BRUKSANVISNING

FOR INNEBYGD OVN

Viktige sikkerhetsanvisninger

Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater.

Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Kontroller at apparatet ikke er skadet. Hvis du oppdager transportskade, må du kontakte butikken der du kjøpte apparatet eller lageret det ble levert fra. Telefonnummeret finner du på fakturaen eller på følgeseddelen.

Du finner anvisninger for installasjon og tilkobling på et eget ark.

Du finner også anvisninger for bruk, installasjon og tilkopling på hjemmesiden vår:

http://www.gorenje.com

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

Advarsel – generell fare

Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.

Sikkerhetsregler

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER – LES BRUKSANVISNINGEN NØYE OG TA VARE PÅ DEN TIL SENERE BRUK.

Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg med innebygde frakoblingsmidler. Det faste ledningsopplegget må installeres i samsvar gjeldende forskrifter.

Frakoblingsutstyr må integreres i de faste ledningene i samsvar med regler for kabling.

For å unngå overoppheting må apparatet ikke installeres bak en dekorfront.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare (bare for apparater som er utstyrt med en tilkoblingsledning).

Apparatet blir varmt under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene inne i ovnen.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har blitt veiledet eller instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes unna.

ADVARSEL: Apparatet og enkelte av de tilgjengelige delene kan bli svært varme under bruk. Vær forsiktig, og unngå å berøre varmeelementene. Barn under åtte år skal holdes borte fra apparatet med mindre de blir holdt under kontinuerlig oppsyn.

Apparatet er ikke beregnet på å bli styrt av et eksternt tidsur eller et eget fjernkontrollsystem.

Ikke bruk sterke, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren eller glasset i de hengslede lokkene (avhengig av type), da dette kan lage riper i overflaten, noe som igjen kan føre til at glasset knuses.

Ikke bruk damprengjøring eller høytrykksrengjøring til å rengjøre apparatet, da dette kan gi elektrisk støt.

ADVARSEL! Før du skifter lyspære, må du kontrollere at apparatet er koblet fra strømnettet for å hindre fare for elektrisk støt.

Hell aldri vann direkte på bunnen av ovnsrommet. Temperaturforskjeller kan føre til skade på emaljebelegget.

Andre viktige sikkerhetsanvisninger

Apparatet er beregnet til husholdningsbruk. Ikke bruk det til andre formål, for eksempel romoppvarming, tørking av kjæledyr eller andre dyr, klær, urter osv, for dette kan føre til personskade eller brann.

Apparatet må kobles til et fast ledningsopplegg med innebygde frakoblingsmidler. Det faste ledningsopplegget må installeres i samsvar gjeldende forskrifter.

Ikke løft apparatet ved å holde det i dørhåndtaket.

Ovnens dørhengsler kan bli skadet ved for stor belastning. Ikke stå eller sitt på den åpne ovnsdøren, og ikke støtt deg på den. Sett heller ikke tunge gjenstander på den åpne ovnsdøren.

Hvis strømledninger til andre apparater som er i nærheten av dette apparatet blir klemt fast i ovnsdøren, kan de bli ødelagt, og dette kan igjen føre til kortslutning. Pass derfor på at strømledningene til andre apparater holdes på trygg avstand.

Ovnsdøren blir svært varm når ovnen er i bruk. Et tredje glass er installert som ekstra beskyttelse, dette reduserer overflatetemperaturen på utsiden av døra (kun på enkelte modeller).

Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes eller blokkeres på noen måte.

Ikke dekk veggene i ovnen med aluminiumsfolie, og ikke sett langpanner eller andre kokekar på bunnen av ovnen. Dette vil hindre og redusere luftsirkulasjonen i ovnen, hemme varmeprosessen og ødelegge emaljebelegget.

Vi anbefaler at du unngår å åpne ovnsdøren under steking, da dette øker strømforbruket og dannelsen av kondens.

Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren mot slutten av stekeprosessen og under steking, da det er fare for skålding.

La ovnsdøren stå åpen etter steking eller bruk av ovnen, slik at ovnsrommet avkjøles til romtemperatur og kalkdannelse unngås.

Rengjør ovnen når den er helt avkjølt.

Eventuelle ulikheter i fargenyanser mellom forskjellige apparater eller komponenter innenfor en enkelt designlinje kan oppstå av ulike årsaker, for eksempel at apparatene observeres fra ulike vinkler, eller at bakgrunnene har ulike farger, materialer og rombelysning.

