Brugsanvisning

KØLE-/FRYSESKAB

RFN23841

RFN232041

Indledning

Kære kunde,

Tillykke med dit nye Asko køle-/fryseskab. Dette produkt er blevet udviklet med henblik på nem betjening og maksimal komfort.

Denne brugsvejledning beskriver, hvordan du får mest mulig glæde af apparatet. Brugsvejledningen indeholder oplysninger om apparatets drift samt baggrundsoplysninger, der kan være en hjælp i forbindelsen med brugen af produktet.

Læs sikkerhedsanvisningerne inden brug af apparatet!

Læs anvisningerne omhyggeligt inden ibrugtagning af apparatet, og gem anvisningerne til senere brug.

Link til EU's EPREL-database

QR-koden på det energimærke, der følger med dette apparat, indeholder et link til registreringen af apparatet i EU's EPREL-database. Gem energimærket som reference sammen med brugsanvisningen og alle andre dokumenter, der leveres med dette apparat. Du kan finde oplysninger om produktets ydeevne i EU's EPREL-database ved hjælp af linket https://eprel.ec.europa.eu og modelnavnet og produktnummeret, som du kan finde på apparatets typeskilt. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om energimærket på www.theenergylabel.eu.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:

Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling

Advarsel – generel fare

Advarsel – fare for elektrisk stød

Advarsel – brandfare

Sikkerhedsanvisninger

Læs omhyggeligt den medfølgende vejledning inden installation og brug af apparatet. Producenten er ikke ansvarlig for forkert installation og brug samt personskade eller materiel skade som følge deraf. Opbevar altid brugsvejledningen sammen med apparatet til fremtidig brug.

Børns og udsatte personers sikkerhed

 • Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.

 • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

 • Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

 • Sørg for, at børn ikke kan få fat i emballagen.

Kun til det europæiske marked

 • Apparatet kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår den fare, som brugen indebærer.

 • Børn må ikke lege med apparatet.

 • Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

 • Børn i alderen fra 3 til 8 år må godt lægge mad i og tage mad ud af køleskabet.

Sikkerhed – Generelt

 • Lyset i dette husholdningsapparat er kun beregnet til oplysning af apparatet. Lyset er ikke egnet til oplysning af boligens rum.

 • ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom

  • i personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;

  • i sommerhuse og af hotel- og motelgæster samt i andre typer beboelsesmiljøer;

  • på steder, der tilbyder overnatning med morgenmad o.lign.;

  • catering og lignende brug, der ikke omfatter detailhandel.

 • Hold ventilationsdyserne fri, både i kabinettet og indvendigt i apparatet.

 • Brug ikke andre mekaniske anordninger eller andet til at fremskynde afrimningsprocessen end dem, som producenten anbefaler.

 • Undgå beskadigelse af kølemiddelkredsløbet.

 • Brug ikke elektriske apparater inden i rummene til opbevaring af fødevarer, medmindre de er af en type, som producenten har anbefalet.

 • Undlad at rengøre apparatet ved hjælp af vandspray og damp.

 • Rengør apparatet med en fugtig og blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende produkter, slibende rengøringssvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

 • Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser, der indeholder brændbar drivgas, i dette apparat.

 • Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

Risiko for forfrysninger

Kom aldrig frosne fødevarer i munden, og berør aldrig frosne fødevarer, da det kan give forfrysninger.

Installation

Dette apparat bør kun tilsluttes af en autoriseret installatør.

 • Fjern al emballage.

 • Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.

 • Følg installationsvejledningen, der fulgte med apparatet.

 • Udvis altid forsigtighed, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.

 • Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.

 • Vent mindst 4 timer, inden apparatet tilsluttes strømforsyningen. Derved får olien mulighed for at flyde tilbage til kompressoren.

 • Installer ikke apparatet tæt på komfurer, ovne eller kogezoner.

 • Installer ikke apparatet et sted med direkte sollys.

 • Installer ikke apparatet et sted, der er for fugtigt eller for koldt, f.eks. tilbygninger, garager eller vinkældre.

 • Løft ved flytning af apparatet i dets forreste kant for at undgå at ridse gulvet.

Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller beskadiges ved placering af apparatet.

Elektrisk tilslutning

Risiko for brand og elektrisk stød.

 • Apparatet skal have jordforbindelse.

 • Alle former for elektrisk tilslutning skal udføres af en udlært elektriker.

 • Kontrollér, at de elektriske oplysninger på ydelsesskiltet svarer til strømforsyningen. Kontakt en elektriker, hvis dette ikke er tilfældet.

 • Brug altid en korrekt installeret og stødsikker stikkontakt.

 • Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.

 • Undgå at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. stik og kabel til tilslutning til lysnettet eller kompressor). Kontakt serviceafdelingen eller en elektriker vedrørende udskiftning af de elektriske komponenter.

 • Kablet til lysnettet skal føres under stikkontaktens niveau.

 • Sæt først stikket i stikkontakten, når installationen er fuldført. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installation.

 • Træk ikke i strømkablet for at afbryde apparatet. Træk altid i selve stikket.

 • ADVARSEL! Anbring ikke flere løse stikdåser eller strømforsyninger ved apparatets bagside.

 • Hvis et fastmonteret apparat ikke er tilsluttet vha. et tilslutningskabel og et stik, eller hvis det ikke på anden vis ikke er muligt at foretage en kontaktadskillelse fra lysnettet på alle poler, som muliggør en fuldstændig afbrydelse i henhold til betingelserne for overspændingskategori III, skal der være afbryderenheder inkorporeret i ledningen i overensstemmelse med installationsreglerne. Dette gælder også apparater med forsyningskabel og stik, når stikke ikke er tilgængeligt efter installation af apparatet. Brug af en omnipolær afbryder med en kontakt separation på mindst 3 mm monteret i den faste ledning, vil opfylde dette krav.

