Käyttöohjeet

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

RFN23841

RFN232041

Johdanto

SLIKA_QR_KODA_NOVA

Voit lukea käyttöoppaan kokonaisuudessaan skannaamalla QR-koodin.

Tämä QR-koodi löytyy laitteen sisäpuolella olevasta tarrasta tai asiakirjat sisältävästä pussista.

Muussa tapauksessa voi ladata käyttöohjeen osoitteesta https://global.asko.com/customer-care/manuals.

Tervetuloa kasvavaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Linkki EU EPREL -tietokantaan

Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi antaa verkkolinkin laitteen rekisteröimiseksi EU EPREL -tietokantaan. Säilytä energiamerkki viitteenä yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Tuotteen suorituskykyyn liittyviä tietoja on mahdollista löytää EU EPREL -tietokannasta linkistä https://eprel.ec.europa.eu sekä laitteen arvokilvessä ilmoitetun mallinimen ja tuotenumeron avulla. Tarkempia tietoja energiamerkinnästä on annettu osoitteessa osoitteesta www.theenergylabel.eu.

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

Varoitus – yleinen vaara

Varoitus – sähköiskun vaara

Varoitus – tulipalon vaara

Johdanto

Tervetuloa kasvavaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, ja pidä ne tallessa myöhempää tarvetta varten.

Linkki EU EPREL -tietokantaan

Tietoa tuotteesta on osoitteessa www.asko.com/energylabel, josta löydät myös linkin EU:n EPREL-tuotetietokantaan. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen https://eprel.ec.europa.eu. Etsi mallin nimen perusteella ohjeiden mukaan (katso tiedot arvokilvestä).

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

Varoitus – yleinen vaara

Varoitus: tulipalovaara / syttyviä materiaaleja

Tärkeitä huomautuksia ja varotoimenpiteitä

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä

Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon lue huolellisesti laitetta kuvaavat ja sen asianmukaista sekä turvallista käyttöä koskevat käyttöohjeet. Ohjeet soveltuvat useille laitetyypeille/malleille; joten ohjeissa voidaan kuvata sellaisia asetuksia tai välineistöä, joita ei ole käytettävissä laitteessasi. Suosittelemme säilyttämään nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten sekä luovuttamaan ne laitteen mukana, jos se myydään tulevaisuudessa.

Tarkasta laitteesi mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Jos havaitset laitteessa vaurioita, ilmoita asiasta jälleenmyyjälle.

Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon anna laitteen olla pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia. Tämä pienentää jäähdytysjärjestelmään kuljetuksen johdosta syntyneiden käyttövikojen mahdollisuutta.

Tärkeitä turvaohjeita

VAROITUS! Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja.

Laite tulee kytkeä verkkovirtaan ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja säädösten mukaisesti.

VAROITUS! Älä sijoita jatkojohtoja tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.

Irrota laite sähköverkosta ennen se puhdistusta (irrota virtajohto pistorasiasta).

Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.

VAROITUS! Kun asetat laitteen paikalleen, varmista, ettei virtajohto jää sen alle tai vahingoitu.

Jos LED-valo ei toimi, ota yhteyttä huoltoon. Älä yritä korjata LED-valoja itse. On olemassa vaara joutua kosketuksiin suurjännitteen kanssa!

VAROITUS! Älä käytä laitteen sisällä mitään sähkölaitteita, elleivät ne ole kylmälaitteen valmistajan nimenomaisesti sallimia.

VAROITUS! Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja sulatuksen nopeuttamiseksi.

VAROITUS! Jotta vältettäisiin laitteen epävakaudesta aiheutuvilta vaaroilta, varmista että se asennetaan mukaisesti.

Kylmävaurion vaara

Älä milloinkaan laita jäätynyttä ruokaa suuhusi ja vältä koskemasta pakasteita, koska seurauksena voi olla paleltumien syntyminen.

Lasten ja heikossa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai puutteellinen kokemus tai tiedot, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä.

Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

Poista pakkausmateriaali, jonka tarkoitus on ollut suojata tuotetta tai sen osia kuljetuksen aikana, ja pidä se lasten ulottumattomissa. Pakkausmateriaalista voi aiheutua loukkaantumis- tai tukehtumisvaara.

Kun poistat laitteen käytöstä, irrota sen virtajohto, poista ovi ja jätä hyllyt laitteeseen. Tämä estää lapsia lukitsemasta itseään laitteeseen.

Koskee vain Euroopan markkinoita

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tiedot, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan valvotusti tai mikäli heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset voivat laittaa tavaroita kylmälaitteisiin ja poistaa tavaroita niistä.

Kylmäaineeseen liittyvä varoitus

Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä, mutta syttyvää R600a-kaasua. Varmista, että mitkään jäähdytysjärjestelmän osat eivät ole vaurioituneet. Kaasuvuodosta ei ole haittaa ympäristölle, mutta se voi aiheuttaa silmien loukkaantumisen tai tulipalon.

Jos havaitse kaasuvuodon, irrota laite verkkovirrasta ja ota yhteyttä huoltopalveluun.

Tärkeää tietoa laitteen käytöstä

VAROITUS! Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi seuraaviin:

 • henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;

 • käyttöön maatiloilla sekä hotellien, motellien ja muiden majoituskohteiden asiakkaiden käyttöön;

 • majatalotyyppisiin ympäristöihin;

 • pitopalveluihin ja vastaaviin tarkoituksiin, joissa ei ole jälleenmyyntiä.

VAROITUS! Pidä laitteen kotelossa tai sen sisärakenteissa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.

Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä altistaa sateelle.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten suihkepulloja, joissa on tulenarkaa ponnekaasua.

Jos laite on käyttämättömänä pidemmän aikaa, sammuta se vastaavasta painikkeesta ja irrota sähköverkosta. Tyhjennä laite, sulata ja puhdista se sekä jätä ovi raolleen.

Sähkökatkon sattuessa älä avaa pakastimen ovea, ellei pakastin ole ollut toimimatta yli 16 tunnin ajan. Tämän ajan kuluttua pakastettu ruoka on käytettävä tai sijoitettava muualle kylmään (esim. varalaite).

Laitteen tekniset tiedot

Arvokilpi löytyy laitteen sisältä. Se sisältää tiedot jännitteestä, laitteen brutto- ja nettotilavuuden, kylmäaineen tyypin ja määrän sekä tietoja ilmastoluokista.

Jos arvokilvessä oleva kieli ei ole sinun valitsemasi kieli tai maasi kieli, vaihda se kyseessä olevaan.

VAROITUS! Älä vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää.

Asennus ja liitäntä

Paikan valinta

 • Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun huoneeseen. Laitteen ympäristön sallittu lämpötilaalue määräytyy tyyppikilvessä ilmoitetun ilmastoluokan mukaan.

 • Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä, kuten kaasuhella, lämpöpatteri tai kuumavesisäiliö, äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.

Kuvaus

Ilmastoluokka

Ympäristön lämpötila-alue °C

Suhteellinen kosteus

Laajennettu lauhkea

SN

+10 – +32

≤75%

Lauhkea

N

+16 – +32

Subtrooppinen

ST

+16 – +38

Trooppinen

T

+16 – +43

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kalusteisiin upotettavaksi.

Älä asenna laitetta huoneeseen, jonka lämpötila voi olla alle 5 °C. Laite ei ehkä toimi oikein tai siihen saattaa tulla vikaa!

Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä sitä saa altistaa sateelle.

 • Laite on asennettava vähintään 5 cm:n etäisyydelle sähkö- tai kaasuliedestä ja vähintään 30 cm:n etäisyydelle lämpöpatterista tai lämmittimestä. Jos nämä etäisyydet eivät ole mahdollisia, on käytettävä eristyslevyä.

 • Laite on asennettava noin 5 cm:n etäisyydelle seinästä tai kaapin takaosasta ja sivuseinistä. Jääkaapin yläpuolella olevassa keittiön kaapissa on oltava vähintään 5 cm:n rako kaapin takaseinän ja seinän välissä. Tämä tarvitaan sen varmistamiseen, että kondensaattori saa riittävästi jäähdytysilmaa.

 • Asennetun laitteen virtapistokkeeseen on päästävä käsiksi.

Asenna laite huoneeseen, jossa on riittävä määrä ilmaa. Huoneessa on oltava vähintään 1 m3 ilmaa jokaista 8 grammaa jäähdytysainetta kohti. Jäähdytysaineen määrä näytetään laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä.

 • Keittiön kaapistossa, johon laite asennetaan, on oltava alaosassa vähintään 200 cm2 kokoinen aukko, jotta ilmaa pääsee kiertämään riittävästi.

 • Laitteen ilman ulostuloaukko on sen yläosassa. Varmista, ettei aukko tukkeudu. Aukon tukkiminen voi vahingoittaa laitetta.

Laiteasennus tulee tehdä vähintään kahden henkilön toimesta henkilövamman tai laitevaurion välttämiseksi.

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Laitteen on seistävä suorassa tai hieman taaksepäin kallistettuna. Laitteen tulee olla vakaasti tukevalla alustalla. Laitteen etuosaan on asennettu kaksi säädettävää jalkaa, joita voidaan käyttää laitteen suoristamiseen. Takasivun pyörät mahdollistavat laitteen helpomman asennuksen (vain joissakin alleissa).

 • Kun olet vaaittanut laitteen säätöjalkojen avulla, paranna laitteen vakautta säätämällä lisäjalkaa.

 • Laite on tarkoitettu vapaasti seisovaan asennukseen. Nimellis-/minimivirrankulutuksen saavuttamiseksi jätä aina 50 mm vapaata tilaa seinän ja laitteen takaosan väliin sekä laitteen yläpuolelle. Varmista myös riittävä ilmankierto laitteen kummallakin sivulla ja yläpuolella.

 • Laite voidaan sijoittaa myös keittiökaappien tai kaappien väliin tai seinän viereen. Näin sijoitettuna laite toimii moitteettomasti; virrankulutus saattaa kuitenkin kasvaa. Noudata kuvan mukaisia minimietäisyyksiä laitteen yläpuolella ja takana.

 • Ota huomioon laitteen oven avaamiseen tarvittava tila, jotta vetolaatikot ja hyllyt voidaan vetää ulos ja poistaa (katso asennuskaavio).

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_adv-sup

*mallista riippuen

**Upotetulla kahvalla varustettu malli.

***Ulkonevalla ulkokahvalla varustettu malli.

Laitteen kytkeminen

 • Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan. Pistorasian on oltava maadoitettu. Laitteen vaatima nimellisjännite ja taajuus ilmoitetaan laitteen tyyppikilvessä/-tarrassa perustietojen kanssa.

 • Laite on kytkettävä verkkovirtaan ja maadoitettava voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Laite kestää pieniä verkkovirran vaihteluita, enintään 6 % yli tai alle.

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise siitä virta asianmukaista painiketta käyttäen ja irrota se verkkovirrasta. Tyhjennä, sulata ja puhdista laite, ja jätä sen ovi auki.

Vian tai sähkökatkon sattuessa älä avaa pakastinosaa ellei laite ole ollut pois toiminnasta kauemmin kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitetun tuntimäärän (lämpötilan nousuaika). Tämän ajan jälkeen pakastettu ruoka on joko käytettävä tai varmistettava, että se pysyy riittävän kylmänä (esimerkiksi siirtämällä se toiseen laitteeseen).

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran

Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin olet lukenut huolellisesti laitteen oikeaa ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet. Koska nämä ohjeet ovat eri laitetyypeille ja -malleille, niissä saatetaan viitata asetuksiin tai osiin, jotka eivät ole käytettävissä omassa laitteessasi. Suosittelemme säilyttämään nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Jos myyt laitteen, toimita ohjeet sen mukana.

Tutki laite vaurioiden ja/tai virheiden varalta. Jos laite on vaurioitunut, ota yhteyttä myymälään, josta ostit sen.

Anna laitteen seisoa pystyasennossa vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Tämä vähentää mahdollisia toimintahäiriöitä, jotka johtuvat kuljetuksen vaikutuksista jäähdytysyksikköön.

Ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran, sisäpuoli ja kaikki sisällä olevat varusteet on puhdistettava haalealla vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.

Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa, älä laita ruokaa laitteeseen ennen kuin lämpötila on laskenut asetettuun lämpötilaan.

Energiansäästöohjeita

 • Asenna laite käyttöohjeiden mukaisesti.

 • Älä avaa ovea useammin kuin on tarpeellista.

 • Älä koskaan peitä tai tuki tuuletusaukkoja.

 • Vaihda mahdollisimman pian oven tiiviste, jos se on vahingoittunut tai ei enää tiivistä ovea kunnolla.

 • Säilytä ruoka hyvin suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa.

 • Anna ruoan jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen sen laittamista laitteeseen.

 • Sulata ruoka jääkaappiosassa.

 • Sulata tavallinen pakastin, kun noin 2–3 millimetrin kerros huurretta tai jäätä on muodostunut sen sisälle.

 • Sijoita jääkaappiosan hyllyt tasaisin välein. Sijoita ruoka niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen sisällä (noudata ohjeen suosituksia ruoan sijoittelun suhteen).

 • Jos laitteessa on tuuletin, varmista, että tuuletusaukot pysyvät avoimina.

