PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO HLADILNO ZAMRZOVALNE OMARE

Pomembno varnostno opozorilo

Splošne informacije in nasveti

Zahvaljujemo se za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata, ki je bil zasnovan, da poenostavi vaše življenje. Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila za uporabo in navodila za vgradnjo, ki pa so priložena na ločenem listu. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva.

Obiščite tudi našo spletno stran, kjer lahko z vnosom modelne oznake svojega aparata, ki je navedena na napisni tablici ali garancijskem listu, najdete podroben opis svojega aparata, nasvete glede uporabe, odpravljanja motenj, servisne informacije, navodila za uporabo ...

INTERNEThttp://www.gorenje.com

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Hladilnik je namenjen za shranjevanje svežih živil pri temperaturi višji od 0°C.

Zamrzovalnik je namenjen za zamrzovanje svežih in dolgoročno shranjevanje zamrznjenih živil (do enega leta, odvisno od vrste živil).

V navodilu boste opazili simbole, ki pomenijo sledeče:

Informacija, nasvet, namig ali priporočilo

Opozorilo za nevarnost

Opozorilo za nevarnost električnega udara

Opozorilo za požarno nevarnost

Pomembna opozorila

Pred prvo uporabo

Pred priključitvijo aparata je treba natančno prebrati navodila za uporabo, ki opisujejo aparat ter njegovo pravilno in varno uporabo. Prilagojena so različnim tipom/modelom aparatov, zato so lahko opisane tudi nastavitve in oprema, ki jih vaš aparat nima. Priporočamo, da navodila shranite in poskrbite, da ob morebitni prodaji ostanejo z aparatom.

Navodila vključujejo tudi izvedbo zamrzovalnika No Frost, za katerega sta značilna vgrajen ventilator in avtomatsko odtaljevanje (imajo nekateri modeli).

Preverite morebitne poškodbe in nepravilnosti na aparatu. Če ugotovite, da je vaš aparat poškodovan, to sporočite trgovcu, pri katerem ste aparat kupili.

Pred priključitvijo na električno omrežje naj aparat miruje v pokončnem položaju minimalno 2 uri. Tako zmanjšate možnost nepravilnega delovanja zaradi vpliva transporta na hladilni sistem.

Pomembna varnostna opozorila

OPOZORILO! Nevarnost požara/vnetljive snovi.

Priključitev na električno omrežje in ozemljitev aparata morata biti izvedeni po veljavnih standardih in predpisih.

OPOZORILO! Pri priklopu naprave na električno omrežje ne uporabljajte električnih razdelivcev ali prenosnih napajalnikov.

Pred čiščenjem aparat obvezno izključite iz električnega omrežja (izvlecite priključni kabel iz vtičnice).

OPOZORILO! Če je napajalni kabel izdelka poškodovan, ga mora proizvajalec, servisni predstavnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.

OPOZORILO! Pri nameščanju naprave poskrbite, da napajalni kabel ni stisnjen ali poškodovan.

Če osvetlitev LED ne deluje, pokličite serviserja. Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko pridete v stik z visoko napetostjo!

OPOZORILO! Ne uporabljajte električnih naprav v notranjosti aparata, razen tistih, ki jih dovoljuje proizvajalec hladilno zamrzovalnega aparata.

OPOZORILO! Pri odtaljevanju ne uporabljajte mehanskih pripomočkov ali drugih metod, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO! Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti aparata, ga je treba vgraditi v skladu z navodili.

Nevarnost ozeblin

Nikoli ne vstavljajte zamrznjene hrane v usta. Izogibajte se tudi dotikanju zamrznjene hrane, saj lahko to povzroči ozebline.

Varnost otrok in občutljivih oseb

Te naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in psihičnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in poznavanja naprave, razen če so pod nadzorom in prejemajo navodila za uporabo naprave od osebe, odgovorne za njihovo zdravje.

Otroke nadzorujte pri uporabi naprave in pazite, da se z njo ne bodo igrali.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora odgovorne osebe.

Odstranite embalažo, ki je namenjena varovanju aparata oz. posameznih delov med transportom, izven dosega otrok. Obstaja nevarnost poškodb oziroma zadušitve.

Ko odstranjujete rabljen aparat, izvlecite priključni kabel, odstranite vrata, police pa pustite v aparatu. S tem preprečite, da bi otrok zlezel v aparat in se zaprl.

Samo za evropsko tržišče

Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora odgovorne osebe.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

Opozorilo glede hladilnega sredstva

Aparat vsebuje majhno količino okolju prijaznega, vendar gorljivega plina R600a. Poskrbite, da ne pride do poškodb delov hladilnega sistema. Uhajanje plina sicer ni nevarno za okolje, vendar lahko poškoduje oči ali pa zagori!

Če pride do uhajanja plina, dobro prezračite prostor, izključite aparat iz električnega omrežja in pokličite servis!

Pomembne informacije o uporabi aparata

OPOZORILO! Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih kot so:

 • kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,

 • kmetije ter uporabi gostov hotelov, motelov in drugih nastanitvenih objektov,

 • objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,

 • catering in podobna okolja, ki niso maloprodajni obrati.

OPOZORILO! Odprtine za zračenje na aparatu oz. vgradnem elementu morajo biti vedno čiste in prehodne.

Aparata ni dovoljeno uporabljati na prostem in ne sme biti izpostavljen dežju.

V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, ga izklopite z gumbom in prekinite dovod električne energije. Aparat izpraznite, odtalite, očistite in pustite vrata priprta.

V primeru okvare ali izpada električne energije zamrzovalnika ne odpirajte, razen če traja prekinitev več kot 16 ur. Po tem času zamrznjena živila porabite oziroma jim zagotovite zadostno hlajenje (npr. nadomestni aparat).

Tehnični podatki o aparatu

Etiketa z osnovnimi podatki o aparatu je v notranjosti aparata. Vsebuje podatke o napetosti, bruto in neto volumnu, vrsti in količini hladilnega sredstva ter podatek glede klimatskih razredov.

Če je nalepljena etiketa jezikovno neustrezna, jo zamenjajte s priloženo.

Varstvo okolja

Za embaliranje uporabljamo okolju prijazne materiale, ki se lahko brez nevarnosti za okolje ponovno predelajo, deponirajo ali uničijo.

Odstranitev odsluženega aparata

V skrbi za okolje odsluženi aparat oddajte pooblaščenim zbiralcem izrabljenih gospodinjskih aparatov.

Pred tem:

 • izključite aparat iz električnega omrežja;

 • ne dovolite, da se otroci igrajo z odsluženim aparatom.

OPOZORILO! Pri namestitvi, čiščenju in odstranitvi aparata pazite, da ne poškodujete izolacije oz. delov hladilnega sistema. S tem preprečite tudi onesnaženje okolja.

kanta1_FACE_LIFTSimbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Nasveti za varčevanje z energijo pri hladilno-zamrzovalnih aparatih

 • Aparat namestite, kot je opisano v navodilih.

 • Ne odpirajte vrat aparata pogosteje, kot je potrebno.

