Bruksanvisning

Induksjonstopp

Viktige sikkerhetsanvisninger

HID144/654/754/865MC HID925/945/956MC HID352/654/754GC HID824/956/965GC HID144/754/865MFC HID925/956MFC

Sikkerhet

Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk først!

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Apparatet er ikke ment å styres med eksterne timere eller spesielle kontrollsystemer.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare (bare for apparater som er utstyrt med en tilkoblingsledning).

Bruk ikke damprengjøringsmidler eller høytrykksrengjøringsmidler til å rengjøre apparatet, da dette kan føre til elektrisk støt.

FORSIGTIG: Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.

Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk bør ikke plasseres på platetoppen, ettersom de kan bli varme.

Slå av platetoppelementet etter bruk ved hjelp av bryteren, og stol ikke utelukkende på pannedetektoren.

Fare for brann!

Fare for brann: Ikke oppbevar gjenstander på kokeflatene.

Husholdninger med barn og personer med spesielle behov

Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Pass på at barn ikke leker med apparatet.

ADVARSEL! Apparatet og de tilgjengelige delene blir varme under bruk. Vær forsiktig og unngå å berøre varmeelementene. Barn under åtte år skal holdes borte med mindre de blir holdt under kontinuerlig oppsyn.

ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes unna.

ADVARSEL: Tilgjengelige deler vil bli varme når de er i bruk. For å unngå brannskader og skålding bør barn holdes unna.

Fare for elektrisk støt!

ADVARSEL: Slå av apparatet for å unngå elektrisk støt dersom overflaten er sprukket.

ADVARSEL: Uovervåket matlaging med fett eller olje på en platetopp kan være farlig og føre til brann. Prøv ALDRI å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk til flammen f.eks. med et lokk eller et brannteppe.

ADVARSEL! Brannfare! Ikke bruk kokesonene som lagerplass.

Frakoblingsutstyr må integreres i de faste ledningene i samsvar med regler for kabling.

Apparatet er beregnet til husholdningsbruk. Ikke bruk det til andre formål, for eksempel romoppvarming, tørking av kjæledyr eller andre dyr, klær, urter osv, for dette kan føre til personskade eller brann.

Apparatet må kun kobles til strømnettet av en autorisert servicetekniker eller ekspert. Manipulering eller ikke-profesjonell reparasjon av apparatet kan føre til alvorlig skade eller skade på produktet.

Hvis et annet elektrisk apparat er koblet til en stikkontakt i nærheten av apparatet, må du kontrollere at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme kokesoner.

Hvis strømledningen er skadet, bør den skiftes ut av produsenten eller en autorisert servicetekniker for å unngå fare.

Bruk av den glasskeramiske platetoppen som oppbevaringsområde kan føre til riper eller annen skade. Varm aldri opp maten i aluminiumsfolie eller i plastbeholdere på koketoppen. Folien eller plastbeholderne kan smelte og føre til brann eller skade på koketoppen.

Ikke oppbevar temperaturfølsomme gjenstander under apparatet, for eksempel rengjøringsmidler eller vaskemidler, spraybokser osv.

Les bruksanvisningen nøye før du kobler til apparatet. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av koketoppen dekkes ikke av garantien.

Temperatursikkerhet

En sensor måler kontinuerlig temperaturen på visse deler av platetoppen. Hver kokesone er utstyrt med en sensor som måler temperaturen på den glasskeramiske kokesonen for å unngå risiko for overoppheting når en kjele tørrkoker. Dersom temperaturen stiger for raskt, reduseres strømmen eller platetoppen slås av automatisk.

Begrenser for tilberedningstid

Kokeapparatet har en sikkerhetsfunksjon som begrenser tilberedningstiden. Den vil bli aktivert hvis du glemmer å slå av platetoppen.

Avhengig av hvilke effekttrinn du har valgt, vil steketiden begrenses som følger:

Innstilling

Kokesonen slås automatisk av etter:

1 og 2

9 timer

3, 4 og 5

5 timer

6, 7 and 8

4 timer

9

3 timer

10

2 timer

11 and 12

1 time

Begrenseren for steketid slår av kokesonene hvis tiden i tabellen er utløpt.

Innstilling

Kokesonen settes automatisk til effekttrinn 12 etter:

Boost

10 minutter

Begrensningen av tilberedningstiden på en bestemt kokesone tilbakestilles etter at brukeren har endret kokenivået på den spesifikke kokesonen.

Kokesonerelaterte timere prioriteres fremfor begrenseren av steketid.

Innledning

Kjære kunde!

Velkommen til vår voksende Celsius Cooking familie!

Vi er stolte over produktene våre. Vi håper at dette produktet vil være et nyttig og pålitelig hjelpemiddel i mange år fremover.

Les gjerne bruksanvisningen før bruk. Der finner du generelle tips, informasjon om innstillinger og tilpasninger som kan gjøres, samt hvordan du vedlikeholder produktet på best mulig måte.

Denne koketoppen er designet for deg som virkelig elsker å lage mat. Matlaging på en induksjonstopp har en rekke fordeler. Det er enkelt fordi koketoppen reagerer raskt og kan settes på svært lav effekt. Ettersom den kan settes på svært høy effekt, kan den også koke opp retter veldig raskt. Det store mellomrommet mellom kokesonene gjør det komfortabelt å lage mat.

Matlaging på en induksjonstopp er forskjellig fra matlaging med tradisjonelle apparater. Induksjonstoppen bruker et magnetisk felt til å generere varme. Det betyr at du ikke kan bruke en hvilken som helst kjele. Kapittelet om kjeler gir deg mer informasjon om dette.

For optimal sikkerhet er induksjonstoppen utstyrt med flere temperaturbeskyttelser og en restvarmeindikator som viser hvilke kokesoner som fortsatt er varme.

Denne bruksanvisningen beskriver hvordan du kan bruke induksjonstoppen på best mulig måte. I tillegg til informasjon om betjening, finner du også bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig når du bruker produktet. Du finner også matlagingstabeller og vedlikeholdstips.

Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og oppbevar den på et sikkert sted så du kan finne den fram ved en senere anledning.

Håndboken fungerer også som referansemateriale for serviceteknikere. Oppbevar derfor apparatets identifikasjonskort bakerst i håndboken. Apparatets identifikasjonskort inneholder all informasjon som serviceteknikeren vil trenge for å respondere riktig på henvendelser og spørsmål du måtte ha.

Kos deg med matlagingen!

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:

Informasjon, råd, tips eller anbefaling

Advarsel – generell fare

Advarsel – fare for elektrisk støt

Advarsel – fare på grunn av varm overflate

Advarsel – brannfare

Platetoppen din

Induksjonstopp

(modellavhengig)

Fordi bruksanvisningen tar for seg apparater med ulike funksjoner, kan det hende at apparatet ditt ikke har alle funksjonene eller utstyrsenhetene som er beskrevet i håndboken.

kuhališča_10

 1. Kokesone ø 18 cm - 1,85 kW/3,0 kW (boost)

 2. Kokesone ø 18 cm - 1,4 kW/3,0 kW (boost)

 3. Kokesone ø 21 cm - 2,3 kW/3,7 kW (boost)

 4. Kokesone ø 21 cm - 2,3 kW/3,0 kW (boost)

 5. Kokesone ø 26 cm - 2,6 kW/3,7 kW (boost)

 6. Kokesone med brofunksjon 18 x 22 cm - 2,3 kW / 3,7 kW (booster)

 7. Dobbel ring for matlagingssone:

  ø 18 cm – 1,85 – 3,0 kW (boost)

  ø 26 cm – 2,60 – 5,5 kW (boost)

 8. Kontrollpanel (kun synlig når platetoppen er slått på)

 9. Av/på-berøringstast

Bruk

Bruke berøringskontrollene

 • Det kan ta litt tid å bli vant til berøringskontrollene hvis du er vant til andre (roterende) kontroller. Plasser tuppen av fingeren flatt mot kontrollen for å oppnå det beste resultatet. Du trenger ikke å bruke trykk.

 • Berøringssensorene reagerer bare på den lette berøringen fra en fingertupp. Ikke betjen kontrollene med andre gjenstander.

 • Koketoppen betjenes av en glidebryter. Du kan enten berøre den valgte delen av glidebryteren, eller skyve den i sirkulære bevegelser med klokken for å øke eller mot klokken for å redusere effektnivået og temperaturen.

 • Hvis du vil angi kokesonens strømnivå, berører du ønsket sted på glidebryteren. Når du berører glidebryteren, vises det valgte strømnivået på visningsenheten for kokesone.

 • Den valgte delen av glidebryteren vil bli fullt opplyst.

Matlaging med induksjonstopp

Matlaging med induksjonstopp går raskt

I begynnelsen vil du bli overrasket over hastigheten på matlaging med induksjon. Spesielt ved høyere temperaturinnstillinger vil mat og væsker koke veldig raskt.

Det er best å ikke la panner stå uten tilsyn for å unngå at de koker over eller kokes tørre.

posoda1

Ha alltid lokk på pannen når du lager mat, for å unngå energitap og dermed temperaturtap.

OBS

posoda2

Sett bare kjeler med en ren bunn på kokeflaten og løft alltid kjelene opp for å flytte dem.

posoda3

Sandkorn, salt, sukker eller krystaller kan forårsake riper som ikke kan fjernes.

Hvordan fungerer induksjon

posoda4

Det genereres et magnetisk felt i apparatet. Ved å plassere en kjele med jernbunn på en kokesone, induseres strøm i kjelebunnen. Den induserte strømmen genererer varme i bunnen av kjelen.

Enkelt

Det elektroniske betjeningspanelet er nøyaktig og enkelt å bruke. På det laveste trinnet kan du for eksempel smelte sjokolade direkte i kjelen, eller varme matvarer som du vanligvis ville ha varmet opp i vannbad.

Rask

Det går svært fort å koke opp væsker takket være induksjonstoppens høye effektnivåer. Det tar imidlertid like lang tid å koke mat som ved annen type matlaging.

Rengjøring

Det er enkelt å rengjøre platetoppen. Fordi kokesonene ikke blir varmere enn selve pannene, kan ikke matsøl brenne seg fast på kokesonene.

Sikkert

Varmen genereres i selve kasserollen. Glasstoppen blir ikke varmere enn kasserollen. Dette betyr at kokesonen er betydelig kjøligere sammenlignet med en keramisk platetopp eller en gassbrenner. Når kasserollen er fjernet, kjøles kokesonen raskt ned.

Strømstyring

Denne induksjonstoppen er utstyrt med et smart strømstyringssystem. Dette systemet sikrer at en maksimal tillatt strøm ikke kan overskrides av sikkerhetsmessige årsaker.

 • Det smarte strømstyringssystemet ordner automatisk strømfordelingen på tvers av sonene. Dette betyr at komfyren automatisk kan redusere strømmen i en sone når strømnivået til en annen sone økes. Aktivitetsnivået til strømstyringssystemet avhenger av tilgjengelig strøm per elektrisk fase, innstillingen på strømbegrenseren og den tilkoblede belastningen.

 • Effektnivået til én sone kan påvirke kraften i en annen sone ettersom den maksimale tilgjengelige strømmen fordeles mellom sonene. Hvis de kombinerte sonene når maksimal tilgjengelig effekt når et nytt effektnivå er angitt, reduseres effektnivåene for én eller flere soner automatisk innenfor strømgrensen. Dette indikeres ved at det aktuelle kontrollelementet blinker.

 • Hvis en sone brukes til Celsius Cooking, får den sonen alltid høyest prioritet.

 • Det er mer sannsynlig at det smarte strømstyringssystemet griper inn når strømbegrenseren er satt til et lavere nivå.

 • Innstillingen for strømbegrensning må stilles inn i henhold til tilkoblingen og sikringene av en godkjent og kvalifisert installatør (se "Spenningsbegrenser" for detaljer om strøm og elektrisk installasjon).