Anvendelse

Risiko for kvæstelse, brandsår, elektrisk stød eller brand.

 • Foretag ikke ændringer i apparatets specifikationer.

 • Anbring ikke elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre producenten har anført, at dette er tilladt.

 • Udvis forsigtighed for at undgå beskadigelse af kølemiddelkredsløbet. Det indeholder isobuten (R600a), der er en naturgas med en høj grad af miljømæssig kompatibilitet. Denne gas er brændbar.

 • Hvis kølemiddelkredsløbet bliver beskadiget, skal du sikre, at der ikke er åben ild og antændelseskilder i rummet. Udluft rummet.

 • Undgå, at varme genstande kommer i kontakt med apparatets plastdele.

 • Opbevar ikke brændbar gas og væske i apparatet.

 • Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er gennemvædet af brændbare produkter i, nær eller på apparatet.

 • Undlad at berøre kompressoren eller kondensatoren. De er meget varme.

Rengøring og pleje

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

 • Sluk apparatet inden udførelse af vedligeholdelsesopgaver, og træk stikket ud af stikkontakten.

 • Apparatets kølesystem indeholder kulbrinte. Vedligeholdelsesopgaver og efterfyldning af enheden må kun udføres af fagfolk.

 • Efterse regelmæssigt apparatets afløb, og rengør det efter behov. Hvis afløbet er blokeret, samler smeltevand sig i bunden af apparatet.

Bortskaffelse

Risiko for personskade eller kvælningsfare

 • Afbryd apparatet fra strømforsyningen.

 • Skær kablet af, og bortskaf det.

 • Afmonter lågen for at undgå, at børn og kæledyr bliver fanget i apparatet.

 • Dette apparats kølemiddelkredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.

 • Isolationsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af apparatet.

 • Undlad at beskadige den del af kølesystemet, der er placeret i nærheden af varmeveksleren.

Installation og tilslutning

Valg af placering

 • Placer apparatet i et tørt og godt ventileret rum. Apparatets tilladte omgivelsestemperaturområde afhænger af apparatets klimaklasse, der er angivet på typeskiltet.

 • Anbring ikke apparatet i nærheden af varmekilder, såsom gaskomfurer, radiatorer eller oliefyr etc., og udsæt det ikke for direkte sollys.

Beskrivelse

Klimaklasse

Omgivelsestemperaturområde °C

Relativ fugtighed

Udvidet tempereret

SN

+10 til +32

≤75%

Tempereret

N

+16 til +32

Subtropisk

ST

+16 til +38

Tropisk

T

+16 til +43

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som indbygget apparat.

Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan blive under 5 °C: Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt eller kan blive defekt!

Apparatet er ikke velegnet til udendørsbrug og må ikke udsættes for regn.

 • Apparatet skal anbringes mindst 5 cm fra elektriske komfurer eller gaskomfurer og mindst 30 cm fra radiatorer eller varmeapparater. Hvis disse afstande ikke kan opretholdes, er montering af et isoleringspanel påkrævet.

 • Apparatet skal anbringes, så der er en afstand på ca. 5 cm mellem apparatet og væggen samt bagpladen og siderne på et evt. skab. Er der et køkkenskab over køleskabet, skal der være et mellemrum på mindst 5 cm mellem skabets bagplade og væggen. Det er nødvendigt for at sikre, at der er en tilstrækkelig mængde afkølingsluft til kondensatoren.

 • Det installerede apparats elektriske stik skal være tilgængeligt!

Anbring apparatet i et rum med tilstrækkelig luft. Rummet skal have mindst 1 m3 for hver 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er vist på typeskiltet inden i apparatet.

 • Det køkkenmodul, som apparatet skal indbygges i, skal have en åbning i bunden på mindst 200 cm2 for at muliggøre en tilstrækkelig luftcirkulation.

 • Ventilationsdysen befinder sig øverst på apparatet. Sørg for, at dysen ikke er blokeret. Apparatet kan blive beskadiget, hvis dysen blokeres.

Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet bliver beskadiget.

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Apparatet skal være i vater eller hælde let bagud. Det skal stå stabilt på et solidt underlag. Brug de justerbare fødder forrest på apparatet til at stille det i vater. Hjulene bagest på apparatet gør det nemmere at skubbe apparatet på plads (kun visse modeller).

 • Når du har stillet apparatet i vater med de justerbare fødder, skal du indstille den ekstra fod, så den stabiliserer apparatet yderligere.

 • Apparatet er beregnet til fritstående installation. For at opnå det nominelle/minimale strømforbrug skal der altid være 50 mm afstand mellem væggen og apparatets bagside og over apparatet. Der skal også være tilstrækkelig luftcirkulation på begge sider af apparatet og over apparatet.

 • Apparatet kan også placeres ved siden af eller mellem køkkenelementer eller skabe eller ved siden af en væg. Ved sådanne placeringer fungerer apparatet fejlfrit, men strømforbruget kan dog stige. Følg anvisningen om minimumsafstande over og bag apparatet som angivet i figuren.

 • Vær opmærksom på at anbringe apparatet, så døren kan åbnes helt, så skuff er og hylder kan trækkes ud eller tages helt ud af apparatet (se installationsdiagrammet).

POSTAVITEV_APARATA_FS600-20_adv-sup

*afhænger af modellen

**model med indbygget greb

***model med udvendigt greb

Tilslutning af apparatet

 • Tilslut apparatet til strømforsyningen ved hjælp af stikket. Stikkontakten skal have jordforbindelse. Apparatets fornødne nominelle spænding og frekvens er vist på typeskiltet/ etiketten med grundlæggende oplysninger.

 • Apparatet skal tilsluttes til lysnettet og jordforbindes i overensstemmelse med de gældende standarder og regler. Apparatet kan godt tåle mindre udsving i netspændingen, dog maksimalt plus eller minus 6 %.