 • Občasno preverjajte, če je kroženje zraka za aparatom neovirano.

 • Poškodovano ali netesno tesnilo čim prej zamenjajte.

 • Živila shranjujte v zaprtih posodah ali v ustrezni embalaži.

 • Pred vlaganjem živil v hladilnik jih ohladite na sobno temperaturo.

 • Zamrznjena živila odtajajte v hladilnem prostoru.

 • V zamrzovalniku lahko odstranite nekatere predale, kot je opisano v navodilih, da izkoristite celotno prostornino.

 • Razporeditev polic v notranjosti hladilnika naj bo enakomerna, živila pa zložena tako, da je zagotovljen nemoten pretok zraka (upoštevajte priporočeno razporeditev živil, kot je opisano v navodilih).

Izbira prostora

Izbira prostora

 • Aparat postavite v suh in zračen prostor. Pravilno deluje pri temperaturah okolice, ki so podane v tabeli. Razred je naveden na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu.

  Razred

  Temperatura

  Relativna vlažnost

  SN (subnormalni)

  od +10 °C do +32 °C

  ≤75%

  N (normalni)

  od +16 °C do +32 °C

  ST (subtropski)

  od +16 °C do +38 °C

  T (tropski)

  od +16 °C do +43 °C

  Ne postavljajte ga v prostor, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C, ker to lahko povzroči nenormalno delovanje ali okvaro aparata.

 • Po vgraditvi oziroma postavitvi, mora biti vtikač aparata dostopen!

 • Aparata ne postavljajte v bližino naprav, ki oddajajo toploto, na primer štedilnika, radiatorja, grelnika vode ipd. in ga ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Aparat mora biti najmanj 3 cm oddaljen od električnega ali plinskega štedilnika oziroma vsaj 30 cm od oljne peči ali štedilnika na trda goriva. Pri manjših razdaljah je treba uporabiti izolirno ploščo.

Opozorilo: Aparat postavite v dovolj velik prostor. Na 8 g hladilnega sredstva mora biti najmanj 1 m3 prostora. Količina hladilnega sredstva je navedena na tipski tablici v notranjosti aparata.

 • V podnožju pohištvenega elementa, namenjenega vgradnji vašega integriranega aparata, mora biti najmanj 200 cm2 velika odprtina, namenjena vstopu zraka za hlajenje.

  Na vrhu elementa zrak izstopa, zato pazite, da ne zakrijete vrhnje odprtine prezračevalnega kanala.

  Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči okvaro aparata.

Namestitev aparata

Pri postavitvi aparata naj sodelujeta vsaj dve osebi, da ne bi prišlo do poškodb oseb ali aparata.

POSTAVITEV_APARATA_RAHLO_NAZAJ

 • Aparat mora stati ravno ali nagnjen rahlo nazaj, stabilno, na dovolj trdni podlagi. Na sprednji strani aparata sta nastavljivi nogici, s katerima uravnate aparat. Na zadnji strani so kolesa, ki omogočajo lažjo namestitev aparata (imajo samo nekateri modeli).

 • Ko aparat uravnate s pomočjo nastavljivih nogic, nastavite še dodatno nogico, ki bo poskrbela za dodatno stabilnost aparata.

 • Zgornji element nad aparatom mora biti dvignjen vsaj 5 cm, kar zagotavlja zadostno hlajenje kondenzatorja.

 • Aparata ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom in ga ne postavljajte v bližino virov toplote. Če se temu ni mogoče izogniti, vgradite izolirno ploščo.

 • Aparat lahko stoji samostojno ali pa ga postavite ob pohištveni element ali steno. Če aparat postavite tik ob pohištveni element ali steno, je možno, da bo aparat porabil več električne energije.

 • Med aparatom in morebitnim elementom nad njim mora biti vsaj 50 mm prostora. Za zadostno zračnost mora biti dovolj prostora tudi za aparatom (glejte skico postavitve), da je zagotovljeno zadostno hlajenje aparata.

 • Da boste lahko nemoteno izvlekli police in predale, upoštevajte prostor potreben za odpiranje vrat aparata (glejte skico postavitve).

SLIKA_POSTAVITEV_APARATA

*odvisno od modela

**model z integriranim ročajem

***model z zunanjim ročajem

Priključitev aparata

VTICNICA

 • Aparat priključite na električno omrežje s priključno vrvico. Zidna vtičnica mora imeti ozemljitveni kontakt (varnostna vtičnica). Predpisana nazivna napetost in frekvenca sta navedeni na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu.

 • Priključitev na električno omrežje in ozemljitev aparata morata biti izvedeni po veljavnih standardih in predpisih. Aparat vzdrži kratkotrajna odstopanja nazivne napetosti, vendar največ od -6 % do +6 %.

Sprememba smeri odpiranja vrat

Aparatu lahko poljubno spremenite stran odpiranja vrat.

Opozorilo: Med spreminjanjem smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priključen na električno omrežje!

Potrebno orodje:

SLIKA_NATIČNI_KLJUČ

natični ključ št. 8

SLIKA_KRIŽNI_IZVIJAČ

križni izvijač

SLIKA_PLOŠČATI_IZVIJAČ

ploščati izvijač

SLIKA_KLJUČ_ŠT.8

ključ št. 8

Opomba:

 • Kadar morate zaradi dostopa do delov aparata le-tega nagniti, to storite s pomočjo še ene osebe ali pa položite aparat na mehko podlago, da ga ne poškodujete. Če želite spremeniti smer odpiranja vrat, sledite naslednjim korakom.

 1. Aparat postavite pokonci, odprite zgornja vrata, odstranite vratne police (da se med postopkom ne bi poškodovale), nato pa zaprite vrata.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_1

 2. Odstranite pokrov zgornjega tečaja (1) in pazite na konektor (A). Odklopite konektor (A).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_2B

 3. Odvijačite vijake (2) in odstranite tečaj (3). Konektor (A) napeljite skozi luknjo tečaja. Med postopkom držite vrata, da ne padejo.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_3B

 4. Odstranite zgornja vrata s srednjega tečaja, tako da vrata previdno dvignete naravnost navzgor. Vrata odložite na gladko površino.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_4

 5. Vzemite prekrivni pokrovček (desni) (4) iz vrečke in ga namestite na mesto, od koder ste odstranili zgornji tečaj. Prekrivni pokrovček na drugi strani (5), kamor boste namestili tečaj, pa odstranite in ga shranite.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_5

 6. Upravljanje na vratih aparata: Odstranite pokrovček (6) z leve strani zgornjih vrat in vzemite konektor (A) iz prostora pod pokrovčkom. Nato odstranite pokrovček (7) z desne strani zgornjih vrat. Namestite pokrovček (7) na levo stran zgornjih vrat, pokrovček (6) pa na desno stran zgornjih vrat.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_6B

 7. Odvijačite vijak (8) ter odstranite zaskok vrat (10) in omejilec vrat (9). Nato na nasprotno stran vrat z vijakom (8) namestite zaskok vrat, ki je priložen v vrečki, in omejilec vrat (9). Zaskok vrat (10) shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 8. Odvijačite vijake s srednjega tečaja in ga odstranite. Nato odstranite spodnja vrata s spodnjega tečaja.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_8