Kjeler

Kjeler for matlaging med induksjon

Matlaging med induksjon krever kjeler med en spesiell type kvalitet.

Kjeler som allerede er brukt på gasstopp, er ikke lenger egnet til å brukes på en induksjonstopp.

Bruk kun kjeler med en tykk (minimum 2,25 mm) og flat bunn som er egnet for induksjonsmatlaging.

 • Kjeler med kvalitetsmerket “Class Induction” er best egnet.

Du kan bruke en magnet for å sjekke om kjelene er egnede. Kjelen er egnet hvis bunnen tiltrekkes av magneten.

Egnet

Uegnet

Spesialkjeler av rustfritt stål

Steintøy

Class Induction

Rustfritt stål

Slitesterke, emaljerte kjeler

Porselen

Støpejernskjeler i emalje

Kobber

Plast

Aluminium

Vær forsiktig med emaljerte kjeler av tynt platestål:

 • emaljen kan sprekke (emaljen løsner fra stålet) hvis du slår på platetoppen med høy effekt når pannen er (for) tørr

 • bunnen av kjelen kan bli deformert - for eksempel på grunn av overoppheting

 • varm opp emaljerte panner sakte

posode_neustrezne

Bruk aldri kjeler med deformert bunn. En hul eller avrundet bunn kan forstyrre beskyttelsesfunksjonen mot overoppheting og føre til at apparatet blir for varmt. Det kan føre til at glasstoppen sprekker og at kjelebunnen smelter. Skader grunnet bruk av uegnede kjeler eller tørrkoking blir ikke dekket av garantien.

Minimum diameter på kjelen

Diameteren på bunnen av kjelen må være minst 12 cm. Du vil oppnå best resultat ved å bruke en kjele med samme diameter som kokesonen. Hvis kjelen er for liten, vil ikke sonen fungere.

Trykkokere

Induksjonsmatlaging er svært egnet for matlaging i trykkokere. Kokesonen reagerer veldig raskt, og derfor øker trykket på trykkokeren også raskt. Så snart du slår av en kokesone, stopper oppvarmingsprosessen umiddelbart.

Grytedeteksjon

Kokesonen registrerer automatisk en egnet kjele som er plassert på en kokesone. Visningen av kokesoner lyser.

Integrert kjelegjenkjenning

Dersom et visst effektnivå er satt for en kokesone og det ikke finnes noen kjele på kokesonen, vil kokesonen ikke levere strøm. Etter en viss periode slås kokesonen automatisk av.

Grillplater

Platetoppen har en grillfunksjon (avhengig av modell) for bruk av en grillplate eller teppan yaki. Funksjonen holder grillplaten eller teppan yaki på en ideell temperatur for grilling.

Induksjonslyder

Tikkelyd

Denne lyden kan være forårsaket av lavere effektnivåinnstillinger eller den automatiske grytedeteksjonen.

Kjeler lager støy

Panner kan lage litt lyd under matlaging. Dette skyldes energien som strømmer fra platetoppen til pannen. Dette er helt normalt for visse typer panner. Det vil ikke skade pannene eller platetoppen.

Ventilatoren lager støy

For å øke levetiden og ytelsen til elektronikken, er apparatet utstyrt med vifter. Under intens bruk av apparatet aktiveres viften for å kjøle ned apparatet, og du vil høre en summende lyd. Viften går fortsatt i flere minutter etter at platetoppen er slått av.

Innstillinger av effektnivå

Siden innstillingene avhenger av mengde og sammensetning av innholdet i kjelen, er tabellen nedenfor kun ment som en veileder.

Nivå

Formål

Bruk innstilling 1 til 5 for å:

 • Koke buljong

 • lage gryteretter

 • trekke grønnsaker

 • smelte sjokolade

 • posjere

 • smelte ost

Bruk innstilling 6-9 for å:

 • lage store mengder mat

 • tine harde grønnsaker

 • steke tykke, panerte kjøttstykker

Bruk innstilling 10-11 for å:

 • steke tykke pannekaker

 • steke tykke, panerte kjøttstykker

 • steke bacon (fett),

 • koke rå poteter,

 • lage panert fisk

 • gjennomsteking av fisk

 • steke tynne, panerte kjøttstykker

Bruk innstilling 12 for å:

 • steke kjøtt,

 • lage fisk,

 • lage omeletter,

 • steke kokte poteter,

 • frityrmat.

Bruk innstillingen boost for å:

 • koke opp mat eller væske raskt

 • forvelle grønnsaker

Effektfordeling av kokesoner

 • Avhengig av type koketopp kan kokesonene påvirke hverandre. Når flere av kokesonene slås på samtidig, deles kapasiteten automatisk mellom dem.

 • Når maksimumskapasiteten for kombinasjonen av tilberedningsnivåer oppnås under innstilling, vil en eller flere soner automatisk reduseres til den høyeste mulige innstillingen. Dette indikeres ved at den relevante kontrollen blinker.

Kontrollpanel

(layout av brukergrensesnitt avhenger av modell)

upravljalna_enota

 1. Wi-Fi/Connectivity

 2. Pause

  • Tastelås for rengjøring

  • Pause og gjenoppta koking

 3. På/av

  • Barnesikring

 4. Hettekontroll

  • Minus

  • VIFTE

  • Plus

  • Belysning

  • Display

 5. Hestan Cue

  • Oppvarming og steking

  • Koking/matlaging med vann

  • Langsom matlaging eller sous vide

 6. PLUS Programmer

  • Grilling

  • Steking/wok

  • Oppvarming/holde varmen

 7. Kokenivå- eller temperaturdisplay

  • Restvarmeindikator

  • Boost-indikasjon

 8. Klokkefunksjoner

  • Stoppeklokke

  • Tidtaker

Indikasjoner på displayet

Display

Status

digit1_pind

Effektnivå “0” for en kokesone

digit012

Følgende effektnivå er satt for en kokesone: 1 = lav / 12 = høy

Boost

Boost-funksjonen er aktiv

digit9_pind

Låsefunksjonen er aktivert og kontrollpanelet er låst

vrocacona

Indikator for gjenværende varme: Platetoppen har en indikator for gjenværende varme på hver kokesone for å vise hvilke kokesoner som er varme etter at kokesonen er slått av. Selv om platetoppen er slått av, vil indikatoren lyse så lenge kokesonen er varm. Unngå å berøre disse kokesonene når denne indikatoren lyser. Fare! Fare for forbrenning.

digit11_pind

Feilkode: Se kapittelet Feilsøking

plus1_pind

PLUS-programmer

hc3_pind

Grilling

hc2_pind

Steking/wok

hc4_pind

Oppvarming/holde varmen

hc1_pind

Hestan Cue-programmer

plus2_pind

Oppvarming og steking

plus3_pind

Koking/matlaging med vann

plus4_pind

Langsom matlaging eller sous vide

Drift

Slå platetoppen på/av

onoff

Trykk på/av-tasten onoff for å slå på platetoppen. Det vil lyde et kort pip. Ringene på alle glidebryterne lyser opp, så vil de gradvis bli nedtonet. Glidebryteren vil bare forbli opplyst på de valgte kokesonene der du har plassert kjelene. Når kjelene fjernes slås glidebryteren av, mens alle de interne ringene forblir opplyst.

Når ingen kokesone er aktiv i 60 sekunder, vil koketoppen slå seg av.

Barnesikring

childlock

Man kan låse koketoppkontrollen for å hindre at den slås på utilsiktet.

Trykk på/av-tasten onoff og hold den inne i tre sekunder. Indikasjonen digit9_pind vises på alle kokesonens displayenheter, og platetoppens kontroller låses. Fortsett på samme måte for å låse opp kontrollene. Indikasjonen digit1_pind sammen med glidere vises på alle kokesonedisplay hvor det finnes kjeler og platetoppens kontroller låses opp.

Barnesikringen bør aktiveres før rengjøring for å unngå at platetoppen blir slått på ved et uhell.

Koking

Det finnes tre tilgjengelige kokeinnstillinger:

1. Standard matlaging med effektnivåer

2. Matlaging med PLUS-menyen

3. Hestan Cue Matlaging med måling av kokekarets temperatur

Standard matlaging

Plasser kasserollen på en bestemt kokesone. Still inn effektnivået etter ønske ved å skyve det i en sirkulær bevegelse eller ved å berøre et område eller en posisjon på glidebryteren. Elementene på glidebryteren vil bli fullt opplyst. For å slå av kokesonen, skyver du sirkulært bakover eller berører det tomme området på toppen av glidebryteren på høyre side.

Boost

boost

Hvis du ønsker raskt oppkok, kan du aktivere boost for en hvilken som helst kokesone. Du kan da raskt varme opp store mengder mat ved hjelp av ekstra effekt. Boost vil være aktiv i maksimalt 10 minutter før effekten automatisk senkes til 12. Hvis platetoppen ikke er for varm, kan boostfunksjonen aktiveres på nytt i 10 minutter etter at den er slått av.

Aktivere boost

Aktiver først effektnivå 12, og trykk på knappen for effektnivå 12 igjen. "Boost" vil vises i displayet. Boostfunksjonen er nå aktivert.

Alternativt kan du aktivere effektnivå 12 ved å føre fingeren medurs og litt forbi effektnivå 12.

Hvis automatisk boost er aktivert (se kapittelet Innstillinger), aktiveres boost alltid sammen med effektnivå 12

Deaktivere boost-funksjon

Du kan deaktivere boost for den valgte kokesonen ved å trykke på nivå 12 igjen, eller på et hvilket som helst annet effektnivå på glidebryteren.

For å unngå overoppheting, kan det elektroniske kontrollsystemet automatisk deaktivere boost for tidlig og redusere effektnivået til 12.

Hvis det ikke finnes noen egnet kjele på kokesonen, vil det innstilte temperaturnivået blinke. Etter ett minutt slås kokesonen av.

Flyttefunksjon

Hvis du fjerner kjelen fra en aktiv kokesone og plasserer den på en annen kokesone innen seks sekunder, kan alle timer- og kokerelaterte innstillinger overføres til den nye kokesonen ved å berøre glidebryteren i den nye kokesonen. For å indikere denne muligheten, viser den nye kokesonen kopierte innstillinger på glidebryteren. Når disse er bekreftet, deaktiveres den forrige kokesonen.

Automatisk sammenkobling av matlagingssoner

bridging

To tilstøtende firkantede kokesoner kan slås sammen til én stor kokesone. Registrering av plassering av kokekar aktiveres automatisk når koketoppen slås på. Når et kokekar plasseres på koketoppen, vil koketoppen automatisk registrere plasseringen og slå sammen kokesonene etter størrelsen på kokekaret (hvis koketoppen var slått på).

Effektnivået eller temperaturene vises samtidig på begge de sammenkoblede kokesonene, men effektnivået eller temperaturen kan bare justeres på venstre eller øvre glidebryter.

Du kan fjerne en kobling eller koble kokesoner sammen manuelt ved å berøre de to tilsvarende glidebryterne samtidig.

Kokkemodus

(bare på typemodeller: HID956MC HID956MFC HID956GC)

I denne modusen slås alle kokesoner på samtidig og koketoppen blir delt inn i tre soner.

 • Strømnivå 12 aktiveres automatisk for alle kokesoner på venstre side.

 • Strømnivå 7 aktiveres automatisk for alle kokesoner i midten.

 • Strømnivå 1 aktiveres automatisk for alle kokesoner på høyre side.

Effektnivåer kan deretter justeres til en hvilken som helst verdi.

For å aktivere denne modusen, trykker du på to glidebrytere samtidig i tre sekunder. Alle soner må være inaktive og Hestan Cue kokekar bør ikke være satt på. Hvis du vil slå av denne modusen, trykker du på to vilkårlige glidebrytere samtidig.

I denne modusen advarer ikke platetoppen om en tom kokesone, selv om det ikke finnes en egnet kjele på noen kokesone. Platetoppen slår seg av automatisk dersom det ikke oppdages noen kokekar på platetoppen i ti minutter.