Skal du ikke bruge apparatet i en længere periode, skal du slukke apparatet ved hjælp af den relevante tast og afbryde det fra strømforsyningen. Tøm, afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem.

Hvis apparatet er defekt, eller der forekommer strømafbrydelse, må fryseren ikke åbnes, medmindre apparatet har været ude af drift i et længere tidsrum end det, der er angivet på apparatets typeskilt (temperaturstigningstid). Herefter skal du enten bruge de frosne fødevarer eller sørge for, at de bliver nedkølet korrekt (f.eks. ved at lægge dem over i en anden fryser).

Før du bruger apparatet første gang

Inden du anvender apparatet første gang

Tilslut ikke apparatet til lysnettet, før du har læst brugsvejledningen omhyggeligt med henblik på korrekt og sikker brug af apparatet. Da brugsvejledningerne er til forskellige typer og modeller, er det muligt, at brugsvejledningen henviser til indstillinger eller dele, som ikke er relevante for dit apparat. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsvejledning til fremtidig brug. Hvis du sælger apparatet, skal du lade brugsvejledningen følge med apparatet.

Efterse apparatet for beskadigelse og andre uregelmæssigheder. Hvis apparatet er beskadiget, skal du kontakte den forretning, hvor du købte apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 4 timer, inden du tilslutter det til lysnettet. Dette nedbringer risikoen for fejlfunktion som følge af transportens indvirkning på kølemiddelenheden.

Inden apparatet bruges første gang, skal apparatets inderside og alle indvendige tilbehørsdele rengøres med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør derefter omhyggeligt efter.

Hvis du anvender apparatet for første gang, skal du først sætte fødevarer i apparatet, når temperaturen er faldet til den indstillede temperatur.

Energibesparende råd

 • Installer apparatet som anført i brugsvejledningen.

 • Åbn ikke lågen mere end nødvendigt.

 • Tildæk eller bloker aldrig ventilationsdyserne.

 • Hvis lågens tætningsliste er beskadiget eller ikke længere lukker helt tæt, skal den udskiftes så hurtigt som muligt.

 • Opbevar fødevarer i korrekt lukkede beholdere eller egnet emballage.

 • Lad fødevarerne afkøle til stuetemperatur, inden du sætter det i køleskabet.

 • Optøning af fødevarer i køleskabet.

 • Afrim en almindelig fryser, når der har dannet sig et lag rim eller is på 2 til 3 mm på fryserens inderside.

 • Fordel hylderne ligeligt i køleskabet. Anbring fødevarerne, så luften frit kan cirkulere i køleskabet (følge vejledningens anbefalinger til fødevarernes placering).

 • Hvis apparatet er udstyret med en blæser, skal du sørge for, at ventilationsdyserne holdes fri.

 • Jo lavere den indstillede temperatur er, desto højere bliver strømforbruget.

Ændring af dørens hængsling

Døren kan hængsles i den modsatte side.

Bemærk: Afbryd apparatet fra lysnettet, inden du vender døren.

Nødvendigt værktøj:

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

Topnøgle 8 mm

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

Stjerneskruetrækker

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

Lige skruetrækker

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

Fastnøgle 8 mm

SLIKA_TORX_25

Torx T25

Bemærk:

 • Hvis du er nødt til at vippe apparatet for at komme til dele under bunden af det, skal du få hjælp af en anden person eller lægge apparatet ned på et blødt underlag for at undgå at beskadige det. Følg de nedenstående trin for at ændre dørens hængsling.

 1. Anbring apparatet opretstående. Åbn døren, og afmonter dørhylderne, så de ikke tager skade under arbejdet. Luk døren.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_1

 2. Fjern dækslet (1) over det øverste hængsel.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_2

 3. Fjern skruerne (2), og tag hængslet (3) af. Hold ved døren imens, så den ikke falder ned.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_3

 4. Løft den øverste dør lige op, og løft den af det midterste hængsel. Læg døren på et blødt underlag.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_4

 5. Tag det højre dæksel (4) fra posen, og anbring det på det sted, hvor det øverste hængsel sad før. Afmonter det tilsvarende dæksel (5) i den anden side, hvor hængslet nu skal monteres, og gem det til eventuel senere brug.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

 6. Fjern dækslet (6) fra den øverste venstre side af døren. Fjern dækslet (7) fra den øverste højre side af døren. Sæt dækslet (7) på den venstre side af døren, og sæt dækslet (6) på den højre side af døren.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_6B

 7. Fjern skruen (8), fjern dørholderen (10) og dørstoppet (9). Brug derefter skruen (8) til at montere dørholderen fra posen samt dørstoppet (9). Gem den oprindelige dørholder til eventuel senere brug.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 8. Fjern skruerne fra det midterste hængsel, og tag hængslet af. Løft den nederste dør af det nederste hængsel.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_8

 9. Læg den nederste dør på et blødt underlag. Fjern skruen (8), fjern dørholderen (10) og dørstoppet (9). Brug derefter skruen (8) til at montere dørholderen fra posen samt dørstoppet (9). Gem den oprindelige dørholder (10) til eventuel senere brug.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 10. Fjern det midterste hængsel, og monter det på den modsatte side.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_10

 11. Vip apparatet bagover, og fjern den justerbare fod (13).

 12. Afmonter det nederste hængsel (14). Afmonter den justerbare fod (13) fra stiften (11) på det nederste hængsel. Skru stiften (11) af det nederste hængsel, og skru den fast på den modsatte side af hængslet.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_12

 13. Brug skruerne til at montere foden fra Trin 11 og det nederste hængsel fra Trin 12 på den modsatte side.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_13

 14. Anbring den nederste dør på det nederste hængsel, og hold den i denne position. Rotér det midterste hængsel 180 grader. Anbring skiven i den korrekte position, og tilpas det midterste hængsels placering, så du kan montere og fastgøre den nederste dør.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_14

 15. Anbring den øverste dør i den korrekte position, og monter det øverste hængsel (3) med skruerne (2). Hold ved den øverste dør imens.