 9. Spodnja vrata postavite na gladko površino. Odvijačite vijak (8) ter odstranite zaskok vrat (10) in omejilec vrat (9). Na nasprotno stran nato z vijakom (8) privijačite zaskok vrat, ki je priložen v vrečki, in omejilec vrat (9). Zaskok vrat (10) shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_7-9

 10. Prekrivni pokrovček srednjega tečaja odstranite in ga namestite na nasprotno stran.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_10

 11. Nagnite aparat nazaj in odstranite nastavljivo nogico (13).

 12. Odvijačite spodnji tečaj (14). Odstranite nastavljivo nogico (13) s čepa spodnjega tečaja (11). Čep (11) odvijačite s spodnjega tečaja in ga privijačite na nasprotno stran tečaja.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_12

 13. Nogico iz koraka 11 ter spodnji tečaj iz koraka 12 privijačite na nasprotno stran.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_13

 14. Spodnja vrata namestite na spodnji tečaj in jih pridržite. Srednji tečaj obrnite za 180°, ustrezno namestite podložko ter prilagodite srednji tečaj v ustrezen položaj, da boste lahko pritrdili spodnja vrata na svoje mesto.

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_14

 15. Upravljanje na vratih aparata: Namestite zgornja vrata v ustrezen položaj, napeljite konektor (A) skozi luknjo zgornjega tečaja (3) in ga pritrdite z vijaki (2). Med nameščanjem držite zgornja vrata. Vklopite konektor (A).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_15B

 16. Namestite pokrov zgornjega tečaja (1).

  SLIKA_MENJAVA_VRAT_16

 17. Odprite zgornja vrata in ponovno namestite vratne police. Ponovno zaprite vrata.

Opomba: če ima vaš model ročaj, ga morate po spodnjih navodilih namestiti na nasprotno stran. Odstranite zgornja vrata in jih postavite na gladko površino. Odstranite pokrovčka (1) in (4) ter odvijačite vijaka (2), kot kaže slika. Ročaj (3) namestite na nasprotno stran, privijačite vijaka (2) in namestite pokrovčka (1) in (4).

SLIKA_MANJAVA_VRAT_21

Opis aparata

SLIKA_APARATA_COMBI_SUP

A Hladilnik

 1. Upravljalna enota

 2. Osvetlitev LED

 3. MultiFlow steber

 4. Steklene police

 5. Drsnik za prestavitev ZeroZone predala v predal za sadje in zelenjavo

 6. Predal ZeroZone

 7. Predal za sadje in zelenjavo CrispZone z regulatorjem vlage*

 8. Nizke police vrat

 9. Polica za steklenice

B Zamrzovalnik

 1. Zgornji predal za zamrzovanje in shranjevanje

 2. Globoki predal SpaceBox za zamrzovanje in shranjevanje

 3. Spodnji predal za shranjevanje

 • Predali so varovani proti izvleku. Če ga želite vzeti iz aparata, ga izvlecite do blokade, spredaj privzdignite in nato dokončno izvlecite.

*Imajo samo nekateri modeli

Upravljanje aparata

SLIKA_UI_SUP_ZUNANJE

A

Tipka za vklop/izklop aparata

B

Prikaz nastavljene temperature hladilnega dela

B1

Tipki za nastavitev temperature hladilnega dela

C

Prikaz nastavljene temperature zamrzovalnega dela

C1

Tipki za nastavitev temperature zamrzovalnega dela

D

Tipka za vklop/izklop funkcije Eco

E

Tipka za vklop/izklop intenzivnega ohlajevanja

F

Funkcija Holiday mode (daljša odsotnost)

G

Tipka za preklop zamrzovalnik/ZeroZone

H

Tipka za vklop/izklop intenzivnega zamrzovanja

I

Tipka za izklop zvočnega alarma

J

Tipka izhod iz stanja pripravljenosti

Vklop/izklop aparata

Po prvem priklopu aparata na električno omrežje bo aparat v stanju pripravljenosti (izklopljen, vendar pod električno napetostjo).

SLIKA_TIPKA_A_ZUNANJE.UPR

Vklop aparata: aparat vklopite s pritiskom na tipko A. Oglasi se pisk in na prikazovalnikih B in C se pojavi prikaz temperature.

SLIKA_IZKLOP_DIGITI

Izklop aparata: aparat izklopite z daljšim pritiskom (2 sekundi) tipke A. Ponovno se oglasi pisk in na prikazovalniku B3 se prikaže krožno prižiganje zunanjih segmentov v smeri urnega kazalca. Aparat je v stanju pripravljenosti (še vedno pod električno napetostjo).

Izbira temperature v aparatu

 • Aparat je tovarniško nastavljen na priporočeno temperaturo in sicer hladilni del na 4 °C in zamrzovalni del na -18 °C;

 • Po vklopu aparata lahko traja več ur, da doseže nastavljeno temperaturo, zato pred tem ne vstavljajte živil vanj.

SLIKA_NASTAVLJANJE_TEMP_HL_DEL

Temperaturo v hladilnem delu nastavite s tipkama B1.

SLIKA_VIŠANJE_TEMPvišanje temperature

SLIKA_NIŽANJE_TEMPnižanje temperature;

 • Temperaturo v hladilnem delu lahko nastavite v območju od +1°C do + 9°C.

 • Z vsakim pritiskom na eno od tipk B1 zvišamo ali znižamo nastavitev za 1 °C. Nastavitev se po treh sekundah neaktivnosti tipk samodejno shrani kot zadnja nastavljena temperatura v hladilnem delu aparata.

 • Priporočena je nastavitev temperature na 4°C.

SLIKA_NASTAVLJANJE_TEMP_ZO_DEL

Temperaturo v zamrzovalnem delu nastavite s tipkama C1.

SLIKA_VIŠANJE_TEMPvišanje temperature

SLIKA_NIŽANJE_TEMPnižanje temperature;

 • Temperaturo v zamrzovalnem delu lahko nastavite v območju od -16°C do -24°C.

 • Z vsakim pritiskom na eno od tipk C1 zvišamo ali znižamo nastavitev za 1 °C. Nastavitev se po treh sekundah neaktivnosti tipk samodejno shrani kot zadnja nastavljena temperatura v zamrzovalnem delu aparata.

 • Priporočena je nastavitev temperature na -18°C.

Stanje pripravljenosti upravljane enote (display standby mode)

30 sekund po zadnjem pritisku na katero koli tipko upravljalna enota preide v stanje pripravljenosti. Ugasnejo se vsi prikazi na upravljalni enoti. Če pa je nastavljena katera od dodatnih funkcij, je tudi v stanju pripravljenosti njen prikaz osvetljen.

Izhod iz stanja pripravljenosti: na kratko pritisnite tipko A ali J oziroma odprite vrata hladilnega dela. Če je vklopljena katera od dodatnih funkcij, pa za izhod iz stanja pripravljenosti lahko pritisnete tudi tipko za vklop/izklop funkcije katero imate vklopljeno.