Løft pannene når du flytter dem fra en sone til en annen – ikke skyv dem.

Pause

Pausefunksjonen pavza kan brukes til å pause hele koketoppen i opptil ti minutter. Du kan dermed gå bort fra apparatet eller trygt rengjøre koketoppen innen kort tid, uten å miste innstillingene.

Slå på pausefunksjon

Minst én kokesone må være aktiv.

Trykk på pauseknappen pavza. Du vil høre et kort pip. Innstillingene på alle aktive kokeplater reduseres til nivå 2.

Alle timerfunksjoner er satt på pause.

Alle taster er inaktive bortsett fra pause- pavza og av/på-onofftasten.

Hvis det ikke trykkes noen tast innen ti minutter, slås alle aktive kokeplater automatisk av.

Hestan Cue Programmer blir ikke satt på pause siden de betjenes automatisk.

Slå av pausefunksjonen

Trykk på pausetasten igjen innen ti minutter.

Platetoppen fortsetter å fungere med de samme innstillingene som før pausen.

Timerne startes også på nytt.

Tilbakekall-funksjon

Med denne funksjonen kan du hente fram igjen alle innstillingene i kokesonene hvis koketoppen ble slått av ved et uhell.

Platetoppen må slås på igjen innen seks sekunder. Hvis du trykker hvor som helst på glidebryteren innen seks sekunder, hentes alle innstillingene fra før apparatet sist ble slått av.

Klokkefunksjoner

timer

Hver kokesone har to timere: en nedtellingstimer og en stoppeklokke (opptellingstimer).

uraNedtellingstimer

Nedtellingstimeren gjør kokeprosessen enklere ved at du kan stille inn tilberedningstiden for den valgte kokesonen. Når tiden som er angitt utløper, slås kokesonen automatisk av og avgir et lydsignal. Slå av lydsignalet ved å berøre tasten for nedtellingstimeren ura. Alternativt vil den slå seg av automatisk etter en stund. Nedtellingstimeren kan stilles inn uavhengig på alle kokesoner.

Stille inn nedtellingstimeren

 • Trykk på nedtellingstimeren urafor ønsket aktiv kokesone. Tasten og digit_ura vil blinke på kokesonens displayenhet.

 • Still inn ønsket tilberedningstid med plusznak_pind og minusznak_pind .

 • Hvis tiden ikke er angitt innen fem sekunder, deaktiveres nedtellingstimeren.

 • Gjenta de samme trinnene for å angi nedtellingstimeren for en annen aktiv kokesone.

Hvis du flytter kjelen fra kokesonen, settes alle angitte timerfunksjoner for denne kokesonen på pause.

Deaktivere nedtellingstimeren

Trykk på ikonet ura for den valgte kokesonen, og hold i 3 sekunder. Timeren slås av.

Deaktivere alarmen på nedtellingstimeren.

 • Når den innstilte tiden utløper, utløses alarmen, tasten til den aktuelle kokesonen blinker og 00:00 blinker på displayenheten for nedtellingstimeren.

 • For å bekrefte og stoppe alarmen kan du trykke på valgtasten for nedtellingstimeren ura eller løfte pannen av kokesonen.

stoparica Visning av koketid – stoppeklokke

Stoppeklokken kan brukes til å se hvor lenge den valgte kokesonen har vært i kontinuerlig bruk til matlaging og begynner automatisk å telle i bakgrunnen.

 • Trykk på stoppeklokketasten. Tasten begynner å blinke.

 • Stoppeklokketiden vises på kokesonens displayenhet.

 • Stoppeklokken kan tilbakestilles ved å trykke på stoppeklokketasten i tre sekunder.

Varm kokesone

Hot zone-symbolet vrocacona lyser opp hvis kokesonen er inaktiv, eller det ikke finnes noen kjele på kokesonen mens temperaturen er høyere enn 65 °C.

Hvis platetoppen er slått av og minst en av kokesonene fortsatt er varm, forblir den indre sirkelen opplyst. Når temperaturen på platetoppen er redusert til under 65 °C, slås alle lys av.

Overopphetingsbeskyttelse

 • Kokeplaten er utstyrt med en kjølevifte som kjøler ned de elektroniske komponentene under matlaging. Viften kan gå en stund selv etter at kokeprosessen er slutt.

 • Induksjonstoppen er også utstyrt med et overopphetingsvern som beskytter de elektroniske komponentene mot skade. Dette vernet opererer på flere måter. Når temperaturen i kokesonen blir svært høy, reduseres kokeeffekten automatisk. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, fortsetter kokeeffekten å gå ned, inntil sikkerhetsmekanismene slår av kokesonen fullstendig. Når koketoppen er avkjølt, vil den totale effekten igjen være tilgjengelig.

plus1_pind Tilberede mat med PLUS-menyen

plus

PLUS-menyen gjør det mulig å lage mat med halvautomatiske programmer, med temperaturkoking for alle slags kokekar som passer til programmets formål.

Trykk på menytasten PLUS plus1_pind for å vise programmene: Holde varm/oppvarming, steking/wok og grill (i sammenkoblet modus).

Velg et av Plus-programmene ved å trykke på det aktuelle symbolet. Still deretter inn temperaturen med glidebryteren. Du kan også bla gjennom menyen eller temperaturene ved å holde inne den tilhørende knappen.

Når programmet eller temperaturvalget ikke endres på tre sekunder, aktiveres programmet. For å deaktivere et PLUS-program, trykker du på den aktive programtasten i omtrent tre sekunder eller velger et strømnivå manuelt.

Tilsett alltid vann, olje eller smør før du starter et program og bruk ikke tomme kjeler eller gryter.

hc4_pind Varme opp og holde varmen

Med denne funksjonen kan du for eksempel smelte sjokolade (45 °C), holde maten varm (70 °C), småkoke (94 °C) eller koke opp (100 °C).

hc2_pind Steking/wok

Med denne funksjonen kan du lage grønnsaker, fisk, bacon, kjøtt, stekte poteter eller egg ved hjelp av smør eller olje.

hc3_pind Grill

Denne funksjonen er utelukkende for sammenkoblede kokesoner som kombineres til en større kokesone.

Grilling er optimalisert for ASKO-induksjonstilbehøret grillplate og teppanyaki, men kan også brukes med andre kokekar – selv om det kanskje ikke blir like nøyaktig.

Noen funksjoner indikerer oppvarmingstid og teller ned. I oppvarmingsfasen blinker glidebryteren og den innstilte temperaturen. Når den innstilte temperaturen er nådd, høres et kort pip og glidebryteren lyser konstant. Du kan da starte matlagingen.

Sensoren som måler temperaturen når du lager mat via PLUS-menyprogrammene, sitter i glasset under kokekaret. Dette gjør at det alltid er et avvik mellom settpunktet og den faktiske temperaturen på innholdet i kokekaret. Temperaturen på innholdet i kokekaret avhenger derfor også av faktorer som: type panne, væskevolum og om det er lokk på pannen.

Opp til verdien 94 °C lar programmene platetoppen automatisk oppnå og opprettholde den angitte temperaturen ved å måle temperaturen i glassoverflaten. Dette hindrer at væsker koker over og brenner seg i bunnen av pannen.

For temperaturer på 100 °C og høyere vil programmene varme opp kokekaret med ulike tidsinnstilte effekttrinn. Den angitte temperaturen fungerer som en indikasjon på det omtrentlige temperaturområdet. Kokeprosessen må overvåkes.

For mer nøyaktighet Celsius°Cooking™ anbefales kokekar som Frying Pan, Chef's Pot eller the Probe, med separate funksjoner for dette (se kapittel Celsius°Cooking™).

Disse menyfunksjonene fungerer best hvis de startes i begynnelsen av kokeprosessen. En allerede varm overflate vil påvirke ytelsen.

Tilberede mat med Celsius°Cooking™

Din nye induksjonstopp er full av smarte funksjoner som gjør det enklere og morsommere å lage mat.

For å få størst mulig glede av dem, og for å utforske hva du kan gjøre med Celsius°Cooking™, kan du også kjøpe tilbehør som gir deg full kontroll over temperaturer og tider.

Med dette utstyret kan du virkelig få full glede av Celsius°Cooking™ ved å vise og kommunisere nøyaktig informasjon om ingrediensenes temperatur, og deretter dele informasjonen med platetoppens smarte funksjoner – slik at du får perfekt resultat. Utstyret er:

Celsius°CookingTM Probe

Celsius°CookingTM Pan

Celsius°CookingTM Chefs Pot

Sonde

Stekepanne

Gryte

Med dette tilbehøret og Hestan Cue app, er Celsius°Cooking™ komplett. Koble dem sammen, og la sensorene og de smarte innstillingene og programmene hjelpe deg med å lage fantastiske måltider.

Du finner mer informasjon og kan se systemet i bruk på www.celsiuscooking.com, www.asko.com.

hc1_pind Tilberede mat med Celsius°Cooking™-kokekar og Hestan Cue-programmer

celsius_HC

Dette innebærer at du tilbereder maten ved hjelp av enten Celsius°Cooking™-kokekar (stekepanner og gryter) som kontinuerlig måler temperaturen i kokekarene, eller temperatursonden Celsius°Cooking™. Alt utstyret bruker Bluetooth-tilkobling til å sende informasjon om temperaturen til koketoppen.

Forberede systemet

Før du begynner tilberedningen, må du gjennomføre forberedingen. Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå problemer, og du kan også skade systemet.

Når du bruker Celsius°Cooking™, holder kokekarene alltid riktig temperatur for maten du skal tilberede. Du kan betjene induksjonstoppen manuelt eller ved hjelp av smartenheten din og Hestan Cue App.

Smart-Probe

Forberede Celsius°Cooking™-sonden

 1. Fjern batteribeskyttelseslappen fra Celsius°Cooking™-sonden.

 2. Celsius°Cooking™ Sonden er klar til bruk. Skift om nødvendig ut batteriet. Batteristatus kan overvåkes i Hestan Cue app.

Smart-Probe-Battery Assembly

Montere batteri i Celsius°Cooking™-sonden

 1. Fjern batteridekselet, og bytt batteriet (minus-siden skal inn først).

 2. Fest dekselet igjen. Ikke skru for hardt til.

Plasser Celsius°Cooking™-sonden i et kokekar

Celsius°CookingTM-sonden kan brukes i forskjellige kokekar. Siden den har et feste med forskjellige hull, kan den plasseres på forskjellige måter.

PIND_sonda

 1. Før festet over kanten på kokekaret.

 2. Skyv sondepinnen fra toppen inn i opphengsbraketten. Spissen av sonden skal være 1 cm eller > fra bunnen av kokekaret.

La det være en avstand på minimum 1 cm mellom bunnen av kokekaret og sondens målepunkt!

Smart-Pan-Battery Assembly

Celsius°Cooking™-kokekar

 1. Monter et AAA-batteri i håndtaket (minus-siden skal inn først).

 2. Før endedekselet inn i håndtaket, og vri den en kvart omdreining for å feste på plass.

Bytt ikke endedeksel for en panne (31620) med en annen panne (31619) eller omvendt.

Velge kokesone for kokekaret

Slå på platetoppen, og vent til oppstartsanimasjonen er ferdig.

Sett Celsius°Cooking™-kokekaret eller en vanlig sensorutstyrt panne Celsius°Cooking™ på den ønskede kokesonen. Når den er registrert, trykker du raskt to ganger med fingertuppen på håndtakssensoren eller sondehuset for å aktivere den. Hestan Cue-modusknappen hc1_pind vil da lyse opp. For å tildele sonden vil Hestan Cue-modusknappen hc1_pind lyse på alle mulige kokesoner. Trykk på Hestan Cue-modusknappen hc1_pind på den ønskede kokesonen. Hestan Cue-menyen åpnes. Den kan lukkes igjen med et kort trykk.