  SLIKA_MANJAVA_VRAT_17

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_15

 16. Sæt dækslet (1) på det øverste hængsel.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

 17. Åbn døren, og sæt dørhylderne på plads. Luk døren.

Bemærk: Hvis din model er forsynet med et håndtag, skal du flytte det til den modsatte side ved at følge vejledningen nedenfor. Tag den øverste dør af, og læg den på et blødt underlag. Fjern propperne (1, 4), og fjern skruerne (2) som illustreret. Monter håndtaget (3) på den modsatte side. Spænd skruerne (2), og sæt propperne (1, 4) i igen.

SLIKA_MANJAVA_VRAT_21

Beskrivelse af apparatet

SLIKA_APARATA_COMBI_SUP_ASKO

A Køleskab

 1. Betjeningspanel

 2. LED-lys

 3. CoolFlow-søjle

 4. Glashylder

 5. Skyder for konvertering af MultiZone skuffen til en frugt- og grøntsagsbeholder

 6. MultiZone-skuffe

 7. Grøntsagsskuffe med fugtighedsstyring

 8. Lave dørhylder

 9. Flaskehylde

B Fryseskab

 1. Øverste indfrysnings- og opbevaringsskuffe

 2. Dyb SpaceBox-skuffe til indfrysning og opbevaring

 3. Nederste opbevaringsskuffe

CoolFlow

Dette system skaber den optimale luftcirkulation, så temperaturen forbliver konstant i hele køleskabet. Dyserne omkring blæseren må ikke tildækkes eller blokeres.

NoFrost

Med NoFrost-systemet slipper du for at afrime fryseren.

Hylde

SLIKA_IZVLEK_POLICE

Du kan flytte hylderne i køleskabet uden at tage dem ud. Hvis du vil flytte en hylde eller tage den ud af køleskabet, skal du løfte den bageste del af hylden, trække hylden frem mod dig, og enten flytte den til en ny rille eller tage den ud. Opbevar letfordærvelige fødevarer på den bageste del af hylden, hvor temperaturen er lavest.

Flaskeholder

NOSILEC_ZA_STEKLENICE

 • Nogle modeller har også en flaskehylde. Hylden er sikret, så den ikke kan trækkes ud ved et uheld. Den kan kun trækkes ud, når den er tom. Løft den en smule bagtil, og træk den ud mod dig for at tage den ud. Anbring flaskehylden, så flaskernes længde ikke forhindrer, at døren kan lukkes korrekt. Flaskehylden kan maksimalt bære 9 flasker med 0,75 liter eller 13 kg i alt – se mærkaten til højre indvendigt i køleskabet.

 • Det er også muligt at opbevare dåser i flaskeholderen (på langs eller på

Grøntsagsskuffe med fugtighedsstyring

 • Skuffen nederst i køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. Den afgiver fugt og forhindrer dermed, at fødevarerne tørrer ud.

 • Fugtigheden i skuffen reguleres automatisk, afhængigt af typen og mængden af fødevarer.

SLIKA_CRISP_ZONE_FS600-20_AUTO

 • Udtrækning af skuffen:

  • Hvis du vil tage en skuffe ud, skal du trække den så langt ud som muligt. (1) Løft derefter den forreste del af skuffen (2), og træk den helt ud.

MultiZone-skuffe

(Kun nogle modeller)

MultiZone-rummet gør det muligt at opbevare en bred vifte af friske madvarer op til tre gange længere end i et almindeligt køleskab. Fødevarerne forbliver frisk længere og bevarer smagen og næringsstofferne. Temperaturen i denne skuffe afhænger af temperaturindstillingerne i køleskabet, omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åbnes og mængden af fødevarer, der er placeret i den.

For en temperatur omkring 0° C i MultiZone skuffen anbefaler vi at indstille køleskabstemperaturen til 4° C eller lavere. Temperaturen i ZeroZone-skuffen kan falde til under 0° C. Anbring derfor temperaturfølsomme fødevarer i de øvre dele af køleskabet.

Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat.

 • Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet.

 • Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.

 • Tag fødevarerne ud af skuffen 30-60 minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur.

 • Fødevarer, der er følsomme over for lav temperatur og ikke er egnet til opbevaring i MultiZone skuffen, inkluderer følgende: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofler, aubergine, agurker, bønner, peberfrugter (paprika), meloner, vandmeloner, græskar, squash, courgette osv.

SLIKA_IZVLEK_PREDALA_ESS

 • Sådan tages skuffen ud:

  • Træk skuffen ud, til den ikke kan komme længere.

  • Løft dens forreste del lidt op, og træk den helt ud.

Ændre MultiZone-skuffen til en frugt- og grøntsagsskuffe

 • Hvis du har behov for ekstra plads til frugt og grønt, kan du ændre MultiZone-skuffen til en frugt- og grøntsagsskuffe.

SLIKA_CONVERT_SLIDER

 • Brug skyderen på følgende måde:

  • Skub skyderen til højre for at bruge skuffen som en MultiZone-skuffe.

  • Skub skyderen til venstre for at bruge skuffen som en frugt- og grøntsagsskuffe.

Når Convert funktionen er aktiveret (indikatorlampe over D-symbolet lyser), fungerer skuffen som en frugt- og grøntsagsbeholder uanset skyderens indstilling eller position. Selvom skyderen er indstillet til MultiZone-positionen, vil temperaturen i skuffen ikke være tæt på 0° C, hvilket kan føre til madspild. Derfor anbefaler vi at flytte mad, der er følsom over for højere temperaturer, til et mere passende sted.

Dørhylder

SLIKA_VRATNE_POSODE

Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, tuber, dåser osv.

Du kan placere hylderne efter ønske ved at løfte dem let fra rillerne, der holder dem på plads, flytte dem til det ønskede sted, og sørge for at placere dem i rillerne der.

