Voor optimale veiligheid is de inductiekookplaat uitgerust met meerdere temperatuurbeveiligingen en een restwarmte-indicatie die aangeeft welke kookzones nog heet zijn.

In deze handleiding wordt beschreven hoe u de afzuigkap zo optimaal mogelijk kunt benutten. Naast informatie over de bediening vindt u hier ook achtergrondinformatie die van pas kan komen bij het gebruik van het product. Daarnaast zijn kooktabellen en onderhouds­tips opgenomen.

Veiligheidsvoorschriften

VEILIG GEBRUIK

Waarschuwing

Algemeen

 • WAARSCHUWING: Dit apparaat en de toegankelijke delen worden heet tijdens het gebruik. Raak de hete onderdelen niet aan. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt tenzij er voortdurend op hen wordt gelet.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, alsmede personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of met ontbrekende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies krijgen in veilig gebruik van het apparaat en begrijpen wat de betreffende gevaren zijn. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen niet zonder toezicht onderhoud plegen of het apparaat reinigen.
 • Levensgevaarlijk; vergiftiging mogelijk door teruggezogen verbrandingsgassen.
 • Gebruik het apparaat nooit met luchtafvoer tegelijk met een kooktoestel dat de lucht in de ruimte verbruikt, indien er niet voor voldoende ventilatie is gezorgd. Kooktoestellen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de ruimte van opstelling en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten. In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap, wordt er lucht onttrokken aan de keuken en aangrenzende ruimten. Als er onvoldoende luchttoevoer is, ontstaat er onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte. Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
 • De maximaal toegestane onderdruk is 4 Pa.
 • Lokale voorschriften inzake de afvoer van lucht moeten worden nageleefd.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
 • Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 • In verband met de veiligheid mag het apparaat niet worden gereinigd met hogedrukreinigers of stoomreinigers.
 • WAARSCHUWING: Vermijd de kans op een elektrische schok; zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de verlichting vervangt of het toestel reinigt.
 • Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
 • Gebruik de afzuigkap niet als het vetfilter niet of niet goed gemonteerd is!
 • Gebruik de afzuigkap niet om tegenaan te leunen.
 • Gebruik de afzuigkap nooit als afzetvlak, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven.
 • Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u de afzuigkap samen gebruikt met een gaskookplaat.
 • De afvoer mag niet worden aangesloten op een rookkanaal dat voor andere toestellen in gebruik is.
 • Flambeer nooit onder de afzuigkap en maak de filters op tijd schoon. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht, om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt.
 • De afzuigkap moet regelmatig (minstens 1 x per maand) schoongemaakt worden, zowel het exterieur als het interieur. Onvoldoende reinigen of te laat vervangen van de filters kan brandgevaar veroorzaken.
 • De vetfilters kunnen heet worden tijdens gebruik. Wacht, na het koken, minimaal 30 minuten met schoonmaken.
 • Opmerking Door intensief gebruik kan condensvorming op de afzuigkap ontstaan. Condensvorming is eenvoudig te verwijderen met een droge doek.
 • Bij oververhitting zijn vet en olie ontvlambaar. Blijf in de buurt tijdens het bereiden van gerechten.
 • Volg de instructies van de handleiding voor het reinigen of vervangen van de vetfilters en/of koolstoffilters op!
 • Brandgevaar! Als de voorschriften voor het reinigen of vervangen van vetfilters en/of koolstoffilters niet worden opgevolgd bestaat de kans op brand.
 • Brandgevaar door vetafzetting in het metalen vetfilter. Nooit met open vuur werken onder het apparaat (bijv. flamberen). Apparaat altijd gebruiken met het metalen vetfilter. Metalen vetfilter regelmatig reinigen.
 • Brandgevaar door oververhitting van vet of olie. Blus de brand nooit met water; gebruik altijd een branddeken, deksel of bord.
 • Het toestel kan scherpe randen bevatten; wees voorzichtig tijdens het reinigen.
 • Het licht dat wordt verspreid door ledlampjes is erg fel en kan oogletsel veroorzaken. Kijk niet langer dan 100 seconden rechtstreeks in brandende ledlampjes.
 • De lamp in dit huishoudelijk apparaat is alleen geschikt voor de verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor het verlichten van kamers.
 • Bij gebruik van kookapparaten kunnen de aanraakbare onderdelen heet worden.
 • Bij reiniging van vetfilters in de vaatwasser wordt geadviseerd een kort, niet-intensief, wasprogramma te gebruiken. Controleer na reiniging in de vaatwasser het vetfilter op slijtage (loslatend materiaal). Slijtage kan als gevolg van veelvuldig wassen ontstaan. Indien er loslatend materiaal zichtbaar is, vervang dan de filters om te voorkomen dat er loslatend materiaal in het te bereiden gerecht terecht komt.