Forviss deg om at apparatet allerede er slått på før du plasserer Celsius°Cooking™-kokekaret, slik at systemet kan identifisere plasseringen.

Tilberedning med de integrerte Hestan Cue-programmene

Komfyren leveres med Hestan Cue integrerte programmer, optimalisert for Celsius°Cooking™ kokekar. Når du lager mat med et av de tilgjengelige Celsius Cooking kokekarene, vises de mulige tilberedningsmetodene som gjelder for kokekaret som brukes i den åpne menyen. Bruk den som passer til ønsket formål:

plus2_pind Oppvarming og steking

Dette programmet brukes til å nå høye temperaturer raskt. Tilsett alltid olje eller smør før du starter det. For sunn matlaging må du ikke overstige røykpunktet for oljen som brukes.

plus3_pind Koking eller tilberedning med vann

Dette programmet brukes til å nå høye vanntemperaturer raskt. Tilsett alltid vann i kokekaret før du starter det.

plus4_pind Saktekoking eller sous vide

Dette programmet brukes for å kontrollere lave til middels temperaturer og hindrer høye bunntemperaturer. Større mengder og tykkere retter må røres av og til for å sikre jevn varmefordeling.

Bruke termometeret til matlaging

Når det brukes en Celsius°Cooking™-sonde, kan den også brukes som termometer for å overvåke for eksempel kjernetemperatur. Dette kan gjøres ved vanlig tilberedning og ved bruk av PLUS-programmer. For å bruke sonden som termometer må du løfte opp pannen som skal brukes, i noen sekunder. Sett den tilbake på sonen, og trykk for å aktivere sonden. Når Hestan Cue-symbolet vises i displayet, trykker du på det.

Den målte temperaturen vises nedtonet.

Registrering av fjernet sonde

Hvis sonden fjernes under tilberedningen, vil komfyren oppdage det og stoppe oppvarmingen. Når den settes tilbake, kan brukeren bekrefte dette ved å berøre den nå blinkende Hestan Cue-modusknappen, eller den kan oppdages på nytt automatisk.

Hvis du for eksempel tilsetter kaldt vann i gryten, kan dette også utløse denne oppdagelsen!

Slå av kokesonen

Trykk på glidebryteren for å velge kokesone og hold den inne i tre sekunder. Ikonet digit1_pind vises på displayet.

Hestan Cue App

Hestan Cue app-getting started

Du kan laste ned Hestan Cue App fra Apple App Store eller Google Play Store. Når du er koblet til, kan du bruke appen til å styre Celsius°Cooking™ -sonden eller gryten. Appen er full av inspirerende oppskrifter og teknikker fra kokker, og du får trinnvise instruksjoner og veiledningsvideoer.

Om Hestan Cue App:

 • Hestan Cue app vil hjelpe deg med å lage bedre mat oftere. Du vil lære nye teknikker, nye kombinasjoner og få selvtillit i matlagingen. De første gangene du lager mat med Hestan Cue app , kan det virke litt rart å gi slipp på rutinen med å sjekke og justere effektnivåene hele tiden, men hvis du stoler på systemet og følger veiledningen, vil du ende opp med fantastiske måltider.

 • Oppskriftene våre tar deg gjennom prosessen med "Mise En Place", der du samler og tilbereder alle ingrediensene på forhånd. Dette er spesielt viktig når du lager mat med Hestan Cue app, da hver oppskrift er nøye planlagt for å gi deg perfekte resultater (du vil vel ikke at laksen skal svi seg mens du leter etter hvitløken!).

 • Mange oppskrifter i Hestan Cue app vil be deg velge en tykkelse for proteinet. Det er viktig å måle nøyaktig, da Hestan Cue vil beregne koketider basert på denne verdien. Vi anbefaler å måle den tykkeste delen av retten for best resultat, men du vil raskt finne ut hva som fungerer best for deg.

 • Temperering er en annen teknikk som brukes i Hestan Cue app for å sørge for at kjøttet tilberedes riktig. Bitt, koteletter og fileter tilberedes jevnere hvis de holder romtemperatur når de legges i pannen. Så vi anbefaler vanligvis å la kjøttet ligge uten emballasje på benken i 15-20 minutter før du tilbereder det. Når du er ferdig med sausen, er kjøttet vanligvis klart til steking!

Registrere og koble til Celsius°Cooking™

 • Når du åpner Hestan Cue App, blir du bedt om å logge inn / opprette en konto. Hvis det er første gang du bruker appen, kan du opprette en ny konto ved å velge «Kom i gang» («Get started») på det første skjermbildet. Du må være logget inn for å kunne bruke funksjonene i appen.

 • Når du har opprettet en konto, tas du gjennom prosessen med å sammenkoble induksjonstoppen og kokekaret. Enhetene registreres automatisk, og du kan gi dem nytt navn samt fjerne dem ved behov. Før du starter sammenkoblingsprosessen, må du aktivere Bluetooth-sammenkobling i innstillingene for koketoppen (se kapittelet Innstillinger- btP)! Koketoppen og kokekaret kan også sammenkobles ved å følge fremgangsmåten under menyvalget Profil.

 • Det kan hende du må oppdatere fastvaren i induksjonstoppen og kokekarene når de er paret. Appen vil automatisk ta deg gjennom prosessen, som kan ta noen minutter. Når du oppdaterer fastvaren, må du ikke lukke, minimere eller gå ut av appen. Hvis det oppstår et problem under en fastvareoppdatering, kan du prøve igjen ved å avslutte appen og logge deg inn igjen for å gå gjennom prosessen på nytt. Før fastvaren kan oppdateres, må firmware update over the air (FoA) være aktiverr i platetoppinnstillingene (se kapittelet Innstillinger- btP)!

Før du begynner å lage mat

Kontroller følgende før du lager mat med Hestan Cue App:

 • Smartenheten er koblet til Internett.

 • Smartenhetens Bluetooth er slått på.

 • Volumet er skrudd opp og ikke dempet på smartenheten din.

 • Induksjonstoppen og Celsius°Cooking™ kokekaret er paret med Hestan Cue App.

 • Start Hestan Cue App, og følg instruksjonene i appen.

Trinnvis tilberedning med Hestan Cue App

Når menyen er åpnet og det ikke er valgt et Hestan Cue-program, har du rundt 20 sekunder på deg til å koble kokesonen sammen med Hestan Cue App. Når App er åpnet, lukkes menyen. Temperaturen som er valgt i App, vises når den er aktivert. Den faktiske temperaturen vises nedtonet eller sammen med valgt temperatur, hvis den ikke er oppnådd. Når du må gjøre noe, for eksempel bekrefte et nytt settpunkt, vil Hestan Cue-knappen hc1_pind blinke. Hovedinformasjonen vises i App.

Hoppe over et tilberedningstrinn

For å hoppe over et gjeldende trinn i appen kan du holde Hestan Cue-tasten inne i ca. 1 sekund.

Slå av kokesonen

Du kan slå av en sone som kontrolleres av Hestan Cue ved å velge bort temperatursettpunktet ved å føre glidebryteren til venstre. Det vises en strek. Alternativt kan du holde nede en del av glidebryteren eller ønsket Hestan Cue-knapp i minst tre sekunder for å deaktivere Hestan Cue-modusen helt.

Du kan bruke Hestan Cue-programmene på to forskjellige soner samtidig, men appen kan tilordnes til bare én kokesone. Hestan Cue App-tilberedning fungerer bare påBridge Induction kokesoner.

Celsius°Cooking™-sonden brukes til å registrere temperaturen i innholdet i en gryte (for eksempel vann eller suppe), mens Celsius°Cooking™-kokekaret kontrolleres av temperaturen i bunnen av gryte. Derfor vil det alltid være et avvik mellom valgt og faktisk temperatur i det som er i kokekaret. Når du for eksempel skal koke væske i Celsius°Cooking™-kokekaret, kan det hende du må velge en høyere temperatur for å oppnå kokepunktet. Dette avhenger også av hvor mye væske du har helt i kokekaret og om du har lagt på lokket. I tillegg vil regelmessig røring gi et bedre resultat, selv om du bruker sonden.

Hettekontroll

Hvis du eier en kompatibel RF-aktivert hette, kan denne kobles til induksjonstoppen. For å koble sammen og tilpasse bruken av hetten kan du se kapittelet Innstillinger. Parameter hth (Hob to Hood) brukes til sammenkobling, mens Hst og Hsc påvirker bruken av hetten slik at du kan tilpasse den i henhold til behov du har på kjøkkenet.

napa

Slå avtrekket på og av

 • Trykk på knappen PIND_plus_vent for kraftigere vifte. Hold inne knappen PIND_plus_vent i ett sekund for å velge høyeste nivå.

 • Trykk på knappen PIND_minus_vent for å velge et lavere nivå.

Slå lyset på og av

 • Trykk på lysknappen PIND_light. Lyset slås på med maksimal styrke.

 • Trykk på knappen PIND_light igjen for å slå av lyset.

 • Hold inne lysknappen PIND_light for å velge lysstyrke.

Endre fargelystemperaturen

Du kan justere lystemperaturen.

 • Trykk på lysknappen PIND_light og PIND_minus_vent-knappen samtidig for å gjøre lyset «kaldere», eller lysknappen sammen med PIND_plus_vent-knappen for å gjøre lyset «varmere».

Synchro Start (innstillinger)

Denne innstillingen gjør at induksjonstoppen automatisk kan aktivere lysene på den tilkoblede hetten hver gang induksjonstoppen slås på. Avhengig av verdien du angir, vil ventilasjonen automatisk starte med dette hastighetsnivået når en kokesone er aktivert.

Synchro Control (innstillinger)

I tillegg til Synchro Start styres ventilatoren automatisk basert på høyeste aktiverte tilberedningsnivå.

Synchro Stop (innstillinger)

Lysene slås av sammen med koketoppen, og viften slås også av automatisk etter en stund.

Når Synchro Control (se kapittelet Innstillinger) er aktivert, vil en manuell operasjon deaktivere Synchro Control midlertidig (ventilatorikonene går fra å være dempet til å lyse). Funksjonen er aktiv igjen når koketoppen slås på neste gang.

ConnectLife og Wi-Fi

connectLife ConnectLife-appen og Wi-Fi-tilkobling

Platetoppen er utstyrt med en Wi-Fi-modul som gjør det mulig å koble apparatet til internett via hjemmenettverket og bruke det sammen med ConnectLife-appen som er installert på en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Appen er tilgjengelig på Apple App Store og Google Play Store. Du må ha appen for å koble platetoppen til nettverket. Når brukerkontoen din er sammenkoblet med platetoppen, kan appen brukes til å overvåke statusen til platetoppen og gjør det mulig å oppdatere fastvaren (se kapittel «Oppdatering av fastvare»).

Du finner direktelenker til de forskjellige butikkene for ConnectLife-appen under www.connectlife.io/getstarted og mer informasjon om systemet, support, tilgjengelig funksjonalitet og ytterligere valg under www.connectlife.io.

Av sikkerhetsårsaker er det ikke mulig å fjernstyre, slå på eller slå av platetoppen.

Forberedelse

 • Forsikre deg om at du kjenner navnet/SSID-en til ruterens Wi-Fi-nettverk og passordetNOTE: only 2,4Ghz networks are supported

  MERK: kun 2,4 GHz-nettverk støttes

  .

  MERK: kun 2,4 GHz-nettverk støttes

 • Forsikre deg om at du har etiketten med QR-koden til apparatets unike ID («AUID») tilgjengelig – du må skanne den med mobilenheten når appen ber deg om det.

 • Kontroller at Wi-Fi er aktivert på platetoppen ved å se om Wi-Fi-tasten vises når platetoppen er på.

  Hvis ikke, se «Aktiver Wi-Fi».

qr

 • Installer connectLife ConnectLife-appen på en mobilenhet – skann QR-koden for å finne den.