Intenzivno ohlajanje (hladilni del)

Nastavitev uporabljajte pri prvem vklopu aparata, pred čiščenjem in pred vstavljanjem večjih količin živil.

SLIKA_SUPER_COOL

Vklop: intenzivno ohlajanje vklopite s pritiskom na tipko E. Zaslišali boste pisk in zasveti prikaz super cool.

Na prikazovalniku B boste videli postopno prižiganje zunanjih segmentov. Na začetku sveti prvi segment (glej sliko), nadaljnji segmenti pa se postopoma prižigajo v smeri urnega kazalca.

SLIKA_SC_SEGMENTI

Proti koncu delovanja funkcije na prikazovalniku B svetijo vsi zunanji segmenti.

 • Med delovanjem intenzivnega ohlajanja lahko normalno nastavljate temperaturo zamrzovalnega dela.

 • Če želite med delovanjem intenzivnega ohlajanja spremeniti temperaturo hladilnega dela, pa morate prej s tipko E izklopiti funkcijo.

Izklop: intenzivno ohlajanje izklopite s ponovnim pritiskom na tipko E. Zaslišali boste pisk in ugasnil bo prikaz super cool. V primeru, da nastavitev ne izklopite ročno, se ta izklopi samodejno po približno dvanajstih urah.

Kadar je vklopljeno intenzivno ohlajanje, aparat deluje z najvišjo zmogljivostjo in je zato lahko nekaj časa nekoliko glasnejši.

Intenzivno zamrzovanje (zamrzovalni del)

Nastavitev uporabljajte pri prvem vklopu aparata, pred čiščenjem in pred vstavljanjem večjih količin živil.

SLIKA_SUPER_FREEZE

Vklop: intenzivno zamrzovanje vklopite s pritiskom na tipko H. Zaslišali boste pisk in zasveti prikaz fast freeze.

Ekstremno zamrzovanje (zgornji zamrzovalniški predal): Deluje samo v zgornjem predalu zamrzovalnega dela hladilnika po principu intenzivnega vpihovanja hladnega zraka. Z večjo hitrostjo zamrzovanja se v živilih ohranijo vitamini, minerali in hranilne snovi dlje časa.

Na prikazovalniku C boste videli postopno prižiganje zunanjih segmentov. Na začetku sveti prvi segment (glej sliko), nadaljnji segmenti pa se postopoma prižigajo v smeri urnega kazalca.

SLIKA_FF_SEGMENTI

Proti koncu delovanja funkcije na prikazovalniku C svetijo vsi zunanji segmenti.

 • Med delovanjem intenzivnega zamrzovanja lahko normalno nastavljate temperaturo hladilnega dela.

 • Če želite med delovanjem intenzivnega zamrzovanja spremeniti temperaturo zamrzovalnega dela, pa morate prej s tipko H izklopiti funkcijo.

Izklop: intenzivno zamrzovanje izklopite s ponovnim pritiskom na tipko H. Zaslišali boste pisk in ugasnil bo prikaz fast freeze. V primeru, da nastavitev ne izklopite ročno, se ta izklopi samodejno po približno dveh dneh.

Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, aparat deluje z najvišjo zmogljivostjo in je zato lahko nekaj časa nekoliko glasnejši.

Funkcija Eco

SLIKA_ECO

Vklop: funkcijo eco vklopite tako, da na kratko pritisnete tipko D. Zasveti prikaz eco mode. Takrat aparat deluje pod optimalnimi nastavitvami.

Izklop: funkcijo eco izklopite s ponovnim kratkim pritiskom na tipko D. Nastavitev se vrne na zadnjo nastavljeno.

Ravno tako se funkcija eco izklopi, če s tipko B spremenite nastavitev temperature hladilnega ali zamrzovalnega dela oziroma če nastavite katero od ostalih dodatnih funkcij.

Funkcija Convert

Celoten zamrzovalni prostor lahko spremenite v ZeroZone. V njem so temperature okoli 0°C ali malo pod 0°C, zato v njem ne shranjujte živil občutljivih na nizke temperature –živila lahko zmrznejo. Pred preklopom izpraznite zamrzovalni prostor, da se zamrznjena živila ne odtalijo in pokvarijo.

SLIKA_CONVERT

 • Vklop funkcije Convert: pritisnite tipko G. Zaslišali boste pisk in zasveti prikaz convert 0°C.

 • Z vklopom funkcije boste zamrzovalni del nastavili na temperaturo 0°C, hladilni del pa na 4°C. Na prikazovalniku C, dokler zamrzovalni del ne doseže ustrezne temperature, utripa prikaz 0°C. Ob doseženi temperaturi pa prikaz 0°C zasveti.

 • Nastavitev temperature v ZeroZone: s pritiskom na tipki C1 nastavite temperaturo v območju od -2°C do +3°C.

 • Temperature so približne in odvisne od nastavitve temperatur v hladilnem prostoru, temperature okolice, pogostosti odpiranja vrat in količine vstavljenih živil. Višje nastavljene temperature v ZeroZone pogojujejo višje temperature v hladilnem prostoru in obratno. Nastavitev prilagodite pogojem delovanja.

 • V primeru, ko deluje spodnji prostor kot ZeroZone, so temperature v hladilnem prostoru nastavljive le v območju od +4°C do +8°C. Uporabo priporočamo samo pri temperaturah okolice med +16°C in +32°C. Pri višjih in nižjih ni možno zagotoviti ustreznih temperatur v aparatu.

 • Aktiviranje funkcije Convert, prekine vse ostale funkcije.

 • Izklop funkcije Convert: ponovno pritisnite tipko G. Zaslišali boste pisk in prikaz convert 0°C ugasne.

Funkcija Holiday mode (daljša odsotnost)

Funkcijo uporabite kadar boste dlje časa odsotni, na primer če se odpravljate na počitnice ali daljšo poslovno pot.

SLIKA_HOLIDAY_MODE

Vklop: Funkcijo vklopite s pritiskom na tipko F. Zaslišali boste pisk in zasveti prikaz holiday mode.

 • Z vklopom funkcije boste hladilni del nastavili na 15 °C in zamrzovalni del na -18 °C.

Pred vklopom te funkcije izpraznite hladilni del aparata, ker obstaja nevarnost za kvarjenje živil.

Izklop: funkcijo izklopite s ponovnim pritiskom na tipko F.

Otroška zaščita

SLIKA_OTROŠKA_ZAŠCITA

Vklop: otroško zaščito vklopite z daljšim (2 sekundi) pritiskom na tipki A in D. Zaslišali boste pisk in na prikazovalniku B se za kratek čas prikaže prikaz LL.

Funkcija zaklene vse tipke, razen tipk A,D, I in J.

Izklop: funkcijo izklopite s ponovnim daljšim pritiskom na tipki A in D.

V primeru izpada električne energije se funkcija ohrani.

Alarm previsoke temperature

SLIKA_ALARM_PREVISOKE_TEMP_upr_na_vratih

Pri preveč povišani temperaturi v aparatu se vklopi zvočni alarm (prekinjen ton), na prikazovalniku B oziroma C utripa HI, odvisno od tega v katerem delu aparata je temperatura povišana.