Uw afzuigkap

Beschrijving

Waarschuwing

Let op!

De afzuigkap is voorzien van ledverlichting. Deze moet worden vervangen door een bevoegde monteur. Probeer niet zelf de ledverlichting te vervangen.

Bedieningspaneel

 1. In/uitschakelen en dimmen verlichting
 2. Verlaging afzuigcapaciteit en uitschakelen
 3. Indicatie reinigen koolstoffilter
 4. Indicatie reinigen vetfilters
 5. Display status
 6. Indicatie timerfunctie
 7. Indicatie ‘Clean Air’ functie
 8. Inschakelen en verhoging afzuigcapaciteit
 9. Inschakelen timerfunctie

Gebruik

OpmerkingOpmerking
 • Voordat een functie geactiveerd of gedeactiveerd wordt, moet de motor en de verlichting uitgeschakeld zijn.
 • Als uw afzuigkap is uitgerust met een koolstoffilter, moet u de koolstoffilterindicatie activeren. Dit staat beschreven in ‘Filters reinigen’.

Bediening

Afzuiging in- en uitschakelen

 • Druk op de toets ‘+’. De afzuigkap wordt op de laagste stand ingeschakeld.
 • Druk nogmaals op de toets ‘+’ om een hogere afzuigstand in te stellen. Houd de toets ‘+’ twee seconden ingedrukt om direct de hoogste stand (boost) te kiezen (zie ‘Intensiefstand inschakelen’). De afzuigstand is in te stellen tussen stand 1 en stand 5 of stand 9 (afhankelijk van het model. Zie ‘Aantal snelheden wijzigen’).
 • Druk op de toets ‘-’ om een lagere stand te kiezen. De afzuigstand wordt aangegeven in de display.
 • Als de afzuigcapaciteit op stand 1 is ingesteld, schakelt u de afzuigkap uit met een korte druk op de toets ‘-’.
 • Houd de toets ‘-’ ten minste twee seconden ingedrukt om de afzuigkap uit te schakelen, ongeacht de afzuigstand.

Verlichting in- en uitschakelen

 • Druk kort op de verlichtingstoets. De verlichting gaat op maximale sterkte branden.
 • Houd de verlichtingstoets ingedrukt om de lichtsterkte in te stellen.
 • Druk kort op de verlichtingstoets om de verlichting uit te schakelen. De verlichting verandert van maximaal naar minimale sterkte en omgekeerd.

Inschakelen intensiefstand:

 • Houd de toets ‘+’ ongeveer twee seconden ingedrukt. De intensiefstand (stand ‘P’) is gedurende tien minuten ingeschakeld. Tijdens deze periode knippert de display. Na deze periode wordt de oorspronkelijk ingestelde afzuigcapaciteit geactiveerd.
 • Druk kort op de toets ‘+’ om de intensiefstand uit te schakelen.

Timer inschakelen

 • Druk op de timertoets. De timerindicatie brandt. De afzuigkap schakelt na 10 minuten automatisch uit.
 • Schakel de timerfunctie uit door op de toets ‘-’ ‘2’ te drukken.