 • Start appen. Registrer deg hvis du ennå ikke har en konto.

 • Logg på med kontoen din.

 • Appen må ha tilgang til mobilenhetens plassering for å søke etter Wi-Fi-nettverk, samt kameraet for å skanne QR-koder.

Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen

Du kobler først mobilenheten direkte til apparatet via Wi-Fi, og bruker deretter denne forbindelsen til å dele data om Wi-Fi-hjemmenettverket. Platetoppen kan deretter koble til hjemmenettverket.

 1. Start ConnectLife-appen.

 2. Velg «Legg til produkt» i «Produkter», velg «Topp», og følg instruksjonene.

 3. Skann QR-koden med AUID-koden når du blir bedt om det, eller skriv den inn.

  Fortsett på apparatet:

 4. Slå på platetoppen.

 5. Trykk og hold på Wi-Fi-tasten i 3 sekunder for å gå til Wi-Fi-menyen (kun mulig når platetoppen IKKE er i bruk).

 6. Når C' (connection) Konfigurere tilkoblingen-modus vises i displayet, trykk på Wi-Fi-tasten for å aktivere konfigurering av tilkoblingen. Når «C» blinker, starter konfigurering av tilkoblingenNote:

  MERK: deaktiveres etter 5 minutter hvis det ikke lykkes

  .

  MERK: deaktiveres etter 5 minutter hvis det ikke lykkes

  Fortsett på mobilenheten i ConnectLife-appen:

 7. Koble mobilenheten til apparatets Wi-Fi-nettverk når du blir bedt om det.

 8. Når mobilenheten din spør om du skal opprettholde forbindelsen til tross for ingen internettforbindelse, velger du ja.

 9. Følg veiledningen i ConnectLife-appen.

Brukerkontoen som er logget på mobilenheten som brukes til konfigurering av forbindelsen sammenkobles automatisk med skyen. Hvis du vil koble til en annen konto, for eksempel på en annen brukers mobilenhet, kan du se «Koble til ekstra bruker».

Av sikkerhetsårsaker kan kun sammenkoblede brukere kommunisere med platetoppen.

Aktiver Wi-Fi

 1. Slå av platetoppen.

 2. Trykk på på/av-tasten i 5 sekunder.

  • Du hører et kort pip. Wi-Fi-tasten vises.

Wi-Fi-meny

Aktiver Wi-Fi for å aktivere Wi-Fi-menyen. Platetoppen må være slått på.

 1. Hold Wi-Fi-tasten i 3 sekunder for å åpne Wi-Fi-menyen.

  • Avhengig av Wi-Fi-status, er det 1 til 3 valg tilgjengelig i menyen: 'C’ (connection) for å konfigurere en forbindelse, 'P' (pair) for å koble til en ekstra bruker, og «U» (unpair) for å frakoble alle brukere.

 2. Hvis flere valg er tilgjengelige, kan du bruke + (pluss) og - (minus) tastene til å bytte mellom dem.

 3. Trykk på Wi-Fi-tasten for å bekrefte valget.

 4. Trykk på på/av-tasten eller trykk på glidebryteren for å lukke menyen.

  • Hvis ingen taster trykkes innen 60 sekunder, slås menyen av automatisk.

Konfigurere tilkoblingen

 1. Velg alternativet «C» i Wi-Fi-menyen.

  • Apparatet er i «Connection Setup Mode» i 5 minutter.

  • «C» blinker, og + (pluss) og – (minus) tastene slås av.

 2. I mobilappen starter du prosessen for å «Legg til produkt» og følger instruksjonene for å konfigurere nettverket.

Koble til ekstra bruker

Dette valget krever at konfigurering av forbindelsen er vellykket og at platetoppen er koblet til skyen (Wi-Fi-tasten lyser kontinuerlig).

 1. Velg alternativet «P» i Wi-Fi-menyen.

  • Apparatet er i «Pairing Mode» i 3 minutter.

  • Wi-Fi-tasten blinker, og + (pluss) og – (minus) tastene slås av.

 2. I mobilappen starter du prosessen for å «Legg til produkt» og følger instruksjonene for å konfigurere nettverket.

Koble fra alle brukere

Dette valget krever at konfigurering av forbindelsen er vellykket og at platetoppen er koblet til skyen (Wi-Fi-tasten lyser kontinuerlig).

 1. Velg alternativet «U» i Wi-Fi-menyen for å koble fra alle brukere og koble fra skyen.

  • Wi-Fi-tasten blinker 3 ganger.

  • Platetoppen sletter alle sammenkoblede brukere og kobler fra skyen («unpair»).

Slå av Wi-Fi

 1. Åpne Wi-Fi-menyen som forklart under «Wi-Fi-meny».

 2. Hold Wi-Fi-tasten i 3 sekunder for å deaktivere Wi-Fi.

  • Du hører et kort pip. Wi-Fi-tasten slås av.

Oppdatere fastvaren

Koketoppen med Wi-Fi-modul kan motta oppdateringer av fastvaren (for eksempel funksjonsoppdateringer eller sikkerhetsrelaterte oppdateringer). Det krever at koketoppen er koblet til skyen og ConnectLife-appen med en registrert brukerkonto. Hvis denne ikke er opprettet ennå, fortsetter du med kapittelet om Wi-Fi-tilkobling.

Når ny fastvare blir tilgjengelig får du en melding i ConnectLife ap. Følg fremgangsmåten som vises der.

For å starte oppdateringen må koketoppen ha FoA-innstillingen satt til i innstillingsmenyen (se kapittelet Innstillinger). Dette bekrefter at du er til stede ved koketoppen. Denne innstillingen går automatisk tilbake til AV etter 90 minutter.

Når FoA-innstillingen på koketoppen er satt til PÅ, starter du oppdateringsprosessen i mobilappen. Koketoppen slås av. Som indikasjon blinker Wi-Fi-symbolet wifi under prosessen. Avhengig av konfigurasjonen kan oppdateringsprosessen ta opptil 60 minutter.

Koketoppen kan ikke brukes mens oppdateringen pågår. Strømmen og Wi-Fi-tilkoblingen må ikke brytes. Det kan ta en stund å fullføre oppdateringen. Hvis det virker som om oppdateringen har stoppet opp, eller hvis koketoppen starter på nytt flere ganger under oppdateringen, er det helt normalt.

Hvis oppdateringen mislykkes, vil koketoppen fortsette å bruke den forrige versjonen av fastvaren, og den skal fungere som normalt. Vent litt før du prøver igjen. Hvis oppdateringen fortsatt ikke er vellykket, må du kontakte kundeservice.

Hvis koketoppen ikke reagerer etter oppdateringen, må du vente en stund, da det kan skyldes at oppdateringsprosessen fortsatt pågår. Hvis den fremdeles ikke reagerer etter flere timer, må du kontakte kundeservice.

Innstillinger

På denne induksjonstoppen kan du skreddersy funksjonene slik at de passer til matlagingen din! Mange av innstillingene kan justeres.

nastavitve

Når det ikke er noen panner på noen av sonene, kan du berøre en glidebryter med to fingre og holde den inne i 3 sekunder. Du kan nå bla gjennom ulike innstillinger ved hjelp av glidebryteren. Du kan vise eller endre en bestemt innstilling ved å berøre elementet på glidebryteren med en finger og holde det inne i 3 sekunder. Du kan nå velge å endre eller deaktivere denne innstillingen. Dette gjør du ved å gå til den ønskede verdien. Etter 3 sekunder med inaktivitet bekreftes den nye innstillingen.

En endring i current limiter' innstillingen (CON) kan bare bekreftes eller godtas av et 3-sekunders trykk etter trinn 9, for å unngå utilsiktet justering. En endring uten bekreftelse vil ikke bli brukt!

For å lukke menyen holder du to fingre på glidebryteren i tre sekunder.

Følgende innstillinger er tilgjengelige (avhengig av modell).

boo - Auto boost

Automatisk aktivering av boost

Når den er på, aktiveres boost-effekten automatisk ved å velge effektnivå 12. Når den er av, aktiveres boost-effekten ved å skyve forbi effektnivå 12 eller ved å berøre effektnivå 12 to ganger.

brd - Auto bridge

Automatisk sammenkobling av matlagingssoner

Når en ny kjele blir oppdaget på to kokesoner som kan sammenkobles, kobles de automatisk sammen til en stor kokesone. Mens platetoppen er av, må sammenkoblingen gjøres manuelt ved å trykke samtidig på glidebryterne på to kokesoner som kan kobles sammen.

rEC – Recovery function

Gjenopprettingsfunksjon

Gjenopprettingsfunksjonen er aktiv når induksjonstoppen er på, og innstillingene kan flyttes fra en kokesone til en annen når en kjele blir flyttet.

Atl– Auto timer

Automatisk stoppeklokketidtaker

Når den er på, begynner stoppeklokken (opptellingstimeren) å telle i bakgrunnen når kokesonen er aktivert. Når den er av, må stoppeklokken aktiveres manuelt og begynner å telle fra 00:00.

ACL - Auto child lock

Automatisk barnelås

Når den er på, låses platetoppen automatisk hver gang man slår den av.

Snd - Sound volume

Lydvolum

Lydvolumet har fire ulike alternativer. L3 (høy), L2 (medium), L1 (lav), av (bare feil og alarmlyder).

Sen - Key sensitiveness

Tasterespons

Tasteresponsen har tre alternative hastigheter: L3 (rask), L2 (medium), L1 (sakte).

hth - Hob-to-hood pairing (RF)

Hettekontroll

Hvis du eier en kompatibel hette med RF-tilkobling, kan du koble den til induksjonstoppen! For å gjøre dette, slår du på denne parameteren. Hettens kontrollikon vil begynne å blinke. Du har nå fem minutter på deg til å aktivere sammenkoblingen til RF-hetten. Når hetten er koblet sammen med induksjonstoppen, vil kontrollikonene for hette slutte å blinke.

Hvis du ønsker å koble fra hetten, slår du hth-parameteren av igjen.

hSt - Hob-to-hood

(Synchro Start Level)

Startnivå for hette

Denne innstillingen gjør at induksjonstoppen automatisk kan aktivere lysene på den tilkoblede hetten hver gang induksjonstoppen slås på. Avhengig av verdien du angir, vil ventilasjonen automatisk starte med dette hastighetsnivået når en kokesone er aktivert.

hSC - Hob-to-hood

(Synchro Control response Level)

Responsnivå for hette

Denne innstillingen lar induksjonstoppen slå på lysene på den tilkoblede ventilatoren automatisk hver gang induksjonstoppen slås på. Mens ventilatoren er slått på, styres den automatisk basert på høyeste aktiverte tilberedningsnivå. Hvis du endrer innstillingene manuelt, går ventilatoren tilbake til manuell kontroll resten av denne økten. Responsnivået kan stilles til: L3 (høyt), L2 (middels), L1 (lavt), av.

hSp- Hob-to-hood

(Synchro Stop Level)

Stoppnivå for hette

Denne innstillingen lar induksjonstoppen slå av lysene i den tilkoblede ventilatoren automatisk hver gang induksjonstoppen slås av. Avhengig av hvilken verdi du velger, vil ventilatoren bytte til det aktuelle viftenivået og slås av etter en stund.

btP - Bluetooth pairing

Bluetooth-sammenkobling av enheter

Hvis du vil koble sammen en Bluetooth-enhet, aktiverer du denne innstillingen. Du har nå tre minutter på deg til å koble sammen en ny Bluetooth-enhet til denne induksjonstoppen.

btC - Bluetooth clear

Sammenkoblede, Bluetooth-klare enheter

Hvis du vil koble fra alle Bluetooth-enhetene, setter du denne innstillingen til Clr. Alle de tilkoblede Bluetooth-enheter er nå frakoblet.

FIr – Vis firmwareversjon

For å vise koketoppens programvareversjon. UI-programvareversjonen og Celsius°CookingTM-programversjonen vises vekselvis.