 • Mitä alemmas lämpötila on asetettu, sitä enemmän virtaa laite kuluttaa.

Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Laitteen oven avautumissuunta voidaan vaihtaa.

Huomaa: Irrota laite sähköverkosta ennen oven avautumissuunnan vaihtamista.

Tarvittavat työkalut:

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

Hylsyavain nro 8

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

Ristikantaruuvimeisseli

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

Litteä ruuvimeisseli

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

Lenkkiavain nro 8

SLIKA_TORX_25

Torx T25

Huomaa:

 • Jos laitetta on kallistettava pohjassa oleviin osiin käsiksi pääsemiseksi, pyydä toista henkilöä avuksi tai aseta laite varovasti pehmeää pehmustetta vasten, jottei se vahingoitu. Vaihda avautumissuunta seuraavalla tavalla.

 1. Aseta laite pystyasentoon. Avaa yläovi ja ota pois kaikki oven telineet (jotteivät ne vahingoitu toimenpiteen aikana). Sulje ovi.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_1

 2. Poista yläsaranan suojus (1).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_2

 3. Poista ruuvit (2) ja irrota sarana (3). Pidä ovesta kiinni, jottei se putoa.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_3

 4. Irrota yläovi keskimmäiseltä saranalta nostamalla ovea varovasti suoraan ylös. Aseta ovi tasaiselle alustalle.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_4

 5. Ota (oikeanpuoleinen) tulppa/suojus (4) pussista ja aseta se kohtaan, josta yläsarana on irrotettu. Irrota tulppa/suojus (5) toiselta puolelta, jolle sarana asennetaan, ja laita se talteen.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

 6. Poista tulppa (6) yläoven vasemmalta puolelta. Poista sen jälkeen yläoven vastakkaisella puolella oleva tulppa. Aseta tulppa (7) yläoven vasemmalle puolelle ja aseta tulppa (6) yläoven oikealle puolelle.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_6

 7. Poista ruuvi (8) ja irrota oven pidike (10) ja avauskulma (9). Asenna sen jälkeen ruuvin (8) avulla pussissa toimitettu oven pidike ja avauskulma (9). Säilytä oven pidike (10) siltä varalta, että tarvitset sitä myöhemmin.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 8. Irrota ruuvit keskisaranasta ja irrota se. Irrota sen jälkeen alaovi alasaranalta.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_8

 9. Aseta alaovi tasaiselle alustalle. Poista ruuvi (8) ja irrota oven pidike (10) ja avauskulma (9). Kiinnitä sen jälkeen ruuvin (8) avulla pussissa toimitettu oven pidike ja avauskulma (9). Säilytä oven pidike (10) siltä varalta, että tarvitset sitä myöhemmin.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 10. Irrota keskisaranan tulppa ja vaihda se vastakkaiselle puolelle.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_10

 11. Kallista laitetta taaksepäin ja irrota säädettävä jalka (11).

 12. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_12

  Irrota alasaranan (14) kolme ruuvia ja poista sarana. Irrota lisäjalka (12) alasaranan tapista (13). Ruuvaa tappi (13) irti alasaranasta ja ruuvaa se saranan vastakkaiselle puolelle lisäjalan (12) kanssa.

 13. SLIKE_MENJAVA_VRAT_korak_13

  Kiinnitä sarana (14) vastakkaiselle puolelle ruuveilla. Ruuvit tulee kiinnittää alla olevan kuvan mukaisessa järjestyksessä. Kiristä ensin ruuvi 1 ja sen jälkeen ruuvit 2. Ruuvaa sitten säädettävät jalat (11).

 14. SLIKA_MENJAVA_VRAT_14

  Aseta alaovi alasaranalle ja pidä niitä paikoillaan. Käännä keskisaranaa 180°. Aseta aluslevy oikeaan asentoon ja säädä keskisaranan asentoa niin, että voit asentaa ja kiinnittää alaoven.

 15. Aseta yläovi oikeaan asentoon ja kiinnitä yläsarana (3) ruuveilla (2). Pidä yläovea paikallaan sijoittaessasi niitä.

  SLIKA_MANJAVA_VRAT_17

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_15

 16. Aseta yläsaranan tulppa (1) takaisin paikalleen.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

 17. Avaa yläovi ja aseta ovihyllyt paikoilleen, sulje ovi sen jälkeen.

SLIKA_MENJAVA_ROČAJA

Huomautus: jos mallissa on kahva, siirrä se vastakkaiselle puolelle noudattamalla alla olevia ohjeita.

Irrota korkit (1) ja irrota kaksi ruuvia (2) kuvan osoittamalla tavalla. Käännä kahvaa (3) 180°, ja aseta se vastakkaiselle puolelle. Kiinnitä sitten ruuvit (2) ja aseta korkit (1) takaisin.

Laitteen kuvaus

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.

SLIKA_APARATA_COMBI_SUP_ASKO

A Jääkaappi

 1. Ohjausyksikkö

 2. LED-valo

 3. CoolFlow-torni

 4. Lasihyllyt

 5. Liukusäädin MultiZone-laatikon muuttamiseksi vihanneslaatikoksi

 6. MultiZone-laatikko

 7. Rapea-ainesalue – hedelmä- ja vihanneslaatikko kosteuden säädöllä

 8. Matalat ovihyllyt

 9. Pullohylly

B Pakastin

 1. Ylempi pakastus- ja säilytyslokero

 2. Deep SpaceBox -pakastus- ja säilytyslokero

 3. Alempi säilytyslokero

CoolFlow

Tämä järjestelmä luo parhaan mahdollisen ilman kierron, joka pitää lämpötilan tasaisena koko jääkaappiosassa. Tuulettimen ympärillä olevia aukkoja ei saa koskaan peittää tai tukkia.

NoFrost

NoFrost-järjestelmän ansiosta pakastinta ei tarvitse enää sulattaa.

Hylly

SLIKA_IZVLEK_POLICE

Voit asettaa tyhjät hyllyt haluamallasi tavalla jääkaapin sisällä olevia kiskoja käyttäen tarvitsematta poistaa niitä jääkaapista. Voit siirtää hyllyä tai ottaa sen ulos jääkaapista nostamalla sitä hieman takaa, vetämällä sitä itseäsi kohti ja sen jälkeen joko siirtämällä sitä tai ottamalla sen ulos laitteesta. Säilytä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita hyllyn takaosassa, missä lämpötila on alhaisin.

Pulloteline

NOSILEC_ZA_STEKLENICE

 • Joissakin malleissa on myös metallilankainen pulloteline. Siinä on mekanismi, joka estää sen vetämisen vahingossa ulos. Se voidaan vetää ulos vain, kun se on tyhjä. Vedä se pois nostamalla hieman takaosaa ja vedä se itseäsi kohti. Laita pulloteline paikalleen siten, ettei pullojen pituus häiritse oven asianmukaista sulkemista. Telineen maksimikuormitus on 9 kpl 0,75 litran pulloa tai 13 kilogramman kokonaispaino – katso laitteen sisällä, oikealla puolella oleva tarra.

