliks saglabāti ne ilgāk par dažām minūtēm. Pēc tam visi iestatījumi, izņemot akustiskā signāla skaļumu un displeja gaismmaini, tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Vispārēji padomi un ieteikumi cepšanai

 • Pirms cepšanas izņemiet no cepeškrāsns visu nevajadzīgo aprīkojumu

 • Lietojiet no karstumizturīgiem un neatstarojošiem materiāliem izgatavotu aprīkojumu (komplektācijā iekļautās cepešpannas, cepamplātis un traukus, emaljētus gatavošanas traukus un rūdīta stikla gatavošanas traukus). Spilgtas krāsas materiāli (nerūsošais tērauds vai alumīnijs) atstaro karstumu. Rezultātā šādu materiālu traukos ēdiena termiskā apstrāde ir neefektīvāka.

 • Cepešpannas un cepamplātis vienmēr ievietojiet līdz vadotņu galam. Cepot ēdienu uz režģa, novietojiet cepšanas traukus vai paplātes režģa vidū.

 • Lai ēdiens būtu kvalitatīvāks, iesakām ievērot gatavošanas tabulā sniegtās vadlīnijas. Izvēlieties zemāko norādīto temperatūru un īsāko norādīto gatavošanas laiku. Kad šis laiks beidzies, pārbaudiet rezultātu un tad, ja vajadzīgs, koriģējiet iestatījumus.

 • Cepšanas laikā neatveriet cepeškrāsns durtiņas, ja vien tas nav pilnīgi nepieciešams.

 • Nenovietojiet cepešpannas tieši uz cepeškrāsns iekšienes pamatnes.

 • Iekārtas darbības laikā neievietojiet universālo dziļo cepešpannu pirmajā vadotņu līmenī.

 • Nepārklājiet cepeškrāsns iekšienes apakšpusi vai režģi ar alumīnija foliju.

 • Garākās gatavošanas programmās aptuveni 10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām cepeškrāsni var izslēgt, lai izmantotu uzkrāto karstumu.

 • Cepšanas traukus vienmēr novietojiet uz režģa.

 • Cepot vienlaikus vairākos līmeņos, ievietojiet universālo dziļo cepešpannu zemākajā līmenī.

 • Gatavošanā izmantojot receptes no vecākām pavārgrāmatām, izmantojiet apakšējo un augšējo sildelementu sistēmu (kā tradicionālajās cepeškrāsnīs) un iestatiet par 10 °C zemāku temperatūru nekā norādīts receptē.

 • Izmantojot cepampapīru, pārliecinieties, vai tas iztur augstu temperatūru. Nogrieziet papīru atbilstoši vajadzīgajam izmēram. Cepampapīrs novērš ēdiena pielipšanu pie cepamplāts un atvieglo ēdiena izņemšanu no cepamplāts.

 • Gatavojot lielākus gaļas gabalus vai konditorejas izstrādājumus ar augstu mitruma līmeni, cepeškrāsnī veidosies daudz tvaika, kas savukārt var kondensēties uz cepeškrāsns durtiņām. Tā ir parasta parādība un neietekmēs iekārtas darbību. Pēc gatavošanas noslaukiet durtiņas un durtiņu stiklu sausu.

 • Cepot ēdienu tieši uz režģa, vienu līmeni zemāk ievietojiet universālo dziļo cepešpannu, izmantojot to kā pilienu paplāti.

Cepeškrāsns strauja iepriekšēja uzsildīšana Uzsildiet cepeškrāsni tikai tajos gadījumos, ja tā ir paredzēts ēdiena receptē vai šīs norādījumu rokasgrāmatas tabulās. Izmantojot straujas iepriekšējas uzsildīšanas funkciju, neievietojiet ēdienu cepeškrāsnī, līdz tā ir pilnībā uzsildīta. Temperatūra būtiski ietekmē pagatavotā ēdiena kvalitāti. Strauja iepriekšēja uzsildīšana nepieciešama maigas gaļas gabaliem (filejām) un rauga un biskvīta mīklai, kam nepieciešams īsāks cepšanas laiks. Tukšas cepeškrāsns uzkarsēšana patērē daudz elektroenerģijas. Tādēļ mēs iesakām gatavot vairākus ēdienus pēc kārtas vai gatavot vairākus ēdienus vienlaikus.