FoA - Firmware update over the air

For å motta fastvareoppdateringer til koketoppen må den være koblet til mobilappen. Du mottar en melding når det kommer ny fastvareoppdatering, og du kan også undersøke om det har kommet nye oppdateringer selv i appen.

For å starte oppdateringen av fastvaren i mobilappen må du slå på denne innstillingen for å bekrefte at du står ved koketoppen. Du finner mer informasjon i kapittelet oppdatere fastvaren. Denne innstillingen slås av igjen automatisk etter ti minutter.

dE - Demo Mode

(Demo-modus for utstillingslokaler hos forhandlere)

I demo-modus vil apparatet fungere som vanlig, uten mulighet til å varme opp kokekaret.

Når apparatet slås på, vil denne modusen bli angitt ved hjelp av en “d”.

Apparatet slås automatisk av etter 10 minutter hvis brukeren ikke har foretatt seg noe.

Con - connection power

Strømbegrenser

For å unngå utilsiktet justering av 'CON - connected power', CON må innstillingen bekreftes når den endres ved å berøre glidebryteren i 3 sekunder. En endring uten bekreftelse vil ikke bli implementert!

Hvis elektriske ledninger eller effektbrytere ikke oppfyller angitt strømkrav på merkeplaten, kan strømbegrenseren aktiveres ved å redusere verdien på denne innstillingen. Dette kan føre til redusert ytelse på induksjonstoppen.

Følgende nummereringsformat for innstillingen er tilgjengelig: X.XX. Tallet som er venstre for prikken representerer antall tilkoblede faser, mens tallet til høyre for prikken representerer den elektriske strømmen per fase i Ampere.

Apparatet må alltid stilles inn med den faktiske eller lavere spenning på de elektriske ledningene eller effektbryterne. Denne innstillingen kan kun angis av en autorisert ekspert.

Vedlikehold

Rengjøring

Still inn låsefunksjonen før du starter rengjøringen av platetoppen. Vi anbefaler at du rengjør apparatet etter hver bruk. Dette forhindrer at mat som har kokt over kan skade glassoverflaten.

Daglig rengjøring

 1. Bruk en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel (oppvaskmiddel) for å rengjøre apparatet.

 2. Tørk apparatet med et papirhåndkle eller en klut.

Svært forurenset glass

 1. Fjern umiddelbart matrester, brent fett, sukker eller gjenstridige flekker fra platetoppen ved hjelp av en skrape, selv om platetoppen fortsatt er varm! Sukker og/eller andre matrelaterte rester kan skade den glasskeramiske overflaten permanent.

 2. Hold skrapen i riktig vinkel (45° til 60°) i forhold til glasset. Trykk forsiktig skrapen mot glasset og skyv den over overflaten for å fjerne smusset. Pass på at plasthåndtaket på skrapen (på enkelte modeller) ikke berører en varm kokesone. Ikke trykk skrapen vinkelrett mot glasset. Ikke skrap platetoppen med spissene på skrapebladet. Dette kan føre til permanente riper i glasset.

 3. Når du har fjernet de gjenstridige flekkene fra glasset, kan du bruke de daglige rengjøringstrinnene til å rengjøre platetoppen.

 4. Om nødvendig kan du bruke et spesielt intensivt rengjøringsmiddel for keramiske platetopper/induksjonstopper.

 5. Hvis rengjøringsresultatet ikke er tilfredsstillende, kan du gjenta rengjøringstrinnene ovenfor så ofte som nødvendig eller gå inn på www.atagservice.nl for ytterligere informasjon om rengjøring.

Skuremidler kan forårsake riper og bør ikke brukes. Bruk ikke stålull, skrubber eller noen form for skarpe gjenstander til å rengjøre apparatet.

Platetoppen kan fortsatt være veldig varm på grunn av kokeprosessen! Ikke berør overflaten direkte. Bruk eventuelt grytevotter for å unngå å brenne deg under rengjøring rett etter matlaging.

Feilsøking

Generelt

Hvis du oppdager en (liten) sprekk i glasstoppen, slår du av platetoppen umiddelbart, kobler fra platetoppen, slår av den (automatiske) sikringsbryteren(e) i målerskapet eller, dersom koblingen er permanent, setter bryteren i strømforsyningskabelen til null. Kontakt serviceavdelingen.

Feilsøkingstabell

Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, betyr dette ikke alltid at det er defekt. Prøv å løse problemet først selv ved å sjekke punktene som er nevnt nedenfor eller sjekk nettstedet for mer informasjon.

Feil

Mulig årsak

Løsning

Det lukter litt de første gangene koketoppen brukes.

Det nye apparatet varmes opp for første gang.

Dette er normalt og vil forsvinne etter at koketoppen har blitt brukt noen ganger. Luft ut kjøkkenet.

Kjelene lager lyd ved matlaging.

Dette skyldes energistrømmen fra koketoppen til kjelen.

For enkelte kjeler er dette helt normalt ved høye innstillinger. Det vil ikke skade verken kjelene eller platetoppen.

Sirkelen av kjelebunnen forblir synlig etter rengjøring.

Forurenset kjelebunn brukt på kokesonen.

Rengjør induksjonstoppen med en keramisk platetopprenser og fjern smuss/fett fra bunnen av kjelen.

En kokesone stopper plutselig, og du hører et signal.

Den forhåndsinnstilte tiden er avsluttet.

Slå av pipelyden ved å berøre den blinkende timertasten på kokesonen.

Koketoppen virker ikke, og det står ingenting i displayet.

Koketoppen får ikke strøm grunnet en defekt ledning eller feilkobling.

Kontroller sikringene, den elektriske bryteren og stikkontakten.

Sikringen går så snart koketoppen slås på.

Platetoppen har blitt feilaktig tilkoblet.

Sjekk de elektriske koblingene.

Hestan Cue tasten blinker, sammen med tasten for innstilt matlagingsmetode og display

Celsius°Cooking™ kokekar er tilordnet feil kokesone.

Løsning: fjern kokekaret, og tildel på nytt.

Hestan Cue-Tasten for innstilt matlagingsmetode blinker sammen med displayet for angitt temperatur mens du bruker sonden

Celsius°Cooking™ Probe fjernes eller ikke er i kontakt med innholdet. Eller temperaturen har falt raskt, for eksempel på grunn av tilsetning av kaldt vann.

Sett inn sonden igjen eller endre dens plassering – trykk på tasten for matlagingsmetode hvis sonden ikke registreres automatisk.

Feilkode

Feil

Mulig årsak

Løsning

U400

U 400 vises på displayet, sammen med en kontinuerlig lydtone.

Spenningen på strømnettet er for høy.

Koble til apparatet i henhold til typeskilt og instruksjoner.

E2

E2 vises på displayet.

En tom kjele ble varmet opp på kokesonen.

Vent til kokesonen avkjøles eller fyll kjelen med matvarer.

Er03

Er03 vises på displayet.

En av kontrollene har blitt holdt nede for lenge, eller det er vann, smuss eller et kokekar på kontrollene.

Rengjør betjeningspanelet.

E7

E7 vises på displayet etter at du har Wi-Fi konfigurert tilkoblingen.

Oppsett av tilkoblingen mislyktes.

Prøv å koble apparatet til nettverket på nytt. Kontroller at nye enheter kan kobles til den (f.eks. at MAC-adressefiltrering er deaktivert).

E65

E65 vises på displayet, samtidig som Hestan Cue blinker

Kun Celsius°Cooking™-kokekar støttes

Bruk Celsius°Cooking™-kokekar

E66

E66 vises på skjermen, sammen med at Hestan Cue blinker.

Celsius°Cooking™ Kokekar ble ikke funnet (tomt batteri, utenfor rekkevidde, osv.).

Bytt batteri – sjekk statusen med Hestan-appen hvis du er usikker.

E67

E67 vises på skjermen, sammen med at Hestan Cue-tasten blinker.

Celsius°Cooking™ kokekar mangler.

Hvis endedekselet er monter riktig; Bytt batteri – sjekk statusen med Hestan-appen hvis du er usikker.

E72

E72 vises på skjermen, sammen med at Hestan Cue-tasten blinker.

Det oppstod et tidsavbrudd under et av konfigureringstrinnene for Hestan Cue-matlagingsøktene.

Fjern Celsius°Cooking™-kokekaret, prøv å matche kokekaret på nytt etter at du har plassert det.

Lo/Bat

Lo/Bat vises på displayet.

Batteriet i kokekaret er svakt.

Batteriet bør skiftes snart.

Ved andre feilkoder: Skriv ned feilkoden og kontakt serviceavdelingen.

Feilsøke Wi-Fi

Feil

Mulig årsak

Løsning

Wi-Fi -symbolet vises ikke

Wi-Fi er deaktivert

Slå av koketoppen, og hold deretter inne av/på-knappen onoff i fem sekunder.

Feil under Wi-Fi-oppsett

Problemer med hjemmenettverket.

Kontroller at hjemmenettverkssignalet er sterkt, og at internettforbindelsen fungerer.

Hjemmenettverket vises ikke under konfigurering av tilkobling.

Hjemmenettverket er ikke 2,4 GHz, nettverket er skjult, eller signalstyrken er for svak.

Kontroller nettverksinnstillingene. Kontroller at den er 2,4 GHz og at nettverket er synlig. Hvis signalet er for svakt, kan du prøve å flytte nettverksruteren nærmere.

Koketoppen vises som frakoblet i mobilappen

Wi-Fi er deaktivert, eller det er problemer med hjemmenettverket.

Kontroller at Wi-Fi er aktivert, og at internettforbindelsen i hjemmenettverket fungerer. Gjenta tilkoblingsoppsettet ved behov.

Andre Wi-Fi -problemer

Forskjellige årsaker.

Prøv først å deaktivere og aktivere Wi-Fi. Kontroller at internettforbindelsen i hjemmenettverket fungerer. Gjenta tilkoblingsoppsettet ved behov.

Du finner flere forslag til feilsøking på www.connectlife.io, og du kan også kontakte kundeservice.

Feil under oppdatering av fastvare.

Internettforbindelsen eller strømtilførselen ble brutt.

Kontroller at strømtilførselen er gjenopprettet og at internettforbindelsen er stabil før du prøver igjen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, må du kontakte kundeservice.

Installasjon

Sikkerhet

Hvis sikkerhetsinstruksjonene og advarslene ikke blir fulgt, kan ikke produsenten holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader.

 • Apparatet må kun kobles opp av en kvalifisert installatør!

 • Sjekk apparatet for transportskade. Ikke koble til et skadet apparat.

 • Veggene og arbeidsbenken rundt apparatet må være varmebestandig opptil minst 85 °C. Selv om selve apparatet ikke blir varmt, kan varmen fra en varm panne misfarge eller deformere veggen.

 • Benken der koketoppen er montert bør være flat.

 • Luften må ikke slippes inn i et røykrør som brukes til å slippe ut røyk fra apparater som forbrenner gass eller andre brennstoffer (gjelder ikke for apparater som kun slipper luften ut tilbake i rommet).

 • Avsugshetter og andre apparater som trekker ut matlagingsos kan påvirke sikker drift av apparater som brenner gass eller annet drivstoff (inkludert de i andre rom) ved å påvirke forbrenningsgassene. Disse gassene kan potensielt føre til karbonmonoksidforgiftning. Etter at du har installert en avtrekkshette eller annet avtrekk, må drift av apparater som utvikler røykgass testes av en kompetent person for å sikre at forbrenningsgassene ikke strømmer tilbake.

 • Lokale forskrifter om utslipp av luft må følges.

Elektriske koblingene

 • Dette apparatet må alltid være jordet.

 • Den elektriske tilkoblingen må være i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter.

 • Før installasjon, kontroller at de lokale energiforsyningsspesifikasjonene (spenning og frekvens) er kompatible med apparatets innstillingsmuligheter.