Bundhylden er beregnet til opbevaring af flasker.

Den enkelte dørhylde har en maksimal belastning på 5 kg.

CoolFlow

 • Det avancerede CoolFlow ventilatorsystem fordeler temperaturen jævnt gennem hele køleskabet. Luft efterligner det naturlige mikroklima, der holder maden frisk i længere tid. Dette system gør det også muligt at placere enhver form for mad på en hvilken som helst hylde i køleskabet, da der ikke er temperaturforskelle mellem dem.

SLIKA_COOLFLOW_ASKO_SUP

AdaptTech

Innovativ sensorteknologi gør det muligt at tilpasse apparatets drift til brugerens vaner eller adfærd. Det adaptive og intelligente system overvåger, analyserer og registrerer den seneste uges daglige brug af apparatet og tilpasser driften til det registrerede mønster. Hvis apparatet registrerer hyppige åbninger af køleskabsdøren, sænker det automatisk temperaturen forinden for at undgå, at fødevarernes temperatur stiger. Apparatet vil også køle eller fryse hårdere, hvis der forventes at blive lagt større mængder fødevarer i det.

Brug

SLIKA_UI_COMBI_FS600_SUP_ASKO_ZA_VRATIH

A

Køleskabets knap til indstilling af temperatur

A1

Køleskabs temperaturdisplay (indikatorlampe over den aktuelt indstillede temperatur lyser)

B

Fryserummets knap til indstilling af temperatur og ekstra funktionsknap

B1

Fryserummets temperaturdisplay (indikatorlampe over den aktuelt indstillede temperatur lyser)

C

Superfryseindikator (indikatorlampe over C-symbolet lyser, når intensiv frysning er aktiveret)

D

Indikator for konverteringsfunktion (indikatorlampe over D-symbolet lyser, når konverteringsfunktionen er aktiveret)

Tænd og sluk af apparatet

VTICNICA

Sæt strømledningen i stikkontakten for at tænde for husholdningsapparatet.

Fjern strømledningen fra stikkontakten for at slukke for husholdningsapparatet.

Indstilling af temperaturen i apparatet

 • Apparatets temperatur er fabriksindstillet til den anbefalede indstilling på 4° C for køleskabet og –18° C for fryseren.

 • Efter at apparatet er tændt, kan det tage flere timer, før den indstillede temperatur er nået. Anbring ikke mad i køleskabet, før temperaturen er faldet til den valgte indstilling.

Indstilling af køleskabets temperatur

SLIKE_UI_HLADILNI_DEL

 • Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af A-knappen.

 • Indstil den ønskede temperatur ved at trykke gentagne gange på A-knappen.

 • Indikatoren flyttes gennem indstillingerne på en cirkulær måde, fra højre mod venstre.

Tallene 2, 4 og 6 angiver temperaturgrader i Celsius (° C) i apparatets køleskabsrum.

 • Den anbefalede temperaturindstilling er +4 °C. Ved denne temperatur bevarer fødevarerne deres kvalitet og friskhed i længere tid.

 • Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end 16° C, bør køleskabstemperaturen indstilles til 4° C eller mindre.

Indstilling af fryserens temperatur

SLIKE_UI_ZAMRZOVALNI_DEL

 • Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af B-knappen.

 • Indstil den ønskede temperatur ved at trykke gentagne gange på B-knappen.

 • Indikatoren flyttes gennem indstillingerne på en cirkulær måde, fra højre mod venstre.

Tallene -20, -18 og -16 angiver temperaturgrader i Celsius (° C) i apparatets fryserum.

 • Vi anbefaler, at temperaturen indstilles til -18° C, da dette vil bevare fødevarekvaliteten og friskheden i længere tid.

Intensiv frysefunktion (Lynfrysefunktion)

 • Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden der skal indfryses store mængder fødevarer.

SLIKE_UI_INTENZIVNO_ZAMRZOVANJE

For at aktivere: for at aktivere Super Freeze-funktionen skal du trykke på B-tasten (flere gange), indtil lampen over C-symbolet lyser.

Når den intensive frysefunktion er slået til, kan temperaturen være lavere både i køleskabet og i fryseskabet.

Når den intensive frysefunktion er slået til, kører apparatet ved maksimal effekt. I denne periode kan der forekomme mere støj fra apparatet.

For at deaktivere: tryk igen på B-tasten for at indstille den ønskede temperatur B1. Lampen over C-symbolet slukkes. Hvis intensivfrysningsfunktionen ikke deaktiveres manuelt, slukkes den automatisk (efter ca. to dage), og temperaturen vender tilbage til den senest indstillede værdi.

 • I tilfælde af strømafbrydelse under Super Freeze-drift genstartes funktionen, når strømmen er genoprettet.

Convert funktion

Hele fryserummet kan omdannes til et MultiZone rum. Temperaturen i dette rum er ved eller lidt under 0° C. Opbevar derfor ikke fødevarer, der er følsom over for lav temperatur i dette rum, da sådanne fødevarer kan fryse. Før du skifter til ZeroZone-funktionen, skal du tømme fryseafdelingen for at forhindre, at frosne madvarer optøs og fordærves.

SLIKE_UI_CONVERT

 • Aktivering af Convert funktionen: tryk på B-tasten, og hold den nede, indtil du hører et bip, og indikatorlampen over D-symbolet lyser.

 • Ved at aktivere funktionen indstilles fryserummets temperatur til 0° C. Lampen over D-symbolet blinker, indtil fryserummet når denne temperatur; når den gør det, lyser indikatorlampen konstant.

 • Temperaturerne er omtrentlige, og de afhænger af omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åbnes og mængden af opbevarede fødevarer. Indstilling af en højere temperatur i MultiZone rummet øger også temperaturen i køleskabet og omvendt. Juster indstillingen i forhold til driftsforholdene.