 • Tölkkejä voidaan myös laittaa pullotelineeseen (pituussuuntaan tai poikittain).

Rapea-ainesalue – hedelmä- ja vihanneslaatikko kosteuden säädöllä

 • Jääkaapin alaosassa oleva lokero on tarkoitettu hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. Se tarjoaa kosteutta ja estää ruoan kuivumisen.

 • Lokeron kosteutta säädellään automaattisesti, siellä olevan ruoan tyypistä ja määrästä riippuen.

SLIKA_CRISP_ZONE_FS600-20_AUTO

 • Lokeron vetäminen ulos:

  • Kun haluat poistaa laatikon, vedä laatikkoa ulos niin pitkälle kuin se tulee (1). Nosta sitten etuosaa (2), ja vedä se kokonaan ulos.

MultiZone-laatikko

(Vain joissakin malleissa.)

MultiZone-lokerossa voidaan säilyttää lukuisia erilaisia tuoreita elintarvikkeita jopa kolme kertaa pidempään kuin perinteisessä jääkaapissa. Elintarvikkeet säilyvät kauemmin tuoreina säilyttäen makunsa ja ravintoaineensa. Lokeron lämpötila riippuu jääkaappiosan ympäristön lämpötilasta, siitä, kuinka usein jääkaapin ovi avataan sekä jääkaapissa oleva ruoan määrästä.

Jos MultiZone-laatikon lämpötilaksi halutaan noin 0 °C, suosittelemme asettamaan jääkaappiosan lämpötilaksi 4 °C tai sen alle. ZeroZone-laatikon lämpötila saattaa laskea alle 0 °C. Siirrä tästä syystä herkästi jäätyvät elintarvikkeet jääkaapin yläosaan.

Laatikko on pidettävä täysin suljettuna parhaan tehon takaamiseksi.

 • Varmista elintarvikkeita ostaessasi, että ne ovat tuoreita, sillä tämä määrää elintarvikkeiden laadun ja sen, kuinka kauan ne säilyvät jääkaapissa.

 • Säilytä elintarvikkeet suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa, jotta niistä ei vapaudu tai niihin ei tartu hajuja.

 • Ota elintarvikkeet laatikosta 30–60 minuuttia ennen käyttöä mahdollistaaksesi aromin ja maun kehittymisen huoneenlämmössä.

 • Alhaisille lämpötiloille herkkiä elintarvikkeita ei voi säilyttää MultiZone-laatikossa. Tällaisia ovat muun muassa ananas, avokado, banaani, oliivit, perunat, munakoiso, kurkku, pavut, paprikat, melonit, vesimelonit, kurpitsa, kesäkurpitsa jne.

SLIKA_IZVLEK_PREDALA_ESS

 • Laatikon poistaminen:

  • Vedä laatikkoa, kunnes se ei tule enää ulospäin.

  • Nosta sitä etuosasta ja vedä se kokonaan ulos.

MultiZone-laatikon muuttaminen hedelmä- ja vihanneslaatikoksi

 • Jos tarvitset lisätilaa hedelmille ja vihanneksille, voit muuttaa MultiZone-laatikon hedelmä- ja vihanneslaatikoksi.

SLIKA_CONVERT_SLIDER

 • Tätä varten käytä liukusäädintä seuraavasti:

  • Laatikon käyttö MultiZone-laatikkona: työnnä liukusäädin oikealle.

  • Laatikon käyttö hedelmä- ja vihanneslaatikkona: siirrä liukusäädin vasemmalle.

Kun Convert-toiminto on aktivoitu (D-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo palaa), laatikko toimii hedelmä- ja vihanneslaatikkona riippumatta liukusäätimen asetuksista tai asennosta. Vaikka liukusäädin on MultiZone-asennossa, laatikon lämpötila ei ole lähellä 0°C, mikä voi johtaa ruoan pilaantumiseen. Siksi suosittelemme siirtämään korkeammille lämpötiloille herkät elintarvikkeet sopivampaan paikkaan.

Ovihyllyt

SLIKA_VRATNE_POSODE

Jääkaapin oven sisäpuolella on hyllyt, jotka on tarkoitettu juuston, voin, munien, jugurtin ja muiden pienten pakkausten, tuubien, purkkien jne. säilytykseen.

Voit asetella hyllyt haluamallasi tavalla nostamalla niitä hieman urista, jotka pitävät ne paikallaan ja siirtämällä ne haluttuun paikkaan varmistaen, että ne mahtuvat siellä oleviin uriin.

Alin teline on tarkoitettu pullojen varastointiin.

Kunkin ovihyllyn suurin sallittu kuormitus on 5 kg.

CoolFlow

 • Kehittynyt CoolFlow tuuletinjärjestelmä jakaa lämpötilan tasaisesti koko jääkaappiin pitäen samalla lämpötilan tasaisena. Ilma jäljittelee luonnollista mikroilmastoa, joka pitää ruoan pidempään tuoreena. Lisäksi kaikki ruoat voidaan sijoittaa minne tahansa jääkaappiin, koska eri osien välillä ei ole lämpötilaeroja.

SLIKA_COOLFLOW_ASKO_SUP

AdaptTech

Innovatiivinen anturiteknologia mahdollistaa laitteen toiminnan säätämisen käyttäjän tapojen tai käyttäytymisen mukaisesti. Adaptiivinen, älykäs järjestelmä valvoo, analysoi ja tallentaa päivittäin ja viikoittain laitteen käytön ja sovittaa laitteen toiminnan havaittujen mallien mukaiseksi. Jos laite ennakoi lisääntynyttä oven avaamista, laite laskee automaattisesti lämpötilaa ennen tällaisia aikoja ruoan lämpenemisen ehkäisemiseksi ovea useammin avattaessa. Laite kykenee myös ennakoimaan suurempien ruokamäärien lisäämisen jääkaappiin tai pakastimeen ja vastaa siihen jäähdyttämällä tai pakastamalla tehokkaammin.

Laitteen kuvaus

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.