Hell aldri vann direkte på bunnen av ovnsrommet. Temperaturforskjeller kan føre til skade på emaljebelegget.

Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Ring et autorisert servicesenter.

Les bruksanvisningen nøye før du kobler til apparatet. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av koketoppen dekkes ikke av garantien.

Beskrivelse av apparatet

Apparatets funksjoner og utstyr avhenger av modellen.

Grunnleggende utstyr på apparatet inkluderer skinner, grunne stekeplater og en rist.

aparat_opis_minutnikA_bio21

1 Kontrollenhet

2 Dørbryter

3 Belysning

4 Riller – stekenivåer

5 Typeskilt

6 Ovnsdør

7 Dørhåndtak

Typeskilt – produktinformasjon

En typeskilt med grunnleggende informasjon om apparatet er festet til kanten av ovnen. Nøyaktig informasjon om apparattype og modell finnes også på garantiarket.

napisna tablica_BIO21

1 Serienummer

2 Modell

3 Type

4 Varemerke

5 Kode/ID

6 QR-kode (avhengig av modell)

7 Teknisk informasjon

8 Visninger/symboler for samsvar

Kontrollenhet

(modellavhengig)

čelna plošča_bio21_minutnikA

 1. systemvelgerbryter

 2. utkoblingstidsur (avhengig av modell)

 3. Bryter for temperaturinnstillinger

Forsenket bryter

(modellavhengig)

Trykk lett på bryteren til den spretter ut, deretter dreier du den.

Hver gang du har brukt komfyren, dreier du bryteren tilbake til posisjonen ”av” og trykker den inn igjen. Den forsenkede bryteren kan bare trykkes inn når den er i posisjonen ”av”.

Utstyr til apparatet

Kontrollampe

(modellavhengig)

Indikatorlampe: indikerer varmeapparatdrift. Når varmeapparatene er i drift, lyser lyset (på apparatet uten av-timer)
Temperaturindikatorlampe: dette lyset tennes når varmeelementene i ovnen er i drift og er av når den innstilte temperaturen nås.

Riller

 • Rillene tillater matlaging eller steking på 5 brettnivåer.

 • Høydenivåene av rillene som brettene kan settes inn i, skal telles fra bunnen og opp.

 • Rille 4 og 5 er beregnet på grilling.

 • Når du setter inn utstyr, må det roteres riktig.

Skinner

žična vodila_bio21

Ved bruk av skinner må du alltid sette risten og stekeplatene inn i sporet mellom øvre og nedre del av hvert rillenivå.

Fastmonterte uttrekkskinner

(modellavhengig)

teleskopska vodila_bio21

Uttrekksskinner kan monteres på andre og fjerde nivå.

Ved bruk av fastmonterte uttrekksskinner skal risten eller stekeplaten plasseres på skinnen. Du kan plassere risten direkte på en stekeplate (grunne eller dype multi-funksjons stekeplater) og plassere begge på samme skinne; i dette tilfellet fungerer stekeplaten som et dryppbrett.

Løse uttrekkskinner

(modellavhengig)

flexi vodila_bio21

Uttrekksskinnen kan settes inn i et hvilket som helst mellomrom mellom to ovnsstiger, og skal bare klikkes fast.
Plasser skinnen symmetrisk på stigene på venstre og høyre side av ovnsrommet. Først hekter du den øvre klemmen til skinnen på undersiden av ovnsstigen. Deretter trykker du den nedre klemmen inn i riktig posisjon til du hører et klikk.

MERK: Rillene kan festes på alle høyder mellom to nivåer.

De løse uttrekksskinnene kan ikke monteres på riller med fastmontert delvis forlengelse på to nivåer. De kan imidlertid monteres på delvis utvidbare riller på ett nivå, til nivå 3–4 and 4–5.

Kontroller at uttrekksskinnen er riktig rotert og at den strekker seg utover, det vil si ut av ovnen.

Ovnsdørbryter

(modellavhengig)

Hvis ovnsdøren åpnes mens ovnen er i bruk, slår bryteren av varmeelementet og viften i ovnsrommet. Når døren lukkes, slår bryteren apparatet på igjen.

Kjølevifte

Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som avkjøler ovnshuset og apparatets betjeningspanel. Etter at ovnen er slått av, fortsetter kjøleviften å stå på en stund for å kjøle ned ovnen ytterligere.