 • Pri vsakem vklopu aparata s tipko A ima aparat 24-urno zakasnitev delovanja alarma. Če v tem času aparat ne doseže ustrezne temperature, se alarm oglasi.

Izklop alarma:

 • Zvočni alarm izklopite s pritiskom na tipko I. S prvim pritiskom boste utišali alarm, na prikazovalniku B oziroma C pa se prikaže najvišja izmerjena temperatura predela, v katerem je temperatura previsoka. Z drugim pritiskom na tipko I, pa na prikazovalniku B oziroma C začne utripati trenutna nastavljena temperatura katera utripa dokler se temperatura v aparatu ne spusti pod alarmno.

 • Ko aparat doseže ustrezno temperaturo, prikaz temperature neha utripati in zasveti.

 • Če zvočnega alarma ne izklopite, se bo vklopil vsako uro in zvonil približno 15 minut.

Alarm odprtih vrat

Če so vrata hladilnega ali zamrzovalnega prostora predolgo odprta, se vklopi zvočni alarm (ponavljajoč se pisk). Če zvočnega alarma ne izklopite, se bo oglašal 10 minut. Aparat bo deloval naprej normalno, kot da bi bila vrata zaprta.

Izklop alarma: alarm izklopite tako, da zaprete vrata.

Če alarm izklopite s pritiskom na tipko I, se bo čez 4 minute ponovno vklopil, če bodo vrata takrat še vedno odprta.

Če pustite vrata odprta več kot 10 minut, se alarm preneha oglašati. Aparat začne delovati v varnem načinu, da kljub odprtim vratom zagotovi zadostno hlajenje, da prepreči kvarjenje živil.

Alarm ob izpadu napajanja

SLIKA_PF

Če se je med izpadom napajanja aparat segrel na alarmno temperaturo, se ob ponovni vzpostavitvi napajanja aktivira alarm previsoke temperature. Oglasi se zvočni alarm in na prikazovalniku B oziroma C utripa PF, odvisno od tega v katerem predelu aparata je temperatura povišana.

Zvočni alarm prekličete s pritiskom na tipko I. Na prikazovalniku B oziroma C, se prikaže najvišja izmerjena temperatura.

S še enim pritiskom na tipko I alarm ob izpadu napajanja dokončno prekličete in na prikazovalniku B oziroma C se prikaže nastavljena temperatura.

Če je hkrati vklopljen tudi alarm visoke temperature, se po preklicu alarma ob izpadu napajanja aparat obnaša, kot je opisano v poglavju Alarm previsoke temperature.

Notranja oprema aparata

(*Oprema je odvisna od modela)

Polica

SLIKA_IZVLEK_POLICE

Prazno polico lahko poljubno razporejate po vodilih v notranjosti hladilnika, ne da bi jo vzeli iz aparata. Če jo želite prestaviti ali vzeti iz hladilnika, jo zadaj rahlo privzdignite, povlecite proti sebi in jo nato prestavite ali izvlecite iz aparata. Hitro pokvarljiva živila hranite na zadnjem delu police, kjer je najhladneje.

Žični nosilec steklenic*

NOSILEC_ZA_STEKLENICE

 • Nekateri modeli imajo žični nosilec steklenic. Varovan je proti nenamernemu izvleku. Izvlečete lahko le praznega, tako da ga v sprednjem delu privzdignete in povlečete k sebi. Nosilec namestite tako, da dolžina steklenic ne ovira zapiranja vrat.

  Maksimalna obtežitev nosilca je 9 steklenic z vsebino 0,75 l oziroma 13 kg skupne teže – glej etiketo na desni strani v notranjosti aparata.

 • Na nosilec lahko položite tudi pločevinke (vzdolžno ali prečno).

Predal za sadje in zelenjavo z regulatorjem vlažnosti (CrispZone)*

 • Posoda na dnu hladilnika je namenjena shranjevanju sadja in zelenjave. Zagotavlja vlažnost in manjše izsuševanje živil.

 • Vlaga v predalu se uravnava samodejno, odvisno od vrste in količine vstavljenih živil.

SLIKA_CRISP_ZONE_FS600-20_AUTO

 • Izvlek predala:

  • Predal izvlecite do blokade, nato pa ga spredaj privzdignite in izvlecite.

Predal ZeroZone*

(Imajo samo nekateri modeli)

Predal ZeroZone omogoča shranjevanje široke palete sveže hrane do trikrat dlje kot v običajnem hladilniku. Živila ostanejo dalj časa sveža, ohranijo okus in hranilne vrednosti. Temperatura v tem predalu je odvisna od nastavljene temperature v hladilnem delu, temperature okolice, pogostosti odpiranja vrat in količine vstavljenih živil.

Da bi bila temperatura v predalu ZeroZone okoli 0 °C, priporočamo nastavitev temperature hladilnega dela pod 4 °C. Temperatura v predalu ZeroZone lahko pade tudi pod 0 °C, zato živila, občutljiva na zamrzovanje, prestavite v zgornje predele hladilnika.

Za optimalno delovanje, mora biti predal povsem zaprt.

 • Ko kupujete živila, preverite, če so sveža, saj sta od tega odvisni kakovost in trajnost živila.

 • Živila shranjujte v zaprtih posodah ali v ustrezni embalaži, da ne oddajajo ali sprejemajo vonja in vlage.

 • 30 do 60 minut pred uporabo vzemite živilo iz predala, da se lahko pri sobni temperaturi razvijeta ustrezna aroma in okus.

 • Živila, ki so občutljiva na nizke temperature in niso primerna za shranjevanje v predalu ZeroZone: ananas, avokado, banane, olive, krompir, jajčevci, kumare, fižol, paprika, melone, lubenice, buče ...

SLIKA_IZVLEK_PREDALA_ESS

 • Odstranitev predala:

  • predal izvlecite do blokade;

  • spredaj ga privzdignite in dokončno izvlecite.

Sprememba predala ZeroZone v predal za sadje in zelenjavo*

 • Če se pojavi potreba po dodatnem prostoru za sadje in zelenjavo, lahko predal ZeroZone spremenite v predal za sadje in zelenjavo (CrispZone).

SLIKA_CONVERT_DRSNIK

 • To storite z drsnikom, in sicer na naslednji način:

  • uporaba predala kot ZeroZone: potisnite drsnik v desno,

  • uporaba predala kot predal za sadje in zelenjavo (CrispZone): potisnite drsnik v levo.

Police vrat

SLIKA_VRATNE_POSODE

Notranja stran vrat hladilnika je opremljena s policami, ki so namenjene shranjevanju sira, masla, jajc, jogurta ter drugih manjših zavitkov, tub, konzerv ipd.

Lahko jih poljubno prestavljate, in sicer tako, da polico dvignete iz utorov in jo namestite nazaj v utore na želeno mesto.

Spodnja polica je namenjena shranjevanju steklenic.

Maksimalna obremenitev vsake police v vratih je 5 kg.