SLIKA_APARATA_COMBI_SUP_ASKO

A Jääkaappi

 1. Ohjausyksikkö

 2. LED-valo

 3. CoolFlow-torni

 4. Lasihyllyt

 5. Liukusäädin MultiZone-laatikon muuttamiseksi vihanneslaatikoksi

 6. MultiZone-laatikko

 7. Rapea-ainesalue – hedelmä- ja vihanneslaatikko kosteuden säädöllä

 8. Matalat ovihyllyt

 9. Pullohylly

B Pakastin

 1. Ylempi pakastus- ja säilytyslokero

 2. Deep SpaceBox -pakastus- ja säilytyslokero

 3. Alempi säilytyslokero

CoolFlow

Tämä järjestelmä luo parhaan mahdollisen ilman kierron, joka pitää lämpötilan tasaisena koko jääkaappiosassa. Tuulettimen ympärillä olevia aukkoja ei saa koskaan peittää tai tukkia.

NoFrost

NoFrost-järjestelmän ansiosta pakastinta ei tarvitse enää sulattaa.

Laitteen käyttö

SLIKA_UI_COMBI_FS600_SUP_ASKO_ZA_VRATIH

A

Jääkaappiosan lämpötilan asetuspainike

A1

Jääkaappiosan lämpötilan näyttö (asetetun lämpötilan yläpuolella oleva merkkivalo palaa)

B

Pakastinosan lämpötilan asetuspainike ja lisätoimintopainike

B1

Pakastinosan lämpötilan näyttö (asetetun lämpötilan yläpuolella oleva merkkivalo palaa)

C

Tehopakastuksen symboli (C-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo palaa, kun tehopakastus aktivoituu)

D

Muuntamistoiminnon symboli (D-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo palaa, kun muuntamistoiminto aktivoituu)

Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä

VTICNICA

Kytke laite päälle työntämällä virtajohto pistorasiaan.

Sammuta laite irrottamalla virtajohto pistorasiasta.

Laitteen lämpötilan säätö

 • Jääkaappiosan lämpötila on asetettu tehtaalla suositeltuun 4 °C lämpötilaan ja pakastinosan -18 °C lämpötilaan.

 • Kun laite on kytketty päälle, voi kestää useamman tunnin ennen kuin se on saavuttanut asetetun lämpötilan. Älä laita laitteeseen ruokaa, ennen kuin lämpötila on laskenut valittuun asetukseen.

Jääkaappiosan lämpötilan asettaminen

SLIKE_UI_HLADILNI_DEL

 • Aseta haluttu lämpötila A-painikkeella.

 • Aseta haluttu lämpötila painamalla A-painiketta monta kertaa peräkkäin.

 • Ilmaisin käy asetukset läpi yksi toisensa jälkeen oikealta vasemmalle.

Numerot 2, 4 ja 6 ilmaisevat jääkaappiosan lämpötilan Celsius-asteina (°C).

 • Suositeltu lämpötila-asetus on +4 °C. Tässä lämpötilassa ruoan laatu ja tuoreus säilyvät pisimpään.

 • Jos laite on asennettu huoneeseen, jonka lämpötila on alle 16 °C, suosittelemme asettamaan lämpötilaksi alle 4 °C.

Pakastinosan lämpötilan asettaminen

SLIKE_UI_ZAMRZOVALNI_DEL

 • Aseta haluttu lämpötila B-painikkeella.

 • Aseta haluttu lämpötila painamalla B-painiketta monta kertaa peräkkäin.

 • Ilmaisin käy asetukset läpi yksi toisensa jälkeen oikealta vasemmalle.

Numerot -20, -18 ja -16 ilmaisevat pakastinosan lämpötilan Celsius-asteina (°C).

 • Suosittelemme asettamaan lämpötilaksi -18 °C, koska tällöin ruoka säilyy hyvän laatuisena ja tuoreena kauemmin.

Tehokkaan pakastuksen (tehopakastus) toiminto

 • Käytä tätä asetusta sen jälkeen, kun olet kytkenyt laitteen päälle ensimmäistä kertaa, ennen puhdistusta tai 24 tuntia ennen suuren elintarvikemäärän laittamista pakastimeen.

SLIKE_UI_INTENZIVNO_ZAMRZOVANJE

Aktivointi: aktivoi tehopakastustoiminto painamalla B-painiketta (useita kertoja), kunnes C-symbolin yläpuolella oleva valo syttyy.

Kun tehokas pakastus on aktivoituna, lämpötila saattaa olla alhaisempi sekä jääkaapissa että pakastimessa.

Kun tehokas pakastus on aktivoituna, laite toimii maksimiteholla. Tänä aikana sen toiminta saattaa olla hieman äänekkäämpää.

Käytöstä poistaminen: paina B-painiketta uudelleen asettaaksesi halutun lämpötilan B1. C-symbolin yläpuolella oleva valo sammuu. Jos tehopakastustoimintoa ei sammuteta manuaalisesti, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä (noin kahden päivän kuluttua) ja lämpötila palaa viimeksi asetettuun arvoon.

 • Jos tehopakastustoiminnon ollessa aktivoituna tulee sähkökatko, toiminto aktivoituu jälleen virran palautuessa.

Convert toiminto

Koko pakastinosa voidaan muuntaa MultiZone- lokeroksi. Tämän lokeron lämpötila on 0 °C tai hieman alle. Älä siis säilytä alhaiselle lämpötilalle herkkiä elintarvikkeita tässä lokerossa, koska ruoat voivat jäätyä. Tyhjennä pakastinosa ennen ZeroZone-toiminnon kytkemistä päälle estääksesi pakasteiden sulamisen ja pilaantumisen.

SLIKE_UI_CONVERT

 • Convert-toiminnon aktivointi: pidä B-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja D-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.

 • Kun toiminto aktivoidaan, pakastinosan lämpötilaksi asetetaan 0 °C. D-symbolin yläpuolella oleva valo vilkkuu, kunnes pakastinosa saavuttaa tämän lämpötilan, ja tällöin merkkivalo palaa jatkuvasti.

 • Lämpötilat ovat likimääräisiä ja ne riippuvat ympäristön lämpötilasta, oven avautumistiheydestä ja osaston sisällä olevan ruoan määrästä. Korkeamman lämpötilan asettaminen MultiZone-lokeroon myös nostaa jääkaappiosan lämpötilaa, ja päinvastoin. Muokkaa asetusta käyttöolosuhteiden mukaan.

 • Kun Convert-toiminto aktivoidaan, kaikki lisätoiminnot poistetaan käytöstä.

 • Convert-toiminnon käytöstä poistaminen: Pidä B-painiketta jälleen painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja D-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo sammuu.

 • Kun toiminto on kytketty pois päältä, lämpötila-asetukset palautuvat viimeiseen valintaan ennen kuin Convert-toiminto aktivoitiin.

Convert-toiminto vaikuttaa myös MultiZone-laatikon lämpötiloihin (ks. kappale “laitteen kuvaus”). Kun tämä toiminto on aktivoitu, laatikon lämpötila ei ole lähellä 0 C. Sen sijaan laatikko toimii hedelmä- ja vihanneslaatikkona liukusäätimen asetuksista tai asennosta riippumatta, mikä saattaa aiheuttaa ruoan pilaantumisen. Siksi suosittelemme siirtämään korkeammille lämpötiloille herkät ruoat sopivampaan paikkaan.