GentleBake (Saudzīga cepšana) Nodrošina lēnu un kontrolētu ēdiena gatavošanu zemā temperatūrā. Gaļas sulas izdalās vienmērīgi, un gaļa ir sulīga un mīksta. GentleBake lēnas gatavošanas metode ir piemērota mīkstiem gaļas gabaliem bez kaula. Pirms lēnās gatavošanas vienmērīgi apcepiet gaļu pannā no visām pusēm.

Gatavošanas tabula

IEVĒROJIET: Tabulā uz ēdieniem, kam nepieciešama iepriekš pilnībā sakarsēta cepeškrāsns, norāda viena zvaigznīte *. Uz ēdieniem, kam pietiek ar 5 minūšu ilgu iepriekšējas uzsildīšanas ciklu, norāda divas zvaigznītes **. Tādā gadījumā nelietojiet straujas iepriekšējas uzsildīšanas režīmu.

Ēdiens

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

KONDITOREJAS UN MAIZES IZSTRĀDĀJUMI

Konditorejas izstrādājumi / kūciņas formiņās

Biskvītkūka

3

počasna peka_bio21

150

30-40

pīrāgi ar pildījumu

1

zg. in sp. grelo_bio21

170

90-120

marmorkūkas

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

rauga mīklas kūkas, kēksi, biskvītkūkas

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

vaļēji pīrāgi, augļu pīrāgi

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

brauniji

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

konditorejas izstrādājumi uz cepešpannām un cepamplātīm

strūdeles

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

strūdeles, saldētas

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

biskvīta mīklas ruletes

3

vroči zrak_bio21

+ cepešpanna ar ūdeni

170-180 *

13-18

vienkopus ceptās maizītes

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

biskvīti, cepumi

kēksiņi

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

20-30

kēksiņi – divi līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

145

40-50

nelieli rauga mīklas konditorejas izstrādājumi

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

nelieli rauga mīklas konditorejas izstrādājumi, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

kārtainās mīklas izstrādājumi

3

počasna peka_bio21

170

30-40

kārtainās mīklas izstrādājumi, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

cepumi/biskvīti

sviesta cepumi

3

zg. in sp. grelo_bio21

140

30-40

sviesta cepumi, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

140

45-55

sviesta cepumi, 3 līmeņi

1, 4, 5

vroči zrak_bio21

145 *

50-60

cepumi/biskvīti

3

počasna peka_bio21

140

20-30

biskvīti, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

bezē cepumi

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

bezē cepumi, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

makroni

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

makroni, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

maize

raudzēšana un sadalīšana

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

maize uz cepamplāts

2

zg. in sp. grelo_bio21

+ cepešpanna ar ūdeni

190-200

40-55

maize uz cepamplāts, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

maize formā

2

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

maize formā, 2 līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

plakanmaize (fokača)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

svaigas maizītes (Semmel/apaļās bulciņas)

3

zg. in sp. grelo_bio21

+ cepešpanna ar ūdeni

200-210

10-15

svaigas maizītes (Semmel/apaļās bulciņas), divi līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

grauzdēta maize

5

žar_bio21

230

4-7

parastās sviestmaizes

5

žar_bio21

230

3-5

pica un citi ēdieni

pica

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pica, 2 režģu līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

saldēta pica

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220 *

10-25

saldēta pica, divi līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220 *

10-25

sāļais pīrāgs, kišs

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

bureki

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

GAĻA

liellopa un teļa gaļa

liellopa gaļas cepetis (fileja, gurna pakaļējās daļas mīkstums, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

vārīta liellopa gaļa 1, kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

fileja, vidēji izcepta, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

liellopu gaļas cepetis, lēni gatavots

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

bifšteki, caurcepti, biezums 4 cm

4

žar_bio21

220-230

25-30

burgeri, biezums 3 cm

4

žar_bio21

220-230

25-35

teļa gaļas cepetis, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

cūkgaļa

cūkgaļas cepetis, gurna pakaļējās daļas mīkstums, 1,5 kg

3

počasna peka_bio21

170-180

90-110

cūkgaļas cepetis, plecs, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

cūkas muguras daļa, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

cūkgaļas cepetis, lēni gatavots

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

cūkas ribiņas, lēni gatavotas

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

cūkgaļas karbonādes, biezums 3 cm

4

žar_bio21

220-230

20-25

mājputnu gaļa

perutnina, 1,2 - 2,0 kg

2

žar z vent._bio21

200-220

60-80

mājputnu gaļa ar pildījumu, 1,5 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