MultiFlow z ionizatorjem zraka

 • Napreden sistem MultiFlow skrbi za enakomerno porazdelitev ioniziranega zraka in temperature po celotnem hladilniku. Zrak, obogaten z dodatnimi negativnimi ioni, posnema naravno mikroklimo, zato sveža živila ostanejo sveža dlje. Ta sistem prav tako omogoča, da hrano postavite na katero koli polico v hladilniku, saj ni temperaturnih razlik.

SLIKA_MULTIFLOW_SUP

AdaptTech

Inovativna tehnologija s senzorji in tipali omogoča prilagajanje delovanja aparata uporabnikovim navadam. Prilagodljivi inteligentni sistem dnevno in tedensko spremlja, analizira in beleži uporabo aparata in prilagaja delovanje aparata posnetim vzorcem. Če, na primer, lahko predvidi povečano pogostost odpiranja vrat, bo pred tem časovnim intervalom aparat temperaturo samodejno znižal in tako se bo hrana v času povečane uporabe segrela manj. Tudi vstavljanje večje količine živil v hladilnik ali zamrzovalnik bo aparat samodejno zaznal in hladil oziroma zamrzoval intenzivneje.

Priporočena razporeditev živil v aparatu

Predeli hladilnika:

 • zgornji del: konzervirana hrana, kruh, vino, pecivo …

 • srednji del: mlečni izdelki, že pripravljena živila, sladice, sokovi, pivo, gotova kuhana živila ...

 • posoda FreshZone: meso, mesni izdelki, delikatese

 • posoda za sadje in zelenjavo: sveže sadje, zelenjava, solate, korenasta zelenjava, krompir, čebula, česen, paradižnik, kislo zelje, repa ...

porazdelitev zivil_advance

Predeli vrat hladilnika:

 • zgornji/srednji predel vrat: jajca, maslo, siri …

 • spodnji predel vrat: pijače, pločevinke, steklenice

V hladilniku ne shranjujte tistih vrst sadja (banane, ananas, papaja in citrusi) in zelenjave (bučke, jajčevci, kumare, paprika, paradižnik in krompir), ki so občutljive na nizke temperature.

Predeli zamrzovalnika:

 • zamrzovanje, shranjevanje zamrznjenih živil (glejte poglavje Zamrzovanje in shranjevanje zamrznjenih živil).

V zamrzovalniku ne shranjujte zelene solate, jajc, jabolk, hrušk, grozdja, breskev, jogurta, kislega mleka, kisle smetane in majoneze.

Shranjevanje živil v hladilniku

Pomembna opozorila za shranjevanje živil

Pravilna uporaba aparata, ustrezno embaliranje živil, vzdrževanje primerne temperature ter upoštevanje higiene živil odločilno vplivajo na kakovost shranjevanja živil.

Upoštevajte rok trajanja živil, ki je označen na embalaži izdelka.

Živila, ki jih shranjujete v hladilniku, morajo biti v zaprtih posodah ali ustrezno embalirana, da ne oddajajo ali sprejemajo vonja in vlage.

V hladilniku ne shranjujte vnetljivih, hlapljivih in eksplozivnih snovi.

Steklenice z visoko vsebnostjo alkohola morajo biti tesno zaprte in v pokončnem položaju.

Nekatere organske raztopine, eterična olja v lupinah limon in pomaranč, kislina v maslu ipd. lahko ob dolgotrajnem stiku s plastičnimi površinami ali tesnilom povzročijo poškodbe ter predčasno staranje.

Neprijeten vonj opozarja na nečistočo aparata oz. pokvarjeno vsebino (glejte poglavje Čiščenje aparata).

Če za daljši čas odhajate od doma, iz hladilnika odstranite hitro pokvarljiva živila.

Preprečevanje kontaminacije živil

Sledite naslednjim navodilom, da bi se izognili kontaminaciji živil:

 • Odpiranje vrat naprave za dalj časa lahko bistveno zviša temperaturo v predelih naprave.

 • Redno čistite površine, ki pridejo v stik z živili in dostopni odtočni sistem.

 • Surovo meso in ribe v hladilniku shranjujte v za to namenjenih posodah, tako da ne pridejo v stik z drugimi živili.

 • Če bo naprava dalj časa prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da bi preprečili nastajanje plesni v napravi.

Shranjevanje živil*

Živilo

Optimalna temperatura za shranjevanje (°C)

Optimalna vlažnost okolja za shranjevanje živila (%)

Okvirni čas shranjevanja

Svinjina

-1 do 4

95

3 dni

Govedina

0 do 4

95

do 3 tedne

Jagnjetina

0 do 4

95

14 dni

Piščanec

0 do 4

95

3 dni

Ribe

0 do 4

95

3 do 10 dni

Mehkužci

0 do 4

95

2 dni

Goveje meso zorjeno v vakuumu

1,5

95

16 tednov

Mlečni produkti (jogurt, kisla smetana, maslo, mehki siri, sirni namazi,…)