 • Når Convert-funktionen er aktiveret, bliver eventuelle andre ekstrafunktioner deaktiveret.

 • Deaktivering af Convert funktionen: Tryk på B-tasten igen, og hold den nede, indtil du hører et bip, og indikatorlampen over D-symbolet slukkes.

 • Når funktionen er deaktiveret, vender temperaturindstillingen tilbage til den seneste indstilling, der blev valgt, før Convert-funktionen blev aktiveret.

Convert Funktionen påvirker også temperaturen i MultiZone skuffen (se kapitlet Beskrivelse af apparatet). Når denne funktion er aktiveret, vil temperaturen i skuffen ikke være tæt på 0° C. I stedet vil skuffen fungere som en frugt- og grøntsagsbeholder uanset skyderens indstilling eller position, hvilket kan føre til madspild. Derfor anbefaler vi at flytte fødevarer, der er følsomme over for højere temperaturer, til et mere passende sted.

Alarm ved for høj temperatur

 • Hver gang du tænder for apparatet, aktiveres en 24-timers forsinkelse i alarmbetjeningen. Hvis apparatet ikke når en tilstrækkelig lav temperatur efter denne periode, aktiveres alarmen.

Hvis temperaturen inde i apparatet er for høj, aktiveres den akustiske alarm (periodisk tone), og indikatorlampen over den indstillede temperatur for det rum, hvor temperaturen er for høj, vil blinke.

SLIKE_UI_UTRIPA_4

Hvis temperaturen i kølerummet er for høj blinker indikatorlampen over den indstillede temperatur A1.

SLIKE_UI_UTRIPA_-18

Hvis temperaturen i fryserummet er for høj blinker indikatorlampen over den indstillede temperatur B1.

Slå alarmen fra:

 • For at bekræfte og slukke for den akustiske alarm skal du trykke på A- eller B-tasten. Hvis alarmen ikke er slukket, aktiveres den hver time i cirka 15 minutter.

 • Når du trykker på A- eller B-tasten første gang, bliver alarmen bekræftet og slukket. Når du trykker på tasten igen, fungerer den allerede som en justeringstast for indstillinger.

 • Lampen over den indstillede temperatur A1 eller B1 vil blinke, indtil apparatet når en tilstrækkelig lav temperatur.

Alarm for åben dør

Hvis døren til køleskabet eller fryseren står åben i mere end 2 minutter, aktiveres en akustisk alarm (gentagne bip). Hvis alarmen ikke slukkes manuelt, lyder den i 10 minutter.

Sådan slukkes alarmen: Luk apparatets dør for at slukke for alarmen.

Hvis du slukker for alarmen ved at trykke på B-tasten, aktiveres den igen efter 4 minutter, hvis døren stadig er åben.

Hvis du lader døren stå åben i mere end 10 minutter, stopper alarmen, og indikatorlampen over displayet -16°C eller -18°C begynder at blinke. Apparatets drift skifter til sikret tilstand for at give tilstrækkelig køling og forhindre fordærvede fødevarer på trods af den åbne dør.

Opbevaring og frysning af fødevarer

Anbefalet fordeling

Sektioner i køleskabsrummet

 • Øverste del: konserves, brød, vin, pasta osv.

 • Midterste del: mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte retter osv.

 • Nederste del: kød, kødprodukter, delikatesser.

Opbevar fødevarer, der hurtigt bliver fordærvede, bagerst på hylden eller bagest i skuffen ved den laveste temperatur.

Frugt (bananer, ananas, papaya, citrusfrugt) og grøntsager (squash, tomater, auberginer, peberfrugter og kartofler), der ikke tåler lave temperaturer, skal ikke opbevares i køleskabet.

Lågens forskellige afsnit

 • Øverste/midterste rum i lågen: æg, smør, ost, dressinger etc.

 • Nederste rum i lågen: drikkevarer, dåser, flasker etc.

Fryserens forskellige afsnit

 • Øverste afsnit: rester, is, pizza.

 • Midterste afsnit: kød, fisk, brød.

 • Nederste afsnit: standardfryser, grøntsager og frugt.

Opbevar ikke salat, æg, æbler, pærer, vindruer, ferskener, yoghurt, kærnemælk, creme fraiche eller mayonnaise i fryseren.

Undgå kontaminering af fødevarer

Overhold disse retningslinjer for at undgå kontaminering af fødevarer:

 • Hvis lågen er åben i længere perioder, kan det medføre et betydeligt fald i temperaturen i apparatets forskellige dele.

 • Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer. Rengør tilgængelige afløbssystemer.

 • Opbevar råt kød og rå fisk i egnede beholdere i køleskabet, så disse madvarer ikke kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.

 • Hvis apparatet står tomt i længere periode, skal du slukke apparatet samt afrime, rengøre og eftertørre det og lade lågen stå åben for at forhindre mugdannelse i apparatet.

Opbevaring af friske fødevarer i køleskabet

Vigtige anbefalinger til opbevaring af friske fødevarer

 • For at bibeholde de friske fødevarers kvalitet er det vigtigt, at:

  • fødevarerne er korrekt emballeret;

  • apparatet er indstillet på den korrekte temperatur;

  • apparatet er rent.

 • Hold godt øje med sidste anvendelsesdato på fødevareemballagen.

 • Sæt fødevarerne i køleskabet i forseglede beholdere eller egnet emballage. Det forhindrer, at fødevarerne optager eller spreder lugt, og de holdes ligeledes tørre.

 • Anvend ikke brændbare, ustabile eller eksplosive materialer i køleskabet.

 • Opbevar åbnede flasker i opretstående stilling, og skru låget ordentligt på.

 • Visse organiske stoffer, f.eks. æterisk olie i citron- og appelsinskal samt smørsyre, kan ved længerevarende kontakt med plast ætse sig ind i materialet og beskadige det.