mājputna krūtiņa

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

vistas stilbiņi

3

žar z vent._bio21

210-220

30-45

vistas spārniņi

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

30-45

mājputna krūtiņa, lēni gatavota

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

gaļas ēdieni

gaļas klaips, 1 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

grilētas desiņas

4

žar_bio21

230 **

8-15

ZIVIS UN JŪRAS VELTES

vesela zivs, 350 g

4

žar z vent._bio21

230-240

12-20

zivs fileja, biezums 1 cm

4

žar_bio21

220-230

8-12

zivs steiks, biezums 2cm

4

žar_bio21

220-230

10-15

gliemenes

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

garneles

4

žar_bio21

230 *

3-10

DĀRZEŅI

ceptu kartupeļu daiviņas

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

30-40

ceptu kartupeļu pusītes

3

simbol_airfry_bio21_il

+ cepešpanna ar ūdeni

200-210 *

40-50

pildīti kartupeļi (kartupeļi mundierī)

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

kartupeļu frī, mājās gatavoti

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

20-30

dažādi dārzeņi, daiviņās

3

simbol_airfry_bio21_il

+ cepešpanna ar ūdeni

190-200

30-40

pildīti dārzeņi

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

TRADICIONĀLIE PRODUKTI – SALDĒTI

kartupeļu frī

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

kartupeļu frī, divi līmeņi

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

vistu medaljoni

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

zivju pirkstiņi

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

lazanja, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

šķēlēs sagriezti dārzeņi

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

kruasāni

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

CEPTI PUDIŅI, SUFLĒ UN SACEPUMI AR PANĒJUMU

kartupeļu musaka

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

lazanja

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

saldais ceptais pudiņš

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

saldais suflē

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

sacepumi ar panējumu

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

pildītas tortiljas, enčiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

cepamais siers

4

žar_bio21

230 **

6-9

CITI

konservēšana

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

sterilizēšana

3

vroči zrak_bio21

125

30

gatavošana ūdens peldē

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

uzsildīšana

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

šķīvju sildīšana

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Gatavošana, izmantojot temperatūras taustu (simbol_sonda_bio21_ilCEPŠANASSENSORS)

(atkarībā no modeļa)

Temperatūras tausts ļauj gatavošanas laikā precīzi kontrolēt ēdiena vidusdaļas temperatūru.

Temperatūras taustam nevajadzētu atrasties tiešā sildelementu tuvumā.

priklop sonda_bio21

1Ieduriet tausta metālisko galu ēdiena biezākajā vietā.

2Ievietojiet tausta kontaktdakšu kontaktligzdā, kas atrodas cepeškrāsns iekšienes priekšpusē, labajā augšējā stūrī. Displejā tiks parādīts uzraksts SEnS.

IEVĒROJIET Ievietojot taustu kontaktligzdā, esošās cepeškrāsns funkcijas tiek dzēstas.

3Izvēlieties vajadzīgo sistēmu un gatavošanas temperatūru (temperatūras amplitūdā līdz 230 °C). Displejā tiek parādīti tausta darbības simbols un iepriekš iestatītā temperatūra. Lai izmainītu temperatūru, izmantojiet taustiņus simbol_puščica levo_ilvai simbol_puščica desno_il. Atlasiet vajadzīgo ēdiena vidusdaļas beigu temperatūru (temperatūras amplitūdā no 30 līdz 99 °C).

IEVĒROJIET Ja tiek izmantots tausts, nav iespējams iestatīt gatavošanas ilgumu.

4Apstipriniet iestatījumu ar taustiņusākt I apturēt.

5Kad tiks sasniegta ēdiena vidusdaļai iestatītā temperatūra, gatavošanas process tiks pārtraukts. Displejā tiks parādīts uzrakstsEnd (Beigas). Būs dzirdams skaņas signāls, ko varat izslēgt, piespiežot jebkuru taustiņu. Pēc vienas minūtes skaņas signāls izslēgsies automātiski.