2 do 4

95

7 do 10 dni

Pesa

0

95

3 do 5 mesecev

Brokoli

0

95-100

10 do 14 dni

Zelje, zgodnje

0

98-100

3 do 6 tednov

Korenje, zrelo

0

98-100

4 do 5 mesecev

Solata, zimska

0

95-100

2 do 3 tedne

Česen

0

65-70

6 do 7 mesecev

Koleraba

0

98-100

2 do 3 mesece

Ohrovt brstični

0

90-95

3 do 5 tednov

Zelje, kitajsko

0

95-100

2 do 3 mesece

Zelje, pozno

0

98-100

3 do 4 mesece

Korenje

0

95-100

2 tedna

Cvetača

0

95-98

2 do 4 tedne

Zelena, navadna

0

98-100

2 do 3 mesece

Blitva

0

95-100

10 do 14 dni

Radič

0

95-100

2 do 4 tedne

Koruza, sladka

0

95-98

5 do 8 dni

Por

0

95-100

2 do 3 mesece

Gobe

0

95

3 do 4 dnevi

Peteršilj

0

95-100

2 do 3 dni

Pastinak

0

98-100

4 do 6 mesecev

Redkev, zimska

0

95-100

2 do 4 mesece

Hren

0

98-100

10 do 12 mesecev

Cvetača

0 do 2

90-95

2 do 4 tedne

Čebula

0 do 2

65-70

6 do 7 mesecev

Šparglji

0 do 2

95-100

2 do 3 tedne

Grah, zeleni

0 do 2

95-98

1 do 2 tedna

Zelenjava, narezana

0 do 2

90-95

do 5 dni

Brstični ohrovt

0 do 2

90-95

1 do 2 tedna

Kosmulje

0 do 2

90-95

3 do 4 tedne

Kumare

4 do 10

95

10 do 14 dni

Krompir

7 do 10

90-95

do 9 mesecev

Avokado, nezrel

7 do 10

85-95

do 6 tednov

Paprika

7 do 10

90-95

2 do 3 tedne

Paradižnik

10 do 12

85-90

4 do 7 dni

Fižoli, zrna

< 15

40-50

6 do 10 mesecev

Hruške

-3

90-95

2 do 7 mesecev

Marelice

-1

90-95

1 do 3 tedne

Jagode

0

90-95

3 do 7 dni

Maline

0 do 2

90-95

2 do 3 dni

Ribez

0 do 2

90-95

1 do 4 tedne

Borovnice

0 do 2

90-95

14 dni

Češnje

0 do 2

90-95

2 do 3 tedne

Grozdje

0 do 2

85

2 do 8 tednov

Kivi, zrel

0 do 2

90-95

1 do 3 mesece

Breskve

0 do 2

90-95

2 do 4 tedne

Češnje

0 do 2

90-95

2 do 3 tedne

Kivi, nezrel

0 do 2

90-95

2 do 6 mesecev

Nektarine

0 do 2

90-95

1 do 3 tedne

Pomaranče

0 do 2

90-95

2 do 4 tedne

Kaki

0 do 2

90-95

2 do 3 mesece

Slive

0 do 2

90-95

2 do 5 tednov

Sadje, narezano

0 do 2

90-95

do 10 dni

Jabolka

0 do 4

90-95

1 do 12 mesecev

Melone

4

90-95

15 dni

Pomaranče

4 do 7

90-95

2 do 4 tedne

Mandarine

5 do 8

90-95

2 do 4 tedne

Mango

10 do 13

85-95

2 do 3 tedne

Melone

10 do 13

85-95

1 do 2 tedna

Ananas

10 do 13

85-95

2 do 4 tedne

Limone

11 do 13

90-95

2 do 3 tedne

Lubenica

12 do 15

85-95

1 do 3 tedne

Banane, zrele

13 do 16

85-95

3 dni

Grenivke

13 do 16

90-95

1 do 3 tedne

Zamrzovanje in shranjevanje zamrznjenih živil

Postopek zamrzovanja

Maksimalna količina svežih živil, ki jih lahko naenkrat vložite v aparat, je navedena na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu. Če je količina večja, je kakovost zamrzovanja slabša, poslabša pa se tudi kakovost že zamrznjenih živil.

 • Če želite izkoristiti celotno prostornino zamrzovalnika, lahko odstranite vse predale. Da živila zamrznejo v najkrajšem možnem času, jih položite neposredno na dno zamrzovalega prostora.

 • 24 ur pred zamrzovanjem svežih živil aktivirajte intenzivno zamrzovanje:

  • pritisnite tipko H.

Sveža živila se ne smejo dotikati že zamrznjenih zavitkov!

 • Za zamrzovanje manjših količin (1–2 kg) nastavitev intenzivnega zamrzovanja ni potrebna.

Pomembna opozorila za zamrzovanje svežih živil

V zamrzovalniku zamrzujte samo živila, ki so za to primerna. Vedno naj bodo kakovostna in sveža.

Izberite živilu ustrezno embalažo ter ga pravilno embalirajte.

Embalaža naj ne prepušča vlage in zraka, da se živila ne izsušijo in izgubijo vitamine.

Embalirana živila označite s podatki o vrsti, količini in datumom zamrzovanja.

Pomembno je, da živila čim hitreje zamrznejo, zato naj bodo zavitki majhni. Živila pred zamrzovanjem ohladite.

Shranjevanje industrijsko zamrznjenih živil

 • Pri shranjevanju in uporabi zamrznjenih živil upoštevajte navodila proizvajalca. Na embalaži sta označena temperatura in rok shranjevanja.

 • Izbirajte le živila z nepoškodovano embalažo, shranjena v zamrzovalnikih pri temperaturi –18 °C ali nižji.

 • Ne kupujte z ivjem obdanih živil, saj so bila že večkrat deloma odtajana in je njihova kakovost slabša.

 • Pri transportu zavarujte živila pred odtajanjem. Dvig temperature skrajša čas shranjevanja in poslabša njihovo kakovost.

Čas shranjevanja zamrznjenih živil

Priporočljiv čas shranjevanja v zamrzovalniku

Živilo

Čas

sadje, govedina

od 10 do 12 mesecev

zelenjava, teletina, perutnina

od 8 do 10 mesecev

divjačina

od 6 do 8 mesecev

svinjina

od 4 do 6 mesecev

sesekljano meso

4 mesece

kruh, pecivo, gotove jedi, puste ribe

3 mesece

drobovina

2 meseca

prekajene klobase, mastne ribe

1 mesec

Odtajanje zamrznjene hrane

 • Odtajanje je pomemben korak pri shranjevanju hrane, ki je bila zamrznjena. Hrano je treba odtajati na pravilen način.

 • Primerne metode za odtajanje hrane so:

  • v hladilniku,

  • v mrzli vodi,

  • v mikrovalovni pečici ali konvekcijski pečici z ustreznim programom za odtajanje.

 • Nekateri zamrznjeni izdelki se lahko pripravijo, ne da bi jih morali najprej odmrzniti.

 • Proizvajalec bo to navedel na embalaži.

 • Živila je treba pakirati v majhnih količinah. Tako se hrana hitreje odmrzne.

 • Delno ali popolnoma odmrznjena živila uporabite čim prej. Bakterije v odmrznjenih živilih se ponovno aktivirajo in živila se zato hitro pokvarijo. To velja zlasti za sadje, zelenjavo in vnaprej pripravljeno hrano.

 • Ne zamrznite delno ali popolnoma odmrznjene hrane.

Odtaljevanje aparata

Avtomatsko odtaljevanje hladilnika

Hladilnika ni treba odtaljevati, saj se led na zadnji steni notranjosti hladilnika odtaljuje avtomatsko. Nastali led se v času mirovanja kompresorja odtali. Kapljice odtečejo skozi odprtino v zadnji steni hladilnika v posodico nad kompresorjem, kjer izhlapijo.

Poskrbite, da s hrano ali drugimi predmeti nikoli ne zamašite odprtine v zadnji steni v notranjosti hladilnika.

Če se na zadnji steni notranjosti hladilnika nabere prekomerna plast ledu (3–5 mm), aparat izklopite in led odtalite ročno.

Odtaljevanje zamrzovalnika NoFrost

 • Odtaljevanje zamrzovalnika NoFrost je samodejno. Ivnate obloge, ki se lahko občasno pojavijo, samodejno izginejo.

Ročno odtaljevanje zamrzovalnika NoFrost

 • Lahko se zgodi, da kljub temu, da imate aparat NoFrost, pride do nastanka ivnatih oblog. To je po navadi posledica nenormalne uporabe aparata, na primer prepogosto odpiranje vrat, predolgo odprta vrata, slabo tesnjenje vrat ...

V tem primeru lahko zamrzovalnik odtajate ročno po naslednjem postopku:

SLIKA_ROCNO_ODTALJEVANJE

 • Vklop: Hkrati pritisnite in zadržite tipki G in H. Zaslišali boste pisk in na prikazovalniku B se bo prikazal napis CL, na prikazovalniku C pa dF.

 • Izklop: Funkcija se po končanem postopku odtajanja izklopi samodejno. Na prikazovalniku B in C se prikaže nastavljena temperatura.