Korkean lämpötilan hälytys

 • Aina käynnistäessäsi laitteen hälytystoiminnossa aktivoituu 24 tunnin viive. Jos laite ei saavuta riittävän alhaista lämpötilaa tämän ajan jälkeen, hälytys aktivoituu.

Jos laitteen sisälämpötila on liian korkea, äänihälytys aktivoituu (jaksottainen äänimerkki) ja merkkivalo sen osaston asetetun lämpötilan yläpuolella, jossa lämpötila on liian korkea, vilkkuu.

SLIKE_UI_UTRIPA_4

Jos jääkaappiosan lämpötila on liian korkea, merkkivalo asetetun lämpötilan A1 yläpuolella vilkkuu.

SLIKE_UI_UTRIPA_-18

Jos pakastinosan lämpötila on liian korkea, merkkivalo asetetun lämpötilan B1 yläpuolella vilkkuu.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä:

 • Kuittaa ja sammuta äänihälytys painamalla A tai B-painiketta. Jos hälytystä ei sammuteta, se kuuluu 15 minuutin ajan tunnin välein.

 • Kun painat A tai B-painiketta yhden kerran, hälytys kuittaantuu ja kytkeytyy pois päältä. Jos painat painiketta vielä kerran, se toimii jälleen asetuspainikkeena.

 • Asetetun lämpötilan A1 tai B1 yläpuolella oleva valo vilkkuu, kunnes laite saavuttaa riittävän alhaisen lämpötilan.

Avoimen oven hälytys

Jos jääkaappi- tai pakastinosan ovi on auki yli 2 minuuttia, laite antaa hälytyksen (toistuva äänimerkki). Jos hälytystä ei sammuteta manuaalisesti, se kuuluu 10 minuutin ajan.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä: sulje ovi kytkeäksesi hälytyksen pois päältä.

Jos kytket hälytyksen pois päältä painamalla B-painiketta, hälytys aktivoituu jälleen 4 minuutin kuluttua, jos ovi on edelleen auki.

Jos jätät oven auki yli 10 minuutiksi, hälytys lakkaa ja näytön -16°C tai -18°C yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua. Laite siirtyy turvatilaan riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi ja ruoan pilaantumisen estämiseksi avoimesta ovesta huolimatta.

Laitteen käyttö

SLIKA_UI_COMBI_FS600_SUP_ASKO_ZA_VRATIH

A

Jääkaappiosan lämpötilan asetuspainike

A1

Jääkaappiosan lämpötilan näyttö (asetetun lämpötilan yläpuolella oleva merkkivalo palaa)

B

Pakastinosan lämpötilan asetuspainike ja lisätoimintopainike

B1

Pakastinosan lämpötilan näyttö (asetetun lämpötilan yläpuolella oleva merkkivalo palaa)

C

Tehopakastuksen symboli (C-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo palaa, kun tehopakastus aktivoituu)

D

Muuntamistoiminnon symboli (D-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo palaa, kun muuntamistoiminto aktivoituu)

Ruoan säilyttäminen ja pakastaminen

Suositeltava sijoittelu

Jääkaappiosan osastot

 • Yläosasto: säilykepurkit, leipä, viini ja pasta jne.

 • Keskiosasto: maitotuotteet, valmisateriat, jälkiruoat, virvoitusjuomat, olut ja kypsennetty ruoka jne.

 • Alaosasto: liha, lihatuotteet, herkut.

Säilytä helposti pilaantuva ruoka hyllyn tai vetolaatikon takaosassa, jossa lämpötila on alin.

Älä säilytä jääkaapissa kylmänarkoja hedelmiä (banaani, ananas, papaija, sitrushedelmät) tai vihanneksia (kesäkurpitsa, tomaatti, munakoiso, kurkku, paprika ja peruna).

Oven osat

 • Oven ylä-/keskilokero: kananmunat, voi, juusto, kastikkeet yms.

 • Oven alalokero: juomat, tölkit, pullot yms.

Pakastimen osat

 • Yläosa: ylijäänyt ruoka, jää, pizza.

 • Keskiosa: liha, kala, leipä.

 • Alaosa: normaali pakastin, vihannekset ja hedelmät.

Älä säilytä salaattia, kananmunia, omenoita, päärynöitä, viinirypäleitä, persikoita, jogurttia, piimää, hapankermaa tai majoneesia pakastimessa.

Elintarvikkeiden pilaantumisen välttäminen

Jotta ruoka ei pilaantuisi, noudata seuraavia ohjeita:

 • Oven jättäminen auki pitkiksi ajoiksi voi nostaa laitteen osien lämpötilaa huomattavasti.

 • Puhdista säännöllisesti ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät, joihin pääsee käsiksi.

 • Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että ne eivät ole kosketuksissa muihin ruokiin eikä niistä tipu mitään muihin ruokiin.

 • Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, katkaise siitä virta, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, ettei sen sisälle pääse muodostumaan hometta.

Tuoreen ruoan säilyttäminen jääkaapissa

Tärkeitä suosituksia tuoreen ruoan säilyttämistä varten

 • Tuoreen ruoan laadun takaamiseksi on tärkeää, että:

  • ruoka on pakattu hyvin,

  • laitteen lämpötila on oikea,

  • laite on puhdas.

 • Tarkista ruokien pakkauksissa ilmoitetut viimeiset käyttöpäivät.

 • Laita ruoka jääkaappiin hyvin suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa. Tämä estää ruokaa imemästä itseensä tai levittämästä hajuja ja pitää sen kuivana.

 • Älä säilytä syttyviä, epävakaita tai räjähdysherkkiä materiaaleja jääkaapissa.

 • Säilytä avatut pullot pystysuorassa ja sulje ne hyvin.

 • Jotkin orgaaniset yhdisteet, kuten sitruunan- ja appelsiininkuoren eteeriset öljyt sekä voihappo saattavat pitkäaikaiseen kontaktiin muovien kanssa joutuessaan syövyttää materiaalia ja aiheuttaa ennenaikaista vanhenemista.

 • Epämiellyttävä haju ilmaisee, että laite ei ole puhdas tai siinä on pilaantunutta ruokaa (katso luku “Huolto”).

 • Ota helposti pilaantuvat ruoat pois jääkaapista, kun lähdet pois kotoa pitkäksi aikaa.