 • En ubehagelig lugt er et tegn på, at apparatet ikke er rent, eller at det indeholder fordærvet mad (se kapitlet ”Vedligeholdelse”).

 • Tag let fordærvelig mad ud af køleskabet, hvis du er væk fra hjemmet i længere tid.

Frysning og opbevaring af fødevarer i fryseren

Vigtige anbefalinger til frysning af friske fødevarer

 • Den maksimale mængde mad, du kan komme i fryseren ad gangen, er angivet på typeskiltet. Kommer du større mængder mad i fryseren end det maksimalt angivne, forsinkes indfrysningsprocessen, hvilket forringer kvaliteten. Derudover forringer det også kvaliteten af den mad, der allerede er i fryseren.

 • Brug kun friske fødevarer af god kvalitet, der er egnede til frysning.

 • Varm mad skal først afkøle til stuetemperatur.

 • Fødevarer skal fryses hurtigt. Det anbefales at fryse maden i små portioner.

 • Brug luft- og vandtæt emballage for at forhindre, at maden tørrer ud og mister vitaminer.

 • Skriv typen og mængden af mad på emballagen samt den dato, det blev lagt i fryseren.

 • Lad ikke friske fødevarer komme i kontakt med frosne fødevarer.

 • Du kan tage alle skufferne ud af fryserne for at udnytte fryserens kapacitet fuldt ud. Læg fødevarerne direkte på hylden og i bunden af fryseren.

Frysning af store mængder friske fødevarer

 • Aktivér den intensive frysefunktion 24 timer inden, du regner med at fryse maden.

For at sikre, at maden fryses ned så hurtigt som muligt, skal pakkerne placeres som beskrevet herunder:

 • Opdel frisk mad i mindre pakker (1 kg). Placer to pakker mod bagvæggen langs venstre og højre kant af den øverste skuffe, en pakke i midten foran dem (også i den øverste skuffe) og en pakke i den midterste skuffe mod midten af bagvæggen.

Vigtige anbefalinger til opbevaring af frosne fødevarer

 • Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Bemærk den anbefalede opbevaringstemperatur og sidste anvendelsesdato, der er anført på emballagen.

 • Brug kun fødevarer i ubeskadiget emballage, der er blevet opbevaret ved en temperatur på -18 °C eller lavere.

 • Køb ikke fødevarer, der er dækket af rim. Det angiver, at fødevarerne har været helt eller delvist optøet flere gange og som følge heraf er af ringe kvalitet.

 • Sørg for, at fødevarerne ikke tør op under transporten. En øget temperatur forkorter opbevaringstiden og forringer fødevarernes kvalitet.

Anbefalede opbevaringstider for frosne fødevarer i fryseren

Fødevaregrupper

Opbevaringstid

Frugt, oksekød

10 til 12 måneder

Grøntsager, kalvekød, fjerkræ

8 til 10 måneder

Vildt

6 til 8 måneder

Svinekød

4 til 6 måneder

Kød i tern eller hakket kød

4 måneder

Brød, pasta, tilberedte retter, helt

3 måneder

Indmad

2 måneder

Røgede pølser, blåbars

1 måned

Optøning af frosne fødevarer

 • Optøning er en vigtig del af håndteringen af fødevarer, der er blevet konserveret ved hjælp af frysning. Fødevarerne skal optøs på korrekt vis.

 • Egnede metoder til optøning af fødevarer er:

  • i køleskabet;

  • i koldt vand;

  • i en mikroovn eller almindelig ovn med et egnet optøningsprogram.

 • Visse frosne produkter kan tilberedes uden forudgående optøning. I så fald har producenten angivet dette på emballagen.

 • Fødevarerne skal pakkes i mindre portioner. På den måde tør maden hurtigere op.

 • Brug delvist og helt optøet mad så hurtigt som muligt. Bakterierne i optøet mad genaktiveres, og maden bliver hurtigt fordærvet. Det gælder især frugt, grøntsager og færdigretter.

 • Frys ikke delvist eller helt optøede fødevarer igen.

Vedligeholdelse

Afrimning af apparatet

Automatisk afrimning af køleskabet

Køleskabet afrimes automatisk fra tid til anden.

Afrimning af NoFrost-fryser

NoFrost-fryseren afrimes automatisk. Alle rim- og isaflejringer forsvinder i den forbindelse.

Rim- og isaflejringer, der alligevel dannes i fryseren, kan skyldes usædvanlig brug af apparatet (for hyppig åbning af lågen, at lågen står åben for længe, en ringe tætningsliste i lågen etc.). I så fald skal fryseren afrimes manuelt.

Manuel afrimning af en NoFrost-fryser

 • Der kan opbygges et frostlag på apparatets vægge på trods af NoFrost-funktionen. Dette er normalt et resultat af unormal brug af apparatet, såsom for hyppig døråbning, døren efterlades åben for længe, dårlig dørforsegling osv.

I et sådant tilfælde kan fryseren afrimes manuelt i henhold til følgende procedure:

SLIKA_CLEANING_DEFROST

 • For at aktivere: Tryk og hold samtidigt på Aog B-tasten. Du hører et bip, og indikatoren lyser over displayet 2ogIKONA_CONVERTbegynder at blinke; indikatorlamperne fortsætter med at blinke, så længe funktionen er aktiveret.

 • For at deaktivere: Når afrimningsprocessen er afsluttet, deaktiveres funktionen automatisk. Den indstillede temperatur vises på displayet A1og B1.

Brug ikke isfjerner eller lignende, da det kan skade apparatet eller være sundhedsskadelige.

Brug ikke knive eller andre skarpe genstande til at fjerne is og rim, da det kan beskadige rørene i kølesystemet.

Rengøring af apparatet

Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du påbegynder rengøringen af apparatet.

Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.

Aktivér den intensive frysefunktion 24 timer inden, du regner med at rengøre fryseren.