Ovnsutstyr og tilbehør

(modellavhengig)

resetka

RISTEN brukes til grilling eller som støtte for en panne, en stekeplate eller en stekeform med den maten du lager.

Det er en sikkerhetslås på risten. Risten må derfor løftes opp litt foran når du trekker den ut av ovnen.

nizek pekac

GRUNN STEKEPLATE brukes til flate og små bakverk. Den kan også brukes som dryppbrett.

Den grunne stekeplaten kan bli deformert når den varmes opp i ovnen. Når den er avkjølt, går den tilbake til den opprinnelige formen sin. Slik deformasjon påvirker ikke funksjonen.

globok pekac

DEN DYPE MULTIFUNKSJONS LANGPANNEN brukes til steking av grønnsaker og steking av saftige kaker. Den kan også brukes som dryppbrett.

Sett aldri multifunksjonspannen (eller den universelle, dype stekeplaten) inn i den første skinnen under steking.

Apparatet og noen av de tilgjengelige delene blir ofte varme under stekingen.

Før enheten brukes for første gang

 • Fjern ovnstilbehør og eventuell emballasje (papp, polystyrenskum) fra ovnen.

 • Tørk av tilbehøret og innsiden av ovnen med en fuktig klut. Ikke bruk skuremidler, skurekluter eller slipende rengjøringsmidler.

 • Varm en tom ovn i ca. en time med topp- og bunnvarmesystemet ved en temperatur på 250 °C. Du vil da kjenne den karakteristiske "lukten av ny ovn"; luft derfor rommet grundig under denne prosessen.

Velge innstillinger

VALG AV STEKESYSTEM

gumb_izklop_bio21_il

Vri BRYTEREN (til venstre og høyre) for å velge STEKESYSTEM (se programtabell).

Apparatets funksjoner og utstyr avhenger av modellen.

Symbol

Bruk

predgretje_bio21

RASK FORVARMING AV OVNEN
For å nå innstilt temperatur på kortest mulig tid. Når ovnen varmes opp til ønsket temperatur, er oppvarmingsprosessen fullført. Dette følges opp av systeminnstillingen du ønsker å bruke til å lage maten. Denne funksjonen er ikke egnet for tilberedning av mat.

sp. in zg. grelo_bio21

TOPP- OG BUNNVARME
Bruk dette systemet til tradisjonell baking på et enkelt brett, når du lager suffleer og steker mat på lave temperaturer (slow cooking).
Dampinjeksjon gir bedre bruning og en sprøere overflate

sp. in zg. grelo, vent in dodatek pare_bio21

žar z vent._bio21

STOR GRILL MED VIFTE
Til å steke fjørfe og større kjøttstykker under grill.

simbol_airfry_bio21_il

INTENSIV STEKING (LUFTSTEKING)
Denne stekemetoden gir en sprø skorpe uten tilsatt fett. Dette er en sunn versjon av fastfood-steking som gir færre kalorier i den stekte maten. Egner seg for mindre kjøttstykker, fisk, grønnsaker og frossenmat som er klar for steking (pommes frites, kyllingnuggets).
Dampinjeksjon gir bedre bruning og en sprøere overflate.

vroči zrak_bio21

VARMLUFT 1
Varmluft gir en bedre strøm av varm luft rundt maten. Dette tørker ut overflaten og skaper en tykkere skorpe. Bruk dette systemet til å steke kjøtt, bakverk og grønnsaker, og til å tørke mat på et eller flere brett samtidig. Dampinjeksjon gir bedre bruning og en sprøere overflate.

simbol_para_bio21Du kan legge til damp i stekeprosessen med disse systemene. Når systemet er valgt, er det grunnfunksjonen som gjelder. Når du bruker et stekebrett med vann, endres funksjonen til steking med damp (se kapittelet Driftsstart).

simbol_vroči zrak z dod pare_bio21_il

zg. in sp. grelo_bio21

TOPP- OG BUNNVARME
Bruk dette systemet til konvensjonell steking på ett enkelt brett, til å lage suffléer og til steking ved lave temperaturer (langsom matlaging).
Dampinjeksjon resulterer i bedre bruning og en sprøere overflate.

simbol_zg. in sp. grelo z dod pare_bio21_il

sp. grelo_bio21

BUNNVARME
Bruk dette systemet mot slutten av stekingen for å brune bunnen av retten. Systemet egner seg også til matlaging i vannbad.