Als de verlichting brandt wordt de sterkte na het aflopen van de timer automatisch 30-40% teruggeregeld.

OpmerkingAls de intensiefstand is geselecteerd kunt u de timerfunctie niet activeren.

Clean Air-functie

Met de Clean Air functie ververst u de lucht in de keuken gedurende maximaal 12 uur.

 • Schakel de afzuigkap uit.
 • Houd de timertoets ongeveer vier seconden ingedrukt. De afzuigkap schakelt automatisch gedurende ieder uur 10 minuten in op de laagste afzuigstand. Tijdens het afzuigen knippert de Clean Air-indicatie. Als de afzuigkap na 10 minuten wordt uitgeschakeld blijft de Clean Air-indicatie continu branden tot de kap na 50 minuten weer wordt ingeschakeld.
 • Schakel de Clean Air-functie tussentijds uit door op een willekeurige toets te drukken (met uitzondering van de verlichting).

Filters reinigen

Verzadiging vet- en koolstoffilters

Als de indicatie voor de vetfilter of de koolstoffilter brandt, moeten deze filters worden vervangen of gereinigd.

Vetfilter

Na 30 bedrijfsuren gaat de vetfilterindicatie knipperen.

 • Reinig dan de vetfilters.
 • Reset het geheugen door onafgebroken op de toets ‘-’ te drukken totdat de vetfilterindicatie niet meer knippert.

Koolstoffilter

Na 120 bedrijfsuren gaat de koolstoffilterindicatie knipperen.

 • Reinig of vervang het koolstoffilter.
 • Reset het geheugen door de toetsen ‘+’ en ‘-’ gelijktijdig ingedrukt te houden tot de koolstoffilterindicatie niet meer knippert.

Instellingen

Aantal snelheden wijzigen

U kunt kiezen tussen 9 snelheden (standaard) of 5 snelheden.

 • Houd de toetsen ‘+’ en ‘-’ ten minste vijf seconden ingedrukt. Bediening met 5 snelheden is geselecteerd. Houd de toetsen ‘+’ en ‘-’ nogmaals ten minste 5 seconden ingedrukt om 9 snelheden als stand in te stellen.

Koolstoffilter-indicatie inschakelen

 • Houd de ‘+’ en de verlichtingstoets gelijktijdig ingedrukt tot de koolstoffilterindicatie tweemaal knippert. De koolstoffilter indicatie is geactiveerd.

Koolstoffilter-indicatie uitschakelen

 • Houd de ‘+’ en de verlichtingstoets gelijktijdig ingedrukt tot de koolstoffilterindicatie eenmaal knippert.

Koolstoffilter-indicatie is ingeschakeld:

 • De koolstoffilterindicatie licht drie seconden op.

Koolstoffilter-indicatie is uitgeschakeld:

 • De koolstoffilter indicatie knippert gedurende drie seconden.

Reinigen

Waarschuwing

Belangrijk

Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap van het elektriciteitsnet af door de stekker uit het stopcontact te verwijderen of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen. Gebruik geen alcohol!

Waarschuwing

Belangrijk

Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van het apparaat en het reinigen of vervangen van de filters niet opvolgt, kan dit tot brand leiden. Volg deze aanwijzingen beslist op! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de kap of schade door brand die het gevolg is van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

Afzuigkap

Reinig de afzuigkap met een sopje en een zachte doek.

Daarna met schoon water nabehandelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda. Het lakwerk van de afzuigkap blijft mooi als u zo nu en dan de lak met was inwrijft.

Roestvrijstalen afzuigkappen

Opmerking

Behandel roestvrijstalen afzuigkappen niet met schuursponsjes of andere schuurmiddelen. Behandel na met een niet schurend, niet polijstend middel en poets met de structuur van het roestvrij staal mee.