Gatavošanas laikā displejā pārmaiņus tiek parādīta ēdiena vidusdaļas iestatītā un esošā temperatūra. Gatavošanas laikā iespējams izmainīt gatavošanas temperatūru vai ēdiena vidusdaļas mērķa temperatūru. Apstipriniet iestatījumu, pieskaroties taustiņam start I stop.

Tausta pareiza lietošana katram ēdiena veidam:

 • putna gaļa: ieduriet taustu krūtiņas biezākajā daļā;

 • cūkas un liellopa gaļa: ieduriet taustu gaļas liesajā daļā, kurā nav treknuma dzīslojuma;

 • mazāki gabali kar kaulu: ieduriet daļā pie kaula;

 • zivs: ieduriet taustu aiz galvas virzienā uz muguras daļu.

Pēc lietošanas uzmanīgi izņemiet taustu no ēdiena, atvienojiet no cepeškrāsns kontaktligzdas un notītriet taustu.

Ja taustu vairs neizmantojat, izņemiet to no cepeškrāsns.

Ieteicamie dažādu gaļas veidu gatavības līmeņi

Produktu veids

asiņaina

vāji caurcepta

vidēji caurcepta

gandrīz caurcepta

caurcepta

LIELLOPU GAĻA

liellopa gaļas cepetis

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

liellopa gaļas fileja

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

rostbifs / gurna pakaļējās daļas mīkstuma steiks

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burgeri

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

TEĻA GAĻA

teļa gaļas fileja

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

teļa gurna pakaļējās daļas mīkstums

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

CŪKGAĻA

kakla cepetis

/

/

/

65-70

75-85

cūkas muguras fiieja

/

/

/

60-69

/

gaļas klaips

/

/

/

/

80-85

JĒRA GAĻA

jērs

/

60-65

66-71

72-76

77-80

AITAS GAĻA

aita

/

60-65

66-71

72-76

77-80

KAZAS GAĻA

kaza

/

60-65

66-71

72-76

77-80

PUTNU GAĻA

veseli putni

/

/

/

/

82-90

mājputna krūtiņa

/

/

/

/

62-65

ZIVIS UN JŪRAS VELTES

forele

/

/

/

62-65

/

tuncis

/

/

/

55-60

/

lasis

/

/

/

52-55

/

Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet ierīci no elektrotīkla un nogaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi.

Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt apkopes uzdevumus bez pienācīgas pieaugušo uzraudzības.

Lai atvieglotu tīrīšanu, cepeškrāsns iekšiene un cepešpanna ir pārklāta ar īpašu emalju, veidojot gludu un dažādas vielas atgrūdošu virsmu.

Regulāri tīriet iekārtu un lielāku netīrumu un kaļakmens noņemšanai izmantojiet siltu ūdeni un trauku tīrāmo līdzekli mazgāšanai ar rokām. Lietojiet tīru, mīkstu drānu vai mīkstu sūkli.

Iekārtas ārpusei: netīrumu noņemšanai izmantojiet karsta ziepjūdens putas un mīkstu drānu; pēc tam nosusiniet

virsmas.

Iekārtas iekšpuse: ja netīrumi un tauki ir ir grūti notīrāmi, lietojiet tradicionālos cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus. Lietojot šādus tīrīšanas līdzekļus, rūpīgi noslaukiet iekārtu ar mitru drānu, lai noņemtu visas tīrīšanas līdzekļa atliekas.

Palīgpiederumi un vadotnes: tīriet ar ziepjūdens putām un mitru drānu. Ja netīrumi un tauki ir ir grūti iztīrāmi, mēs iesakām pirms tīrīšanas virsmas izmērcēt un izmantot mazgāšanas suku.

Ja tīrīšanas kvalitāte nav apmierinoša, atkārtojiet tīrīšanas procesu.

Neizmantojiet spēcīgas iedarbības vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un piederumus (abrazīvus sūkļus un mazgāšanas līdzekļus, traipu un rūsas tīrīšanas līdzekļus, stikla keramikas plāksnēm paredzētus skrāpjus).

