image/svg+xmlA B C D E F G ASKO WMC6763PC.S 2019/2014 F G 58 41 L 2:55 kWh 100 7.0 kg 78 dB C