žar_bio21

STOR GRILL
Bruk dette systemet til å steke store mengder flat mat, slik som toast, åpne sandwicher, grillpølser, fisk, grillspyd osv., samt til gratinering og bruning av skorpen. Varmeelementene i toppen av ovnsrommet varmer hele overflaten jevnt.
Maks. tillatt temperatur er 240 °C.

počasna peka_bio21

SAKTE STEKING2
For skånsom, sakte og jevn steking av kjøtt, fisk og bakverk på ett brett. Denne stekemetoden gir kjøttet et høyere vanninnhold, noe som gjør det saftigere og mørere, mens bakverk brunes/stekes jevnt. Dette systemet brukes i temperaturområdet mellom 140 °C og 220 °C.

Den brukes til å bestemme energieffektivitetsklassen i henhold til normen EN 60350-1.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZASYSTEM
Dette systemet er optimalt for steking av pizza og bakverk med høyt vanninnhold. Bruk det til å steke på ett brett når du vil at maten skal bli raskt ferdig og ha en sprø skorpe.

peka zamrzjene hrane_bio21

STEKING AV FROSSEN MAT
Denne metoden lar deg steke frossen mat på kortere tid uten forvarming. Optimal for forhåndsstekte frossenprodukter (bakevarer, croissanter, lasagne, pommes frites, kyllingnuggets), kjøtt og grønnsaker.

odtaljevanje_bio21

TINING
Bruk denne funksjonen for kontrollert tining av frossen mat (kaker, bakverk, brød og dypfryst frukt). Under tiningen må du snu maten, røre i maten og dele opp biter som sitter sammen. For mikrobiologisk sikkerhet anbefaler vi at kjøtt og lignende matvarer tines langsomt i kjøleskapet.

aqua_bio21

AQUA CLEAN
Dette programmet gjør det enklere å fjerne eventuelle flekker på innsiden av ovnen.

simbol_lička_bio21

OVNSLYS
Ovnslyset slås på når du velger et system eller vrir bryteren til lysposisjon.

STILL INN STEKETEMPERATUREN

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Drei bryteren for å stille inn ønsket TEMPERATUR.

TIMERFUNKSJONER

(modellavhengig)

gumb_minutnik_bio21

UTKOBLINGSTIDSUR (timerbryter) Velg først stekesystem og -temperatur. Still inn tiden ved å dreie bryteren med klokken. Når den innstilte tiden utløper, slås det valgte systemet av.

Hvis du ikke ønsker å bruke timerbryteren eller hvis tiden er kortere enn 15 minutter eller lenger enn 120 minutter, anbefales den manuelle innstillingen. Drei bryteren mot venstre til symbolet simbol_roka_bio21_min. I posisjon "0" vil ovnen ikke fungere.

Starte tilberedningen

Etter 10 sekunder, når systemet, temperaturen og timerbryteren er stilt inn, starter ovnen. Et lydsignal høres.

På modeller med timerfunksjon velger du steketiden eller dreier utkoblingstidsuret til manuell (hånd) posisjon simbol_roka_bio21_min.

Under tilberedningsprosessen kan du endre SYSTEM-, TEMPERATUR- og TIMER-FUNKSJONENE.

uporaba_entry steam_bio21

Steking med dampsimbol_para_bio21
Dampinnsprøytning fører til bedre bruning og sprøere skorpe.
I systemer med damptilsetning eller -innsprøytning, plasser den grunne stekeplaten på første nivå mens ovnen fortsatt er kald. Hell maksimalt 2 dl vann i stekeplaten. Plasser matens som skal tilberedes på andre nivå og start systemet.

Hvis du bruker en dyp stekeplate, setter du den inn ett nivå høyere enn angitt i tabellen for anbefalte innstillinger.
For å oppnå best mulig funksjon må du unngå å åpne ovnsdøren og ikke tilsette vann under tilberedningsprosessen.

Stekeslutt / slå av ovnen

Roter SYSTEMVELGERBRYTEREN og TEMPERATURBRYTEREN til posisjon «0».

Etter tilberedningsprosessen stopper og slettes også alle timerinnstillinger, med unntak av minuttinnstillingen. Klokkeslett (klokke) vises.

Etter bruk av ovnen kan det ligge igjen litt vann i kondenskanalen (under døren). Tørk av kanalen med en svamp eller en klut.