Čiščenje aparata

Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja - izklopite aparat (glejte poglavje Vklop/izklop aparata) in izvlecite priključni kabel iz vtičnice.

 • Za čiščenje vseh površin uporabljajte mehko krpo. Groba oz. abrazivna čistila, kisline ali topila niso primerna, saj poškodujejo površino!

Zunanjost aparata očistite z vodo oz. blago raztopino milnice.

Lakirane in aluminijaste površine lahko čistite z mlačno vodo, ki ste ji dodali blago čistilo. Dovoljena je uporaba čistilnih sredstev z manjšo vsebnostjo alkohola (npr. čistila za steklo). Za plastične materiale uporaba čistil, ki vsebujejo alkohol, ni dovoljena

Notranjost aparata očistite z mlačno vodo, ki ji lahko dodate malo kisa.

 • Delov notranje opreme aparata nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju, saj jih lahko to poškoduje!

SLIKA_CUSCENJE_ODPRTINE

 • Pod hladilno ploščo, ki hladi notranjost hladilnika, sta žleb in odprtina, kamor se steka odtaljena voda. Žleb in odprtina ne smeta biti zamašena, zato ju večkrat preglejte in po potrebi očistite (npr. s plastično slamico).

 • Ivnate oz. ledene obloge debeline 3–5 mm povečajo porabo električne energije, zato jih redno odstranjujte (ne velja za zamrzovalnik NO FROST). Ne uporabljajte ostrih predmetov, topil in razpršil.

 • Kondenzator na zadnji strani ob kompresorju mora biti vedno čist, brez prahu ali druge umazanije. Z mehko nekovinsko ščetko ali s sesalnikom ga občasno očistite.

 • Po čiščenju vklopite aparat in vložite živila.

Odpravljanje motenj

Motnja:

Vzrok oz. odprava

Aparat po priključitvi na električno omrežje ne dela:

 • Preverite, če je v vtičnici napetost, in če je aparat vklopljen.

Hladilni sistem že dalj časa deluje neprekinjeno:

 • Previsoka temperatura okolice.

 • Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata.

 • Nepravilno zaprta vrata (možen tujek med vrati, povešena vrata, poškodovano tesnilo,...).

 • Vložena prevelika količina svežih živil.

Prekomerno nabiranje ledu na zadnji steni notranjosti hladilnika je posledica:

 • Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata.

 • vlaganja tople hrane v hladilnik,

 • dotikanja hrane ali posode zadnje notranje stene hladilnika,

 • slabega tesnjenja vrat.

 • Če je tesnilo umazano ali poškodovano, ga očistite oz. zamenjajte.

Pojav ledu oz. ivnatih oblog v zamrzovalniku:

 • Vrata so predolgo ali prepogosto odprta.

 • Vrata niso pravilno zaprta.

 • Vrata ne tesnijo pravilno (tesnilo je umazano, vrata niso poravnana, tesnilo je poškodovano itd.).

 • Aparat odtalite ročno.

Rosenje police nad predali:

 • Je prehoden pojav, ki se mu v primeru visoke temperature in vlage okolice ni možno povsem izogniti. Pojav izgine sam, ko se temperatura in vlaga normalizirata. Priporočamo pogostejše čiščenje predalov in občasno brisanje kapljic.

 • Odprite regulator vlažnosti.

 • Živila hranite v vrečkah ali drugi embalaži, ki dobro tesni.

Voda teče iz hladilnika:

 • Zamašena odprtina za odtok vode oz. odtaljena voda kaplja mimo žleba za zbiranje vode.

 • Zamašeno odprtino očistite, npr. s plastično slamico.

 • Predebelo plast ledu odtalite ročno (glejte poglavje Odtaljevanje aparata).

LED osvetlitev ne deluje:

 • Če LED osvetlitev ne deluje, pokličite serviserja.

 • Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko pridete v stik z visoko napetostjo!

Na prikazovalniku se prikaže HI:

 • Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata.

 • Nepravilno zaprta vrata (možen tujek med vrati, povešena vrata, poškodovano tesnilo ...).

 • Dalj časa ni bilo električne energije.

 • Vložena prevelika količina svežih živil.

Na prikazovalniku se prikaže PF:

 • Dalj časa ni bilo električne energije.

Na prikazovalniku se prikaže E0 ali E8:

 • Tipke se ne odzivajo na dotik. Pokličite servisni center, da odpravi napako.

 • Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.

Na prikazovalniku se prikaže E1 ali E2:

 • Temperaturni senzor je v okvari. Pokličite servisni center, da napako odpravi. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.

Na prikazovalniku se prikaže E9:

 • Vrata so bila predolgo odprta: zaprite vrata.

 • Če je prenehala delovati tudi osvetlitev v predelu, je okvarjen senzor vrat. Pokličite servisni center, da se dogovorite za popravilo. Aparat deluje v varnem načinu, dokler ni popravljen. Aparat samodejno vzdržuje najprimernejšo temperaturo za vsak predel.

Na prikazovalniku se prikaže E4:

 • Ventilator prostora je v okvari. Pokličite servisni center, da odpravi napako. Aparat ne mora normalno delovati. Živila prestavite v hladen prostor in izključite aparat.

Na prikazovalniku se prikaže E5:

 • Ventilator kondenzatorskega prostora je v okvari. Pokličite servisni center, da odpravi napako. Aparat ne mora normalno delovati. Živila prestavite v hladen prostor in izključite aparat.

Če nobeden od zgornjih razlogov ne ustreza, pokličite najbližji pooblaščeni servis ter navedite tip, model in serijsko številko z etikete z osnovnimi podatki o aparatu, ki je v notranjosti aparata.

Informacije o hrupu aparata

Hlajenje v hladilno -zamrzovalnih aparatih omogoča hladilni sistem s kompresorjem (pri nekaterih aparatih tudi ventilator), ki povzroča tudi določen hrup. Jakost hrupa je odvisna od namestitve, pravilne uporabe in starosti aparata.

 • Po zagonu aparata je lahko delovanje kompresorja (tekočinski šum) oz. pretakanje hladilne tekočine med njegovim delovanjem glasnejše. To ni znak okvare in ne vpliva na življenjsko dobo aparata. Sčasoma se z delovanjem aparata glasnost teh šumov zmanjša.

 • Včasih se pri delovanju aparata pojavijo tudi nenavadni ali močnejši šumi, ki so za aparat neobičajni in so največkrat posledica neustrezne namestitve:

  • Aparat mora stati ravno in stabilno na trdni podlagi.

  • Ne sme se dotikati stene ali sosednjih elementov.

  • Preverite, če je notranja oprema na svojem mestu oz. če žvenketajo pločevinke, steklenice ali druge posode, ker se med seboj dotikajo.

 • Zaradi večje obremenitve hladilnega sistema pri pogostem odpiranju vrat, dalj časa odprtih vratih, vnosu večje količine živil ter vklopu intenzivnega zamrzovanja ali hlajenja se lahko začasno poveča glasnost aparata.

Your notes

Pridržujemo si pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost aparata.

829216