Ruokien pakastaminen ja säilyttäminen pakastimessa

Tärkeitä suosituksia tuoreen ruoan pakastamista varten

 • Enimmäismäärä ruokaa, joka voidaan laittaa pakastimeen kerralla, on ilmoitettu tyyppikilvessä. Jos ruokaa laitetaan pakastimeen enemmän kuin tämä enimmäismäärä, pakastusprosessi hidastuu ja ruoan laatu heikkenee. Lisäksi tämä on myös haitaksi pakastimessa jo olevan pakastetun ruoan laadulle.

 • Käytä vain hyvälaatuista tuoretta ruokaa, joka sopii pakastettavaksi.

 • Annan kuuman ruoan jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

 • Ruoka on pakastettava nopeasti. On suositeltavaa käyttää pieniä pakkauksia.

 • Käytä ilma- ja vesitiiviitä pakkauksia, jotta ruoka ei kuivu ja menetä vitamiinejaan.

 • Merkitse ruoan tyyppi ja määrä sekä pakastuspäivä pakkaukseen.

 • Älä anna tuoreen ruoan koskettaa pakastettuja ruokia.

 • Voit poistaa kaikki vetolaatikot, jos haluat käyttää hyväksi pakastinosan koko tilavuuden. Laita ruoka suoraan hyllyille ja pakastimen pohjalle.

Tuoreen ruoan pakastaminen suurina määrinä

 • Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen kuin aiot pakastaa ruoan.

Aseta pakkaukset alla kuvatulla tavalla, jotta varmistetaan elintarvikkeiden mahdollisimman nopea pakastus:

 • Jaa tuore ruoka pienempiin pakkauksiin (1 kg). Aseta kaksi pakkausta takaseinää vasten ylälaatikon vasenta ja oikeaa reunaa pitkin, yksi paketti keskelle niiden eteen (myös ylälaatikossa) ja yksi paketti keskilaatikkoon takaseinän keskikohtaa vasten.

Tärkeitä suosituksia pakastetun ruoan säilyttämistä varten

 • Noudata valmistajan antamia pakastetun ruoan säilyttämistä ja käyttöä koskevia ohjeita. Tarkista pakkauksessa ilmoitettu suositeltu säilytyslämpötila ja viimeinen käyttöpäivä.

 • Käytä vain vahingoittumattomissa pakkauksissa olevaa ruokaa, joka on säilytetty -18 °C lämpötilassa tai kylmemmässä.

 • Älä osta ruokaa, jonka pinnassa on huurretta. Se osoittaa, että ruoka on sulanut tai osittain sulanut useita kertoja, mikä heikentää sen laatua.

 • Varmista, että ruoka ei sula kuljetuksen aikana. Lämpötilan nousu lyhentää säilytysaikaa ja heikentää ruoan laatua.

Pakastetun ruoan suositellut säilytysajat pakastimessa

Ruoan tyyppi

Säilytysaika

Hedelmät, naudanliha

10 - 12 kuukautta

Vihannekset, vasikanliha, siipikarja

8 - 10 kuukautta

Hirvenliha

6 - 8 kuukautta

Porsaanliha

4 - 6 kuukautta

Hienoksi pilkottu tai jauhettu liha

4 kuukautta

Leipä, pasta, kypsennetyt ruoat, valkolihainen kala

3 kuukautta

Sisäelimet

2 kuukautta

Savustetut makkarat, makrilli

1 kuukausi

Pakastetun ruoan sulattaminen

 • Sulattaminen on tärkeä vaihe pakastamalla säilytetyn ruoan käytössä. Ruoka on sulatettava oikealla tavalla.

 • Sopivia ruoan sulatustapoja ovat:

  • jääkaappi,

  • kylmä vesi,

  • mikroaaltouuni tai tavallinen uuni, jossa on sopiva sulatusohjelma.

 • Joitakin pakastettuja tuotteita voi käyttää sulattamatta niitä ensin. Valmistaja ilmoittaa tästä pakkauksessa.

 • Ruoka on pakattava pieniksi annoksiksi. Tämä tekee sulatuksesta nopeampaa.

 • Käytä osittain tai kokonaan sulatettu ruoka mahdollisimman nopeasti. Sulatetun ruoan bakteerit aktivoituvat uudelleen, ja ruoka pilaantuu nopeasti. Tämä koskee erityisesti hedelmiä, vihanneksia ja valmisaterioita.

 • Älä pakasta osittain tai kokonaan sulatettua ruokaa uudelleen.

Huolto

Laitteen sulatus

Jääkaappiosan automaattinen sulattaminen

Jääkaappiosa sulatetaan automaattisesti ajoittain.

NoFrost-pakastimen sulattaminen

NoFrost-pakastin sulatetaan automaattisesti. Tämä poistaa kertyneen huurteen.

Jos pakastinosaan tästä huolimatta kertyy jäätä tai huurretta, se voi johtua laitteen epätavallisesta käytöstä (esimerkiksi oven avaamisesta liian usein tai liian pitkäksi ajaksi tai oven tiivistyksen heikkenemisestä) Tässä tapauksessa pakastin on sulatettava manuaalisesti.

NoFrost-pakastimen manuaalinen sulattaminen

 • NoFrost-ominaisuudesta riippumatta laitteen seinille voi kertyä kerros huurretta. Tämä johtuu yleensä laitteen epänormaalista käytöstä kuten oven liiallisesta avaamisesta, oven auki jättämisestä liian pitkäksi aikaa, oven huonoista tiivisteistä jne.

Tällöin pakastin voidaan sulattaa manuaalisesti seuraavasti:

SLIKA_CLEANING_DEFROST

 • Aktivointi: Pidä painikkeita A ja B painettuna samanaikaisesti. Kuulet äänimerkin ja näyttöjen 2 ja IKONA_CONVERTyläpuolella olevat merkkivalot alkavat vilkkua; merkkivalot jatkavat vilkkumista niin kauan kuin toiminto on aktivoitu.

 • Käytöstä poistaminen: Kun sulatus on valmis, toiminto sammuu automaattisesti. Asetettu lämpötila näkyy näytöillä A1 ja B1.

Älä käytä sulatussuihkeita, koska ne saattavat sulattaa muovisia osia tai vahingoittaa terveyttäsi.

Älä käytä veistä tai muuta terävää esinettä jään poistamiseen, koska siten saatat vahingoittaa jäähdytysjärjestelmän putkea.

Laitteen puhdistaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat laitteen puhdistuksen.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen kuin aiot puhdistaa pakastimen.

 • Puhdista laitteen sisäpuoli säännöllisesti haalealla vedellä. Lisää veteen tarvittaessa neutraalia pesuainetta tai erityistä jääkaapin puhdistusainetta. Puhdista kaikki pinnat pehmeällä liinalla. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.

 • Älä laita laitteen osia astianpesukoneeseen, sillä ne voivat vahingoittua.