Generelle tips og råd for steking

 • Fjern alt unødvendig utstyr fra ovnen under steking

 • Bruk utstyr laget av varmebestandige ikke-reflekterende materialer (medfølgende stekeplater, brett og former, emaljebelagte kokekar, kokekar i herdet glass). Lyse materialer (rustfritt stål eller aluminium) reflekterer varme. Varmebehandling av mat i disse blir derfor mindre effektiv.

 • Sett alltid stekeplatene og brettene helt inn på rillene. Når du steker på risten, bør du plassere formene eller pannene midt på risten.

 • For best mulig tilberedning av maten anbefaler vi å følge retningslinjene som er angitt i steketabellen. Velg den minste angitte temperaturen og den korteste spesifiserte tilberedningstiden. Når denne tiden utløper, kontrollerer du resultatene og justerer deretter innstillingene etter behov.

 • Ikke åpne ovnsdøren under steking, med mindre det er helt nødvendig.

 • Ikke plasser stekeplatene direkte på bunnen av ovnsrommet.

 • Ikke bruk den allsidige dype stekeplaten på det første rillenivået mens apparatet er i bruk.

 • Ikke dekk til bunnen i ovnen eller risten med aluminiumsfolie.

 • Ved bruk av lengre stekeprogrammer kan du slå av ovnen ca. 10 minutter før tilberedningstiden er over, for å benytte deg av den akkumulerte varmen.

 • Plasser alltid stekeformene på risten.

 • Når du steker på flere nivåer samtidig, setter du det dype stekeplaten på et lavere nivå.

 • Når du lager mat etter oppskrifter fra eldre kokebøker, bruk bunn- og toppvarmesystemet (som i konvensjonelle ovner) og sett temperaturen 10 °C lavere enn spesifisert i oppskriften.

 • Hvis du bruker bakepapir, må du kontrollere at det er motstandsdyktig mot høye temperaturer. Klipp alltid papiret i rett form. Bakepapir hindrer at maten fester seg til stekeplaten og gjør det lettere å fjerne maten fra stekeplaten.

 • Når du tilbereder større stykker kjøtt eller store kaker, vil det bli produsert mye damp inni ovnen, noe som igjen kan gi kondens på ovnsdøren. Dette er et naturlig fenomen som ikke påvirker apparatets funksjon. Tørk av døren og glasset etter stekingen.

 • Når du steker noe direkte på risten, setter du inn det dype brettet ett nivå lavere, slik at det fungerer som et dryppbrett.

Rask forvarming av ovnen: Forvarm ovnen kun hvis det kreves av oppskriften eller i tabellene i denne bruksanvisningen. Hvis du forvarmer ovnen, må du ikke sette maten inn i ovnen før ovnen er fullstendig oppvarmet. Temperaturen har en betydelig effekt på det endelige resultatet. Forvarming anbefales for delikate kjøttstykker (mørbrad), og for gjærdeig og sukkerbrød som krever kortere steketid. Oppvarming av en tom ovn bruker mye energi. Vi anbefaler derfor, om mulig, å lage flere retter etter hverandre, eller lage flere retter samtidig.

GentleBake: Tillater langsom og kontrollert matlaging ved lav temperatur. Kjøttsaftene fordeles jevnt, og kjøttet forblir saftig og mørt. GentleBake er en langsom kokemetode som er egnet for delikate benløse kjøttstykker. Før du starter den langsomme stekingen, må kjøttet brunes grundig på alle sider i en stekepanne.

Steketabell

MERK: Retter som krever en fullstendig forvarmet ovn er markert med én stjerne i tabellen * , mens retter der 5 minutter forvarming er tilstrekkelig, er markert med to stjerner **. I disse tilfellene må du ikke bruke den raske forvarmingsmodusen.

Matrett

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

KAKER OG BAKVERK

Bakverk/kaker i former

Sukkerbrød

3

počasna peka_bio21

150

30-40

pai med fyll

1

zg. in sp. grelo_bio21

170

90-120

marmorkake

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

kake med gjærdeig, Gugelhupf (Bundt-kake, pundkake)