 • Rengør apparatet regelmæssigt med lunkent vand. Tilsæt om nødvendigt vandet et neutralt rengøringsmiddel eller et særligt middel til rengøring af køleskabe. Rengør alle flader med en blød klud. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør omhyggeligt efter.

 • Ingen af apparatets dele tåler opvaskemaskine: Det kan medføre beskadigelse.

 • Kondensatorenheden på bagsiden af apparatet ved siden af kompressoren (kun visse modeller) skal altid holdes ren for støv og aflejringer fra køkkenos. Fjern jævnligt støv fra kondensatorenheden med en blød børste (ikke metal) eller en støvsuger.

Skal du ikke bruge apparatet i en længere periode, skal du slukke apparatet ved hjælp af den relevante tast og afbryde det fra strømforsyningen. Tøm, afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem.

Tabel over fejl

Hvis du kommer i tvivl om, hvorvidt dit apparat fungerer korrekt, bør du ikke straks antage, at det er defekt. Vi anbefaler, at du under alle omstændigheder kontrollerer punkterne i nedenstående tabel.

Problem

Årsag/Løsning

Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke.

 • Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.

Kølesystemet kører i lang tid:

 • Den omgivende temperatur er for høj.

 • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.

 • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget).

 • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang.

Hvis der dannes meget is på køleskabets bagvæg, kan det skyldes følgende:

 • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.

 • Der er sat varme fødevarer i køleskabet.

 • Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets bagvæg.

 • Fejl på dørpakningen.

 • Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget.

Opbygning af is eller frost i fryserens indre:

 • Døren har været åbnet for længe eller for ofte.

 • Lågen er ikke lukket ordentligt.

 • Døren har en dårlig forsegling (pakningen er snavset, døren er ikke korrekt justeret, pakningen er beskadiget osv.).

 • Afrim apparatet manuelt.

Kondens (dug) på hylden over skufferne:

 • Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder med høj temperatur og luftfugtighed. Det forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres oftere, og at du tørrer dem af regelmæssigt.

 • Åbn knappen til fugtighedsstyring.

 • Læg fødevarer i poser elle anden tætforseglet emballage.

Der drypper/lækker vand fra apparatet:

 • Udløbshullet eller afløbsrenden er tilstoppet, eller kondensvandet løber ud over kanten på afrimningsrenden.

 • Rens det tilstoppede udløbshul med et plastsugerør.

 • Hvis der er et tykt islag, skal du afrime apparatet manuelt (se Afrimning af apparatet).

LED-lyset virker ikke:

 • Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør.

 • Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!

Lampen over displayet til temperaturindstilling blinker

 • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.

 • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget).

 • Vedvarende strømfejl.

 • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang.

Signallampen over 2°C-displayet og/eller signallampen over D-displayet blinker:

 • Sensortasterne svarer ikke. Kontakt et servicecenter for at aftale en reparation.

 • Indtil apparatet er repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikret tilstand. Apparatet bevarer automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.

Signallampen over indikatoren på 4°C blinker:

 • Temperatursensorfejl eller fejl i køleskabsrummets temperatursensor. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Indtil apparatet er repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikret tilstand. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.

Signallampen over indikatoren på 6°C blinker:

 • Temperatursensorfejl eller fejl i fryserummets temperatursensor. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Indtil apparatet er repareret af en servicetekniker, fungerer det i sikret tilstand. Apparatet opretholder automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.

Signallampen over indikatoren på -18°C blinker:

 • Døren stod åben for længe. Luk døren.

 • Hvis belysningen i rummet heller ikke fungerer, er dørsensoren i køleskabsrummet fejlramt. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Apparatet fungerer i sikret tilstand, indtil det repareres. Apparatet bevarer automatisk den mest passende temperatur for hvert rum.

Signallampen over indikatoren på -16°C blinker:

 • Døren til fryserummet stod åben for længe. Luk døren.

Signallampen over indikatoren på C blinker:

 • Fejl i rumventilatoren. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Apparatet kan ikke fungere normalt. Overfør fødevarerne til et køligt sted, og sluk for apparatet.

Signallampen over indikatoren på C blinker hurtigt:

 • Fejl i blæser i kondensatorrummet. Ring til et servicecenter for at aftale en reparation. Apparatet fungerer ikke normalt. Overfør fødevarerne til et køligt sted, og sluk for apparatet.

Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte servicecentret. Når du gør det, skal du oplyse typen, modellen og serienummeret, der er vist på typeskiltet eller mærkaten på indersiden af apparatet.

Miljøhensyn

Bortskaffelse af apparat og emballage

Dette apparat er fremstillet af bæredygtige materialer. Apparatet skal bortskaffes på en forsvarlig måde, når det er udtjent. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om den korrekte fremgangsmåde.

Se også kapitlet ”Bortskaffelse” i sikkerhedsanvisningerne.

Emballagen til apparatet kan genbruges. Følgende materialer er blevet anvendt:

 • Pap.

 • Polyethylenfolie (PE),

 • CFC-frit polystyren (hårdt polystyrenskum).

Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.

KANTICA

Apparatet er mærket med et symbol, der viser en skraldespand med kryds over, for at gøre dig opmærksom på, at elektriske husholdningsapparater skal bortskaffes separat. Det betyder, at apparatet ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald, når apparatet er udtjent. Apparatet skal afleveres på kommunens genbrugsplads eller et andet opsamlingssted eller via en forhandler, der yder denne service.

Med indsamling og bortskaffelse af husholdningsapparater undgås skadelige følgevirkninger for både mennesker og miljø. Det sikrer, at de materialer, der blev brugt til fremstilling af apparatet, kan genvindes, hvilket medfører, at der kan opnås betydelige besparelser på energiforbruget samt mængden af råmaterialer.

CE_ZNAK

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter er i overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver, regulativer og krav såvel som de krav, der er angivet i de nævnte standarder.

Personlige notater

838302