 • Takaseinään kompressorin (ei kaikissa malleissa) viereen asennettu lauhdutinyksikkö on pidettävä aina puhtaana, vapaana pölystä tai keittiön käryistä kertyneistä jäämistä. Puhdista pöly säännöllisesti pehmeällä ei-metallisella harjalla tai pölynimurilla.

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise siitä virta asianmukaista painiketta käyttäen ja irrota se verkkovirrasta. Tyhjennä, sulata ja puhdista laite, ja jätä sen ovi auki.

Vikataulukko

Jos et ole varma, toimiiko laitteesi asianmukaisesti, ei kannata heti olettaa, että siinä on vikaa. Suosittelemme tarkistamaan seuraavassa taulukossa olevat asiat.

Ongelma

Syy/ratkaisu

Laite on kytketty verkkovirtaan, mutta se ei toimi.

 • Varmista, että pistorasiassa on virtaa, ja että laite on kytketty päälle.

Jäähdytysjärjestelmä on käynnissä jatkuvasti pitkiä aikoja:

 • Liian korkea ympäristön lämpötila.

 • Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään auki.

 • Ovi ei ole kunnolla kiinni (mahdollisia epäpuhtauksia tiivisteessä, väärin suunnattu ovi, vahingoittunut tiiviste jne.).

 • Liikaa tuoreita elintarvikkeita laitettu kerralla sisään.

Jään liiallinen syntyminen jääkaapin sisäosan takaseinään saattaa aiheutua seuraavista:

 • Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään auki.

 • Jääkaappiin on laitettu lämmintä ruokaa.

 • Ruoka tai pakkaukset ovat kosketuksissa takaseinään jääkaapin sisällä.

 • Oven tiiviste on huono.

 • Jos tiiviste on likainen tai vahingoittunut, puhdista tai vaihda se.

Pakastimeen muodostuu jäätä tai huurretta:

 • Ovi on avattu liian pitkäksi ajaksi tai liian usein.

 • Luukku ei ole suljettu kunnolla.

 • Oven tiivistys ei toimi kunnolla (tiiviste on likainen, ovi on vinossa, tiiviste on vahingoittunut jne.).

 • Sulata laite manuaalisesti.

Tiivistynyttä höyryä (pisaroita) hyllyllä vetolaatikoiden päällä:

 • Kyseessä on ohimenevä ilmiö, jolta ei voida kokonaan välttyä aikoina, joina ympäristön lämpötila ja ilmankosteus ovat korkeat. Se lievenee lämpötilan ja ilmankosteuden laskiessa. Suosittelemme puhdistamaan laatikot useammin ja pyyhkimään pisarat pois silloin tällöin.

 • Avaa kosteuden liukusäädin.

 • Laita ruoat pusseihin tai muihin tiiviisiin pakkauksiin.

Vettä tippuu/vuotaa jääkaapista:

 • Tukkeutunut vedenpoistoaukko tai vettä tihkuu vesikourun ohi.

 • Puhdista tukkeutunut aukko käyttäen esim. muovipilliä.

 • Jos laitteeseen muodostuu paksu jääkerros, sulata laite käsin (katso Laitteen sulatus).

LED-valo ei toimi:

 • Jos LED-valo ei toimi, ota yhteyttä huoltoon.

 • Älä yritä korjata LED-valoja itse. On olemassa vaara joutua kosketuksiin suurjännitteen kanssa!

Asetetun lämpötilanäytön yläpuolella oleva valo vilkkuu

 • Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään auki.

 • Ovi ei ole kunnolla kiinni (mahdollisia epäpuhtauksia tiivisteessä, väärin suunnattu ovi, vahingoittunut tiiviste jne.).

 • Pitkittynyt sähkökatko.

 • Liikaa tuoreita elintarvikkeita laitettu kerralla sisään.

Näytön 2 °C yläpuolella oleva merkkivalo ja/tai näytön D yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu:

 • Anturipainikkeet eivät toimi. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen.

 • Laite toimii turvatilassa, kunnes huoltoteknikko on korjannut sen. Laite säilyttää automaattisesti kullekin lokerolle sopivimman lämpötilan.

Symbolin 4°C yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu:

 • Virhe tai vika jääkaappiosan lämpötila-anturissa. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. Laite toimii turvatilassa, kunnes huoltoteknikko on korjannut sen. Laite säilyttää automaattisesti kullekin osastolle sopivimman lämpötilan.

Symbolin 6°C yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu:

 • Virhe tai vika pakastinosan lämpötila-anturissa. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. Laite toimii turvatilassa, kunnes huoltoteknikko on korjannut sen. Laite säilyttää automaattisesti kullekin osastolle sopivimman lämpötilan.

Symbolin -18°C yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu:

 • Ovi on ollut auki liian kauan. Sulje ovi.

 • Jos jääkaapin valokaan ei toimi, jääkaappiosan ovianturi on viallinen. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. Laite toimii turvatilassa, kunnes se on korjattu. Laite säilyttää automaattisesti sopivimman lämpötilan kunkin osaston osalta.

Symbolin -16°C yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu:

 • Pakastinosan ovi oli auki liian kauan. Sulje ovi.

Symbolin C yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu:

 • Vika osaston tuulettimessa. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. Laite ei voi toimia normaalisti. Siirrä ruoka viileään paikkaan ja sammuta laite.

Symbolin C yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu nopeasti:

 • Vika osaston tuulettimessa. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. Laite ei voi toimia normaalisti. Siirrä ruoka viileään paikkaan ja sammuta laite.

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen ja ilmoita laitteen tyyppi, malli ja sarjanumero, jotka löytyvät laitteen sisällä olevasta arvokilvestä tai tarrasta.

Ympäristöasiat

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Tämä laite on tehty ympäristöä säästävistä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisella tavalla sen käyttöiän päätyttyä. Tietoja menettelystä saat paikallisilta viranomaisilta.

Katso myös turvaohjeiden kohta “Hävittäminen”.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

 • Pahvi.

 • Polyeteenikalvo (PE).

 • CFC-vapaa polystyreeni (kova PS-vaahto).

Nämä materiaalit on hävitettävä vastuullisella tavalla ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

KANTICA

Laite on merkitty symbolilla, jossa on rasti roska-astian päällä, sen merkiksi, että kotitalouksien elektroniikkalaitteiden hävitykselle on omat erilliset määräyksensä. Tämä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa hävittää kotitalouden sekajätteenä sen käyttöiän päätyttyä. Laite on toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden kerääminen ja hävittäminen erikseen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Näin varmistetaan, että laitteen valmistukseen käytetyt materiaalit voidaan ottaa talteen ja energiaa ja raaka-aineita voidaan säästää huomattavasti.

CE_ZNAK

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, määräysten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien vaatimukset.

Omat muistiinpanot

838305