Metalen vetfilters

Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de filter reinigingsindicatie – indien aanwezig op het model – dit aangeeft) met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Plaats de vetfilters met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water eruit kan lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen in de vaatwasser dof. Dit is normaal en beïnvloedt de werking niet.

Cassettefilter verwijderen

 1. Schakel de motor en de verlichting uit.
 2. Pak met beide handen de glasplaat aan de voorkant vast en trek de glasplaat (met enige kracht) voorzichtig uit de sluiting. Kantel de glasplaat naar beneden.
 3. Open het toegangsluik van het filter.
 4. Verwijder het filter uit de afzuigkap.

Reinigen

De filters kunnen in de vaatwasser worden gereinigd. Laat de filters goed uitlekken voordat u ze terugplaatst.

Bij reiniging van vetfilters in de vaatwasser wordt geadviseerd een kort, niet-intensief, wasprogramma te gebruiken. Controleer na reiniging in de vaatwasser het vetfilter op slijtage (loslatend materiaal). Slijtage kan als gevolg van veelvuldig wassen ontstaan. Indien er loslatend materiaal zichtbaar is, vervang dan de filters om te voorkomen dat er loslatend materiaal in het te bereiden gerecht terecht komt.

De filters kunnen ook handmatig worden gereinigd.

Maak de filters met water en een beetje afwasmiddel schoon. Laat de filters goed uitlekken. De onderkant van de afzuigkap kan worden schoongemaakt met een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek. Maak droog met een papieren doek.

Cassettefilter vervangen

Het filter moet met het sluitmechanisme aan de zijkant worden geplaatst. Open het toegangsluik van het filter. Plaats de nokjes aan de achterzijde van het filter passen in de daarvoor bestemde openingen. Houd het sluitmechanisme in deze positie wanneer u de filters plaatst.

 1. Plaats de nokjes aan de achterzijde van het filter in de daarvoor bestemde openingen aan de zijkant van de afzuigkap.
 2. Kantel het filter naar boven.
 3. Laat het sluitmechanisme los. De nokjes aan de voorzijde van het filter komen naar buiten en vallen in de daarvoor bestemde openingen van de afzuigkap.
 4. Het filter bevindt zich nu weer in positie.
 5. Druk de glasplaat weer goed terug in de sluiting (u hoort een klik).
WaarschuwingDe glasplaat kan worden verwijderd zodat deze kan worden gereinigd. De glasplaat is heel zwaar. Vraag altijd of iemand u kan helpen bij het verwijderen van de plaat.

Actieve koolstoffilters

Het regenereerbare actieve koolstoffilter moet, met neutrale schoonmaakmiddelen, met de hand gewassen worden, of in de vaatwasser bij een maximumtemperatuur van 65 °C (de wasbeurt moet uitgevoerd worden zonder vaat).

Verwijder het overtollige water zonder het filter te beschadigen. Verwijder de houder en laat het filter ten minste 15 minuten drogen in een oven bij een maximumtemperatuur van 100 °C.
Om de werking van het regenereerbare koolstoffilter efficiënt te houden, moet deze handeling iedere 2 maanden worden herhaald of wanneer de filterindicatie dit aangeeft.
De filter moet na uiterlijk 3 jaar vervangen worden, of eerder bij beschadiging.

Waarschuwing

Het is belangrijk dat de vetfilters en het regenereerbare actieve koolstoffilter goed droog zijn voordat u ze terugplaatst.

Koolstoffilter vervangen

Om het koolstoffilter te vervangen moeten eerst de vetfilters verwijderd worden.

 • Duw de twee knopjes ‘B’ van het koolstoffilter naar binnen.
 • Kantel het koolstoffilter omlaag om het te verwijderen.
 • Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om het koolstoffilter te vervangen.
Opmerking

Bediening

 • Bij toepassing van een koolstoffilter ontstaat er meer geluid dan bij het gebruik van de afzuigkap met een afvoer.
 • De werking van een koolstoffilter is optimaal bij een lagere motorsnelheid. Vermijd daarom de boostfunctie.