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

åpen pai, terte

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

brownies

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

kaker på stekeplate og brett

strudel

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

strudel, frossen

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

rullekake

3

vroči zrak_bio21

+ stekebrett med vann

170-180 *

13-18

Buchteln

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

kjeks, småkaker

muffins

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

20-30

muffins, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

145

40-50

liten gjærbakst

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

liten gjærbakst, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

butterdeig

3

počasna peka_bio21

170

30-40

butterdeig, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

kjeks/småkaker

smørkjeks

3

zg. in sp. grelo_bio21

140

30-40

smørkjeks, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

140

45-55

smørkjeks, 3 nivåer

1, 4, 5

vroči zrak_bio21

145 *

50-60

kjeks/småkaker

3

počasna peka_bio21

140

20-30

kjeks, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

marengs

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

marengs, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

makroner

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

makroner, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

brød

første og andre heving

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

brød på stekeplate

2

zg. in sp. grelo_bio21

+ stekebrett med vann

190-200

40-55

brød på stekeplate, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

brød i en form

2

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

brød i en form, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

flatbrød (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

ferske rundstykker

3

zg. in sp. grelo_bio21

+ stekebrett med vann

200-210

10-15

ferske rundstykker, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

ristet brød

5

žar_bio21

230

4-7

enkle smørbrød

5

žar_bio21

230

3-5

pizza og andre retter

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pizza, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

frossen pizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220 *

10-25

frossen pizza, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220 *

10-25

middagspai, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

børek

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

KJØTT

okse- og kalvekjøtt

oksestek (rundstek), 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

kokt oksekjøtt, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

mørbrad, middels stekt, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

oksestek, sakte tilberedt

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

biff, godt stekt, tykkelse 4 cm

4

žar_bio21

220-230

25-30

burgere, tykkelse 3 cm

4

žar_bio21

220-230

25-35

kalvestek, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

svinekjøtt

svinestek, rundstek, 1,5 kg

3

počasna peka_bio21

170-180

90-110

svinestek, skulder, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

ytrefilet av svin, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

svinestek, sakte tilberedt

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

ribbe, langsomt stekt

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

svinekoteletter, tykkelse 3 cm

4

žar_bio21

220-230

20-25

fjærkre

fjærkre, 1,2 - 2,0 kg

2

žar z vent._bio21

200-220

60-80

fjærkre med fyll, 1,5 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

fjærkre, bryst

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

kyllinglår

3

žar z vent._bio21

210-220

30-45

kyllingvinger

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

30-45

fjærkre, bryst, langsomt kokt

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

kjøttretter

kjøttpudding, 1 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

grillpølser, bratwurst

4

žar_bio21

230 **

8-15

FISK OG SJØMAT

hel fisk, 350 g

4

žar z vent._bio21

230-240

12-20

fiskefilet, tykkelse 1 cm

4

žar_bio21

220-230

8-12

fiskebiff, tykkelse 2cm

4

žar_bio21

220-230

10-15

kamskjell

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

reker

4

žar_bio21

230 *

3-10

GRØNNSAKER

stekte poteter, båter

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

30-40

stekte poteter, halve

3

simbol_airfry_bio21_il

+ stekebrett med vann

200-210 *

40-50

fylt potet (bakt potet)

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

pommes frites, hjemmelaget

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

20-30

blandede grønnsaker, båter

3

simbol_airfry_bio21_il

+ stekebrett med vann

190-200

30-40

fylte grønnsaker

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

KOMMERSIELLE PRODUKTER – FROSSET

Pommes frites

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

Pommes frites, 2 nivåer

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

Kyllingmedaljonger

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

Fiskepanetter

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

oppskårne grønnsaker

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissanter

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

STEKTE PUDDINGER, SUFFLÉER OG GRATINERTE RETTER

moussaka med potet

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

lasagne

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

søt, stekt pudding

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

søt sufflé

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

gratinerte retter

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

fylte tortillas, enchiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

grillet ost

4

žar_bio21

230 **

6-9

ANNET

bevaring

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

sterilisering

3

vroči zrak_bio21

125

30

matlaging i en bain-marie (dobbel kjele)

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

oppvarming

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

oppvarming av tallerkner

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Rengjøring og vedlikehold

Husk å slå av ovnen og vent til den er avkjølt før du rengjør den.

Barn skal ikke rengjøre apparatet eller utføre vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.

For å gjøre rengjøringen enklere er ovnsrommet, stekeplaten og brettet belagt med spesiell emalje som gir en jevn og motstandsdyktig overflate.

Rengjør ovnen regelmessig, og bruk varmt vann og håndoppvaskmiddel for å fjerne større urenheter og kalk. Bruk en ren myk klut eller svamp.

Utsiden av ovnen: Bruk varmt såpevann og en myk klut for å fjerne urenheter, og tørk deretter av overflatene.