 • Frakoblingsutstyr må integreres i de faste ledningene i samsvar med regler for kabling.

 • Spenning, frekvens og landet som apparatet er blitt konstruert for, vises på typeskiltet på apparatet.

 • For apparater i klasse I må du kontrollere at hjemmets elektriske system sørger for riktig jording.

 • Stikkontakten og veggpluggen må alltid være tilgjengelig.

 • Hvis et stasjonært apparat ikke er utstyrt med en strømledning og et støpsel, eller med andre enheter for frakobling fra forsyningsnettet med en kontaktavstand på alle poler som gir fullstendig frakobling i henhold til overspenningskategori III-forhold, skal slik avbryterenheter være en del av faste ledninger i overensstemmelse med regelverket for kabling. Dette gjelder også for apparater med forsyningskabel og støpsel når støpselet ikke er tilgjengelig etter installasjon av apparatet. Å bruke en omnipolar bryter med en kontaktseparasjon på minst 3 mm montert i den faste kablingen vil oppfylle dette kravet.

 • Strømledningen må henge fritt og ikke gå gjennom en skuff.

 • For tilkobling, bruk en godkjent kabel med riktige kabeldiametere som er passende for tilkoblingen. Ledningsisolasjonen må være av gummi (helst av H05V2V2/H07V2V2 typen).

 • Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på typeskiltet er i samsvar med spenningen i strømnettet.

 • Tilkoblingen må justeres til strømmen og sikringene.

 • Enheten må ikke kobles til nettverket via en strømforgrener eller skjøteledning, da trygg bruk av utstyret da ikke kan garanteres.

 • Etter installasjonen skal strømførende og isolerte deler beskyttes mot kontakt.

Hvis du ikke bruker skruer eller festemidler til installasjon som beskrevet i installasjonsinstruksjonene, kan det føre til elektrisk støt.

Service

 • Koble apparatet fra strømnettet før du utfører reparasjoner.

 • Defekte deler må kun erstattes med originale deler. Produsenten kan kun garantere at de originale delene lever opp til sikkerhetskravene.

 • Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.

Montering av en innebygd kokeplate

odmiki_skupaj

Bruk av hjørnelister i massivt tre på benkeplater bak kokesonen er kun tillatt hvis klaringen mellom listen og platetoppen ikke er mindre enn det som er angitt i monteringsanvisningen.

a (mm)

b (mm)

d (mm)

600

380

40

600

640

40

600

720

40

600

800

40

600

900

40

600

1110

40

Mål

plošča

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

38 cm

384

522

50

46

64 cm

644

522

50

46

72 cm

724

522

50

46

80 cm

804

522

50

46

90 cm

904

522

50

46

111 cm

1114

412

50

46

vgradnja

A (mm)

B (≥mm)

C (mm)

D (≥mm)

E (≥mm)

38 cm

350-352

600

490-492

40

50

64/72 cm

560-562

600

490-492

40

50

80 cm

750-752

600

490-492

40

50

80 cm - 5 soner

770-772

600

490-492

40

50

90 cm

860-862

600

490-492

40

50

111 cm

1070-1072

500

385-387

40

50

Luftventiler i det nedre kjøkkenskapet

 • Normal betjening av induksjonstoppens elektroniske komponenter krever tilstrekkelig luftsirkulasjon.

PIND_vgradnja brez pečice

Nedre skap uten ovn

 • Det må være en åpning med en høyde på minst 140 mm langs hele bredden av skapets bakvegg. I tillegg skal det være en åpning på minst 6 mm på forsiden, langs hele bredden av skapet.

 • Et horisontal skilleplate må monteres under induksjonstoppen langs hele lengden. Det må være minst 20 mm klaring mellom den nedre enden av apparatet og skilleplaten. Det må være plass til tilstrekkelig ventilasjon fra baksiden.

 • Den nedre delen av kokeplaten er utstyrt med en vifte. Hvis det er en skuff under koketoppen, må du ikke bruke denne til å oppbevare små gjenstander eller papir. Dersom disse suges inn i viften, kan de skade både den og kjølesystemet. Du må heller ikke bruke skuffen til å oppbevare aluminiumsfolie eller brennbare stoffer eller væsker (for eksempel spray). Hold slike stoffer unna koketoppen. Eksplosjonsfare! Det må være minst 20 mm klaring mellom innholdet i skuffen og vifteinntaket.

vgradnja pečica

Nedre skap med stekeovn

 • Det er mulig å montere en stekeovn under induksjonstoppen hvis stekeovnen har en kjølevifte. Før stekeovnen monteres må bakveggen i kjøkkenskapet fjernes i åpningsområdet for montering. I tillegg skal det være en åpning på minst 6 mm på forsiden, langs hele bredden av skapet.

 • Dersom andre apparater er montert under induksjonstoppen, kan vi ikke garantere at de vil fungere som de skal.

Innfelt montering i benkeplaten

Apparater uten fasetterte kanter eller dekorative rammer er egnet for innfelt montering.

countertop2

simbol_prav børstet kant

simbol_narobe dekorativ ramme

Tilkobling av apparatet

Apparatet må kun installeres i en temperatur- og vannbestandig benkeplate, for eksempel en benkeplate av (naturlig) stein (marmor, granitt) eller massivt tre (kantene langs utskjæringen må forsegles). Når apparatet installeres i en benkeplate av keramikk, tre eller glass, bør det brukes en underramme i tre. Rammen leveres ikke med apparatet. Den innvendige dimensjonen til grunnenheten skal minst tilsvare den innvendige utskjæringen for apparatet. Bare på denne måten kan man utføre service på apparatet fra undersiden hvis det skulle oppstå et problem. Fest tetningsteip langs omkretsen i bunnen av glasspanelet.

tesnilni_trak_namestitev

Før strømledningen gjennom utskjæringen. Legg apparatet sentrert over utskjæringen. Koble apparatet til stikkontakten (se kapittelet Teknisk installasjon). Test om apparatet virker som det skal før du fester det. Bruk en silikontetningsmasse til å tette åpningen mellom apparatet og benkeplaten. Silikontetningsmassen må være temperaturbestandig (til minst 160 °C). Glatt ut silikontetningsmassen med et egnet verktøy. Følg bruksanvisningen for silikontetningsmassen. Slå ikke på apparatet før silikontetningsmassen har tørket helt.

silikonski_kit

1. Silikontetningsmasse

2. Forseglingsteip

Vær spesielt oppmerksom på innebygde dimensjoner med (naturlige) benkeplater i stein. Hold øye med benkeplaten og rådfør deg med produsenten når du velger silikontetningsmasse. Bruk av uegnede silikontetningsmidler kan føre til permanent misfarging på enkelte deler.

Fjerne det innebygde apparatet

Koble apparatet fra strømnettet. Bruk et egnet verktøy for å fjerne silikonpakningen fra omkretsen. Fjern apparatet ved å skyve det oppover fra undersiden.

Ikke forsøk å fjerne apparatet fra oversiden av benkeplaten!

Serviceavdelingen er kun ansvarlig for reparasjon og service av koketoppen. Rådfør deg med en spesialisert forhandler av kjøkkenutstyr angående remontering av en innebygd koketopp.

kamen_pult

Benkeplate i stein

 1. Benkeplate

 2. Apparat

 3. Hull

Sporet kan justeres (min. 2 mm) takket være feilmarginen (toleransen) på apparatets keramiske glassplate og utskjæringen i benkeplaten.

stekleni_pult

Benkeplate i keramikk, tre eller glass

 1. Benkeplate

 2. Apparat

 3. Hull

 4. Treramme, tykkelse 16 mm.

Innfelt montering i benkeplaten (avhengig av modell)

plošča

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

72 cm

720

510

50

46

80 cm

800

510

50

46

90 cm

900

510

50

46

111 cm

1110

410

50

46

vgradnjaFM_pind

A (mm)

B (mm)

C (≥mm)

D (mm)

E (≥mm)

F (≥mm)

G (mm)

R

X

Y

72 cm

724-725

560-562

600

490-492

50

40

514-515

6

82

12

80 cm (4 soner)

804-805

750-752

600

490-492

50

40

514-515

6

17

12

80 cm (5 soner)

804-805

770-772

600

490-492

50

40

514-515

6

17

12

90 cm

904-905

860-862

600

490-492

50

40

514-515

6

22

12

111 cm

1114-1115

1070-1072

500

385-387

50

40

414-415

6

22

14

Hvis ovnen er montert under en innfelt kokeplate, bør benkeplatetykkelsen være på minst 38 mm.

Serviceavdelingen er kun ansvarlig for reparasjon og service av koketoppen. Rådfør deg med en spesialisert forhandler av kjøkkenutstyr angående remontering av en innebygd koketopp.

Montering av skumpakningen

Noen apparater leveres med pakningen allerede montert!

Før du installerer apparatet i en kjøkkenbenk, må du feste den medfølgende skumpakningen til undersiden av den glasskeramiske platetoppen.

 • Fjern beskyttelsesfilmen fra pakningen.

 • Fest pakningen til undersiden av glasset (2-3 mm unna kanten). Pakningen skal festes langs hele kanten av glasset. Pakningen må ikke overlappe i hjørnene.

 • Når du monterer pakningen, må du kontrollere at den ikke er skadet eller i kontakt med skarpe gjenstander.

tesnilni_trak

Ikke installer apparatet uten denne pakningen!

 • Benkeplaten må være helt i vater.

 • Beskytt de utskårne overflatene.

Elektrisk installasjon

Tilslutning av maskinen til strømnettet

 • Strømvernet må være i samsvar med relevante forskrifter.

 • Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på typeskiltet er i samsvar med spenningen i strømnettet.

 • Den elektriske installasjonen skal ha en koblingsenhet som kan koble alle polene på apparatet fra strømnettet, med en minimumsklaring på 3 mm mellom kontaktene når de er åpne. Egnede enheter inkluderer sikringer, beskyttelsesbrytere osv.

 • Tilkoblingen må justeres til strømmen og sikringene.

 • Etter installasjonen skal strømførende og isolerte deler beskyttes mot kontakt.

Tilkobling

 1. Kontroller spenningen. Før du kobler til apparatet, må du sørge for at spenningen som er angitt på typeskiltet er i samsvar med spenningen på strømnettet. Spenningen på strømnettet (220–240 V mellom L og N) bør kontrolleres av en ekspert ved hjelp av et passende måleverktøy.

 2. Åpne dekselet på tilkoblingsboksen.

 3. Koble til ledningene i henhold til apparattypen.

 4. Lasker leveres separat.

 5. Endre strømbegrensningen i Innstillinger når det er nødvendig. Se kapittelet Innstillinger Con for tilkoblingsinnstilling.

Apparatet må kun kobles til av en autorisert ekspert. Feil tilkobling kan ødelegge deler av apparatet. I slike tilfeller vil det ikke være rett til garanti. Koble apparatet fra strømnettet før reparasjon eller vedlikehold.

Strømledning

 • Trekk strømledningen gjennom en avlastningsledning (klemme) som beskytter kabelen mot å bli trukket ut.

Tilkoblingsdiagram

For apparattyper: BI3CA... .

Merk: Apparattypen finner du på typeskiltet på undersiden av apparatet.

Strømledningens tverrsnittsareal skal være minst 1,5 mm² for følgende innstillinger av strømbegrenser, som skal justeres etter strømbryteren:

Innstillinger av strømbegrenser

Tilkoblingstype

Type strømledning

Antall og tverrsnitt av strømledninger

1x16 A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

1x13A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

1x10A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

1x06A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

Spenningen mellom fasene og nulleder må være 220–240 V~.

elkabli

1 fase, 1 nøytral leder (220–240 V~ /50-60 Hz)

L = svart/brun

N = blå

ozemljitev= gulgrønn

For apparattyper: BI1CA…, BI6CA…, BI6CB…, BI7CA…, BI8CA…, BI8CB…, BI9CE…

Merk: Apparattypen finner du på typeskiltet på undersiden av apparatet.