Cepeškrāsns aprīkojums ir paredzēts mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Iekārtas lietošanas laikā var aizdegties ēdiena atliekas (tauki, cukurs, proteīns). Tāpēc pirms katras lietošanas reizes izņemiet no cepeškrāsns iekšienes un piederumiem lielākos netīrumus un atliekas.

Programmas Aqua Clean lietošana cepeškrāsns tīrīšanai

Šī programma atvieglo jebkādu traipu iztīrīšanu no cepeškrāsns iekšienes.
Visefektīvākā šī funkcija ir tad, ja to izmanto regulāri, pēc katras lietošanas.
Pirms tīrīšanas programmas palaišanas iztīriet no cepeškrāsns dobuma visus lielos redzamos netīrumu gabalus un ēdienu atliekas.

čiščenje_aqua_bio21

1Ievietojiet lēzeno cepamplāti pirmo vadotņu līmenī un ielejiet tajā 0,4 litrus karsta ūdens.

2Pagrieziet SISTĒMU SELEKTORPOGU uz Aqua Cleanaqua_bio21. Iestatiet TEMPERATŪRAS POGU uz 80°C.

3Ļaujiet programmai pusstundu darboties.

4Kad programma beigusi darbu, uzmanīgi izņemiet cepamplāti, lietojot cepeškrāsns cimdus (iespējams, ka uz cepamplāts joprojām ir ūdens). Noslaukiet traipus ar mitru drānu un ziepjūdeni. Rūpīgi noslaukiet iekārtu ar mitru drānu, lai noņemtu visas tīrīšanas līdzekļa atliekas.

Ja tīrīšana nav sekmīga (ja traipi ir īpaši grūti notīrāmi), atkārtojiet to.

Lietojiet Aqua Clean sistēmu tad, kad cepeškrāsns ir pilnībā atdzisusi.

Režģu un piestiprināto izvelkamo (pagarināmo) vadotņu izņemšana

odstranitev vodil_bio21

ATuriet vadotnes pie apakšpuses un velciet tās uz cepeškrāsns iekšpuses centra pusi.

BIzņemiet tās no atvērumiem augšpusē.

Izņemiet vadotnes uzmanīgi, cenšoties nesabojāt emaljas pārklājumu.

Cepeškrāsns durtiņu un stikla paneļu izņemšana un nomaiņa.

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Vispirms pilnībā atveriet durtiņas (līdz galam).

2Cepeškrāsns durtiņas ir piestiprinātas pie eņģēm ar īpašiem balstiem, kuros ietilpst arī drošības sviras. Pagrieziet drošība sviru par 90°durtiņu virzienā. Lēni aizveriet durtiņas līdz 45° leņķim (attiecībā pret pilnībā aizvērtu durtiņu stāvokli); pēc tam paceliet durtiņas un izvelciet tās ārā.

Cepeškrāsns durtiņu stikla paneli var notīrīt no iekšpuses, taču vispirms tas ir jāizņem no iekārtas. Vispirms rīkojieties, kā aprakstīts 2. punktā, bet neizņemiet to.

3Izņemiet gaisa novirzītāju. Satveriet to ar rokām durvju kreisajā un labajā pusē. Izņemiet, viegli pavelkot uz savu pusi.

4Satveriet durtiņu stiklu pie augšējās malas un izņemiet stiklu. Tāpat rīkojieties ar otro un trešo stikla paneli (atkarībā no modeļa).

5Ievietojot stikla paneļus, rīkojieties pretējā secībā.

Lai ieliktu durtiņas vietā, izpildiet šo procedūru pretējā secībā. Ja durtiņas neatveras vai neaizveras pareizi, pārliecinieties, vai eņģēs esošie ierobojumi ir salāgoti ar eņģu ligzdām.

Cepeškrāsns durtiņu eņģes var aizvērties ar ievērojamu spēku. Tādēļ, ievietojot vai izņemot iekārtas durtiņas, vienmēr pagrieziet abas atbalsta drošības sviras.