Innsiden av ovnen: For smuss og skitt som er vanskelig å fjerne, kan du bruke konvensjonelle rengjøringsmidler. Når du bruker slike rengjøringsmidler, må du tørke grundig av ovnen med en våt klut for å fjerne alle spor av rengjøringsmidlene.

Tilbehør og riller: Rengjør med varmt såpevann og en fuktig klut. For smuss og skitt som er vanskelig å fjerne, anbefaler vi bløtlegging og bruk av en børste.

Hvis rengjøringsresultatene ikke er tilfredsstillende, gjentar du rengjøringsprosessen.

Bruk aldri aggressive eller slipende rengjøringsmidler og tilbehør (slipende svamper og vaskemidler, flekk- og rustfjernere, skrapere til glasskeramiske plater).

Ovnsutstyr kan vaskes i oppvaskmaskin.

Matrester (fett, sukker, protein) kan antennes under bruk av apparatet. Fjern derfor større biter av smuss fra ovnens interiør og tilbehør før hver bruk.

Bruke Aqua Clean-programmet til å rengjøre ovnen

Dette programmet gjør det lettere å fjerne flekker fra innsiden av komfyren.
Funksjonen er mest effektiv hvis den brukes regelmessig, etter hver gangs bruk.
Før du kjører rengjøringsprogrammet må du fjerne alle store synlige matrester fra ovnsrommet.

čiščenje_aqua_bio21

1Sett det grunne stekebrettet inn på første skinnenivå, og hell 0,4 liter varmt vann i det.

2Vri SYSTEMVELGERBRYTEREN til Aqua Cleanaqua_bio21. Still TEMPERATURBRYTEREN til 80 °C.

3La programmet kjøre i en halv time.

4Når programmet er ferdig, tar du stekebrettet forsiktig ut med ovnsvotter (det kan fremdeles være litt vann i stekebrettet). Tørk av flekkene med en fuktig klut og såpeskum. Gå grundig over komfyren med en våt klut for å fjerne alle rengjøringsrester.

Hvis rengjøringsprosessen ikke er vellykket (på grunn av spesielt gjenstridig skitt), gjentar du den.

Bruk Aqua Clean-systemet når ovnen har kjølt seg helt ned.

Fjern ledninger og fastemonterte uttrekkbare skinner

odstranitev vodil_bio21

AHold i skinnene på undersiden, og trekk dem mot midten av ovnsrommet.

BFjern dem fra åpningene øverst.

Når du fjerner skinnene, må du være forsiktig så du ikke skader emaljebelegget.

Fjern og sett tilbake ovnsdøren og glassrutene

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Først åpner du døra helt (så langt det går an).

2Ovnsdøren er festet til hengslene med spesielle støtter som også inkluderer sikkerhetsspaker. Drei sikkerhetsspakene mot døren med 90°. Lukk sakte døren til en 45° vinkel (i forhold til posisjonen til den helt lukkede døren); deretter løfter du døren og trekker den ut.

Glassruten på ovnsdøren kan rengjøres fra innsiden, men den må fjernes fra apparatets dør først. Fortsett først som beskrevet under punkt 2, men ikke fjern den.

3Fjern luftføreren. Hold den på venstre og høyre side av døren med hendene. Fjern den ved å trekke den litt mot deg.

4Hold dørglasset øverst i kanten og fjern det. Gjør det samme for den andre og tredje glassruten (avhengig av modell).

5Sett glassdøren på plass i motsatt rekkefølge.

Sett døren på plass i motsatt rekkefølge. Hvis døra ikke åpnes eller lukkes på riktig måte, må du kontrollere om hengslene er i flukt med hengselfestene.

Ovnsdørhengslet kan lukkes med betydelig kraft. Drei derfor alltid begge sikkerhetshendlene til støtten når du monterer eller tar ut døren til apparatet.

Myk lukking og åpning av dør

(modellavhengig)

Ovnsdøren er utstyrt med et system som demper dørlukkingskraften. Dette starter i 75-graders vinkel. Systemet sikrer enkel, stille og smidig lukking av døren. Et forsiktig trykk (til 15-graders vinkel i forhold til lukket dørposisjon) er nok til at døren automatisk lukkes mykt igjen.

Hvis du bruker for mye kraft når du lukker døren, vil systemets effekt reduseres, og det vil frakobles av sikkerhetshensyn.

Skifte lyspære

Lyspærer er forbruksvare og dekkes ikke av garantien. Før du skifter lyspære, må du ta ut alt tilbehør av ovnen.

Halogenlampe: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Skru av og fjern dekselet (mot klokkeretningen). Fjern halogenpæren.