Spenningen mellom linje og nøytral leder må være 220–240 V~. Spenningen mellom ledningene må være 380–415 V~. Tverrsnittsområdet for strømledningen bør være minst som oppført i tabellen for følgende strømbegrenserinnstillinger som skal justeres i forhold til sikringene dine:

Innstillinger av strømbegrenser

Tilkoblingstype

Type strømledning

Antall og tverrsnitt av strømledninger

2x16A

2 faser, 1 nøytral leder

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

2x13A

2 faser, 1 nøytral leder

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

2x10A

2 faser, 1 nøytral leder

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

2x06A

2 faser, 1 nøytral leder

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

2x16A

2 faser, 2 nøytrale ledere (jun for NL)

H05VV-F

5 x 1,5 mm²

1x32A

1 fase, 1 nøytral leder

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x25A

1 fase, 1 nøytral leder

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x20A

1 fase, 1 nøytral leder

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x16 A

1 fase, 1 nøytral leder

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x13A

1 fase, 1 nøytral leder

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x10A

1 fase, 1 nøytral leder

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x06A

1 fase, 1 nøytral leder

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

Følgende tilkoblinger er mulige.

shema1

1 fase, 1 nøytral leder (220–240 V~ /50-60 Hz)

For å oppnå maksimal effekt trenger du en sikring på 32 A.

Monter en lask mellom terminal 1 og 2, og mellom terminal 4 og 5.

shema2

2 faser, 1 nøytral leder (380–415 V 2N~, 50-60 Hz)

For å oppnå maksimal effekt trenger du to sikringer på 16 A.

Monter en lask mellom terminal 4 og 5.

shema3

(kun for NL)

2 faser, 2 nøytrale ledere (220–240 V 2-2N~, 50-60 Hz)

For å oppnå maksimal effekt trenger du to sikringer på 16 A.

De 2 fasene (L1 og L2) skal sikres med én og samme jordlekkasjebryter. Det er ikke tillatt å kjøre L1/N1 gjennom en annen jordlekkasjebryter enn L2/N2.

For apparattypene: BI9CA..., BI9CB..., BI9CC... .

Merk: Apparattypen finner du på typeskiltet på undersiden av apparatet.

Spenningen mellom linje og nøytral leder må være 220–240 V~. Spenningen mellom ledningene må være 380–415 V~. Tverrsnittsområdet for strømledningen bør være minst som oppført i tabellen for følgende strømbegrenserinnstillinger som skal justeres i forhold til sikringene dine:

Innstillinger av strømbegrenser

Tilkoblingstype

Type strømledning

Antall og tverrsnitt av strømledninger

3x16A

3 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

5 x 1,5 mm²

3x13A

3 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

5 x 1,5 mm²

3x10A

3 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

5 x 1,5 mm²

3x06A

3 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

5 x 1,5 mm²

2x16A

2 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

4 x 1,5 mm²

2x13A

2 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

4 x 1,5 mm²

2x10A

2 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

4 x 1,5 mm²

2x06A

2 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

4 x 1,5 mm²

2x16A

2 faser, 2 nøytrale ledere (jun for NL)

H05V2V2-F

5 x 1,5 mm²

2 x 32 A

2 faser, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

4 x 4,0 mm²

1 x 48 A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3 x 6,0 mm²

1x35A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3 x 6,0 mm²

1x32A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

1x25A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

1x20A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

1x16 A

1 fase, 1 nøytral leder

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

Følgende tilkoblinger er mulige.

shema4

1 fase, 1 nøytral leder (220–240 V~, 50-60 Hz).

For å oppnå maksimal effekt trenger du en sikring på 48 A.
Monter en lask mellom terminal 1 og 2 og mellom terminal 2 og 3 og mellom terminal 4 og 5.

shema5

2 faser, 1 nøytral leder (380–415 V 2N~, 50-60 Hz).

To sikringer på 32A trengs for å oppnå maksimal merkeeffekt.

Monter en lask mellom terminal 2 og 3 og mellom terminal 4 og 5.

shema6

3 faser, 1 nøytral leder (380–415 V 3N ~, 50-60 Hz).

For å oppnå maksimal effekt trenger du tre sikringer på 16 A.

Monter en lask mellom terminal 4 og 5.

shema7

(kun for NL)

2 faser, 2 nøytrale ledere (220–240 V 2-2N~, 50-60 Hz)

For å oppnå maksimal effekt må det brukes to sikringer på 16 A.
De to fasene (L1 og L2) skal sikres med samme jordfeilbryter. L1/N1 må ikke kobles til en annen jordfeilbryter enn L2/N2.
Monter en lask mellom terminal 2 og 3!

Tilkobling for BE

 1. Kontroller spenningen. Før du kobler til apparatet, må du sørge for at spenningen som er angitt på merkeplaten, samsvarer med spenningen i strømnettet. Spenningen i strømnettet (220–240 V mellom L1 og L2) skal kontrolleres av en ekspert ved hjelp av et egnet måleinstrument.

 2. Åpne dekselet på tilkoblingsboksen.

 3. Koble til ledningene i henhold til apparattypen.

 4. Lasker leveres separat.

 5. Endre strømbegrensningen i Innstillinger når det er nødvendig. Se kapittelet Innstillinger Con for tilkoblingsinnstilling.

Apparatet må kun kobles til av en autorisert ekspert. Feil tilkobling kan ødelegge deler av apparatet. I slike tilfeller vil det ikke være rett til garanti. Koble apparatet fra strømnettet før reparasjon eller vedlikehold.

Strømledning

 • Trekk strømledningen gjennom en avlastningsledning (klemme) som beskytter kabelen mot å bli trukket ut.

Tilkoblingsdiagram

For apparattyper: BI3CA... .

Merk: Apparattypen finner du på typeskiltet på undersiden av apparatet.

Strømledningens tverrsnittsareal skal være minst 1,5 mm² for følgende innstillinger av strømbegrenser, som skal justeres etter strømbryteren:

Innstillinger av strømbegrenser

Tilkoblingstype

Type strømledning

Antall og tverrsnitt av strømledninger

1x16 A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

1x13A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

1x10A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

1x06A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

Spenning mellom ledere skal være 220–240 V~.

elkabli_BE

Tofasede ledere (220–240 V~, 50–60 Hz)

L1 = svart/brun

L2 = blå

ozemljitev= gulgrønn

For apparattyper: BI1CA…, BI6CA…, BI6CB…, BI7CA…, BI8CA…, BI8CB…, BI9CE…

Merk: Apparattypen finner du på typeskiltet på undersiden av apparatet.

Spenningen mellom ledere skal være 220–240 V~. Strømledningens tverrsnittsareal skal minst være som angitt i tabellen for følgende innstillinger av strømbegrenser, som skal justeres etter strømbryteren:

Innstillinger av strømbegrenser

Tilkoblingstype

Type strømledning

Antall og tverrsnitt av strømledninger

2x16A

Trefasede ledere

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

2x13A

Trefasede ledere

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

2x10A

Trefasede ledere

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

2x06A

Trefasede ledere

H05VV-F

4 x 1,5 mm²

1x32A

Tofasede ledere

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x25A

Tofasede ledere

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x20A

Tofasede ledere

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x16 A

Tofasede ledere

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x13A

Tofasede ledere

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x10A

Tofasede ledere

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

1x06A

Tofasede ledere

H05VV-F

3 x 4,0 mm²

Følgende tilkoblinger er mulige.

shema_BE_2f

To faser (220–240 V~, 50–60 Hz)

For å oppnå maksimal effekt trenger du en sikring på 32 A.

Monter en lask mellom terminal 1 og 2, og mellom terminal 4 og 5.

shema_BE_3f

Tre faser (220–240 V~, 50–60 Hz)

For å oppnå maksimal effekt trenger du en sikring på 32 A.

Monter en lask mellom terminal 4 og 5.

For apparattypene: BI9CA..., BI9CB..., BI9CC... .

Merk: Apparattypen finner du på typeskiltet på undersiden av apparatet.

Spenningen mellom ledere skal være 220–240 V~. Strømledningens tverrsnittsareal skal minst være som angitt i tabellen for følgende innstillinger av strømbegrenser, som skal justeres etter strømbryteren:

Innstillinger av strømbegrenser

Tilkoblingstype

Type strømledning

Antall og tverrsnitt av strømledninger

3x16A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

4 x 4,0 mm²

3x13A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

4 x 4,0 mm²

3x10A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

4 x 4,0 mm²

3x06A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

4 x 4,0 mm²

2x16A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

2x13A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

2x10A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

2x06A

Trefasede ledere

H05V2V2-F

3x1,5 mm²

1 x 48 A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3 x 6,0 mm²

1x35A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3 x 6,0 mm²

1x32A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

1x25A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

1x20A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

1x16 A

Tofasede ledere

H05V2V2-F

3 x 4,0 mm²

Følgende tilkoblinger er mulige.

shema_BE_2f_48A

2 faser (220–240 V~, 50-60 Hz).

For å oppnå maksimal effekt trenger du en sikring på 48 A.

Monter en lask mellom terminal 1 og 2, og mellom terminal 4 og 5.

shema_BE_3f_48A

3 faser (220–240 V~, 50-60 Hz).

For å oppnå maksimal effekt trenger du en sikring på 48 A.

Monter en lask mellom terminal 2 og 3 og mellom terminal 4 og 5.

Strømbegrenser

Se kapittelet Innstillinger under parameter Con – strømbegrenser for å angi parameter. Denne parameteren må stilles inn før du plasserer en kjele på platetoppen eller aktiverer kokesonen.

Gjeldende grenseverdier må angis i henhold til tilkoblings- og effektbrytere av en registrert og kvalifisert installatør. Les Sikkerhetsforskriftene og installasjons instruksjonen nøye.

Hvis du angir en lavere verdi for parameteren Strømbegrenser, kan dette føre til redusert ytelse for induksjonstoppen.

Miljøforhold

Avhending av apparat og emballasje

I produksjonen av dette apparatet ble det brukt holdbare materialer. Sørg for å avhende dette utstyret på en ansvarlig måte på slutten av livssyklusen. Be myndighetene om mer informasjon vedrørende dette.

Apparatets emballasje er resirkulerbar. Følgende materialer kan ha blitt brukt:

 • papp;

 • polyeten-film (PE):

 • CFC-fri polystyren (PS-hardskum).

kanta1_FACE_LIFT

Avhend disse materialene på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.

Produktet er merket med symbolet for en søppelbøtte med kryss over, som en påminnelse om at husholdningsapparater skal avhendes separat. Dette betyr at produktet ikke må avhendes som restavfall etter at levetiden er slutt. Det må leveres til en stasjon for avfallsinnsamling eller til en forhandler som tilbyr denne tjenesten.

Separat avhending av et husholdningsapparat unngår mulige negative konsekvenser for miljø og helse som stammer fra upassende avhending, og gjør det mulig å gjenvinne bestanddelens materialer for å oppnå betydelige energi- og ressursbesparelser.

Samsvarserklæring

Vi bekrefter at produktene våre oppfyller gjeldende europeiske direktiver, bestemmelser og reguleringer, samt kravene som fremgår av standardene det henvises til.

Samsvarsinformasjon

Type radioutstyr:

WiFi-modul

Driftsfrekvensområde:

2,412 GHz – 2,472 GHz

Maks. utgangseffekt:

17,7 dBm EIRP

Maks. antenneforsterkning:

2,7 dBi

Type radioutstyr:

HSCIM – 1 modul

Frekvensområde:

2402,0 MHz – 2480,0 MHz

Bæresignaleffekt:

<10 dBm

Utslippstype:

G1D

Herved erklærer ASKO at det ovennevnte radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.celsiuscooking.com/DoC.

Egne notater

830399

Apparatets ID-kort er plassert på bunnen av apparatet.

Fest apparatets ID-kort her.