Vienmērīga durtiņu aizvēršana un atvēršana

(atkarībā no modeļa)

Cepeškrāsns durtiņas ir aprīkotas ar sistēmu, kas amortizē durtiņu aizvēršanas spēku, sākot no 75 grādu leņķa. Tas sniedz iespēju durtiņas atvērt un aizvērt viegli, klusi un vienmērīgi. Pietiek ar vieglu pabīdīšanu (līdz 15° leņķim attiecībā pret aizvērtu durtiņu pozīciju), lai durtiņas aizvērtos automātiski un vienmērīgi.

Ja, aizverot durtiņas, pielikts pārāk liels spēks, sistēmas iedarbība tiks samazināta vai arī drošības nolūkā sistēma tiks ignorēta.

Spuldzes nomaiņa

Spuldze ir patēriņa priekšmets, un uz to ražotāja garantija neattiecas. Pirms spuldzes nomaiņas izņemiet no cepeškrāsns visu piederumus.

Halogēna lampa: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Atskrūvējiet un noņemiet vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam). Izņemiet halogēna spuldzi.

2Vāciņa noņemšanai izmantojiet plastmasas rīku. Izņemiet halogēna spuldzi.

Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu emaljas pārklājumu.
Izmantojiet aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no apdedzināšanās.

Apgaismes spuldzi nomainiet tikai tad, kad iekārta ir atvienota no elektrības.

Traucējummeklēšanas un kļūmju tabula

Īpaši brīdinājumi un ziņošana par bojājumiem

Garantijas perioda laikā remontu var veikt tikai ražotāja pilnvarots servisa centrs.

Pirms remontdarbu veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, vai nu izņemot drošinātāju, vai atvienojot no kontaktligzdas strāvas vada kontaktdakšu.

Neveiciet nekvalificētu iekārtas remontu, jo tas var izraisīt elektrošoku un radīt īssavienojuma risku. Uzticiet šo darbu speciālistam vai pilnvarotam servisa tehniķim.

Ja ierīces darbībā radušās nelielas problēmas, izskatiet šos norādījumus, lai saprastu, vai varat pats novērst problēmu cēloņus.

Ja iekārta nedarbojas pienācīgi vai nedarbojas vispār, jo ir neatbilstoši lietota vai pārvietota, servisa tehniķa vizīte nav bez maksas arī garantijas periodā.

Saglabājiet šos norādījumus turpmākai vajadzībai un nododiet tos turpmākajiem iekārtas īpašniekiem vai lietotājiem.

Tālāk sniegti daži padomi biežāk sastopamu problēmu risināšanā.

Problēma/kļūda

Iemesls

Jūsu mājās bieži nostrādā galvenais drošinātājs.

Lūdzu, sazinieties ar servisa tehniķi.

Cepeškrāsns apgaismojums nedarbojas.

Cepeškrāsns spuldzes nomaiņa ir aprakstīta nodaļā "Spuldzes nomaiņa".

Nereaģē vadības panelis, ekrāns ir nekustīgs.

Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla (izskrūvējiet drošinātāju vai izslēdziet galveno slēdzi); pēc tam atkal pievienojiet ierīci un ieslēdziet.

Displejā tiek parādīts kļūdas kods ErrX.

Divciparu kļūdas koda gadījumā tiks parādīts simbols ErXX.

Kļūda elektroniskā moduļa darbībā. Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Ja joprojām tiek rādīts šīs kļūdas kods, izsauciet servisa tehniķi.

Ja pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas problēmas joprojām pastāv, izsauciet kvalificētu servisa tehniķi. Garantija neattiecas uz remonta vai garantijas prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas pievienošanas vai lietošanas. Tādā gadījumā remonta izmaksas segs lietotājs.

Likvidēšana

kanta1_FACE_LIFT

Mūsu produktu iepakojums ir izgatavots no videi nekaitīgiem materiāliem, kurus var pārstrādāt, likvidēt vai iznīcināt, neapdraudot apkārtējo vidi. Tāpēc iepakojuma materiāli ir atbilstoši marķēti.

Šis simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Produkts ir jānogādā autorizētā savākšanas centrā nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei.

Pareiza produkta likvidēšana palīdzēs novērst negatīvu iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties nepareizas produkta likvidēšanas gadījumā. Lai uzzinātu plašāku informāciju par produkta likvidēšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu, savu atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā šo produktu iegādājāties.

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī tiesības kļūdīties.

Jūsu piezīmes

 

843403