2Bruk et flatt plastverktøy til å fjerne dekselet. Fjern halogenpæren.

Vær forsiktig så du ikke skader emaljebelegget.
Bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg selv.

Pass på at ovnen er slått av før du skifter lyspæren.

Feilsøkingstabell

Spesielle advarsler og feilrapportering

I garantiperioden skal produktet bare repareres av et verksted som er godkjent av produsenten.

Før du foretar operasjoner, må du koble fra strømmen ved enten å fjerne sikringen eller trekke apparatets støpsel ut av stikkontakten.

Eventuelle uautoriserte reparasjoner av apparatet kan føre til fare for elektrisk støt og kortslutning. Derfor må du ikke utføre dem. Overlat slikt arbeid til en ekspert eller en servicetekniker.

Hvis det oppstår mindre problemer med bruken av ovnen, kan du sjekke denne bruksanvisningen for å se om du selv kan løse problemet.

Hvis ovnen ikke fungerer som den skal, eller ikke fungerer i det hele tatt, på grunn av feilbetjening eller feilhåndtering, skal et besøk av en servicetekniker ikke være gratis, selv i garantiperioden.

Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse, og gi dem videre til eventuelle etterfølgende eiere eller brukere av ovnen.

Her er noen råd til hvordan du kan løse vanlige problemer.

Problem/feil

Årsak

Hovedsikringen i boligen utløses ofte.

Ta kontakt med en servicetekniker.

Ovnslyset virker ikke.

Fremgangsmåten ved skifting av lyspære er beskrevet i kapitlet Skifte lyspære.

Ta kontakt med autorisert tekniker hvis problemet vedvarer til tross for at instruksjonene ovenfor følges. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av vaskemaskinen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller må brukeren selv betale reparasjonsutgiftene.

Avhending

kanta1_FACE_LIFT

Vår produktemballasje er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.

Tilberedningstest

EN60350-1: Bruk kun utstyr som leveres av produsenten.
Sett alltid stekebrettet helt inn i endeposisjonen på skinnen. Plasser bakverk eller kaker bakt i former som vist på bildet.

* Forvarm apparatet til det når den ønsket temperatur. Ikke bruk hurtigforvarmingsfunksjonen.
** Forvarm apparatet i 10 minutter. Ikke bruk hurtigforvarmingsfunksjonen.
*** Snu etter 2/3 av steketiden.

BAKE-

Matrett

Utstyr

form-
plassering

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

kjeks/småkaker – enkeltbrett

grunn stekeplate

3

140

30-40

zg. in sp. grelo_bio21

kjeks/småkaker – enkeltbrett

grunn stekeplate

3

150

30-40

vroči zrak_bio21

småkaker – to brett/nivåer

grunn stekeplate

2, 4

140

45-55

vroči zrak_bio21

småkaker – tre brett/nivåer

grunn stekeplate

1, 4, 5

135

50-60

vroči zrak_bio21

cupcakes – enkeltbrett

grunn stekeplate

3

160 *

20-30

zg. in sp. grelo_bio21

cupcakes – enkeltbrett

grunn stekeplate

3

160

30-40

vroči zrak_bio21

cupcakes – to brett/nivåer

grunn stekeplate

2, 4

145

40-50

vroči zrak_bio21

cupcakes – tre brett/nivåer

grunn stekeplate

1, 3, 5

140-150

30-50

vroči zrak_bio21

Sukkerbrød

rund metallform, diameter 26 cm/rist

1

150

45-55

zg. in sp. grelo_bio21

Sukkerbrød

rund metallform, diameter 26 cm/rist

3

160

45-55

vroči zrak_bio21

sukkerbrød – to rister/nivåer

2 × rund metallform, diameter 26 cm/rist

modeli_2_test jedi

2, 4

160 **

45-55

vroči zrak_bio21

eplepai

2 × rund metallform, diameter 20 cm/rist

modeli_1_test jedi

1

170

90-120

zg. in sp. grelo_bio21

eplepai

2 × rund metallform, diameter 20 cm/rist

modeli_1_test jedi

2

170

80-110

vroči zrak_bio21

GRILLING

Matrett

Utstyr

form-
plassering

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

ristet brød

rist

5

230

4-7

žar_bio21

pljeskavica (kjøttkake)

rist + grunn stekeplate som dryppebrett

5

230

20-35 ***

žar_bio21

Egne notater

 

843323